Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00502 010247 10729117 na godz. na dobę w sumie
Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. - ebook/pdf
Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 325
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7392-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Budowa profesjonalnej służby publicznej, działającej na podstawie aksjologicznych założeń demokratycznego państwa prawa, jest procesem złożonym i długotrwałym. Polskie doświadczenia w tym zakresie nie są znikome, gdyż geneza służby państwowej sięga okresu międzywojennego. Przedstawione w monografii rozważania obejmują uwarunkowania prawne kształtowania się polskiej służby publicznej - w części regulującej status prawny członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników samorządowych - w ustawodawstwie po 1989 r. Od tego bowiem czasu kształtowały się nowoczesne idee funkcjonowania polskiej administracji publicznej, które znalazły bezpośredni wyraz także w obowiązujących pragmatykach urzędniczych.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat zagadnienie służby cywilnej było regulowane czterema - całkowicie różnymi - aktami prawnymi. W przypadku problematyki pracowników samorządowych ustawodawca przyjął w tym samym czasie dwie, także diametralnie różne, ustawy. Zmiany takie, z każdym kolejnym wejściem w życie nowej ustawy, wywierały wpływ na praktyczne funkcjonowanie korpusu urzędniczego, a tym samym na jakość i prawidłowość realizacji zadań państwa.

W monografii, analiza prawna skupiona została przede wszystkim na krajowych ustawach zwykłych. Konieczność przeprowadzenia kompleksowej oceny poprawności tych aktów prawnych była jednak powodem odniesienia się dodatkowo do założeń nie tylko ustrojowych, ale także do prawa międzynarodowego. Badania te zostały uzupełnione o szeroką analizę orzecznictwa (krajowego i międzynarodowego), doktryny prawa i dokumentów powstałych w praktyce działania administracji publicznej. Dzięki zastosowanym metodom badawczym (przede wszystkim prawnodogmatycznej) możliwym było zidentyfikowanie istotnych trendów w prawodawstwie polskim dotyczącym służby publicznej oraz sformułowanie uzasadnionych ocen, wniosków i postulatów odnośnie do problematyki pragmatyk urzędniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Przekształcenia Pragmatyk urzędniczych członków korPusu służby cywilnej i Pracowników samorządowych w Prawie Polskim Po 1989 r. Wojciech  Drobny Wydawnictwo c.h.beck MONOGRAFIE PRAWNICZE WOJCIECH DROBNY • PRZEKSZTAŁCENIA PRAGMATYK URZĘDNICZYCH CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W PRAWIE POLSKIM PO 1989 R. Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski PRAWO INTERTEMPORALNE Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA CYWILNEGO Dominika Opalska OBOWIĄZEK LOJALNOŚCI W SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH Wojciech Piątek POWAGA RZECZY OSĄDZONEJ WYROKU SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) WSPÓŁCZESNE INSTYTUCJE PRAWA. OBYWATEL – PAŃSTWO – SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA Katarzyna Górka JAWNOŚĆ POSIEDZEŃ SEJMU I SENATU ORAZ JEJ OGRANICZENIA W KONSTYTUCJI RP Magdalena Wilejczyk ZAGADNIENIA ETYCZNE CZĘŚCI OGÓLNEJ PRAWA CYWILNEGO Marek Szydło PRAWNA KONCEPCJA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Miłosz Kaczyński PEŁNOMOCNIK Z URZĘDU W SĄDOWYM POSTĘPOWANIU CYWILNYM www.ksiegarnia.beck.pl PRZEKSZTAŁCENIA PRAGMATYK URZĘDNICZYCH CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ I PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH W PRAWIE POLSKIM PO 1989 R. WOJCIECH DROBNY WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja: prof. dr hab. Jacek Jagielski i prof. dr hab. Elżbieta Ura Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7391-1 ISBN e-book 978-83-255-7392-8 Spis treści Słowo od Autora ............................................................................................................ XI Wykaz skrótów ............................................................................................................. XIII Wykaz literatury. .......................................................................................................... XXI Wykaz aktów prawnych i innych aktów przywołanych w tekście. .................... XXXIX Wykaz orzeczeń przywołanych w tekście .............................................................. XLII Inne źródła naukowe .................................................................................................. LI Wstęp. .............................................................................................................................. 1 Rozdział I. Status prawny członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie międzynarodowym i Konstytucji RP. .................................................................................................... §.1... Status.prawny.członków.korpusu.służby.cywilnej.i.pracowników. samorządowych.a.prawo.międzynarodowe............................................... . . I...Wpływ.prawa.Unii.Europejskiej. na.status.członków.korpusu.polskiej.służby.cywilnej.i.polskich. pracowników.samorządowych......................................................... 1...Prawo.dostępu.do.krajowej.służby.publicznej.w.Traktacie. o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej......................................... 2...Zasada.równości.płci.w.służbie.publicznej.w.prawie. Unii.Europejskiej........................................................................... 3...Prawo.do.dobrej.administracji.w.świetle.Karty.Praw. Podstawowych.Unii.Europejskiej............................................... 4...Konwencja.w.sprawie.zwalczania.korupcji,.w.którą. zaangażowani.są.urzędnicy.Wspólnot.Europejskich. lub.urzędnicy.Państw.Członkowskich....................................... 5...Status.pracowników.samorządowych.a.prawo.UE.................. II...Wpływ.zaleceń.Komitetu.Ministrów.Rady.Europy.na.status. krajowych.funkcjonariuszy.publicznych........................................ 1...Zalecenie.Komitetu.Ministrów.RE.dotyczące.statusu. pracowników.publicznych.w.Europie........................................ 2...Zalecenie.Komitetu.Ministrów.RE.w.sprawie.kodeksów. postępowania.pracowników.publicznych................................. 9 9 10 11 19 22 25 26 28 28 32  Spis treści . III...Problematyka.statusu.funkcjonariuszy.publicznych. w.wybranych.aktach.prawnych.prawa.międzynarodowego........ 1...Postanowienia.Konwencji.o.Ochronie.Praw.Człowieka. i.Podstawowych.Wolności.z.1950.r..mogące.mieć.wpływ. na.sytuację.prawną.pracownika.publicznego........................... 2...Status.pracowników.publicznych. w.świetle.Międzynarodowego.Paktu.Praw.Obywatelskich. (Osobistych).i.Politycznych......................................................... 3...Prawa.pracownicze.pracowników.publicznych.wynikające. z.Europejskiej.Karty.Społecznej.................................................. 4...Prawa.pracownicze.pracowników.publicznych.wynikające. z.Konwencji.Nr.151.Międzynarodowej.Organizacji.Pracy. dotyczącej.ochrony.prawa.organizowania.się.i.procedury. określania.warunków.zatrudnienia.w.służbie.publicznej...... 5...Status.pracowników.samorządowych.w.świetle. Europejskiej.Karty.Samorządu.Lokalnego............................... §.2... Problematyka.służby.cywilnej.i.statusu.pracowników. samorządowych.w.świetle.Konstytucji.RP................................................ . . . . . . I...Zagadnienie.organizacji.służby.publicznej.(w.tym.statusu. służby.cywilnej.i.pracowników.samorządowych).w.ustawach. zasadniczych.wybranych.państw.europejskich............................. II...Konstytucyjne.gwarancje.dostępu.do.służby.publicznej............. 1...Ustrojowe.ograniczenia.dostępu.do.służby.publicznej........... 2...Ustawowe.ograniczenia.dostępu.do.służby.publicznej........... III...Konstytucjonalizacja.korpusu.służby.cywilnej............................. 1...Aksjomat.„zawodowości”.służby.cywilnej................................ 2...Aksjomat.„rzetelności”.służby.cywilnej.................................... 3...Aksjomat.„bezstronności”.i.„neutralności.politycznej”. służby.cywilnej.............................................................................. I..Model.„kariery”.jako.wyznaczony.przez.ustrojodawcę.model. dla.polskiej.służby.cywilnej.............................................................. ...Pojęcie.„administracja.rządowa”.jako.wyznacznik.obszaru. objętego.właściwością.korpusu.służby.cywilnej............................ I..Konstytucyjna.koncepcja.służby.cywilnej.a.zasada. niepołączalności.mandatu.parlamentarnego................................. 1...Ustrojowe.zasady.niepołączalności.mandatu.posła. z.zatrudnieniem.w.administracji.rządowej............................... 2...Zagadnienie.składu.Rady.Służby.Cywilnej.w.kontekście. zasady.incompatibilitas................................................................. . II..Pracownicy.samorządowi.a.postanowienia.Konstytucji.RP........ I 34 34 38 40 41 43 44 44 47 51 54 56 57 59 59 62 64 67 68 69 70 Spis treści Rozdział II. Przekształcenia modeli i struktury organizacyjnej służby cywilnej oraz katalogu jednostek organizacyjnych objętych korpusem służby cywilnej w ustawodawstwie polskim po 1989 r.. ............................... §.1... Analiza.zmian.modeli.służby.cywilnej.w.powojennych.ustawach. o.służbie.cywilnej........................................................................................... I...Modele.teoretyczne.służby.cywilnej................................................ II...Zmiany.koncepcji.modelu.polskiej.służby.cywilnej..................... . . §.2... Przekształcenia.statusu,.organizacji.i.kompetencji.organów.służby. cywilnej.w.ustawodawstwie.polskim.po.1989.r........................................ . . I...Szef.Służby.Cywilnej.–.zmiany.koncepcji.jego.pozycji.i.roli. oraz.zakresu.kompetencji.................................................................. 1...Szef.Służby.Cywilnej.jako.instytucja.prawa. administracyjnego......................................................................... 2...Zmiany.katalogu.kompetencji.Szefa.Służby.Cywilnej............ 3...Zmiany.koncepcji.wyodrębnienia.organizacyjnego. Szefa.Służby.Cywilnej................................................................... II...Zmiany.regulacji.dotyczących.Rady.Służby.Cywilnej. na.podstawie.ustaw.o.służbie.cywilnej............................................ 1...Rada.Służby.Cywilnej.jako.instytucja.prawa. administracyjnego......................................................................... 2...Zmiany.katalogu.zadań.Rady.Służby.Cywilnej....................... 3...Skład.Rady.Służby.Cywilnej.oraz.tryb.jej.obsadzania............ §.3... Przekształcenia.statusu.i.organizacji.innych.podmiotów.mających. wpływ.na.służbę.cywilną.w.świetle.powojennych.ustaw.o.służbie. cywilnej............................................................................................................ I...Uwagi.ogólne....................................................................................... II...Miejsce.w.systemie.służby.cywilnej.dyrektora.generalnego. . . urzędu................................................................................................... . . . III...Koncepcja.Komisji.Kwalifikacyjnej. do.Służby.Cywilnej.oraz.Komisji.Odwoławczej.Służby. Cywilnej.w.świetle.ustawy.o.służbie.cywilnej.z.1996.r................. I..Miejsce.w.systemie.służby.cywilnej.Wyższej. Komisji.Dyscyplinarnej..................................................................... ..Pozycja.i.rola.Krajowej.Szkoły.Administracji.Publicznej. w.relacji.z.powojennymi.pragmatykami.urzędniczymi. członków.korpusu.służby.cywilnej.................................................. §.4... Modyfikacje.katalogu.jednostek.organizacyjnych.objętych. korpusem.służby.cywilnej............................................................................ 72 72 72 76 80 80 80 82 91 96 96 97 102 107 107 107 111 114 117 121 II Spis treści Rozdział III. Zmiany celu, aksjologicznych założeń i klasyfikacji teoretyczno-prawnej pragmatyk urzędniczych pracowników samorządowych oraz przekształcenia koncepcji pojęcia „pracownik samorządowy” i „pracodawca samorządowy” w świetle ustaw o pracownikach samorządowych z 1990 r. i 2008 r.. ..................................... §.1... Wyodrębnienie.kategorii.pracowników.samorządowych.na.tle. zmian.struktury.administracji.państwowej.............................................. §.2..Zmiany.celu,.aksjologicznych.założeń.i.klasyfikacji. teoretyczno-prawnej.pragmatyk.urzędniczych.pracowników. samorządowych.............................................................................................. . . I...Ustawowo.deklarowany.cel.pragmatyk.urzędniczych. pracowników.samorządowych......................................................... II...Aksjologiczne.założenia.ustawy.o.pracownikach. samorządowych.z.2008.r.................................................................... . III...Prawo.publiczne.jako.gałąź.prawa.obejmująca.ustawę. o.pracownikach.samorządowych.z.2008.r...................................... §.3... Przekształcenia.koncepcji.pojęcia.„pracownik.samorządowy”............. . . I...Miejsce.zatrudnienia.jako.przesłanka.wyodrębnienia. kategorii.„pracowników.samorządowych”..................................... II...Podstawy.zatrudnienia.jako.istotne.elementy.pojęcia. „pracownik.samorządowy”............................................................... 1...Ograniczenie.zakresu.stosowania.mianowania....................... 2...Szczególny.charakter.wyboru.w.świetle.pragmatyk. urzędniczych.pracowników.samorządowych........................... 3...Powołanie.jako.podstawa.nawiązania.stosunku.pracy. w.samorządzie.terytorialnym..................................................... 4...Umowa.o.pracę.w.stosunkach.pracy.w.samorządowej. służbie.publicznej.......................................................................... §.4... Przekształcenia.koncepcji.pojęcia.„pracodawca.samorządowy”........... I...Prawne.ujęcie.pojęcia.„pracodawca”.w.Kodeksie.pracy............... II...„Pracodawca.samorządowy”.w.świetle.ustawy. . . o.pracownikach.samorządowych.z.2008.r...................................... . III...„Pracodawca.samorządowy”.w.świetle.ustawy. o.pracownikach.samorządowych.z.1990.r...................................... Rozdział IV. Problematyka wybranych elementów mających istotny wpływ na status prawny członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r. . .............................................. §.1... Uwagi.wprowadzające................................................................................... §.2... Ustawowe.uregulowanie.problemu.rekrutacji.i.selekcji.w.korpusie. służby.cywilnej.i.administracji.samorządowej......................................... III 127 127 131 131 134 136 137 140 144 144 151 154 158 160 160 160 163 168 168 169 . . . . . . . . . §.3... Obowiązki.i.uprawnienia.członków.korpusu.służby.cywilnej. i.pracowników.samorządowych.................................................................. I...Uwagi.ogólne....................................................................................... II...Klasyfikacja.obowiązków.członków.korpusu.służby.cywilnej. i.pracowników.samorządowych....................................................... 1...Obowiązki.określające.jakościową.stronę.wykonywania. pracy.lub.pełnienia.służby........................................................... 2...Obowiązki.określające.stosunek.pracownika. i.funkcjonariusza.do.zatrudniającej.go.jednostki. organizacyjnej.i.do.służby............................................................ III...Klasyfikacja.uprawnień.członków.korpusu.służby.cywilnej. i.pracowników.samorządowych....................................................... 1...Uprawnienia.płacowe.i.urlopowe................................................ 2...Wybrane,.pozapłacowe.i.nie.urlopowe.uprawnienia. członków.korpusu.służby.cywilnej.i.pracowników. samorządowych............................................................................. Spis treści I...Uwagi.ogólne....................................................................................... II...Koncepcja.naboru.do.służby.cywilnej.w.świetle.kolejnych. pragmatyk.urzędniczych.członków.korpusu.służby.cywilnej...... 1...Założenia.konkurencyjnego.naboru.w.pragmatykach. urzędniczych.członków.korpusu.służby.cywilnej................... 2...Problematyka.obsady.wyższych.stanowisk.w.służbie. cywilnej.w.świetle.ustaw.o.służbie.cywilnej.po.1989.r............ 3...Nabór.w.służbie.cywilnej.jako.element.postępowania. administracyjnego.i.przedmiot.sądowej.kontroli.................... III...Koncepcja.naboru.pracowników.samorządowych.w.świetle. kolejnych.pragmatyk.urzędniczych................................................. 1...Wolne.stanowisko.urzędnicze.jako.przesłanka. przeprowadzenia.naboru.w.samorządzie.terytorialnym........ I..Zróżnicowana.sytuacja.prawna.wybranych.kategorii. kandydatów.do.służby.publicznej.................................................... §.4... Etyka.służbowa,.jako.element.kształtujący.status.członka.korpusu. służby.cywilnej.i.pracownika.samorządowego......................................... I...Uwagi.ogólne....................................................................................... II...Założenia.aktów.prawnych,.określających. wymagane.postawy.etyczne.............................................................. 1...Zarządzenie.Nr.114.Prezesa.Rady.Ministrów.z.11.10.2002.r.. w.sprawie.ustanowienia.Kodeksu.Etyki.Służby.Cywilnej...... 2...Zarządzenie.Nr.70.Prezesa.Rady.Ministrów. z.6.10.2011.r..w.sprawie.wytycznych.w.zakresie. przestrzegania.zasad.służby.cywilnej.oraz.w.sprawie.zasad. etyki.korpusu.służby.cywilnej..................................................... 169 171 171 180 185 193 199 201 206 206 207 209 218 227 228 229 234 234 236 238 240 IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekształcenia pragmatyk urzędniczych członków korpusu służby cywilnej i pracowników samorządowych w prawie polskim po 1989 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: