Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 006642 14092108 na godz. na dobę w sumie
Przebaczenie ma moc - ebook/epub
Przebaczenie ma moc - ebook/epub
Autor: , Liczba stron: 80
Wydawca: Gloria24.pl Język publikacji: polski
ISBN: 9788394014841 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zawsze mamy dwie możliwości – albo zdecydujemy się przebaczyć, albo nie. Ta druga możliwość rodzi jednak poważne konsekwencje. Przebaczenie jest bowiem warunkiem nie tylko zbawienia wiecznego, ale też warunkiem i kluczem do uzdrowienia zranionego serca, jak również zdrowia fizycznego. Modlitewnik ten poprowadzi Cię drogą do uzdrowienia przez przebaczenie. Znajdziesz w nim m.in. modlitwy: o przebaczenie samemu sobie,dar przebaczenia i pojednania, przebaczenie w rodzinie, uzdrowienie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...M O D L I T E W N I K PRZEBACZENIE MA MOC Twoja droga do uzdrowienia imprimatur nr 176/2014, z dnia 29 stycznia 2014 r. bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz ks. dr Stanisław Szczepaniec, cenzor Przebaczenie drogą uzdrowienia Krystyna Sobczyk Modlitwy Bożena Hanusiak Korekta Agata Chadzińska Projekt okładki i Skład Łukasz Kosek Zdjęcie na okładce istock.com/ MjDigitalArt ISBN 978-83-940148-4-1 © 2014 Gloria24.pl ul. Dąbrowskiego 16 30-532 Kraków tel./fax 12 411 08 66 e-mail: pomoc@gloria24.pl www.gloria24.pl Krystyna Sobczyk PRZEBACZENIE DROGĄ UZDROWIENIA Przebaczenie może być bardzo trudne, bo wielkie mogą być krzywdy i złe doświad- czenia, które stały się naszym udziałem. Zawsze są dwie możliwości –  albo zdecydu- jemy się przebaczyć, albo nie. Ta druga moż- liwość rodzi jednak poważne konsekwencje. Pan Jezus udzielił nam bardzo ważnego i konkretnego pouczenia. Jego słowa wskazu- ją, że przebaczenie jest warunkiem zbawienia; jest jakby paszportem do nieba. W  szóstym rozdziale Ewangelii św. Mateusza, ucząc Apo- stołów modlitwy, powiedział: „Kiedy się mo- dlicie, tak mówcie... przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom...” (por. Mt 6,12). Człowiek najbardziej potrzebuje Bożego miłosierdzia, Bożego przebaczenia dla swoich win, grzechów. Przytoczone słowo Boże pod- kreśla mocno, że możemy prosić Boga o Jego miłosierdzie, jeżeli sami jesteśmy miłosierni, 5 Przebaczenie drogą uzdrowienia przebaczający wszystkim, którzy zadali nam ból i  cierpienie. Jeżeli więc przystępujemy do sakramentu pojednania, zwróćmy uwagę, pomyślmy, czy aby nie ma człowieka, które- mu winni jesteśmy przebaczenie. Zanim wy- znamy swoje grzechy, przebaczmy swoim winowajcom i  darujmy im dług, który zacią- gnęli wobec nas. W przeciwnym wypadku nie mamy prawa prosić, aby Pan darował nam, wi- nowajcom, nasz dług. W przywołanym szóstym rozdziale Ewan- gelii św. Mateusza są jeszcze bardziej stanow- cze słowa Pana Jezusa: „Jeśli bowiem prze- baczycie ludziom ich przewinienia, i  wam przebaczy Ojciec wasz Niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie prze- baczy wam waszych przewinień” (Mt 6,14-15). Jednoznaczne i mocno brzmiące słowa Jezusa zapisane są też w  przypowieści o  nielitości- wym dłużniku, a także w Ewangelii św. Mate- usza (por. Mt 18,23-35). Niezależnie od tego, jak bardzo w życiu zosta- liśmy skrzywdzeni przez ludzi, niesprawiedliwie 6 Przebaczenie ma moc... potraktowani, może nawet „zrównani z ziemią”, to od bólu, cierpienia, które za tym stoi, może- my się uwolnić tylko przez przebaczenie. Jest ono warunkiem zbawienia wiecznego, ale też warunkiem i  kluczem do uzdrowienia zranio- nego serca, jak również zdrowia fizycznego. Przebaczenie innym ludziom jest ważne przede wszystkim dla przebaczającego. Ten dru- gi człowiek, krzywdziciel, może nawet nie wie, że cierpimy, albo sprawia mu satysfakcję, że za- dał nam ból. Cokolwiek spotkało każdego z nas z osobna, to my musimy się uporać z nienawi- ścią, pragnieniem zemsty, żalem, rozgorycze- niem, urazą, gniewem, agresją, buntem... przez PRZEBACZENIE winowajcy czy winowajcom. „Przebaczyć drugiemu człowiekowi, to zo- stawić go Bogu, aby go zbawił”. Przebaczenie oznacza, że oddajemy winowajcę w ręce Boga; to zaufanie Bogu, że poradzi sobie z winowaj- cą, raniącym wydarzeniem, strasznymi nieraz wspomnieniami przerażających zdarzeń. O konieczności przebaczenia nas, jako ludzi wierzących, nie trzeba przekonywać. Problem 7 Przebaczenie drogą uzdrowienia bardziej leży w tym, że nie wiemy, jak to zrobić. Musimy być świadomi, że przebaczenie jest ła- ską i trzeba się o nią modlić. Jest ono aktem wolnej woli, decyzją. Nasza wola inspirowana jest i wspomagana PRAWDĄ SŁOWA BOŻEGO, zgadzaniem się z tym, co Pan Jezus mówi na ten temat. Kiedy człowiek decyduje się prze- baczyć, Jezus uzdrawia nasze rany. Wielką pomocą może być modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne prowadzona przez doświadczoną grupę modlitewną lub uczest- nictwo w  nabożeństwach o  uzdrowienie. Wielką mocą i  siłą są też sakramenty święte, zwłaszcza sakrament pojednania i Eucharystii. W Biblii jest wiele przykładów ludzi, którzy dzięki łasce Boga wybaczyli. Ich świadectwa mogą być dla nas bardzo pouczające i inspi- rujące, jak współpracować z  łaską Bożą, aby uwolnić swoje serce od nieprzebaczenia. Naj- bardziej poruszająca w tym względzie jest po- stać Józefa Egipskiego. Najlepszy przykład daje nam jednak nasz Pan, Jezus Chrystus z Krzyża: „Ojcze, przebacz 8 Przebaczenie ma moc... im, bo nie wiedzą, co czynią”. Z  tych słowach jest tyle wewnętrznej wolności. Przebija z nich ogromna siła, która ma źródło w więzi z Ojcem. Jezus nie patrzy na swoich katów, lecz na Ojca. Przebaczenie jest nieraz procesem długo- trwałym, chociaż ostatecznie zależy od łaski Bożej i naszej współpracy z Bożym darem. Bardzo istotne jest, abyśmy uświadomili sobie, że w  życiu nie jesteśmy tylko ofiarami, ale także tymi, którzy krzywdzą i ranią innych. Cudzy grzech rani mnie, ale mój grzech rani innych. Tak więc zawsze, ilekroć czujesz się skrzywdzony, zraniony, źle potraktowany, nie- sprawiedliwie osądzony, poniżony, niesłusznie oskarżony, niezrozumiany – zdecyduj się wyba- czyć. Pamiętaj: przebaczenie jest decyzją twojej woli wspieranej łaską i zgadzaniem się z tym, co Bóg mówi na ten temat w swoim słowie. Zdecyduj się „uwolnić jeńca”, aby same- mu niepotrzebnie nie cierpieć, nie karać siebie za zło, które wyrządzili ci inni ludzie. Zamknij drzwi Złemu. Gdy żywimy do kogoś żal, gorycz, urazę, nosimy w  sobie tę 9 Przebaczenie drogą uzdrowienia krzywdę, której doświadczyliśmy – niszczymy samych siebie, otwieramy diabłu drogę do naszego życia. Wiele rodzin zostało rozbitych z  powodu braku przebaczenia, wiele relacji zniszczonych... Z tego powodu najwięcej cier- pienia i bólu jest w życiu. „Włącz” rozum, aby uporać się ze złymi uczu- ciami. Poszukaj ludzi, którzy ci w tym pomogą. Przede wszystkim proś jednak Pana Jezusa, aby je uzdrowił i napełnił cię swoim pokojem. Zwykle problem przebaczenia postrzega- my w  sposób dość zawężony. Widzimy nasz ból, nasze rany, nasze cierpienie. Widzimy, że jesteśmy w życiu ofiarami, a inni ludzie tymi, którzy nas krzywdzą. Ja jestem ofiarą, drugi człowiek –  krzywdzicielem. To jednak część prawdy. Koniecznie trzeba oderwać wzrok od siebie i przyjrzeć się swojemu życiu. Naprawdę istnieją ludzie, którzy cierpią z mojego powo- du, mają do mnie żal, żywią emocje, które nie są błogosławieniem mojego życia, nie mogą, a może nawet nie chcą mi wybaczyć... Ja rów- nież jestem krzywdzicielem. 10 Przebaczenie ma moc...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przebaczenie ma moc
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: