Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00692 013008 17008569 na godz. na dobę w sumie
Programowanie. Koncepcje, techniki i modele - książka
Programowanie. Koncepcje, techniki i modele - książka
Autor: , Liczba stron: 904
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-979-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> techniki programowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznanie istoty programowania komputerów można zacząć od analizy języków programowania, ich struktur, typów danych i instrukcji. Jednak mnogość języków, różnice pomiędzy nimi i możliwość wykorzystania ich do różnych zadań sprawiają, że przeprowadzenie takiej analizy będzie niezwykle czasochłonne, a jednocześnie nie będzie gwarantowało poznania wszystkich koncepcji i paradygmatów programowania. Naukę koncepcji programowania najlepiej rozpocząć od poznania modelowych struktur realizowanych za pomocą modeli obliczeniowych -- konstrukcji definiujących sposób realizacji obliczeń, nie powołujących się na konkretny język.

Książka 'Programowanie. Koncepcje, techniki i modele' prezentuje programowanie jako zbiór takich właśnie modeli. Opisuje je w postaci kodów stworzonych w prostym języku podstawowym przeznaczonym dla abstrakcyjnego komputera. W książce przedstawiono zarówno modele ogólne -- programowanie deklaratywne, współbieżność deklaratywną, współbieżność przesyłania komunikatów, stan jawny, programowanie zorientowane obiektowo, współbieżność stanu dzielonego oraz programowanie relacyjne -- jak i modele specjalizowane, takie jak programowanie graficznych interfejsów użytkownika, programowanie rozproszone oraz programowanie z ograniczeniami. Publikacja zawiera wiele fragmentów programów i ćwiczeń. Można je uruchomić w ramach systemu Mozart Programming System -- pakietu programistycznego rozprowadzanego na licencji open source.

Pisanie niezawodnych programów wymaga opanowania koncepcji leżących u ich podstaw. Dzięki tej książce poznasz je wszystkie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Programowanie. Koncepcje, techniki i modele Autorzy: Peter Van Roy, Seif Haridi T³umaczenie: Bart³omiej Garbacz (wstêp, rozdz. 1–4, 9), Andrzej Gra¿yñski (rozdz. 10–13, dod. A–D), Pawe³ Koronkiewicz (rozdz. 5–8) ISBN: 83-7361-979-8 Tytu³ orygina³u: Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming Format: B5, stron: 860 Poznanie istoty programowania komputerów mo¿na zacz¹æ od analizy jêzyków programowania, ich struktur, typów danych i instrukcji. Jednak mnogoœæ jêzyków, ró¿nice pomiêdzy nimi i mo¿liwoœæ wykorzystania ich do ró¿nych zadañ sprawiaj¹, ¿e przeprowadzenie takiej analizy bêdzie niezwykle czasoch³onne, a jednoczeœnie nie bêdzie gwarantowa³o poznania wszystkich koncepcji i paradygmatów programowania. Naukê koncepcji programowania najlepiej rozpocz¹æ od poznania modelowych struktur realizowanych za pomoc¹ modeli obliczeniowych -- konstrukcji definiuj¹cych sposób realizacji obliczeñ, nie powo³uj¹cych siê na konkretny jêzyk. Ksi¹¿ka „Programowanie. Koncepcje, techniki i modele” prezentuje programowanie jako zbiór takich w³aœnie modeli. Opisuje je w postaci kodów stworzonych w prostym jêzyku podstawowym przeznaczonym dla abstrakcyjnego komputera. W ksi¹¿ce przedstawiono zarówno modele ogólne — programowanie deklaratywne, wspó³bie¿noœæ deklaratywn¹, wspó³bie¿noœæ przesy³ania komunikatów, stan jawny, programowanie zorientowane obiektowo, wspó³bie¿noœæ stanu dzielonego oraz programowanie relacyjne — jak i modele specjalizowane, takie jak programowanie graficznych interfejsów u¿ytkownika, programowanie rozproszone oraz programowanie z ograniczeniami. Publikacja zawiera wiele fragmentów programów i æwiczeñ. Mo¿na je uruchomiæ w ramach systemu Mozart Programming System — pakietu programistycznego rozprowadzanego na licencji open source. (cid:129) Podstawowe za³o¿enia problematyki programowania (cid:129) Notacja Backusa-Naura (cid:129) Gramatyki kontekstowe i bezkontekstowe (cid:129) Zasada dzia³ania maszyny abstrakcyjnej (cid:129) Typy danych, instrukcje i funkcje (cid:129) Drzewa i analiza sk³adniowa (cid:129) Metodologie projektowania programów (cid:129) Programowanie wspó³bie¿ne (cid:129) Zasady projektowanie i programowanie obiektowego Spis treści Wstęp ...........................................................................................................................7 Uruchamianie przykładowych programów ...............................................................21 1. Wprowadzenie do problematyki programowania .....................................................23 1.1. Kalkulator ................................................................................................................................23 1.2. Zmienne ...................................................................................................................................24 1.3. Funkcje ....................................................................................................................................24 1.4. Listy .........................................................................................................................................26 1.5. Funkcje operujące na listach ....................................................................................................28 1.6. Poprawność ..............................................................................................................................31 1.7. Złożoność .................................................................................................................................32 1.8. Ewaluacja leniwa .....................................................................................................................33 1.9. Programowanie wyższego rzędu ..............................................................................................35 1.10. Współbieżność .........................................................................................................................36 1.11. Przepływ danych ......................................................................................................................37 1.12. Stan jawny ................................................................................................................................38 1.13. Obiekty ....................................................................................................................................39 1.14. Klasy ........................................................................................................................................40 1.15. Niedeterminizm i czas ..............................................................................................................41 1.16. Niepodzielność .........................................................................................................................43 1.17. Dalsza lektura ..........................................................................................................................44 1.18. Ćwiczenia .................................................................................................................................45 I OGÓLNE MODELE OBLICZENIOWE .........................................................................49 2. Deklaratywny model obliczeniowy ...........................................................................51 2.1. Definiowanie praktycznych języków programowania .............................................................52 2.2. Obszar jednokrotnego przypisania ...........................................................................................63 2.3. Język modelowy ......................................................................................................................69 2.4. Semantyka języka modelowego ...............................................................................................75 2.5. Zarządzanie pamięcią ...............................................................................................................91 2.6. Od języka modelowego do języka praktycznego .....................................................................98 2.7. Wyjątki ..................................................................................................................................108 2.8. Zagadnienia zaawansowane ...................................................................................................115 2.9. Ćwiczenia ..............................................................................................................................125 4 SPIS TREŚCI 3. Techniki programowania deklaratywnego ..............................................................129 3.1. Definicja deklaratywności ......................................................................................................132 3.2. Obliczenia iteracyjne .............................................................................................................135 3.3. Obliczenia rekurencyjne ........................................................................................................141 3.4. Programowanie rekurencyjne ................................................................................................145 3.5. Złożoność czasowa i pamięciowa ..........................................................................................183 3.6. Programowanie wyższego rzędu ............................................................................................194 3.7. Abstrakcyjne typy danych ......................................................................................................210 3.8. Wymagania niedeklaratywne .................................................................................................225 3.9. Projektowanie programu w skali mikro .................................................................................233 3.10. Ćwiczenia ...............................................................................................................................245 4. Współbieżność deklaratywna ..................................................................................249 4.1. Model współbieżny sterowany danymi ..................................................................................251 4.2. Podstawowe techniki programowania z użyciem wątków .....................................................262 4.3. Strumienie ..............................................................................................................................271 4.4. Bezpośrednie używanie deklaratywnego modelu współbieżnego .......................................287 4.5. Wykonywanie leniwe .............................................................................................................293 4.6. Programowanie nieścisłego czasu rzeczywistego ..................................................................319 4.7. Język Haskell .........................................................................................................................323 4.8. Ograniczenia i rozszerzenia programowania deklaratywnego ...............................................328 4.9. Zagadnienia zaawansowane ...................................................................................................340 4.10. Rys historyczny ......................................................................................................................351 4.11. Ćwiczenia ...............................................................................................................................352 5. Współbieżność z przesyłaniem komunikatów ..........................................................359 5.1. Model współbieżny oparty na przesyłaniu komunikatów ......................................................361 5.2. Obiekty portów ......................................................................................................................363 5.3. Proste protokoły komunikatów ..............................................................................................367 5.4. Projektowanie programów pod kątem pracy współbieżnej ....................................................375 5.5. System sterowania windami ...................................................................................................379 5.6. Bezpośrednie wykorzystanie modelu przesyłania komunikatów ...........................................390 5.7. Język Erlang ...........................................................................................................................398 5.8. Dodatkowe informacje ...........................................................................................................407 5.9. Ćwiczenia ..............................................................................................................................411 6. Stan jawny ...............................................................................................................415 6.1. Pojęcie stanu ..........................................................................................................................418 6.2. Stan i budowa systemów ........................................................................................................420 6.3. Model deklaratywny ze stanem jawnym ................................................................................423 6.4. Abstrakcja danych ..................................................................................................................428 6.5. Stanowe kolekcje ...................................................................................................................443 6.6. Wnioskowanie o programach stanowych ...............................................................................448 6.7. Projektowanie programów w dużej skali ...............................................................................458 6.8. Studia przypadków ................................................................................................................469 6.9. Zagadnienia zaawansowane ...................................................................................................485 6.10. Ćwiczenia ...............................................................................................................................488 SPIS TREŚCI 5 7. Programowanie obiektowe ......................................................................................493 7.1. Dziedziczenie .........................................................................................................................495 7.2. Klasy jako pełne abstrakcje danych .......................................................................................496 7.3. Klasy jako przyrostowe abstrakcje danych ............................................................................505 7.4. Programowanie z użyciem dziedziczenia ..............................................................................521 7.5. Model obiektowy a inne modele obliczeniowe ......................................................................539 7.6. Implementowanie systemu obiektowego ...............................................................................546 7.7. Język Java (część sekwencyjna) .............................................................................................551 7.8. Obiekty aktywne ....................................................................................................................557 7.9. Ćwiczenia ..............................................................................................................................567 8. Współbieżność ze stanem dzielonym ......................................................................569 8.1. Model współbieżny ze stanem dzielonym .............................................................................571 8.2. Programowanie z użyciem współbieżności ............................................................................572 8.3. Blokady ..................................................................................................................................581 8.4. Monitory ................................................................................................................................590 8.5. Transakcje ..............................................................................................................................597 8.6. Język Java (część współbieżna) .............................................................................................612 8.7. Ćwiczenia ..............................................................................................................................614 9. Programowanie relacyjne ........................................................................................617 9.1. Relacyjny model obliczeniowy ..............................................................................................619 9.2. Kolejne przykłady ..................................................................................................................623 9.3. Związki z programowaniem logicznym .................................................................................628 9.4. Analiza składniowa języka naturalnego .................................................................................637 9.5. Interpreter gramatyki .............................................................................................................646 9.6. Bazy danych ...........................................................................................................................651 9.7. Język Prolog ...........................................................................................................................657 9.8. Ćwiczenia ..............................................................................................................................667 II SPECJALISTYCZNE MODELE OBLICZENIOWE ....................................................673 10. Projektowanie interfejsu GUI ..................................................................................675 10.1. Koncepcja podejścia deklaratywno-proceduralnego ..............................................................677 10.2. Zastosowanie podejścia deklaratywno-proceduralnego .........................................................678 10.3. Prototyper — interaktywne narzędzie treningowe .................................................................685 10.4. Analizy przypadków ..............................................................................................................686 10.5. Implementacja narzędzia GUI ...............................................................................................698 10.6. Ćwiczenia ..............................................................................................................................699 11. Programowanie rozproszone ...................................................................................701 11.1. Taksonomia systemów rozproszonych ..................................................................................705 11.2. Model dystrybucji ..................................................................................................................706 11.3. Dystrybucja danych deklaratywnych .....................................................................................708 11.4. Dystrybucja stanu ..................................................................................................................715 11.5. Rozpoznanie sieci ..................................................................................................................718 6 SPIS TREŚCI 11.6. Powszechne wzorce programowania rozproszonego .............................................................720 11.7. Protokoły dystrybucyjne ........................................................................................................728 11.8. Częściowe awarie ..................................................................................................................735 11.9. Bezpieczeństwo .....................................................................................................................739 11.10. Tworzenie aplikacji ...............................................................................................................741 11.11. Ćwiczenia ..............................................................................................................................742 12. Programowanie z ograniczeniami ...........................................................................745 12.1. Przeszukiwanie z propagacją informacji ................................................................................746 12.2. Techniki programowania .......................................................................................................751 12.3. Model obliczeniowy bazujący na ograniczeniach ..................................................................755 12.4. Definiowanie i wykorzystywanie przestrzeni obliczeniowych ..............................................758 12.5. Implementacja modelu obliczeń relacyjnych .........................................................................769 12.6. Ćwiczenia ..............................................................................................................................771 III SEMANTYKA ...............................................................................................................775 13. Semantyka języka programowania ..........................................................................777 13.1. Generalny model obliczeniowy .............................................................................................778 13.2. Współbieżność deklaratywna .................................................................................................803 13.3. Osiem modeli obliczeń ..........................................................................................................805 13.4. Semantyka popularnych abstrakcji programistycznych .........................................................807 13.5. Uwagi historyczne .................................................................................................................807 13.6. Ćwiczenia ..............................................................................................................................808 DODATKI ......................................................................................................................811 A Zintegrowane środowisko systemu Mozart .............................................................813 B Podstawowe typy danych ........................................................................................817 C Składnia języka .......................................................................................................833 D Generalny model obliczeniowy ...............................................................................843 Bibliografia ..............................................................................................................853 Skorowidz ................................................................................................................865 2 Deklaratywny model obliczeniowy Bytów nie należy mnożyć bez konieczności. — brzytwa Ockhama, zasada sformułowana przez Williama Ockhama (1285? – 1347/49) Na programowanie składają się trzy elementy: • Po pierwsze, model obliczeniowy, który jest formalnym systemem definiującym język, oraz spo- soby wykonywania zdań języka (np. wyrażeń i instrukcji) przez maszynę abstrakcyjną. W niniej- szej książce jesteśmy zainteresowani modelami obliczeniowymi, które są przydatne i intuicyjnie pojmowane przez programistę. Stanie się to bardziej zrozumiałe, kiedy w dalszej części bie- żącego rozdziału zostanie przedstawiony pierwszy z takich modeli. • Po drugie, zestaw technik programistycznych oraz zasad projektowych wykorzystywanych w celu pisania programów w języku danego modelu obliczeniowego. Niekiedy będziemy określać je mia- nem modelu programistycznego. Model programistyczny zawsze jest tworzony na podbudowie modelu obliczeniowego. • Po trzecie, zestaw technik wnioskowania pozwalających analizować programy w celu zwiększenia poziomu zaufania co do poprawności oraz określania wydajności ich działania. Powyższa definicja modelu obliczeniowego jest bardzo ogólna. Nie wszystkie modele obliczenio- we zdefiniowane w ten sposób będą przydatne dla programistów. Pojawia się zatem pytanie, co można określić jako rozsądny model obliczeniowy. Kierując się intuicją, powiemy, że rozsądny model obliczeniowy to taki, który może być użyty w celu rozwiązywania wielu problemów, który oferuje proste i skuteczne techniki wnioskowania oraz który może być w wydajny sposób zaimple- mentowany. W dalszej części książki udzielimy bardziej wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Pierwszym i najprostszym modelem obliczeniowym, jaki omówimy, będzie programowanie dekla- ratywne. Na razie zdefiniujemy je jako obliczanie funkcji na częściowych strukturach danych. Określa się to niekiedy programowaniem bezstanowym, w przeciwieństwie do programowania stanowego (nazywanego również programowaniem imperatywnym), które zostanie omówione w rozdziale 6. Model deklaratywny prezentowany w niniejszym rozdziale stanowi jeden z najbardziej pod- stawowych modeli obliczeniowych. Uwzględnia on kardynalne idee dwóch głównych paradygmatów deklaratywnych, a ściśle programowania funkcyjnego i logicznego. Uwzględnia programowanie z użyciem funkcji operujących na pełnych wartościach, tak jak w językach Scheme i Standard ML. Uwzględnia również deterministyczne programowanie logiczne, tak jak w języku Prolog, w przypadku, 52 2. DEKLARATYWNY MODEL OBLICZENIOWY gdy nie używa się operacji wyszukiwania. Wreszcie można uzupełnić go o współbieżność bez utraty jego przydatnych właściwości (patrz rozdział 4.). Programowanie deklaratywne to duży obszar wiedzy — uwzględnia ono większość idei bardziej ekspresywnych modeli obliczeniowych przynajmniej w podstawowej formie. Stąd też omówimy go w dwóch rozdziałach. W bieżącym rozdziale zdefiniujemy model obliczeniowy oraz bazujący na nim praktyczny język. Następny rozdział będzie prezentował techniki programistyczne tego języka. Kolejne rozdziały będą stanowiły uzupełnienie modelu podstawowego o wiele pojęć. Najważniejsze z nich to obsługa wyjątków, współbieżność, komponenty (w kontekście programowania jako takiego), uprawnienia (w kontekście hermetyzacji i bezpieczeństwa) oraz stan (wprowadzający obiekty i klasy). W kontekście współbieżności omówimy przepływ danych, wykonywanie leniwe, przekazywanie komunikatów, obiekty aktywne, monitory oraz transakcje. Będzie tu również mowa o projektowaniu interfejsu użytkownika, rozproszeniu (z uwzględnieniem odporności na błędy) oraz ograniczeniach (w tym wyszukiwaniu). Struktura rozdziału Niniejszy rozdział składa się z ośmiu podrozdziałów: • W podrozdziale 2.1 wyjaśniono sposób definiowania składni i semantyki praktycznych języ- ków programowania. Składnia zostanie zdefiniowana za pomocą gramatyki bezkontekstowej rozszerzonej o ograniczenia języka. Semantyka zostanie zdefiniowana dwuetapowo: poprzez przetłumaczenie praktycznego języka na prosty język modelowy (ang. kernel language), a na- stępnie określenie semantyki języka modelowego. Techniki te będą wykorzystywane w całej książce. W bieżącym rozdziale wykorzystujemy je do zdefiniowania deklaratywnego modelu obliczeniowego. • Kolejne trzy podrozdziały definiują składnię i semantykę modelu deklaratywnego: • W podrozdziale 2.2 omówiono struktury danych: obszar jednokrotnego przypisania i jego zawartość, wartości częściowe oraz zmienne przepływu danych. • W podrozdziale 2.3 zdefiniowano składnię języka modelowego. • W podrozdziale 2.4 zdefiniowano semantykę języka modelowego w kontekście prostej maszyny abstrakcyjnej. Semantyka została tak zaprojektowana, aby była intuicyjna i po- zwalała na proste wnioskowanie na temat poprawności i złożoności. • W podrozdziale 2.5 została wykorzystana maszyna abstrakcyjna w celu zbadania zachowania obliczeń pod względem wykorzystania pamięci. Zostanie tu omówiona optymalizacja ostat- niego wywołania oraz pojęcie cyklu życia pamięci. • W podrozdziale 2.6 zdefiniowano praktyczny język programowania na podbudowie języka modelowego. • W podrozdziale 2.7 model deklaratywny rozszerzono o obsługę wyjątków, które pozwalają programom na uwzględnianie nieprzewidzianych i wyjątkowych sytuacji. • W podrozdziale 2.8 zaprezentowano kilka zaawansowanych zagadnień w celu umożliwienia bardziej zainteresowanym Czytelnikom lepszego zrozumienia modelu. 2.1. Definiowanie praktycznych języków programowania Języki programowania są znacznie prostsze od języków naturalnych, jednak i tak mogą charaktery- zować się zadziwiająco bogatą składnią, zbiorem abstrakcji i bibliotek. Jest to szczególnie widoczne w przypadku języków używanych do rozwiązywania problemów pochodzących z rzeczywistego 2.1. DEFINIOWANIE PRAKTYCZNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA 53 świata, które określamy mianem języków praktycznych. Język praktyczny stanowi swego rodzaju skrzynkę z narzędziami doświadczonego mechanika: można tu znaleźć wiele różnych narzędzi słu- żących wielu różnym celom i żadne z tych narzędzi nie znajduje się tam bez powodu. Niniejszy podrozdział stanowi podstawę dla reszty książki, objaśniając sposób prezentowania składni (gramatyki) oraz semantyki (znaczenia) praktycznych języków programowania. Dzięki tej podstawie będziemy mogli przedstawić pierwszy model obliczeniowy, jakim jest model deklara- tywny. Techniki te będą wykorzystywane w dalszej części książki w celu definiowania kolejnych modeli obliczeniowych. 2.1.1. Składnia języka Składnia języka definiuje, jakie programy są poprawne, tzn. które z nich mogą być poprawnie wykonywane. Na tym etapie nie bierzemy pod uwagę, jakie dokładnie działania wykonują pro- gramy. Tu wkroczylibyśmy już w dziedzinę semantyki, którą omówimy w punkcie 2.1.2. Gramatyki Gramatyka to zestaw reguł definiujących, w jaki sposób można tworzyć „zdania” na podstawie „słów”. Gramatyki mogą być używane w przypadku języków naturalnych, takich jak polski lub angielski, jak również w przypadku języków sztucznych, takich jak języki programowania. W przypadku tych ostatnich „zdania” zwykle określa się mianem „instrukcji”, zaś „wyrazy” — mianem „leksemów”. Tak jak wyrazy składają się z liter, leksemy składają się ze znaków. Daje to nam dwa poziomy struktury: instrukcja („zdanie”) = ciąg leksemów („wyrazów”) leksem („wyraz”) = ciąg znaków („liter”) Gramatyki są przydatne zarówno w zakresie definiowania instrukcji, jak i leksemów. Na rysunku 2.1 przedstawiono przykład pokazujący, w jaki sposób znakowe dane wejściowe są przekształcane w instrukcję. Przykład ten jest definicją funkcji Fact: fun {Fact N} if N==0 then 1 else N*{Fact N-1} end end Danymi wejściowymi jest ciąg znaków, w którym zapis reprezentuje znak spacji, zaś zapis reprezentuje znak nowego wiersza. Ciąg ten jest najpierw przekształcany na ciąg leksemów, a następ- nie w drzewo rozkładu składniowego. Składnia obu ciągów z rysunku jest zgodna ze składnią list używaną w całej książce. Choć ciągi są „płaskie”, drzewo ukazuje strukturę instrukcji. Program pobierający ciąg znaków i zwracający ciąg leksemów określa się mianem analizatora leksykalnego. Z kolei program pobierający ciąg leksemów i zwracający drzewo analizy składniowej określa się mianem parsera (analizatora składniowego). 54 2. DEKLARATYWNY MODEL OBLICZENIOWY RYSUNEK 2.1. Przechodzenie od znaków do instrukcji Rozszerzona notacja Backusa-Naura Jedna z najczęściej stosowanych notacji definiowania gramatyk nosi nazwę rozszerzonej notacji Backusa-Naura (ang. Extended Backus-Naur Form, EBNF). Pochodzi ona od nazwisk jej twór- ców, Johna Backusa i Petera Naura. Notacja EBNF rozróżnia symbole terminalne i nieterminalne. Symbolem terminalnym jest po prostu leksem. Symbol nieterminalny reprezentuje ciąg leksemów. Definiuje się go za pomocą reguły gramatycznej, która pokazuje, w jaki sposób należy rozwijać ją w leksemy. Przykładowo, poniższa reguła definiuje symbol nieterminalny 〈digit〉 (cyfra): 〈digit〉 ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9 Określa ona, że symbol 〈digit〉 reprezentuje jeden z dziesięciu leksemów 0, 1, …, 9. Symbol | od- czytuje się jako „lub”. Oznacza on możliwość wyboru jednej z alternatyw. Reguły gramatyczne same mogą odwoływać się do symboli nieterminalnych. Przykładowo, możemy zdefiniować symbol nieterminalny 〈int〉, który będzie określał sposób zapisu dodatnich liczb całkowitych: 〈int〉 ::= 〈digit〉 { 〈digit〉 } Reguła ta określa, że liczba całkowita jest cyfrą, po której występuje dowolna ilość cyfr (być może żadna). Nawiasy klamrowe { i } oznaczają powtórzenie swojej zawartości dowolną liczbę razy, w tym ani razu. Sposób czytania gramatyk W celu odczytania gramatyki rozpoczynamy od dowolnego symbolu nieterminalnego, na przykład 〈int〉. Odczytanie odpowiadającej mu reguły gramatycznej od strony lewej do prawej daje ciąg leksemów według następującego schematu: 2.1. DEFINIOWANIE PRAKTYCZNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA 55 • Każdy napotkany symbol terminalny jest dodawany do ciągu. • Dla każdego napotkanego symbolu nieterminalnego odczytujemy jego regułę gramatyczną i zastępujemy taki symbol ciągiem leksemów, na jaki zostanie rozwinięty. • Za każdym razem, gdy zostanie napotkany wybór (znak |) wybieramy dowolną z alternatyw. Gramatyka może być używana zarówno w celu sprawdzenia, czy instrukcje są poprawne, jak i w celu ich generowania. Gramatyki bezkontekstowe i kontekstowe Każdy dobrze zdefiniowany zbiór instrukcji nazywamy językiem formalnym lub po prostu językiem. Przykładowo, zbiór wszystkich możliwych instrukcji generowanych przez gramatykę i jeden symbol nieterminalny jest językiem. Techniki definiowania gramatyk można sklasyfikować w odniesieniu do ich ekspresywności, tzn. tego, jakie rodzaje języków potrafią generować. Przykładowo, przed- stawiona powyżej notacja EBNF definiuje klasę gramatyk określanych mianem gramatyk bez- kontekstowych. Nazwa ta wzięła się stąd, że rozwinięcie symbolu nieterminalnego, np. 〈digit〉, zawsze daje ten sam wynik bez względu na to, gdzie zostanie wykonane. W przypadku większości praktycznych języków programowania zazwyczaj nie istnieje jaka- kolwiek gramatyka bezkontekstowa, która generowałaby wszystkie poprawne programy i żadne inne. Przykładowo, w przypadku wielu języków zmienna musi zostać zadeklarowana, zanim zostanie użyta. Warunku tego nie można wyrazić w ramach gramatyki bezkontekstowej, ponieważ symbol nieterminalny używający zmiennej musi dopuszczać używanie wyłącznie już zadeklarowanych zmiennych. Jest to zależność kontekstowa. Gramatykę zawierającą symbol nieterminalny, którego użycie zależy od kontekstu, w jakim jest używany, określa się mianem gramatyki kontekstowej. Składnia większości praktycznych języków programowania jest zatem definiowana w dwóch częściach (patrz rysunek 2.2) — jako gramatyka bezkontekstowa uzupełniona o zbiór dodatkowych warunków nakładanych przez język. Gramatyka bezkontekstowa jest przechowywana zamiast pewnej bardziej ekspresywnej notacji, ponieważ jest łatwa w czytaniu i rozumieniu. Charakteryzuje się ona ważną cechą lokalności: symbol nieterminalny można zrozumieć, badając tylko reguły potrzebne do jego zdefiniowania; prawdopodobnie o wiele liczniejsze reguły, które go używają, mogą być zigno- rowane. Gramatyka bezkontekstowa zostaje poprawiona poprzez nałożenie zbioru dodatkowych warunków, takich jak — w przypadku zmiennych — konieczności deklaracji przed użyciem. Uwzględnienie tych warunków daje gramatykę kontekstową. RYSUNEK 2.2. Podejście bezkontekstowe do składni języka 56 2. DEKLARATYWNY MODEL OBLICZENIOWY Niejednoznaczność Gramatyki bezkontekstowe mogą być niejednoznaczne, tzn. może istnieć kilka drzew rozkładu składniowego, które odpowiadają danemu ciągowi leksemów. Przykładowo, poniżej przedstawiono prostą gramatykę dla wyrażeń arytmetycznych dodawania i mnożenia: 〈exp〉 ::= 〈int〉 | 〈exp〉 〈op〉 〈exp〉 〈op〉 ::= + | * Wyrażenie 2*3+4 posiada dwa drzewa rozkładu składniowego w zależności od tego, jak odczytamy dwa wystąpienia symbolu 〈exp〉. Na rysunku 2.3 przedstawiono oba te drzewa. W jednym z nich pierwszym wyrażeniem 〈exp〉 jest 2, zaś drugim wyrażeniem 〈exp〉 jest 3+4. W drugim drzewie sym- bolami tymi są, odpowiednio, 2*3 i 4. RYSUNEK 2.3. Niejednoznaczność w przypadku gramatyki bezkontekstowej Niejednoznaczność zwykle stanowi niepożądaną właściwość gramatyki, gdyż nie jest wówczas jasne, jaki program został napisany. W przypadku wyrażenia 2*3+4 dwa drzewa rozkładu składniowego dają różne wyniki w razie wyliczenia wyrażeń: pierwsze daje wynik 14 (wynik wykonania oblicze- nia 2∗(3+4)), zaś drugie daje wynik 10 (wynik wykonania obliczenia (2∗3)+4). Czasem reguły gramatyki można przepisać tak, aby usunąć niejednoznaczność, jednak może to komplikować reguły. Wygodniejszym sposobem jest dodanie dodatkowych warunków. Warunki te ograniczają parser, tak aby było możliwe wygenerowanie tylko jednego drzewa rozkładu składniowego. Mówimy, że usuwają one niejednoznaczność z gramatyki. W przypadku wyrażeń używających operatorów dwuargumentowych, takich jak przedstawione powyżej wyrażenia arytmetyczne, zwykle stosowanym podejściem jest dodanie dwóch warunków — pierwszeństwa i łączności. • Pierwszeństwo jest warunkiem nakładanym na wyrażenie zawierające różne operatory, na przy- kład 2*3+4. Każdemu z operatorów przypisuje się określony poziom pierwszeństwa. Operatory o wysokim pierwszeństwie są umieszczane jak najniżej w drzewie rozkładu składniowego, tzn. jak najdalej od korzenia drzewa. Jeżeli operator * ma wyższy poziom pierwszeństwa niż operator +, to wybrane zostaje drzewo (2*3)+4 zamiast alternatywnego 2*(3+4). Jeżeli ope- rator * znajduje się niżej w drzewie od operatora +, to mówimy, że operator * wiąże silniej od operatora +. • Łączność jest warunkiem nakładanym na wyrażenie zawierającym ten sam operator, na przykład 2-3-4. W takim przypadku pierwszeństwo nie wystarczy do usunięcia niejednoznaczności, ponie- waż wszystkie operatory mają to samo pierwszeństwo. Musimy dokonać wyboru między drze- wami (2-3)-4 a 2-(3-4). Łączność określa, czy silniej wiąże operator znajdujący się po lewej czy po prawej stronie. Jeżeli łączność operatora – jest lewostronna, wybrane zostanie drzewo (2-3)-4. Jeżeli natomiast łączność operatora – jest prawostronna, wybrane zostanie drzewo 2-(3-4). 2.1. DEFINIOWANIE PRAKTYCZNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA 57 Pierwszeństwo i łączność wystarczą do usunięcia niejednoznaczności związanych ze wszystkimi wyrażeniami definiowanymi przy użyciu operatorów. W dodatku C przedstawiono pierwszeństwo i łączność wszystkich operatorów używanych w książce. Notacja składniowa używana w książce W niniejszym rozdziale i pozostałej części książki każdy nowy typ danych i nowa konstrukcja języ- kowa będą wprowadzane razem z niewielkim diagramem składniowym, które będzie pokazywał, jak mają się one do języka jako takiego. Diagram składniowy prezentuje reguły gramatyczne dla prostej bezkontekstowej gramatyki leksemów. Notację tę starannie zaprojektowano w celu spełnienia dwóch podstawowych zasad: • Wszystkie reguły gramatyczne są niezależne. Żadne później prezentowane informacje nie sprawią, że reguła taka stanie się niepoprawna. Oznacza to, że nigdy nie będą podawane nie- poprawne reguły gramatyczne wyłącznie w celu „uproszczenia” prezentacji. • Na podstawie inspekcji zawsze można wyraźnie stwierdzić, kiedy reguła gramatyczna całościowo definiuje symbol nieterminalny lub kiedy prezentuje tylko częściową definicję. Definicja czę- ściowa zawsze kończy się wielokropkiem .... Wszystkie diagramy składniowe używane w książce zebrano w dodatku C. Przedstawiono w nim również składnię leksykalną leksemów w kontekście znaków. Poniżej podano przykład diagramu składniowego z dwiema regułami gramatycznymi, które ilustrują stosowaną notację: 〈statement〉 ::= skip | 〈expression〉 = 〈expression〉 | ... 〈expression〉 ::= 〈variable〉 | 〈int〉 | ... Powyższe reguły stanowią częściową definicję dwóch symboli nieterminalnych, 〈statement〉 (in- strukcja) oraz 〈expression〉 (wyrażenie). Pierwsza reguła stwierdza, że instrukcją może być słowo kluczowe skip lub dwa wyrażenia rozdzielone symbolem równości = albo pewien inny element. Druga reguła stwierdza, że wyrażenie może być zmienną, liczbą całkowitą lub innym elementem. Wybór między różnymi możliwościami w regule gramatycznej oznacza pionowa kreska |. W celu uniknięcia niedomówień związanych ze składnią samej reguły gramatycznej czasem będziemy umieszczać w apostrofach symbol, który dosłownie występuje w tekście. Przykładowo, symbol równości przedstawiono jako = . Słowa kluczowe nie będą ujmowane w apostrofy, gdyż w ich przypadku nie ma mowy o niejednoznaczności. Poniżej przedstawiono kolejny przykład notacji: 〈statement〉 ::= if 〈expression〉 then 〈statement〉 { elseif 〈expression〉 then 〈statement〉 } [ else 〈statement〉 ] end | ... 〈expression〉 ::= [ { 〈expression〉 }+ ] | ... 〈label〉 ::= unit | true | false | 〈variable〉 | 〈atom〉 Pierwsza reguła definiuje instrukcję if. Występuje tu opcjonalna sekwencja klauzul elseif, tzn. może wystąpić dowolna ich liczba, w tym zero. Sugerują to nawiasy klamrowe {...}. Dalej występuje opcjonalna klauzula else, tzn. może ona wystąpić zero lub jeden raz. Mówią o tym nawiasy kwa- dratowe [...]. Druga reguła definiuje składnię list jawnych. Muszą one posiadać co najmniej jeden element, np. [5 6 7] jest listą poprawną, ale [ ] już nie (należy zwrócić uwagę na znak spacji 58 2. DEKLARATYWNY MODEL OBLICZENIOWY oddzielający nawiasy [ i ]). Sugeruje to zapis {...}+. Trzecia reguła definiuje składnię etykiet rekordów. Stanowi ona definicję pełną, gdyż nie występuje tu znak wielokropka. Istnieje pięć możliwości i nigdy nie zostanie określona większa ich liczba. 2.1.2. Semantyka języka Semantyka języka definiuje, co program robi w czasie działania. W sytuacji idealnej semantyka powinna być zdefiniowana w ramach prostej matematycznej struktury, która pozwala wnioskować na temat programu (w tym odnośnie do jego poprawności, czasu wykonania oraz użycia pamięci) bez wprowadzania nieistotnych szczegółów. Czy można to osiągnąć w przypadku praktycznego języka bez zbytniego komplikowania semantyki? Używana przez nas technika, którą określamy mianem podejścia opartego na języku modelowym, stanowi odpowiedź twierdzącą na tak postawione pytanie. Współczesne języki programowania ewoluowały przez ponad pięć dekad doświadczeń zwią- zanych z konstruowaniem rozwiązań programistycznych złożonych problemów pochodzących z rzeczywistego świata1. Współczesne programy mogą być bardzo złożone, osiągając miliony wierszy kodu, pisane przez duże zespoły programistów przez wiele lat. Zdaniem autorów języki umożliwiające skalowanie do takiego poziomu złożoności okazały się sukcesem po części dlatego, że modelują pewne najistotniejsze aspekty sposobu konstruowania złożonych programów. W tym sensie języki te nie są tylko dowolnymi konstrukcjami ludzkiego umysłu. Warto byłoby więc dogłębnie je zrozumieć dzięki użyciu metod naukowych, tzn. wyjaśniając ich zachowanie w kontekście prostego, odpowia- dającego im modelu. Stanowi to jeden z głównych powodów wykorzystania podejścia opartego na języku modelowym. Podejście oparte na języku modelowym W niniejszej książce podejście oparte na języku modelowym jest wykorzystywane w celu definio- wania semantyk języków programowania. W przypadku tego podejścia wszystkie konstrukcje języka są definiowane w kontekście translacji na język modelowy. Podejście oparte na języku modelowym uwzględnia dwa elementy (rysunek 2.4.): • Po pierwsze, definiujemy bardzo prosty język, nazywany językiem modelowym. Język ten powi- nien ułatwiać wyciąganie wniosków na temat programów oraz powinien odpowiadać wydajności pamięciowej i czasowej implementacji. Język modelowy oraz struktury danych, na których wykonuje swoje działania, wspólnie tworzą rdzenny model obliczeniowy (ang. kernel com- putation model). • Po drugie, definiujemy schemat translacji z pełnego języka programowania na język modelowy. Każda konstrukcja gramatyczna języka pełnego jest tłumaczona na język modelowy. Translacja ta powinna być jak najprostsza. Istnieją dwa rodzaje translacji: abstrakcja lingwistyczna i lukier syntaktyczny. Zostaną one omówione poniżej. 1 Wartość pięciu dekad jest dość umowna. Jako datę początkową określamy pierwszy działający komputer obsługujący programy składowane — Manchester Mark I. Według dokumentów laboratoryjnych wykonał on swój pierwszy program 21 czerwca 1948 roku [197]. 2.1. DEFINIOWANIE PRAKTYCZNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA 59 RYSUNEK 2.4. Podejście do semantyki oparte na języku modelowym Podejście oparte na języku modelowym jest wykorzystywane w całej książce. Każdy model obli- czeniowy posiada język modelowy, który bazuje na swoim poprzedniku i uwzględnia jedno nowe pojęcie. Pierwszy język modelowy prezentowany w niniejszym rozdziale nosi nazwę deklaratywnego języka modelowego. W dalszej części książki zostanie zaprezentowanych wiele innych języków modelowych. Semantyka formalna Podejście oparte na języku modelowym pozwala na definiowanie semantyki takiego języka w dowolny sposób. Można wyróżnić cztery powszechnie używane podejścia do kwestii semantyki języka: • Semantyka operacyjna pokazuje, w jaki sposób instrukcja jest wykonywana w kontekście maszyny abstrakcyjnej. Podejście takie zawsze działa dobrze, gdyż wszystkie języki, jakby nie patrzeć, są wykonywane na komputerze. • Semantyka aksjomatyczna definiuje semantykę instrukcji jako związek między stanem wej- ściowym (sytuacją przed wykonaniem instrukcji) a stanem wyjściowym (sytuacją po wyko- naniu instrukcji). Związek ten jest określany w formie asercji logicznej. Jest to dobry sposób wnioskowania na temat ciągów instrukcji, gdyż asercja wyjściowa każdej z nich stanowi asercję wejściową następnej. Dlatego też schemat ten sprawdza się w przypadku modeli stanowych, gdyż stan jest ciągiem wartości. W podrozdziale 6.6 zostanie przedstawiona semantyka aksjoma- tyczna modelu stanowego. • Semantyka denotacyjna definiuje instrukcję jako funkcję dziedziny abstrakcyjnej. Sprawdza się to w przypadku modelu deklaratywnego, ale może być stosowane również w przypadku innych modeli. Sprawy komplikują się, kiedy pojawia się kwestia języków współbieżnych. W punktach 2.8.1 i 4.9.2 zostanie wyjaśnione programowanie funkcyjne, które jest szczególnie bliskie semantyce denotacyjnej. • Semantyka logiczna definiuje instrukcję jako model teorii logicznej. Sprawdza się to w przy- padku modeli obliczeniowych deklaratywnego i relacyjnego, ale jest trudne do zastosowania w przypadku innych. W podrozdziale 9.3 zostanie przedstawiona semantyka logiczna dwóch wyżej wspomnianych modeli obliczeniowych. 60 2. DEKLARATYWNY MODEL OBLICZENIOWY Duża część teorii związanej z tymi różnymi semantykami jest interesująca głównie z punktu widzenia matematyków, a nie programistów. Prezentacja tej teorii wykracza poza zakres tematyczny niniej- szej książki. Główną semantyką formalną prezentowaną przez nas będzie semantyka operacyjna. Zdefiniujemy ją dla każdego modelu obliczeniowego. Jest ona na tyle szczegółowa, że okazuje się przydatna w zakresie wnioskowania o poprawności i złożoności, a jednocześnie na tyle abstrakcyjna, że pozwala uniknąć niepotrzebnego zamieszania. W rozdziale 13. zebrano wszystkie te semantyki operacyjne w ramach pojedynczego formalizmu o zwięzłej i czytelnej notacji. W całej książce będą przedstawiane nieformalne semantyki każdej nowej konstrukcji językowej i często będziemy nieformalnie wnioskować na temat działania programów. Takie nieformalne prezentacje zawsze bazują na semantykach operacyjnych. Abstrakcja lingwistyczna Zarówno języki programowania, jak i języki naturalne mogą ewoluować, tak aby spełniać stawiane im wymagania. Gdy korzystamy z języka programowania, w pewnym momencie możemy uznać, że konieczne jest rozszerzenie języka, tzn. dodanie nowej konstrukcji lingwistycznej. Przykładowo, model deklaratywny, opisywany w niniejszym rozdziale, nie uwzględnia żadnych konstrukcji pętlo- wych. W punkcie 3.6.3 zostanie zdefiniowana konstrukcja for w celu wyrażania określonych ro- dzajów pętli, które są przydatne w zakresie pisania programów deklaratywnych. Ta nowa konstrukcja stanowi zarówno abstrakcję, jak i uzupełnienie składni języka — stąd nazywamy ją abstrakcją lingwi- styczną. Praktyczny język programowania zawiera wiele abstrakcji lingwistycznych. Można wyróżnić dwie fazy definiowania abstrakcji lingwistycznej. W pierwszej definiujemy nową konstrukcję gramatyczną. W drugiej definiujemy jej przekształcenie na język modelowy. Język modelowy nie ulega zmianie. Niniejsza książka zawiera wiele przykładów przydatnych abstrakcji lingwistycznych, np. funkcje (fun), pętle (for), funkcje leniwe (fun lazy), klasy (class), blokady wielobieżne (lock) i inne2. Niektóre z nich stanowią element systemu Mozart. Inne można do niego dodać za pomocą narzędzia gump [117]. Opis używania tego narzędzia wykracza jednak poza zakres tematyczny niniejszej książki. Niektóre języki oferują mechanizmy służące do programowania abstrakcji lingwistycznych bezpośrednio w języku. Prostym, a jednocześnie oferującym ogromne możliwości przykładem jest makro języka Lisp. Makro takie przypomina funkcję generującą kod Lispa w czasie wywołania. Częściowo ze względu na prostotę składni Lispa makra te okazały się ogromnym sukcesem, zarówno w samym Lispie, jak i jego następcach. Lisp oferuje wewnętrzną obsługę makr, na przykład cytowanie (zamiana wyrażenia programu na strukturę danych) oraz cytowanie wsteczne (działanie odwrotne — w ramach przytaczanej struktury). Szczegółowe omówienie makr Lispa i związanych z tym pojęć Czytelnik znajdzie w każdej dobrej książce poświęconej temu językowi [72, 200]. Prostym przykładem abstrakcji lingwistycznej jest funkcja, która używa słowa kluczowego fun. Wyjaśniono to w punkcie 2.6.2. W rozdziale 1. używaliśmy już funkcji, jednak język modelowy z niniejszego rozdziału zawiera tylko procedury. Są one używane dlatego, że wszystkie argumenty są jawne i może występować kilka danych wyjściowych. Można wyróżnić inne, bardziej przemy- ślane powody wyboru procedur, co zostanie zrobione w dalszej części rozdziału. Jednak ze względu na fakt, że funkcje są bardzo przydatne, dodajemy je jako abstrakcję lingwistyczną. Definiujemy składnię zarówno dla definicji, jak i wywołań funkcji oraz translację na definicje i wywołania procedur. Taka translacja pozwala nam odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące wywołań funkcji. Przykładowo, co dokładnie oznacza zapis {F1 {F2 X} {F3 Y}} (zagnieżdżone 2 Bramki logiczne (gate) w przypadku opisu obwodów, skrzynki odbiorcze (receive) w przypadku współ- bieżności z przesyłaniem komunikatów oraz currying i wyobrażenie listy (ang. list comprehension) występu- jące we współczesnych językach funkcyjnych — na przykład w języku Haskell. 2.1. DEFINIOWANIE PRAKTYCZNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA 61 wywołania funkcji)? Czy porządek wywołań tych funkcji został zdefiniowany? Jeżeli tak, jaki on jest? Istnieje wiele możliwości. Niektóre języki nie precyzują kolejności ewaluacji argumentów, ale zakłada się wówczas, że argumenty funkcji są ewaluowane przed nią. W przypadku innych języków zakłada się, że argument jest ewaluowany, gdy i jeśli jego wynik jest potrzebny, ale nie wcześniej. Tak więc nawet tak prosta rzecz jak wywołania funkcji zagnieżdżonych nie musi mieć oczywistej semantyki. Translacja precyzyjnie określa, jaka jest semantyka. Abstrakcje lingwistyczne są przydatne nie tylko w zakresie zwiększania ekspresywności pro- gramu. Mogą one również polepszać inne właściwości, takie jak poprawność, bezpieczeństwo oraz wydajność. Ukrywając implementację abstrakcji przed programistą, wsparcie lingwistyczne sprawia, że nie jest możliwe niepoprawne użycie abstrakcji. Kompilator może użyć tych informacji w celu utworzenia wydajniejszego kodu. Lukier składniowy Często przydatną rzeczą jest udostępnienie skrótowej notacji dla często występujących idiomów. Taka notacja stanowi element składni języka i jest definiowana za pomocą reguł gramatycznych. Notację tę określa się mianem lukru składniowego (ang. syntactic sugar). Lukier składniowy stanowi analogię do abstrakcji lingwistycznej o tyle, że jego znaczenie zostaje ściśle zdefiniowane poprzez translację na pełny język. Nie należy jednak mylić go z abstrakcją lingwistyczną — nie oferuje nowej abstrakcji, a tylko redukuje rozmiar programu i zwiększa jego czytelność. Poniżej zostanie przedstawiony przykład lukru składniowego, który bazuje na instrukcji local. Zmienne lokalne zawsze mogą być definiowane przy użyciu instrukcji local X in ... end. Kiedy instrukcja ta zostanie zastosowana wewnątrz innej, wygodnie jest posiadać lukier składniowy, który pozwala na pominięcie słów kluczowych local i end. Zamiast pisać: if N==1 then [1] else local L in ... end end możemy użyć zapisu: if N==1 then [1] else L in ... end który jest zarówno bardziej zwięzły, jak i czytelniejszy od pełnej wersji notacji. Inne przykłady lukru składniowego podano w punkcie 2.6.1. Projektowanie języka Abstrakcje lingwistyczne stanowią podstawowe narzędzie projektowania języka. Posiadają one naturalne miejsce w cyklu życia abstrakcji. Abstrakcja posiada trzy fazy swojego cyklu życia. Kiedy najpierw jest definiowana, nie posiada żadnego wsparcia lingwistycznego, tzn. w ramach języka nie istnieje żadna konstrukcja składniowa, która ułatwiałaby użycie abstrakcji. Jeżeli w pewnym momencie uzna się, że jest ona podstawowa i bardzo przydatna, możemy zdecydować się dodać 62 2. DEKLARATYWNY MODEL OBLICZENIOWY do niej wsparcie lingwistyczne. Wtedy staje się ona abstrakcją lingwistyczną. Jest to faza badania, tzn. nie ma jeszcze żadnej pewności, że ta abstrakcja lingwistyczna stanie się częścią języka. Jeżeli jednak okaże się sukcesem, tzn. upraszcza programy i jest przydatna dla programistów, staje się częścią języka. Inne podejścia wykorzystujące translację Podejście oparte na języku modelowym stanowi przykład podejścia do semantyki wykorzystującego translację, tzn. jest ono oparte na translacji z jednego języka na drugi. Na rysunku 2.5 zobrazowano trzy sposoby użycia podejścia translacyjnego w celu definiowania języków programowania: RYSUNEK 2.5. Podejścia translacyjne do semantyki języka • Podejście oparte na języku modelowym, używane w niniejszej książce, jest przeznaczone dla programistów. Jego pojęcia są bezpośrednio związane z pojęciami programistycznymi. • Podejście podstawowe jest przeznaczone dla matematyków. Przykładami są tu: maszyna Turinga, rachunek λ (leżący u podstaw programowania funkcyjnego), logika pierwszego rzędu (leżąca u podstaw programowania logicznego) oraz rachunek π (służący do modelowania współbież- ności). Ze względu na fakt, że te rachunki mają w zamierzeniu stanowić przedmiot formalnych badań matematycznych, posiadają jak najmniejszą liczbę elementów. • Podejście oparte na maszynie abstrakcyjnej jest przeznaczone dla implementatorów. Programy są tłumaczone na kod wyidealizowanej maszyny, którą określa się mianem maszyny abstrak- cyjnej (ang. abstract machine) lub maszyny wirtualnej (ang. virtual machine)3. Stosunkowo prostą rzeczą jest dokonanie translacji kodu wyidealizowanej maszyny na kod maszyny rzeczywistej. Ze względu na fakt, że skupiamy się na praktycznych technikach programistycznych, w niniejszej książce używamy tylko podejścia opartego na języku modelowym. Pozostałe dwa podejścia wiążą się z problemem polegającym na tym, że każdy zapisany w nich rzeczywisty program jest uwikłany w szczegóły techniczne dotyczące mechanizmów języka. Podejście oparte na języku modelowym pozwala tego uniknąć poprzez odpowiedni dobór pojęć. 3 Ściśle rzecz ujmując, maszyna wirtualna jest programową emulacją rzeczywistej maszyny działającą w jej ramach i jest niemal tak wydajna jak maszyna rzeczywista. Wydajność tę osiąga się, wykonując większość instruk- cji wirtualnych bezpośrednio jako instrukcje rzeczywiste. Koncepcję tę wprowadziła firma IBM na początku lat 60. XX w. w przypadku systemu operacyjnego VM. Ze względu na sukces języka Java, w którego przypadku stosuje się pojęcie „maszyny wirtualnej”, współczesne użycie tego pojęcia uwzględnia również sens maszyny abs- trakcyjnej. 2.2. OBSZAR JEDNOKROTNEGO PRZYPISANIA 63 Podejście oparte na interpreterze Alternatywą dla podejścia translacyjnego jest podejście oparte na wykorzystaniu interpretera. Se- mantyka języka zostaje zdefiniowana poprzez określenie interpretera języka. Nowe funkcje języka są definiowane poprzez rozszerzanie interpretera. Interpreter jest programem napisanym w języku L1, który akceptuje programy napisane w innym języku L2 i wykonuje je. Podejście jest wykorzysty- wane w książkach Abelsona i Sussmana oraz Sussmana [2]. W ich przypadku interpreter jest meta- cykliczny (ang. metacircular), tzn. języki L1 i L2 są tym samym językiem L. Dodanie nowej funkcji języka, np. obsługi współbieżności i wykonywania leniwego, daje nowy język L′, który jest imple- mentowany przez rozszerzenie interpretera języka L. Podejście oparte na interpreterze daje tę korzyść, że ukazuje samodzielną implementację abs- trakcji lingwistycznych. W niniejszej książce nie korzystamy z tego podejścia, ponieważ w ogólności nie zapewnia ono zachowania złożoności czasu wykonania programów (liczby potrzebnych operacji w funkcji rozmiaru danych wejściowych). Druga trudność wiążę się z tym, że podstawowe pojęcia znajdują się w interpreterze nawzajem w interakcji, co utrudnia ich zrozumienie. Podejście trans- lacyjne ułatwia zachowanie oddzielenia pojęć. 2.2. Obszar jednokrotnego przypisania Model deklaratywny wprowadzimy, opisując w pierwszej kolejności jego struktury danych. Model ten wykorzystuje obszar jednokrotnego przypisania (ang. single-assignment store): zbiór zmiennych, które są początkowo niezwiązane i mogą być związane z tylko jedną wartością. Na rysunku 2.6 przed- stawiono obszar z trzema zmiennymi niezwiązanymi x1, x2 oraz x3. Obszar ten możemy zapisać jako {x1, x2, x3}. Na razie zakładamy, że jako wartości możemy używać liczb całkowitych, list oraz rekor- dów. Na rysunku 2.7 przedstawiono obszar, w którym zmienna x1 jest związana z liczbą całkowitą 314, zaś zmienna x2 — z listą [1 2 3]. Zapisujemy to jako {x1 = 314, x2 = [1 2 3], x3}. RYSUNEK 2.6. Obszar jednokrotnego przypisania z trzema zmiennymi niezwiązanymi RYSUNEK 2.7. Związanie dwóch zmiennych z wartościami 64 2. DEKLARATYWNY MODEL OBLICZENIOWY 2.2.1. Zmienne deklaratywne Zmienne znajdujące się w obszarze jednokrotnego przypisania określa się mianem zmiennych de- klaratywnych. Pojęcia tego używamy zawsze, kiedy istnieje możliwość pomyłki z innymi zmiennymi. W dalszej części książki zmienne takie będziemy również nazywać zmiennymi przepływu danych ze względu na rolę, jaką odgrywają w wykonywaniu przepływów danych. Po związaniu zmienna deklaratywna pozostaje związana przez okres obliczeń i jest nieodróż- nialna od swojej wartości. Oznacza to, że może ona być używana w obliczeniach tak, jakby była wartością. Wykonanie działania x+y oznacza to samo co wykonanie działania 11+22, jeżeli obszar ma postać {x = 11, y = 22}. 2.2.2. Obszar wartości Obszar, w którym wszystkie zmienne są związane z wartościami, określa się mianem obszaru wartości (ang. value store). Inaczej rzecz ujmując, obszar wartości jest trwałym odwzorowaniem zmiennych na wartości. Wartość jest stałą matematyczną. Przykładowo, liczba całkowita 314 jest wartością. Wartości mogą również być encjami złożonymi, tzn. elementami zawierającymi jedną lub więcej wartości. Na przykład lista [1 2 3] oraz rekord osoba(imię: Grzegorz wiek:25) są wartościami. Na rysunku 2.8 przedstawiono obszar wartości, w którym zmienna x1 jest związana z liczbą całkowitą 314, zmienna x2 — z listą [1 2 3], zaś zmienna x3 — z rekordem osoba(imię: Grzegorz wiek:25). Języki funkcyjne, takie jak Standard ML, Haskell i Scheme, wykorzystują tylko obszar wartości, ponieważ obliczają funkcje na wartościach (języki obiektowe, takie jak Smalltalk, C++ i Java, potrzebują obszaru komórek składającego się z komórek, których zawartość można zmieniać). RYSUNEK 2.8. Obszar wartości: wszystkie zmienne są związane z wartościami W tym momencie Czytelnik posiadający pewne doświadczenie programistyczne może się zasta- nawiać, dlaczego wprowadzamy pojęcie obszaru jednokrotnego przypisania, skoro inne języki obywają się bez niego i używają obszaru wartości lub obszaru komórek. Z wielu powodów. Po pierwsze, chcemy wykonywać obliczenia na wartościach częściowych. Przykładowo, procedura może zwracać dane wyjściowe, wiążąc niezwiązaną zmienną przekazaną jako argument. Po drugie, ze względu na współbieżność deklaratywną, która stanowi przedmiot rozdziału 4. Jej użycie jest możliwe dzięki obszarowi jednokrotnego przypisania. Po trzecie, obszar jednokrotnego przypisania jest potrzebny w przypadku programowania relacyjnego (logicznego) oraz programowania z ograniczeniami. Inne powody związane z wydajnością (np. rekurencja końcowa i listy różnicowe) zostaną wyjaśnione w następnym rozdziale. 2.2. OBSZAR JEDNOKROTNEGO PRZYPISANIA 65 2.2.3. Tworzenie wartości Podstawową operacją wykonywaną na obszarze jest związanie zmiennej z nowo utworzoną wartością. Będziemy to zapisywać jako xi = wartość. W zapisie tym xi bezpośrednio odwołuje się do zmiennej należącej do obszaru (nie jest to nazwa tekstowa zmiennej z programu!), zaś wartość odnosi się do wartości, np. 314 lub [1 2 3]. Przykładowo, na rysunku 2.7 przedstawiono obszar z rysunku 2.6 po wykonaniu dwóch związań: x1 = 314 x2 = [1 2 3] Operacja jednokrotnego przypisania xi = wartość tworzy wartość w obszarze, a następnie wiąże zmienną xi z tą wartością. Jeżeli zmienna jest już związana, operacja wykonuje sprawdzenie, czy wartości te są zgodne. Jeżeli tak nie jest, zostaje zgłoszony błąd (przy użyciu mechanizmu obsługi wyjątków — patrz podrozdział 2.7). 2.2.4. Identyfikatory zmiennych Jak dotąd przyglądaliśmy się obszarowi, który zawierał zmienne i wartości, tzn. elementy obszaru, na których można wykonywać obliczenia. Przydatną rzeczą byłoby posiadanie możliwości odwoły- wania się do elementów obszaru spoza niego. Taką rolę pełnią identyfikatory zmiennych. Identyfikator zmiennej jest nazwą tekstową, która odwołuje się do elementu obszaru spoza niego. Odwzorowanie identyfikatorów zmiennych na elementy obszaru określa się mianem środowiska. Nazwy zmiennych w kodzie źródłowym programu są w rzeczywistości identyfikatorami zmiennych. Przykładowo, na rysunku 2.9 występuje identyfikator X, który odwołuje się do zmiennej obszaru x1. Odpowiada to środowisku {X → x1}. Mówiąc o dowolnym identyfikatorze, będziemy używać notacji 〈x〉. Środowisko {〈x〉 → x1} jest takie samo jak wcześniej, jeżeli 〈x〉 reprezentuje X. Jak zobaczymy później, identyfikatory zmiennych i odpowiadające im elementy obszaru są doda- wane do środowiska za pomocą instrukcji local i declare. RYSUNEK 2.9. Identyfikator zmiennej odwołujący się do zmiennej niezwiązanej 2.2.5. Tworzenie wartości z użyciem identyfikatorów Po związaniu zmienna jest nieodróżnialna od swojej wartości. Na rysunku 2.10 pokazano, co dzieje się w przypadku, gdy zmienna x1 z rysunku 2.9 zostanie związana z listą [1 2 3]. Przy użyciu iden- tyfikatora zmiennej X powiązanie to możemy zapisać jako X=[1 2 3]. Jest to tekst, jaki zapisałby programista w celu wyrażenia powiązania. Możemy również użyć notacji 〈x〉=[1 2 3], jeżeli chcemy mieć możl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Programowanie. Koncepcje, techniki i modele
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: