Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00784 009983 10750604 na godz. na dobę w sumie
Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość - ebook/pdf
Prywatność a jawność. Bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 293
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7850-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jednostek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dyskusję na temat granic ochrony prywatności osób publicznych. Orzecznictwo i literatura zajmowały się tym zagadnieniem już wcześniej, ale dopiero praktyczne zastosowanie wspomnianej ustawy spowodowało konieczność postawienia na nowo pytań o to jak daleko sięga prawo do prywatności, szczególnie jeśli chodzi o osoby pełniące funkcje publiczne. Niniejsza monografia podsumowuje 25-letni dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa dotyczącego granicy pomiędzy prywatnością jednostki a jawnością życia publicznego. Jednocześnie podsumowujemy rodzimy dorobek w zakresie rozwoju koncepcji prawa do prywatności (Część I) oraz dostępu do informacji publicznej (Część II). Każdy z tych tematów oraz zagadnienie relacji pomiędzy prywatnością a jawnością (Część III) zostały omówione zarówno od strony teoretycznej (aksjologiczno-konstytucyjnej), jak i praktycznej. Poruszamy m.in. takie kwestie, jak prywatność w miejscu pracy, prywatność przedsiębiorcy, praktyka dostępu do informacji publicznej.

Monografia została wzbogacona o zapis debaty dziennikarskiej na temat granic jawności w działalności mediów, która odbyła się podczas konferencji zorganizowanej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2014 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Prywatność a jawność – bilans 25-lecia i PersPektywy na Przyszłość ArWid Mednis (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ARWID MEDNIS (red.) • PRYWATNOŚĆ A JAWNOŚĆ – BILANS 25-LECIA I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Aleksandra Auleytner OCHRONA PRAW AUTORSKICH I POKREWNYCH A ZASADY SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Agnieszka Piskorz-Ryń (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. DOSTĘP I WYKORZYSTYWANIE. TOM 5 Grażyna Szpor (red.) JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA. ZADANIA I KOMPETENCJE. TOM 9 Joanna Taczkowska-Olszewska DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRYWATNOŚĆ A JAWNOŚĆ – BILANS 25-LECIA I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ Redaktor Arwid Mednis Autorzy: Paweł Fajgielski, Karolina Gałęzowska, Wacław Iszkowski, Jakub Karczewski, Paweł Litwiński, Małgorzata Masternak-Kubiak, Arwid Mednis, Barbara Pietrzak, Ryszard Piotrowski, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Grzegorz Sibiga, Tomasz Stawecki, Andrzej Ślęzak, Przemysław Szustakiewicz WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Aneta Gacka-Asiewicz Recenzja naukowa: Prof. dr hab. Jacek Jagielski Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Kancelarię Wierzbowski Eversheds © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7849-7 ISBN e-book 978-83-255-7850-3 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... O Autorach ................................................................................................................ VII IX XIII Część I. Prywatność 1. Prywatność od epoki analogowej do cyfrowej – czy potrzebna jest redefinicja? (Arwid Mednis) ............................................................................. 2. Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jako wartości konstytucyjne (Ryszard Piotrowski) ................................................................ 3. O „nieciągłościach” ochrony danych osobowych (Wacław Iszkowski) ...... 4. Prywatność w miejscu pracy. Refleksje z perspektywy 25 lat (Paweł Litwiński) ................................................................................................... Część II. Jawność 1. Jawność życia publicznego jako wartość konstytucyjna w orzecznictwie sądów administracyjnych (Małgorzata Masternak-Kubiak) ...................... 2. Jawność obrotu gospodarczego a prywatność przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – aspekty prawne (Paweł Fajgielski) .................................... 3. Praktyka dostępu do informacji publicznej – wybrane zagadnienia (Barbara Pietrzak, Andrzej Ślęzak) .................................................................... 4. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – stan obecny i perspektywy rozwoju. Wybrane zagadnienia (Grzegorz Sibiga) ............. Część III. Prywatność a jawność 1. Prywatność i jawność – ważenie zasad prawnych (Jakub Karczewski, Tomasz Stawecki) .................................................................................................. 2. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych (Przemysław Szustakiewicz) ...... 3 17 33 47 63 81 91 111 127 155 V Spis treści 3. Problem współstosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o ochronie danych osobowych (Marlena Sakowska-Baryła) ...... 4. Kontrola ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej w jednym organie? – dylematy instytucjonalne (Agnieszka Piskorz-Ryń) ....................................................................................... Zapis debaty dziennikarskiej: Granice jawności w działalności mediów .... Wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące relacji pomiędzy prawem do informacji publicznej a ochroną prywatności i danych osobowych (Karolina Gałęzowska, Arwid Mednis) ............................................................ Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 173 193 203 219 273 VI Wstęp Idea jawności życia publicznego często oznacza ograniczenie prywatności jedno- stek. Uchwalenie w 2001 r. ustawy o dostępie do informacji publicznej nasiliło dys- kusję na temat granic ochrony prywatności osób publicznych. Orzecznictwo i litera- tura zajmowały się tym zagadnieniem już wcześniej, ale dopiero praktyczne zastosowa- nie wspomnianej ustawy spowodowało konieczność postawienia na nowo pytań o to, jak daleko sięga prawo do prywatności, szczególnie jeśli chodzi o osoby pełniące funk- cje publiczne. Niniejsza monografia podsumowuje 25-letni dorobek polskiej doktryny i orzecznictwa dotyczącego granicy pomiędzy prywatnością jednostki a jawnością życia publicznego. Jednocześnie podsumowujemy rodzimy dorobek w zakresie rozwoju kon- cepcji prawa do prywatności (Część I) oraz dostępu do informacji publicznej (Część II). Każdy z tych tematów oraz zagadnienie relacji pomiędzy prywatnością a jawnością (Część III) zostały omówione zarówno od strony teoretycznej (aksjologiczno-konsty- tucyjnej), jak i praktycznej. Poruszamy m.in. takie kwestie, jak prywatność w miej- scu pracy, prywatność przedsiębiorcy, praktyka dostępu do informacji publicznej. Mo- nografia została wzbogacona o zapis debaty dziennikarskiej na temat granic jawności w działalności mediów, która odbyła się podczas konferencji zorganizowanej przez Ge- neralnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Wydział Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warszawskiego w listopadzie 2014 r. To właśnie sukces tej konferencji skłonił większość jej prelegentów do napisania ni- niejszej monografii. Poruszone w niej tematy nie ograniczają się jedynie do podsumo- wania dotychczasowego dorobku, omawiamy w niej bowiem perspektywy przyszłych regulacji prawnych: jakie zagrożenia dla prywatności wynikają z rozwoju technologii, jak będzie wyglądać regulacja tzw. re-use informacji z sektora publicznego oraz przyszłe kompetencje organu ochrony danych, które być może zostaną rozszerzone o kontrolę dostępu do informacji publicznej. Wspomniana debata dziennikarska stanowiła ciekawy głos środowiska mediów. Prowadził ją Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dr Wojciech Wiewió- rowski, a udział wzięli: Sławomir Jastrzębowski – red. nacz. Super Expressu, Jarosław Kuźniar – TVN24, Jarosław Gugała – Polsat, Jadwiga Sztabińska – Dziennik Gazeta Prawna. W publikacji zamieściliśmy także zestawienie orzeczeń sądowych z kilku ostatnich lat, wydanych na tle art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, określają- cego ograniczenia dostępu do informacji publicznej. Cytowane wyroki dotyczą jedynie ograniczenia dostępu ze względu na prywatność osób. Arwid Mednis VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne DostInfPublU ................................. ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- blicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) EgzAdmU ....................................... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.) EKPC ............................................... Europejska Konwencja Praw Człowieka FinPublU ........................................ ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) InfŚrodU ......................................... ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń- stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od- działywania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) KC .................................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) Konstytucja .................................... Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KP .................................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPA ................................................. ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- KPC ................................................. ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- MPPOiP .......................................... Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli- wilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) tycznych OchInfNiejU .................................. ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.) OchrDanychU ................................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) PrAut ............................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i pra- wach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank ............................................ ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.) IX Wykaz skrótów PrDziałGosp ................................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178) PrPostSAdm ................................... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrUSP .............................................. ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- PrZamPubl ..................................... ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- wszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) RadaMinU ...................................... ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. nych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) RODO ............................................. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Oso- SamGminU ..................................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym SamPowU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym z 2012 r. poz. 392 ze zm.) bowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392 ze zm.) SamWojU ....................................... ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa SwobDziałGospU .......................... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) ZNKU ............................................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) 2. Czasopisma i publikatory BIP ................................................... Biuletyn Informacji Publicznej CBOSA ............................................ Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyj- nych DGP ................................................. Dziennik Gazeta Prawna Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw EPS ................................................... Europejski Przegląd Sądowy GSP .................................................. Gdańskie Studia Prawnicze KPP .................................................. Kwartalnik Prawa Publicznego M.P. ................................................. Monitor Polski MoP ................................................. Monitor Prawniczy MoPr ............................................... Monitor Prawa Pracy ONSAiWSA ................................... Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNC .............................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNP ............................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubez- i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych pieczeń Społecznych i Spraw Publicznych X Wykaz skrótów OSNPiUS ........................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP .................................................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK ................................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A PiP ................................................... Państwo i Prawo PiZS ................................................. Praca i Zabezpieczenie Społeczne Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy PUG ................................................. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ............................................... Radca Prawny RPEiS ............................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI ...................................................... Studia Iuridica ST ..................................................... Samorząd Terytorialny 3. Inne skróty ABI .................................................. Administrator Bezpieczeństwa Informacji CEIDG ............................................ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości FTK .................................................. Niemiecki Federalny Trybunał Konstytucyjny GIODO ........................................... Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych KE .................................................... Komisja Europejska KRS .................................................. Krajowa Rada Sądownictwa MON ............................................... Minister Obrony Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, w zależności od kontekstu MSW ............................................... Minister Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w zależności od kontekstu NBP ................................................. Narodowy Bank Polski NIK .................................................. Najwyższa Izba Kontroli NIP .................................................. Numer Identyfikacji Podatkowej NSA ................................................. Naczelny Sąd Administracyjny, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa, w zależności od kontekstu PKD ................................................. Polska Klasyfikacja Działalności RPO ................................................. Rzecznik Praw Obywatelskich SN .................................................... Sąd Najwyższy TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ................................................ wojewódzki sąd administracyjny XI O Autorach Prof. KUL dr. hab. Paweł Fajgielski – doktor habilitowany nauk prawnych, profe- sor KUL, kierownik Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych. Jest autorem kilkudziesię- ciu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych oraz współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych (wspólnie z prof. J. Bartą i prof. R. Markiewiczem). Karolina Gałęzowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka na tym wydziale. Specjalizuje się w prawie ochrony da- nych osobowych. Dr inż. Wacław Iszkowski – doktor nauk technicznych, informatyk. W latach 1972–1990 asystent i adiunkt w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki Politech- niki Warszawskiej prowadzący zajęcia z programowania współbieżnego oraz syste- mów operacyjnych. Od roku 1989 pracujący jako Business Development Manager oraz Doradca kolejno w firmach Oracle, Digital Equipment Corp., 2SI, EDS Poland oraz w TP Internet. Od 1993 r. jest wybieranym co 2 lata Prezesem Polskiej Izby Informa- tyki i Telekomunikacji. Wielokrotnie był członkiem Rad Informatyki i Teleinforma- tyki przy ministrach ds. informatyzacji oraz był członkiem grup roboczych w Komisji DG Info/connect w Komisji Europejskiej. Jest członkiem Komitetu Informatyki PAN oraz Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jakub Karczewski – doktorant w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Paweł Litwiński – adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek sekcji prawa własności intelektualnej Insty- tutu Allerhanda. Członek komisji: ds. Informatyzacji i Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. ochrony danych osobowych w umo- wach cloud computing. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych. Prelegent na konferencjach, szkoleniach i kongresach związanych z powyższą tematyką prawną. Wykładowca na XIII O Autorach Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i na Akademii Leona Koźmińskiego. Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak – profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego; członek Zarządu – skarbnik Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Doc. dr Arwid Mednis – doktor nauk prawnych, docent na Wydziale Prawa i Ad- ministracji Uniwersytetu Warszawskiego. Radca prawny, partner w Kancelarii Wierz- bowski Eversheds. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w tym w szczególności w prawie telekomunikacyjnym i prawie ochrony danych osobowych. Barbara Pietrzak – radca prawny, pracownik Biura Prawnego Urzędu m.st. War- szawy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dr hab. Ryszard Piotrowski – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Prawa Kon- stytucyjnego w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administra- cji Uniwersytetu Warszawskiego; był współpracownikiem redakcji „Państwa i Prawa”, pracownikiem Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego, prowadził badania i wygłaszał wykłady na uniwersytetach amerykań- skich, a także badania naukowe we Włoszech; autor książek i artykułów poświęconych problematyce prawa konstytucyjnego, zagadnieniom tworzenia prawa, prawu konsty- tucyjnemu porównawczemu oraz ekspertyz z dziedziny prawa konstytucyjnego. Dr Agnieszka Piskorz-Ryń – adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Sa- morządu Terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dr Marlena Sakowska-Baryła – radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dr Grzegorz Sibiga – kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, adwokat. Członek Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji, a w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prof. dr hab. Tomasz Stawecki – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uni- wersytetu Warszawskiego, radca prawny. XIV O Autorach Andrzej Ślęzak – radca prawny, naczelnik wydziału w Biurze Prawnym Urzędu m.st. Warszawy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Zamówień Publicznych oraz Kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicz- nych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Kolegium Zarządzania. Prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Przemysław Szustakiewicz – sędzia Wojewódz- kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego w War- szawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doświad- czenia zawodowe autora związane są m.in. z pracą na stanowisku dyrektora departa- mentu w Najwyższej Izbie Kontroli, doradcy Ministra Środowiska i wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, kontroli pań- stwowej i zamówień publicznych. Jest autorem licznych artykułów zamieszczanych m.in. na łamach: Jurysty, Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej, Ius Novum, Radcy Praw- nego, Kontroli Państwowej, Prawa i Środowiska, a także autorem licznych publikacji książkowych. XV Część I. Prywatność 1. Prywatność od epoki analogowej do cyfrowej – czy potrzebna jest redefinicja? Arwid Mednis Prawo do prywatności w dobie transformacji ustrojowej Sporządzając bilans prawnej ochrony prywatności w ostatnim 25-leciu w Polsce trzeba wyraźnie podkreślić: w 1989 r. nie zaczynaliśmy w tej dziedzi- nie od zera. Przede wszystkim był już pewien dorobek doktryny i orzecznic- twa, nie był on może obszerny, ale – przynajmniej, jeśli chodzi o literaturę – był to dorobek oryginalny. Jeszcze w latach 70. XX. w. A. Kopff sformułował koncepcję sfer prywat- ności1. Autor wyodrębnił trzy sfery życia prywatnego: sferę intymności, sferę prywatności, która obejmuje również sferę życia społecznego oraz sferę po- wszechnej dostępności. Koncepcja ta nie doczekała się jednak powszechnej re- cepcji w orzecznictwie. Dziś jest traktowana jako pewien etap rozważań nad koncepcją cywilnoprawnej ochrony prywatności. Z kolei ochrona danych osobowych ma swoje źródło w idei ochrony pry- watności, pojawiła się jednak dużo później. Pojęcie prawa do prywatności stworzono jeszcze pod koniec XIX w. Idea regulacji ochrony danych osobo- wych jest natomiast ściśle związana z rozwojem technologii. Dane o ludziach zbierano od wieków, ale to dopiero w erze komputerów zdano sobie sprawę z zagrożeń, jakie mogą wynikać z wykorzystania maszyn do przetwarzania ta- kich danych. W latach 50. XX w. pojawiły się już pierwsze komputery polskiej 1 A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne, tom XX/1972. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: