Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00128 005106 20935771 na godz. na dobę w sumie
Przed maturą z języka polskiego, część 3 (od pozytywizmu do współczesności) - ebook/pdf
Przed maturą z języka polskiego, część 3 (od pozytywizmu do współczesności) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-959679-2-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> jezyk polski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja „Przed maturą z języka polskiego” przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminu dojrzałości, ale służy też systematycznemu podwyższaniu osiągnięć w szkole. Stanowi doskonałą pomoc w przygotowaniu się do lekcji, sprawdzianów i egzaminu maturalnego.

Ta książka zawiera zadania dotyczące tekstów z okresu od pozytywizmu do współczesności. Część druga obejmuje okres od renesansu do romantyzmu, a pierwsza mieści materiał ze starożytności i średniowiecza. Ćwiczenia mogą wykonywać uczniowie samodzielnie, ale również nauczyciel może je wykorzystywać na lekcjach języka polskiego.

Praca z tą publikacją – oprócz podnoszenia umiejętności polonistycznych – kształci zdolność samooceny, dzięki sprecyzowaniu, co dane zadanie sprawdza, określeniu poziomu wymagań, kategorii taksonomicznych, sposobu punktowania odpowiedzi oraz powiązaniu zadań z wymaganiami szkolnymi i egzaminacyjnymi.

Ten e-book w twoim komputerze, laptopie, smartfonie sprawia, że uczysz się, kiedy i gdzie chcesz. Działające OFFLINE hiperłącza pozwalają łatwo i szybko sprawdzić odpowiedź i powrócić do kolejnych zadań!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTĘP Literatura to wiadomości, które się nie starzeją. Ezra Pound Wszyscy, którzy pragną studiować na przykład informatykę, ekonomię czy prawo, powinni uznać fakt oczywisty, iż niezbędne jest do tego dobre przygotowanie z humanistyki. Wiemy bowiem, że najistotniejsze zadanie współczesnej szkoły to kształtowanie umiejętności pozyskiwania informa- cji, korzystania z wiedzy dostępnej w różnych źródłach, jak również uczenie logicznego myślenia, analizowania i syntetyzowania faktów, wyciągania wniosków, precyzyjnego formułowania sądów i opinii. A właśnie czytanie ze zrozumieniem utworów literackich, ich wielopłaszczyznowe analizowanie uczy samodzielnego myślenia, rozwija zainteresowania, pobudza intelek- tualną aktywność. Zamieszczone w tej książce zadania stanowią taki model pracy z tekstami literackimi, który wspomaga realizację celów zgodnych z koncepcją współ- czesnej oświaty. Zaproponowana metoda eksplikacji heurystycznej zakłada bowiem odejście od kultu faktów i „pustej” wiedzy, od schematyzmu, ste- reotypów, metod podających. Ważna jest umiejętność wykorzystania wiedzy. Zadania krótkiej odpowiedzi zwracają szczególną uwagę na otwartość tekstów, prowokują do wielostronnej analizy, indywidualnego odczytania utworu oraz formułowania własnych tez interpretacyjnych. Zadania roz- szerzonej odpowiedzi to synteza wniosków z pracy przygotowawczej – zadań krótkiej odpowiedzi. Tu – tworząc dłuższą wypowiedź (ustną bądź pisemną) – masz przedstawić własny punkt widzenia, wykazać się umiejęt- nością selekcjonowania i porządkowania zgromadzonych informacji. Zaproponowane zadania są przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodsta- wowych, pomagają w przygotowaniu do matury, na studia, są elementem szeroko rozumianej edukacji humanistycznej. Podobnie jak w części pierwszej i drugiej, zadania w części trzeciej spraw- dzają wiadomości i umiejętności w zakresie określonym w standardach wymagań egzaminacyjnych oraz są zgodne z podstawą programową dla szkół ponadpodstawowych. Jednak tutaj również najistotniejszym kryterium wyboru tekstów było to, w jakim stopniu pozwala on skonstru- ować zadania kształcące umiejętności analityczne oraz sprawdzające wiedzę – zarówno teoretycznoliteracką, jak i historycznoliteracką – niezbędną do analizy różnorodnych utworów literackich. 4 Ćwiczenia są dostosowane do różnego poziomu wiedzy i umiejętności. Można je wykorzystać do samodzielnej pracy w domu. Znajdujące się na końcu publikacji modele odpowiedzi, informacje dotyczące kategorii takso- nomicznych i szkolnego poziomu wymagań pozwalają na dokonanie trafnej samooceny. Jednak współpraca i konsultacja z nauczycielem może być dla ciebie bar- dzo cenna, gdyż udzielone odpowiedzi nie muszą być dokładnie takie, jak zaproponowane w modelach odpowiedzi. Uwagi nauczyciela pomogą tak- że w opracowaniu zadań rozszerzonej odpowiedzi. Pracując w domu nad zadaniami krótkiej odpowiedzi, swoje problemy możesz zasygnalizować nauczycielowi. On wyjaśni ci daną kwestię bądź udzieli odpowiednich wskazówek, dzięki czemu samodzielnie rozwiążesz dany problem, lepiej zrozumiesz celowość wprowadzenia określonego pojęcia czy przyswoje- nia określonej wiedzy. On może zasugerować lektury, wskazać konteksty, skłonić do twórczych poszukiwań i głębszego spojrzenia na dany problem. Zadania łączą się ze sobą, stanowią logiczny ciąg. W kolejnych pojawiają się odwołania do wcześniejszych utworów czy omawianych problemów, co pozwala na utrwalenie wiedzy i umiejętności. Ich istotą są ponadto od- niesienia do innych fragmentów utworu, z którego pochodzi analizowany tekst, oraz integracja treści nauczania z różnych dziedzin humanistyki (nie tylko łączenie historii literatury, teorii literatury, językoznawstwa, lecz tak- że odwołania do sztuk plastycznych, filmu, filozofii). Szerzej spojrzeć na dany problem pomoże ci również sposób sformułowania wielu zadań – ich treść została wzbogacona o informacje dotyczące tego zagadnienia bądź interesujące opinie krytyków. Zadania krótkiej odpowiedzi uczą wnikliwego czytania, rozumienia sensu słów, wersów, strof, rozdziałów w utworze, precyzji i ścisłości myślenia, trafnego wnioskowania, dostrzegania kontekstów i istotnych, znaczących elementów wypowiedzi oraz ich funkcji w określonej strukturze. Pracując nad zadaniami rozszerzonej odpowiedzi, trzeba widzieć korespondencję tekstów kultury (literatury, sztuk plastycznych, filmu, filozofii), powiązania kultury polskiej, europejskiej i światowej, analogie tematów, prądów, mo- tywów. Dostrzeganie tych zależności i wpływów zachęca do samodzielnych lektur i zmusza do namysłu, ukazując otwartość, wieloaspektowość, złożo- ność szeregu zagadnień. Wybierając odpowiadające ci zadanie rozszerzonej odpowiedzi, zgodne twoimi z zainteresowaniami (np. nawiązujące do malarstwa czy filmu) – musisz samodzielnie przeanalizować określone teksty kultury. Zadania 5 zostały bowiem tak skonstruowane, że nie wystarczą streszczenia utwo- rów. Konieczne jest wykorzystanie wniosków z ich analizy w odniesieniu do danego zadania – zatem: zebranie informacji, segregowanie ich, wycią- ganie wniosków i syntetyzowanie zebranego materiału. To model pracy z tekstami kultury pod fachowym nadzorem nauczyciela-partnera, wspo- magającego radą na różnych etapach twoich poszukiwań, wyjaśniającego problemy, proponującego wciąż nowe, ciekawe, inspirujące zmagania inte- lektualne. Tak rozumiana humanistyka, tak odbierane teksty kultury to bez wątpienia skarbiec wiadomości, które się nie starzeją. Po kliknięciu w tekst ZADANIA KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI przechodzisz do SCHEMATÓW ODPOWIEDZI dotyczących analizowanego tekstu. Wracasz do zadań, klikając w SCHEMATACH ODPOWIEDZI tytuł tego tekstu. Dzięki hiperłączom możesz szybko sprawdzić swoją odpowiedź! 6
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przed maturą z języka polskiego, część 3 (od pozytywizmu do współczesności)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: