Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 006347 14085305 na godz. na dobę w sumie
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura - ebook/pdf
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-026-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> finansowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:

sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,

czasie przechowywania dokumentacji,

przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,

obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

W y d a n i e s p e c j a l n e 1 / 2 0 1 8 m o n i t o r k s i ę g o w e g o monitor Wydanie specjalne 1 / 2018 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uWaGa! NOWA PROCeduRA ISBN 978-83-8137-025-7 Cena 99,00 zł (w tym 5 VAT) z aktyWnymi drukami na pendrive MK_wydanie_specjalne_akcept_v2.indd 2-3 2018-05-29 11:29:46 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Dyrektor Centrum Wydawniczego Marzena Nikiel Zespół redakcyjny: Radosław Stępień – redaktor prowadzący Agnieszka Zuchowicz – redaktor graficzny Anna Seroczyńska – korekta Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Warszawa 2018 INFOR PL S.A. www.infor.pl Biuro Obsługi Klienta Infolinia: 0 801 626 666 Druk: EDRUK Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN: 978-83-8137-026-4 Spis treści 1. Wstęp ................................................................... 5 2. Zmiany w obowiązkach biur rachunkowych w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu .................................. 7  2.1. Rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu ......................................... 8  2.2. Zmiany w procedurze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez biura rachunkowe .............................. 9 2.2.1. Niższe ryzyko prania pieniędzy .............................. 2.2.2.  Podwyższone ryzyko finansowania terroryzmu i prania pieniędzy ................................................... Obowiązek posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy 3. i finansowania terroryzmu ............................................... 4. Obowiązki w zakresie przekazywania i gromadzenia informacji o transakcjach ...........................................................  4.1. Zakres informacji przekazywanych do GIIF .........................  4.2. Formularz identyfikacyjny składany przez podmioty obowiązane.... Zakaz ujawniania informacji o analizie informacji na potrzeby 5. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu............ 6. Obowiązkowe szkolenia pracowników biur i kancelarii ................... 7. Wzory i procedury ......................................................  7.1. Procedura wewnętrzna podmiotu zobowiązanego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu....  7.2. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów ustawy ... 8. Centralny rejestr informacji o beneficjentach rzeczywistych osób prawnych i innych podmiotów prawnych ................................ 9. Wypełnianie obowiązków nałożonych na biura rachunkowe ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu KROK PO KROKU ........................................................  9.1. Diagramy i schematy............................................... 10 12 13 14 15 17 19 20 20 20 58 61 63 71 3 Spis treści 10. Kontrola instytucji obowiązanych oraz sankcje administracyjne . . . . . . . . . . 10.1. Zwiększenie uprawnień organów kontrolnych ...................... 10.2. Niedopełnienie obowiązków przez instytucję obowiązaną .......... 10.3. Kary za naruszenie przepisów ustawy ............................. 11. Wyjaśnienia GIIF w sprawie realizacji obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – w formie pytań i odpowiedzi ...........................................  1. Jakie obowiązki obciążają instytucję obowiązaną (w tym biura rachunkowe)........................................................  2. Jaki jest cel przeprowadzania analizy transakcji...................... Kiedy organy mogą zażądać wykazania, że instytucje obowiązane  3. stosują środki bezpieczeństwa finansowego .........................  4. Czy w transakcjach z osobą prawną należy zarejestrować dane osobowe wszystkich członków organów reprezentujących tę osobę prawną .............................................................  5. Jak zweryfikować klienta zajmującego eksponowane stanowisko.....  6. Jak często należy szkolić pracowników w zakresie wykonywania obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ...............................  7. Jak w spółkach należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonanie przepisów ustawy.....................................  8. Czy członek zarządu może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania obowiązków nałożonych ustawą ...................  9. Czy podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych są instytucjami obowiązanymi ......................................... 10. Kiedy podmiot zarejestrowany jako prowadzący usługowo księgi rachunkowe staje się instytucją obowiązaną ......................... 11. Kto ma obowiązek zapewnienia szkoleń w przypadku współpracy biura rachunkowego i doradcy podatkowego......................... 12. Czy biuro rachunkowe powinno stworzyć dwie procedury: dla biur i dla przedsiębiorców............................................... USTAWA z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723) ..................... 73 73 74 75 77 77 77 78 79 79 79 80 80 81 81 82 82 83 4 1. Wstęp Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 723), zwana dalej Ustawą, definiuje na nowo zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim w celu dostosowania polskiego porządku prawnego do przepisów dyrektywy 2015/8491 oraz nowych rekomendacji Financial Action Task Force (FATF), a także zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pienię- dzy oraz finansowaniu terroryzmu. System przeciwdziałania praniu pieniędzy został wzbogacony o nowe instytucje obo- wiązane do stosowania przepisów ustawy, zaś co do niektórych podmiotów, w tym biur rachunkowych i doradców podatkowych, część ich dotychczasowych zadań ule- gła zmianie. Nowe przepisy poszerzają katalog podmiotów podlegających ustawie, tzw. instytucji obowiązanych, o przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2014 roku o swobo- dzie działalności gospodarczej2, którzy świadczą usługi w zakresie tzw. powiernictwa, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi, świadczących usługi polegające na: ■■ tworzeniu spółek lub innych osób prawnych, ■■ działaniu w charakterze dyrektora lub sekretarza spółki, wspólnika spółki osobo- wej lub osoby na podobnym stanowisku w stosunku do innych osób prawnych lub organizowaniu dla innej osoby możliwości działania w charakterze tych osób, ■■ zapewnianiu siedziby statutowej, adresu działalności, adresu korespondencyjnego lub administracyjnego i innych pokrewnych usług dla przedsiębiorstwa, spółki oso- bowej lub dowolnej innej osoby prawnej lub porozumienia prawnego, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobie- 1 gania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrek- tywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (zwana dalej dyrektywą 2015/849). Obecnie obowiązuje ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646). Mimo to ustawodawca w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan- sowaniu terroryzmu nadal posługuje się ustawą o działalności gospodarczej. 2 5 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi – nowa procedura NOWOŚĆ! Biura rachunkowe, spółki księgowe lub doradcze mogą w wielu obszarach pro- wadzić działalność współistniejącą lub pokrywającą się z działalnością tzw. tru- stów z uwagi na przedmiot i profesjonalny charakter prowadzonej działalności. ■■ działaniu w charakterze powiernika trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, lub podobnego porozumienia prawnego lub organizowaniu dla innej oso- by możliwości działania w takim charakterze; ■■ działaniu w charakterze osoby wykonującej prawa z akcji lub udziałów na rzecz osoby innej niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podle- gająca równoważnym standardom międzynarodowym, lub organizowaniu dla innej osoby możliwości działania w takim charakterze. Ta kategoria instytucji obowiązanych została określona ogólnym pojęciem „trustu”. Podobnie jak dotąd do grupy instytucji obowiązanych należą doradcy podatkowi, bie- gli rewidenci i podmioty świadczące usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Doradcy podatkowi i biegli rewidenci zostali wskazani jako instytucje obowiązane w art. 2 ust. 1 pkt 14 i 15. W artykule 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy wskazane zostały pod- mioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Mając na uwa- dze art. 76a ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 395), do tej kategorii instytucji obowiązanych wchodzą zarówno księgowi – osoby fizyczne prowadzące działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachun- kowych, jak i podmioty gospodarcze (spółki cywilne, spółki prawa handlowego), ofe- rujące takie usługi, które zatrudniają pracowników do usługowego prowadzenia ksiąg. Z uwagi jednak na charakter usług świadczonych przez księgowych i biura rachun- kowe na rzecz ich klientów uznać należy, iż rozmiar zadań nałożonych na te podmio- ty nie stawia ich w pierwszoplanowej roli wśród podmiotów obowiązanych, jak ma to miejsce w przypadku instytucji finansowych. Niemniej rola ta w całym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest z pewnością bar- dzo istotna w związku z rodzajem danych finansowych, do których mają dostęp z racji rodzaju świadczonych usług. WAŻNE! Za fundamentalne, z punktu widzenia dotychczasowych doświadczeń obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 25 czerwca 2009 r., należy uznać wyraźne włączenie odpowiedzial- ności członków organów zarządzających, wyznaczanych przedstawicieli kadry kierowniczej oraz poszczególnych pracowników i współpracowników podmio- tów usługowo prowadzących księgi rachunkowe za zapewnienie obowiązywa- nia nowych zasad w ich organizacjach. 6 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura WejŚcie W życie przepisóW Powyższe znajduje odzwierciedlenie zarówno w obowiązku wdrożenia odpowiednich procedur wewnętrznych, wprowadzania systemu anonimowej sygnalizacji o potencjal- nych naruszeniach przepisów, jak i w systemie szkoleń dla personelu biura rachunkowego. Dodatkowo, aby wzmocnić skuteczność obowiązywania nowych zasad, na wyznaczo- nych członków organów zarządzających biura rachunkowego oraz przedstawicieli ka- dry kierowniczej, którzy nie dopełnią obowiązków określonych w Ustawie, zostały nało- żone sankcje pieniężne do wysokości 1 000 000 zł. Zasadniczo poza przepisami dotyczącymi gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych Ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 12 lipca 2018 roku. Przepisy dotyczące centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych objęte są jesz- cze dłuższym vocatio legis, wejdą bowiem w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Nowa ustawa wprowadza również okres przejściowy w zakresie gromadzenia i prze- kazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dalej GIIF. WAŻNE! W terminie 3 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy biura rachun- kowe winny przekazywać zawiadomienia o transakcji ponadprogowej oraz for- mularz je identyfikujący według dotychczasowych przepisów. Po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w ży- cie Ustawy, podmioty będą przekazywać zawiadomienia – zgodnie z przepisami do- tychczasowymi albo przepisami nowej ustawy. Kluczowy w tym przypadku będzie zatem termin wydania przez Ministra Finansów rozporządzeń określających formę zawiadomienia oraz formularza identyfikującego. Na wejście w życie nowych przepisów wykonawczych przewidziany został maksymalnie 6-miesięczny okres od dnia rozpoczęcia obowiązywania Ustawy (art. 190 Ustawy). 2. Zmiany w obowiązkach biur rachunkowych w systemie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu W odniesieniu do podmiotów świadczących usługi księgowe najwięcej zmian w zakre- sie ich udziału w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy dotyczy: ■■ wprowadzenia nowych obowiązków, w tym w zakresie stosowania środków bez- pieczeństwa finansowego, 7 2.1. Rozszerzenie obowiązku dokonania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura ■■ wprowadzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, ■■ modyfikacji przepisów dotyczących wstrzymywania transakcji i blokowania ra- chunków, ■■ zmiany przepisów o kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administra- cyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków na- łożonych na nie Ustawą. Ustawa wpływa na funkcjonowanie podmiotów z szeroko rozumianego rynku usług profesjonalnych, obejmując przepisami zawody prawnicze, doradców podat- kowych, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W swoich założeniach Ustawa z jednej strony zmniejsza liczbę obowiązków spoczy- wających na instytucjach obowiązanych, w tym posiadania przez instytucje obowią- zane wydzielonego rejestru transakcji, i usprawnia powinności dotyczące raporto- wania transakcji do GIIF, w szczególności tzw. transakcji podejrzanych. Z drugiej strony precyzuje dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych, które obecnie są już wykonywane na podstawie przepisów obowiązującej ustawy. Te nowe obowiąz- ki dotyczą: ■■ sporządzania i aktualizowania przez instytucje obowiązane oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, ■■ konieczności przekazywania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywi- stych informacji o podejrzanych transakcjach przez spółki prawa handlowego, tj. spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograni- czoną odpowiedzialnością i akcyjne. Ponadto zmianie w stosunku do poprzednio obowiązującej ustawy uległ próg kwoto- wy transakcji wymagającej rejestracji w postaci transakcji gotówkowej przyjmowanej lub dokonywanej przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działal- ności gospodarczej – został określony na poziomie 15 000 euro. Ten próg dotyczy za- równo pojedynczej transakcji, jak i kilku, jeśli okoliczności wskazują, iż są one ze sobą powiązane. spodarczymi lub transakcją okazjonalną. W celu określenia właściwego dla danej transakcji zakresu środków bezpieczeństwa finansowego biuro rachunkowe powinno najpierw rozpoznać związane z nimi ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terro- ryzmu, a następnie dokonać oceny rozpoznanego ryzyka. Ocena ryzyka dokonywana przez biuro księgowe ma kluczowe znaczenie przy ustalaniu zakresu stosowanych w danym przypadku środków bezpieczeństwa finansowego, który jest uzależniony od stopnia rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami go- 8 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura Artykuł 33 ust. 3 Ustawy wskazuje otwarty katalog elementów stosunków gospodar- czych lub transakcji okazjonalnych, które powinny być wzięte pod uwagę w procesach rozpoznania oraz oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związa- nych z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Są to: 1) rodzaj klienta, 2) obszar geograficzny, 3) przeznaczenie rachunku, 4) rodzaj produktów, usług i sposobów ich dystrybucji, 5) poziom wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przepro- wadzonych transakcji. WAŻNE! Ustawodawca nałożył na biura rachunkowe obowiązek bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych w  celu wykrycia okoliczności po- dejrzanych, tj. wskazujących na związek z  przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz transakcji nietypowych (art. 34 ust. 1 pkt 4 Ustawy). 2.2. Zmiany w procedurze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez biura rachunkowe Zakres przedmiotowy katalogu środków bezpieczeństwa finansowego określony w art. 34 ust. 1 co do zasady pokrywa z tym istniejącym w poprzedniej ustawie. Wprowadzono natomiast regułę, że zakres środków bezpieczeństwa finansowego, zastosowanych w danym przypadku, powinien być uzależniony od stopnia rozpo- znanego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Instytucje obowią- zane będą też zobligowane do dokumentowania zastosowanych w związku z tym środków. WAŻNE! Nowa ustawa zmienia procedurę związaną z identyfikacją beneficjen- ta rzeczywistego poprzez wprowadzenie wyraźnego obowiązku nałożonego na instytucję obowiązaną w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, a nie jedynie, jak miało to miejsce dotychczas, podejmowania działań w tym zakresie. Ustawa wprowadza obowiązek podjęcia przez biuro rachunkowe, biegłego rewidenta czy doradcy podatkowego działań obejmujących identyfikację i weryfikację tożsamości peł- 9 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura 2. Ocena ryzyka dokonywana jest przez księgowego Biura Alfa z uwzględnieniem w szczególności następujących czynników: a) rodzaju klienta; b) obszaru geograficznego; c) przeznaczenia rachunku bankowego, z którego realizowana jest transakcja; d) rodzaju oferowanych lub nabywanych przez Klienta produktów, usług i spo- sobów ich dystrybucji; e) poziomu wartości majątkowych deponowanych przez Klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji; f) celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych Klienta. 3. W celu systematycznego prowadzenia oceny ryzyka stosunków gospodarczych i transakcji dokonywanych przez Klientów księgowy Biura Alfa dokonuje analizy Klientów i utrzymywanych przez nich stosunków gospodarczych oraz zawiera- nych przez nich transakcji z punktu widzenia ryzyka ich wykorzystania do pro- cederu prania pieniędzy, biorąc w szczególności pod uwagę przy dokonywaniu analizy i oceny kryteria określone powyżej w ust. 2. § 8 1. Księgowy Biura Alfa prowadzi na bieżąco analizę Klientów w celu dokonania oce- ny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 2. Analiza Klientów polega na gromadzeniu informacji i  danych o  Klientach oraz przeprowadzaniu na ich podstawie klasyfikacji Klientów według kategorii ryzyka. 3. Księgowy Biura Alfa kwalifikuje Klientów do następujących grup ryzyka: 1) kategoria I – Klient niższego ryzyka, 2) kategoria II – Klient standardowy, 3) kategoria III – Klient wysokiego ryzyka. 4. Kwalifikacja Klientów do poszczególnych grup ryzyka następuje z uwzględnie- niem następujących kryteriów: a) rodzaj Klienta, b) forma prawna Klienta, c) charakter i cel przeprowadzanych transakcji, d) nietypowe okoliczności towarzyszące transakcji. 5. Do III kategorii Klientów, tj. Klientów wysokiego ryzyka, zalicza się, niezależnie od oceny wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej w ust. 4, następu- jących Klientów: a) Klientów nieobecnych przy zawieraniu umowy z Biurem Alfa lub przy przepro- wadzaniu transakcji, jeżeli umowa z Klientem nie została zawarta, b) Klientów będących osobami zajmującymi eksponowane stanowiska poli- tyczne, 27 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura liwienia właściwym organom realizacji ich zadań kontrolnych nałożono na podmioty obowiązane obowiązek dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. podmioty świadczące usługi księgowe i podatkowe na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego nomocnika klienta oraz jego umocowanie do działania w imieniu klienta (art. 34 ust. 2 Ustawy). Artykuł 34 ust. 3 implementuje do przepisów Ustawy wymóg wynikający z art. 13 ust. 4 dyrektywy 2015/849 i wprowadza obowiązek wykazania na żądanie właści- wych organów zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego. W celu umoż- Środki bezpieczeństwa finansowego powinny zostać zastosowane przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej. W wyjąt- kowych sytuacjach możliwe jest zastosowanie niektórych środków bezpieczeństwa finansowego w czasie lub już po nawiązaniu stosunków gospodarczych bądź prze- prowadzeniu transakcji okazjonalnej, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Chodzi o sytuacje, gdy jest to konieczne dla zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i gdy występuje niskie ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W takich przypadkach weryfi- kacja jest dokonywana w możliwie krótkim terminie od momentu rozpoczęcia nawią- zywania stosunków gospodarczych. imieniu oraz sporządzać ich kopie. O zakresie i celu przetwarzania danych księgowi są zobowiązani do poinformowania klientów przed nawiązaniem stosunków gospo- darczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej. Środki bezpieczeństwa wskazane w Ustawie mogą być uproszczone bądź wzmożone. Artykuł 42 określa uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego, które mają zastosowanie w przypadku podmiotów pozostających ze sobą w stosunkach gospo- darczych lub transakcji okazjonalnych. Według ustawodawcy niektóre sytuacje nio- są ze sobą niskie ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. I tak o niż- w szczególności: 1) to, że klient jest: a) jednostką sektora finansów publicznych, o której mowa w art. 9 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), b) przedsiębiorstwem państwowym albo spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, spółką, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku re- c) gulowanym podlegającym wymaganiom ujawniania informacji o jej benefi- 2.2.1. Niższe ryzyko prania pieniędzy szym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu mogą świadczyć 10 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura cjencie rzeczywistym wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, albo spółką z więk- szościowym udziałem takiej spółki, rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkow- d) skiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umo- wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, rezydentem państwa trzeciego określanego przez wiarygodne źródła jako e) państwo o niskim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej, rezydentem państwa trzeciego, w którym według danych pochodzących f) z wiarygodnych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania pra- niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wy- nikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; zawarcie umowy ubezpieczenia, gdy składka roczna nie przekracza równowarto- 2) ści 1500 euro lub składka jednorazowa nie przekracza 3500 euro; w przypadku grupowych umów ubezpieczenia wskazana wartość składek liczona jest w odnie- sieniu do każdego ubezpieczonego; 3) przystąpienie do pracowniczego programu emerytalnego i uczestnictwo w nim, zawarcie umowy i gromadzenie oszczędności na indywidualnym koncie emerytal- nym lub indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego; 4) oferowanie produktów lub usług w celu zapewnienia odpowiednio zdefinio- wanego i ograniczonego dostępu do systemu finansowego klientom mającym ograniczony dostęp do produktów lub usług oferowanych w ramach tego sys- temu; 5) oferowanie produktów lub usług powiązanych z klientem, w przypadku których ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest ograniczane za po- mocą innych czynników, w tym jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, lub określo- nych rodzajów pieniądza elektronicznego; 6) powiązanie stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnej z: a) państwem członkowskim Unii Europejskiej, państwem członkowskim Euro- pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy o Europej- skim Obszarze Gospodarczym, b) państwem trzecim określanym przez wiarygodne źródła jako państwo o ni- skim poziomie korupcji lub innej działalności przestępczej, państwem trzecim, w którym według danych pochodzących z wiarygod- c) nych źródeł obowiązują przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pienię- dzy oraz finansowaniu terroryzmu odpowiadające wymogom wynikającym z przepisów Unii Europejskiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 11 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura WAŻNE! Uproszczonych środków bezpieczeństwa nie można zastosować w sytuacjach, o których mowa wcześniej, jeśli istnieje podejrzenie prania pie- niędzy lub finansowania terroryzmu albo istnieją uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfika- cyjnych klienta. 2.2.2. Podwyższone ryzyko finansowania terroryzmu i prania pieniędzy Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego powinny znaleźć zastosowanie wobec: Instytucje obowiązane powinny jednak przed zastosowaniem uproszczonych środ- ków bezpieczeństwa finansowego upewnić się, czy dane stosunki gospodarcze lub transakcje okazjonalne rzeczywiście charakteryzują się niskim ryzykiem prania pie- niędzy lub finansowania terroryzmu. Obowiązek zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego występuje w przypadku stosunków gospodarczych lub transakcji okazjonalnych wią- żących się z podwyższonym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Katalog przypadków, w których można uznać, że stosunki gospodarcze lub transakcja okazjonalna co do zasady wiążą się z wysokim ryzykiem prania pieniędzy lub finan- sowania terroryzmu określono w art. 43 ust. 2 Ustawy. W pewnych przypadkach usta- wodawca z góry zadecydował o podwyższonych środkach bezpieczeństwa finansowe- go i te sytuacje określił wprost w art. 43 ust. 2–4 Ustawy. ■■ podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie trzecim wyso- kiego ryzyka; zasada ta doznaje ograniczeń w stosunku do oddziałów instytucji obowiązanych lub jednostek zależnych z większościowym udziałem instytucji obo- wiązanych oraz oddziałów lub jednostek zależnych z większościowym udziałem podmiotów mających siedzibę na terytorium państwa członkowskiego UE oraz podlegających obowiązkom wynikającym z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; ■■ instytucji obowiązanych w przypadku nawiązania transgranicznych relacji kore- spondenckich z instytucją respondentem z państwa trzeciego; wówczas oprócz środków bezpieczeństwa finansowego zobowiązane są one do podjęcia określo- nych w tym przepisie dodatkowych działań mających na celu odpowiednie ograni- czenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (art. 45 Ustawy); ■■ instytucji obowiązanych do wdrożenia właściwych procedur umożliwiających identyfikację klientów lub ich beneficjentów rzeczywistych jako osób zajmują- cych eksponowane stanowiska polityczne (art. 46 Ustawy). Ustęp 2 precyzuje działania, jakie instytucja obowiązana powinna podjąć w związku z nawiązywa- niem stosunków gospodarczych z osobą zajmującą eksponowane stanowisko po- lityczne. Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne działania wła- ściwe do stosowania w relacjach z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska 12 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura polityczne powinny być podejmowane również po zakończeniu piastowania przez daną osobę eksponowanego stanowiska politycznego w okresie, w którym z oso- bami takim nadal wiązać się może wyższe ryzyko prania pieniędzy lub finansowa- nia terroryzmu. Okres ten nie powinien być krótszy niż 12 miesięcy. Ponadto takie działania powinny być podejmowane w relacjach z członkami rodziny lub osoba- mi znanymi jako bliscy współpracownicy osób zajmujących eksponowane stano- wiska polityczne. 3. Obowiązek posiadania procedur w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Nowa ustawa określa wymóg wprowadzenia w biurach rachunkowych, kancelariach biegłych rewidentów i doradców podatkowych odpowiednich strategii, środków kon- troli oraz procedur służących skutecznemu ograniczaniu ryzyka związanego z pra- niem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 Ustawy) stanowić ma akt we- wnętrzny instytucji obwiązanej, w którym sprecyzowane zostaną zasady postępo- wania stosowane w instytucji obowiązanej w celu właściwego wywiązania się z na- łożonych na tę instytucję obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Określenie tych zasad powinno uwzględniać nie tylko cel, w jakim są wprowadzane, a więc właściwe ograniczanie i zarządzanie rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ale również charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez instytucję obowiązaną działalności. Minimalny za- kres przedmiotowy wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej określono w art. 50 ust. 2 Ustawy i obejmuje on: 1) określenie czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka pra- nia pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfi- kowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, 2) zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terrory- zmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 3) środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospo- darczymi lub transakcją okazjonalną, 4) zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, 5) zasady przechowywania dokumentów i informacji, zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie GIIF informacji 6) o transakcjach oraz zawiadomieniach, 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowa procedura
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: