Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00060 004891 19012446 na godz. na dobę w sumie
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady byłego szefa mafii - książka
Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady byłego szefa mafii - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2636-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zastanawiasz się, czy są jakieś podobieństwa między prowadzeniem działalności mafijnej a zarządzaniem legalną firmą. Co w podejściu mafiosa do biznesu może okazać się korzystne w normalnej pracy?


Poznaj kilka prawd, które mogą ocalić Ci życie (zawodowe i nie tylko):

Biznes to NIE JEST miejsce dla cykorów. Jeśli obawiasz się podjęcia ryzyka czy poniesienia porażki, nawet nie myśl o zakładaniu własnej firmy. Chcąc odnieść sukces, musisz odłożyć na bok sentymenty, a także uzbroić się w ogniotrwały pancerz stalowych nerwów.

Przygotuj się na lawinę kłód rzucanych Ci pod nogi, okazjonalny zestaw łajdactw, które szykuje Ci konkurencja, oraz draństw i manipulacji autorstwa kontrahentów. Nadstawianie drugiego policzka to piękna, idealistyczna koncepcja, jednak chcąc przetrwać, musisz znać kluczowe zasady i małe sztuczki, dzięki którym ograniczysz ryzyko do minimum i utrzymasz niezagrożoną pozycję na rynku. Uwolnij w sobie twardziela i nie pozwól, by ktokolwiek zniszczył Twój genialny plan!

Najlepsza rada? Zapomnij o jakiejkolwiek magicznej recepcie gwarantującej sukces. Wszelkie reklamy, które obiecują Ci dziesięć sekretnych kroków prowadzących do bogactwa, o jakim Ci się nie śniło, po prostu kłamią. Zejdź na ziemię. Życie wnosi do takich recept zbyt wiele zmiennych, aby były one warte więcej niż królewskie czeki dla autorów poradników biznesowych. Nie ma w tym nic złego, ale nie bądź frajerem. Po raz pierwszy dostajesz do ręki książkę, która jest tak bezpośrednia, szczera i bezkompromisowa. Franzese nie mydli oczu i nie owija w bawełnę, dlatego też po skończonej lekturze spojrzysz na świat biznesu zupełnie innym wzrokiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA. TAJEMNICE I RADY BYŁEGO SZEFA MAFII Autor: Michael Franzese Tłumaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-2636-6 Tytuł oryginału: I’ll Make You an Offer You Can’t Refuse: Insider Business Tips from a Former Mob Boss Stron: 152   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Zastanawiasz się, czy są jakieœ podobieństwa między prowadzeniem działalnoœci mafijnej a zarządzaniem legalną firmą. Co w podejœciu mafiosa do biznesu może okazać się korzystne w normalnej pracy? Poznaj kilka prawd, które mogą ocalić Ci życie (zawodowe i nie tylko): • O wartoœci posiadania dobrego zespołu i rzetelnego consigliere • O tym, że długi język może Cię pogrążyć (oraz zagrozić Twojej firmie) • O lekcjach, które powinieneœ wynosić z porażek • O naginaniu reguł, które jest niebezpieczne dla Ciebie i Twojej firmy • O tym, czego możesz nauczyć się od klasyków, takich jak Machiavelli i Salomon Biznes to NIE JEST miejsce dla cykorów. Jeœli obawiasz się podjęcia ryzyka czy poniesienia porażki, nawet nie myœl o zakładaniu własnej firmy. Chcąc odnieœć sukces, musisz odłożyć na bok sentymenty, a także uzbroić się w ogniotrwały pancerz stalowych nerwów. Przygotuj się na lawinę kłód rzucanych Ci pod nogi, okazjonalny zestaw łajdactw, które szykuje Ci konkurencja, oraz draństw i manipulacji autorstwa kontrahentów. Nadstawianie drugiego policzka to piękna, idealistyczna koncepcja, jednak chcąc przetrwać, musisz znać kluczowe zasady i małe sztuczki, dzięki którym ograniczysz ryzyko do minimum i utrzymasz niezagrożoną pozycję na rynku. Uwolnij w sobie twardziela i nie pozwól, by ktokolwiek zniszczył Twój genialny plan! Najlepsza rada? Zapomnij o jakiejkolwiek magicznej recepcie gwarantującej sukces. Wszelkie reklamy, które obiecują Ci dziesięć sekretnych kroków prowadzących do bogactwa, o jakim Ci się nie œniło, po prostu kłamią. Zejdź na ziemię. Życie wnosi do takich recept zbyt wiele zmiennych, aby były one warte więcej niż królewskie czeki dla autorów poradników biznesowych. Nie ma w tym nic złego, ale nie bądź frajerem. Po raz pierwszy dostajesz do ręki książkę, która jest tak bezpoœrednia, szczera i bezkompromisowa. Franzese nie mydli oczu i nie owija w bawełnę, dlatego też po skończonej lekturze spojrzysz na œwiat biznesu zupełnie innym wzrokiem. Spis treĂci 1. Mafia w Twojej firmie 2. Po pierwsze: ustal podstawy działania 3. Po drugie: unikaj pułapki Machiavellego 4. Weź przykład z Salomona 5. Pomyśl, zanim coś powiesz 6. Sztuka efektywnych posiedzeń 7. Uważaj na hazardzistów 8. Ucz się na błędach 9. Graj uczciwie i bez przekrętów 10. Wybierz swoją filozofię: Machiavelli czy Salomon? 11. Czym dla Ciebie jest sukces? Myśli końcowe Podziękowania O autorze 7 19 33 45 53 67 87 97 109 127 137 145 147 149 ROZDZIA’ 4. Weě przykïad z Salomona G dy mafioso trafi do wiÚzienia, czyta Machiavellego. Gdy trafi tam zwykïy czïowiek, czyta BibliÚ. Na poczÈtku lat dziewiÚÊdziesiÈtych przyïapano mnie na wÈtpliwym naruszeniu warunków zwolnienia warunkowego i musiaïem trochÚ odsiedzieÊ. Przeczytaïem wtedy miÚ- dzy innymi KsiÚgÚ Przysïów. Bez obaw, tu nie chodzi o religiÚ. Autor KsiÚgi Przysïów (która w wiÚkszoĂci jest przypisywana królowi staro- ĝytnego Izraela — Salomonowi) ma duĝo do powiedzenia na temat biznesu i sposobów dziaïania w aktualnych realiach rynku. Salomon: pierwowzór mÚdrca JeĂli zaleĝy Ci na sukcesie w interesach oraz na jego utrzymaniu, nadstaw ucho na sïowa Salomona. Jego przysïowia budujÈ solidne fundamenty wartoĂci, które powinny byÊ podstawÈ strategii bizne- sowych. Zaczyna od wyjaĂnienia swojej misji oraz celu, dla którego pozostawiï nam swoje zapiski: „(…) by mÈdroĂÊ osiÈgnÈÊ i karnoĂÊ, pojÈÊ sïowa rozumne, zdobyÊ staranne wychowanie: prawoĂÊ, rzetelnoĂÊ, uczciwoĂÊ”1 — Salomon 1 Biblia TysiÈclecia, Prz 1, 2. 46 PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA Ludzie biznesu powinni byÊ bystrymi obserwatorami. Menedĝe- rowie muszÈ korzystaÊ z mÈdroĂci, gdy wprowadzajÈ strategie majÈce wpïyw na pracÚ oraz wyniki caïej firmy. Powinni byÊ karni, aby nie podchodzili lekkomyĂlnie do pracy i zarzÈdzania Ărodkami firmy. MuszÈ pojmowaÊ sïowa rozumne, aby ogarniaÊ trendy rynkowe, które mogÈ mieÊ wpïyw na aktualny i przyszïy rozwój firmy. Wbrew powszechnemu przekonaniu mÈdry menedĝer nie ryzy- kuje wszystkiego, liczÈc na ïut szczÚĂcia. Podejmuj ryzyko po dokïadnym rozwaĝeniu wszystkich dostÚpnych i znaczÈcych informacji. Takie po- dejĂcie to Ăwiadome i zasadne podjÚcie ryzyka, a Twoje szanse na „ïut szczÚĂcia” sÈ wtedy znacznie wiÚksze. Porównaj to z podejĂciem spekulantów rynku nieruchomoĂci oraz firm sprzedajÈcych kontrakty CDS, które liczÈc na ïatwy zysk, pomogïy w pompowaniu rynku w 2008 roku. PrawoĂÊ, rzetelnoĂÊ i uczciwoĂÊ w podejĂciu do partnerów bizne- sowych i podwïadnych to nie tylko przejaw rozsÈdku, lecz takĝe klu- czowy skïadnik dïugofalowego sukcesu firmy. Nawet mafioso by siÚ z tym zgodziï. Tak naprawdÚ w paragrafie 4.2 kodeksu La Cosa No- stry jest wyraěnie napisane: „Mafiosi bÚdÈ wobec siebie uczciwi i sprawiedliwi. Naruszenie tej zasady nie bÚdzie tolerowane i spotka siÚ z natychmiastowym usu- niÚciem winowajcy z szeregów rodziny lub jego wykoñczeniem (w zaleĝnoĂci od tego, która opcja wzbudzi mniejsze podejrzenia fedziów). Ta zasada ma byÊ przestrzegana bez wyjÈtków”. ¿artujÚ — przynajmniej jeĂli chodzi o ten kodeks. Sam siÚ do- myĂl, gdzie koñczy siÚ dowcip. PrawoĂÊ, rzetelnoĂÊ i uczciwoĂÊ w podejĂciu do klientów i uĝytkowni- ków z oczywistych wzglÚdów ma duĝe znaczenie w kaĝdym biznesie. Jak mówi znane porzekadïo: „Klient ma zawsze racjÚ”. (Chyba ĝe jest straszliwie upierdliwy. Wtedy moĝesz go wyrzuciÊ!). Prawe, rzetelne i uczciwe zachowanie jest caïkowicie subiektyw- ne i zaleĝy od tego, kto zarzÈdza interesem. Salomon i Machiavelli Weě przykïad z Salomona 47 nie stanowiliby pod tym wzglÚdem dobrego zespoïu. Wspóïpraca z Salomonem jest jednak o tyle korzystna, ĝe pozwala uniknÈÊ pu- ïapki makiawelizmu, o której pisaïem w poprzednim rozdziale. Król Salomon kontra Machiavelli Dzieïa Salomona majÈ na mnie dzisiaj równie duĝy wpïyw jak filozo- fia Machiavellego w czasie, gdy doïÈczyïem do mafii. Dziaïamy zaw- sze w ramach wïasnych przekonañ. Jako mafioso kierowaïem siÚ wy- ïÈcznie Machiavellim. ZwyciÚstwo za wszelkÈ cenÚ. Cel uĂwiÚca Ărodki. Ludzi moĝna albo traktowaÊ ĝyczliwie, albo zniszczyÊ. Dopiero po- dejĂcie Salomona pokazaïo mi alternatywÚ makiawelicznej filozofii „niebrania jeñców”. „Przepadnie bogactwo podstÚpem zgarniÚte, a krok za krokiem zdobywane — roĂnie”2 — Salomon SÈdy upadïoĂciowe, wiÚzienia oraz cmentarze peïne sÈ ludzi, któ- rzy zaangaĝowali siÚ w nieuczciwe i nielegalne interesy. Nieuczciwy zysk ma swojÈ cenÚ. Zazwyczaj znacznie wyĝszÈ, niĝ firma lub zarzÈd jest w stanie zapïaciÊ. Nauki Salomona w wielu momentach sÈ przeciwieñstwem po- glÈdów Machiavellego. Wïoski filozof napisaï w KsiÚciu, ĝe czïowiek, który „lekce sobie waĝy to, jak siÚ postÚpuje, i czyni tak, jak postÚ- powaÊ siÚ powinno, zmierza do upadku raczej niĝ do ocalenia”3. Jest on realistÈ politycznym, który uwaĝa, ĝe konwencjonalne zasady moralno- Ăci sÈ w praktyce bezuĝyteczne. Jego zdaniem, poniewaĝ w praktyce wiÚkszoĂÊ ludzi nie hoïduje tym zasadom, przestrzeganie ich osïabia wïadcÚ. Dlatego koniecznym jest, aby ksiÈĝÚ, „który pragnie siÚ utrzy- maÊ, nauczyï siÚ nie byÊ dobrym i dobroci uĝywaï lub nie — wedle 2 Biblia TysiÈclecia, Prz 13, 11. 3 Machiavelli, KsiÈĝÚ, tïum. Anna Klimkiewicz, Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 67. 48 PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA koniecznoĂci”4. Inaczej mówiÈc, bÈdě nieuczciwy, gdy musisz. Kïam, kradnij, oszukuj — rób wszystko, co konieczne dla zdobycia przewa- gi, i oceniaj swoje dziaïania w zaleĝnoĂci od okolicznoĂci, w jakich siÚ znajdujesz. Machiavelli mówi, ĝe ksiÈĝÚ zawsze powinien sprawiaÊ wraĝenie prawego, nawet jeĂli nie ma ĝadnej cnoty. Sprawianie wra- ĝenia czïowieka prawego jest lepsze niĝ bycie prawym, poniewaĝ ksiÈĝÚ korzysta wtedy z zalet wyglÈdania na dobrego, lecz wcale nie musi tak siÚ zachowywaÊ. Nieograniczany przez cnoty, moĝe zrobiÊ wszystko, co konieczne w danej sytuacji. Nie blokujÈ go ĝadne ograniczenia, bariery i zasady. „Trzeba, by miaï ksiÈĝÚ ducha skïonnego do zwrotu, gdy wiatry i zmiany fortuny tak nakazujÈ, oraz by (…) nie stroniï od dobra, jeĂli to moĝliwe, lecz umiaï czyniÊ zïo, jeĂli to konieczne”5. Mimo tego jednak powinien kaĝdemu, „kto nañ patrzy i sïucha, wy- daÊ siÚ samÈ ïaskawoĂciÈ, samÈ wiarÈ, samÈ prawoĂciÈ, samÈ poboĝ- noĂciÈ”6. Wedïug Machiavellego firma ma prawo dziaïaÊ tak, jakby wszystko byïo dopuszczalne, o ile osiÈga swoje cele. Dla Salomona fundamentem skutecznego modelu biznesu jest uczciwoĂÊ, rzetel- noĂÊ i ciÚĝka praca. Oto kilka przykïadowych maksym Salomona na temat sumien- nej pracy: x „RÚka gorliwych zdobÚdzie wïadzÚ, a leñ pracowaÊ musi pod batem”7. x „Kaĝdy trud przynosi zyski, gadulstwo — jedynie biedÚ”8. x „Nie kochaj spania, byĂ nie zuboĝaï, miej oczy otwarte — nasycisz siÚ chlebem”9. 4 Machiavelli, KsiÈĝÚ, s. 67. 5 Machiavelli, KsiÈĝÚ, s. 77. 6 Machiavelli, KsiÈĝÚ, s. 77. 7 Biblia TysiÈclecia, Prz 12, 24. 8 Biblia TysiÈclecia, Prz 14, 23. 9 Biblia TysiÈclecia, Prz 20, 13. Weě przykïad z Salomona 49 Bill Gates wykorzystywaï Ărednio dwa dni wolnego w roku. Ka- nadyjski potentat medialny Ted Rogers, który ma siedemdziesiÈt cztery lata, jest znany ze swego pracoholizmu10. Thomas Edison stwierdziï, ĝe geniusz to jeden procent natchnienia i dziewiÚÊdziesiÈt dziewiÚÊ procent potu. Henry Ford mawiaï, ĝe jeĂli nie pracujesz, nie bÚdziesz w stanie jasno myĂleÊ. BezczynnoĂÊ wypacza umysï. Zgadzam siÚ z tym. Nie zarabiaïbym milionów dolarów tygodniowo, gdybym siorbaï ka- wÚ w klubie na Carroll Street. A co, jeĂli chodzi o zïe dïugi? Czy kiedykolwiek wpadïeĂ w tara- paty z powodu porÚczenia czyjejĂ poĝyczki? A moĝe zaciÈgnÈïeĂ dïug pod zastaw swoich aktywów, chociaĝ nie byïeĂ pewien, czy jesteĂ w stanie go spïaciÊ? MógïbyĂ uniknÈÊ tych problemów, gdybyĂ wcze- Ăniej przejrzaï dzieïa Salomona: x „Kto za drugiego rÚczy, w zïo wpadnie, kto porÚczaÊ nie lubi — bezpieczny”11. x „Nie bÈdě z tych, co dajÈ porÚkÚ, co rÚczÈ za [cudze] dïugi. Jeĝeli nie masz czym zapïaciÊ, po co majÈ ïóĝko zabraÊ spod ciebie?”12. Jak widaÊ, niewiele siÚ zmieniïo od ostatnich trzech tysiÚcy lat. Niezliczona iloĂÊ firm upada kaĝdego roku z powodu niezapïaconych dïugów. WïaĂnie ten problem zwiastowaï kryzys na rynku nieruchomo- Ăci. WidzieliĂmy, jak instytucje hipoteczne Fannie Mae i Freddie Mac, zagrzebane w olbrzymich dïugach, otrzymywaïy wielomilionowe za- pomogi rzÈdowe. Finansowe giganty, takie jak AIG, Lehman Brothers, Countrywide Mortgage i Washington Mutual Bank, pogrÈĝyïy siÚ pod ciÚĝarem kredytowych „cementowych butów”. A to byï tylko czubek kredytowej góry lodowej. Prezesi zarzÈdów General Motors, Forda i Chryslera polecieli firmowymi odrzutowcami do Waszyngtonu, 10 Ted Rogers zmarï w grudniu 2008 roku w wieku 75 lat — przyp. tïum. 11 Biblia TysiÈclecia, Prz 11, 15. 12 Biblia TysiÈclecia, Prz 22, 26. 50 PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA aby prosiÊ o wielomilionowe zapomogi, i odeszli z surowym napo- mnieniem, ĝe mogÈ wróciÊ, gdy opracujÈ jakiĂ plan dziaïania. Mimo ĝe istniejÈ teĝ inne okolicznoĂci, które doprowadziïy do problemów u tych trzech gigantów, gïównÈ ich przyczynÈ byïo zaciÈgniÚcie kre- dytów, których nie byli w stanie spïaciÊ. Tak na marginesie: gdy problemy zdarzajÈ siÚ sporadycznie, ïatwo zapomnieÊ o radach Salomona. Kto by siÚ przejmowaï drobnym opóěnieniem spïaty jakiegoĂ zobowiÈzania? Jak jednak widzisz na przy- kïadzie trzech gigantów samochodowych, system legï w gruzach z po- wodu sïabych fundamentów. Opóěnienia spïat czÚsto narastajÈ na zasadzie Ănieĝnej kuli i zgniatajÈ firmÚ lub czasami caïÈ gaïÈě przemy- sïu. Rynek nieruchomoĂci znajduje siÚ w stanie krytycznym, liczba przejÚÊ domów za dïugi jest najwyĝsza od dwudziestu lat, a w sÈdach piÚtrzÈ siÚ wnioski o ogïoszenie upadïoĂci. Dzisiaj trudniej uzyskaÊ kredyt niĝ zwolnienie warunkowe gangstera. Instytucje hipoteczne, banki i domy inwestycyjne siÚgajÈ dna szybciej niĝ boss mafii zïapany na gorÈcym uczynku. WciÈĝ otrzÈsamy siÚ z szoku, a uporzÈdkowa- nie tego baïaganu przypuszczalnie zajmie wiele lat. Mafiosi lubiÈ poĝyczaÊ pieniÈdze biznesmenom w tarapatach. Po- ĝyczki sÈ zawsze wysoko oprocentowane i zabezpieczone, lecz rzadko udokumentowane na standardowych formularzach. Nie wymaga siÚ wpisu do ksiÈg i zakïadania hipoteki. Porozumienie miÚdzy poĝycz- kodawcÈ a poĝyczkobiorcÈ jest jasne. Spóěnij siÚ z ratÈ, a ïóĝko bÚ- dzie ostatniÈ rzeczÈ, która nie zostanie Ci zabrana. I chociaĝ banki oraz tak zwani legalni poĝyczkodawcy stosujÈ inne techniki niĝ ma- fiosi, to gdy trzeba przejÈÊ majÈtek jako zabezpieczenie z powodu nie- spïaconego dïugu, równieĝ potrafiÈ dziaïaÊ z zimnÈ krwiÈ. Nie chodzi o gwarancjÚ sukcesu, tylko mÈdre dziaïania Salomon nie sprawi, ĝe staniesz siÚ bogaty. Nie istnieje sekret, który wyjaĂnia olbrzymie zyski bogatych ludzi. Kaĝdy czïowiek idzie innÈ ĂcieĝkÈ. Mimo tego wszystkie dobrze prosperujÈce firmy dziaïajÈ w pew- Weě przykïad z Salomona 51 nych ramach, a filozofia Salomona stanowi solidne podstawy dziaïa- nia, oferujÈc wiele bïyskotliwych zasad, z których moĝesz korzystaÊ na drodze do sukcesu swojej firmy. „Sïuchaj nauki i nie gardě niÈ, strzeĝ jej, gdyĝ ona twym ĝyciem”13 — Salomon TrochÚ w ĝyciu podróĝowaïem i wierz mi, ĝe chyba na kaĝdym lotnisku jest ksiÚgarnia, w której piÚtrzÈ siÚ poradniki na temat biz- nesu. Kilka z nich przeczytaïem, a jeszcze wiÚcej przejrzaïem. Moje spostrzeĝenia? Wszystkie mówiÈ mniej wiÚcej to samo, tylko na róĝne sposoby. Caïe mnóstwo ksiÈĝek zawiera od piÚciu do dziesiÚciu kroków, które zagwarantujÈ Ci sukces w biznesie oraz pomogÈ zostaÊ milio- nerem i zdobyÊ mercedesa (lub dwa) oraz willÚ z ogrodem. Równie do- brze mogïyby byÊ napisane przez jednego autora. Sam siÚ zastanów, czy te porady sÈ warte ceny na okïadce. Jednak mimo tych wszystkich „porad” nawet rzÈd Stanów Zjed- noczonych jest bliski niewypïacalnoĂci z powodu dïugów. Kto u licha zarzÈdza tym kramem? Najwyraěniej zbyt maïo ludzi biznesu odwie- dza lotniska i czyta ksiÈĝki. Albo gwarancje sukcesu dawane przez autorów sÈ tyle samo warte co akcje bankruta. Prawda jest taka, ĝe w biznesie niewiele rzeczy moĝna zagwarantowaÊ. Co moĝesz zrobiÊ, jeĂli nic nie jest pewne? Wszystko, co trzeba. SporzÈdě plan, pracuj ciÚĝko, ale z gïowÈ, znajdě ludzi, którzy pomo- gÈ Ci w jego realizacji, i kieruj siÚ zasadami Salomona. I przyjmij kilka dobrych porad od byïego mafiosa. 13 Biblia TysiÈclecia, Prz 4, 13. 52 PROPOZYCJA NIE DO ODRZUCENIA Zapamiętaj 1. Zgodnie z myślą Machiavellego firma ma prawo działać tak, jakby wszystko było dopuszczalne, jeśli osiągasz swoje cele. Dla Salomona natomiast fundamentem skutecznego modelu biznesu jest uczciwość, rzetelność i ciężka praca. Którą filozofią chcesz się kierować we własnych działaniach? 2. Nie istnieje sekret, który wyjaśnia olbrzymie zyski bogatych ludzi, lecz dobrze prosperujące firmy działają w pewnych ramach. Filozofia Salomona stanowi solidne podstawy działania, oferując wiele błyskotliwych zasad, z których możesz korzystać na drodze do sukcesu swojej firmy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Propozycja nie do odrzucenia. Tajemnice i rady byłego szefa mafii
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: