Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00394 005451 13859972 na godz. na dobę w sumie
Protestantyzm. Krótkie Wprowadzenie 2 - ebook/pdf
Protestantyzm. Krótkie Wprowadzenie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 179
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8088-545-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

> KRÓTKIE WPROWADZENIE

- książki, które zmieniają sposób myślenia!

Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. - od kultury, religii, historii przez nauki przyrodnicze po technikę. To publikacje popularnonaukowe, które w formule przystępnej, dalekiej od akademickiego wykładu, prezentują wybrane kwestie.

Książki idealne zarówno jako wprowadzenie do nowych tematów, jak i uzupełnienie wiedzy o tym, co nas pasjonuje. Najnowsze fakty, analizy ekspertów, błyskotliwe interpretacje.

Opiekę merytoryczną nad polską edycją serii sprawują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Krystyna Kujawińska Courtney, prof. Ewa Gajewska, prof. Aneta Pawłowska, prof. Jerzy Gajdka, prof. Piotr Stalmaszczyk.

*

Czy wiesz, kto najskuteczniej głosi dziś ewangelię? Gdzie powstają największe Kościoły? Jak globalizacja wpływa na religię?

 

Protestantyzm to omówienie najważniejszych zagadnień związanych z historią protestantyzmu i jego rolą we współczesnym świecie. Kryzys Kościoła, Luter i założenia teologii protestanckiej, rozkwit reformacji, zielonoświątkowcy i Kościoły niezależne - o tym wszystkim przeczytasz w tej publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PROTESTANTYZM_tytulowe_OUP_12_06_2017_AKCEPT.indd 1 2017-06-12 03:02:55 PROTESTANTYZM_tytulowe_OUP_12_06_2017_AKCEPT.indd 2 2017-06-12 03:02:55 2017-06-12 03:02:55 PROTESTANTYZM_tytulowe_OUP_12_06_2017_AKCEPT.indd 3 2017-06-12 03:02:55 Tytuł oryginału: Protestantism: A Very Short Introduction Rada Naukowa serii Krótkie Wprowadzenie Jerzy Gajdka, Ewa Gajewska, Krystyna Kujawińska Courtney Aneta Pawłowska, Piotr Stalmaszczyk Redaktorzy inicjujący serii Krótkie Wprowadzenie Urszula Dzieciątkowska, Agnieszka Kałowska Tłumaczenie Maciej Potz Redaktor Wydawnictwa UŁ Bogusław Pielat Skład i łamanie Munda – Maciej Torz Projekt typograficzny serii Tomasz Przybył Protestantism: A Very Short Introduction was originally published in English in 2011. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon © Copyright by Mark A. Noll 2011 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017 © Copyright for Polish translation by Maciej Potz, Łódź 2017 Publikacja sfinansowana ze środków Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07578.16.0.M Ark. wyd. 6,4; ark. druk. 11,125 Paperback ISBN Oxford University Press: 978-0-19-956097-4 ISBN 978-83-8088-544-8 e-ISBN 978-83-8088-545-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Podziękowania Wstęp 1. Początki reformacji 2. Protestancka cywilizacja chrześcijańska 3. Pietyści, kolonie amerykańskie, ewangelikanie i Oświecenie 4. Rozkwit, walka, rozdrobnienie 5. Misje i przemiany protestantyzmu 6. Zielonoświątkowcy, ruchy odnowy, niezależni 7. Dokąd zmierzasz, Zachodzie? 8. Zewsząd do wszędzie Zakończenie Polecane lektury Słowniczek Spis ilustracji Indeks 7 9 19 39 53 69 85 101 115 127 147 153 163 167 169 Podziękowania Szczególne podziękowania kieruję do tych, którzy wprowa- dzili mnie w rozległy świat historii protestantyzmu – osobiście, przez pobudzające do myślenia książki czy wreszcie własnym przykładem. Najważniejsi spośród tych nauczycieli to Daniel Bays, Stephen Kang, David Martin, Martin Marty, Dana Ro- bert, Lamin Sanneh, Andrew Walls i David Wells. Wielki dług wdzięczności zaciągnąłem także u autorów, których niepubli- kowane prace wykorzystałem w  niniejszej książce. Należą do nich Ann Cashner (o luteranach afrykańskich), Raully Donahue (o Lidze Narodów), Kara Fromke (o rodzinie Scudderów), Ni- cholas Miller (o wolności religijnej w Ameryce i o adwentystach dnia siódmego), Mary Venables (o księciu Erneście Pobożnym) i Gezno Yamamoto (o Nitobe Inazo). Kilka ustępów zaczerp- nąłem z mojej książki Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity (wyd. 2, Baker Books, 2001). Maggie Noll okazała się, jak zwykle, nieoceniona. Książkę dedykuję przyja- cielowi i towarzyszowi broni, który nie wie nawet, jak wiele mnie nauczył. Podziękowania 7 Wstęp Protestantów jest dzisiaj, dosłownie i w przenośni, wszędzie pełno. O  globalnej obecności tej religii zaświadczają choćby niedawne uroczystości rocznicowe. W 1983 r. licznymi konfe- rencjami, książkami i głośnymi obchodami uczczono w Niem- czech 500-lecie urodzin Marcina Lutra, niemieckiego mnicha, inicjatora reformacji, która doprowadziła do wyodrębnienia się protestantyzmu jako osobnego nurtu zachodniego chrześci- jaństwa. Równie hucznie obchodzono w 2009 r. w Szwajcarii 500-lecie urodzin Jana Kalwina, który – rezydując w Genewie – położył podwaliny pod całą niemal teologię protestancką i ukształtował przyszłe Kościoły prezbiteriańskie i reformowa- ne. W 1985 r. Niemcy świętowały z kolei trzechsetną roczni- cę urodzin Jana Sebastiana Bacha, kapelmistrza i kompozy- tora, największego protestanta w historii muzyki, a w 2003 r. w Ameryce celebrowano, przy licznym udziale zarówno uczo- nych, jak i zwykłych wiernych, 300-lecie urodzin Jonathana Edwardsa, ostatniego wielkiego teologa purytańskiego, a za- razem pierwszego z  wielkich amerykańskich przedstawicieli ruchu odnowy religijnej1. Obchody te, choć organizowane nie po raz pierwszy, różni- ły się zasadniczo od organizowanych w poprzednich stuleciach. Tym razem hołd Marcinowi Lutrowi składały nie tylko Kościo- ły z północnej Europy i Stanów Zjednoczonych, ale także duże wspólnoty luterańskie z Tanzanii i Madagaskaru. Uroczystości 1 Wyjaśnienie niektórych terminów specjalistycznych użytych we wstępie znajduje się w słowniczku na końcu książki. Wstęp 9 ku czci Kalwina odbywały się w Szwajcarii i w USA, ale też w Argentynie i Ghanie. Bacha, na równi z Niemcami, upamięt- nili Japończycy i Rumuni, a Edwardsa wspomina się nie tylko w USA, ale także w Korei Południowej i RPA. Niezwykła różnorodność… Zróżnicowanie współczesnego protestantyzmu wykracza da- leko poza aspekt geograficzny. Nurty, które wywodzą się z naj- wcześniejszego okresu europejskiej reformacji – takie jak lutera- nie, prezbiterianie, anglikanie, menonici i wiele Kościołów refor- mowanych – albo ukształtowane w Europie i Ameryce w XVII i XVIII w. – kongregacjonaliści, wiele odmian metodyzmu czy baptyzmu – rozprzestrzeniły się na cały świat. Mimo to poza Europą i  Ameryką Północną największą rolę odgrywają Ko- ścioły zielonoświątkowe oraz niezależne Kościoły lokalne, któ- re powstały dopiero w ciągu ostatniego stulecia. Nawet w Eu- ropie, gdzie tradycyjne Kościoły zachowały znaczącą pozycję, najżywotniejsze bywają często kongregacje zielonoświątkowe, nierzadko zasilane przybyszami z Afryki czy Karaibów. Trud- no uwierzyć, że jednym z największych Kościołów europejskich jest dzisiaj Ambasada Błogosławionego Królestwa Bożego dla Wszystkich Narodów z siedzibą w Kijowie, założona w 1994 r. przez zielonoświątkowca Sundaya Adelaję, byłego nigeryjskiego studenta w Związku Radzieckim. Nowoczesne formy protestantyzmu jeszcze prężniej rozwija- ją się poza Europą. Przez wiele lat największym lokalnym zbo- rem protestanckim na świecie był Kościół Ewangeliczny Yoido (Yoido Full Gospel Church) w  koreańskim Seulu. Założony w 1958 r. przez młodego zielonoświątkowca Davida Yonggi Cho i  jego teściową Ja-shil Choi – pastorów Zgromadzeń Bożych (Assemblies of God), związanych w największym w USA bia- łym Kościołem zielonoświątkowym – koreański Kościół liczył w 2010 r., według jego strony internetowej, 763 000 członków, czyli więcej niż wiele tradycyjnych zachodnich wyznań protestanckich. 10 Protestantyzm 1. Kościół Ewangeliczny Yoido w Seulu był przez pewien czas największym zborem protestanckim na świecie. Znaczenie, jakie zielonoświątkowcy przywiązują do Pisma Świętego, pozostaje w  zgodzie z  wielowiekową tradycją pro- testancką, ich zaś ideały życia chrześcijańskiego nawiązują do koncepcji spopularyzowanych przez Johna Wesleya, twórcy metodyzmu. Zarazem jednak ruch zielonoświątkowy zrodził się w proteście przeciwko formalizmowi religijnemu współcze- snych mu Kościołów, w  tym protestanckich, a  właściwa jego wiernym fascynacja nowotestamentową księgą Dziejów Apostol- skich, a zwłaszcza opisanymi w niej cudownymi darami Ducha Świętego, osłabiły więź z tradycją protestancką, choć to właśnie zielonoświątkowcom zawdzięcza protestantyzm swoją wielką globalną ekspansję. Seulski Kościół Ewangeliczny Yoido dobrze ilustruje zarów- no ową zbieżność z tradycją protestantyzmu, jak i odrębność od niej. Zorganizowany jest na wzór małych, niezależnych kongre- gacji, w duchu europejskich reformatorów z końca XVII w. Po- sługa pastora Cho zawiera również wiele elementów typowego protestanckiego nauczania ewangelicznego. Jednak nacisk na odczucie bezpośredniej obecności Boga, cudowne uzdrawianie dolegliwości fizycznych, a także obietnica dobrobytu materialne- Wstęp 11 go dla praktykujących czyni go bardziej reprezentatywnym dla współczesnego protestantyzmu globalnego niż dla jego europej- skich i północnoamerykańskich korzeni. Bogactwo form współczesnego protestantyzmu wyraża się także na wiele innych sposobów. W Stanach Zjednoczonych, państwie o  największej liczbie wyznawców protestantyzmu i pokrewnych mu tradycji, w łonie Kościołów wywodzących się bezpośrednio z czasów reformacji albo blisko z nimi spokrew- nionych, stosunek do owej historycznej spuścizny jest przedmio- tem gorących kontrowersji. Dotyczą one kwestii doktrynalnych (np. status Pisma Świętego), praktycznych (np. stosunek do ho- moseksualizmu), a  także problemu zaangażowania społeczne- go Kościołów (np. rodzaj i zakres ich aktywności politycznej). W rezultacie bardzo trudno jednoznacznie określić stanowisko protestantyzmu jako całości w jakiejkolwiek kwestii teologicznej czy społecznej. Co więcej, wiele znaczących odłamów współczesnego pro- testantyzmu nie wykazuje nadmiernego przywiązania do ele- mentów, które dawniej określały jego charakter. Uderzającego przykładu dostarcza fenomen amerykańskich megakościołów. Mianem tym określa się kongregacje, w których w nabożeń- stwach uczestniczy średnio co najmniej 2000 osób tygodniowo. W 2010 r. w USA naliczono około 1400 takich zborów, przy czym ich rozmieszczenie było nierównomierne: przykładowo 195 w Kalifornii, 191 w Teksasie, ale tylko 8 w Massachusetts. Niektóre megakościoły da się jednoznacznie zakwalifikować jako luterańskie, prezbiteriańskie czy metodystyczne, a  jesz- cze więcej jako baptystyczne. Zdecydowana większość jednak, w  tym najpotężniejsze, z  tygodniową frekwencją przekra- czającą 20 000, to kongregacje zielonoświątkowe, niezależne lub nieokreślające swej przynależności (non-denominational). W ich nabożeństwach dużą rolę odgrywa muzyka, dostoso- wana, rzecz jasna, do współczesnych gustów, a nie do kano- nów tradycyjnej protestanckiej hymnologii. Przekaz dostrajają one do współczesnej kultury konsumpcyjnej, a ich świadomość własnej przeszłości jest powierzchowna. 12 Protestantyzm …i jedność zarazem Pomimo owej niezmiernej różnorodności da się wymienić wierzenia i praktyki kultowe charakterystyczne dla większości protestantów w każdym miejscu i czasie. Historycznie rzecz bio- rąc, „protestantyzm” to określenie ruchów religijnych wywodzą- cych się bezpośrednio lub pośrednio z XVI-wiecznej reformacji, w której przewodnią rolę odegrali Marcin Luter i Jan Kalwin. Aż do XIX w. włącznie niemal wszyscy protestanci, niezależ- nie od towarzyszących im niezmiennie wewnętrznych konflik- tów, byli świadomi tej wspólnej spuścizny i silnie zjednoczeni przeciw katolicyzmowi. W  odniesieniu do ostatniego stulecia trafniejsze wydaje się jednak definiowanie protestantyzmu jako tych wszystkich ruchów chrześcijańskich – niekatolickich i nie- prawosławnych – które odznaczają się pewnym charakterystycz- nym przesłaniem, standardem wiary, formą organizacji i stylem działania. Owo przesłanie uznaje zbawienie za boski dar, który pozwala na pojednanie z Bogiem i innymi ludźmi. Standardem wiary jest Biblia chrześcijańska. Formy organizacyjne są, najo- gólniej mówiąc, lokalne i partycypacyjne. Styl działania opiera się natomiast na indywidualnej aktywności i odpowiedzialności członków Kościoła. Tradycyjna protestancka nauka o zbawieniu zakłada, że lu- dzie są grzesznikami, którzy obrażają Boga – świętego i do- skonałego Stwórcę – samolubnym skupieniem na własnych potrzebach. Bóg dostarczył remedium na grzech w  postaci doskonałego życia, ofiarnej śmierci i cudownego zmartwych- wstania Jezusa Chrystusa, drugiej osoby Trójcy Świętej. We- dług doktryny protestanckiej nowe życie duchowe w Chrystu- sie uaktywnia Duch Święty, który odnawia wiarę zwykłych wyznawców, jest przewodnikiem wspólnot kościelnych w od- dawaniu czci Bogu i inspiruje wyznawców do samopoświęce- nia w służbie innym ludziom. Ta ogólna koncepcja zbawienia wyrażała się w protestanty- zmie w niezliczonych wariantach. Protestanci europejscy i ame- rykańscy wiedli niekończące się spory o  względne znaczenie Wstęp 13 woli boskiej i odpowiedzialności ludzkiej w tym procesie. Now- szy spór dotyczył interpretacji cudownych wydarzeń w historii zbawienia. Choć kwestia ta nie zajmuje większości nowszych ruchów protestanckich, także i one roztrząsają pytania o naturę walki duchowej między Duchem Świętym a diabłem i o to, jak mogą dostąpić zbawienia nasi przodkowie, którzy umarli przed przyjściem Chrystusa. Pierwsi protestanci uznawali jednomyślnie, że autoryta- tywnym źródłem nauki o zbawieniu jest chrześcijańskie Pismo Święte, które zostało jednak zniekształcone przez rzymski kato- licyzm. W antykatolickim pamflecie z 1639 r. Anglik William Chillingworth obwieścił: „BIBLIA, powiadam, i tylko BIBLIA jest religią protestantów”. Chillingworth, jako poplecznik kró- la Karola I, polemizował także z purytanami, którzy niedługo potem podnieśli zbrojny bunt przeciwko królowi, nie zgadzając się z nim co do właściwego rozumienia Pisma. Wszelkie tego rodzaju spory nie powinny jednak zaciemniać autorytatywnego znaczenia Biblii dla wszystkich protestantów. To właśnie owo wspólne dziedzictwo pozwala mówić, co prawda bardzo ogólnie, o jednej historii protestantyzmu. Oddziaływanie Biblii we współczesnym świecie zostało zwielokrotnione dzięki benedyktyńskiej pracy tłumaczy, głów- nie protestanckich, którzy przełożyli ją na liczne języki nieeu- ropejskie. Symptomem nowej protestanckiej rzeczywistości jest bez wątpienia fakt, że jednym z największych wydawców Biblii jest obecnie założona w 1987 r. przez Zjednoczone Towarzy- stwa Biblijne (United Bible Societies) i  Chrześcijańską Radę Chin (China Christian Council) Fundacja Przyjaźni (Amity Foundation), która, według danych na 2010 r., wydrukowała już 60 mln egzemplarzy Pisma Świętego w różnych dialektach chiń- skich i innych językach. Reformacyjna zasada „kapłaństwa wszystkich wiernych” mówi wiele o organizacji i działalności wyznań protestanckich. Wiele z nich posiada jakiś rodzaj hierarchii kościelnej, np. bi- skupi lub superintendenci u anglikanów, luteranów, braci mo- rawskich i niektórych zielonoświątkowców; synody regionalne 14 Protestantyzm u  prezbiterian i  reformowanych czy też konferencje lokalne i krajowe u metodystów. Zarazem jednak duch przedsiębior- czości i demokratyzmu zawsze przeciwdziałał, często bardzo skutecznie, tendencjom centralistycznym w  protestantyzmie. Nacisk, jaki Luter, Kalwin i inni jego założyciele kładli na „po- wołanie” wszystkich wiernych, a także ich obowiązki w życiu codziennym, nie tylko religijne, dał silny impuls do aktywności życiowej. 2. Chińskie Amity Printing Company jest jednym z największych wydawców Biblii na świecie. Historia ruchu religijnego, który wywodzi się z  protestu przeciw Kościołowi katolickiemu sama naznaczona jest prote- stami kolejnych reformatorów, prowadzącymi do jego odnowie- nia (a zarazem rozdrobnienia); twórczą (a przy tym polemiczną) energią samozwańczych przywódców; wreszcie, niesłabnącym zaangażowaniem pełnych zapału świeckich kobiet i mężczyzn. „Kapłaństwo wszystkich wiernych” miało daleko idące kon- sekwencje dla rozwoju wczesnego protestantyzmu w  Europie i Ameryce Północnej. Stają się one jeszcze wyraźniejsze współ- cześnie, wraz z niezwykłym rozprzestrzenianiem się protestan- tyzmu na całym świecie. Wstęp 15 Od dawna dostrzegano też związki między praktykami re- ligijnymi protestantów a  szerszymi zjawiskami kulturowymi. Często powtarzane twierdzenia, że protestantyzm sprzyja li- beralnemu, a nawet demokratycznemu porządkowi polityczne- mu, oraz że jest mu szczególnie po drodze z kapitalizmem, dały asumpt do wielu poważnych badań naukowych oraz zgoła nie- poważnych żartów. Jeśli chodzi o stosunek protestantyzmu do wiedzy naukowej, to niektórzy protestanci z pewnością przyczy- nili się do powstania nauki nowożytnej, za to część z ich potom- ków kwestionuje wyniki najnowszych badań naukowych. Bio- rąc pod uwagę odwrót tradycyjnego chrześcijaństwa w Europie i towarzyszący mu rozkwit spokrewnionych z protestantyzmem ruchów religijnych na innych kontynentach, niektórzy historycy zaczęli dociekać związków między protestantyzmem a sekulary- zacją. Zastanawiają się między innymi, czy ataki protestantów na autorytet Kościoła katolickiego nie podważyły ostatecznie auto- rytetu całego chrześcijaństwa, ale także – z drugiej strony – czy właśnie charakterystyczne dla protestantyzmu zdolności przy- stosowawcze nie ułatwiają mu funkcjonowania w  warunkach globalizacji ekonomicznej i kulturowej. Protestantyzm w liczbach Wyznawcy protestantyzmu na świecie (w ) 1910 r. 2010 r. Europa Stany Zjednoczone Reszta świata 58 31 11 12 15 73 Ze względu na samą liczebność Kościołów protestanckich i  im pokrewnych we współczesnym świecie napisanie spójnej pracy o protestantyzmie jest sporym wyzwaniem. Atlas of World Christianity (Atlas chrześcijaństwa na świecie) z 2010 r. wymienia ponad cztery miliony zborów, z których większość zalicza się do jednego z ponad 38 000 Kościołów protestanckich. 16 Protestantyzm Zamieszczone tam informacje dają też wyobrażenie o eks- pansji geograficznej tej religii. Do początku XIX w. prawie wszyscy protestanci mieszkali w tych samych regionach Eu- ropy, w których trzy wieki wcześniej narodziła się ich religia. Sto lat później, w 1910 r., prawie 60 spośród 157 mln wy- znawców protestantyzmu i pokrewnych mu wyznań w dalszym ciągu żyło w Europie (przy czym blisko połowa światowej licz- by protestantów przypadała na cztery kraje z największą ich populacją: Niemcy, Wielką Brytanię, Szwecję i Holandię). Już wtedy, w 1910 r., Stany Zjednoczone zyskały miano najwięk- szego kraju protestanckiego: żył tam co trzeci wyznawca na świecie (31 ). Dopiero jednak kolejne stulecie przyniosło prawdziwą rewo- lucję. W 2010 r. już tylko 12 spośród 875 mln członków wy- znań protestanckich i pokrewnych mieszkało w Europie, a 15 w USA. Rozkwit przeżywały Kościoły protestanckie (głównie ludności kolorowej) w byłych koloniach europejskich, takich jak RPA czy Nowa Zelandia. W XXI w. protestantyzm stał się reli- gią niezachodnią. Podczas gdy w 1910 r. 79 anglikanów miesz- kało w Wielkiej Brytanii (a pozostali głównie w USA i na terenie Imperium Brytyjskiego), w 2010 r. aż 59 anglikanów przypa- dało na Afrykę. Więcej protestantów żyje dziś w Indiach niż w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, a ich łączna liczba w tych dwóch ostatnich krajach ledwie dorównuje ich populacji w Bra- zylii. Zarówno w Chinach, jak i w Nigerii protestantów jest tylu co w całej Europie. Jak nigdy przedtem, świat protestancki roz- ciąga się na wszystkie zakątki globu. Wstęp 17 Rozdział 1 Początki reformacji Reformacja, która zrodziła protestantyzm, rozpoczęła się 31 października 1517 r. lokalnym aktem protestu w małym nie- mieckim mieście. Marcin Luter (niem. Martin Luther), 34-letni mnich z zakonu augustianów, próbował odnaleźć spokój ducha skrupulatnie wypełniając swoje zakonne powołanie. Jak pisał wiele lat później, „Choć żyłem jak mnich bez skazy, w obliczu Boga wciąż czułem się grzeszny, a sumienie nieustannie mnie dręczyło. Nie wierzyłem, że da się Go zaspokoić moim własnym zadowoleniem” – to znaczy, własnymi wysiłkami Lutra, by wy- pełniać wolę bożą. Jego wystąpienie z października 1517 r. było oskarżeniem Kościoła katolickiego, który nie potrafił mu pomóc w tej duchowej potrzebie. Szukał w nim mądrości, bezpieczeń- stwa i wsparcia, a znalazł instytucję zajętą umacnianiem swej doczesnej władzy, bogactwa i wpływów. W 1517 r. Lutra szczególnie poruszyły odpusty – sprzedawa- ne przez Kościół zaświadczenia, które gwarantowały nabywcy, że jego zmarli bliscy bądź przyjaciele spędzą mniej czasu w czyśćcu. W Wittenberdze w Saksonii, gdzie przebywał Luter, odpustami handlował wyjątkowo natarczywy Johannes Tetzel. Luter nie posiadał się z oburzenia. On – i jak się niebawem okazało – wielu innych, oczekiwało od Kościoła autentycznego duchowego prze- wodnictwa, a nie okazyjnych wyprzedaży. Jak przystało na pro- fesora przystępującego do roztrząsania kontrowersyjnej kwestii, Luter wysunął 95 tez do dyskusji. Z pozoru dotyczyły one tylko nadużyć związanych z odpustami, ale w rzeczywistości sięgały samej istoty chrześcijaństwa. Początki reformacji 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Protestantyzm. Krótkie Wprowadzenie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: