Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 006638 14078837 na godz. na dobę w sumie
Przekształcanie szkół w związku z reformą - ebook/pdf
Przekształcanie szkół w związku z reformą - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 56
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326964862 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja opisuje zasady przekształcania szkół w związku z reformą oświaty oraz zadania dyrektorów dotyczące przekazywania i prowadzenia dokumentacji szkolnej. Usystematyzowane w tabeli konkretne terminy nie pozwolą przeoczyć żadnej wymaganej prawem czynności. Ponadto materiał zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wzory dokumentów do wykorzystania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Małgorzata Celuch PRZEKSZTAŁCANIE SZKÓŁ W ZWIĄZKU Z REFORMĄ ZASADY PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW • Zadania i obowiązki dyrektora w związku z przekształcaniem szkół • Terminy poszczególnych czynności • Dokumenty do przekazania P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I A T O W Y C H Dostępne pod adresem: http://fabrykawiedzy.com 1 1 1 O O U Cena brutto 35,90 zł UOO111 Przekształcanie szkół.indd 1 23.05.2017 12:07:35 Przekształcanie szkół w związku z reformą – zasady przekazywania dokumentów • Zadania i obowiązki dyrektora w związku z przekształcaniem szkół • Terminy poszczególnych czynności • Dokumenty do przekazania UOO111.indd 1 22.05.2017 16:05 Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego Redaktor publikacji Agnieszka Stebelska Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Druk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-6486-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Przekształcanie szkół w związku z reformą – zasady przekazywania dokumentów” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typo- wych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów pań- stwowych. W związku z powyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Przekształcanie szkół w związku z reformą – zasady prze- kazywania dokumentów” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO111.indd 2 22.05.2017 16:05 Spis treści Spis treści Wstęp ................................................................................................................. 4 I. Ogólne zasady przekształcania i likwidacji szkół .............................................. 5 Zasady przekształcania szkół oraz przekazywania dokumentacji – tabela .......... 6 Przekształcenie szkoły wynikające z reformy ...................................................... 6 Połączenie w zespół .......................................................................................... 39 Ustanowienie filii .............................................................................................. 41 Likwidacja szkoły .............................................................................................. 44 II. Przekształcanie szkół w praktyce – pytania i odpowiedzi ............................ 46 III. Wzory dokumentów .................................................................................... 52 Podstawa prawna ............................................................................................. 56 UOO111.indd 3 3 22.05.2017 16:05 wSTęP Trwająca reforma edukacji generuje konieczność przekształcania, łączenia i likwidacji szkół, a także tworzenia filii szkół. W każdej z tych sytuacji obecny dyrektor powinien wykonać wiele czynności wynikają- cych z ustalonej sieci szkół na danym terenie, związanych z likwidacją czy przekształceniem kierowanej przez siebie placówki. Jednym z bardzo istotnych zadań jest uporządkowanie, zebranie i przekazanie pomiędzy szkołami szkolnej dokumentacji: statutu szkoły, dokumentów nauczania, dokumentacji kadrowej. Kiedy, co, komu i w jakim terminie należy prze- kazać – opisujemy w tej publikacji. Tabela porządkuje ponadto terminy wykonywania poszczególnych czynności. Zawarte w tekście regulacje dotyczą też szkół niepublicznych. UOO111.indd 4 22.05.2017 16:05 I. Ogólne ZaSaDy PrZekSZTałcanIa I lIkwIDacjI SZkół Wszystkie przekształcenia szkół dokonujące się w ramach reformy nastąpią z mocy prawa (ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) lub decyzją organu prowadzącego wyrażoną uchwałą o dostoso- waniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Natomiast przekształcenia nieopisane w ww. ustawie będą się odbywały na podstawie art. 59 ustawy o systemie oświaty oraz art. 89 ustawy – Prawo oświatowe. Oznacza to, że późniejsze przekształcenia wymagać będą zastosowa- nia procedury, zgodnie z którą szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnie- niu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący będzie wówczas obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamia- rze likwidacji szkoły: 1) rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), 2) właściwego kuratora oświaty oraz 3) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu. Ponadto szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być UOO111.indd 5 5 22.05.2017 16:05 zlikwidowana w każdym czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kon- tynuowania nauki w innej szkole. Natomiast szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zli- kwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, a w przy- padku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez osobę prawną inną niż jed- nostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną może zostać zlikwi- dowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia na jej założenie. UWAGA Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem doku­ mentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się orga­ nowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Zasady przekształcania szkół oraz przekazywania dokumentacji przedstawia tabela: 1.09.2017 Przekształcenie szkoły wynikające z reformy Szkoły podstawowe Art. 117 ww. ustawy stanowi, iż z dniem 1 września 2017 r. 1) dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca struk­ turą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej staje się ośmioletnią szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. 2) szkoła filialna podporządkowana organizacyjnie dotych­ czasowej sześcioletniej szkole podstawowej staje się szkołą filialną podporządkowaną organizacyjnie ośmio­ letniej szkole podstawowej, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. 6 UOO111.indd 6 22.05.2017 16:05 Przekształcanie szkół w związku z reformą – zasady przekazywania dokumentów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekształcanie szkół w związku z reformą
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: