Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 010964 10764811 na godz. na dobę w sumie
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ebook/pdf
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 129
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-495-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia szczegółowo analizuje ustawę z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W szczególności wyjaśniono wiele teoretycznych i praktycznych zagadnień wiążących się z realizacją tej ustawy. Zilustrowano je na przykładach i przedstawiono wnioski na przyszłość.
Monografia adresowana jest przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu - prezentuje bowiem poglądy doktryny i elementy prawnoporównawcze oraz zawiera bogaty wybór orzecznictwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZEKSZTA£CANIE PRAWA U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO W£ASNOŒCI PIOTR PODLEŒ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PIOTR PODLEŒ · PRZEKSZTA£CANIE PRAWA U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO W£ASNOŒCI Polecamy nasze publikacje z serii Monografie Prawnicze: M. Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ Wprowadzenie M. Safjan WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA CYWILNEGO I. Gil SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI J. Bujny PRAWA PACJENTA. MIĘDZY AUTONOMIĄ A PATERNALIZMEM D. Wacinkiewicz KONTROLA I NADZÓR W PRAWIE KOMUNALNYM K. A. Dadańska DZIAŁANIE OSOBY PRAWNEJ C. Woźniak UŻYTKOWANIE WIECZYSTE A. Stępień PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁEK HANDLOWYCH A. Mikos USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE T. Szanciło FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE www.sklep.beck.pl PRZEKSZTA£CANIE PRAWA U¯YTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO W£ASNOŒCI PIOTR PODLEŒ Redkacja: Magdalena Blachowicz Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: C. H. Beck Sp. z o.o. Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 978-83-7483-495-7 Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie........................................................................................................ Wykaz skrótów ....................................................................................................... Wykaz literatury.................................................................................................... Rozdział I. Prawa typu użytkowania wieczystego w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym .......................................... § 1. Emfiteuza i prawa jej typu (oraz wzmianka dotycząca ciężarów realnych) .................................................................................. § 2. Superficies i prawo zabudowy.............................................................. § 3. Własność podzielona co do treści....................................................... § 4. Własność czasowa ..................................................................................... § 5. Użytkowanie jako prawo wieczyste.................................................... § 6. Wieloletnie dzierżawy w krajach common law ............................ § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział II. Główne cechy prawa użytkowania wieczystego....... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................... § 2. Charakter prawny, przedmiot i podmioty ....................................... § 3. Sposoby powstania, nabycia i wygaśnięcia prawa ........................ § 4. Uprawnienia użytkownika wieczystego ........................................... § 5. Obowiązki użytkownika wieczystego................................................ § 6. Związek z własnością budynków i lokali.......................................... § 7. Sposoby nabycia własności przez użytkowników wieczystych ................................................................................................ § 8. Podsumowanie........................................................................................... Rozdział III. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – podstawowe zagadnienia oraz zakres podmiotowy .............. § 1. Charakter przekształcenia...................................................................... § 2. Problem nabycia prawa własności i następstwo prawne........... § 3. Charakter sprawy będącej przedmiotem postępowania............ § 4. Charakter uprawnienia oraz rodzaj terminu do wystąpienia z żądaniem .................................................................................................. § 5. Charakter decyzji o przekształceniu i wpisu do księgi wieczystej.................................................................................................... IX XI XV 1 1 5 9 10 10 12 12 15 15 16 17 19 21 22 23 24 25 25 29 31 32 34 V Spis treści § 6. Zakres podmiotowy ustawy .................................................................. § 7. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Zakres przedmiotowy ustawy w przypadku osób fizycznych............................................................................................... § 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................. § 2. Nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe ................... § 3. Nieruchomości zabudowane garażami............................................. § 4. Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami .................................. § 5. Nieruchomości rolne............................................................................... § 6. Podsumowanie........................................................................................... Rozdział V. Zakres przedmiotowy ustawy w pozostałych przypadkach ..................................................................................................... § 1. Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali................. § 2. Spółdzielnie mieszkaniowe ................................................................... § 3. Następcy prawni........................................................................................ § 4. Zakres przedmiotowy ustawy w wypadku współużytkowania wieczystego ................................................................................................ § 5. Podsumowanie........................................................................................... Rozdział VI. Postępowanie. Opłaty............................................................. § 1. Wszczęcie postępowania. Stosowanie art. 199 KC........................ § 2. Postępowanie administracyjne ............................................................ § 3. Odpłatność przekształcenia .................................................................. § 4. Przekształcenie nieodpłatne ................................................................. § 5. Podsumowanie........................................................................................... Rozdział VII. Koncepcje dotyczące przyszłości prawa użytkowania wieczystego ze szczególnym uwzględnieniem przekształcenia w prawo własności ex lege.................................... § 1. Podnoszone zalety użytkowania wieczystego ................................ § 2. Podstawowe zarzuty stawiane instytucji użytkowania wieczystego ................................................................................................ § 3. Koncepcje przewidujące zachowanie instytucji użytkowania wieczystego ................................................................................................ § 4. Koncepcje przewidujące wprowadzenie innego prawa zamiast prawa użytkowania wieczystego........................................ § 5. Koncepcje przewidujące przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ex lege................ I. Koncepcja E. Piontka ...................................................................... II. Ustawa sejmowa z 7.7.2005 r......................................................... III. Koncepcja A. Brzozowskiego ....................................................... VI 36 37 39 39 40 43 46 47 48 49 49 54 56 60 62 63 63 65 68 72 75 77 77 78 80 82 83 83 84 85 Spis treści IV. Koncepcja autora pracy.................................................................. § 6. Podsumowanie........................................................................................... Zakończenie............................................................................................................. Dodatek 1. Aspekty podatkowe przekształcenia ................................ 86 91 93 97 Dodatek 2. Aspekty ekonomiczne przekształcenia ex lege .......... 101 Indeks rzeczowy.................................................................................................... 105 VII Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Zgodnie z przepisami ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o gospodar- ce nieruchomościami użytkowanie wieczyste jest długoterminowym pra- wem na rzeczy cudzej, skutecznym erga omnes, obciążającym grunty stano- wiące własność publiczną. Pozycja użytkownika wieczystego jest w okresie trwania tego prawa zbliżona do pozycji właściciela, zaś odmowa przedłuże- nia prawa użytkowania wieczystego jest możliwa jedynie z uwagi na ważny interes społeczny. W związku z tym użytkowanie wieczyste było i nadal jest traktowane przez wielu jako substytut własności, niewiele się od niej róż- niący. Dopiero obawy dotyczące możliwych zagrożeń dla użytkowników wieczystych spowodowały powstanie wielu inicjatyw mających na celu prze- kształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Działania te zaowocowały ustawami przewidującymi obligatoryjne dla właścicieli gruntów przekształcenie na wniosek wieczystego użytkownika. Początkowo finansowe zasady przekształcenia były dość korzystne dla użyt- kowników wieczystych, którzy jednak jedynie w niewielkim zakresie z niego skorzystali, wskutek trudnych do spełnienia wymagań nałożonych przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Jednakże już w 2000 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował mechanizm finansowy wprowadzony przez ustawę jako niekorzystny dla właścicieli gruntów. Spowodowało to wprowa- dzenie dość wysokich opłat z tytułu przekształcenia, opartych na zasadach rynkowych, jednakże z możliwością udzielania bonifikat przez właścicieli. Praktycznie zahamowało to cały proces, za wyjątkiem nielicznych przy- padków, kiedy bonifikaty były bardzo wysokie. Również obecna ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oparta jest na podobnych zasadach i zapewne nie przyniesie przełomu w tej dziedzinie. Pozostawia to otwartym pytanie o przyszłość ukształtowanej jeszcze w poprzedniej epoce instytucji użytkowania wieczy- stego, jak też o przyszłość poszczególnych, istniejących obecnie, stosunków prawnych użytkowania wieczystego. To, iż problem wzbudza duże zaintere- sowanie, pokazują liczne debaty parlamentarne, powtarzające się nieod- miennie tuż przed wyborami i uchwalane na ostatnich posiedzeniach przed końcem kolejnych kadencji ustawy. W szczególności Sejm 7.7.2005 r. uchwa- lił przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy ustawy, co jednak nie nastąpiło z uwagi na przyjęcie poprawek senac- kich w dniu 29.7.2005 r. IX Wprowadzenie Zasadniczym przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie obo- wiązującej regulacji prawnej dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z uwzględnieniem zachowującego swą ak- tualność dorobku orzecznictwa i doktryny, praktyki w tym zakresie oraz wniosków de lege ferenda, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji prze- widujących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo włas- ności ex lege. Oczywiście w ramach niniejszej pracy, ze względu na charakter dzieła, nie jestem w stanie wyczerpująco zgłębić wszystkich aspektów omawianych zagadnień. Będę więc poruszać przede wszystkim ich aspekty prawne, choć oczywiście nie można też pominąć wiążących się z nimi innych aspektów, w tym ekonomicznych. Interesować nas będzie przede wszystkim problema- tyka cywilistyczna, ale także niektóre zagadnienia konstytucyjne (chociażby w świetle orzeczeń TK) oraz administracyjnoprawne. W pierwszych dwóch rozdziałach niniejszej pracy zostaną omówione niektóre prawa typu użytkowania wieczystego oraz samo użytkowanie wie- czyste. Podstawowe zagadnienia oraz zakres podmiotowy obowiązującej ustawy o przekształceniu zostaną omówione w rozdziale trzecim, zakres przedmiotowy w rozdziale czwartym (dla osób fizycznych) oraz piątym (dla pozostałych kategorii osób), postępowanie i opłaty – w rozdziale szóstym. Dalej przedstawię podnoszone zalety i zarzuty dotyczące użytkowania wie- czystego, a także różne koncepcje dotyczące jego przyszłości, ze szczegól- nym uwzględnieniem przekształcenia w prawo własności ex lege. W zako- ńczeniu znalazły się wnioski dotyczące teraźniejszości oraz przyszłości pro- cesu przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Panu Profesorowi dr. hab. Krzysztofowi Pietrzykowskiemu za zachętę i pomoc przy tworzeniu tej pracy. Warszawa, grudzień 2006 r. Piotr Podleś X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EwidGruntyBudR.................. GospNierU............................... GospNierSPU .......................... GospodChłopD ...................... GospTerMiOU......................... KC................................................ KPA ............................................. KPC............................................. KRO ............................................ KŚT ............................................. KWU........................................... Wykaz skrótów Wykaz skrótów rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalne- go i Budownictwa z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454) ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nie- ruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.) dekret z 6.9.1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstw chłop- skich na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz.U. Nr 46, poz. 340 ze zm.) ustawa z 14.7.1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz.U. Nr 32, poz. 159 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) XI LikwidacjaCzynszDzierżR.. NabywPrWłNierU ................. PDOFizU................................... PKOB.......................................... PlanZagospU ........................... PrBud ......................................... PrGeod ...................................... ProjPlanZagospR ................... ProwKWR ................................ PrRzeczD .................................. PrzekształPrUżytkOFizU..... Wykaz skrótów rozporządzenie Prezydenta z 30.12.1924 r. o likwidacji państwowych czynszów wieczys- tych i dzierżaw wieczystych (Dz.U. Nr 118, poz. 1071) ustawa z 26.7.2001 r. o nabywaniu przez użyt- kowników wieczystych prawa własności nie- ruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209 ze zm.) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Bu- dowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagos- podarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) rozporządzenie Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowa- nia przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17.9.2001 r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. Nr 102, poz. 1122 ze zm.) dekret z 11.10.1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz.U. Nr 57, poz. 319) ustawa z 4.9.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 ze zm.) Ministra PrzekształPrUżytkWłNierU ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459) PrzenoszKWSystemInforU ustawa z 14.2.2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczy- XII PrZabD ...................................... PWPrRzeczD ........................... PWKC......................................... RekompensataRPU ............... SamGminU............................... SamPowiatU ............................ SpółMieszkU............................ WarunkTechBudR ................. WłLokU ..................................... WłUżytGruntyD..................... WniosekPrzekształR............. WycenaNierR .......................... WykupGruntyU ..................... Wykaz skrótów stej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz.U. Nr 42, poz. 363) dekret z 26.10.1945 r. o prawie zabudowy (Dz.U. Nr 50, poz. 280) dekret z 11.10.1946 r. – Przepisy wprowa- dzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz.U. Nr 57, poz. 321) ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowa- dzające kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) ustawa z 8.7.2005 r. o realizacji prawa do re- kompensaty z tytułu pozostawienia nierucho- mości poza obecnymi granicami Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1418 ze zm.) ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach miesz- kaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Infrastruktury rozporządzenie z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicz- nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) dekret z 26.10.1945 r. o własności i użytkowa- niu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19.12.1997 r. w sprawie wniosku o prze- kształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. Nr 157, poz. 1037) rozporządzenie Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządza- nia operatu szacunkowego (Dz.U. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) ustawa z 28.3.1933 r. o wykupie przez dzier- żawców gruntów, zajętych pod budynki, oraz Ministra XIII VATU .......................................... ZmGospGruntyU................... ZmianyPGR.............................. Wykaz skrótów gruntów czynszowych w miastach i mias- teczkach na obszarze sądów apelacyjnych w Warszawie, Lublinie i Wilnie (Dz.U. Nr 29, poz. 250) ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ustawa z 29.9.1990 r. o zmianie ustawy o go- spodarce gruntami i wywłaszczaniu nierucho- mości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) rozporządzenie Ministra Gospodarki Komu- nalnej z 26.1.1962 r. w sprawie zmiany niektó- rych praw do gruntu na prawo wieczystego użytkowania lub użytkowania (Dz.U. Nr 15, poz. 67) 2. Organy orzekające NSA ............................................. Naczelny Sąd Administracyjny SKO............................................. SN ................................................ TK................................................ Trybunał Konstytucyjny Samorządowe Kolegium Odwoławcze Sąd Najwyższy 3. Czasopisma BSP.............................................. Białostockie Studia Prawnicze Dz.U. .......................................... Dziennik Ustaw GP................................................ Gazeta Prawna MoP............................................. Monitor Prawniczy OTK ............................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PN................................................ PL................................................. PS................................................. Sam. Ter. ................................... SI.................................................. SP................................................. Przegląd Notarialny Przegląd Legislacyjny Przegląd Sądowy Samorząd Terytorialny Studia Iuridica Studia Prawnicze 4. Inne skróty n. ................................................. następny (a, e) tekst jednolity t.j. ................................................ ze zm. ......................................... ze zmianami XIV Wykaz literatury Bednarek M., Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i kon- Wykaz literatury Wykaz literatury strukcje normatywne, Warszawa 1994. Biela A., Co dalej z użytkowaniem wieczystym (notowała A. Wyszomirska), GP z 25.7.2005 r. Bieniek G., W sprawie reformy przepisów kodeksu cywilnego o podmioto- wych prawach rzeczowych, PL 1997, Nr 3. Bieniek G., W sprawie przyszłości użytkowania wieczystego, Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005. Bieniek G., Marmaj Z., Użytkowanie wieczyste w praktyce, Warszawa–Zielo- na Góra 1999. Bojarski W., Emfiteuza według prawa rzymskiego, Toruń 1970. Bojarski W., Zarys pojustyniańskich dziejów emfiteuzy, Zeszyty Naukowe UMK, Prawo 1972, z. 52 (XI). Brzozowski A., Z problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczy- stego w prawo własności, Zeszyty Prawnicze UKSW 2003, Nr 3.2. Cioch H., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własno- ści, Rej. 1998, Nr 12. Cioch H., Prawo wieczystego użytkowania de lege lata i de lege ferenda, Rej. 2003, Nr 5. Cioch H., Witczak H., Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. Ko- mentarz, Warszawa 2002. Cisek A., Użytkowanie wieczyste, [w:] System prawa prywatnego, t. 4, Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2005. Cisek A., Kremis J., Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste- go przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Komentarz, Kraków 1999. Cisek A., Kremis J., Nowe zasady przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, [w:] Gospodarka budżetowa jednostek samorządu teryto- rialnego, pod red. W. Miemiec, Warszawa 2006. Gniewek E., Katalog praw rzeczowych w przyszłej kodyfikacji prawa cywil- nego – refleksje wstępne, Rej. 1998, Nr 4. Gniewek E., O przyszłości użytkowania wieczystego, Rej. 1999, Nr 9. Gniewek E., Prawo rzeczowe, Warszawa 2002. XV Wykaz literatury Gniewek E., O przyszłości użytkowania wieczystego – dyskusji ciąg dalszy, Studia Iuridica Agraria, t. 5, pod red. S. Prutisa, Białystok 2005. Ignatowicz J., Użytkowanie wieczyste de lege ferenda, SI, t. 21, Warszawa 1994. Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2000. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Postępowanie cywil- ne, Warszawa 2003. Justyński T., Glosa do wyroku SN z 15.2.2002 r., V CA 2/02, OSP 2003, Nr 6. Kaptur G., Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu w ustawie o VAT, Nieruchomości 2005, Nr 6. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego: Projekt ustawy o zmianie przepi- sów kodeksu cywilnego o użytkowaniu wieczystym, KPP 2002, z. 3. Kosiba A., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własno- ści, Rej. 1998, Nr 7–8. Krasoń M., Ochrona superficies, BSP 1992, Nr 1. Krasoń M., Z badań nad prawami i obowiązkami superficiariusza, SP 1994, Nr 2. Kremis J., Uwłaszczenie użytkowników wieczystych (zagadnienia dyskusyj- ne), Rej. 1999 Nr 2. Krzywicki P., Własność dla użytkowników, Rzeczp. z 20.6.2003 r. Lisowski Z., Kodeks cywilny obowiązujący na ziemiach zachodnich Rzeczy- pospolitej Polskiej, Poznań 1933. Łosiński Z., Uwłaszczenie użytkowników wieczystych. Kilka uwag teoretycz- noprawnych na tle ustawy z dnia 4 września 1997 r., Rej. 2000, Nr 6. Łosiński Z., Istota przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, Rej. 2001, Nr 12. Machowska A., [w:] Prawo francuskie, t. I, pod red. A. Machowskiej i K. Woj- tyczka, Kraków 2004. Milewska K., Cena to nie wycena, Rzeczp. z 18.8.2003 r. Pietrzykowski K., Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2004. Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. Komentarz do art. 1–449, t. I, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005. Piontek E., Choroba użytkowania wieczystego, Rzeczp. z 26.9.1996 r. Pisuliński J., Własność lokalu, [w:] System prawa prywatnego, t. 4, Prawo rze- czowe, pod red. E. Gniewka, Warszawa 2005. Podleś P., Głos w dyskusji nad przyszłością użytkowania wieczystego, PS 2005, Nr 10. Popielak B., Kilka uwag dotyczących użytkowania wieczystego, Casus 2005, Nr 37. XVI Wykaz literatury Prądzyński W., Istota hipoteki, ciężaru realnego i zastawu a polskie prawo rzeczowe, PN 1948, z. XI–XII. Przysiężniak A., Temporalizacja użytkowania wieczystego, MoP 2004, Nr 7. Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002. Rudnicki S., Glosa do uchwały z 28.9.1995 r., III CZP 127/95, PS 1996, Nr 3. Rudnicki S., Uwłaszczenie osób fizycznych na podstawie ustawy z 4.9.1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego oso- bom fizycznym w prawo własności, MoP 1997, Nr 11. Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2004. Skrzydło-Niżnik I., Szczerbińska-Byrska M., Wyrok Trybunału Konstytucyj- nego z dnia 12 kwietnia 2000 r. (sygn. akt K.8/98) dotyczący konstytucyj- ności ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysłu- gującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 781 z późn. zm.), Casus 2000, Nr 18. Stańczyk P., Likwidacja użytkowania wieczystego, Wspólnota z 15.5.1999 r. Stelmachowski A., Zagadnienie ciężarów realnych i dożywocia na tle prac ko- dyfikacyjnych, NP 1951, Nr 7–8. Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969. Strzelczyk R., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 19.5.2004 r., I CK 696/03, OSP 2005, Nr 5. Szonert J., Własność czasowa, Pal. 1959, Nr 1. Sztyk R., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoś- ci nieruchomości, Rej. 2005, Nr 10. Truszkiewicz Z., Użytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne, War- szawa–Kraków 2006. Wierzbowski M. (red.), Szubiakowski M., Wiktorowska A., Postępowanie ad- ministracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami admini- stracyjnymi, Warszawa 2004. Winiarz J., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 1967. Winiarz J., Ćwierć wieku użytkowania wieczystego, [w:] Z zagadnień cywil- nego prawa materialnego i procesowego, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1988. Witczak H., Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, Warszawa 2005. Wolanin M., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, Zielona Góra 2001. Wolanin M., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, cz. I, Nieruchomości 2005, Nr 11. Wolanin M., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, cz. II, Nieruchomości 2005, Nr 12. XVII Wykaz literatury Wolanin M., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, cz. III, Nieruchomości 2006, Nr 1. Wolanin M., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, cz. IV, Nieruchomości 2006, Nr 2. Wolanin M., Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, cz. V, Nieruchomości 2006, Nr 3. Wołodkiewicz W., Zabłocka M., Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2000. Woźniak C., Za wcześnie na fanfary, Rzeczp. z 26.6.2003 r. Woźniak C., Perspektywy prawa użytkowania wieczystego, PUG 2004, Nr 11. Woźniak C., Uwłaszczenie niektórych użytkowników wieczystych na podsta- wie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., Rej. 2006, Nr 4. Woźniak C., Użytkowanie wieczyste, Warszawa 2006. Zaradkiewicz K., Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, MoP 1999, Nr 1. Zaradkiewicz K., Kodyfikacja prawa cywilnego na Litwie, Łotwie i w Estonii. Trzy drogi powrotu do tradycji Zachodu, PL 2003, Nr 4. Zaradkiewicz K., Od tradycji ABGB do acquis communautaire. Przemiany prawa cywilnego na Węgrzech i w Słowenii, PL 2005, Nr 1. Zaradkiewicz K., Podstawowe założenia dotyczące propozycji regulacji pra- wa zabudowy, PL 2006, Nr 2. Zoll F., Prawo cywilne w zarysie, t. II. Prawo rzeczowe, Kraków 1947. Źróbek R., Hłasko M., Niektóre problemy dzierżaw wieloletnich za granicą w odniesieniu do użytkowania wieczystego gruntów w Polsce, Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum 2003, Nr 1–2. XVIII Rozdział I. Prawa typu użytkowania wieczystego w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym § 1. Emfiteuza i prawa jej typu (oraz wzmianka dotycząca ciężarów realnych) § 1. Emfiteuza i prawa jej typu Rozdział I. Prawa typu użytkowania wieczystego... W piątym wieku występujące na Zachodzie ius perpetuum zlało się ze znaną na Wschodzie emfiteuzą, przyjmując jednolitą nazwę ius emphyteuticum1. Emfiteuza była prawem rzeczowym. Uprawnienia emfiteuty były następujące2: – (posiadanie) wykonywał swe prawa osobiście lub pośrednio (dzierżawa, subemfiteuza), przysługiwały mu interdykty poseso- ryjne (choć był tylko dzierżycielem), – (korzystanie) mógł dowolnie eksploatować grunt, nawet zmie- niając jego przeznaczenie, byle nie pogarszał rzeczy, – nabywał własność owoców z chwilą oddzielenia, – (rozporządzanie) było to prawo dziedziczne i zbywalne, – przysługiwały mu skargi petytoryjne. Oprócz emfiteuzy wieczystej, występowała również, jak się wyda- je3, emfiteuza czasowa. Stanowisko emfiteuty wybijało się na plan pierwszy przed właściciela, który jednak miał następujące uprawnie- nia4: – prawo pierwokupu, a gdy z niego nie skorzystał otrzymywał 2 ceny (laudemium), – otrzymywał roczny czynsz (canon, vectigal), 1 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2000, s. 165. 2 Ibidem, s. 165–166. 3 W. Bojarski, Emfiteuza według prawa rzymskiego, Toruń 1970, s. 121. 4 W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, op. cit., s. 165–166. 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: