Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00111 008327 20965675 na godz. na dobę w sumie
Projektowanie stron WWW. Jak to zrobić? - książka
Projektowanie stron WWW. Jak to zrobić? - książka
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-234-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> funkcjonalność stron
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Gdyby tworzenie stron internetowych było zarezerwowane jedynie dla profesjonalistów, internet świeciłby pustkami. Każdy, również Ty, może spróbować swoich sił w projektowaniu stron. Być może Twoja witryna będzie niezbyt skomplikowana i mniej rozbudowana, niż strony tworzone przez zawodowców, ale to nie znaczy, że musi być nieatrakcyjna i niefunkcjonalna.

W książce 'Projektowanie stron WWW. Jak to zrobić?' Robin Williams przekazuje amatorom tworzenia stron internetowych całą wiedzę, niezbędną by zaistnieć w sieci. Nie jest to podręcznik HTML-a jakich wiele: znajdziesz tu komplet informacji potrzebnych do stworzenia strony, której nie będziesz musiał się wstydzić, a więc także wskazówki dotyczące tworzenia układu strony, grafiki, umieszczania strony na serwerze i jej promocji. A wszystko to podane przystępnie i prosto.

Dzięki książce dowiesz się:

Wieloletnie doświadczenie Robin Williams i jej wyjątkowy styl, trafiający w potrzeby osób bez specjalistycznego przygotowania sprawi, że nauka projektowania stron stanie się satysfakcjonującą przygodą.

Jeśli dopiero rozpoczynasz zabawę z tworzeniem stron internetowych -- zacznij od tej książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK Projektowanie stron WWW. Jak to zrobiæ? Autorzy: Robin Williams, John Tollet T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski (rozdz. 1 - 8), £ukasz Ko³odziej (rozdz. 9), Sebastian Marek (rozdz. 10 - 13, dod. A) ISBN: 83-7361-234-3 Tytu³ orygina³u: The Non-Designer s Web Book, 2nd Edition Format: B5, stron: 300 Gdyby tworzenie stron internetowych by³o zarezerwowane jedynie dla profesjonalistów, internet ġwieci³by pustkami. Ka¿dy, równie¿ Ty, mo¿e spróbowaæ swoich si³ w projektowaniu stron. Byæ mo¿e Twoja witryna bêdzie niezbyt skomplikowana i mniej rozbudowana, ni¿ strony tworzone przez zawodowców, ale to nie znaczy, ¿e musi byæ nieatrakcyjna i niefunkcjonalna. W ksi¹¿ce „Projektowanie stron WWW. Jak to zrobiæ?” Robin Williams przekazuje amatorom tworzenia stron internetowych ca³¹ wiedzê, niezbêdn¹ by zaistnieæ w sieci. Nie jest to podrêcznik HTML-a jakich wiele: znajdziesz tu komplet informacji potrzebnych do stworzenia strony, której nie bêdziesz musia³ siê wstydziæ, a wiêc tak¿e wskazówki dotycz¹ce tworzenia uk³adu strony, grafiki, umieszczania strony na serwerze i jej promocji. A wszystko to podane przystêpnie i prosto. CZYTELNIA CZYTELNIA Dziêki ksi¹¿ce dowiesz siê: FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl • Jak korzystaæ z mo¿liwoġci internetu i wyszukiwaæ w nim informacje • Gdzie szukaæ miejsca, w którym umieġciæ witrynê • Czym ró¿ni¹ siê publikacje internetowe od klasycznych drukowanych • Jakie s¹ podstawowe zasady projektowania, które musz¹ znaæ nawet pocz¹tkuj¹cy • Na czym polega projektowanie systemu nawigacji po stronach internetowych • Jak tworzyæ grafikê na potrzeby stron WWW • Jak w³aġciwie dobraæ krój pisma • Jakie sztuczki mo¿esz zastosowaæ, by uatrakcyjniæ stronê • Jak przes³aæ swoj¹ stronê na serwer • Jakie s¹ metody promocji gotowej witryny WWW Wieloletnie doġwiadczenie Robin Williams i jej wyj¹tkowy styl, trafiaj¹cy w potrzeby osób bez specjalistycznego przygotowania sprawi, ¿e nauka projektowania stron stanie siê satysfakcjonuj¹c¹ przygod¹. Jeġli dopiero rozpoczynasz zabawê z tworzeniem stron internetowych — zacznij odtej ksi¹¿ki. Proj_Stron_WWW_R00.qxd 17-12-03 21:29 Page 5 Spis treści 5 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Część pierwsza: Korzystanie z sieci WWW 1 2 Czym jest sieć WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Modemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Prędkości modemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Usługi online i dostawcy usług internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Co można znaleźć w internecie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Sieć WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Orientowanie się w sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Przeglądarka przeglądarce nierówna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Adresy internetowe, czyli inaczej adresy URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Wprowadzanie adresu URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Więcej o nazwach domen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Więcej o adresach URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Co to takiego dodatki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Który plikściągnąć? (.sit .hqx .bin .sea .zip .mme) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Usługa online czy dostawca usług internetowych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Komercyjna usługa online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Dostawca usług internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przeszukiwanie internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Przeszukiwanie internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Katalogi internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Yahoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Kolejna dobra strona Yahoo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Wyszukiwarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Czytaj wskazówki! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Więcej informacji na temat sposobów przeszukiwania internetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Adresy ułatwiające wyszukiwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Nie ograniczajcie się tylko do tych narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Proj_Stron_WWW_R00.qxd 17-12-03 21:29 Page 6 6 Część druga: Tworzenie stron WWW 3 4 Czym właściwie są strony WWW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Czym są strony WWW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Jak tworzy się stronę WWW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 To wcale nie takie trudne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Formatowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Akapit a kod Break . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Zmienianie kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Tworzenie łączy internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Tworzenie łącza pocztowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Dodawanie grafiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Tworzenie tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Absolutna i relatywna szerokość tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Czym są ramki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Samodzielne pisanie kodu HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Tworzenie kolejnych stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Co dalej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Co warto wiedzieć zanim zaczniemy tworzyć własną witrynę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Organizowanie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Organizowanie plików z pomocą folderów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Organizowanie plików za pomocą nazw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Wymogi nazywania plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Zachowywanie stron i nadawanie im tytułów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Co tak naprawdę robi przeglądarka? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Co to jest serwer WWW? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Jak znaleźć serwer WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Opłaty za goszczenie stron internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 O co należy pytać właściciela serwera WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Nazwa domeny i reszta twojego adresu URL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Własna domena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Serwery wirtualne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Wstępne planowanie witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Do kogo witryna jest adresowana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Przygotowanie wstępnego projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Zbieranie i porządkowanie materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Zachowywanie materiałów roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Lista czynności wstępnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Część trzecia: Projektowanie publikacji WWW 5 Publikacje drukowane a publikacje w sieci WWW . . . . . . 89 Koszty publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kolor! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Poprawki, aktualizacje i archiwizowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Rozprowadzanie informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Proj_Stron_WWW_R00.qxd 17-12-03 21:29 Page 7 7 Kontakt z klientem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Świat informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rozmiar plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Dźwięk i animacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Rozmiary i dostępność informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Miejsce zamieszkania projektanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Zalety wydawnictw drukowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Podstawowe zasady projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Wyrównanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Bliskość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Akapit a kod Break . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Powtórzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Kontrast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Tworzenie punktu koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Ortografia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Łączenie różnych technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Projektowanie interfejsu i systemu nawigowania . . . . 125 Zacznijmy od prostego planu witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Formatowanie strony w poziomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Standardowy rozmiar strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Projektowanie systemu nawigowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Style nawigowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Nawigowanie a ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Powtarzalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Gdzie się znajdujemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Więcej niż jeden sposób nawigowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Tematyka witryny narzuca styl systemu nawigowania . . . . . . . . . . . . . . 138 Indeks zawartości lub mapa witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Ostrożne korzystanie z łączy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Należy unikać tworzenia irytujących łącz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Uczmy się od innych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Jak odróżnić dobry projekt od złego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Złe projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Dobre projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Lista kontrolna złych pomysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Lista kontrolna dobrych pomysłów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 6 7 8 Część czwarta: Kolory, grafika i czcionki 9 Kolory w internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Estetyka koloru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Kolory CMYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Kolory RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Kolory indeksowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Proj_Stron_WWW_R00.qxd 17-12-03 21:29 Page 8 8 Głębia kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Rozdzielczość monitora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Rozdzielczość ilustracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Bezpieczne kolory przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Skąd wziąć bezpieczne kolory przeglądarki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Tworzenie bezpiecznych kolorów przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Hybrydowe bezpieczne kolory przeglądarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 10 Podstawy grafiki komputerowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Formaty plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Terminologia formatów plików graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Format GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Zalety plików GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Kiedy wybrać format GIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Format pliku JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Postępowość plików JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Zalety plików JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Kiedy wybrać format JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Antyaliasowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Rozmiar plików graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Mała lekcja o bitach i bajtach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Jak określić prawidłową wielkość pliku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Mapy obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Mapy obrazu po stronie klienta i po stronie serwera . . . . . . . . . . . . . . 182 Rezerwowe etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Miniaturki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 11 Jak przygotować pliki graficzne do wykorzystania w sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wykaz plików graficznych używanych w internecie . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Jeżeli nie chcesz sam tworzyć elementów graficznych . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Jeżeli nie masz Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Tanie oprogramowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Programy shareware do konwertowania plików . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Photoshop to inwestycja w przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Jak przenieść zdjęcia i grafiki do komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Wyślij negatyw do studia fotograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Co powiedzieć osobie, której zlecasz skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Samodzielne skanowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Używanie aparatu cyfrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Szczegółowe instrukcje Tworzymy plik GIF (patrz również: strony 202 – 203!) . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzymy plik JPEG(zobacz również strony 202 – 203!) . . . . . . . . . . . . . 200 Tworzymy pliki GIF i JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Tworzymy mapę obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Tworzymy obrazek na tło strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Obrazek przy lewej krawędzi strony jako jej tło . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Obrazek przy górnej krawędzi strony jako jej tło . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Tworzenie tła z teksturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Proj_Stron_WWW_R00.qxd 17-12-03 21:29 Page 9 9 Filtr Tworzenie płytek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Obrazek o takim kolorze tła, jak kolor tła strony . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Co w przypadku, gdy na tle strony została umieszczona kolorowa tekstura? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Duży obrazek w tle strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Unikanie efektu poświaty oraz artefaktów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Tworzymy animowanego GIF-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 12 Typografia w sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Czytelność a przejrzystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Czytelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Przejrzystość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Łamanie zasad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Bądź rozsądny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Cudzysłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Domyślny rodzaj i rozmiar czcionek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Ostatnia uwaga: nie kontroluj wszystkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Uniwersalne czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Zmienne środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Inne ważne rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Proporcjonalne i nieproporcjonalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Style fizyczne i logiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 Inne znaki specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Przekleństwo podkreślenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 W trakcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Kaskadowe arkusze stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Czcionki dynamiczne oraz TrueDoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Czcionki OpenType . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Darmowe czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Wycieczka bez przewodnika po sieci WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 13 Wskazówki i podpowiedzi dla zaawansowanych . . . . . . . 233 Zabawa z tabelami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Bogatsze kolory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Wstępne ładowanie obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Czytelniejsze małe czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Zastępcze źródło niskiej jakości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Cięcie plików na kawałki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Cięcie pliku GIF w celu stworzenia animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Cięcie obrazka w celu stworzenia oryginalnego układu strony . . . . . . . 244 Przydatne wskazówki dla użytkowników Photoshopa . . . . . . . . . . . . . . . 247 Skróty klawiaturowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Dostosowywanie opcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Sposoby na ułatwienie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Wykorzystanie wielu warstw do stworzenia przycisków nawigacyjnych . 250 Rzucamy cień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Efekt rollover oraz efekt zmiany obrazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Proste poprawki w kodzie HTML . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Formularze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Animacje Flash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Proj_Stron_WWW_R00.qxd 17-12-03 21:29 Page 10 10 Część piąta: Skończyłeś — i co dalej? 14 Przetestuj i popraw witrynę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Oprogramowanie wspomagające zarządzanie witrynami internetowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Testowanie witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Najpierw przenieś swój folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Test w przeglądarce w trybie offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Obserwuj innych, jak przeglądają twoją witrynę . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Różne przeglądarki dla różnych ludzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Poprawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Inne wskazówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 15 Jak przesłać i uaktualnić witrynę na serwerze . . . . . . . . 273 Zanim prześlesz witrynę na serwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Zgromadź pliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Przesyłanie plików na serwer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Sprawdź witrynę w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Uaktualnianie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Dodatkowe witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 16 Jak zarejestrować witrynę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Wyszukiwarki internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Specjalistyczne narzędzia zrobią to za ciebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Więcej wcale nie znaczy lepiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Wyszukiwarki specjalistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Dodaj moje łącze, ja dodam twoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Popularność witryny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Czego szukają wyszukiwarki? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Tytuł strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Pierwszy akapit strony głównej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Zaśmiecanie kodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Znaczniki meta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Zareklamuj witrynę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Reklamuj się wszędzie, gdzie tylko możesz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Wyróżnienia i nagrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Dodawaj regularnie witrynę do wyszukiwarek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Znajdź swoją witrynę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Czas na quiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Dodatki Odpowiedzi do quizów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 263 część piąta Skończyłeś — i co dalej? Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 264 Ta bezprzewodowa skrzynka grająca nie ma żadnej wyobrażalnej wartości handlowej. Kto będzie chciał płacić za przesyłanie wiadomości do nieznanego odbiorcy? Wspólnicy Dawida Sarnoffa w odpowiedzi na jego usilne prośby o zainwestowanie w radio, rok 1920 Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 265 14Przetestuj i popraw witrynę Zanim udostępnisz stronę całemu światu, musisz jeszcze sprawdzić, czy działa poprawnie. Zapewniamy cię, iż wyjątkiem jest strona, która po przesłaniu na serwer wygląda ide- alnie. W tym rozdziale powiemy o oprogramowaniu wspomagającym zarządzanie wit- rynami internetowymi, które pomoże zapanować nad poszczególnymi częściami witry- ny. Poprowadzimy cię także przez proces testowania strony oraz poprawiania prostych błędów. Mimo iż jest to najbardziej frustrujący etap procesu tworzenia witryny WWW, nie można sobie pozwolić na jego pominięcie. Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 266 266 P R O J E K T O W A N I E S T R O N W W W . J A K T O Z R O B I Ć ? Oprogramowanie wspomagające zarządzanie witrynami internetowymi W całej książce staraliśmy się przewidzieć sytuacje, w jakich możesz popełnić błędy. Pamiętaj, aby umieszczać pliki graficzne w odpowiednim folderze, zanim zostaną wyko- rzystane na stronie. Nie przenoś plików do innych folderów ani nie zmieniaj ich nazw po połączeniu ze stroną. Jeżeli zastosujesz się do naszych zaleceń, nie będziesz musiał póź- niej poprawiać łączy do stron i plików graficznych. Zaoszczędzisz tym samym wiele cza- su. Załóżmy, że zapisałeś ilustrację w pliku home.gif oraz że wykorzystujesz ją na każdej stronie WWW. Jeżeli przeniesiesz ten plik do innego folderu albo zmienisz jego nazwę na gohome.gif, będziesz musiał zmienić nazwę tego pliku na każdej stronie, na której on występuje. Nie stanowi to wielkiego problemu w przypadku, gdy witryna składa się z pię- ciu stron. Jeżeli jednak pracujesz nad witryną składającą się z 30, 150 lub 600 stron, wykonanie takiej zmiany jest już większym problemem. Podobna sytuacja wystąpi wte- dy, gdy planujesz stworzenie witryny składającej się tylko z pięciu stron, ale w miarę upływu czasu rozrasta się ona do 120 stron i w związku z tym wymaga reorganizacji, stworzenia folderów dla nowych sekcji itd. Ręczne wprowadzanie takich zmian jest bar- dzo czasochłonne i nudne. W takich przypadkach zastosowanie znajduje oprogramowanie wspomagające zarządzanie witrynami WWW. Oprogramowanie to, jak sama nazwa wskazuje, pomaga w zarządzaniu witryną, którą tworzysz. Dobry program potrafi przeszukać wszystkie strony witryny i poinformować o znalezionych błędach. Możesz zmienić nazwę pliku, a program poprawi za ciebie błędy związane z nieprawidłową budową łącza. Poinformuje cię także o tym, które ilustracje nie znajdują się tam, gdzie powinny. Wiele programów wspomagających tworzenie witryn internetowych posiada narzędzia do zarządzania witrynami. Dreamweaver może dołączyć do serwisu pliki graficzne, któ- re na początku znajdowały się w innym folderze. Microsoft FrontPage posiada kilka przy- datnych opcji we wbudowanym narzędziu, zwanym FrontPage Explorer. Adobe GoLive posiada potężne narzędzia do zarządzania całą witryną WWW i sprawowania nad nią kontroli. BBEdit jest najpopularniejszym edytorem HTML dla komputerów Macintosh, dostar- czanym razem z Dreamweaverem. Luckman’s WebEdit Pro i Sausage Software’s HotDog Pro to popularne edytory HTML dla systemu operacyjnego Windows. Wielu użytkowni- ków wykorzystuje je do tworzenia nieskomplikowanych witryn. Za ich pomocą można przeszukać cały folder witryny i zamienić tekst jednocześnie w wielu plikach, włączając w to łącza. Ale takie oprogramowanie nie podpowie, jakie błędy wkradły się na stronę. BBEdit można pobrać z witryny www.barebones.com, HotDog Pro z witryny www.sausa- ge.com, natomiast WebEdit Pro znajduje się na wielu witrynach internetowych. Wystarczy skorzystać z popularnych wyszukiwarek, aby go odszukać. Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 267 1 4 : P R Z E T E S T U J I P O P R A W W I T R Y N Ę 267 Macromedia Dreamweaver, jak większość programów wspomagających zarządzanie witrynami WWW, bez problemu radzi sobie z otwieraniem stron WWW stworzonych w innych programach tego typu. Posiada również mechanizmy, które pozwalają kilku projektantom na jednoczesną pracę nad tą samą witryną. Adobe GoLive posiada narzędzia, które pomagają w zarządzaniu istniejącymi już witrynami. Może też zostać wykorzystany do projektowania nowych witryn za pomocą tzw. stron tymczasowych (placeholder pages). Jeżeli korzystasz z programu Microsoft FrontPage, zwróć uwagę na wbudowanego w niego FrontPage Explorera, który pomaga w zarządzaniu serwisem. Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 268 268 P R O J E K T O W A N I E S T R O N W W W . J A K T O Z R O B I Ć ? Testowanie witryny Ważne jest, aby przed umieszczeniem witryny na serwerze, przetestować ją i zobaczyć, jak działa. Upewnij się, że: I wszystkie ilustracje znajdują się w odpowiednich folderach i pokazują się na stronie, I wszystkie łącza działają, I nie ma żadnych problemów z formatowaniem oraz rozmieszczeniem tekstu na stronie. Witryna powinna zostać przetestowana w różnych przeglądarkach oraz na różnych plat- formach (przynajmniej Linux oraz Windows), przy użyciu różnych monitorów z różnymi ustawieniami, z wyłączonym wyświetlaniem grafiki oraz przy odmiennych ustawie- niach rodzaju i rozmiaru domyślnej czcionki. Różnorodność środowisk, w jakich można oglądać witrynę, sprawia, że projektowanie witryn WWW jest jednocześnie zabawne i frustrujące. Jeżeli weźmiesz to wszystko pod uwagę, zwiększysz szanse na to, że zapro- jektowana przez ciebie witryna będzie wyglądała tak, jak tego oczekujesz. Jeżeli projektujesz małą witrynę, na której nie spodziewasz się dużego ruchu, nie ma sen- su testować jej przy tak wielu różnych parametrach. Ale jeżeli tworzysz witrynę dla fir- my, w wielu wersjach językowych lub o dużym znaczeniu kulturalnym, lepiej przetes- tuj ją dokładnie. Najpierw przenieś swój folder Najlepszym sposobem na przetestowanie strony jest przeniesienie całego folderu, w któ- rym znajduje się witryna, do innego folderu na twardym dysku. Otwórz stronę główną i podążaj za wszystkimi znajdującymi się na niej łączami, aby sprawdzić, czy wszystkie działają poprawnie. Jeżeli umieściłeś na stronie element, który wcześniej znajdował się w innym folderze, test ten pozwoli ci wykryć błąd związany z brakiem pliku (np. ilus- tracja na stronie nie pojawi się). W takim przypadku, przed poprawieniem łącza na stro- nie, spróbuj najpierw odszukać brakujący plik i umieścić go w odpo- wiednim folderze witryny. Test w przeglądarce w trybie offline Tworząc witrynę, na bieżąco sprawdzaj, jak strony prezentują się w przeglądarce. Unikniesz wtedy przykrych niespodzianek. 1. Na komputerze klasy Mac stwórz alias do twojej przeglądarki, a na komputerze klasy PC — skrót. 2. Umieść alias lub skrót w widocznym miejscu na Pulpicie. 3. Nie łącz się z internetem (oczywiście możesz to zrobić, jednak nie jest to potrzebne do przeprowadzenia testu). 4. Przeciągnij ikonę strony, którą chcesz przetestować, i upuść ją na alias lub skrót przeglądarki. Uruchomi się przeglądarka, która automatycznie wyświetli tę stronę bez próby połączenia się z internetem. 5. Wyświetlona przez przeglądarkę strona będzie prawdopodobnie wyglądać trochę inaczej niż w programie do tworzenia witryn WWW. Jeżeli zauważysz błędy na Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 269 1 4 : P R Z E T E S T U J I P O P R A W W I T R Y N Ę 269 stronie, otwórz ją w tym programie. Jeśli twój monitor jest dostatecznie duży, umieść ją sąsiadująco w pionie obok strony wyświetlonej w przeglądarce. Popraw błędy na stronie, wykorzystując do tego program do tworzenia witryn WWW. Zapisz stronę. Ta czynność jest bardzo istotna. Nie zauważysz zmian w przeglądarce, dopóki nie zapiszesz strony. W przeglądarce kliknij przycisk Reload (Załaduj) lub Refresh (Odśwież) albo wybierz Reload lub Refresh z menu View (Widok). Zobaczysz wtedy, jakie zmiany zostały wprowadzone na stronie. Jeżeli na stronie nic się nie zmieniło, prawdopodobnie zapomniałeś o zapisaniu zmian w programie do tworzenia witryn WWW. 6. Zanim prześlesz witrynę na serwer, sprawdź łącza do zewnętrznych stron WWW. Większość programów pozwala określić, w jakiej przeglądarce takie strony powinny się otwierać — odszukaj odpowiednie ustawienie w opcjach programu i wybierz przeglądarkę. Połącz się z internetem i sprawdź, czy zewnętrzne łącza działają poprawnie. Połączenie z internetem w żaden sposób nie wpływa na witrynę ładowaną z lokalnego dysku twardego. Ciągle możesz otwierać te strony w przeglądarce. Po dokonaniu zmian na stronie wystarczy ją tylko przeładować w przeglądarce. Obserwuj innych, jak przeglądają twoją witrynę Nie mów nic, tylko obserwuj innych podczas przeglądania twojej witryny. Bez żadnego wyjaśniania, przepraszania, wskazywania na pomocne opcje czy mówienia, w które miejsca należy się udać. Obserwuj, jak poruszają się po witrynie, w których miejscach utkną, gdzie spędzają najwięcej czasu, co pomijają, co działa, a co nie działa. Następnie weź długopis i rób notatki — zapisuj, co trzeba poprawić. Na koniec zapytaj użytkow- ników, o czym myśleli podczas przeglądania witryny. Nic nie mów, tylko słuchaj. Dokonaj wszelkich koniecznych poprawek i usprawnień. Różne przeglądarki dla różnych ludzi Nawet najprostsza strona będzie wyglądała trochę inaczej w różnych przeglądarkach, na komputerze klasy Mac lub PC, przy innych ustawieniach rozdzielczości monitora czy też z innym rodzajem lub rozmiarem czcionki. Spodziewaj się różnic — musisz tylko zad- bać o to, aby strona w innej przeglądarce nie wyglądała brzydko. Najbardziej polecaną przeglądarką jest Netscape. Microsoft Internet Explorer, jak wszystkie inne programy firmy Microsoft, nie zawsze trzyma się obowiązujących standardów. Dzięki Billowi Gatesowi projektowanie stron internetowych jest bardziej skomplikowa- ne, niż mogłoby być (opinia Robin). Dostosowywanie stron do Internet Explorera może być bardzo drażniące. Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 270 270 P R O J E K T O W A N I E S T R O N W W W . J A K T O Z R O B I Ć ? Poprawki Przeglądanie stron w przeglądarce może ujawnić szczegóły, które cię zaskoczą. A to spac- je są tam, gdzie nie powinny, wers kończy się w innym miejscu, przestrzeń wokół ilus- tracji nie jest taka, jak chciałeś, elementy na stronie układają się inaczej, tabele wyglądają zabawnie. I ty myślałeś, że to koniec pracy? I Problemy ze znakiem spacji. Pamiętaj, że przeglądarka nie wyświetla dodatkowych znaków spacji, utworzonych za pomocą klawisza spacji — wyświetlany jest tyl- ko jeden znak spacji między wyrazami. Często akapit wygląda inaczej, niż się tego spodziewasz (zwłaszcza przed lub za ilustracją). Sztuczka z zamalowanymi krop- kami lub przeźroczystym GIF-em pomoże ci uzyskać odpowiednią przestrzeń tam, gdzie tego potrzebujesz, na przykład wokół ilustracji (patrz: strony 258. i 271). I Porozjeżdżane tabele. Musisz wrócić do programu wspomagającego tworzenie wit- ryn WWW i upewnić się, że całej tabeli, jak i jej każdej komórce, przypisałeś odpo- wiedni rozmiar. Sprawdź, czy każda komórka jest prawidłowo wyrównana, zarów- no w pionie, jak i w poziomie. Nie zapomnij o obramowaniu oraz odstępach między komórkami. W starszych przeglądarkach nie są widoczne kolory poszczególnych komórek. Twój program może także wyświetlić większą przestrzeń między komór- kami, niż będzie to widoczne w przeglądarce. I Nie pokazują się ilustracje. Gdy nie pojawi się żadna ilustracja, najpierw sprawdź, czy nie zostało wyłączone pokazywanie grafiki w przeglądarce. Jeżeli opcja ta jest włączona, prawdopodobnie przeniosłeś lub zmieniłeś nazwę pliku po umieszcze- niu obrazka na stronie. Powróć do programu i upewnij się, że plik znajduje się w odpowiednim folderze — albo w tym samym, co reszta stron, albo przynajmniej w folderze z ilustracjami, znajdującym się wewnątrz folderu witryny. W przy- padku, gdy ilustracja została przeniesiona albo gdy zmieniona została nazwa jej pliku, najpierw usuń ją ze strony, a następnie wstaw w to miejsce tę, która znaj- duje się w folderze witryny. Nawet jeżeli program potrafi naprawić błąd związany z łączem, to i tak musisz umieścić tę ilustrację w folderze z witryną przed przesła- niem jej na serwer. I Nie działają łącza. Jeżeli zmieniłeś nazwę strony lub przeniosłeś ją w inne miejsce już po połączeniu jej z witryną, łącze będzie nieprawidłowe. Wróć do programu wspo- magającego tworzenie witryn WWW i utwórz łącze na nowo. Oczywiście najpierw upewnij się, że strona znajduje się w odpowiednim folderze — w tym samym, co reszta stron1. 1 Na stronie 75. znajdują się wskazówki dotyczące edycji kodu HTML w celu poprawy łączy do obrazków i stron internetowych. Oczywiście edycja kodu ma sens tylko wtedy, jeżeli wcześniej upewniłeś się, że obrazek lub strona znajdują się w odpowiednim folderze. Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 271 1 4 : P R Z E T E S T U J I P O P R A W W I T R Y N Ę 271 Inne wskazówki Jednym z największych problemów podczas projektowania witryn internetowych jest pozostawianie wolnej przestrzeni na stronie. Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego prob- lemu. Jeden jest bardzo prosty i poręczny, gdy tło strony ma jednolity kolor. Drugi przy- da się w przypadku, gdy kolor tła jest niejednolity. Tło jednolite. Wstaw kilka kropek lub liter (np. xxx) w miejscu, w którym chcesz uzys- kać trochę przestrzeni, na przykład między ilustracjami lub między łączami. Następnie przypisz tym znakom taki kolor, jaki ma tło strony (spójrz poniżej). Tło niejednolite. Stwórz małego, przeźroczystego GIF-a — może być nawet wielkości 1×1 piksel. Wykorzystaj do tego celu jakiś program graficzny albo program wspomagający tworzenie witryn internetowych. Taki przeźroczysty GIF może zostać użyty do oddzie- lania słów. Na przykład umieść go między dwoma pierwszymi łączami w linii kilku łączy (tak jak na rysunku poniżej), a następnie rozciągnij do potrzebnych rozmiarów, skopiuj i wklej pomiędzy inne łącza. Jeżeli potrzebna ci jest przestrzeń nad albo pod ilustracją, wstaw przeźroczysty obrazek w to miejsce i nadaj mu wymagany rozmiar. Sposób ten można również wykorzystać do uzyskania wcięć w akapicie. Każde tło. Aby uzyskać większą przestrzeń między liniami tekstu, zaznacz znak spacji między dwoma wyrazami i zwiększ jego rozmiar. Najlepiej do tego celu wykorzystać znak spacji występujący po kropce lub przecinku. Taka zmiana jest wtedy mniej widocz- na. Ponieważ nie wiadomo, w którym miejscu nastąpi złamanie linii w przeglądarce użytkownika, staraj się zmienić rozmiar znaku spacji parę razy w jednej linii. Stwórz przeźroczystego GIF−a. Umieść tego GIF−a między wyrazami, aby zwiększyć przestrzeń między nimi. Aby zwiększyć przestrzeń między liniami tekstu, tak jak to pokazano poniżej, zwiększ rozmiar kilku znaków spacji w danej linii. Rozmiar tego znaku spacji jest większy niż reszty tekstu. Zobacz również przykład przedstawiony na stronie 235. Użyj przeźroczystego GIF−a do uzyskania efektu wcięcia tekstu w akapicie. Jeżeli tło strony jest jednolitego koloru, wstaw kilka znaków przed akapitem i nadaj im taki sam kolor, jaki posiada tło. Staną się one wtedy niewidoczne. Proj_Stron_WWW_R14.qxd 27-11-03 01:55 Page 272 272 P R O J E K T O W A N I E S T R O N W W W . J A K T O Z R O B I Ć ? C z a s n a quiz! Poniżej, po lewej, przedstawiona jest strona, otwarta w programie wspomagającym two- rzenie witryn internetowych. Po prawej — ta sam strona w przeglądarce internetowej. Wskaż pięć różnic między nimi. Które różnice stanowią problem i jak go rozwiązać? Określ, dlaczego pozostałe różnice nie mają znaczenia. 1 2 3 4 5 Odpowiedzi na stronie 292.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Projektowanie stron WWW. Jak to zrobić?
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: