Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00481 008246 11004346 na godz. na dobę w sumie
Projektowanie systemów bezpieczeństwa - ebook/pdf
Projektowanie systemów bezpieczeństwa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: BEL Studio Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3779-8332-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> konstytucyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Publikacja „Projektowanie systemów bezpieczeństwa” jest omówieniem podstawowych zasad, wytycznych i technik, jakie należy uwzględnić podczas nowopowstających systemów bezpieczeństwa. Wskazuje narzędzia, formy oraz procedury weryfikacji już istniejących systemów, głównie ratowniczych. Przedstawione są także kolejne etapy projektowania uwzględniające aspekty prawne zarządzania kryzysowego. W publikacji można odnaleźć charakterystykę źródeł baz danych o zdarzeniach niekorzystnych, podstawowe metody analizy ryzyka, aspekty teoretyczne i prawne bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego. Dodatkowo, zostały zaprezentowane systemy informacji przestrzennej, a także wybrane aplikacje do modelowania zagrożeń. Cechą charakterystyczną publikacji jest przedstawienie funkcjonalności aplikacji/narzędzia teleinformatycznego do wspomagania projektowania systemu ratowniczego na różnych poziomach administracyjnych (gmina, powiat, województwo).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozdział V Projektowanie systemu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Celem administracji publicznej, służb, straży i  inspekcji na poziomach gmin, powiatów i województw oraz na poziomie centralnym jest optymalne działanie sys- temów bezpieczeństwa i ratowniczych, którego wynikiem jest zapewnienie obywa- telom skutecznej i szybkiej pomocy ratowniczej . Obecnie odchodzi się od podejmo- wania działań tylko interwencyjnych, a coraz większy nacisk kładzie się na działania prewencyjne, zapobiegawcze . Takie podejście przynosi wymierne korzyści wpływa- jące bezpośrednio na poziom ochrony życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz środo- wiska . Działania takie wymagają jednak dużego nakładu wiedzy i zaangażowania, przynajmniej w początkowej fazie – projektowania . Historia działań i interwencji podmiotów ratowniczych zapisana jest w bazach danych, które zostały omówione w drugim rozdziale . Do tego, jeśli znany jest obecny potencjał ratowniczy, stopień wyszkolenia ratowników, identyfikacja zagrożeń wraz z modelowaniem scenariu- szy, ryzyko tych zagrożeń, a także dane pochodzące z systemów informacji prze- strzennej (rozdział 3) można podjąć się optymalizacji działania systemu poprzez jego zaprojektowanie . Wymaga to bardzo wielu analiz prawnych, funkcjonalnych, niezbędne są także badania baz danych, zagrożeń, modelowania, ryzyka, współza- leżności itp . Konsolidację tych działań, która w konsekwencji ma wskazać jak opty- malizować działania ratownicze, najlepiej osiągnąć poprzez specjalistyczną aplika- cję lub narzędzie teleinformatyczne . Podstawowym elementem jest analiza poznawczo-funkcjonalna systemów bezpie- czeństwa i ratowniczych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i central- nym wynikająca z regulacji prawnych oraz dostępnej literatury . Ważnym elementem jest ujednolicenie stosowanej terminologii z obszaru prawa312 i systemów bezpieczeń- stwa, na przykład opracowania jednolitego słownika pojęć . Umożliwi to jednoznaczną interpretację zakresu funkcjonalnego, terminów i pojęć wykorzystanych w działaniach dotyczących bezpieczeństwa . Słownik pojęć powinien być spójny z przepisami pra- wa regulującego aspekty systemów ratowniczych i zarządzania kryzysowego w Pol- sce . Dodatkowo powinna być wykonana analiza współdziałania, współpracy pomię- dzy elementami systemów bezpieczeństwa, w tym ratowniczych . W zakresie zadań i kompetencji należy przeanalizować siatki bezpieczeństwa, zasady i procedury wy- miany informacji przedstawicieli gminy, powiatu oraz województwa z jednostkami 312 Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, ISBN 978-83-60846-19-3, Warszawa 213, s . 15 . 183 organizacyjnymi systemów ratowniczych i zarządzania kryzysowego, a także aktualne procedury działania podmiotów ratowniczych oraz ich wyposażenie . Z punktu widze- nia projektowanego systemu ważny jest: • referencyjny słownik pojęć; • wynik badań stosowanych rozwiązań w  zakresie budowy i  projektowania systemów ratowniczych; • wykaz aktów dotyczących podmiotów ratowniczych i pomocowych; • wykaz prawa „kryzysowego”; • opis systemów ratowniczych w Polsce i wybranych systemów zagranicznych; • opis współdziałania pomiędzy podmiotami . 1. Identyfikacja wymagań użytkowników Kolejnym elementem jest zidentyfikowanie wymagań użytkowników końco- wych specjalistycznego oprogramowania czy narzędzia teleinformatycznego wspie- rającego projektowanie systemu na różnych poziomach administracyjnych . Dzia- łanie ma na celu badanie realnych potrzeb wynikających z doświadczenia szefów służb, komendantów, ratowników na trzech szczeblach zarządzania: strategicznym, taktycznym i interwencyjnym . Identyfikacja jest bardziej precyzyjna, kiedy badanie takie zostanie przeprowadzone po przedstawieniu ogólnych założeń i celów opro- gramowania . Sposobów przeprowadzania badań jest wiele i mogą mieć różne formy, począwszy od wywiadów środowiskowych, a na ankietach interaktywnych kończąc . Wyniki powinny posłużyć doprecyzowaniu założeń oprogramowania i wariantów rozwiązań . Warto dokonać identyfikacji i analizy systemów bezpieczeństwa czy ra- towniczych w wybranych krajach . W ramach identyfikacji wymagań powinna zo- stać także wykonana analiza obecnych standardów udzielania pierwszej pomocy ra- towniczej313, a także powinny zostać sformułowane cele realizowane przez system ratowniczy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi podczas zdarzeń nieko- rzystnych . Elementy niezbędne na tym etapie to: • • • identyfikacja i analiza standardów dotyczących czasu podejmowania pierw- szej pomocy ratowniczej w zależności od poziomu ryzyka; identyfikacja i analiza standardów dotyczących przyjętych celów ochrony w za- kresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas incydentów mogących powodo- wać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi przebywających na danym obszarze; identyfikacja i analiza standardów dotyczących wyposażenia technicznego podmiotów ratowniczych przewidzianych do udzielania pomocy ratowni- czej w zależności od poziomu ryzyka; identyfikacja i analiza standardów dotyczących i przyjętych celów ochrony; identyfikacja i  analiza standardów dotyczących obsad osobowych w  jed- nostkach ratowniczo-gaśniczych (JRG i OSP) z uwzględnieniem ustalonych 313 J . Kielin i inni, Wstępny model ustalania wskaźnika gotowości operacyjnej JR-JRG i OSP [w:] • • Projektowanie systemu ratowniczego, wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów 2015, s . 139 – 152 . Projektowanie systemu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 184 poziomów ryzyka wystąpienia zdarzeń dla danego terenu i przyjętych ce- lów ochrony w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas incydentów mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi przebywających na danym obszarze, (standardy będą dotyczyć obsad osobowych – liczeb- ność, kwalifikacje, gotowość do udzielania pierwszej pomocy ratowniczej z uwzględnieniem pory dnia, tygodnia, roku); identyfikacja i  analiza standardów dotyczących rozmieszczenia technicz- nych podmiotów pomocowych umożliwiających podjęcie działań ratowni- czych (pogotowia: gazowe, elektryczne, weterynaryjne, wodne itd .); • opracowanie standardów udzielania pierwszej pomocy ratowniczej; • wstępna analiza skutków wdrożenia proponowanych standardów udzielania • pierwszej pomocy ratowniczej . Z punktu widzenia projektowanego systemu ważne jest: • zidentyfikowanie wymagań użytkowników końcowych oprogramowania; • opracowanie bazy prawnej; • przeprowadzanie i analiza ankiet potencjalnych użytkowników końcowych; • opracowanie bazy standardów dotyczących czasu podejmowania pierwszej pomocy ratowniczej; • opracowanie bazy standardów dotyczących wyposażenia technicznego pod- miotów ratowniczych przewidzianych do udzielania pomocy ratowniczej; • opracowanie bazy standardów dotyczących obsad osobowych w  jednost- • opracowanie bazy standardów w zależności od poziomu ryzyka i przyjętych kach ratowniczo-gaśniczych; celów ochrony; • opracowanie bazy standardów dotyczących rozmieszczenia technicznych podmiotów pomocowych umożliwiających podjęcie działań ratowniczych . 2. Założenia szczegółowe Założenia i wymagania funkcjonalne powinny opisywać w jaki sposób system realizuje założone cele, przy spełnieniu jakich warunków mógł wykonać okre- ślone zadania, a także w jaki sposób użytkownik będzie mógł korzystać z syste- mu w celu realizacji określonych zadań . Należy też określić, jakie metody oferu- ją określoną funkcjonalność, jakie czynności użytkownik musi wykonać w celu uzyskania danego rezultatu . Dlatego ważne jest określenie funkcjonalności wraz z podaniem takich elementów jak: opis, źródła danych, wynik, warunek końcowy, powód . Ważne jest także: • opracowanie założeń do budowy modelu logicznego (modelu funkcjonalne- go i środowiskowego) projektowanego systemu; • opracowanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi elementami; • opracowanie ogólnej koncepcji poszczególnych modułów funkcjonalnych systemu; Rozdział V 185 • określenie funkcji, jakie będą realizowane przez poszczególne moduły syste- mu (moduł analizy danych, zagrożeń, ryzyka, udzielania pierwszej pomocy ratowniczej, „mapowania” itp .); • opracowanie koncepcji wymiany informacji pomiędzy programem a użyt- kownikiem; • opracowanie koncepcji wykorzystania w projektowanym systemie istnieją- cych i nowych modeli analitycznych; • opracowanie koncepcji wykorzystania w projektowanym systemie istnieją- cych narzędzi informatycznych i ich przyporządkowanie do poszczególnych modułów systemu; • określenie zestawu danych wejściowych stałych i  zmiennych wprowadza- nych przez użytkownika oraz danych wyjściowych (wyników przetwarzania danych w postaci liczb, tabel, wykresów, objaśnień itp .) i sposobu ich pre- zentacji; • przeanalizowanie wymagań funkcjonalnych i wymagań użytkownika koń- cowego, co umożliwi zidentyfikowanie i opisanie pożądanego zachowania systemu; • określenie funkcji, jakie ma oferować system, jak ma reagować na określone dane wejściowe oraz jak ma się zachowywać w określonych sytuacjach . Wymagania funkcjonalne powinny uwzględniać standardy istniejące w danej instytucji (np . obowiązujące w  Państwowej Straży Pożarnej), gdyż dotychcza- sowe rozwiązania wdrożone w PSP mają określone sposoby realizacji pewnych funkcji . Wyniki badań mają zwiększyć użytkowość i spójność aplikacji, ponad- to ułatwią pracę użytkownikom końcowym, przyzwyczajonym już do używania danej funkcji w określony sposób . Rezultatem powinny być szczegółowe wyma- gania funkcjonalne opisujące możliwości doskonalenia zdolności operacyjnych w zakresie zachowania oraz dostępnych operacji (czynności wykonywane przez system, odpowiedzi na akcje użytkownika) oraz szczegółowy opis wymagań – specyfikacja funkcjonalna . Każde narzędzie teleinformatyczne musi mieć konkretne funkcje rozwiązujące dane zagadnienie, a przy projektowaniu systemu ratowniczego dla struktur Pań- stwowej Straży Pożarnej niezbędne są następujące podstawowe funkcjonalności: • generowanie i wizualizacja danych historycznych w oparciu o dane z Syste- • opracowanie i generowanie map zagrożeń i ryzyka314 w zależności od jako- mu Wspomagania Decyzji-ST; ści zabezpieczenia operacyjnego; 314 Mapa zagrożeń – należy przez to rozumieć mapę przedstawiającą obszar geograficzny objęty zasięgiem zagrożenia z uwzględnieniem różnych scenariuszy zdarzeń . Mapa ryzyka – należy przez to rozumieć mapę lub opis przedstawiający potencjalnie negatyw- ne skutki oddziaływania zagrożenia na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę . Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r . o zarządzaniu kryzysowym, Dz . U . z 2007 r ., nr 89, poz . 590 z późn . zm ., art . 3 . Projektowanie systemu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 186 • generowanie poziomów osiągalności pierwszej pomocy ratowniczej315 . 2.1. Wymagania funkcjonalne Biorąc pod uwagę ilość danych, które gromadzone są w systemach informa- tycznych i bazodanowych, niezbędne jest wsparcie poprzez zaawansowane tech- nologie wspierające projektowanie, czyli poprzez oprogramowanie specjalistycz- ne . Do podstawowych funkcjonalności można zaliczyć (Tabele 44–77 stanowią opracowanie własne): Opis Źródła danych Wynik Tabela 44: Wybór jednostki w obszarze zainteresowania Wybór jednostki w obszarze zainteresowania Drzewo wyboru jednostek przynależnych do jednostki terytorialnej lub jednostek sąsiednich z podziałem na rodzaj jednostki oraz możli- wością filtrowania, wygenerowane z bazy danych . Wyświetlenie wszystkich zasobów wskazanej jednostki w odpowied- nim widoku mapy lub zestawieniu tabelarycznym . Warunek końcowy Wskazanie odpowiedniego id jednostki . Powód Przeglądanie zasobów należących do wybranej jednostki . Tabela 45: Przeglądanie informacji podstawowych o jednostce Opis Źródła danych Wynik Informacja o danych dotyczących wskazanej jednostki Baza danych, tabela przechowująca informacje o jednostkach . Wyświetlenie wszystkich informacji na temat jednostki we wskazanym widoku . Warunek końcowy Wskazanie widoku prezentującego informacje o jednostce . Powód Wyświetlenie wszystkich danych dotyczących jednostki . Tabela 46: Przeglądanie informacji o kierownictwie jednostki Opis Źródła danych Wynik Informacja o danych dotyczących kierownictwa wskazanej jednostki Baza danych, tabela przechowująca informacje o kierownictwie jednostki . Wyświetlenie wszystkich informacji na temat kierownictwa jednostki we wskazanym widoku . Warunek końcowy Wskazanie widoku prezentującego informacje o kierownictwie Powód jednostki . Wyświetlenie wszystkich danych dotyczących kierownictwa jednostki . 315 Pierwsza Pomoc Ratownicza (PPR) – pomoc udzielana przez zespół ratowniczy złożony z jed- nostek (zastępów) systemu ratowniczego, zgodnie z przyjętymi standardami w przypadku wystąpienia zdarzenia krytycznego . Materiały projektowe . Rozdział V
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: