Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00321 005445 13253689 na godz. na dobę w sumie
Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców - ebook/pdf
Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2656-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).
Przedmiotem niniejszej pracy zbiorowej są relacje sektora publicznego z sektorem prywatnym, oparte na niepublicznych formach oddziaływania Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego na przedsiębiorców. Przykładem takich form są przede wszystkim umowy, mediacja, regulaminy czy tzw. złoty sprzeciw Skarbu Państwa. Praca zawiera także informacje o szczególnych prywatnoprawnych uprawnieniach organów kontrolnych i nadzorczych wobec podmiotów funkcjonujących na rynku finansowym. Na wybranych przykładach (zwłaszcza w zakresie: prawa zamówień publicznych, prawa partnerstwa publicznoprywatnego, prawa energetycznego, prawa rynku finansowego, prawa autorskiego, prawa pomocy publicznej, prawa przekształceń własnościowych Skarbu Państwa) zaprezentowano specyfikę tego typu relacji, analizując poszczególne rozwiązania, w tym zwłaszcza dotyczące procedur oraz zasad odpowiedzialności.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie 1 Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców 2 Wprowadzenie NR 2903 Wprowadzenie 3 Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców pod redakcją Rafała Blicharza i Michała Kani Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2011 Redaktor serii: Prawo Andrzej Matan Recenzent Andrzej Powałowski przez Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego Praca sfinansowana „Facultas Iuridica” Wprowadzenie 5 Spis treści Wprowadzenie (Rafał Blicharz, Michał Kania) . . . . . . . . 7 Rafał Blicharz Prywatnoprawne środki oddziaływania Komisji Nadzoru Finansowego na . nadzorowane przez nią podmioty . . . . . . . . . . Anna Hołda-Wydrzyńska Regulamin korzystania ze znaków towarowych używanych wspólnie jako instrument prawnego oddziaływania państwa na prywatnoprawną sfe- rę działania przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . Michał Kania Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jako prawna forma działa- . nia administracji publicznej . . . . . . . . . . . Mirosław Pawełczyk Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa w spółkach sektora energii elek- . trycznej, ropy naftowej i paliw gazowych . . . . . . . Katarzyna Pokryszka Mediacja jako jedna z podstawowych form ADR w sprawach administra- . cyjnych w prawie europejskim i prawie polskim . . . . . Ewa Przeszło Ogólna charakterystyka umowy o koncesje na roboty budowlane lub . usługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 35 63 87 125 163 6 Spis treści Joanna Lipińska Umowy w energetyce jako prywatnoprawna forma realizacji zadań . przez organy państwa . . . . . . . . . . . . . 179 191 205 206 . . . Rafał Stankiewicz Zbywanie akcji należących do Skarbu Państwa a pomoc publiczna . . . . Summary Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie 7 Wprowadzenie Niniejsza praca zbiorowa jest poświęcona problematyce, która na przestrze- ni ostatnich zaledwie kilku lat zaczyna odgrywać fundamentalne znaczenie w relacjach sektora prywatnego i publicznego. Rozwój cywilizacyjny, a wraz z nim wzrost oczekiwań ludności w zakresie między innymi rozwoju infrastruk- tury drogowej, kolejowej, energetycznej, telekomunikacyjnej czy innych usług, w tym komunalnych, wymaga istotnego zwiększenia nakładów na inwestycje. Konieczność jednoczesnego ponoszenia innych kosztów związanych z funkcjo- nowaniem państwa czy jednostek samorządowych powoduje, że ich budżety coraz częściej pogrążają się w deficycie, niebezpiecznie zbliżając się do maksy- malnych przewidzianych prawem granic zadłużenia. Te i inne czynniki wymu- siły poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, spośród których współcześnie naj- popularniejsze wydaje się partnerstwo publiczno-prywatne. Współpraca sektorów publicznego i prywatnego, która jest nieunikniona, ma miejsce od początku funkcjonowania państwa, jednak współczesne instru- menty oddziaływania państwa na gospodarkę charakteruzuje pewna specyfika. Polega ona na odchodzeniu od stricte administracyjno-prawnych regulacji opar- tych na decyzji administracyjnej na rzecz instrumentów o charakterze prywatno- prawnym. Skala tego zjawiska jest duża, jednak działania władzy publicznej cechuje daleko posunięta ostrożność, żeby nie powiedzieć lęk przed podejmo- waniem konkretnych kroków, gdyż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo na- rażenia się na zarzuty albo o nadużywanie władzy, albo o niedopełnienie obo- wiązków, nie wspominając o korupcji. Rozwojową tendencję, polegającą na coraz częstszym korzystaniu z prywat- noprawnych form w działaniach administracji publicznej, zaobserwować można zarówno w sferze normatywnej (np. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczegól- nych uprawnieniach ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych 8 Wprowadzenie prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapi- tałowym, Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesjach na roboty budowlane lub usługi), jak i w praktyce działania podmiotów publicznych. De lege lata we wspomnianym zakresie mówić można o wyraźnym przesuwaniu się akcentów z ,,typowych” działań władczych administracji publicznej — jak przede wszystkim decyzja administracyjna — w kierunku form wykorzystywanych szerzej przez podmioty prywatne. Problematyka działania administracji publicznej za pomocą instrumentów prywatnoprawnych stanowi zagadnienie złożone o wielopłaszczyznowych pod- stawach. Na wstępie warto wskazać, że w ostatnich latach można zauważyć glo- balną, wyraźną tendencję do przesuwania ciężaru ponoszenia kosztów związa- nych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej ze sfery publicznej na prywatną. Zjawisko to nie opiera się już jednak tylko na prawie zamówień pu- blicznych, ale przybiera o wiele bardziej rozbudowany wymiar, niejednokrotnie wymuszając konieczność tworzenia nowych podmiotów, w ramach których kształtowane są warunki współpracy. Proces ten nie omija także Polski, gdzie w coraz większym stopniu znajdują zastosowanie nowe konstrukcje prawne (między innymi Ustawa o koncesjach na roboty budowlane i usługi, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym), pozwalające na kształtowanie stosunków prawnych z prywatnymi podmiotami na podstawie nowych rodzajów umów, których charakter prawny nie został jak dotąd jednoznacznie sprecyzowany w doktrynie prawnej. Stwarza to zupełnie nową sytuację prawną, dotychczas niespotykaną w Polsce, obarczoną wieloma problemami prawnymi, a co za tym idzie — potencjalną odpowiedzialnością za ewentualne naruszenie prawa. Z uwagi na fakt, że realizowane zgodnie z nowymi rozwiązaniami zadania fi- nansowane są przede wszystkim ze środków europejskich, gdzie kontrole są nie- zwykle szczegółowe i dokładne, a wydatkowane środki liczy się w miliardach złotych, problematyka jest nie tyle atrakcyjna, ile zwyczajnie ważna. Ponadto przyjęcie do polskiego prawa niektórych z omawianych w pracy instrumentów prawnych, takich jak umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym czy też umowy o koncesji, stanowi wyraz wdrażania nowego modelu działania administracji publicznej, nazywanego głównie w doktrynie ekonomicznej No- wym Zarządzaniem Publicznym (New Public Managment). Wykorzystywanie prywatnoprawnych form w działaniach administracji wiąże się z licznymi pro- blemami zarówno natury dogmatycznej, jak i praktycznej. Niejednokrotnie wy- maga również dokonania daleko idących zmian w sposobie myślenia i działania urzędników, którzy stają przed problemem wykorzystywania nowych prawnych form działania. Podjęcie wskazanych działań częstokroć zmusza urzędników do pogłębienia wiedzy, w tym wiedzy z zakresu nauk prawnych. Wprowadzenie 9 Źródłem inspiracji dla autorów niniejszej książki stały się, oprócz opisane- go wcześniej zjawiska, liczne kontrowersje i związane z nimi dyskusje do- tyczące „nowych” prawnych form działania administracji publicznej, stano- wiących w tym przypadku instrument oddziaływania na przedsiębiorców, wpływu tych instrumentów na działalność gospodarczą prowadzoną przez pod- mioty publiczne i prywatne oraz wątpliwości pojawiające się w praktyce korzy- stania z nich. Olbrzymi wpływ na przyjęte w pracy poglądy miały spotkania naukowe i seminaria prowadzone w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarcze- go Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierowanej przez Profesora Jana Grabowskiego. Z uwagi na wspomnianą już rozpiętość problematyki praca przedstawia jedynie wybrane dziedziny regulacji łączące sferę prywatną z publiczną za pośrednictwem prywatnoprawnych instrumentów prawnych. W konsekwencji struktura książki pomyślana została jako tekst stanowiący kompilację ośmiu rozdziałów z zakresu prawnej regulacji styku państwa z sektorem prywatnym. Przez prywatnoprawne instrumenty oddziaływania administracji publicznej na potrzeby niniejszej pracy autorzy przyjęli te instrumenty prawne, które co do zasady są przede wszystkim tradycyjnie łączone z działaniami podmiotów sekto- ra prywatnego. Do form takich zalicza się między innymi umowę czy też wyko- rzystywanie praw z akcji normowanych przepisami kodeksu spółek handlowych. Celem autorów tekstów zamieszczonych w niniejszej pracy zbiorowej było przede wszystkim przeanalizowanie rozważanych przez nich form działania ad- ministracji publicznej w świetle naczelnej, dotyczącej działań administracji pu- blicznej, zasady praworządności, wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta odnosi się do wszelkich działań administracji publicznej, a zatem rów- nież do tych, które stanowią przedmiot analizy prowadzonej w tej pracy. Ponadto zwrócono uwagę na dokonanie prawidłowej egzegezy tekstów aktów prawnych, w których przewidziane zostały w działaniach administracji publicznej formy prywatnoprawne. Interpretacja tychże przepisów służyć powinna osiągnięciu po- stulatu związanego z podstawowym celem działania administracji publicznej, tj. realizacją i ochroną interesu publicznego. Rozważania zawarte w pracy, poza analizą dogmatyczną, zawierają również uwagi dotyczące funkcjonowania pry- watnoprawnych form działania administracji publicznej w praktyce. W zakresie tym wskazuje się na liczne problemy, z jakimi spotykają się zarówno przedsta- wiciele podmiotów publicznych, jak i reprezentanci sektora prywatnego. Autora- mi książki są pracownicy i doktoranci Katedry Publicznego Prawa Gospodarcze- go Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, kierowanej przez Pana prof. dr. hab. Jana Grabowskiego, oraz osoby z nią współpracujące. Rafał Blicharz, Michał Kania Zbywanie akcji należących do Skarbu Państwa... 205 Private-legal instruments of the influences of the State Treasury on entrepreneurs S u m m a r y The very work is devoted to the subject-matter that has begun to play an important role in private and public sector relations for just a few years. A civilization develop- ment, in line with an increase of people expectations within, among others, a develop- ment of road, rail, energetic, tele-communicative infrastructure or other services, includ- ing public utility ones, requires a substantial increase of expenditures on investments. The necessity of a simultaneous incurrence of other costs connected with the function- ing of the country or self-government units makes their budgets more and more often plunged in deficits, dangerously getting closer to a legally accepted maximum limita- tion of debt. These and other factors forced a search for alternative solutions among which a public-private partnership seems the most popular nowadays. The question of the activity of a public administration by means of private-legal instruments constitutes a complex phenomenon of a multifaceted basis. For the purposes of the work in question, private-legal instruments of the public administration influences are those legal instruments that by definition are above all tra- ditionally combined with the activities of the subjects of a private sector. Such forms include among others an agreement or a usage of laws from shares standardized with the principles of the code of trade companies. The aim of the authors was above all to analyse particular forms of action of a public administration in the light of the main principle of law and order, expressed in the 7th article of the Constitution of the Repub- lic of Poland, according to which the organs of a public authority work on the basis of and within the limitation of the law. Hence, Rafał Blicharz discusses important issues concerning private-legal means of influences of the Financial Supervision Commission on the subjects under supervi- sion. The article by Anna Hołda-Wydrzyńska was devoted to the regulation of using a logo as an instrument of a private influence of the country on a private-legal sphere of entrepreneurs’ activities. Michał Kania discusses agreements on a public-private partnership as a legal form of action of a public administration. Mirosław Pawełczyk, on the other hand, analyses a „golden action” as special entitlements of the State Tre- asury in capital companies that are significant for a public order or a public safety. 206 Zusammenfassung Katarzyna Pokryszka presents mediation as one of the basic ADR forms in terms of le- gal issues in the European and Polish law. The article by Ewa Przeszło is devoted to a general characteristic of an agreement on concession to construction work or services. Joanna Półtorak, on the other hand, brings the issue of agreements used in Power indu- stry as private-legal forms of realizing tasks by state organs closer. The text by Rafał Stankiewicz concerns the shaping of the processes of moving shares belonging to the State Treasury in line with the solutions concerning the impermissibility of giving pu- blic help. Die dem Schatzamt zur Verfügung stehenden privatrechtlichen Instrumente der Einwirkung auf Unternehmer Z u s a m m e n f a s s u n g Die vorliegende kollektive Arbeit ist der Problematik gewidmet, die in einem Zeit- raum von einigen letzten Jahren eine schwerwiegende Rolle in den Wechselbeziehungen zwischen dem privaten und öffentlichen Bereich spielt. Zivilisatorische Entwicklung und die damit verbundenen steigenden Erwartungen der Einwohner u.a. im Bereich der Weiterentwicklung von Straßen-, Eisenbahn-, Energie-, Fernmeldeinfrastruktur oder an- deren Dienstleistungen (darunter auch der kommunalen) erfordert immer größere Inves- titionsaufwendungen. Da der Staat und die einzelnen Selbstverwaltungseinheiten gleich- zeitig auch andere Kosten tragen müssen, um richtig zu funktionieren, stürzen sie ihre Haushaltspläne in ein immer höheres Defizit, sich damit an eine rechtlich vorgesehene Verschuldungshöhe gefährlich zu nähern. Diese und andere noch Faktoren haben ver- sursacht, dass es nach alternativen Lösungen, und vor allem nach einer privatöffentli- chen Partnerschaft gesucht wird. Die Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung mittels privatrechtlicher Instrumente ist ein vielschichtiges Problem. Für privatrechtliche Instrumente der Einwirkung von der öffentlichen Verwaltung haben die Verfasser solche Rechtsmittel angenommen, die im Prinzip gewöhnlich besonders mit den im privaten Bereich funktionierenden Subjekten assoziiert werden. Dazu gehören u.a.: ein Vertrag oder die aus dem Handelsgesellscha- ftsgesetzbuch folgende Ausübung der Aktienrechte. Die Verfasser beabsichtigten, die einzelnen Handlungspraktiken der öffentlichen Verwaltung angesichts des im Art. 7 der polnischen Verfassung aufgestellten Gesetzmäßigkeitsgrundsatzes zu ergründen; im Sin- ne des genannten Artikels handeln öffentliche Staatsorgane anhand des Rechtes und in den Rechtsgrenzen. Rafał Blicharz bespricht die vom Finanzaufsichtsausschuss angewandten priva- trechtlichen Einwirkungsmittel. Anna Hołda-Wydrzyńska befasst sich mit den Vorschri- ften, die die Benutzung des Warenzeichens als eines Instrumentes der rechtlichen Ein- wirkung des Staates auf privatrechtlichen Wirkungsbereich der Unternehmer normieren. Michał Kania erörtert die mit dem Vertrag über privatöffentliche Partnerschaft als einer der rechtlichen Wirkungsformen von öffentlicher Verwaltung verbundenen Fragen. Mi- Zusammenfassung 207 rosław Pawełczyk bespricht „goldene Aktie“ als eine besondere Befugnis des Schat- zamtes in den für öffentliche Ordnung oder öffentliche Sicherheit besonders wichtigen Kapitalgesellschaften. Katarzyna Pokryszka schildert eine Vermittlung als eine der grundlegenden Formen der Alternativen Dispute Resolution (ADR) in Verwaltungssa- chen im europäischen und polnischen Recht. Der Text von Ewa Przeszło ist der Cha- rakteristik von dem Vertrag über die Konzession für Bauarbeiten oder Dienstleistungen gewidmet. Joanna Półtorak schreibt über die in der Energiewirtschaft angewandten Verträge, die eine privatrechtliche Form der von Staatsorganen realisierten Aufgaben sind. Der Text von Rafał Stankiewicz betrifft den Absatz von den dem Schatzamt gehörenden Aktien in Übereinstimmung mit den Vorschriften über die Unzulässigkeit der Leistung von der öffentlichen Hilfe. Redaktor: Barbara Todos-Burny Projektant okładki i korektor: Małgorzata Pleśniar Redaktor techniczny: Barbara Arenhövel Skład i łamanie: Edward Wilk Copyright © 2011 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208 ‑6336 ISBN 978 ‑83 ‑226 ‑2041‑0 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑8012‑656‑5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40 ‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e ‑mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 13,0. Ark. wyd. 17,0. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski, J. Zamiara ul. Jacewska 89, 88‑100 Inowrocław
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: