Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00032 004205 18661179 na godz. na dobę w sumie
Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm - książka
Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0534-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Marketing bez wysiłku --
reklamuj się za darmo i poznaj prawdziwe opinie klientów

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w wielkim gmachu pełnym ludzi. Wyraźnie słyszysz każdy szept: możesz podsłuchiwać, kogo zechcesz. Możesz otworzyć usta i powiedzieć coś w taki sposób, żeby każdy adresat usłyszał to jako głos kierowany wyłącznie do niego. Taką halą jest cały internet, a uchem, które pozwala Ci wychwytywać głosy, jest Twój blog internetowy. Załóż własny blog. Dowiedz się, co myślą klienci. Nawiąż z nimi bezpośredni kontakt i rozpowszechniaj pocztą pantoflową plotki o swojej ofercie.

Blog to dziennik internetowy. Zawiera wpisy zwane postami, poukładane chronologicznie. Każdy może je czytać. Każdy może dodać swój post i wyrazić w nim własną opinię. Więcej: z łatwością można założyć swój własny dziennik internetowy. To bardzo proste: jeśli potrafisz wysłać e-mail, potrafisz też założyć blog. Przekonaj się, dlaczego świat oszalał na punkcie tego medium. Przeczytaj tę książkę i dowiedz się:

Komercyjny pamiętnik w sieci

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ProwadŸ blog! Przewodnik dla ma³ych firm Autor: Andy Wibbels T³umaczenie: Ma³gorzata G³ogowska ISBN: 83-246-0534-7 Tytu³ orygina³u: Blogwild!: A Guide for SmallBusiness Blogging Format: B5, stron: 192 Marketing bez wysi³ku — reklamuj siê za darmo i poznaj prawdziwe opinie klientów (cid:129) Jak wypromowaæ nowy blog, który przyci¹gnie tysi¹ce internautów? (cid:129) Jak za³o¿yæ blog i umieœciæ go w sieci? (cid:129) Jak zostaæ dziennikarzem obywatelskim? (Nowy model public relations) WyobraŸ sobie, ¿e znajdujesz siê w wielkim gmachu pe³nym ludzi. WyraŸnie s³yszysz ka¿dy szept: mo¿esz pods³uchiwaæ, kogo zechcesz. Mo¿esz otworzyæ usta i powiedzieæ coœ w taki sposób, ¿eby ka¿dy adresat us³ysza³ to jako g³os kierowany wy³¹cznie do niego. Tak¹ hal¹ jest ca³y internet, a uchem, które pozwala Ci wychwytywaæ g³osy, jest Twój blog internetowy. Za³ó¿ w³asny blog. Dowiedz siê, co myœl¹ klienci. Nawi¹¿ z nimi bezpoœredni kontakt i rozpowszechniaj poczt¹ pantoflow¹ plotki o swojej ofercie. Blog to dziennik internetowy. Zawiera wpisy zwane postami, pouk³adane chronologicznie. Ka¿dy mo¿e je czytaæ. Ka¿dy mo¿e dodaæ swój post i wyraziæ w nim w³asn¹ opiniê. Wiêcej: z ³atwoœci¹ mo¿na za³o¿yæ swój w³asny dziennik internetowy. To bardzo proste: jeœli potrafisz wys³aæ e-mail, potrafisz te¿ za³o¿yæ blog. Przekonaj siê, dlaczego œwiat oszala³ na punkcie tego medium. Przeczytaj tê ksi¹¿kê i dowiedz siê: (cid:129) gdzie szukaæ blogów w internecie (rodzaje blogów i u¿yteczne ³¹cza), (cid:129) jakich 8 elementów decyduje o popularnoœci dziennika internetowego, (cid:129) kto czyta blogi (do jakich klientów mo¿esz dotrzeæ w ten sposób), (cid:129) jak wykorzystaæ blog do promocji strony internetowej — i odwrotnie, (cid:129) jak zast¹piæ blogiem newsletter rozsy³any poczt¹ e-mail, (cid:129) jak „czyœciæ” blog (filtrowanie komentarzy), (cid:129) jak dostosowywaæ istniej¹cy blog do nowych tematów, które s¹ na topie. Komercyjny pamiêtnik w sieci Spis treści Wprowadzenie Część pierwsza Blog? A co to takiego? Co to jest blog? Gdzie szukać blogów? Budowa bloga Co to jest TrackBack? Jak działa blog? Krótka historia blogów Kto czyta blogi? Część druga Blogi a biznes Blogi a biznes Zwolnij projektanta stron internetowych Zostań „filtrem” Strona internetowa czy blog? Legenda Microsoftu 11 17 19 22 30 32 34 39 43 48 50 52 55 S P I S T R E Ś C I Newsletter wysyłany e-mailem czy blog? Blogi a fora dyskusyjne Jak zarabiać na blogach? Dlaczego Google uwielbia blogi? Nie musisz codziennie umieszczać wpisów na blogu, aby odnieść sukces Modne tematy, większa liczba odwiedzających strony internetowe Kiedy skończy się zamieszanie wokół blogów Czy jesteś gotowy na założenie bloga? Część trzecia Jak założyć swojego pierwszego bloga i zamieścić go na stronie internetowej Wybór platformy blogowej Dlaczego TypePad? Jak wykreować swoją postać na blogu Prowadzenie bloga a etyka Jak założyć swój pierwszy blog Poznaj TypePad Jak zamieścić pierwszy wpis Wklejanie obrazów do wpisów Ładowanie plików, udostępnianie ich i wstawianie łączy do nich Jak zaplanować zamieszczenie wpisu na blogu w przyszłości 58 60 62 65 68 71 74 77 81 86 90 95 100 104 105 111 113 115 8 S P I S T R E Ś C I Część czwarta Zaawansowane techniki Edytowanie, zmiany, akceptowanie i usuwanie komentarzy Dodawanie i usuwanie kategorii Zmiana wyglądu bloga Jak zastosować własne ustawienia Jak dokonać zmiany swojego profilu i strony o autorze Zaawansowane opcje zamieszczania wpisów Zamieszczanie wpisów za pomocą e-maila, telefonu komórkowego oraz telefonu z aparatem 144 147 Zarządzanie plikami 119 123 125 135 137 140 Część piąta Jak wypromować swojego bloga? Tworzenie i zamieszczanie TypeLists 151 Monitorowanie liczby osób odwiedzających blog 154 Hasło dostępu do bloga 157 160 Uruchamianie powiadamiania osób trzecich 162 Co to jest feed i jak działa? Co to jest podcasting? 171 173 Promowanie swojego bloga I co dalej? 176 Natychmiastowa autoekspresja na globalną skalę 178 Podziel się z innymi swoim sukcesem 180 181 Materiały do nauki 183 Słownik O autorze 187 9 Blogi a biznes P oznawszy szczegóły dotyczące blogów i zwią- zane z nimi możliwości, prawdopodobnie się zastanawiasz, w jaki sposób mogą one pomóc Twojej firmie. Jak dzięki nim możesz stać się za- uważalny? Autorka bloga i projektantka stron interneto- wych Angie McKaig (www.angiemckaig.com) okre- śliła, w jaki sposób blogi mogą wpłynąć na rozwój każdej firmy. Może się tak stać, gdy: • przedstawiają codziennie nowe wiadomości (lub przynajmniej robią to regularnie); • prezentują nieformalne opinie, które mogą poznawać i z którymi mogą polemizować osoby odwiedzające daną stronę; • są źródłem przydatnych informacji dzięki za- mieszczonym łączom. To główne sposoby rozwijania działalności firm, ale istnieją również inne metody wykorzystania blogów do marketingu oraz rozwoju firmy: P R O W A D Ź B L O G ! Przekazywanie informacji swojemu zespołowi. Firmowy blog można wykorzystać do przekazywa- nia współpracownikom i menedżerom informacji na temat obecnego stanu projektu. Ta metoda, lep- sza niż zapychanie ich skrzynek mailowych wia- domościami, umożliwia zarazem archiwizowanie informacji i ich oznaczanie, a także łatwiejsze wy- szukiwanie. Blogi świetnie się nadają do zarzą- dzania wiadomościami. Dostarczanie klientom informacji o Twojej firmie. Możesz z łatwością zamieścić odnośniki do od- powiednich dla potrzeb czytelników raportów, ar- tykułów i innych źródeł. Prowadząc blog, można zamieszczać interesujące czytelników wywiady z ekspertami oraz informacje o webinariach (inte- raktywnych szkoleniach), a także informować klien- tów o trendach panujących w ich branży. Wyjście do klienta. Nikt nie kupuje produktów firmy, której nie zna. Prowadząc blog, możesz szybko i w prosty sposób przedstawić swoje do- świadczenia i punkt widzenia. Ponadto czytelnicy bloga mają możliwość wyboru formy otrzymywa- nia aktualnych informacji na temat Twojej firmy: powiadomień wysyłanych e-mailem, informacji zamieszczanych na stronie internetowej lub za- mieszczanych na blogu nagłówków z innych stron internetowych wraz z łączami do nich (więcej 44 B L O G I A B I Z N E S szczegółów na ten temat znajduje się w dalszej części książki). Możesz nawet założyć „zmyślonego” bloga, w którym maskotka firmowa lub postać związana z marką firmy będzie opowiadała o swo- ich doświadczeniach w czasie pracy. Nagłośnienie działalności firmy. Możesz dokonać tego sam, aby zwiększyć zainteresowanie klientów i nabywców produktów i usług. Zanim nowy pro- dukt lub usługa zostaną wprowadzone na rynek, można skutecznie przyciągnąć uwagę klientów, zamieszczając na blogu ich recenzję napisaną przez wpływowych w Twojej branży autorów blogów. Podczas kampanii marketingowych firmy takie jak BzzAgent (www.bzzagent.com) i Marqui (www. marqui.com) skorzystały z pomocy autorów blogów, którzy jako pierwsi wyrazili swoje opinie o nowych produktach. Testowanie nowych pomysłów. Blogi doskonale nadają się do testowania nowych pomysłów oraz umożliwiają szybkie przekazywanie informacji zwrotnych — General Motors prowadzi w tym celu swój blog Fastlane Blog (fastlane.gmblogs.com). Dzięki temu czytelnicy widzą, w jaki sposób są unowocześniane produkty i usługi firmy, a jedno- cześnie mogą podpowiedzieć pracownikom firmy, w jaki sposób można je udoskonalić. 45 P R O W A D Ź B L O G ! Rozwinięcie działalności na skalę globalną. Po- dobnie jak inne media internetowe, blogi umoż- liwiają przedstawienie produktów i usług danej firmy na rynku globalnym. Dzięki rozwojowi usług tłumaczeniowych więcej osób może poznać treść stron internetowych w różnych językach. Poma- gałem autorom blogów pochodzącym z całego świata, od Nowego Jorku do Nową Zelandię i od Indiany po Indie. Dostęp dla prasy. Ponieważ w obecnych czasach dziennikarze są bardzo zajęci, mogą korzystać z blogów jak z wirtualnego katalogu ekspertów w każdej dziedzinie. Być może media właśnie poszukują informacji na temat związany z Twoją branżą? Ponadto, jeśli o Twojej firmie mówi się w blogosferze, te informacje mogą się z czasem pojawić w prasie. Napisanie książki. Dzięki blogowi wydawcy po- znają Twój styl pisania oraz będą mogli ocenić po- ziom Twojej wiedzy. A może czytelnicy pomogą Ci w napisaniu następnej książki lub artykułu? Zamieść na blogu kilka rozdziałów lub przedstaw wybrane koncepcje — niech czytelnicy pomogą Ci w badaniu, testowaniu i sugerowaniu rozwią- zań. Jeśli wydasz książkę, na blogu możesz również dokonać uaktualnienia zawartych w niej mate- riałów oraz odpowiedzieć na pytania czytelników. 46 B L O G I A B I Z N E S Opisanie historii sukcesów. Zachęć czytelników do tego, aby opowiedzieli o swoich sukcesach związanych z produktami i usługami Twojej firmy — dzięki temu na Twoim blogu stale będą się pojawiały referencje firmy. Kiedy klienci firmy opiszą swoje doświadczenia, potencjalni kontra- henci dowiedzą się, w jaki sposób Twoja firma może wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Przekazywanie informacji w czasie kryzysu. Kiedy firma znajduje się w trudnej sytuacji związanej z PR, należy we właściwym czasie udzielać odpo- wiednich informacji prasie, nie czekając na odpo- wiednie procedury w dziale IT. W takiej sytuacji może przydać się blog, na którym można stale zamieszczać aktualne informacje na potrzeby we- wnętrzne lub zewnętrzne firmy. Więcej informacji na temat zastosowania blo- gów w biznesie znajduje się na stronie Business Blog Basics (www.businessblogbasics.com). 47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prowadź blog! Przewodnik dla małych firm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: