Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00453 008216 18429959 na godz. na dobę w sumie
Prowadzenie list dystrybucyjnych - książka
Prowadzenie list dystrybucyjnych - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-962-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> serwery internetowe >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Chcesz stworzyć forum dyskusyjne dla odwiedzających Twoją stronę internetową? A może chcesz założyć listę dystrybucyjną, której subskrybenci będą powiadamiani o ważnych wydarzeniach związanych ze stroną? E-mail to jedna z najbardziej uniwersalnych usług internetowych, a listy dystrybucyjne stanowią znakomite narzędzie w procesie tworzenia społeczności sieciowych. Aby założyć listę potrzebujesz jedynie dostępu do Internetu, odpowiedniego programu do zarządzania nią i oczywiście nieco praktycznych informacji zawartych w tej książce. 'Prowadzenie list dystrybucyjnych' to prawdziwa kopalnia przydatnej wiedzy zarówno dla prowadzących listy, jak i dla administratorów systemów.

Jeśli jesteś odpowiedzialny za stworzenie i prowadzenie listy dystrybucyjnej, w tej książce znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje: od stworzenia wewnętrznego regulaminu listy, do rozwiązywania problemów z powracającymi, nieodebranymi wiadomościami. Nauczysz się tworzyć listy moderowane, nadzorować zapisywanie się nowych użytkowników oraz konfigurować listy dystrybucyjne tak, by ich użytkownicy mogli otrzymywać streszczenia prowadzonych tam dyskusji i korzystać z jej archiwów. Z książki 'Prowadzenie list dystrybucyjnych' dowiesz się także, które aspekty obsługi listy leżą w Twojej gestii, a które należą do zadań administratora.

Dobór właściwego oprogramowania, sposób jego instalacji i konfiguracji, to przedstawione w książce tematy, które mogą zainteresować administratorów sieci. Znajdą oni w książce wiele cennych wskazówek ułatwiających współpracę z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie list.

Książka omawia cztery najpopularniejsze programy do obsługi list dystrybucyjnych: Majordomo, LISTSERV, ListProc i SmartList. Działają one pod kontrolą systemów opartych na Uniksie, LISTERV działa także na innych platformach, w tym Windows NT/2000/XP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Listy dyskusyjne. Zarz¹dzanie Autor: Alan Schwartz T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski ISBN: 83-7197-962-2 Tytu³ orygina³u: Managing Mailing Lists Format: B5, stron: 286 Chcesz stworzyæ forum dyskusyjne dla odwiedzaj¹cych Twoj¹ stronê internetow¹? A mo¿e chcesz za³o¿yæ listê dystrybucyjn¹, której subskrybenci bêd¹ powiadamiani o wa¿nych wydarzeniach zwi¹zanych ze stron¹? E-mail to jedna z najbardziej uniwersalnych us³ug internetowych, a listy dystrybucyjne stanowi¹ znakomite narzêdzie w procesie tworzenia spo³ecznoġci sieciowych. Aby za³o¿yæ listê potrzebujesz jedynie dostêpu do Internetu, odpowiedniego programu do zarz¹dzania ni¹ i oczywiġcie nieco praktycznych informacji zawartych w tej ksi¹¿ce. „Prowadzenie list dystrybucyjnych” to prawdziwa kopalnia przydatnej wiedzy zarówno dla prowadz¹cych listy, jak i dla administratorów systemów. Jeġli jesteġ odpowiedzialny za stworzenie i prowadzenie listy dystrybucyjnej, w tej ksi¹¿ce znajdziesz wszystkie potrzebne Ci informacje: od stworzenia wewnêtrznego regulaminu listy, do rozwi¹zywania problemów z powracaj¹cymi, nieodebranymi wiadomoġciami. Nauczysz siê tworzyæ listy moderowane, nadzorowaæ zapisywanie siê nowych u¿ytkowników oraz konfigurowaæ listy dystrybucyjne tak, by ich u¿ytkownicy mogli otrzymywaæ streszczenia prowadzonych tam dyskusji i korzystaæ z jej archiwów. Z ksi¹¿ki „Prowadzenie list dystrybucyjnych” dowiesz siê tak¿e, które aspekty obs³ugi listy le¿¹ w Twojej gestii, a które nale¿¹ do zadañ administratora. Dobór w³aġciwego oprogramowania, sposób jego instalacji i konfiguracji, to przedstawione w ksi¹¿ce tematy, które mog¹ zainteresowaæ administratorów sieci. Znajd¹ oni w ksi¹¿ce wiele cennych wskazówek u³atwiaj¹cych wspó³pracê z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie list. Ksi¹¿ka omawia cztery najpopularniejsze programy do obs³ugi list dystrybucyjnych: Majordomo, LISTSERV, ListProc i SmartList. Dzia³aj¹ one pod kontrol¹ systemów opartych na Uniksie, LISTERV dzia³a tak¿e na innych platformach, w tym Windows NT/2000/XP. 5RKUVTGħEK 2QFKúMQYCPKCP 2TGFOQYCPP 4QFKCđ9RTQYCFGPKGP Podstawowe wiadomości o poczcie elektronicznej...................................................i.............. 15 Czym jest lista dystrybucyjna? ...................................................i............................................. 22 Korzystanie z programów zarządzających listami dystrybucyjnymi ...................................... 25 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGNKUV[F[UVT[DWE[LPGL Dramatis Personae ...................................................i...................................................i............. 29 Decyzje związane z tworzeniem listy dystrybucyjnej...................................................i.......... 30 Zapisywanie się na listę ...................................................i...................................................i..... 33 Listy moderowane ...................................................i...................................................i............. 38 Wyciągi...................................................i...................................................i.............................. 41 Archiwa list...................................................i...................................................i........................ 48 Eksplodery, listy równorzędne i grupy dyskusyjne...................................................i.............. 49 Wielkie listy...................................................i...................................................i....................... 51 Wybór programu zarządzającego listą ...................................................i................................. 52 4QFKCđ CTæFCPKGNKUVæCRQOQEæ.KUVRTQE Tworzenie własnej listy ...................................................i...................................................i..... 57 Pisanie wiadomości powitalnej ...................................................i............................................ 58 Testowanie listy ...................................................i...................................................i................. 60 Administrowanie listą ...................................................i...................................................i........ 60 5RKUVTGħEK 4QFKCđ CTæFCPKGNKUVæCRQOQEæ/CLQTFQOQ Tworzenie własnej listy ...................................................i...................................................i..... 65 Konfigurowanie listy ...................................................i...................................................i......... 66 Pisanie wiadomości powitalnej ...................................................i............................................ 73 Testowanie listy ...................................................i...................................................i................. 74 Administrowanie listą ...................................................i...................................................i........ 75 4QFKCđ CTæFCPKGNKUVæCRQOQEæ5OCTV.KUV Tworzenie własnej listy ...................................................i...................................................i..... 79 Pisanie wiadomości powitalnej ...................................................i............................................ 80 Testowanie listy ...................................................i...................................................i................. 81 Administrowanie listą ...................................................i...................................................i........ 82 4QFKCđ CTæFCPKGNKUVæCRQOQEæ.+565 48.KVG Tworzenie własnej listy ...................................................i...................................................i..... 85 Osobiste hasło i potwierdzanie poleceń...................................................i................................ 87 Konfigurowanie listy ...................................................i...................................................i......... 87 Pisanie wiadomości powitalnej ...................................................i............................................ 93 Testowanie listy ...................................................i...................................................i................. 95 Administrowanie listą ...................................................i...................................................i........ 95 4QFKCđ CTæFCPKGNKUVæCRQOQEæUGPFOCKN Zestaw narzędzi wspomagających sendmail ...................................................i........................ 99 Plik aliases ...................................................i...................................................i....................... 100 Listy dystrybucyjne ...................................................i...................................................i......... 101 Serwer przesyłający pocztą pliki ...................................................i........................................ 105 Program obudowujący, ustawiający identyfikator ...................................................i............. 106 4QFKCđ4QYKæ[YCPKGRTQDNGOÎYNKUVCOK Błędy użytkowników ...................................................i...................................................i.......109 Odbijana poczta ...................................................i...................................................i............... 109 Pętle pocztowe ...................................................i...................................................i................. 111 Nadużywanie list dystrybucyjnych...................................................i..................................... 113 5RKUVTGħEK 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO.KUVRTQE Ogólne zasady działania Listproc...................................................i....................................... 117 Przygotowanie do instalacji Listproc ...................................................i................................. 119 Kompilowanie i instalowanie serwera...................................................i................................ 121 Konfigurowanie serwera...................................................i...................................................i.. 131 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera...................................................i............................. 137 Alias listproc ...................................................i...................................................i.................... 138 Dodawanie nowych list...................................................i...................................................i....138 Archiwa...................................................i...................................................i............................ 144 Program ilp do interaktywnej komunikacji z serwerem...................................................i..... 149 Codzienna eksploatacja serwera i rozwiązywanie problemów ............................................. 151 Listy równorzędne i połączenia z grupami dyskusyjnymi ...................................................i. 153 Własne modyfikacje serwera...................................................i.............................................. 155 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ Rzut oka na zasady działania serwera Majordomo ...................................................i............ 161 Przygotowanie do instalacji Majordomo ...................................................i............................ 162 Kompilacja i instalacja ...................................................i...................................................i.... 163 Konfigurowanie serwera...................................................i...................................................i.. 168 Dodawanie nowych list...................................................i...................................................i....169 Listy oferujące wyciągi...................................................i...................................................i.... 172 Archiwa...................................................i...................................................i............................ 174 Codzienna eksploatacja serwera i rozwiązywanie problemów ............................................. 177 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO5OCTV.KUV Zasada działania serwera ...................................................i...................................................i.181 Przygotowanie do instalacji SmartList ...................................................i............................... 181 Kompilacja i instalacja ...................................................i...................................................i.... 182 Tworzenie nowych list...................................................i...................................................i..... 187 Listy moderowane ...................................................i...................................................i........... 193 Listy oferujące wyciągi...................................................i...................................................i.... 194 Administrowanie listami...................................................i...................................................i..195 Archiwa...................................................i...................................................i............................ 196 Listy równorzędne ...................................................i...................................................i........... 199 5RKUVTGħEK 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO.+565 48.KVG Zasady działania serwera ...................................................i...................................................i.201 Przygotowanie do instalacji LISTSERV Lite...................................................i..................... 203 Kompilowanie i instalowanie serwera...................................................i................................ 204 Konfigurowanie serwera...................................................i...................................................i.. 207 Uruchamianie i zatrzymywanie serwera...................................................i............................. 209 Dodawanie nowych list...................................................i...................................................i....210 Archiwa...................................................i...................................................i............................ 214 Interfejs WWW...................................................i...................................................i................ 217 Usuwanie problemów i codzienne zarządzanie serwerem ...................................................i. 219 QFCVGM# .KUVRTQEW P QFCVGM$ /CLQTFQOQP QFCVGM 5OCTV.KUV P QFCVGM .+565 48.KVG P 5MQTQYKFPP #FOKPKUVTQYCPKG UGTYGTGO/CLQTFQOQ Program zarządzania listami dystrybucyjnymi Majordomo, pierwotnie napisany przez Brenta Cha- pmana, a obecnie rozwijany przez Chana Wilsona, jest bardzo popularnym narzędziem zarządzania listami dystrybucyjnymi. Majordomo nie stara się robić wszystkiego, co tylko możliwe w zakresie zarządzania listami dystrybucyjnymi, lecz mimo to jest w stanie dostarczyć najbardziej nawet zaawan- sowanych funkcji serwera listy. Zapewnia opcjonalną możliwość zdalnego administrowania serwe- rem, a także zdalnego zarządzania listami przez właścicieli list, którzy sprawują prawie całkowitą kontrolę nad kwestiami związanymi z konfigurowaniem ich list — znacznie większą niż w przy- padku serwerów Listproc czy SmartList. W tym rozdziale opisano, jak instalować i konfigurować serwer Majordomo 1.94.4 i jak z niego korzystać; podczas pisania niniejszej książki była to najnowsza wersja dostępna na rynku. Jeśli korzystacie z jakiejś starszej wersji serwera Majordomo, warto ją unowocześnić, zaopatrując się w wersję 1.94.4. To istotne szczególnie w przypadku wersji starszych niż 1.92, mających poważne braki w systemie bezpieczeństwa, które mogą ułatwić włamdanie do komputera serwera. 4WVQMCPCCUCF[FKCđCPKCUGTYGTC/CLQTFQOQ Majordomo jest w zasadzie zbiorem skryptów Perla (i kilku programów napisanych w C), które uruchamiane są wtedy, gdy na adres serwera lub listy dystrybucyjnej nadejdzie jakaś poczta. Poczta wysłana na któryś z zarządzanych przez Majordomo adresów e-mail kierowana jest do programu wrapper — programu obudowującego, który zmienia identyfikatory użytkownika i grupy na odpo- wiednie identyfikatory użytkownika i grupy Majordomo, a następnie uruchamia skrypty Perla. Aby ten system bezpieczeństwa mógł działać, wszystkie pliki i katalogi Majordomo muszą być własnością specjalnej grupy Majordomo; zarówno użytkownik, jak i grupa muszą mieć prawa do zapisywania w nich informacji (tryb 664 lub 660 dla plików i tryb 775 ludb 770 dla katalogów). Majordomo zazwyczaj oczekuje, że użytkownicy będą się komunikować z serwerem listy za po- średnictwem adresu majordomo@nazwa-hosta. Dostarcza również skryptu odpowiadającego na pocztę nadsyłaną na adres nazwa-listy-request@nazwa-hosta. Skrypt ten informuje użytkownika, żeby wysyłał pocztę na adres majordomo. Można również polecić Majordomo, by wykonywał polecenia wysyłane na adres -request. 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ Poczta wysłana na adres listy jest przesyłana potokiem przez program wrapper do programu resend. Tenże resend formatuje wiadomość, która ma zostać rozesłana do subskrybentów lub przesłana do moderatora. Następnie wysyła ją na adres poczty wychodzącej z listy, który to adres jest aliasem typu :include: programu sendmail. Na ogół subskrybenci nie powinni być informowani o ist- nieniu tego aliasu pocztowego dla wychodzącej poczty (aliasu z członem -outgoing), aby zapobiec próbom obchodzenia przez nich programu resend. Dzięki ukrywaniu również innych programów pod aliasem pocztowym listy Majordomo może także zapisywać wiadomości w archiwum lub tworzyć wycidągi. 2T[IQVQYCPKGFQKPUVCNCELK/CLQTFQOQ Serwer Majordomo jest napisany w głównej mierze w Perlu, dlatego w systemie, w którym będzie działał, powinien być zainstalowany ten język. Majordomo wymaga Perla 4.036 lub Perla w wersji 5.002 lub nowszej, przy czym znacznie lepiej jest korzystać z Perla 5. Perl jest dostępny pod adre- sem http://www.perl.com/CPAN/src/. 6YQTGPKGWľ[VMQYPKMCKITWR[FNCUGTYGTC/CLQTFQOQW Serwer Majordomo musi być zainstalowany na koncie specjalnego użytkownika. Konieczne jest utworzenie nowego użytkownika i grupy dla Majordomo oraz zainstalowanie plików w katalogu macierzystym tego użytkownika. Należy wybrać odpowiednią nazwę użytkownika. Najczęściej jest to majordom (pełna nazwa majordomo ma więcej niż osiem znaków i dlatego może sprawiać problemy niektórym systemom operacyjnym). Konieczne jest również podjęcie decyzji, pod jakim identyfikatorem grupy będzie działać serwer Majordomo. Domyślnie to daemon, można jednak zmienić ten identyfikator na jakiś inny (na przy- kład specjalnie utworzony majordom). W tym rozdziale przyjęto założenie, że został utworzony użytkownik majordom i grupa majordom oraz że katalogiem macierzystym użytkownika majordom jest /home/majordomo. Dla katalogu tego powinien zostać ustawiony tryb 775. Administrator serwera może zarządzać Majordomo za pomocą polecenia su, by zostać użytkowni- kiem majordom. Alternatywnie można dodać administratora serwera do grupy majordom. Większość procesu instalacji powinna być wykonywana przez użytkodwnika majordom. FQD[YCPKG/CLQTFQOQ Kod źródłowy serwera Majordomo jest dostępny z anonimowego konta FTP pod adresem ftp.greatcircle .com w katalogu /majordomo. Należy ściągnąć plik majordomo-1.94.4.tar.gz do katalogu /home/ majordomo i tam go rozpakować. Wspomniany plik tar utworzy katalog o nazwie majordomo-1.94.4, do którego po rozpakowaniu pliku należy się przenieść, kdorzystając z polecenia cd: gzcat majordomo-1.94.4.tar.gz | tar xvf - W systemach odmiany System V należy użyć tar xovf cd majordomo-1.94.4 -QORKNCELCKKPUVCNCELC -QORKNCELCKKPUVCNCELC Następnie można przystąpić do kompilowania programu wrapper serwera Majordomo i instalowania całego systemu serwera. $WFQYCPKGRTQITCOWYTCRRGT Majordomo wykorzystuje program wrapper, ustawiający odpowiedni identyfikator użytkownika, by upewnić się, że tworzące serwer skrypty, gdy są przyzywane za pośrednictwem aliasów pliku aliases programu sendmail, będą uruchamiane przez zaufanego użytkownika z grupy serwera Major- domo. Aby zbudować program wrapper, należy najpierw dokonać odpowiedniej edycji pliku Makefile, a następnie uruchomić polecenie make wrapper. Oto niektóre z ważnych makr pliku w Makefile: PERL Pełna ścieżka do katalogu Perla. W_HOME Katalog, w którym są przechowywane programy Majordomod. Program wrapper uruchamia tylko programy znajdujące się w tym katalogu. Domyślnide jest to katalog macierzysty użytkownika majordom. Ponieważ Majordomo generuje dość dużo różnych plików i katalogów, stwierdziłem, że o wiele bardziej eleganckim rozwiązaniem jest utwdorzenie podkatalogu w katalogu użytkownika i przypisanie tegoż podkatalogu makru W_HOME. W tym rozdziale przyjęto założenie, że utworzono katalog /home/majordomo/runtime, który został przypisany makru W_HOME. W_USER i W_GROUP W_USER i W_GROUP są identyfikatorami użytkownika i grupy dla serwera Mdajordomo. Definiując je w tych makrach, należy używać numerów idendtyfikatorów użytkownika i grupy, a nie ich nazw. FILE_MODE, EXEC_MODE i HOME_MODE Makra te ustawiają uprawnienia, odpowiednio: dla zaidnstalowanych plików serwera, programów wykonywalnych i katalogu W_HOME. Domyślne uprawnienia dają prawa do odczytu każdemu. Jeśli te ustawienia są zbyt otwarte i mogą wiązać sięd ze znacznym ryzykiem dla lokalnego systemu, można spróbować przypisać FILE_MODE wartość 640, a EXEC_MODE — wartość 750. WRAPPER_* i POSIX Trzy makra WRAPPER_ i makro POSIX dbają o to, by Majordomo prawidłowo obsługiwał uprawnienia. Instrukcje, jakiego zestawu tych makr użyć,d można znaleźć w pliku Makefile. MAIL_GID Niektóre agenty MTA, w tym wcześniejsze wersje programud sendmail, nie zawsze pozwalały programom pocztowym na ustawianie nagłówka From protodkołu SMTP. Majordomo stara się tak zmienić nagłówek From protokołu SMTP, aby wiadomość wyglądadła na wysłaną z adresu -request zamiast przez użytkownika majordom. Jeśli w naszym systemie nie będzie można tego zrobićd, konieczne okaże się przypisanie makru MAIL_GID identyfikatora grupy lokalnego agenta MTA. 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ W_PATH, W_SHELL i W_MAJORDOMO_CF Makra te są przypisywane odpowiednim zmiennymi środodwiskowym, gdy program wrapper uruchamia skrypt Perla. Wartości przypisane im domyślndie będą w większości przypadków najlepsze. Po zmodyfikowaniu pliku Makefile należy użyć polecenia make wrapper, by zbudować program wrapper. +PUVCNQYCPKGUGTYGTC Aby zainstalować pozostałe skrypty Majordomo w katalogu /home/majordomo/runtime, należy skorzy- stać z polecenia make install. Podczas instalacji powstają trzy podkatalogi (Tools, bin i man), ponadto na podstawie dostarczonego wraz z serwerem pliku sample.cf jest tworzony plik majordomo.cf. Konieczne jest również dodanie ścieżki /home/majordomo/runtime/bin do ścieżki przeszukiwania użytkownika majordom oraz każdego lokalnego użytkownika w grupie majordom, który będzie zajmował się administrowaniem serwerem. Jeśli wiadomości wysyłane na listy dystrybucyjne mają być archiwizowane, konieczne jest zain- stalowanie skryptu, zajmującego się tworzeniem archiwów. Dostępne są trzy takie skrypty: skrypt archive.pl tworzy archiwa w stylu LISTSERV, skrypt archive2.pl — bardziej wszechstronne archiwa, porządkowane według dat, a skrypt archive_mh.pl używa do zarządzania archiwum programu rcvstore z systemu pocztowego mh. Można zainstalować dowolny z tych trzech skryptów, używając odpo- wiednio poleceń make install-archive, make install-archive2 i make install-archive_mh. W tym rozdziale przyjęto założenie, że został zainstalowany dskrypt archive2.pl. +PUVCNQYCPKGKVGUVQYCPKGRTQITCOWYTCRRGT Aby zainstalować program wrapper jako program ustalający identyfikator użytkownika dla skryptów, należy jako użytkownik root wykonać polecenie make install-wrapper. Następnie jako inny użytkownik — nie jako root ani majordom — należy wejść do katalogu runtime i uruchomić program ./wrapper config-test. To polecenie sprawdzi aktualną konfigurację systemu serwera i poinformuje, czy zostały wykryte jakieś problemy, które należałoby naprawić. Przykład 10.1 pokazuje, jakie informacje może zwrócić to polecenie. Przykład 10.1. Testowanie konfiguracji serwera Majo1rdomo cd /home/majordomo/runtime ./wrapper config-test --------------------- Obvious things: -------------s-------- ------------------ environment variables ----------s-------- HOME=/home/majordomo/runtime LOGNAME=alansz MAJORDOMO_CF=/home/majordomo/runtime/majordomo.cf PATH=/bin:/usr/bin:/usr/ucb SHELL=/bin/csh USER=alansz --------------------- euid/egid checks -------------s-------- effective user = majordomo (uid 136) effective group = majordomo (gid 310) -QORKNCELCKKPUVCNCELC ---------------------- uid/gid checks --------------s-------- real user = majordomo (uid 136) real group = majordomo (gid 310) ----------------------------- --------------------s--------- Non obvious things that cause headaches: ----------------------------- --------------------s--------- Good: require d /home/majordomo/runtime/majordomo.cf oskay. Good: found ctime.pl okay. Good: found majordomo_version.pl okay. Good: found majordomo.pl okay. Good: found shlock.pl okay. Good: found config_parse.pl okay. You re running Majordomo Version 1.94.4. --== Majordomo home directory is /home/majordomo/runstime. ------------------- Include directories ------------s------- /home/majordomo/runtime /usr/local/lib/perl5/sun4-sunos/5.003 /usr/local/lib/perl5 /usr/local/lib/perl5/site_perl/sun4-sunos /usr/local/lib/perl5/site_perl /usr/local/lib/perl5/sun4-sunos . --------------------------- Home ------------------s--------- Good: changedir to /home/majordomo/runtime succeededs. Good: Created a mock lock file. ---------------------- temp directory ---------------s------- Good: Created a temp file in $TMPDIR (/usr/tmp). ---------------------- list directory --------------s-------- Good: list directory /home/majordomo/runtime/lists hsas good permissions. --------------------------- log -------------------s-------- Good: logfile /home/majordomo/runtime/Log exists ands is writeable. ------------------------- Mailers -----------------s-------- You have defined a mailer for delivery. Attempting to verify that this is a valid mailer...lookss okay. You have defined a mailer for delivering administratsive messages. Attempting to verify that this is a valid mailer...lookss okay. ------------------ Checking majordomo.cf -------------s----- Checking to see if there are new variables that shoulds be in your majordomo.cf file...Nope, none that I see. ----------------------- end of tests --------------s--------- Nothing bad found! Majordomo _should_ work correctly. 6YQTGPKGUVTWMVWT[MCVCNQIÎY Katalogi list zarządzanych przez Majordomo, archiwum i katalogi robocze wyciągów można umie- ścić w całkowicie dowolnym miejscu. Plik majordomo.cf informuje, gdzie można je znaleźć (więcej na ten temat poniżej, w podrozdziale poświęconym konfigurowaniu serwera). Konieczne jednak będzie utworzenie tych katalogów1. Wygodną strukturą katalogów jest umieszczenie w katalogu /home/majordomo trzech następujących podkatalogów: NKUVU Katalog ten będzie przechowywać pliki związane z listdami. Każda lista posiada własny plik konfiguracyjny, plik subskrybentów, plik hasła oraz inned. 1 Warto zauważyć, że choć program wrapper utworzył dla list domyślny katalog lists w katalogu macierzystym serwera W_HOME, nie ma obowiązku korzystania z tego katalogu. CTEJKXGU 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ Katalog ten będzie zawierać pliki przechowywane dla kadżdej z list w archiwum. FKIGUVU Pełni funkcję katalogu roboczego dla przygotowującego dwyciągi programu digest. Oto polecenia tworzące taką strukturę katalogów: cd /home/majordomo mkdir lists archives digests chmod 775 lists archives digests ls -lgdF lists archives digests drwxrwxr-x 3 majordom majordom 512 Apr 1 14:26 archivess/ drwxrwxr-x 3 majordom majordom 512 Apr 1 14:26 digests/s drwxrwxr-x 3 majordom majordom 512 Apr 1 14:26 lists/ Inną możliwością jest przechowywanie archiwów list jako podkatalogów katalogu lists o nazwach kończących się na .archive (archiwum) lub .files (pliki). Na przykład katalogiem archiwum listy dystrybucyjnej zodiak będzie katalog /home/majordomo/lists/zodiak.archive. W tym przypadku nie ma potrzeby tworzenia osobnego katalogu archives. Rysunek 10.1 pokazuje, jakie katalogi powinny znajdować się w katalogu /home/majordomo po zakończeniu instalacji serwera. 4[UWPGM5VTWMVWTCMCVCNQIÎYUGTYGTC/CLQTFQOQ -QORKNCELCKKPUVCNCELC Katalog runtime (lub, bardziej ogólnie, katalog W_HOME) zawiera programy tworzące serwer Major- domo, plik konfiguracyjny serwera oraz wspomagające skrypty (których nazwy kończą się na .pl). Oto zestawienie najczęściej używanych programów serwedra Majordomo: DQWPEGTGOKPF Program odpowiedzialny za zarządzanie subskrybentamdi, których adresy odbijają wysyłaną do nich pocztę. FKIGUV Ten program łączy wiadomości w wyciągi. Przywoływany jdest spod aliasu pocztowego utworzonego dla listy oferującej wyciągi w programide sendmail. OCLQTFQOQ Serwer obsługujący polecenia wysyłane do Majordomo. Odpowiada na pocztę wysyłaną na adres majordomo (oraz, jeśli administrator tego sobie życzy, również dna adresy z końcówką -request dla każdej z obsługiwanych list dystrybucyjnych) i przetwarza polecenia przesłane w wiadomości. PGYNKUV Zwraca wiadomość informującą, że lista jest ciągle w fadzie tworzenia i nie jest jeszcze gotowa do rozsyłania wiadomości. Przywoływany jest za pośredndictwem aliasu pocztowego listy z pliku aliases programu sendmail, gdy lista niedawno powstała i nadal zbiera subskrydbentów. TGSWGUVCPUYGT Program ten zwraca wiadomość informującą, że wszelkie dpolecenia administracyjne należy wysyłać na adres majordomo@host, a nie nazwa-listy-request@host. TGUGPF Program ten jest odpowiedzialny za rozsyłanie pocztdy nadchodzącej na listę dystrybucyjną i opcjonalnie za dodawanie lub usuwanie specjalnychd nagłówków, wykrywanie poleceń administracyjnych omyłkowo przesłanych na listę i zapdobieganie temu, aby wiadomości nie przekroczyły określonej długości. Katalog runtime zawiera również trzy podkatalogi: bin, man i Tools. Katalog bin przechowuje dwa skrypty Perla, dość przydatne właścicielom list (approve i bounce), oraz jeden skrypt dla admini- stratora serwera (medit). Właściciele list moderowanych mogą przesyłać wiadomości potokiem do skryptu approve, aby ułatwić sobie aprobowanie wiadomości nadchodzących na listę. Skrypt bounce ułatwia właścicielom list wypisywanie z listy subskrybentów, którzy odbijają wysyłaną do nich pocztę. Skrypt medit służy do edytowania plików serwera Majordomo. Blokuje pliki na czas edycji, by zapobiec ich przypadkowemu użyciu przez Majordomo, gdy są w trakcie modyfikacji, uruchamia odpowiedni edytor używany przez administratora, a nda koniec odblokowuje pliki. Katalog man zawiera dwie strony podręcznika (sformatowane za pomocą nroff), które można albo zainstalować wśród stron podręcznika systemowego, przywoływanych za pomocą polecenia man, albo rozprowadzić wśród właścicieli list obsługiwanych przez Majordomo. Plik man/man1/approve.1 jest stroną podręcznika opisującą skrypt approve, a plik man/man8/majordomo.1 — starą stroną podręcznika opisującą sam serwer Majordomo. Katalog Tools zawiera narzędzia, których serwer Majordomo używa do archiwizowania wiadomości, indeksowania ich oraz do tworzenia z nich wyciągów. 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ 6YQTGPKGCNKCUÎYFNCUGTYGTC/CLQTFQOQ Jako użytkownik root należy zmodyfikować plik aliases programu sendmail, dodając do niego na- stępujące aliasy: majordomo: |/home/majordomo/runtime/wrapper majordomos owner-majordomo: alan,nobody majordom: owner-majordomo Majordomo-Owner: owner-majordomo nobody: /dev/null Alias majordomo jest sercem całego systemu. Uruchamia on program wrapper, który z kolei inicjuje pracę serwera rozpatrującego polecenia administracyjne W_HOME/majordomo. Alias owner-major- domo jest wykorzystywany w charakterze nagłówka From protokołu SMTP, nadawanego rozsyłanym wiadomościom, i jednocześnie jest adresem, na który wysyłane są wszelkie informacje o problemach z rozsyłaniem wiadomości. Alias Majordomo-Owner jest wykorzystywany przez niektóre witryny zamiast aliasu owner-major- domo. Warto więc zdefiniować go na wypadek, gdyby ktoś chciał wysłać wiadomość właśnie na ten adres. Alias nobody odrzuca wiadomości, zapisując je w urządzeniu /dev/null. Jak się przekonamy w dalszej części rozdziału, alias ten jest dodawany do listy innych aliasów odbiorcy, aby „przekonać” program sendmail, że rozsyła wiadomość do wielu odbiorców. Jeśli z jakichś powodów nie można użyć nobody, należy wybrać inną nazwę aliasu i użyć jej wszędzie tam, gdzie w tej książce wspominany jest alias nobody serwera Majordomo. Należy pamiętać, aby po dodaniu tych aliasów uruchomidć program newaliases. -QPHKIWTQYCPKGUGTYGTC Oprócz tego, że każda lista Majordomo ma własny plik konfiguracyjny, również sam serwer Ma- jordomo posiada własny plik konfiguracyjny majordomo.cf, który kontroluje globalne właściwości systemu serwera. Konieczne będzie wprowadzenie w pliku majordomo.cf (który można znaleźć w katalogu definiowanym za pomocą makra W_HOME) pewnych poprawek, podających lokalizację katalogów i plików serwera Majordomo. Plik majordomo.cf został napisany w Perlu, tak więc każdy wiersz (z wyjątkiem wierszy komentarzy) powinien kończyć się średnikiem (;), a ostatni wiersz musi mieć postać: 1;. Plik konfiguracyjny majordomo.cf jest opatrzony przejrzystymi komentarzami i jego zrozumienie nie sprawia żadnych problemów. Oto przykładowy fragment dtego pliku: # If you are using majordomo at the -request address, sset the # following variable to 1. This affects the welcome messagse that is # sent to a new subscriber as well as the help text thast is generated. # $majordomo_request = 0; # If you have lists that have who turned off, but still sallow which # requests to work for subscribed members, and you don t swant to have # which @ to act like a who, the variable $max_which_hits sests the QFCYCPKGPQY[EJNKUV # number of hits that are allowed using which before asn error is # returned. Arguably this should be a per list settablse number. # $max_which_hits = 5; Zmiennej $majordomo_request należy przypisać wartość 1, jeśli każda z zarządzanych przez serwer list powinna posiadać również alias (adres) z końcówką -request. Po włączeniu tej zmiennej adresy -request, zamiast uruchamiać skrypt request-answer, informujący użytkownika, że polecenia należy przesyłać na inny adres, przesyłać będą potokiem na adres majordomo wiadomości zawiera- jące polecenia. Zmienna $max_which_hits zapobiega omijaniu przez użytkowników ograniczeń nałożonych na polecenie who poprzez zadawanie pytania, którzy użytkownicy mają w swoich adre- sach „małpę” (@) lub kropkę (.). Warto uruchamiać po każdej modyfikacji pliku majordomo.cf polecenie ./wrapper config-test, by upewnić się, że w wyniku modyfikacji nie pojawiły się wd pliku konfiguracyjnym żadne błędy. QFCYCPKGPQY[EJNKUV Aby utworzyć prostą listę dystrybucyjną, należy wykonadć następujące czynności: 1. Utwórz w katalogu lists plik subskrybentów i plik hasła. Plik subskrybentów powidnien mieć taką samą nazwę jak lista, powinien być początkowo pusdty i mieć przypisany tryb 664. Plik hasła musi mieć nazwę nazwa-listy.passwd. Powinien zawierać tylko hasło administracyjne listy i należy mu przypisać tryb 660. Oba pliki muszą byćd własnością użytkownika i grupy serwera Majordomo. Poniżej przedstawiono przykład, jakd będą wyglądać odpowiednie polecenia używane do tworzenia plików listy dystrybucyjnej kapelusznicy, wspomnianej w rozdziale czwartym (poświęconym opisowi Majordomo z punktu widzdenia zarządcy listy): su - majordom cd lists touch kapelusznicy chmod 644 kapelusznicy echo fez kapelusznicy.passwd chmod 600 kapelusznicy.passwd Sprawdź dwukrotnie, czy ustawienia właściciela, grupy di uprawnień dla tych plików są prawidłowe. 2. Utwórz plik, który zawierać będzie argumenty wiersza podleceń dla programu resend. Umieszczenie argumentów dla resend w pliku sprawi, że użytkownikom trudniej będzie odkryć,d jakiego aliasu lista używa dla poczty wychodzącej2. Plikowi temu można nadać dowolną nazwę, niemniej najwygodniejsza jest lista.resend. Tryb pliku należy ustawić na 644: echo -l kapelusznicy -h kapelusze.com kapelusznicy-droit,nobody kapelusznicy.resend chmod 644 kapelusznicy.resend 2 Użytkownik może próbować odkryć alias pocztowy listży dla poczty wychodzącej, łącząc się poprzez telnet z portem SMTP hosta serwera i przesyłając polecenie EXPN nazwa-listy. Jeśli użytkownik przekona się, że rozwinięciem aliasu jest program resend pobierający argumenty z pliku, nie będzie mógł ustalżić, jakie argumenty są mu rzeczywiście przesyłane. 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ Argument -l podaje nazwę listy, podczas gdy argument -h — nazwę hosta, na którym działa lista. Ostatni argument jest aliasem lub aliasami (odddzielonymi przecinkami), poprzez które poczta listy jest wysyłana. Dodanie aliasu nobody sprawia, że program sendmail — „przekonany”, że wysyła pocztę do kilku osób — nie będzie dodawał do dwysyłanych wiadomości nagłówka Received podającego adres kapelusznicy-doit. 3. Dodaj aliasy pocztowe dla tworzonej listy do pliku aliases programu sendmail. Oto zestaw odpowiednich aliasów dla listy kapelusznicy, działającej na hoście kapelusze.com: owner-kapelusznicy: sombrero@casa.mx,nobody kapelusznicy: |/home/majordomo/runtime/wrapper resend @/home/majordomo/lists/kapelusznicy.resend kapelusznicy-approval: owner-kapelusznicy kapelusznicy-doit: :include:/home/majordomo/lists/kapelussznicy owner-kapelusznicy-doit: owner-kapelusznicy kapelusznicy-request: |/home/majordomo/runtime/wrapper request-answer kapelussznicy owner-kapelusznicy-request: owner-kapelusznicy Zostały tu utworzone następujące aliasy: QYPGTMCRGNWUPKE[ Ten alias pełni funkcję adresu właściciela listy. Na ten dadres program sendmail wysyła komunikaty o błędach. Będzie on również używany jako nagdłówek From protokołu SMTP, nadawany wiadomościom wysyłanym na listę. Dołączenie adliasu nobody zapobiega umieszczeniu przez wersję 8 programu sendmail w nagłówku From protokołu SMPT adresu sombrero@casa.mx zamiast owner-kapelusznicy@kapelusze.com. Wiele z pozostałych aliasów odwołuje się do tego aliasu. W szczególności kadżdy alias, który generuje pocztę, posiada wewnątrz alias owner- wskazujący na alias owner-kapelusznicy. MCRGNWUPKE[ Alias ten przesyła potokiem wiadomości nadchodzące na dlistę do programu wrapper. Ustawia on właściwe identyfikatory użytkownika i grupy ordaz uruchamia program resend, który z kolei odpowiednio przetwarza wiadomość przed rdozesłaniem. Wiersz @/home/ majordomo/lists/kapelusznicy.resend poleca programowi resend pobrać swoje argumenty wiersza poleceń z pliku /home/majordomo/lists/kapelusznicy.resend, o czym wspomniano powyżej. MCRGNWUPKE[CRRTQXCN Ten alias podaje adresy osoby lub grupy ludzi, którzyd aprobować będą wszelkie prośby o zapisanie na listę zamkniętą, prośby o zapisanie idnnej osoby oraz wiadomości wysyłane na listę moderowaną. Będzie to zazwyczaj adres właścidciela listy (w naszym przykładzie: owner-kapelusznicy). MCRGNWUPKE[FQKV To jest rzeczywista lista subskrybentów. Na ten alias dprogram resend będzie przesyłał wiadomości rozsyłane na listę. Bardziej klasyczne nazwdy tego aliasu to kapelusznicy- outgoing lub na przykład kapelusznicy-dist, niemniej większość właścicieli list wolałoby, aby ich subskrybenci (a także inne osoby) nie byli w sdtanie ustalić, jak naprawdę brzmi ten alias, i nie wysyłali wiadomości wprost do niegod, omijając program resend. QFCYCPKGPQY[EJNKUV MCRGNWUPKE[TGSWGUV Wiele z internetowych list dystrybucyjnych (szczególdnie tych tworzonych ręcznie) używa nazwa-listy-request jako adresu do wysyłania poleceń. Majordomo oferuje ddwa sposoby radzenia sobie z poleceniami wysyłanymi na adres nazwa-listy-request. Metoda pokazana w przykładzie powyżej instruuje program wrapper, aby uruchomił skrypt request-answer, który odeśle użytkownikowi wiadomość z informacją, że poledcenia należy wysyłać na adres majordomo@hats.com. Można również nakazać Majordomo, by akceptował polecendia wysyłane na adres kapelusznicy-request używając aliasu w następującej postaci: kapelusznicy-request: |/home/majordomo/runtime/wrapper majordomo -l kapelussznicy Opcja -l podaje nazwę listy. Jeśli zdecydujemy w ten sposób, dże serwer ma odpowiadać również na polecenia wysłane na adres -request, należy zmiennej $majordomo_request w pliku majordomo.cf przypisać wartość 1. W wyniku tej zmiany, wprowadzonej w pliku konfiguracyjnym, wszystkie obsługiwane przez serwer lidsty wykorzystywać będą jako adres do wysyłania poleceń adres z końcówką -request. Innymi słowy, nie ma możliwości korzystania z obu tych technik jednocześnie. Kiedy zmiennej $majordomo_request zostanie przypisana wartość 1, wszystkie pliki pomocy i inne audtomatyczne porady będą zalecać użytkownikom, by ci wysyłali polecenia na adres listy dz dodaną końcówką -request. 4. Poinstruuj właściciela listy, jak korzystać z poleceń config, newintro i newinfo, by mógł on skonfigurować swoją listę, przygotować wiadodmość powitalną i plik informacyjny. Dla listy kapelusznicy jej właściciel sombrero@casa.mx powinien przesłać na adres majordomo@kapelusze.com następujące polecenia: config kapelusznicy hasło newintro kapelusznicy hasło Tekst wiadomości powitalnej EOF newinfo kapelusznicy hasło Zawartość pliku informacyjnego EOF Polecenie config tworzy domyślny plik konfiguracyjny listy dystrybucyjdnej i przesyła go pocztą elektroniczną właścicielowi listy, który może go odpowidednio zmodyfikować i zainstalować za pomocą polecenia newconfig. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale czwartym. Polecenia newintro i newinfo tworzą pliki nazwa-listy.intro i nazwa-listy.info z zawartością podaną przez właściciela listy. Każdy z dtych plików musi być zakończony wierszem zaczynającym się od trzech dudżych liter EOF, sygnalizujących koniec pliku. Po wykonaniu powyższych czynności lista jest już gotowa i właściciel listy posiada kopię jej pliku konfiguracyjnego. Administrator serwera nie musi wykonywać żadnych działań, aby przygotować listę moderowaną. Właściciel listy może sam ustalić, czy i w jaki sposób lista będzie moderowana, edytując jej plik konfiguracyjny. Zazwyczaj warto jeszcze przesłać właścicielowi listy kopię pliku Doc/list-owner-info, zawierającego wiele użytecznych informacji, które mogą przydać się począt- kującym właścicielom list. 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ .KUV[QHGTWLæEGY[EKæIK Majordomo może przygotować dodatkową bliźniaczą listę, oferującą wiadomości zebrane w wy- ciągi. Ażeby zilustrować poszczególne etapy tworzenia listy oferującej wyciągi, posłużę się przy- kładem list kapelusznicy i kapelusznicy-digest. Oto co należy kolejno zrobić: 1. Upewnij się, że program digest został zainstalowany w katalogu zawierającym plik kondfiguracyjny serwera majordomo.cf. Domyślnie program digest znajduje się w podkatalogu Tools/, należy więc użyć następujących poleceń: cd /home/majordomo/runtime ln Tools/digest digest 2. Utwórz zwykłą listę (nie rozsyłającą wyciągów) oraz nastdępnie listę rozsyłającą wyciągi, jak to zostało opisane wcześniej w podrozdziale na tedmat tworzenia list. 3. Zmodyfikuj alias poczty wychodzącej dla zwykłej listy,d dołączając do niego odwołanie do programu digest. Upewnij się, że alias pocztowy listy dla listy oferudjącej wyciągi wskazuje zwykłą listę. Oto pełny zestaw odpowiednich aliasów: kapelusznicy-doit: :include:/home/majordomo/lists/kapelussznicy, |/home/majordomo/runtime/wrapper digest -r -C -l kapelusznicy-digest kapelusznicy-digest-outgoing kapelusznicy: |/home/majordomo/runtime/wrapper resend @/home/majordomo/lists/kapelusznicy.resend owner-kapelusznicy: sombrero@casa.mx,nobody kapelusznicy-approval: owner-kapelusznicy owner-kapelusznicy-doit: owner-kapelusznicy kapelusznicy-request: /home/majordomo/runtime/wrapper request-answer kapelussznicy owner-kapelusznicy-request: owner-kapelusznicy kapelusznicy-digest: kapelusznicy kapelusznicy-digest-doit: :include:/home/majordomo/lists/kapelusznicy-digest owner-kapelusznicy-digest: owner-kapelusznicy kapelusznicy-digest-approval: owner-kapelusznicy owner-kapelusznicy-digest-doit: owner-kapelusznicy kapelusznicy-digest-request: /home/majordomo/runtime/wrapper request-answer kapelusznicy-digest owner-kapelusznicy-digest-request: owner-kapelusznicy Warto pamiętać, że poszczególne aliasy w pliku /etc/aliases nie mogą rozciągać się na więcej niż jeden wiersz. Tutaj zostały rozpisane w kilku wiersdzach z przyczyn estetycznych (dla większej przejrzystości). 4. Utwórz katalog roboczy dla programu digest, definiowany w zmiennej $digest_work_dir w pliku konfiguracyjnym serwera: cd /home/majordomo mkdir digests/kapelusznicy-digest chmod 770 digests/kapelusznicy-digest chgrp majordomo digests/kapelusznicy-digest .KUV[QHGTWLæEGY[EKæIK 5. Jeśli chcesz archiwizować wyciągi, utwórz (opierając sdię na wartościach przypisanych odpowiednim zmiennym w pliku majordomo.cf) katalog archiwum dla tych wyciągów o nazwie: $filedir/kapelusznicy-digest$filedir_suffix3: cd /home/majordomo mkdir archives/kapelusznicy-digest chmod 770 archives/kapelusznicy-digest chgrp majordomo archives/kapelusznicy-digest Jeśli nie zamierzasz przechowywać w archiwum wyciągówd z wiadomości, możesz przygotować zadanie cron, które będzie co jakiś czas oczyszczało archiwa: cd /home/majordomo/archives find *-digest/. -type f -mtime +1 -exec rm {} ; 6. Utwórz plik config dla listy oferującej wyciągi, kopiując plik konfiguradcyjny zwykłej listy. Następnie zmodyfikuj ten plik, wprowadzając takie oto dzmiany: • Zmień digest_name z kapelusznicy na kapelusznicy-digest. • Przypisz dyrektywie maxlenght maksymalną długość (w bajtach), którą wyciąg może osiągnąć, zanim zostanie automatycznie rozesłany. • Przypisz dyrektywie reply-to listę kapelusznicy (a nie kapelusznicy-digest), aby wszelkie odpowiedzi trafiały na listę nieoferującą wyciągów. • Zmień dyrektywę sender z owner-kapelusznicy na owner-kapelusznicy-digest. • Sprawdź i ewentualnie popraw dyrektywy message_headers, message_fronter i message_footer. Nagłówki i stopki dodawane do wiadomości (oraz nagłówki pocztowe) funkcjonują inaczej w przypadku list oferujących wyciądgi. Wyciąg jest rozsyłany do subskrybentów, gdy osiągnie rozmiar (w bajtach) większy niż zdefinio- wany w maxlenght lub będzie posiadał więcej wierszy, niż to zostało określone w dyrektywie digest_maxlines, lub gdy będzie miał więcej dni niż wartość podana w digest_maxdays. Właściciel listy może również wysłać wyciąg w dowolnym momencie, przesyłając na adres ma- jordomo polecenie mkdigest nazwa-listy hasło. Jeśli wyciągi mają być rozsyłane o określonych porach (na przykład raz dziennie), w aliasie pocz- towym kierującym do programu digest opcję -r można zastąpić opcją -R, co spowoduje, że kolejne wiadomości będą dodawane do wyciągu, nie powodując djednak wysłania go: kapelusznicy-doit: :include:/home/majordomo/lists/kapelussznicy, |/home/majordomo/runtime/wrapper digest -R -C -l kapelusznicy-digest kapelusznicy-digest-outgoing Następnie należy przygotować zadanie cron, które będzie rozsyłało regularnie wyciągi (jeśli jakiś będzie gotowy do rozesłania), przywołując program digest opcją -p. Poniżej znajduje się przykład, jak rozsyłać wyciągi co tydzień: 0 8 * * 1 /home/majordomo/runtime/wrapper digest -p -sC -l nazwa-listy 3 W przypadku serwera Majordomo 1.93 trzeba utworzyć ten katalog, nawet jeśli nie zamierzamy zachowywać wyciągów w archiwum. Lepiej jednak unowocześnić serwerż do wersji 1.94.4. 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ Opcja -p poleca programowi digest rozesłać wyciąg, jeśli to tylko możliwe. Opcja -C wskazuje, że informacje konfiguracyjne powinny być odczytywane z pliku config listy, a opcja -l nazwa- listy określa, o którą listę chodzi. 5COQVPCNKUVCQHGTWLæECY[EKæIK .KUV[TQU[đCLæEGY[EKæIKVQYCT[UæCY[ECLY[Mđ[ONKUVQOPKGQHGTWLæE[OY[ EKæIÎY Q LGFPCM WE[PKè CD[ WVYQT[è NKUVú F[UVT[DWE[LPæ /CLQTFQOQ MVÎTC Dú FKGFQUVúRPCV[NMQYHQTOKGY[EKæIÎYKPKGDúFKGOQFGTQYCPCDQPKGOCO[QEJQ V[TQDKèY[EKæIÎYTúEPKG!2QMCľúVQPCRT[MđCFKGNKUV[MCRGNWUPKE[FKIGUVV[OTCGO LGFPCMDGVQYCT[UæEGLLGLNKUV[MCRGNWUPKE[ #D[WVYQT[èVCMæNKUVúPCNGľ[Y[MQPCèKPUVTWMELGMVÎTGQRKU[YCđ[VYQTGPKGNKUV[QHGTW LæEGL Y[EKæIK VQYCT[UæEGL Y[MđGL NKħEKG /CLQTFQOQ ,GFPCMľG F[TGMV[YKG reply- Y RNKMW MQPHKIWTCE[LP[O NKUV[ MCRGNWUPKE[FKIGUVEQPHKI RQYKPPC QUVCè RT[RKUCPC to YCTVQħèMCRGNWUPKE[FKIGUVCF[TGMV[YKGsenderōYCTVQħèQYPGTMCRGNWUPKE[FKIGUV0KG PCNGľ[ Wľ[YCè F[TGMV[Y PCIđÎYMC K UVQRMK YKCFQOQħEK message_fronter Kmessage_footer RQPKGYCľ DúFæ FQFCYCPG FQ MCľFGL YKCFQOQħEK RTGU[đCPGL YY[EKæIW QTC FQ UCOGL YKCFQOQħEK Y[EKæIW RQYVCTCLæE UKú Y VGP URQUÎD YKGNQ MTQVPKG 9 MCVCNQIW NKUVU PCNGľ[ WVYQT[è RNKM MCRGNWUPKE[FKIGUVTGUGPF CYKGTCLæE[ YKGTU -l kapelusznicy -digest -h hats.com kapelusznicy-to-digest 0CMQPKGEFQRNKMWCNKCUÎYRQEVQY[EJCIGPVC/6#VTGDCđFQFCèPCUVúRWLæEGCNKCU[ kapelusznicy-digest: |/home/majordomo/runtime/wrapper resend @kapelusznicy-digsest.resend kapelusznicy-to-digest: |/home/majordomo/runtime/wrapper digest -r -C -l kapelusznicy-digest kapelusznicy-digest-outgoing kapelusznicy-digest-outgoing: :include:/home/majordomo/lists/kapelusznicy-digest kapelusznicy-digest-request: |/home/majordomo/runtime/wrapper request-answer kapelussznicy-digest owner-kapelusznicy-digest: sombrero@casa.mx kapelusznicy-digest-owner: owner-kapelusznicy-digest kapelusznicy-digest-approval: owner-kapelusznicy-digest #D[RQNGEGPKGmkdigest DGPVÎYOWUKPQUKèPCYúMCRGNWUPKE[FKIGUVQWVIQKPI FKCđCđQRTCYKFđQYQCNKCURQEVQY[WMT[YCLæE[NKUVúUWDUMT[ 6YQTGPKGNKUVQHGTWLæE[EJV[NMQY[EKæIKLGUVPCEPKGRTQUVUGYUGTYGTG5OCTV.KUV MQNGKYUGTYGTCEJ.KUVRTQEK.+565 48.KVGPKGOQľPCVGIQTQDKèDGOQFGTQYCPKC NWDY[đæEGPKCRQNGEGPKCset #TEJKYC #TEJKYC Serwer Majordomo może archiwizować pliki tekstowe i wiadomości wysyłane na listę. Mimo że nie oferuje haseł ograniczających dostęp do archiwum, umożliwia ograniczenie korzystania z po- leceń get i index tylko do subskrybentów listy. Majordomo dopuszcza znaczną swobodę w zakresie wyboru miejsca lokalizacji archiwów. Zmienne $filedir i $filedir_suffix z pliku runtime/majordomo.cf pozwalają określić lokalizację archiwów. Archiwum określonej listy znajdować się będzie w katalogu $filedir/nazwa- listy$filedir_suffix. Poniżej przedstawiono trzy miejsca, w których można dzlokalizować archiwa: 2QFMCVCNQIKMCVCNQIWNKUVU Aby umieścić archiwa w podkatalogach katalogu lists, który zawiera informacje na temat list, należy zmodyfikować plik konfiguracyjny serwera runtime/majordomo.cf w następujący sposób: $filedir = $listdir ; $filedir_suffix = .archive ; Archiwa będą teraz przechowywane w katalogach lists/nazwa-listy.archive. 9MCVCNQIWCTEJKXGU Aby umieścić archiwa w katalogu o nazwie archives (archiwa), należy utworzyć odpowiedni katalog /home/majordomo/archives i zmodyfikować plik runtime/majordomo.cf w następujący sposób: $filedir = /home/majordomo/archives ; $filedir_suffix = ; Po tej modyfikacji archiwa będą przechowywane w kataldogach archives/nazwa-listy. 9CPQPKOQY[OMCVCNQIW(62 Jeśli użytkownik majordom ma uprawnienia do tworzenia katalogów w obszarze dodstępnym dla anonimowego użytkownika FTP, można tam właśnie przechowywać archiwa list. Jeśli na przykład anonimowy katalog FTP dla archiwów nosdi nazwę /home/ftp/pub/list-archives, to plik runtime/majordomo.cf należy zmodyfikować w następujący sposób: $filedir = /home/ftp/pub/list-archives ; $filedir_suffix = ; Archiwa będą teraz przechowywane w katalogach /home/ftp/pub/list-archives/nazwa-listy. Kolejną istotną zmienną w pliku runtime/majordomo.cf jest $index_command, definiująca polecenie służące do przeglądania zawartości katalogu archiwum. Domyślnie zmiennej $index_command jest przypisana wartość /bin/ls -lRL. Polecenie ls służy w tym przypadku do wyświetlania szczegóło- wej listy, podającej zawartość katalogu archiwum i jego podkatalogów. Aby zmienić format wyświe- tlania zawartości archiwum, należy przypisać zmiennej $index_command inne polecenie (lub program), które zdoła na przykład utworzyć indeks zawartdości. 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ #WVQOCV[EPGCTEJKYKQYCPKGNKUV Jeśli lista przygotowuje wyciągi, są one automatycznie umieszczane w katalogu archiwum listy i opatrywane odpowiednim numerem tomu i wyciągu w tomie. Majordomo może również automa- tycznie archiwizować osobne wiadomości, zapisując je w pojedynczym pliku archiwum, który zawie- rać będzie zebrane pliki z całego roku, miesiąca lub dnia. Program archive2.pl dodaje do archiwum wszystkie rozsyłane przez listę wiadomości. Może również przetwarzać plik skrzynki pocztowej i zapisywać w archiwum każdą wiadomość przechowywaną w tym pliku. Program archive2.pl nie jest instalowany wraz z pozostałą częścią serwera Majordomo. Można znaleźć go w katalogu narzędzi pod nazwą runtime/Tools/archiwe2.pl. Aby korzystać z niego w codziennej pracy, najprawdopodobniej trzeba go przenieść do katadlogu runtime: cd runtime cp Tools/archive2.pl archive chown majordom.majordom archive chmod 755 archive Składnia uruchamiania programu archive2.pl jest następująca: archive2.pl -f bazowa-nazwa opcja-wejścia [opcja-daty] [plik(i)] Wiadomości, które mają zostać zarchiwizowane, mogą zostać podane jako nazwy plików w wierszu poleceń lub za pośrednictwem standardowego strumienia wejścia. Jeśli opcją-wejścia będzie -u, program zakłada, że danymi wejściowymi dla niego będzie jedna lub więcej wiadomości w formacie UNIX-owej skrzynki pocztowej. Jeśli zostanie podana opcja -a, program zakłada, że otrzyma poje- dynczą wiadomość e-mail. Na podstawie bazowa-nazwa tworzona jest nazwa pliku zapisywanego w archiwum. Rzeczywista nazwa tego pliku zależeć będzie jeszcze od opcji-daty, jeśli jakaś zostanie podana: -d Pliki archiwalne tworzone są codziennie i opatrywande nazwą: bazowa-nazwa.RRMMDD. -m Pliki archiwalne są tworzone co miesiąc i opatrywande nazwą: bazowa-nazwa.RRMM. -y Pliki archiwalne są tworzone co rok i opatrywane nazdwą: bazowa-nazwa.RR. A jeśli nie zostanie podana żadna opcja-daty, plik archiwum otrzymuje nazwę taką jak nazwa- bazowa. Aby utworzyć listę automatycznie archiwizowaną, należy odpowiednio zmienić aliasy pocztowe w pliku aliases lokalnego agenta MTA, umieszczając w nich odwołania do programu archive2.pl. Poniżej podano przykład, jak przygotować aliasy umożliwiające archiwizowanie listy pluszowe- lalki@pluszaki.com, tworząc miesięczne pliki archiwalne o nazwach w rdodzaju pluszowe-lalki.9601. pluszowe-lalki: |/home/majordomo/runtime/wrapper resend -l pluszowe-lalki pluszowe-lalki-outgoing pluszowe-lalki-outgoing: :include:/home/majordomo/lists/pluszowe-lalki,pluszowe-slalki-archive2.pl pluszowe-lalki-request: |/home/majordomo/runtime/wrapper request-answer pluszoswe-lalki owner-pluszowe-lalki: misio pluszowe-lalki-owner: owner-pluszowe-lalki QFKGPPCGMURNQCVCELCUGTYGTCKTQYKæ[YCPKGRTQDNGOÎY pluszowe-lalki-approval: owner-pluszowe-lalki pluszowe-lalki-archive2.pl: |/home/majordomo/runtime/wrappesr archive2.pl -f /home/majordomo/lists/pluszowe-lalki-archive/pluszoswe-lalki -m -a Program archive2.pl może być również wykorzystywany do dodawania do archiwum określonych wiadomości e-mail lub zawartości skrzynek pocztowych, jeśli jako opcja-wejścia zostanie podana opcja -u. CRKU[YCPKGYCTEJKYWOKPP[EJRNKMÎY Można również umieścić w archiwum Majordomo dowolny inny plik tekstowy, po prostu kopiując go do katalogu archiwum i upewniając się, że jest własnością użytkownika i grupy serwera Major- domo i może być przez nich odczytywany. Majordomo nie może przesyłać plików binarnych w odpowiedzi na polecenia żądające udostępnienia zawartości archiwum. Aby udostępnić użytkownikom również pliki binarne, trzeba je najpierw za- kodować za pomocą programu uuencode i ów zakodowany plik zapisać w archiwum. Można też skorzystać z programu ftpmail. Jeśli archiwa Majordomo są zlokalizowane w obszarze dostępnym dla anonimowego użytkownika FTP, użytkownicy będą mogli pobierać je za pomocą FTP. Serwery ftpmail umożliwiają pobieranie plików z anonimowych witryn FTP za pośrednictwem poczty elektronicznej. W serwer Majordomo wbudowana jest obsługa ftpmail. Może on przesyłać polecenia pobierania plików do serwera ftpmail, który zwróci wtedy użytkownikowi odpowiedni (już zakodowadny) plik. Aby zamiast ze standardowego sposobu pobierania plików z archiwum Majordomo korzystać z ftpmail, należy upewnić się, że archiwa Majordomo są dostępne dla anonimowego użytkownika FTP, i usunąć w pliku runtime/majordomo.cf znaki komentarza sprzed następujących wierszy: $ftpmail_address = ftpmail@decwrl.dec.com ; $ftpmail_location = FTP.$whereami ; W zmiennej $ftpmail_address należy zamiast $whereami podać adres witryny FTP położonej blisko naszego serwera. Listę działających w sieci serwerów FTP-MAIL można znaleźć w witrynie WWW: http://src.doc.ic.ac.uk/ftpmail-servers.html. QFKGPPCGMURNQCVCELCUGTYGTC KTQYKæ[YCPKGRTQDNGOÎY Majordomo nie wymaga od administratora zbyt wiele pracy. Większość obowiązków spada na wła- ścicieli list. Niemniej jest kilka spraw, o których administrator serwera powinien wiedzieć. .KUVCDQWPEGU Majordomo rozwiązuje problem odbijanych wiadomości w dość nietypowy sposób. Nie usuwa automatycznie użytkowników, których adresy odbijają wysyłaną do nich pocztę. Gdy natomiast 4QFKCđ#FOKPKUVTQYCPKGUGTYGTGO/CLQTFQOQ właściciel listy usunie adres odbijający pocztę, adres ten może zostać umieszczony na specjalnej liście dystrybucyjnej bounces. Program bounce-remind, zazwyczaj uruchamiany w godzinach nocnych, próbuje skontaktować się z usuniętymi użytkownikami i poinformować ich, w jaki sposób mogą się ponownie zapisać na swoją listę. Aby tego rodzaju obsługa problemu odbijanej poczty była w ogóle możliwa, konieczne jest utwo- rzenie listy bounces. W celu jej uruchomienia: 1. Utwórz listę bounces w taki sam sposób, jak zwykłą listę dystrybucyjną. 2. W pliku bounces.config: • Przypisz dyrektywie precedence wartość bulk, aby zapobiec zwracaniu poczty wysyłanej przez tę listę. • Przypisz dyrektywom reply_to i sender alias nobody, aby wszystkie odpowiedzi mogły być po cichu ignorowane. • Przypisz dyrektywie strip wartość no. Komentarze na liście subskrybentów są wykorzystywane przez program bounce-remind do ustalania, z której listy subskrybent został usunięty. • Przypisz dyrektywie noadwertise szablon /./ (prawy ukośnik, kropka, prawy ukośnik). To wyrażenie regularne odpowiada wszystkim możliwym addresom, tak więc lista nie będzie się pojawiać w odpowiedzi na polecenia lists wysyłane przez użytkowników. 3. Sprawdź skrypt bounce-remind, aby upewnić się, że podana w pierwszym wierszu ściedżka do Perla jest poprawna. 4. Utwórz nową pozycję w pliku crontab, która uruchamiać będzie skrypt bounce-remind w godzinach nocnych. Skrypt bounce-remind poszukuje ścieżki do konfiguracyjnego pliku majordomo.cf w zmiennej środowiskowej MAJORDOMO_CF. Jeśli jednak zadanie cron nie ustawia tej zmiennej środowiskowej, to nowa pozycja w pliku crontab powinna być następująca: 30 3 * * * MAJORDOMO_CF=/home/majordomo/runtime/majordosmo.cf /home/majordomo/runtime/wrapper bouncse-remind 5. Roześlij wszystkim właścicielom list kopie skryptu bounce i hasło listy bounces, aby mogli dodać je do swoich plików .majordomo. Skrypt bounce i plik .majordomo zostały omówione w rozdziale 4. Gdy program bounce-remind zostanie już w ten sposób zainstalowany, będzie wysyłał na każdy z adresów znajdujących się na liście bounces wiadomość podobną do tej: To: Bounces@kapelusze.com From: nobody@kapelusze.com Subject: Bouncing email from mailing lists at kapelusze.csom Reply-To: nobody@kapelusze.com Your address has been moved to Bounces@kapelusze.com from some other mailing list at kapelusze.com because email to you was bouncing. Here are the addresses currently on Bounces@kapelusze.coms so that you can see which of your addresses is among tshem. The comment for each address shows the date it was movsed, and the first list it was removed from. If you were on multiple lists here, you may have been removed from thsem QFKGPPCGMURNQCVCELCUGTYGTCKTQYKæ[YCPKGRTQDNGOÎY as well, but only the first list you were removed from will show up in the comment below. użytkownik@jakiśtam.edu (960610 kapelusznicy) ... If the problem has been fixed, you can get off of Bounces and back on to the other list by sending the following to majordomo@kapelusze.com: subscribe your_list unsubscribe bounces To subscribe or unsubscribe an address other than whesre you re sending the command from, append the other address to sthe end of the subscribe or unsubscribe command (for example, subscribe your_list foo@bar.com ). You ll need to access the mailing list archives if you swant to catch up on whatever you missed while you were off the main lisst. If you don t want to keep getting these reminders every sday, but don t want to resubscribe to the list, send just the s unsubscribe command shown above. If you need to contact a human being regarding this, ssend a message to owner-majordomo@kapelusze.com Jeśli wiadomość ta dotrze do subskrybenta, będzie on wiedział, co się stało i co powinien zrobić, aby powrócić na swoją listę. Albo administrator, albo właściciele list powinni co jakiś czas sprawdzać plik subskrybentów listy bounces (wysyłając polecenie who bounces) i usuwać subskrybentów, którzy znajdują się na tej liście na przykład od miesidąca lub dłużej. 6[OECUQYGY[đæECPKGUGTYGTC/CLQTFQOQ Programy tworzące serwer Majordomo są przywoływane zawsze wtedy, gdy na któryś z zarządzanych przez Majordomo adresów nadchodzi jakaś poczta. Komplikuje to obsług
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prowadzenie list dystrybucyjnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: