Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 005749 14097508 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu - ebook/pdf
Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 196
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9227-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-31%), audiobook).
 Kryzys gospodarczy wymusza nowe podejście menedżerów do organizacji produkcji oraz wdrażania nowych technologii produkcji.
Klasycznym przykładem w tym względzie jest firma Biliński. Factory Of Colour, która jest obecnie największym i najnowocześniejszym technologicznie zakładem w branży kolorystycznej w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie. Dotychczasowe osiągnięcia firmy, ciągłe myślenie o doskonaleniu usług barwiarskich na najwyższym techniczno-technologicznym, zgodnym ze współczesnymi wymogami ekologicznymi i ochrony środowiska naturalnego ,to niezaprzeczalne atuty firmy, które zasługują na popularyzacje i stawianie jej za wzór i przykład znakomitego zarządzania w dobie kryzysu, a menedżerów produkcji usług – jako najlepszych profesjonalistów w swojej dziedzinie. Myślą oni i działają na rzecz dalszego doskonalenia już osiągniętego poziomu w różnych dziedzinach.
Tematyka książki dotyczy funkcjonowania i uwarunkowań pracy menedżerów i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, propozycji redukcji kosztów w technologiach barwienia, zmniejszania i odnawiania zasobów wodnych, redukcji zanieczyszczeń w technologii oczyszczania ścieków i ich filtrowania, biologicznych oczyszczalni ścieków, oszczędności energii, wody i redukcji emisji CO2, wykorzystania celulozowych barwników do tkanin, recyklingu odpadów w procesie barwienia, prania itp.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Bogusław Kaczmarek – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Łodzi Zakład Teorii Zarządzania, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki nr 22/26 Waldemar Biliński – Zakład Włókienniczy Biliński Sp. j., 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Adama Mickiewicza 29 RECENZENT Józef Penc REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bożena Tkacz SKŁAD KOMPUTEROWY AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Joanna Skopińska © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.00046.13.0.X ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-764-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-227-9 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 SPIS TREŚCI Wprowadenie .............................................................................................................................. Bogusław Kaczmarek – Wyzwania zarządzania we współczesnej gospodarce ........................... Zofia Wysokińska – Polityka wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej ............................................................................................................ Eugeniusz Kwiatkowski – Determinanty zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwie w warun- kach kryzysu ....................................................................................................................... Maciej Urbaniak – Certyfikacja systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpie- czeństwem produktów a kryzys gospodarczy .................................................................... Beata Glinkowska – Wybrane zagadnienia międzynarodowej działalności menedżerów pol- skich przedsiębiorstw ......................................................................................................... Stella Kaczmarek – Stres w pracy polskiego menedżera ............................................................ Blanka Wiśniewska – Współczesne aspekty systemu ocen pracowniczych ............................... Jarosława Szczepaniak – Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce opartej na wiedzy ..... Katarzyna Święcicka – Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie mene- dżerskim ............................................................................................................................. Leszek Matusiak – Zarządzanie zespołami ludzkimi na przykładzie jednostek zmilitaryzowa- nych .................................................................................................................................... Janusz Moos – Kompleksowe wspieranie rozwoju systemu edukacji przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ..................................................... Marcin Granosik – Textilimpex SA – w biznesowej ekstraklasie ............................................... Lucyna Bilińska, Kamil Biliński, Grzegorz Pogoda, Piotr Stankiewicz, Dawid Anastaziak – Techniczne koncepcje procesów barwienia w zakładach Biliński. Factory Of Colour ... 5 9 21 37 51 65 75 87 95 103 115 123 137 143 WPROWADZENIE Dnia 9 maja 2012 r. w Z. W. Biliński Sp. j. – Biliński. Factory Of Colour w Konstantynowie Łódzkim odbyła się konferencja naukowa: „Przedsiębior- czość polskich menedżerów w warunkach kryzysu”, której organizatorem były: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Łodzi oraz zarząd przedsiębiorstwa Biliński. Factory Of Colour. Celem konferencji była prezentacja dorobku menedżerów praktyków nowocze- snej myśli technicznej dotyczącej procesu barwienia różnego rodzaju dzianin i tkanin. Kryzys gospodarczy wymusza nowe podejście menedżerów do organizacji produkcji, nowych technologii produkcji, nowych zachowań menedżerów–prak- tyków, którzy muszą odnaleźć się w tych konkretnych warunkach, w jakich przy- szło im prowadzić działalność gospodarczą. Klasycznym przykładem w tym względzie jest firma Biliński. Factory Of Colour, która powstała cztery lata temu, a obecnie jest największym i najnowo- cześniejszym technologicznie zakładem w tej branży, w Polsce i jednym z najno- wocześniejszych w Europie. Dotychczasowe osiągnięcia firmy, ciągłe myślenie o doskonaleniu usług bar- wiarskich na najwyższym techniczno-technologicznym, zgodnym ze współczesnymi wymogami ekologicznymi i ochrony środowiska naturalnego to niezaprzeczalne atu- ty firmy, które zasługują na popularyzacje i stawianie jej za wzór i przykład znakomi- tego zarządzania w dobie kryzysu, a menedżerów produkcji usług – jako najlepszych profesjonalistów w swojej dziedzinie, którzy nie oglądając się na innych sami własną twórczą pracą osiągnęli już znakomite wyniki pracy, ale ciągle odczuwają niedosyt, myślą i działają na rzecz dalszego doskonalenia już osiągniętego poziomu w zakre- sie barwienia tkanin, technologii oczyszczania ścieków, oszczędności energii, wody i emisji CO2, recyklingu odpadów itp., i dalszego pomyślnego rozwoju firmy. Książka jest zbiorem artykułów pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezesów dwóch łódzkich firm: Centrum Dosko- nalenia i Kształcenia Nauczycieli, Textilimpex SA na temat funkcjonowania i uwarunkowań pracy menedżerów we współczesnych kryzysowych warunkach gospodarki i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ostatnim zawarto propozycje redukcji kosztów technologiach barwienia, zmniejszania i odnawiania zasobów wodnych, redukcji zanieczyszczeń w technologii oczysz- czania ścieków i ich filtrowania, biologicznych oczyszczalni ścieków, oszczędno- ści energii, wody i redukcji emisji CO2, wykorzystania celulozowych barwników do tkanin recyklingu odpadów w procesie barwienia, bielenia, prania, strzyżenia i drapania różnego rodzaju dzianin (bawełny, lnu, wełny i jej mieszanek). Bogusław Kaczmarek Fot. 1. Widok ogólny przedsiębiorstwa Biliński. Factory Of Colour Ź r ó d ł o: zdjęcie własne. Fot. 2. Waldemar Biliński, prezes przedsiębiorstwa Biliński. Factory Of Colour Ź r ó d ł o: zdjęcie własne. Fot. 3. Bogusław Kaczmarek, prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Łodzi Ź r ó d ł o: zdjęcie własne. Zakład Teorii Zarządzania, Katedra Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki nr 22/26 Bogusław Kaczmarek WYZWANIA ZARZĄDZANIA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE 1. Wstęp Można powiedzieć, że organizacje działają dzisiaj w nowym, niekorzystnym dla siebie otoczeniu, rozumianym jako całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących ich stosunki wymienne, możliwości sprzedaży, obszary działania i perspektywy rozwojowe. Otoczenie to staje się coraz mniej stabilne, bardziej wy- magające i niepewne, co pomniejsza możliwość zapewnienia sobie trwałej egzy- stencji i długofalowego rozwoju dzięki właściwemu definiowaniu potrzeb rynku i ich zaspokajaniu w sposób bardziej efektywny niż czyni to konkurencja1. Przyczy- ny takiego stanu są dość znane. Wystarczy wymienić kilka podstawowych: rosnąca złożoność rynku (otoczenia) i ryzyko prowadzenia działalności, niebywale szybkie tempo zmian technologicznych, organizacyjnych, produktowych, wzrost znaczenia zagadnień ekologicznych, humanistycznych i etycznych, zachwianie równowagi na linii przedsiębiorstwo – pracownik: niepewność zatrudnienia, stała konieczność rekwalifikacji itp. Owa zmienność otoczenia (rynku) zmusza przedsiębiorstwa do zmiany samych siebie, do stałego doskonalenia procesów pracy, struktury, kultury organizacyjnej, do ciągłego poszukiwania nowych czynników sukcesu itd. 2. Stare i nowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa Każde przedsiębiorstwo staje przed problemem wyboru koncepcji (strategii) swego działania i czynników gwarantujących mu sukces2. Teoria i praktyka zarzą- dzania dostarcza w tym względzie wielu cennych wskazówek i przykładów, które 1 M. D. H u t t, Th. W. S p e h, Zarządzanie marketingiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 29. 2 Por. B. W a w r z y n i a k, Zrozumieć współczesne przedsiębiorstwo, Wyższa Szkoła Przed- siębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1996, s. 7–10; M. M o s z k o w i c z, Wiedza jako element otoczenia przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przed- siębiorstwem, H Jagoda, J. Lichtarski (red.), UE, Wrocław 2010, s. 201. 12 Bogusław Kaczmarek z pewnością ułatwiają jego osiągnięcie. Na przykład Alvin i Heidi Tofflerowie uważają, że najważniejszym czynnikiem sukcesu dla obecnych przedsiębiorstw jest wiedza: „System wiedzy jest dla współczesnych firm środowiskiem bardziej nawet istotnym niż system bankowy, polityczny i energetyczny […]. Wiedza staje się uniwersalnym substytutem wszystkich zasobów: kluczowym zasobem rozwiniętej gospodarki”3. Dzięki wiedzy przedsiębiorstwo staje się organizacją inteligentną, zdolną do poznania i dopasowania się do struktury otoczenia, do spodziewanych rezultatów lub ich braku, do generowania właściwych innowacji i ich weryfikowania na rynku, a także kreowania własnej przyszłości4. John Kay twierdzi, że sukces jest wynikiem wykorzystania zdolności, które wyróżniają firmę w sposób trwały. Oczywistymi źródłami tych zdolności są: innowacja, architektura (system stosunków wewnątrz firmy albo między firmą a jej dostawcami i klientami lub jednym i drugim), reputacja oraz posiadane za- soby strategiczne (naturalny monopol, koszty nieodwracalne oraz wyłączność)5. Wielu specjalistów z dziedziny marketingu uważa, że najważniejszym źró- dłem sukcesu firmy jest jego dobre prowadzenie, którego celem jest zaspokoje- nie klienta. Niektórzy nawet twierdzą, że dla firmy najważniejszy jest marketing, gdyż to przecież rynek zapewnia jej egzystencję. Wszelkie więc jej działania po- winny zmierzać do budowy i podtrzymywania z nim korzystnych relacji, czyli wszystko powinno być podporządkowane logice marketingu, tj. zaspokajaniu po- trzeb klienta. Te czynniki sukcesu dotyczyły realiów końca lat 80. i wywarły niemały wpływ na menedżerów i sposoby ich myślenia. Dzisiaj czynniki sukcesu „dosko- nałych przedsiębiorstw” należą już do przeszłości, a wiele firm, które je stosowa- ły, nie osiąga już powodzenia, chociaż ich znaczenie jest wciąż duże. Przekonanie, że dbałość o wysoką sprawność ekonomiczną firmy i stosowa- nie właściwego marketingu zapewni przedsiębiorstwu sukces, straciło już swoją aktualność. Im bardziej przedsiębiorstwo staje się organizacją opartą na wiedzy, tym bowiem większą rolę w kreowaniu jego sukcesów i wizerunku w otocze- niu odgrywają czynniki społeczne, a przede wszystkim współdziałanie z ludźmi i dbałość o interes publiczny: odpowiedzialność społeczną, nastawienie na ludzi i wewnętrzne negocjacje6. Odpowiedzialność społeczna oznacza, że przedsiębiorstwa widzą siebie jako integralną część zbiorowości ludzkiej i wobec tego działają w sposób zbiorowo odpowiedzialny, spełniając swą powinność obywatelską, swego rodzaju zobo- 3 A. i H. T o f f l e r o w i e, Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996, s. 34, 38. 4 Zob. W. M. G r u d z e w s k i, I. K. H e j d u k, Koncepcja kreowania organizacji inteligent- nej w przedsiębiorstwach, „Organizacja i Kierowanie” 1997, nr 4, s. 3–22. 5 J. K a y, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2006, s. 32. 6 H. B l o o m, R. C a l o r i, Ph. de W o o t, Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995, s. 25 i nast. Wyzwania zarządzania we współczesnej gospodarce 13 wiązanie wobec społeczeństwa. W związku z tym nie uważają one, że zysk jest jedynym celem biznesu; równie ważne jest zapewnienie firmie trwania w długim okresie i korzystnego image w otoczeniu (ochrona środowiska, public relations). Dlatego też starają się nie tylko wywiązywać ze zobowiązań prawnych, lecz także inwestować w kapitał ludzki, środowisko i stosunki z zainteresowanymi strona- mi (interesariuszami – stakeholders), a więc dobrowolnie inwestują w poprawę i ochronę środowiska7. Nastawienie na ludzi oznacza przekonanie, że pracownicy powinni czer- pać korzyści z postępu naukowo-technicznego, organizacyjnego i społecznego. Przedsiębiorstwa współczesne realizują to podnosząc płace i jakość życia swoich pracowników, tolerując różnice osobowościowe i doskonaląc sposoby zarządza- nia zasobami ludzkimi m.in. dzięki zwiększaniu zakresu uprawnień i odpowie- dzialności oraz systematycznemu ich dokształcaniu. Wewnętrzne negocjacje z kolei oznaczają, że w przedsiębiorstwach decyzje podejmuje się w drodze uzgadniania poglądów poszczególnych stron i dochodze- nia do porozumienia lub kompromisu. Wychodzi się z założenia, że pracownicy będący zarówno na górze, jak i na dole hierarchii organizacyjnej powinni brać udział w podejmowaniu decyzji i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, gdyż to ułatwia ich angażowanie się w sprawy firmy. Zmieniające się przedsiębiorstwo musi dzisiaj stawać się organizacją świa- domą swoich zadań społecznych, a zarazem działać etycznie8. Powinno na mia- rę swych możliwości odpowiadać pozytywnie na ważne społecznie wymagania naszych czasów, jakimi są: stałe podnoszenie jakości pracy i życia w pracy, za- trudnienie długookresowe (zapewnienie długotrwałego związku pracownika z fir- mą), decentralizacja władzy (poszerzanie procesów partycypacji w zarządzaniu), wzbogacanie motywacji (wzrost autotelicznych wartości pracy) oraz kształtowa- nie zdrowego środowiska i zapewnianie jego ochrony) oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy, mobilności i profesjonalnego ich przygotowania. Michel Crozier np. uważa, że „powodzenie nowych form organizacji, tak niezbędnych w nowej logice gospodarczej, będzie uzależnione przede wszystkim od rozwijania ludz- kich umiejętności uczenia się i doskonalenia” i dlatego też „powinniśmy odkryć wszystkie szanse, jakie niesie ze sobą świat, w którym zasoby ludzkie stają się najważniejsze […]. Inwestowanie w rozwój ludzi, ich świadomość, kształcenie i doświadczenie powinno zajmować miejsce coraz ważniejsze w porównaniu z in- 7 Zob. F. F a l c k, Kultura przedsiębiorstwa i odpowiedzialność społeczna, „Społeczeństwo” 2003, nr 3–4, s. 417–427; O. B a z z i c h i, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, „Społe- czeństwo” 2003, nr 3–4, s. 493–501. 8 „Etyczna firma to organizacja, która już w swej misji zawiera pewien poziom kultury gospo- darowania, która będzie kierowała się zasadą – zysk nie za wszelką cenę. Firma taka opracowuje swoje własne kodeksy, normy i wartości, które z kolei z biegiem czasu zakorzeniają się w świado- mości pracowników firmy”, L. Z b i e g i e ń-M a c i ą g, Etyka zarządzania, CIM, Warszawa 1996, s. 32. 14 Bogusław Kaczmarek westowaniem w sferę materialną, która dla procesów strukturalizacji będzie mieć znaczenie uboczne”9. Sukcesu organizacji nie można naturalnie zapewnić bez troski o ludzi, bez właściwej polityki kadrowej, doskonalenia warunków pracy, motywacji i ko- munikacji, a także budowania sobie korzystnego wizerunku w otoczeniu. W na- szych przedsiębiorstwach wszystkie te sprawy są dość zaniedbane i wymagają co najmniej uporządkowania według wzoru przedsiębiorstw zachodnich, gdyż bez radykalnej poprawy gospodarowania tzw. społecznym potencjałem pracy i swego wizerunku w otoczeniu wiele dynamicznie rozwijających się firm nie sprosta wymaganiom, jakie nakłada na nie nasze członkostwo w Unii Europej- skiej10. W przedsiębiorstwach zachodnich do najważniejszych spraw społecznych należy dzisiaj pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości i ich poparcia dla wprowadzania zmian. „Odchudzone zarządzanie” (lean management) czy ra- dykalna reorganizacja (reengineering) powodują poważne zmiany w systemach pracy i karierach zawodowych pracowników, zwiększają obciążenie pracą i pro- wadzą do znacznej nawet redukcji stanowisk w hierarchii instytucji, co poważnie ogranicza możliwości kierownictwa w zakresie awansowania pracowników, a na- wet zapewnienia im pracy11. W tej sytuacji menedżerowie muszą koncentrować się na polityce kadrowej i rentownym inwestowaniu w kapitał ludzki, który staje się głównym czynnikiem rozwoju i bogacenia się organizacji. Aby skutecznie konkurować na rynku, fir- my muszą przyciągać, zatrzymywać, motywować, a nade wszystko skutecznie wykorzystać umiejętności najbardziej utalentowanych pracowników, jakich będą w stanie pozyskać. Muszą także prowadzić ustawiczne szkolenie załóg, uczyć je nowych umiejętności i nowych zachowań, aby były one w stanie zrozumieć wprowadzane zmiany, zaakceptować je i podjąć skuteczne współdziałanie. Takie szkolenie, umożliwiające pracownikom zdobywanie nowych praktycznych umie- jętności, ma ponadto tę zaletę, że zmniejsza u pracowników odczuwanie depry- wacji potrzeby bezpieczeństwa i przyczynia się do zabezpieczenia ich przyszło- ści, co niewątpliwie wzmacnia motywację, mimo nawet świadomości, że mogą oni utracić pracę w danej firmie z powodu reorganizacji. Wobec rosnącej popu- larności „odchudzania” i reorganizacji, kiedy duże przedsiębiorstwa masowo re- dukują etaty, w proces dokształcania i rekwalifikacji muszą się aktywnie włączyć także systemy ochrony socjalnej. Muszą one stwarzać pracownikom możliwo- 9 M. C r o z i e r, Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialne- go, PWE, Warszawa 1993, s. 30, 34 i 57–58. 10 J. P e n c, Nowe zarządzanie w nowej gospodarce, SIG, Warszawa 2010, s. 12. 11 Por. J. L i p e c k i, Lean management – metodą restrukturyzacji przedsiębiorstwa, „Eko- nomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1997, nr 12, s. 12–14; J. P e n c, Reengineering działania firmy, „Manager” 1997, nr 10, s. 16–18; J. S k a ł e k, Problem zmian w teorii organizacji i zarządza- nia – ujecie historyczne, [w:] Kierunki i dylematy..., s. 273. Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 Zofia Wysokińska POLITYKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Rozwój przedsiębiorczości oraz badania i innowacje bezpośrednio przyczy- niają się do wzrostu poziomu rozwoju gospodarczego oraz dobrobytu poszczegól- nych obywateli i ogółu społeczeństwa. Głównym celem polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego jest ustanowienie Unii Europejskiej jako wiodącego podmiotu prowadzącego gospodarkę opartą na wiedzy. Innowacyjność jest też głównym czynnikiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw. 2. Polityka wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) a ich umiędzynarodowienie i wzrost konkurencyjności i innowacyjności Sektor MŚP daje zatrudnienie w UE osobom zawodowo czynnym (ok. 66 ), a ich obroty stanowią ok. 55 obrotów ogółem wszystkich firm działających na jednolitym rynku europejskim. W każdym roku powstaje przeciętnie ok. 2 mln nowych przedsiębiorstw, które kreują rocznie ok. 1 mln nowych miejsc pracy. Większość nowo rejestrowanych firm to firmy jednoosobowe. Dynamika powsta- wania nowych firm przekraczała o ok. 6 dynamikę wycofywania się z rynku małych biznesów. Choć statystyczne przedsiębiorstwo w UE zatrudniało przecięt- nie 6 osób, to duże firmy, z reguły korporacje transnarodowe, zatrudniały prze- ciętnie 1035 pracowników, natomiast na jednolitym rynku dominowały firmy naj- mniejsze, które zatrudniały mniej niż 10 osób, czyli w 9/10 można było zaliczyć je do mikroprzedsiębiorstw. Z tego blisko 50 to firmy jednoosobowe, w których pracuje wyłącznie właściciel firmy. Firmy składające się z jednego pracownika to ok. 8 mln wspólnotowych przedsiębiorstw. Odsetek zatrudnienia w firmach 22 Zofia Wysokińska mniejszych jest różny w poszczególnych państwach członkowskich i waha się od niemal 60 w Grecji i ok. 48 we Włoszech oraz w Hiszpanii do niewiele ponad 20 w Irlandii, Finlandii, Luksemburgu czy Niemczech. Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników stanowią w UE ok. 90 z ogólnej liczby 19,4 mln przedsiębiorstw w sektorze prywatnym zarejestro- wanych w UE. Przedsiębiorstwa tej wielkości są miejscem pracy dla ponad 38 mln osób. Statystyczne mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia 2 osoby. Najmniejsze przed- siębiorstwa zdominowały głównie takie działy, jak: budownictwo mieszkaniowe, handel oraz usługi hotelarskie czy restauracje1. Małe firmy (10–49 pracowników; średnio 20), których jest ponad 1 mln, zatrudniają ok. 1/5 ogółu pracujących na terytorium UE. Tej wielkości przedsiębiorstwa „zdominowały” głównie obróbkę metali, produkcję odzieży, przemysł skórzany i handel hurtowy. Na terenie Wspólnot Europejskich jest zarejestrowanych ok. 165 tys. przedsię- biorstw zakwalifikowanych do średniej wielkości, co stanowi nieco mniej niż 1 ogólnej liczby przedsiębiorstw. Zatrudniają one ponad 15 mln osób, a średnie z nich – przeciętnie ok. 90 osób. Najwięcej z nich działa w sektorze produkcyjnym, z wy- jątkiem takich krajów, jak Holandia i Luksemburg, gdzie dominują one w usługach. Badania dotyczące nowo rejestrowanych firm wykazały, że w 80–90 zaczy- nając działalność zatrudniają maksymalnie jednego pracownika. Blisko 80 nowo uruchomionych podmiotów gospodarczych działa nadal po roku, 65 utrzymuje się jeszcze na rynku po 3 latach, a tylko 50 po upływie 5 lat. Zwrócono uwagę ponad- to na prawidłowość, że znacznie większą szansę na przetrwanie mają firmy zatrud- niające w momencie powstania przynajmniej jednego pracownika, w przeciwień- stwie do tych, w których zaangażowany jest wyłącznie właściciel. Z charakterystyki statystycznego unijnego przedsiębiorcy wynika, iż zakładając firmę ma on 35–40 lat. Osoby z wyższym wykształceniem preferują handel i usługi, a osoby mające wykształcenie średnie lub podstawowe zakładają przedsiębiorstwa produkcyjne lub świadczą usługi budowlane. Uprzednio zdobyte przez właściciela doświadczenie w dziedzinie zarządzania ma duże znaczenie dla potencjalnego sukcesu firmy. Kluczowym zadaniem polityki UE wobec sektora MŚP jest pomoc przedsię- biorstwom w sprostaniu dużej presji konkurencyjnej na Jednolitym Rynku Euro- pejskim i zarówno zapewnienie szansy na rozwój firm na rynku globalnym, jak i wykorzystanie przez nie szans i możliwości związanych z globalizacją gospodarki. 3. Wzrost konkurencyjności sektora MŚP Wzrost konkurencyjności MŚP utożsamiany jest głównie ze wzrostem pro- duktywności wykorzystywanych przez nie zasobów. Przedsiębiorstwa są kon- kurencyjne, gdy osiągają trwały wzrost produktywności czynnika pracy i cało- 1 Z. W y s o k i ń s k a, J. W i t k o w s k a, Integracja Europejska. Europeizacja polityki ekonomicz- no-społecznej i umiędzynarodowienie rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 30–31. Katedra Makroekonomii Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki, 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43 Eugeniusz Kwiatkowski DETERMINANTY ZMIAN ZATRUDNIENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE W WARUNKACH KRYZYSU 1. Wstęp Zatrudnienie to jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, których wa- hania przekładają się na funkcjonowanie całej gospodarki. Jego zmiany będące skut- kiem zmian koniunktury oraz tendencji rozwojowych mają istotne konsekwencje dla rozmiarów produkcji i stopnia wykorzystania możliwości produkcyjnych gospodarki, jak również dla wielkości agregatowego popytu, który uzależniony jest m.in. od roz- miarów dochodów gospodarstw domowych. Tym samym wahania zatrudnienia prze- kładają się również na kształtowanie się takich wielkości, jak konsumpcja, rozmiary importu czy eksportu. Z drugiej strony zatrudnienie jest ważne także ze społecznego punktu widzenia, gdyż praca jest podstawowym źródłem samorealizacji jednostki. Problem zatrudnienia i jego determinant staje się szczególnie istotny w obliczu świa- towego kryzysu gospodarczego. Poznanie i zrozumienie czynników odpowiadają- cych za kształtowanie się rozmiarów tej kategorii ekonomicznej może mieć istotne znaczenie dla stworzenia odpowiedniej polityki antykryzysowej. W niniejszym artykule opisane są podstawowych czynniki determinujące zmiany zatrudnienia w przedsiębiorstwie, działającym w warunkach istnienia negatywnych szoków zewnętrznych. Analizy w szczególności powinny wyja- śnić rolę, jaką w kształtowaniu zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwie odgrywa prawna ochrona zatrudnienia. W pkt 2 zawarto podstawowe koncepcje teoretyczne opisujące czynniki de- terminujące poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwach. W pkt 3 – analizy proce- sów dostosowawczych w gospodarce, a w przedsiębiorstwach w szczególności, występujących w sytuacji negatywnych szoków zewnętrznych. Punkt 4 poświę- cony jest roli prawnej ochrony zatrudnienia w kształtowaniu zmian zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Ważniejsze wnioski przedstawiono w pkt 5. Zakład Doskonalenia Procesów Operacyjnych Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki nr 22/26 Maciej Urbaniak CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM PRODUKTÓW A KRYZYS GOSPODARCZY 1. Wstęp Od połowy lat 80. XX w. coraz więcej firm wykorzystuje systemowe zarzą- dzanie jakością oparte na standardach ISO serii 9000, upatrując w nich narzędzie, które pozwala skutecznie kształtować relacje z partnerami w łańcuchu zaopatrywa- nia (klientami, dostawcami). Wymagania zawarte w normach ISO 9001 oraz ISO 9004 dają organizacjom wytyczne dotyczące zdefiniowania architektury systemu zarządzania jakością, opartej na podejściu procesowym oraz wskazania dotyczące- go jego ciągłego doskonalenia. Zakres podmiotowy tych systemów nie ogranicza się bynajmniej do przedsiębiorstw produkcyjnych, lecz zaczyna obejmować coraz więcej obszarów. Wynika to z przyśpieszonego tempa rozwoju gospodarki, która w coraz większym stopniu jest poddawana globalizacji. Współczesna gospodarka charakteryzuje się coraz większą złożonością procesów, które wymagają ściślej- szych relacji pomiędzy partnerami w ramach łańcucha spedycyjnego. Firmy dostrze- gają, iż skuteczne kształtowanie tych relacji coraz częściej zależy od standaryzacji procesów, zwłaszcza w obszarach związanych z wymianą informacji z klientami (w procesach sprzedaży, zakupów, projektowania, serwisu) oraz procesach zarzą- dzania zasobami (personelem, infrastrukturą, środowiskiem, bezpieczeństwem pra- cy, bezpieczeństwem informacji). Z tego też względu dla wielu organizacji między- narodowe standardy zarządzania stają się bardzo użytecznym narzędziem, za pomocą którego określają one zasady prowadzenia działalności operacyjnej. Do głównych przesłanek związanych z zainteresowaniem przedsiębiorstw systemami zarządzania jakością zgodnymi z wymaganiami norm ISO serii 9000 zaliczyć należy: – wymagania klientów instytucjonalnych, oczekujących często od swoich dostawców posiadania certyfikatu potwierdzającego zgodność funkcjonującego systemu zarządzania z międzynarodowymi standardami; Zakład Teorii Zarządzania, Katedra Zarządzania Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki nr 22/26 Beata Glinkowska WYBRANE ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI MENEDŻERÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 1. Wstęp Proces umiędzynarodowiania polskich przedsiębiorstw nabiera prędkości i znaczenia. Przedsiębiorstwa poszukują z jednej strony źródeł zaopatrzenia, z drugiej – źródeł zbytu, a z trzeciej – źródeł pomysłów i innowacji. Ciągłe eliminowanie różnych barier między gospodarkami, zanikanie wielu krajowych nisz, rosnąca konkurencja na macierzystych rynkach sprzyja ekspansji firm na rynki zagraniczne1. Także siła wpływu jednolitego rynku europejskiego, zwłaszcza w branżach związanych z nowymi technologiami, powoduje koniecz- ność szybkiego przystosowywania się przedsiębiorstw do nowych warunków i poszukiwania nowych, ponadnarodowych rozwiązań i możliwości2. Sprzyja temu swobodny przepływ know-how, kapitału i wzorców zarządzania. Celem autorki artykułu jest analiza wybranych zagadnień i danych liczbo- wych związanych z działalnością przedsiębiorstw na rynkach światowych na pod- stawie literatury przedmiotu i materiałów Ministerstwa Gospodarki. 2. Istota procesu umiędzynarodowiania W światowej literaturze przedmiotu umiędzynarodowianie (internacjona- lizacja) definiowane jest najczęściej jako stopień zaangażowania firmy/sektora 1 N. D a s z k i e w i c z, J. W a s i l c z u k, P. D o m i n i a k, Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej – teoria i metodologia badań, [w:] P. D o m i - n i a k, J. W a s i l c z u k, N. D a s z k i e w i c z (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Francji, Włoch, Czech i Polski, Wydawnictwo SPG, Gdańsk 2005, s. 5–7. 2 N. D a s z k i e w i c z, J. W a s i l c z u k, P. D o m i n i a k, Europejski sektor małych i śred- nich przedsiębiorstw wobec wyzwań gospodarki światowej, [w:] P. D o m i n i a k, J. W a s i l c z u k, N. D a s z k i e w i c z (red.), op. cit., s. 3–4. 66 Beata Glinkowska w działalność międzynarodową3. J. Schumpeter uważa, że internacjonalizacja jest procesem innowacyjnym4, a kluczowym elementem w pozyskiwaniu przewagi konkurencyjnej w tym procesie jest posiadanie wiedzy koncepcyjnej i aplikacyj- nej5. J. Rymarczyk za symptom umiędzynarodowienia uważa każdy rodzaj dzia- łalności przedsiębiorstwa na zagranicznych rynkach6. Rys. 1. Związek kompetencji przedsiębiorcy i menedżera ze zdolnością do umiędzynarodowiania Ź r ó d ł o: opracowanie własne. 3 J. J o h a n s o n, J. R. Va h l n e, The Internationalization Process of the firm: A Model of Knowledge Development and Increasing Commitments, „Journal of International Business Studies” 1977, Vol. 8, s. 17. 4 J. S c h u m p e t e r, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960. 5 A. M i n g u z z i, R. P a s s a r o, Entrepreneurship Behaviour and International Market Ac- tivi: Some Empirical Findings from a Cross-Sector Analysis, Research Institute on Service Activi- ties, National Research Council, Naples 1993. 6 J. R y m a r c z y k, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004, s. 14.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: