Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00268 007734 10467979 na godz. na dobę w sumie
Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej - ebook/pdf
Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 409
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6601-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inwestycje specyficzne to nakłady, które mogą być efektywnie wykorzystane wyłącznie w relacji umownej ze ściśle określoną osobą. Zaangażowanie zasobów w takie inwestycje ma konsekwencje dla swobody, z jaką strona zaangażowana może uczestniczyć w grze rynkowej. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku, w którym inwestycja specyficzna jest realizowana przed zawarciem umowy, od której zależy jej ekonomiczna efektywność (inwestycje przedkontraktowe). Inwestycje specyficzne stały się przedmiotem wielu analiz z różnych dziedzin wiedzy, takich jak ekonomia, socjologia i psychologia. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie o możliwość wykorzystania wspomnianego wyżej dorobku do sprecyzowania zasad postępowania stron podejmujących starania o zawarcie umowy oraz do określenia treści odpowiedzialności z tytułu naruszenia tych zasad. Jest to więc pytanie o użyteczność refleksji z zakresu ekonomii oraz psychologii do wskazania granicy między dopuszczalnym zachowaniem zmierzającym do maksymalizacji własnych korzyści a zachowaniami, które stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, oraz do określenia optymalnych sankcji związanych z naruszeniem dobrych obyczajów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje oma- wiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukują- cych wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic- twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w ko- mentarzach. Inwestycje specyficzne to nakłady, które mogą być efektywnie wyko- rzystane wyłącznie w relacji umownej ze ściśle określoną osobą. Zaan- gażowanie zasobów w takie inwestycje ma konsekwencje dla swobody, z jaką strona zaangażowana może uczestniczyć w grze rynkowej. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku, w którym inwestycja specyficzna jest realizowana przed zawarciem umowy, od której zależy jej ekono- miczna efektywność (inwestycje przedkontraktowe). Inwestycje specy- ficzne stały się przedmiotem wielu analiz z różnych dziedzin wiedzy, takich jak ekonomia, socjologia i psychologia. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie o możliwość wykorzystania wspomnianego wyżej dorobku do sprecyzowania zasad postępowania stron podejmu- jących starania o zawarcie umowy oraz do określenia treści odpowie- dzialności z tytułu naruszenia tych zasad. Jest to więc pytanie o uży- teczność refleksji z zakresu ekonomii oraz psychologii do wskazania granicy między dopuszczalnym zachowaniem zmierzającym do maksy- malizacji własnych korzyści a zachowaniami, które stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami, oraz do określenia optymalnych sankcji związa- nych z naruszeniem dobrych obyczajów. Dr Marcin Spyra – jest adiunktem w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego na Uniwersytecie Jagiellońskim. www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-6600-5 J E W O T K A R T N O K D E Z R P I C Ś O N L A I Z D E I W O P D O E I M I Ż E R W E N Z C I F Y C E P S E J C Y T S E W N I E W O T K A R T N O K D E Z R P A R Y P S . M MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZEDKONTRAKTOWE INWESTYCJE SPECYFICZNE W REŻIMIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDKONTRAKTOWEJ MARCIN SPYRA Cena: 119,00 zł Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN SPYRA • PRZEDKONTRAKTOWE INWESTYCJE SPECYFICZNE W REŻIMIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDKONTRAKTOWEJ Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Maciej Górka ZASADA WZAJEMNEGO UZNAWANIA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM Łukasz Goździaszek PRAWO BLOGOSFERY Karol Świtaj SKARGA O STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Z PRAWEM PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA Barbara Barut-Skupień WSPÓŁUCZESTNICTWO PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I SĄDOWOADMINISTRACYJNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRZEDKONTRAKTOWE INWESTYCJE SPECYFICZNE W REŻIMIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDKONTRAKTOWEJ MARCIN SPYRA WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: dr hab. Maciej Mataczyński Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6600-5 ISBN e-book 978-83-255-6601-2 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  XIII Bibliografia   .................................................................................................................  XVII Wstęp   ............................................................................................................................ XXXVII Część pierwsza. Zagadnienia ogólne.......................................................................  1 Rozdział I. Podstawowe pojęcia i założenia   ........................................................  1 1 § 1.  Inwestycje i aktywa specyficzne dla relacji ..............................................  I.  Inwestycje ...........................................................................................  1 2 II.  Inwestycje specyficzne .....................................................................  5 III.  Specyficzne inwestycje kooperatywne i niekooperatywne ........  IV.  Aktywa specyficzne ..........................................................................  5         7 7 8 10 13 15 15 16 17 19 19 21 24 24 26 31 31 31 V         § 2.  Znaczenie inwestycji specyficznych i kosztów przepadłych dla   ekonomii transakcji .....................................................................................  I.  Inwestycje specyficzne a konkurencja ...........................................  II.  Związanie (hold-up) i quasi-renty ..................................................  III.  Rynek, hierarchie i hybrydy ............................................................  IV.  Umowy otwarte .................................................................................  § 3.  Koszty, nakłady, wydatki ............................................................................  I.  Nakłady i wydatki .............................................................................  II.  Koszty ..................................................................................................  III.  Koszty przepadłe ...............................................................................  § 4.  Dobre obyczaje i odpowiedzialność przedkontraktowa ........................  I.  Pojęcie odpowiedzialności przedkontraktowej ...........................  II.  Dobre obyczaje jako kryterium oceny zachowania stron             przed zawarciem umowy .................................................................  Rozdział II. Inwestycje specyficzne przed zawarciem umowy   .......................  § 1.  Inwestycje specyficzne i koszty przepadłe przed zawarciem umowy ....  § 2.  Racjonalność specyficznych inwestycji przedkontraktowych .............  Rozdział III. Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji specyficznych na etapie przedkontraktowym   ........................................................................  § 1.  Potrzeba specyficznych inwestycji przedkontraktowych źródłem  nieefektywnych decyzji gospodarczych ...................................................  I.  Sformułowanie problemu ................................................................    Spis treści II.  Powstrzymanie się od inwestycji jako strategia równowagi ......  III.  Powstrzymanie się od inwestycji jako konsekwencja ryzyka  oportunistycznego zachowania drugiej strony ............................  IV.  Symetryczne zaangażowanie w inwestycje specyficzne .............  § 2.  Krytyka stanowiska większościowego ......................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Znaczenie czynnika interakcji ........................................................  III.  Poniesienie kosztów przepadłych jako czynnik motywacji         w procesie decyzyjnym ....................................................................  IV.  Czynnik konkurencji ........................................................................  § 3.  Politycznoprawne założenia regulacji przedkontraktowych   inwestycji specyficznych .............................................................................  Część druga. Zagadnienia bezprawności zachowań przedkontraktowych ...  Rozdział IV. Zakaz agresywnego wykorzystania przewagi płynącej z asymetrii inwestycji specyficznych (zachowań oportunistycznych)  ....  § 1.  Przekład koncepcji ekonomicznej na język normy prawnej .................  § 2.  Inwestycje równoczesne i nierównoczesne ..............................................  § 3.  Doprowadzenie do asymetrii przedkontraktowych inwestycji   specyficznych jako sprzeczne z dobrymi obyczajami uzyskanie   przewagi negocjacyjnej ...............................................................................  § 4.  Wykorzystanie przewagi negocjacyjnej płynącej z asymetrii   inwestycji specyficznych .............................................................................                      I.  Żądanie podziału korzyści ze szkodą dla strony realizującej   inwestycję ...........................................................................................  II.  Czy każda propozycja podziału sprzecznego z dobrymi   obyczajami uzasadnia roszczenia odszkodowawcze? .................  III.  Odzyskanie nakładów poniesionych na przedkontraktowe   inwestycje specyficzne......................................................................  IV.  Kwestia ekonomicznej efektywności projektu .............................  V.  Rodzaj chronionych inwestycji .......................................................  VI.  Znaczenie jawności inwestycji ........................................................  1.  Sformułowanie problemu ...........................................................  2.  Czy dobre obyczaje wymagają utajnienia specyficznych   inwestycji przedkontraktowych? ..............................................  3.  Umyślność wykorzystania przewagi ........................................  4.  Umyślność działania, akceptowanie i inspirowanie   inwestycji. Czy niepotrzebny puzzel? .......................................    VII.  Bezprawne wykorzystanie przewagi kontraktowej płynącej   z asymetrii inwestycji specyficznych: znamiona typu   sprzecznego z dobrymi obyczajami zachowania na etapie  przedkontraktowym .........................................................................  VI 31 36 37 39 39 40 43 45 49 56 56 56 58 60 69 69 73 74 79 84 96 96 97 100 103 105 Spis treści   VIII.  Proponowana konstrukcja bezprawnego wykorzystania   przewagi kontraktowej a delikt wyzysku ......................................  Rozdział V. Przepływ i ochrona informacji związanych z przedkontraktowymi inwestycjami specyficznymi   ................................  § 1.  Zagadnienia ogólne ......................................................................................  § 2.  Obowiązki informacyjne a specyficzne inwestycje w informacje .......  I.  Uzasadnienie istnienia obowiązku informacyjnego ...................  II.  Prawo do zachowania tajemnicy jako środek służący ochronie  społecznie użytecznych inwestycji w informacje ........................  1.  Pełny zwrot z inwestycji w informacje jako konieczny       warunek inwestycji na optymalnym poziomie.......................          2.  Przesłanki powstania prawa zachowania w tajemnicy   informacji uzyskanej w wyniku inwestycji .............................  III.  Krytyka postulatu ochrony przedkontraktowych inwestycji   w informacje ......................................................................................  IV.  Rozwarstwienie problemu ochrony przedkontraktowych   inwestycji w informacje ze względu na ich produktywny   lub dystrybutywny charakter ..........................................................  V.  Kwestia istnienia obowiązku ujawnienia informacji, gdy   informacja i ujawnienie są produktywne ......................................  1.  Systemowa analogia z prawem własności intelektualnej ......  2.  Wnioski płynące z analogii z systemem prawa własności  intelektualnej ................................................................................  3.  Specyficzne inwestycje w uzyskanie produktywnych   informacji ......................................................................................  VI.  Obowiązek produktywnego ujawnienia nieproduktywnej   informacji ...........................................................................................  1.  Ogólna reguła ujawnienia informacji de lege lata ..................  2.  Realizacja inwestycji specyficznych .........................................    VII.  Czy istnieje obowiązek nieproduktywnego ujawnienia  nieproduktywnej informacji? .........................................................  § 3.  Informacje dotyczące uwarunkowań przedkontraktowych         inwestycji specyficznych .............................................................................  I.  Ogólne uzasadnienie istnienia obowiązku informacyjnego ......  II.  Ograniczenia wynikające z charakteru komunikatu  o prawdopodobieństwie zawarcia umowy ....................................  III.  Szczególne przypadki, w których istnieje obowiązek powia-  domienia o niskim prawdopodobieństwie zawarcia umowy ....  1.  Okoliczności wymagające notyfikacji ......................................  2.  Informacja o niemożliwości zawarcia skutecznej umowy ....  106 109 109 115 115 127 127 130 136 141 143 143 146 153 158 158 161 163 164 164 167 172 172 173 VII Spis treści A. Okoliczności obiektywne ......................................................  B.  Okoliczności subiektywne ....................................................  C. Uzasadnienie istnienia obowiązku informacyjnego   na gruncie prawa polskiego ..................................................  D. Przyczynienie poszkodowanego, wina sprawcy ...............  3.  Informacja o okolicznościach, od których zależy zawarcie   umowy ...........................................................................................  A. Propozycja normy ..................................................................  B.  Zastrzeżenia ............................................................................  C. Konkluzje ................................................................................  4.  Informacja o nieadekwatności realizacji inwestycji   specyficznej w aktualnym stanie negocjacji ...........................  Rozdział VI. Swoboda wycofania się z rozmów   .................................................  § 1.  Sformułowanie problemu ...........................................................................  § 2.  Stan zaawansowania rozmów a prawo odstąpienia od negocjacji .......  § 3.  Wpływ realizacji przedkontraktowej inwestycji specyficznej   na swobodę odstąpienia od rokowań oraz zmiany propozycji   umownych przez drugą stronę...................................................................  I.  Sformułowanie problemu ................................................................  II.  Odpowiedzialność z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia             VIII od rokowań jako przypadek Vertrauenshaftung w prawie  niemieckim, szwajcarskim i austriackim ......................................  1.  Przesłanki ograniczenia swobody odstąpienia od rokowań ..  2.  Związek przyczynowy między inwestycją specyficzną  a uzasadnionym przekonaniem o zawarciu umowy..............  3.  Zachowanie uzasadniające przekonanie o pewności  zawarcia umowy ..........................................................................  4.  Adekwatny powód odstąpienia od rokowań ...........................  III.  Odpowiedzialność z tytułu zerwania rozmów w jurysdykcjach  romańskich.........................................................................................  IV.  Promissory estoppel ...........................................................................  V.  Ocena zasadności przyjęcia ograniczenia prawa do odstąpienia   jako elementu dobrych obyczajów na gruncie prawa polskiego ..  1.  Kwestie ogólne..............................................................................  2.  Nakłady przedkontraktowe wpływające na ograniczenie   prawa zaniechania starań o zawarcie umowy.........................  A. Ochrona inwestycji specyficznych ......................................  B.  Rodzaj chronionych inwestycji specyficznych ..................  C. Związek przyczynowy między zachowaniem strony   odstępującej od rozmów a realizacją inwestycji ................  D. Brak ochrony inwestycji bagatelnych .................................  173 175 177 178 179 179 184 187 189 191 191 192 199 199 200 200 201 203 205 206 207 211 211 212 212 216 219 220 Spis treści 3.  Brak racjonalnych podstaw dla pewności co do zawarcia   umowy przed osiągnięciem pełnego konsensusu ..................  4.  Zaufanie do oświadczeń dotyczących warunków zawarcia   umowy ...........................................................................................  5.  Odpowiedzialność z tytułu nieuzasadnionej zmiany   stanowiska zamiast odpowiedzialności z tytułu   nieuzasadnionego zerwania rozmów .......................................  6.  Ograniczenie prawa zmiany propozycji negocjacyjnych   a swoboda zakończenia negocjacji. Problem spójności   systemu ..........................................................................................  7.  Usprawiedliwione przyczyny zawiedzenia zaufania .............  Część trzecia. Instrumenty ochrony interesów strony realizującej przedkontraktowe inwestycje specyficzne ......................................................  Rozdział VII. Wartość inwestycji specyficznych jako podstawa ustalenia odszkodowania z tytułu naruszenia dobrych obyczajów przy zawieraniu umowy (art. 72 § 2 KC)   ......................................................................................  § 1.  Trzy grupy sytuacji będących podstawą roszczeń z tytułu   odpowiedzialności przedkontraktowej ....................................................  § 2.  Związek przyczynowy .................................................................................        I.  Dwa typy związku przyczynowego określające zakres   roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności  przedkontraktowej  ...........................................................................  II.  Przypadki, w których ważna umowa wiąże strony .....................  III.  Przypadki, w których nie zawarto ważnej umowy ......................  1.  Kontrowersje wokół rozumienia związku przyczynowego   na gruncie art. 72 § 2 KC ............................................................  2.  Naprawienie szkód powstałych w związku z zaangażo-  waniem w wadliwy proces zawierania umowy.......................  A. Naprawienie szkód pozostających w związku   z zaangażowaniem się w proces zawierania umowy   jako rozwiązanie problemu hold-up ...................................  B.  Naprawienie szkody pozostającej w związku   z zaangażowaniem w proces zawierania umowy   a rekompensacyjna funkcja odszkodowania .....................  C. Argumenty odnoszące się do wykładni literalnej   art. 72 § 2 KC...........................................................................  D. Argumenty wywodzące się z koncepcji odpowiedzial-  ności przedkontraktowej jako odpowiedzialności   z tytułu zawiedzionego zaufania .........................................  3.  Naprawienie szkód pozostających wyłącznie w związku  z bezprawnym zachowaniem sprawcy .....................................  220 224 229 230 232 235 235 235 238 238 239 239 239 241 241 244 245 246 247 IX Spis treści     IV.  Przypadki, w których poszkodowany uchylił się od skutków  oświadczenia ......................................................................................  V.  Przypadki, w których zawarta umowa została   zmodyfikowana .................................................................................  § 3.  Rodzaj przedkontraktowych inwestycji specyficznych objętych       ochroną odszkodowawczą ..........................................................................  I.  Inwestycje specyficzne o charakterze majątkowym ...................  II.  Inwestycje specyficzne o charakterze niemajątkowym.   Problem utraconych korzyści wynikających z niezawarcia   umowy alternatywnej .......................................................................  § 4.  Czy roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności  przedkontraktowej obejmują wyłącznie wartość inwestycji  przedkontraktowych? ..................................................................................  § 5.  Sposób ustalenia wartości szkody związanej z przedkontraktowymi  inwestycjami specyficznymi ......................................................................              I.  Praktyczna przewaga roszczeń odszkodowawczych nad   roszczeniami restytucyjnymi w przypadku odpowiedzialności  przedkontraktowej ............................................................................  II.  Wycena aktywów jako podstawa ustalenia rozmiaru roszczeń  odszkodowawczych ...........................................................................  III.  Reguły wyceny aktywów w prawie bilansowym. Różnice   z wyceną przy odszkodowaniach....................................................  IV.  Szkoda poniesiona w związku z inwestycją specyficzną   niewiążącą się z wytworzeniem lub nabyciem aktywów   specyficznych .....................................................................................  V.  Szkoda poniesiona w związku z inwestycją przedkontraktową  polegającą na wytworzeniu lub nabyciu aktywów specyficznych,   które nie mają alternatywnego zastosowania ...............................  VI.  Szkoda poniesiona w związku z inwestycją przedkontraktową  polegającą na wytworzeniu lub nabyciu aktywów specyficznych,   które mają alternatywne zastosowanie ..........................................  1.  Szkoda jako różnica wartości nakładów oraz wartości   wynikającej z możliwości alternatywnego wykorzystania   aktywów specyficznych ..............................................................  2.  Różne metodologie wyceny aktywów ......................................  3.  Zasada wyceny − przy pomocy rynkowej − zbywczej   wartości aktywów ........................................................................  4.  Zastosowanie innych metod wyceny niż odniesienie do   aktualnej wartości rynkowej .....................................................  § 6.  Nadmierne inwestycje a wielkość odszkodowania .................................  I.  Sformułowanie problemu ................................................................    X 251 254 256 256 258 261 265 265 268 269 273 274 275 275 276 278 281 283 283 Spis treści II. Pojęcie nadmiernej inwestycji przedkontraktowej ...................... III. Ograniczenie odpowiedzialności z tytułu tzw. negatywnego interesu umownego maksymalnie do wartości korzyści objętych tzw. interesem pozytywnym ........................................... IV. Zastosowanie kryterium adekwatnego związku przyczynowego jako narzędzia przeciwdziałania nadmiernym inwestycjom przedkontraktowym ......................... 1. Sformułowanie problemu ........................................................... 2. Odpowiedzialność za szkody pozostające w związku z bezprawnym zachowaniem dłużnika .................................... 3. Odpowiedzialność za uszczerbek spowodowany zaangażowaniem w wadliwy proces zawierania umowy ...... V. Nadmierna inwestycja jako przyczynienie się do zwiększenia rozmiarów szkody ............................................................................. 1. Sformułowanie problemu ........................................................... 2. Przyczynienie się do powstania szkody pozostającej w związku z bezprawnym zachowaniem dłużnika ................ 3. Przyczynienie się do powstania szkody pozostającej w adekwatnym związku z nieskutecznym podjęciem starań o zawarcie niewadliwej umowy .................................... § 7. Wpływ późniejszych relacji kontraktowych stron na odszkodowanie z tytułu winy w kontraktowaniu obejmujące wartość przedkon- traktowych inwestycji specyficznych ....................................................... I. Skutki zawarcia nowej umowy dotyczącej tego samego przedmiotu ......................................................................................... II. Skutki podjęcia nieskutecznych starań o zawarcie nowej  umowy ................................................................................................ Rozdział VIII. Modyfikacja treści umowy jako środek uzupełniający w modelu ochrony inwestycji przedkontraktowych ................................... § 1. Modyfikacja umowy. Potrzebne uzupełnienie wachlarza środków ochrony .......................................................................................................... § 2. Interes społeczny i indywidualny jako decydujące kryteria dopuszczalności modyfikacji umowy ...................................................... § 3. Wykorzystanie przewagi kontraktowej wynikającej z asymetrii przedkontraktowych inwestycji specyficznych jako sytuacja przymusowa .................................................................................................. I. Sformułowanie problemu ................................................................ II. Wykorzystanie przewagi wynikającej z asymetrii przedkontraktowych inwestycji specyficznych jako  przypadek wyzysku .......................................................................... 286 289 295 295 296 297 301 301 302 306 308 308 312 315 315 317 321 321 322 XI Spis treści     III.  Wykorzystanie przewagi wynikającej z asymetrii   przedkontraktowych inwestycji specyficznych a pojęcie   groźby bezprawnej (art. 87 KC) ......................................................  IV.  Ocena obowiązującej regulacji oraz projektów jej modyfikacji ..  1.  Ocena obowiązującej regulacji ..................................................  A. Zakres przysługujących uprawnień ....................................  B.  Termin wykonania uprawnień ............................................  C. Mechanizm modyfikacji umowy ........................................  2.  Ocena regulacji wyzysku w projekcie I Księgi KC .................  Część czwarta. Fiasko prawidłowo prowadzonych starań o zawarcie umowy .....................................................................................................................  Rozdział IX. Rozliczenie wartości przedkontraktowych inwestycji specyficznych w razie niezawarcia umowy przez prawidłowo działające strony   .................................................................................................  § 1.  Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.  Rozliczenie jako narzędzie stymulujące prawidłowy przepływ   informacji między stronami .......................................................................  I.  Treść propozycji ................................................................................  II.  Ocena propozycji ...............................................................................  § 3.  Rozliczenie jako mechanizm skłaniający do realizacji inwestycji          kooperatywnych na optymalnym poziomie ............................................  I.  Postulat restytucji wartości korzyści uzyskanych przez drugą   stronę z nadzwyczajnych inwestycji specyficznych ....................  II.  Roszczenia o zwrot wartości korzyści płynących z inwestycji  kooperatywnej de lege lata ...............................................................  1.  Klasyfikacja przypadków ...........................................................  2.  Inwestycje kooperatywne realizowane w trakcie rokowań  na podstawie wstępnego porozumienia ...................................  3.  Inwestycje kooperatywne realizowane w trakcie rokowań  bez podstawy umownej ..............................................................  A. Zagadnienia ogólne ...............................................................  B.  Bezpodstawne wzbogacenie .................................................  C. Roszczenia między właścicielem a posiadaczem   windykowanej rzeczy ............................................................  D. Roszczenia z tytułu prowadzenia cudzych spraw bez   zlecenia ....................................................................................    III.  Ocena trafności i proporcjonalności roszczenia o zwrot   korzyści jako środka stymulującego inwestycje kooperatywne ..  Wnioski   ........................................................................................................................  Indeks rzeczowy  .........................................................................................................  XII 326 327 327 327 328 330 332 334 334 334 336 336 338 340 340 343 343 343 345 345 345 350 351 354 357 367 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa i inne dokumenty normatywne BGB ......................................  Bürgerliches Gesetzbuch, niemiecki kodeks cywilny CISG  ....................................  Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzyna- rodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45,  poz. 286) DCFR  ..................................  Draft Common Framework of Reference Dyrektywa 2004/39/WE ....  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 21.4.2004 r. o rynkach instrumentów finansowych zmienia- jąca Dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i Dyrektywę  2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchyla- jąca Dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.Urz. L Nr 145, s. 1) Dyrektywa 2005/29/WE ....  Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 11.5.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych  stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów  na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca Dyrektywę Rady  84/450/EWG, Dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzenie (WE)  Nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE  L Nr 149, s. 22) Dyrektywa 2011/7/UE  ......  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE  z 16.2.2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach  w transakcjach handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 48, s. 1) FundEmU  ...........................  ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu fundu- szy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) FundInwU  ..........................  ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 157 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1974 r. − Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 ze zm.) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC  .....................................  ustawa z 17.11.1964 r. − Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KredKonsU  .........................  ustawa z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 126,  poz. 715 ze zm.) XIII Wykaz skrótów KSR  ......................................  Krajowe Standardy Rachunkowości MSR  .....................................  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSSF  ...................................  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej NieuczPraktRynkU ............  ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak- tykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) OfertPublU ..........................  ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowa- dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys- temu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 1382 ze zm.) PrBank  ................................  ustawa z 29.8.1997 r. − Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r.  poz. 1376 ze zm.) PrKonU  ...............................  ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r.  poz. 930) ProjKC .................................  opublikowany przez KKPC projekt I Księgi Kodeksu cywil- nego z 2008 r. PrUpadNapr  .......................  ustawa z 28.2.2003 r. − Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.  z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWłPrzem  .........................  ustawa z 30.6.2000 r. − Prawo własności przemysłowej  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) PrZamPublU  ......................  ustawa z 29.1.2004 r. − Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 907 ze zm.) RachunkU  ...........................  ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 330) Rozporządzenie  1606/2002  ...........................  Rozporządzenie (WE) Nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego  i Rady z 19.7.2002 r. w sprawie stosowania międzynarodo- wych standardów rachunkowości (Dz.Urz. UE L Nr 243, s. 1  ze zm.) Rozporządzenie  1126/2008  ...........................  Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z 3.11.2008 r.  przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachun- kowości zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1606/2002  Parlamentu Europejskiego i Rady z 3.11.2008 r. (Dz.Urz. UE  L Nr 320, s. 1) TimU  ...................................  ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370) TRIPS  ..................................  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property  Rights, Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw  własności intelektualnej TrWarR ................................  rozporządzenie Ministra Finansów z 24.9.2012 r. w sprawie  trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, ban- XIV Wykaz skrótów ków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instru- mentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U.   z 2012 r. poz. 1078) UsługiTurystU  ....................  ustawa z 29.8.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 196 ze zm.) ZNKU ..................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)  2. Organy i instytucje BAG  .....................................  Bundesarbeitsgericht (niemiecki Federalny Sąd Pracy) BGer  ....................................  Bundesgericht (szwajcarski Sąd Najwyższy)  BGH  ....................................  Bundesgerichtshof (niemiecki Sąd Najwyższy) CSC  ......................................  Corte Suprema di Cassazione (włoski Sąd Najwyższy) KKPC  ..................................  Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze  Sprawiedliwości LG  ........................................  Landesgericht (w Niemczech sąd okręgowy) NJWRR  ...............................  NJW-Rechtsprechungs-Report NSA  .....................................  Naczelny Sąd Administracyjny OGH  ....................................  Der Oberste Gerichtshof (austriacki Sąd Najwyższy) SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny TS  .........................................  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich WSA  ....................................  wojewódzki sąd administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Am. Econ. Rev.  ...................  American Economic Review AUWr  ..................................  Acta Uniwersytetu Wrocławskiego Beck RS  ...............................  Beck-Rechtsprechung Biul. SN  ...............................  Biuletyn Sądu Najwyższego CLR  ......................................  California Law Review Econ. J.  ................................  The Economic Journal EL  .........................................  Economic Letters  JLEO  ....................................  Journal of Law, Economics and Organization JLS  ........................................  The Journal of Legal Studies MKBGB  ..............................  Münchener Kommentar zum BGB  NP  ........................................  Nowe Prawo OBHDP  ...............................  Organization Behavior and Humane Decision Process OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich XV Wykaz skrótów OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal.  .......................................  Palestra PiM  ......................................  Prawo i Medycyna PiP  .......................................  Państwo i Prawo PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego ProjKC .................................  Opublikowany przez KKPC projekt I księgi Kodeksu cywil- nego z 2008 Prz. Prawn. UW  .................  Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego PS  .........................................  Przegląd Sądowy RAND J.E.  ...........................  The RAND Journal of Economics RGC  .....................................  Repertorio della Giustizia Civile RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SP  .........................................  Studia Prawnicze SPC  ......................................  System Prawa Cywilnego SPE  .......................................  Studia Prawno-Ekonomiczne SPH  ......................................  System Prawa Handlowego SPP  .......................................  System Prawa Prywatnego TPP  ......................................  Transformacje Prawa Prywatnego VLR  .....................................  Virginia Law Review 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł Nb  ........................................  numer brzegowy Nr  .........................................  numer por.  .......................................  porównaj poz.  ......................................  pozycja red.  .......................................  redaktor rozdz.  ...................................  rozdział s.  ...........................................  strona wyr.  ......................................  wyrok XVI Bibliografia ABA Committee on Negotiated Acquisitions, The M A Process. A Practical Guide for the  Acemoglu D., Shimer R., Holdups and Efficiency with Search Frictions, International  Business Lawyer, Chicago 2005 Economic Review 1999, vol. 40, Nr 4 Ackermann T., Der Schutz des negativen Interesses, Tybinga 2007 Adams M., Irrtümer und Offenbarungspflichten im Vertragsrecht, Archiv für die Civilis- tische Praxis 1986, Nr 5 Afferni G., Responsabilità precontrattuale e rottura delle trattative: danno risarcibile e nes- so di causalità, Danno e responsabilità 2009, Nr 5 Akerlof G.A., The Market for „Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism,  The Quarterly Journal of Economics 1970, vol. 84, Nr 3 American Law Institute, Student Edition of Restatement of the Law of Contracts, St. Paul  Anderlini L., Felli L., Costly Bargaining and Renegotiation, Econometrica 2001, vol. 69, Nr 2 Anderlini L., Felli L., Transaction Costs and the Robustness of the Coase Theorem, Econ. J.  Anderlini L., Felli L., Postlewait A., Courts of Law and Unforeseen Contingencies, JLEO  Anderlini L., Sabourian H., Cooperation and Effective Computability, Econometrica 1995,  1933 2006, vol. 116, Nr 508  2011, vol. 23, Nr 3 vol. 63, Nr 6 Anderson E., The Salesperson As Outside Agent or Employee: A Transaction Cost Analysis, Marketing Science 1985, vol. 4 Arkes H.R., Blumer C., The Psychology of Sunk Cost, OBHDP 1985, vol. 35, Nr 1 Arnold R.A., Microeconomics, Mason OH 2014 Avadhani V.A., Investment Management, Bombaj 2010 Backhaus J.G. (red.), The Elgar Companion to Law and Economics, Cheltenham 2005 Baird D.G., Precontractual Disclosure Duties Under the Common European Sales Law,  Common Market Law Review 2013, vol. 50, numer specjalny Baird D.G., Gertner R.H., Picker R.C., Game Theory and the Law, Cambridge MA 2003 Baker H.K., Nofsinger J.R. (red.), Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets,  Baldenius T., Ownership, incentives and the hold-up problem, RAND J.E. 2006, vol. 37, Nr 2 Bamberger H.G., Roth H. (red.), Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Monachium  Banker R.D., Hughes J.S., Product Costing and Pricing, The Accounting Review 1994,  Hoboken NJ 2010 2007 vol. 69, Nr 3 XVII Bibliografia Bar v. Ch., Drobnig U., The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in  Europe. A Comparative Study, Monachium 2004 Bar-Gill O., Ben-Shahar O., Credible Coercion, Texas Law Review 2005, vol. 83 Bar-Gill O., Ben-Shahar O., The Law of Duress and the Economics of Credible Threats,  JLS 2004, vol. 33, Nr 2 Bar-Gill O., Ben-Shahar O., Threatening an „Irrational” Breach of Contract, The Supreme  Court Economic Review 2004, vol. 11 Barnett R.E., Rational Bargaining Theory and Contract: Default Rules, Hypothetical  Consent, the Duty to Disclose, and Fraud, Harvard Journal of Law   Public Policy  1992, vol. 15 Barnett R.E., Fletcher A.B., Contracts. Cases and Doctrine, Gaithersburg NY 1999 Barthélemy J., Quélin B.V., Complexity of Outsourcing Contracts and Ex Post Transaction  Costs: An Empirical Investigation, Journal of Management Studies 2006, vol. 43, Nr 8 Basedow J., Hopt K.J., Kötz H. (red.), Festschrift für Ulrich Drobnig zum siebzigsten  Geburtstag, Tybinga 1998 Privatrechts, Tybinga 2009  Basedow J., Hopt K.J., Zimmermann R. (red.), Handwörterbuch des Europäischen  Bastianon S., Responsabilità precontrattuale, recesso ingiustificato e risarcimento del dan- no, Responsabilità Civile e Previdenza 1996, vol. 61, Nr 1 Baumol W.J., Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure,  American Economic Review 1982, vol. 72, Nr 1 Beales H., Craswell R., Salop S.C., The Efficient Regulation of Consumer Information, The  Journal of Legal Studies 1981, vol. 24, Nr 3 Bebchuk L.A., Ben-Shahar O., Precontractual Reliance, JLS 2001, vol. 30, Nr 2 Bechtold S., Höffler F., An Economic Analysis of Trade-Secret Protection in Buyer-Seller  Relationships, JLEO 2011, vol. 27 Bednarek M., Mienie, Komentarz do art. 44–553 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997 Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekono- miczna w przedsiębiorstwie, Wrocław 1993 Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, Warszawa 1993 Benatti F., La responsabilità precontrattuale, Mediolan 1963 Ben-Shahar O., Contracts Without Consent. Exploring a New Basis for Contractual  Liability, University of Pennsylvania Law Review 2004, vol. 152, Nr 6  Ben-Shahar O., Pre-closing Liability, University of Chicago Law Review 2010, vol. 77, Nr  4,   numer specjalny: Commemorating Twenty-Five Years of Judge Frank H. Easterbrook  Ben-Shahar O., Porat A. (red.), Fault in American Contract Law, Cambridge 2010 Bergjan R., Die Haftung aus culpa in contrahendo beim Letter of Intent nach neuem  Schuldrecht, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2004, Nr 9 Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaeffer S., Economics of Strategy, Hoboken NJ 2010 Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska Cz., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 1,  Warszawa 2011 Birmingham R.L., The Duty to Disclose and the Prisoner’s Dilemma, William   Mary Law  Review 1988, vol. 29, Nr 2  XVIII Bibliografia Bladowski B., Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2013 Blanc V., La responsabilité précontractuelle, perspectives québécoise et internationale,  Montreal 2008 Błahuta F., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 1972 Bolton P., Dewatripont M., Contract Theory, Cambridge (Ma)–Londyn 2005 Borden M.J., Mistake and Disclosure in a Model of Two-Sided Informational Inputs,  Missouri Law Review 2008, vol. 73, Nr 3 Bouckaert B., Geest de G. (red.), Encyclopedia of Law and Economics, t. II, Cheltenham 2000 Brandão A., Pinho J., Asymmetric Information and Exchange of Information about Product  Differentiation, Bulletin of Economic Research, http://onlinelibrary.wiley.com/jour-  nal/10.1111/ 28ISSN 291467-8586/earlyview,  dostęp: 1.10.2012 r. Breidenbach S., Die Voraussetzungen von Informationspflichten beim Vertragsschluss,  Monachium 1989 Bring M.F., Crafton S.M., Marriage Opportunism, JLS 1994, vol. 23, Nr 2  Brouthers K.D., Brouthers L.E., Why service and manufacturing entry mode choices dif- fer? The influence of transaction cost factors, risk and trust, Journal of Management  Studies 2003, vol. 40  Brown, T., Potoski, M., Transaction costs and contracting: the practitioner perspective, Public Performance and Management Review 2005, vol. 28, Nr 3  Brożek B., Stelmach J., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011 Brożek B., Stelmach J., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007 Brzozowski A., Jastrzębski J., Kaliński M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Część ogól- Buczkowski K., Wojtaszek M., Lichwa pieniężna – zagadnienia cywilnoprawne, PPH 1999,  na, Warszawa 2013 Nr 8 Busch D., Why MiFID matters to private law − the example of MiFID’s impact on an asset  manager’s civil  liability, Capital Market Law Journal 2012, vol. 7, Nr 4  Bydlinski P., Bürgerliches Recht. Allgemeiner Teil, Wiedeń−Nowy Jork 2010 Calamari J.D., Perillo J.M., The Law of Contracts, St. Paul Minn. 1998  Calvo-Caravaca A.L., Carrascosa-González J. (red.), Curso de contratación internacional,  Campbell D., The Incompleteness of Our Understanding of the Law and Economics of  Relational Contract, Wisconsin Law Review 2004, Nr 2 Carbonnier J., Droit civil, Paryż 2004 Caroli M., Valentino A., La strategia di „outsourcing”, Analisi Giuridica dell’Economia  Madryt 2003 2011, Nr 2 Carroll G.E., Teece D.J. (red.), Firms, Markets and Hierarchies. The Transaction Cost  Economics Perspective, Oxford 1999 Cartwright J., Hesselink M. (red.), Precontractual Liability in European Private Law,  Casadesus-Masanell R., Spulber D.F., The Fable of Fisher Body, The Journal of Legal Studies  Cambridge 2008 2000, vol. 43, Nr 1 Cendon P. (red.), Commentario al codice civile. Artt. 1321–1342, Mediolan 2009 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedkontraktowe inwestycje specyficzne w reżimie odpowiedzialności przedkontraktowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: