Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00230 004918 14983587 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego - ebook/pdf
Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 170
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3808-8334-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).
 Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W opracowaniu skoncentrowano się na spółkach kapitałowych najczęściej występujących w Polsce, czyli spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane we wszystkich podmiotach. Ponadto przedstawiono propozycje zmian wybranych elementarnych zasad rachunkowości i regulacji w prawie upadłościowym. Jedną z zasadniczych zmian w tym obszarze jest propozycja utworzenia instytucji tzw. poczekalni upadłości. Inne rozwiązania opisywane przez autora dotyczą szczegółowych zasad wyceny masy upadłościowej. Propozycje modyfikacji zarówno prawa bilansowego, jak i prawa upadłościowego zostały uzupełnione o praktyczny przykład sposobu sporządzania sprawozdania finansowego spółki w upadłości. Prezentowana publikacja wychodzi naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej i dostarcza wyczerpujących informacji o zasadach rachunkowości jednostek znajdujących się w upadłości. Będzie ona zatem przydatna w pracy szerokiemu gronu odbiorców: członkom zarządów przedsiębiorstw, wobec których została ogłoszona upadłość, wierzycielom, syndykom masy upadłościowej, likwidatorom, sędziom sądów gospodarczych, właścicielom firm sensu largo, a także studentom studiów ekonomicznych i menedżerskich drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Sławomir Jędrzejewski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 wzrach@uni.lodz.pl RECENZENT Waldemar Dotkuś REDAKTOR INICJUJĄCY Monika Borowczyk OPRACOWANIE REDAKCYJNE T. Mirosław Włodarczyk SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA TECHNICZNA Leonora Wojciechowska PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Shutterstock.com Wydrukowano z gotowych materiałów dostarczonych do Wydawnictwa UŁ © Copyright by Sławomir Jędrzejewski, Łódź 2016 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.07234.15.0.M Ark. druk. 10,625 ISBN 978-83-8088-333-8 e-ISBN 978-83-8088-334-5 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści Wstęp Rozdział 1 Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa i jego wyceny 1.1. Istota, cele i cykl życia przedsiębiorstwa 1.2. Upadłość jako szczególny etap działalności przedsiębiorstwa i jej aspekty formalnoprawne w warunkach polskich 1.3. Istota wartości przedsiębiorstwa i metody jej wyceny Rozdział 2 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w polskich realiach gospodarczych – regulacje a praktyka 2.1. Istota i podstawowe zasady rachunkowości w warunkach kontynuacji działalności 2.2. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w upadłości jako szczególny przypadek sprawozdania sporządzonego przy odrzuceniu założenia o kontynuacji działalności 2.3. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa w kolejnych cyklach jego życia – analiza przypadku w warunkach kontynuacji działalności i jej odrzucenia 7 13 13 23 35 51 51 66 76 6 Rozdział 3 Propozycja zmian zasad rachunkowości przedsiębiorstwa w upadłości i modelu jego sprawozdania finansowego 3.1. Propozycja modyfikacji elementarnych zasad rachunkowości przedsiębiorstwa w upadłości 93 93 3.2. Propozycja modelu sprawozdania finansowego sporządzonego przy odrzuceniu założenia kontynuacji działalności – zasady wyceny i prezentacji 110 3.3. Kluczowe warunki wykorzystania postulowanych rozwiązań – propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych Zakończenie Bibliografia Spis tabel i rysunków Załącznik 1 Uproszczone elementy sprawozdania finansowego badanej jednostki za rok poprzedzający ogłoszenie upadłości Załącznik 2 Uproszczone sprawozdanie finansowe badanej jednostki na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu Załącznik 3 Uproszczone sprawozdanie finansowe badanej jednostki za rok, w którym przekształcono upadłość układową w upadłość likwidacyjną Załącznik 4 Elementy uproszczonego sprawozdania finansowego badanej jednostki sporządzonego za okresy po ogłoszeniu upadłości Załącznik 5 Uproszczone sprawozdania finansowe badanego podmiotu w trzech fazach cyklu życia 127 135 139 149 151 155 159 163 167 Spis treści Wstęp Upadłość jest odbierana najczęściej jako zjawisko jednoznacznie nega- tywne i szkodliwe nie tylko dla upadłego, wierzycieli, pracowników, ale i dla całej gospodarki1. O ile jej szkodliwość dla upadłego i wierzycieli nie podlega dyskusji, o tyle szkodliwość dla gospodarki może być dyskusyj- na. W literaturze przedmiotu są opisywane zazwyczaj negatywne skutki upadłości dla rozwoju gospodarki, ale pojawiają się również stwierdzenia podkreślające jej pozytywne aspekty. Jak zauważył Paul O’Neil, sekretarz skarbu USA, procesy upadłościowe są częścią „geniuszu kapitalizmu” – eliminują ze światowej gospodarki źle zarządzane przedsiębiorstwa, po- wodując w końcowym efekcie jej wzmocnienie (Hucik-Gaicka). W Polsce pierwsze unormowania prawne upadłości pochodzą z po- czątku XIX wieku2. Różne procedury postępowania upadłościowego, funkcjonujące w  pozaborczych okręgach administracyjnych, zostały skonsolidowane w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 24 października 1934 r. − Prawo upadłościowe obowiązującym od 1 stycz- nia 1935 r. na terenie całej międzywojennej Polski (Trojanowski, 2003, s. 14). Wiele lat później zostało ono zastąpione ustawą z 28 marca 2003 r. − Prawo upadłościowe i naprawcze, a następnie obowiązującą od 2016 r. ustawą Prawo upadłościowe. Nowelizacja wchodząca w życie od 2016 r. wy- łączyła z  ustawy Prawo upadłościowe i  naprawcze upadłość układową 1 2 Upadłość jest często utożsamiana z bankructwem, „choć jest to pojęcie szersze i pojemniejsze, obejmujące przypadki kwalifikowane, czyli takie, które sięgają do umyślnych, z  premedytacją podejmowanych działań (zaniechań) zaprzestania płacenia długów” (Jacyszyn, 1996). Był to francuski Kodeks Handlowy z 1807 r. zwany też Kodeksem Napoleona. 8 i w związku z tym powstały dwie odrębne ustawy: Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne3 (zob. ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restruk- turyzacyjne). Długi rodowód przepisów poświęconych upadłości pozwalałby sądzić, że jej unormowania prawne są jasne, precyzyjne i pełne. Zdaniem autora taki pogląd byłby zbyt optymistyczny. Wiele wątpliwości dotyczy zwłasz- cza wyceny majątku upadłego przedsiębiorstwa, która jest dokonywana przy założeniu braku kontynuacji jego działalności. Zasady te wymagają zmian i uzupełnienia. Celem głównym niniejszej monografii jest opracowanie modelu spra- wozdania finansowego podmiotów4 w stanie upadłości, uwzględniające- go zapotrzebowanie na informacje niezbędne do podjęcia racjonalnych decyzji przez interesariuszy takich przedsiębiorstw5. Celem dodatkowym jest natomiast prezentacja rozwiązań proceduralnych w zakresie postę- powania upadłościowego. Obszar badawczy monografii obejmuje rachunkowość i sprawozdaw- czość finansową podmiotów – spółek kapitałowych działających w Pol- sce, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W  swoich badaniach autor skoncentrował się na sprawozda- niach finansowych spółek kapitałowych najczęściej występujących w Pol- sce, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak proponowane w opracowaniu rozwiązania mogą być stosowane we wszystkich podmio- tach, w  odniesieniu do których założenie kontynuacji działalności nie jest właściwe. Analizie poddano obowiązujący stan prawny6 związany 3 4 5 6 Ustawa Prawo restrukturyzacyjne obejmuje zagadnienia upadłości układowej, wcześniej unormowane przez ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze i regu- luje zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacal- nością układu z  wierzycielami oraz skutki układu i  przeprowadzanie działań sanacyjnych. Ze względu na charakter prowadzonych rozważań terminy „przedsiębiorstwo”, „spółka”, „podmiot”, „firma”, mimo że na gruncie prawa nie są tożsame, w tym opracowaniu są używane zamiennie. Gdy jest to konieczne, autor wskazuje, że w danym przypadku chodzi o konkretne określenie. W szczególności zapotrzebowanie na informacje dotyczące zasad wyceny warto- ści przedsiębiorstwa. Opracowanie obejmuje stan prawny na 31 grudnia 2015 r. oraz zmiany obowiązu- jące od 1 stycznia 2016 r., które powodują wyłączenie postępowania upadłościo- wego z możliwością zawarcia układu z ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Pominięto w nim szczegółowy opis zmian; za upadłość uważa się upadłość likwi- dacyjną, w związku z tym prezentowany tekst jest aktualny również po uwzględ- nieniu nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. Nie odnosi się on jednak do postępowania układowego według stanu na dzień przed wprowadzeniem noweli- zacji przepisów i postępowania restrukturyzacyjnego. Wstęp 9 z upadłością i rachunkowością podmiotów w upadłości. Badania doty- czyły również sprawozdań finansowych wybranych podmiotów z grupy przedsiębiorstw upadłych. Aby zrealizować cele opracowania, przeprowadzono studia literaturo- we, dokonano analizy aktów prawnych związanych z tematyką opraco- wania, a także przeprowadzono własne badania empiryczne obejmujące ogólną analizę kilkudziesięciu spółek kapitałowych7 i szczegółową anali- zę upadłego przedsiębiorstwa8. Na etapie badań literaturowych wykorzystano przede wszystkim me- todę indukcji, a w części koncepcyjno-weryfikacyjnej przede wszystkim metodę dedukcji. Za główne metody przetwarzania materiałów źródło- wych zastosowane w opracowaniu można uznać analizę i syntezę. Na potrzeby opracowania sformułowano tezę, że obecny stan prawny nie pozwala na właściwą wycenę upadłego przedsiębiorstwa i sporządze- nie rzetelnego sprawozdania finansowego. Podstawowy akt prawny obo- wiązujący w Polsce i określający politykę rachunkowości zawiera bowiem liczne ograniczenia powodujące, że sprawozdanie finansowe przedsię- biorstwa sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności nie odzwierciedla jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i możliwości spłaty zobowiązań. 7 8 Analizę przeprowadzono pod kątem zastosowanej wyceny całych przedsiębiorstw i składników majątku przy przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz spra- wozdań sporządzanych z  założeniem kontynuacji działalności, sporządzanych przed ogłoszeniem upadłości i na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości oraz w trakcie postępowania upadłościowego. Badaniu podlegały między innymi takie jednostki, jak: Spółdzielnia Inwalidów Raba w upadłości, Śląskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. z o.o. w upadłości, Trasko Al. Sp. z o.o. w upadłości, Spółdzielnia Pracy Mines w Skarżysku-Kamiennej w upadłości, Chełmek PEBE Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Trans- -Mak Sp. z o.o. w Suchej Beskidzkiej – w upadłości, Pekabex SA, Metra Poland Alu- minium Sp. z o.o., Unima SA, Bick SA, Melpol SA, Trasco Inwest Sp. z o.o., Lawapol Sp. z o.o., Asadena Sp. z o.o., Ispol Sp. z o.o., Italinox Polska Sp. z o.o., Konspol hol- ding Sp. z o.o., Pemug SA, Spółdzielnia Inwalidów Pomoc, Alwas Sp. z o.o., Barma Sp. z o.o., Centro ZAP SA, Maxer SA, Melpol SA, Radomska Wytwórnia Telekomuni- kacyjna SA. Analiza objęła okres od momentu jego powstania poprzez wszystkie fazy cyklu życia do końca 2010 r., w  tym okres działalności w  trakcie postępowania upa- dłościowego. Rozbudowane studia wielu przypadków spowodowałyby znaczne rozszerzenie objętości publikacji, dlatego autor wybrał do szczegółowej analizy jedynie jedno, jego zdaniem, najciekawsze przedsiębiorstwo, które posłużyło do zilustrowania zmian zasad wyceny w sytuacji odrzucenia możliwości kontynuacji działalności i do zobrazowania postępowania upadłościowego na gruncie spra- wozdawczości finansowej. Wstęp 10 Przyjętą tezę badawczą potwierdza przeprowadzona przez autora analiza przepisów dotyczących formalnych i prawnych aspektów funk- cjonowania przedsiębiorstw w upadłości, a także analiza sprawozdań fi- nansowych tych podmiotów. W związku z tym uznano, że w przypadku upadłości należy zmienić dotychczasowy model sprawozdania finan- sowego oraz przyjąć takie zasady jego sporządzania, które umożliwiają wycenę przedsiębiorstwa w upadłości. Cel opracowania i  sformułowana teza badawcza przesądziły o  jego strukturze. Opracowanie składa się ze wstępu, trzech wzajemnie powią- zanych tematycznie rozdziałów oraz zakończenia. Rozdział pierwszy poświęcono prezentacji obszaru badawczego, czyli przedsiębiorstwu i jego upadłości. Naświetlono w nim definicje przedsiębiorstwa stosowane w różnych dyscyplinach naukowych i re- gulacjach prawnych oraz poddano analizie podstawowe cele i fazy życia przedsiębiorstwa. Omówiono istotę upadłości jako szczególnego etapu cyklu życia przedsiębiorstwa i jej wpływ na zmianę celu jego działania. Pozwoliło to na ukazanie sedna problemu oraz uwypuklenie faktu, że upadłość przedsiębiorstwa nie jest czymś nadzwyczajnym w cyklu jego życia. Ponadto w tym rozdziale przedstawiono w syntetyczny sposób formalnoprawne aspekty upadłości w  warunkach polskich, a  tak- że przeprowadzono rozważania na temat szeroko rozumianego po- jęcia wartości przedsiębiorstwa i  zasad jego wyceny, które stanowią wprowadzenie do wskazania optymalnej metody określenia wartości zbywczej. W  rozdziale drugim omówiono kształt i  zakres sprawozdawczości finansowej w  obowiązującym w  Polsce systemie prawnym. Po wstępie dotyczącym ogólnych zasad rachunkowości zaprezentowano zasady sporządzania sprawozdań finansowych i  niefinansowych podmiotów działających przy założeniu kontynuacji działalności. Dalsza część roz- działu jest poświęcona polskim regulacjom prawnym w odniesieniu do sprawozdań finansowych podmiotów, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. Rozdział zakończono ilustra- cją praktyczną − analizą sprawozdań finansowych wybranego podmiotu w kolejnych fazach cyklu jego życia. Dwa pierwsze rozdziały stanowią tło dla rozważań zawartych w ostat- nim rozdziale, w którym przedstawiono propozycje zmian formy pro- wadzenia postępowania upadłościowego oraz model sprawozdania fi- nansowego podmiotu upadłego lub zagrożonego upadłością. Rozdział ten zawiera również propozycje autora dotyczące zmian legislacyjnych wraz z  uzasadnieniem potwierdzonym jego praktycznym doświad- czeniem. Wstęp 11 Monografia powstała na bazie badań przeprowadzonych przez autora na potrzeby niepublikowanej rozprawy doktorskiej9, jednakże jej obecny układ i treść przesądzają o tym, że może być ona przeznaczona dla sze- rokiego grona odbiorców: zarządów przedsiębiorstw, wobec których zo- stała ogłoszona upadłość, wierzycieli, syndyków, likwidatorów, sędziów sądów gospodarczych, właścicieli firm sensu largo oraz studentów stu- diów ekonomicznych i menedżerskich drugiego stopnia i studiów pody- plomowych. 9 Rozprawa doktorska Wycena przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej a jego sprawozdanie finansowe została przyjęta przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwer- sytetu Łódzkiego 27 czerwca 2012 r. Wstęp Rozdział 1 Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstwa i jego wyceny 1.1. Istota, cele i cykl życia przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo, pojmowane jako szczególny sposób przejawiania się ludzkiej aktywności i jako jeden z ważniejszych podmiotów gospodar- ki narodowej i ponadnarodowej, nie zostało jak dotąd precyzyjnie zde- finiowane w  literaturze przedmiotu. W  różnych dyscyplinach jest ono odmiennie określane i  interpretowane. Pojęcie „przedsiębiorstwo” wy- stępuje w naukach prawnych, społecznych, nauce o organizacji i zarzą- dzaniu oraz ekonomii (Banaszyk, 1992, s. 5, za: Kamela-Sowińska, 2006, s. 26). Charakterystyczne jest koncentrowanie się przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych na tych elementach, które dla danej nauki są najważniejsze (Sudoł, 2006, s. 33). Różnice w podejściu do definio- wania przedsiębiorstwa umożliwiają dostrzeżenie różnych aspektów jego funkcjonowania. Przedsiębiorstwo można traktować jako podstawowy podmiot każdego współczesnego systemu gospodarczego, traktowanego jako „efekt długiego i burzliwego procesu przeobrażeń, którego początków można dopatrywać się jeszcze w XIX w., kiedy to rewolucja przemysłowa w przyspieszonym tempie zmieniła średniowieczną manufakturę w ogniwo produkcji masowej” (Suszyński, 2003, s. 20). Zaobserwowane pod koniec ubiegłego wieku szczególnie intensywne i znaczące zmiany w przedsiębior- stwach oraz konieczność dostosowania ich do bardzo szybko zmieniających się warunków otoczenia spowodowały powstanie wielu nowych teorii za- rządzania, co ostatecznie doprowadziło do zaniku niektórych form przed- siębiorstwa i pojawienia się nowych, dotychczas nieznanych. Dominująca przez wiele lat w ekonomii szkoła neoklasyczna nie zaj- mowała się dogłębnie teorią przedsiębiorstwa. Struktura wewnętrzna 14 Rozdział 1 przedsiębiorstwa była raczej domeną teorii organizacji, badanie strate- gii rozwoju konkretnych podmiotów pozostawiono historykom gospo- darki, a analizowanie osiągnięć wielkich przedsiębiorców − ich biogra- fom. Sama kategoria przedsiębiorstwa była uważana za oczywistą, daną i niewymagającą wyjaśnienia (Gruszecki, 2008, s. 81). Typowe dla neo- klasycznego podejścia do przedsiębiorstwa było stwierdzenie D. Laidlera i S. Estrina (1991, za: Gruszecki, 2008, s. 81): „Ale gdy czytelnik będzie się zapoznawał z naszą analizą funkcjonowania przedsiębiorstwa, powinien pamiętać, że jest ona oparta na prostym założeniu, iż przedsiębiorstwa po prostu istnieją”. Abstrahując od definicji przedsiębiorstwa, z  całą pewnością można powiedzieć, że należy ono do grupy społecznych wynalazków służących do zwiększania efektywności działalności gospodarczej. Przedsiębior- stwo charakteryzuje się wielorakością celów określanych ilościowo oraz jakościowo, przy czym cele jakościowe można przekształcić w cele ilo- ściowe, używając odpowiedniej skali. Można zatem ustalić cele syntetycz- ne o podstawowym znaczeniu dla przedsiębiorstwa, których osiągnięcie jest traktowane jako najbardziej pożądane. Za cel kierunkowy tworze- nia i funkcjonowania przedsiębiorstwa należy uznać jednak jego rozwój (Kamela-Sowińska, 1994, s. 29, za: Czerny, 2006, s. 10). Określenie celu przedsiębiorstwa stanowi ważny przedmiot analiz teo- retycznych i nadal pozostaje jedną z najbardziej spornych kwestii w teorii firmy i teorii ekonomii (Gruszecki, 2002, s. 155–250), mimo prowadzenia ożywionych dyskusji, także wśród praktyków zarządzania. Tradycyjna teoria przedsiębiorstwa (neoklasyczna) uznaje, że podstawowym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego zysku (Siedlecki, 2007, s. 11)1. Obecnie, choć nie jest on już celem głównym, to nadal jest istotny, gdyż słusznie zauważa się, że brak zysku w przedsiębiorstwie podważa sens jego istnienia. W związku z tym należy rozważyć, czy zysk przedsiębior- stwa jest celem czy też drogą do osiągnięcia celu, czy „funkcja, jaką pełni organizacja, jest środkiem do celu, a nie celem jej działania” (Bolesta-Ku- kuła, 1995, s. 48, za: Sudoł, 2006, s. 33–36). Różnorodność teorii przedsię- biorstwa powoduje, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w jakim celu się je powołuje. Odpowiedź będzie zawsze różna w zależ- ności od gałęzi nauki. Chociaż definicja i cel przedsiębiorstwa dotyczyć mogą jednego podmiotu, nigdy nie będzie ona jednoznaczna. Według A.K. Koźmińskiego i W. Piotrowskiego (1997) kluczowym ce- lem przedsiębiorstwa jest przetrwanie i rozwój, pozostałe cele są tylko drogą do celu głównego (por. rysunek 1.1). 1 W praktyce cel ten jest rozumiany w sposób uproszczony, maksymalizowany jest bowiem zysk księgowy, a nie ekonomiczny. Ekonomiczno-prawne uwarunkowania działalności... 15 Rysunek 1.1. Cele organizacji gospodarczej według stopnia ogólności Źródło: Koźmiński, Piotrowski (red., 1997, s. 50). Podobnie podejście do celów przedsiębiorstwa przedstawia A. Kamela- -Sowińska (2003), stwierdzając, że „podstawowym celem przedsiębior- stwa działającego na konkurencyjnym rynku jest przetrwanie i rozwój. Dla osób bezpośrednio związanych z tym przedsiębiorstwem (…) osią- gnięcie tego celu jest gwarancją uzyskania przychodów z zainwestowa- nych środków. Dla otoczenia pewna egzystencja przedsiębiorstwa ozna- cza możliwość dokonywania korzystnych transakcji, realizację zysku, wzrost samorealizacji oraz satysfakcji zarządu i załogi”. Z  kolei C. Suszyński (2007) odnosi cele przedsiębiorstwa ściśle do kwestii jego wartości (por. rysunek 1.2). Przytoczone powyżej opinie pokazują, że zarówno cele przedsiębior- stwa, jak i  ono samo podlegają ciągłej ewolucji. Analizując literaturę przedmiotu, można jednak wyciągnąć wniosek, że zgodnie ze współcze- sną nauką o  zarządzaniu „podstawowym celem działalności przedsię- biorstwa powinno być maksymalizowanie jego wartości (…). Uściślając to stwierdzenie, należy dodać, że chodzi tu o maksymalizację wartości kapitału własnego, co można osiągnąć poprzez zapewnienie właścicielom stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie wyższym od stopy kosztu kapitału” (Nita, 2007, s. 16). Najlepszym podsumowaniem rozważań na temat celu działalności przedsiębiorstwa jest stwierdzenie, że „od wielu lat toczy się dyskusja na temat podstawowego (nadrzędnego) celu prowadzenia działalności go- spodarczej. W  literaturze z  szeroko rozumianego zakresu zarządzania przedsiębiorstwem zwraca się uwagę, iż nadrzędnym strategicznym ce- lem działalności podmiotu gospodarczego jest dążenie do maksymaliza- cji jego wartości rynkowej, przede wszystkim z perspektywy korzyści dla 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: