Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00629 009754 11017101 na godz. na dobę w sumie
Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia - ebook/pdf
Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 419
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7474-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia „Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia” autorstwa dr Krzysztofa Topolewskiego jest poświęcona świadczeniom stron zobowiązania z umowy zlecenia, albo też w ujęciu uwzględniającym perspektywę obowiązków podmiotów zobowiązania – zachowaniom stanowiącym przedmiot uregulowanych w Tytule XXI księgi III obowiązków.

Zasadnicza część pracy skupia się na przedmiocie głównego obowiązku zleceniobiorcy, jako elementu charakterystycznego typowego zlecenia, modelach normatywnych dotyczących tego przedmiotu, problemie granic przedmiotowego zakresu wspomnianego obowiązku oraz postulatach de lege ferenda odnoszących się do jego przedmiotu. Akcent położony na ten element zobowiązania z umowy zlecenia determinuje strukturę pracy, bowiem pozostałe świadczenia, czy też zachowania stanowiące przedmiot pozostałych obowiązków stron, zostały poddane analizie w kontekście elementów i cech głównego obowiązku zleceniobiorcy. W przypadku części wspomnianych świadczeń, czy też obowiązków, kontekst ten znajduje wytłumaczenie w sposobie ich uzasadnienia jako elementu struktury zobowiązania z umowy zlecenia.

Główną płaszczyznę odniesienia rozważań zawartych w niniejszej rozprawie jako opracowaniu o charakterze dogmatycznym stanowią przepisy Tytułu XXI księgi III Kodeksu KC stanowiące normatywną podstawę obowiązującego modelu typowego zlecenia w polskim prawie cywilnym. Wokół osi wyznaczonej wspomnianymi przepisami zgromadzone zostały poglądy doktryny i wypowiedzi judykatury dotyczące problematyki typowej umowy zlecenia i zagadnień ściśle związanych z jej przedmiotowym zakresem, przede wszystkim materią czynności prawnych.

Oprócz rozważań poświęconych elementom normatywnego modelu typowego zlecenia w polskim prawie cywilnym w niniejszej pracy zawarto rozważania służące określeniu granic typu zlecenia w kontekście unormowań dotyczących stosunków prawnych, do których treści należy obowiązek dokonywania czynności prawnych dla innego podmiotu. Celem tej pracy jest także próba sformułowania wniosków de lege ferenda, co do przedmiotu głównego obowiązku zleceniobiorcy w ramach przyjętego w KC sposobu uregulowania typowej umowy zlecenia.

W opracowaniu nawiązano do fragmentu projektu określanego jako Draft Common Frame of Reference (DCFR) dotyczącego umów zlecenia (mandate contracts) oraz towarzyszącego temu projektowi opracowania prawnoporównawczego, a w nieco szerszym zakresie źródeł nawiązano także do wybranych modeli zlecenia, a mianowicie – w prawie niemieckim, w prawie austriackim, w prawie francuskim, w prawie szwajcarskim.

Nawiązano również do funkcjonującego w polskim systemie prawnym poprzedniego modelu zlecenia, które było uregulowane w Kodeksie zobowiązań oraz do dotyczącego tego modelu dorobku teoretycznego.

Niniejsza monografia składa się z 4 obszernych rozdziałów, w których Czytelnik ma możliwość zapoznania się m.in. z:

Niniejsza pozycja jest pracą, która pozwala w szerszy sposób spojrzeć na problematykę przedmiotu zobowiązania z umowy zlecenia, zapoznać się z przedstawieniem doktryny oraz orzecznictwa. Dzieło to nie tylko poszerzy wiedzę praktyków prawa – adwokatów, radców prawnych, sędziów, lecz również teoretyków prawa oraz aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia Krzysztof  topolewsKi wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF TOPOLEWSKI • PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA Z UMOWY ZLECENIA KRZYSZTOF TOPOLEWSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7473-4 ISBN e-book 978-83-255-7474-1 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  IX Bibliografia   .................................................................................................................  XIII Wstęp   ............................................................................................................................  XXXIII Rozdział I. Przedmiot głównego obowiązku zleceniobiorcy   ..........................  1 § 1.   Modele przedmiotu głównego obowiązku zleceniobiorcy ....................  1   I.  Modele przedmiotu głównego obowiązku zleceniobiorcy  w polskim systemie prawnym .........................................................    II.  Modele przedmiotu głównego obowiązku zleceniobiorcy  w ujęciu prawnoporównawczym, ujęciu DCFR i ujęciu prawa  rzymskiego .........................................................................................  § 2.   Pojęcie „dzieło” a zakres przedmiotowy zlecenia ...................................  § 3.   Przedmiot zlecenia według art. 734 § 1 KC .............................................  Rozdział II. Czynności prawne jako przedmiot zlecenia   ................................  § 1.   Czynności prawne jako wyznacznik zakresu przedmiotowego  umowy zlecenia ............................................................................................  § 2.   Pojęcie czynności prawnej ..........................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................  II.  Oświadczenie woli a czynność prawna .........................................  III.  Reguły dokonywania czynności prawnych ..................................  I. Identyfikacja czynności prawnych .................................................          § 3.   Skutek czynności prawnej w kontekście cech konstytutywnych  i cech uzupełniających świadczenia zleceniobiorcy ...............................  § 4.   Reguły konstytutywne a obowiązek przyjmującego zlecenie  dokonania czynności prawnej ...................................................................  § 5.   Reguły istotnościowe a obowiązek przyjmującego zlecenie  dokonania czynności prawnej ...................................................................  § 6.   Reguły konsekwencyjne a obowiązek przyjmującego zlecenie  dokonania czynności prawnej ...................................................................  § 7.   Obowiązek dokonania określonej czynności prawnej a procedura  zawierania umowy .......................................................................................  § 8.   Określenie zleconej czynności prawnej ....................................................  1 3 5 10 19 19 23 23 28 30 34 38 41 51 58 59 66  Spis treści   I.  Określenie zleconej czynności prawnej a konkretyzacja    przedmiotu głównego obowiązku przyjmującego zlecenie .......  II.  Wskazówki dającego zlecenie .........................................................  § 9.   Świadczenie przyjmującego zlecenie ........................................................  § 10.  Zlecenie a zobowiązania rezultatu i zobowiązania należytej  staranności ....................................................................................................  § 11.  Problem odpłatności z tytułu dokonania czynności prawnej oraz  nieodpłatne dokonanie czynności prawnej .............................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................    II.  Problem wzajemnego charakteru umowy zlecenia .....................    III.  Kształtowanie przesłanek prawa do wynagrodzenia ..................      I. Wysokość wynagrodzenia ................................................................    . Nieodpłatność zlecenia a model zlecenia.......................................    I. Umowa zlecenia a czynności prawne przysparzające ..................    II. Prawo do części wynagrodzenia .....................................................  Rozdział III. Dokonanie czynności prawnej dla dającego zlecenie   ...............  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Dokonanie czynności prawnej dla dającego zlecenie a zastępstwo .....  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................    II.  Umocowanie przyjmującego zlecenie ............................................    III.  Prokura a zlecenie .............................................................................    I. Powiernictwo a zastępstwo pośrednie ...........................................      . Zlecenie a tzw. nietypowe zastępstwo pośrednie .........................    I. Śmierć i braki w zakresie zdolności do czynności prawnych  a zlecenie i pełnomocnictwo ...........................................................  1.  Uwagi ogólne ................................................................................  2.  Skutki braku wiedzy zleceniobiorcy o wygaśnięciu zlecenia  (art. 749 KC)..................................................................................  3.  Obowiązek prowadzenia powierzonych czynności na  podstawie art. 747 zd. 2 KC ........................................................  § 3.   Dokonanie czynności prawnej dla dającego zlecenie a interesy  dającego zlecenie ..........................................................................................  § 4.   Wykonanie prawa zleceniodawcy a dokonanie czynności prawnej  dla dającego zlecenie ....................................................................................  § 5.   Osobisty charakter świadczenia zleceniobiorcy .....................................  I.  Ratio osobistego charakteru świadczenia zleceniobiorcy ..........  II.  Osobisty charakter świadczenia zleceniobiorcy a substytucja ..  1.  Uwagi ogólne ................................................................................  2.  Powierzenie wykonania zlecenia zastępcy ..............................      I 66 70 81 85 96 96 103 107 108 110 112 113 115 115 119 119 128 131 134 138 140 140 141 148 151 156 159 159 161 161 168 Spis treści 3.  Odpowiedzialność za zastępcę ..................................................  III.  Osobisty charakter świadczenia zleceniobiorcy a wygaśnięcie  zlecenia................................................................................................  I. Znaczenie zaufania w zobowiązaniu z umowy zlecenia .............      § 6.   Zakaz używania oraz obowiązek wydania rzeczy i pieniędzy  dającego zlecenie a interesy związane z wykonaniem zlecenia ............  § 7.   Koszty wykonania zlecenia ........................................................................  I.  Ratio obowiązku zwrotu wydatków ..............................................  II.  Koszty wykonania zlecenia według DCFR i w ujęciu      prawnoporównawczym ....................................................................  III.  Zaliczka ...............................................................................................      I. Wydatki i nakłady ..............................................................................    . Wydatki a szkoda ...............................................................................    I. Odsetki od wydatków .......................................................................    II. Zwolnienie od zobowiązań zaciągniętych w celu należytego  wykonania zlecenia ...........................................................................    III. Wygaśnięcie zlecenia a rozliczenie kosztów wykonania  zlecenia................................................................................................  IX. Wnioski ...............................................................................................    § 8.   Informowanie dającego zlecenie jako przedmiot obowiązków  przyjmującego zlecenie ...............................................................................  I.  Uwagi ogólne .....................................................................................    II.  Charakter obowiązków z art. 740 zd. 1 KC ...................................    III.  Udzielanie potrzebnych wiadomości o przebiegu sprawy .........      I. Złożenie sprawozdania .....................................................................    . Problem informacji o tożsamości osoby trzeciej ..........................    I. Problem obowiązków informacyjnych  w przypadku śmierci strony zlecenia i braków w zakresie jej  zdolności do czynności prawnych ..................................................  § 9.   Dokonanie czynności prawnej dla dającego zlecenie a świadczenie  zleceniobiorcy ...............................................................................................  Rozdział IV. Zobowiązanie z umowy zlecenia – granice typu  ........................  § 1.   Uwagi ogólne ................................................................................................  § 2.   Zlecenie a umowy o pośrednictwo i umowy o zarządzanie .................      I.  Zlecenie a pośrednictwo giełdowe, usługi brokerskie  w obrocie towarami giełdowymi, zarządzanie portfelem  w obrocie instrumentami finansowymi, zarządzanie  portfelem w obrocie towarami giełdowymi .................................  II.  Zlecenie a umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem  i kontrakt menedżerski ....................................................................  177 179 190 192 212 212 213 216 224 228 230 231 233 236 246 246 253 259 261 266 267 271 274 274 276 276 279 II 281 284 286 286 286 294 299 317 331 337 339 340 348 352 355 356 361 364 366 368 372 374 375 379 Spis treści     III.  Zlecenie a pośrednictwo w obrocie nieruchomościami  i zarządzanie nieruchomościami ...................................................  I. Zlecenie a zarządzenie prawami autorskimi  i prawami pokrewnymi ....................................................................    . Zlecenie a umowy o pośrednictwo i umowy o zarządzanie  – wnioski ............................................................................................  § 3.   Zlecenie a umowa o pracę ...........................................................................    I.  Uwagi ogólne .....................................................................................    II.  Metody i kryteria identyfikacji umowy o pracę ..........................    III.  Kryterium podporządkowania pracownika .................................    I. Zlecenie a kryteria stosunku pracy .................................................    . Zlecenie a instytucje prawa pracy ...................................................    I. Umowa o pracę a granice typowego zlecenia ................................  § 4.   Zlecenie a podstawa zatrudnienia w spółdzielni pracy .........................  § 5.   Zlecenie a stosunek członkostwa w organach osób prawnych .............  § 6.   Zlecenie a zarząd wspólnoty mieszkaniowej ...........................................  § 7.   Zlecenie a spółka cywilna ...........................................................................  § 8.   Zlecenie a konsorcjum kredytowe (art. 73 PrBank) ...............................  § 9.   Zlecenie a reprezentowanie spółek osobowych ......................................  § 10.  Zlecenie a administrator hipoteki, administrator zastawu  i administrator zabezpieczeń .....................................................................  § 11.  Zlecenie a zlecenie udzielenia kredytu oraz zlecenia w rozumieniu  art. 80 PrBank ...............................................................................................  § 12.  Zlecenie a umowa o reprezentację z bankiem–reprezentantem ..........  § 13.  Zlecenie a stosunek wewnętrzny przedstawicielstwa ustawowego ......  § 14.  Zlecenie a pełnomocnictwo uregulowane w art. 6 KRO .......................  § 15.  Uwagi końcowe .............................................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................  III Wykaz skrótów 1. Akty prawne DziałKultU ..........................   ustawa z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia­ łalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) GiełdyTowU ........................   ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U.  z 2014 r. poz. 197 ze zm.) GospNierU ..........................   ustawa  z  21.8.1997  r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) KC .........................................   ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 121 ze zm.) KH ........................................   rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r.  – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 r. Nr 57, poz. 502) KM ........................................   ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 758 ze zm.) KomPrywU .........................   ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 216 ze zm.) KP .........................................   ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1502 ze zm.) KPA ......................................   ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj­ nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC ......................................   ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KPK ......................................   ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW  ....................................  ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach  o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KRO ......................................   ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U.  z 2015 r. poz. 583) KSCU  ..................................  ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywil­ nych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.) KSH ......................................   ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) KWU ....................................   ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 707 ze zm.) IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedmiot zobowiązania z umowy zlecenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: