Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00234 007306 10209350 na godz. na dobę w sumie
Przekształcenia spółek handlowych - ebook/pdf
Przekształcenia spółek handlowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 308
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-140-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przekształcenia spółek handlowych - to opracowanie, w którym szczególną uwagę poświęcono zbadaniu istoty instytucji przekształcenia spółek handlowych oraz przyczyn i ograniczeń jej zastosowania. Dokonano także analizy poszczególnych etapów procesu przekształcenia z uwzględnieniem odrębności pomiędzy przekształceniami spółek osobowych i kapitałowych. Dodatkowo zaprezentowano wybrane skutki przeprowadzonej transformacji oraz przedstawiono niektóre konsekwencje podatkowe jak również z zakresu stosunków pracy. Prezentowane zagadnienia przedstawione jest w oparciu o regulację zawartą w Kodeksie spółek handlowych z uwzględnieniem różnic w stosunku do regulacji zawartej w Kodeksie handlowym.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE ANNA STÊPIEÑ · PRZEKSZTA£CENIA SPÓ£EK HANDLOWYCH Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, Tom I–V Duże Komentarze Becka KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, Tom I–II (pod red. Janusza Strzępki) Komentarze Becka Monika Tarska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 2 Krótkie Komentarze Becka Ewa Skibińska KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. EDYCJA TRZECIA KodeksSystem Andrzej Szajkowski, Monika Tarska PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 5 Zarys Prawa Grzegorz Miś PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK HANDLOWYCH Prawo Gospodarcze i Handlowe Dariusz Łubowski KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH POLNISCHES HGGB, wyd. 3 Literatura Obcojęzyczna Wprowadzenie prof. Andrzeja Szajkowskiego KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 12 Teksty Ustaw Becka www.sklep.beck.pl PRZEKSZTA£CENIA SPÓ£EK HANDLOWYCH ANNA STÊPIEÑ Redakcja: Agata Ponikowska Wydawnictwo C.H. Beck 2006 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Kolonel Druk i oprawa: P.W.P. INTER-DRUK Warszawa ISBN 83-7483-140-5 Spis treści Przedmowa ............................................................................................................. VII Wykaz skrótów....................................................................................................... XI Wykaz literatury ................................................................................................... XVII Wykaz orzeczeń .................................................................................................... XXVII Rozdział I. Zagadnienia ogólne ...................................................................... 1 1 § 1. Pojęcie przekształcenia.............................................................................. 7 § 2. Geneza instytucji przekształcenia spółek w Polsce......................... § 3. Przyczyny przekształcenia........................................................................ 17 § 4. Ograniczenia przekształcenia ................................................................. 29 Rozdział II. Procedura przekształcenia ..................................................... 33 § 1. Etapy przekształcenia............................................................................... 33 § 2. Sporządzanie planu i jego weryfikacja............................................... 36 § 3. Finansowe aspekty przekształcenia .................................................... 55 § 4. Zapoznanie wspólników spółki przekształcanej z dokumentacją przekształcenia .......................................................... 59 § 5. Uchwała o przekształceniu .................................................................... 74 § 6. Dodatkowe warunki przekształcenia spółek kapitałowych ....... 96 § 7. Dodatkowe warunki przekształcenia spółek osobowych............ 105 § 8. Skład osobowy przekształconej spółki............................................... 119 § 9. Umowa lub statut spółki przekształconej ......................................... 139 § 10. Rejestracja i ogłoszenie przekształcenia ........................................... 145 posiadających szczególne uprawnienia w spółce przekształcanej 165 Rozdział III. Skutki przekształcenia ............................................................ 157 § 1. Skutki przekształcenia w stosunku do spółki przekształcanej .... 157 § 2. Skutki przekształcenia w stosunku do wspólników i osób § 3. Skutki przekształcenia w stosunku do wierzycieli spółki przekształcanej................................................................................ 172 § 4. Wadliwość procesu przekształcenia ..................................................... 198 § 5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w trakcie przekształcenia ......................................................................... 215 § 6. Podatkowe aspekty przekształcenia – wybrane zagadnienia....... 226 § 7. Skutki przekształcenia wynikające z prawa pracy............................ 236 V Spis treści Wnioski końcowe ................................................................................................... 243 Aneks............................................................................................................................. 245 Indeks rzeczowy ..................................................................................................... 273 Przedmowa Charakterystyczną cechą życia gospodarczego jest jego ciągła zmienność, co wymusza na przedsiębiorcach konieczność dostosowywania się do nowych realiów. Przedsiębiorca, aby utrzymać się na rynku, prawidłowo funkcjonować czy wreszcie podwyższać własną konkurencyjność, powinien wybrać najbar- dziej optymalną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Ze względu na zmienność życia gospodarczego może okazać się, że wybrana wcześniej forma w nowych warunkach ekonomicznych i prawnych nie gwarantuje osiągnięcia wyników finansowych na określonym poziomie, dlatego też konieczne stanie się podjęcie działań, które poprzez zmianę struktury przedsiębiorcy dopro- wadzą do poprawy tych wyników. Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej może polegać na zmianach ilościowych, z którymi mamy do czynienia w przypadku łączenia i podziału spółek, jak również na zmianach jakościowych, które występują przy przekształceniach spółek. Tego typu zmiany są naturalną konsekwencją rozwoju spółki. Niewątpliwie mają one wpływ zarówno na stosunki pomiędzy wspólnikami spółki, jak również na sytuację osób trzecich. Niniejsze opracowanie zostało poświęcone jednemu rodzajowi zmian, a mianowicie przekształceniom spółek handlowych sensu stricto. W tym ujęciu przekształcenia oznaczają jedynie zmianę struktury pod- miotu. Pojęcie to w znaczeniu szerokim obejmuje także połączenie i podział. Posłużono się zatem terminologią użytą przez ustawodawcę w KSH1, który w Tytule VI – obok działów poświęconych łączeniu i podziałowi spółek – wy- różnił osobną część dotyczącą przekształcenia spółek. Kodeks handlowy2, w porównaniu z obecnie obowiązującym KSH, dawał znacznie mniejsze możliwości w zakresie przekształceń spółek. Przepisy dotyczące omawianej kwestii regulowały co do zasady tylko przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o. i spółki z o.o. w spółkę akcyjną. W latach 90. doszło w Polsce do rozwoju gospodarki rynkowej, dlatego też powyższa re- gulacja nie przystawała do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców. Jeszcze w trakcie obowiązywania przepisów KH instytucja przekształcenia nabrała większego znaczenia, a to z uwagi na wzrost liczby spółek oraz konieczność 1 Ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. 2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 27.6.1934 r. – Kodeks han- dlowy, Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm. VII Przedmowa dostosowania ich struktury do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Z czasem pojawiła się potrzeba wprowadzenia swobody kon- figuracji podmiotowych przy przekształceniach, co zostało dokonane przez przepisy KSH. Prawo gospodarcze powinno być bowiem tak skonstruowane, aby przyjęta forma działalności odpowiadała charakterowi oraz rozmiarom tej działalności i ułatwiała sprawne funkcjonowanie danego podmiotu na rynku. Przepisy prawa powinny tylko w niezbędnym zakresie ingerować w swobodę działalności gospodarczej i dawać przede wszystkim obywatelom szeroki wa- chlarz możliwości wyboru struktury, w ramach której będą mogli dążyć do osiągnięcia wspólnego celu. Niniejsze opracowanie dotyczy instytucji przekształcenia spółek han- dlowych na gruncie KSH z uwzględnieniem różnic w stosunku do regulacji zawartej w KH. Celem pracy było zbadanie istoty omawianej instytucji oraz przyczyn i ograniczeń jej zastosowania, a także dokonanie analizy poszczegól- nych etapów procesu przekształcenia, z uwzględnieniem odrębności pomiędzy przekształceniami spółek osobowych i kapitałowych. Dodatkowo zaprezen- towano wybrane skutki przeprowadzonej transformacji. Z uwagi na szeroki ich zakres dokonano ich selekcji, odwołując się jedynie do tych, które zostały uregulowane w KSH oraz przedstawiając niektóre konsekwencje podatkowe i z zakresu stosunków pracy. Niezależnie od powyższego w opracowaniu znalazły się także rozważa- nia dotyczące istoty przekształcenia. Na gruncie obowiązującej regulacji nie powinno budzić wątpliwości występowanie zasady kontynuacji. Z drugiej strony analiza poszczególnych przepisów prawa publicznego prowadzi do wniosku, że nie są one dostosowane do tej zasady i w konsekwencji należa- łoby postulować dokonanie odpowiednich zmian. Przed ich ewentualnym wprowadzeniem konieczne jest jednak rozważenie korzyści i kosztów ich uwzględnienia. Sama przecież „jednolitość” regulacji nie może być wystar- czającym uzasadnieniem dokonania dosyć radykalnych zmian w przepisach. Przemyślenia na ten temat pozostawiono jednak Czytelnikowi, koncentrując się jedynie na wskazaniu braku koherencji pomiędzy rozwiązaniami wystę- pującymi w prawie prywatnym i w prawie publicznym. Podkreślić należy, że niniejsza monografia stanowi przede wszystkim studium z zakresu prawa prywatnego, stąd do problematyki z zakresu prawa publicznego odwołano się tylko w niezbędnym zakresie ze względu na zamiar wykazania niezbor- ności regulacji. Metodą badawczą przyjętą przez autorkę w celu uzyskania wyjaśnienia wyżej wskazanych kwestii była analiza tekstów przepisów prawnych dokonana z uwzględnieniem istniejących opracowań dotyczących omawianej problema- tyki oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego. Zastosowano także metodę prawno- porównawczą, zestawiając obecnie obowiązującą regulację z przepisami KH. VIII Przedmowa Niektóre rozwiązania legislacyjne dotyczące przekształceń zostały zestawione także z przepisami dotyczącymi podziału i łączenia spółek. Wprawdzie są to odmienne instytucje, ale uwzględniając fakt, że należą one do transformacji uregulowanych przez przepisy KSH i charakteryzują się zbliżonym schematem działań, zdecydowano się na porównanie wybranych przepisów dotyczących tych trzech instytucji. Przyjęte metody badawcze oraz postawione przez autorkę cele miały wpływ na konstrukcję niniejszego opracowania. Zagadnienia zostały pogrupowane w trzy rozdziały. Omówienie przekształceń spółek handlowych poprzedzono wyjaśnieniem pojęcia przekształcenia. Następnie opisano genezę przekształ- ceń spółek w Polsce oraz przyczyny i ograniczenia przekształceń. Opisując genezę przekształceń odwołano się tylko do niektórych aktów prawnych, sy- gnalizując istnienie innych regulacji prawnych. Powodem zawężenia rozważań w tym zakresie był fakt, że zamiarem autorki było wyeliminowanie rozważań o charakterze historycznym, które ze względu na praktyczny wymiar niniejszej monografii mogłyby okazać się zbędne. Najobszerniejszy rozdział został poświęcony poszczególnym etapom prze- kształcenia z uwagi na złożony charakter omawianej tam materii. W tym roz- dziale zajęto się szczegółowo czynnościami, których podjęcie jest konieczne dla osiągnięcia rezultatu w postaci zarejestrowania spółki przekształconej. Wskazano także na czynności, które powinny poprzedzać przygotowanie planu przekształcenia, a także obowiązki, których należy dopełnić już po podjęciu uchwały o przekształceniu. W rozdziale tym wskazano również na różnice pomiędzy przekształceniem spółek osobowych i spółek kapita- łowych. W ostatnim rozdziale wymieniono skutki, jakie wywołuje przekształcenie. Ponadto omówiono odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wyrzą- dzoną w trakcie przekształcenia oraz wadliwość procesu przekształcenia. Ta ostatnia problematyka została umieszczona w rozdziale dotyczącym skutków przekształcenia z uwagi na fakt, że dotyczy ona konsekwencji uchybień powsta- łych na różnych etapach procesu przekształcenia. Przy omawianiu skutków przekształcenia odwołano się do problematyki o charakterze podatkowopraw- nym i z zakresu prawa pracy. Problematyka związana z przekształceniami spółek jest niezwykle złożoną materią, dlatego też należy podkreślić, że zamiarem autorki nie było omówienie wszelkich problemów, jakie mogą pojawić się w związku z przekształceniem. Dlatego też, poza ramy niniejszego opracowania wyłączono przekształcenie spółki cywilnej. W opracowaniu zawarto szereg uwag dotyczących przekształ- cenia, skupiając się głównie na cywilnoprawnych aspektach przekształceń, a w pozostałym zakresie przede wszystkim sygnalizując wątpliwości, które mogą stanowić materiał do dalszych studiów nad tą instytucją. IX Przedmowa Autorka pragnie podziękować prof. dr hab. Władysławowi Rozwadow- skiemu, prof. dr hab. Andrzejowi Kidybie oraz prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Antoniemu Witoszowi za wartościowe uwagi i wskazówki, które zostały uwzględnione przy przygotowaniu niniejszej monografii. Gdańsk, marzec 2006 r. Anna Stępień Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BRewU .................................. KC .......................................... KH .......................................... KP ........................................... KPC ........................................ KRSU ..................................... KSH ........................................ OrdPU ................................... PDOFizU .............................. PDOPrU ............................... PrBank .................................. PrNot ..................................... PrSpółdz ............................... PrUkł ..................................... ustawa z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369 ze zm.) ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo o postępowaniu układo- wym (Dz.U. Nr 93, poz. 836 ze zm.) XI Wykaz skrótów PrUp ...................................... PrUpNapr ............................ RachunkU ............................ SwobGospU ........................ TWE ....................................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1804 ze zm.) Traktat ustanawiający Wspólnotę Gospodarczą (tzw. Traktat Rzymski) podpisany 25.3.1957 r. 2. Organy orzekające ETS ......................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny SA ........................................... SN ........................................... SW .......................................... TK .......................................... Trybunał Konstytucyjny Sąd Apelacyjny Sąd Najwyższy Sąd Wojewódzki 3. Czasopisma BGBI ...................................... Bundesgesetzblatt KPP ........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ....................................... Monitor Prawniczy MoPod .................................. Monitor Podatkowy NP .......................................... Nowe Prawo OSA ........................................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAiSN ................................. 1993 –1994, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego i Sądu Najwyższego Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecz- nictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administra- cyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych (1957– OSN ....................................... OSP ...................................... XII Wykaz skrótów –1989), Orzecznictwo Sądów Polskich (od 1990) Pal. .......................................... Palestra PB ........................................... Prawo Bankowe PiG ......................................... Prawo i Gospodarka PiP .......................................... Państwo i Prawo PiZS ........................................ Praca i Zabezpieczenie Społeczne POP ........................................ Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP ............................................ Przegląd Podatkowy PPH ........................................ Przegląd Prawa Handlowego Pr.Gosp. ................................ Prawo Gospodarcze Pr. Sp. .................................... Prawo Spółek Prok. i Pr. ............................. Prokuratura i Prawo PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. ...................................... Radca Prawny Rej. ......................................... Rejent RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ................................. Rzeczpospolita SC ........................................... Studia Cywilistyczne SP ............................................ Studia Prawnicze Zb.Urz. .................................. Zbiór Urzędowy 4. Piśmiennictwo Czachórski 1999 ................ Kidyba, Komentarz do KSH, t. [ ] . Komentarz KC, t. [ ].......... Komentarz KH t. [ ] .......... W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu (opracowanie: A. Brzozowski, M. Safian, E. Sko- wrońska-Bocian), Warszawa 1999 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–300 k.s.h., t. I, Kraków 2004; Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301–633 k.s.h., t. II, Kraków 2004 Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzy- kowskiego), t. I, wyd. I, Warszawa 1997; wyd. II, Warszawa 1999; wyd. III, Warszawa 2002, wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004, wyd. IV, Warszawa 2005, t. II, wyd. I, Warszawa 1998; wyd. II, Warszawa 2000, wyd. III, Warszawa 2003; wyd. III zaktualizowane, Warszawa 2004 S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, wyd. I, Warszawa 1994, wyd. II, Warszawa 1997, t. II, wyd. I, Warszawa 1996, wyd. II, Warszawa 1998 XIII Komentarz KSH t. [ ] ........ Komentarz KPC t. [ ] ........ Pyzioł, Szumański, Weiss, Prawo spółek, 1998, 2004 Radwański, 1997, 2003 ........................... Radwański, Zobowiązania 1998 .......... Strzępka, Komentarz KSH 2001, 2003........................................ System, t. [ ] ......................... System PrPryw, t. [ ].......... Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne, 1996 (1998, 1999, 2001) ............ Wykaz skrótów S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komen- tarz, t. I, Warszawa 2001, t. II, wyd. I, Warsza- wa 2002, wyd. II, Warszawa 2005, t. III, Warszawa 2003, t. IV, Warszawa 2004, t. V, Warszawa 2004 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (pod red. K. Piaseckiego), t. I, Warszawa 1996, t. II, Warszawa 1997 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Bydgoszcz 1998, 2004 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1994, 1997, 2003 Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 1998 J. A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecz- nictwo (pod red. J. A. Strzępki), Warszawa 2001; J. Strzępka, E. Zielińska, W. Popiołek, P. Pinior, H. Urbańczyk, Kodeks spółek handlowych. Ko- mentarz. Orzecznictwo (pod red. J. Strzępki), Warszawa 2003; System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, wyd. I, Ossolineum 1974, wyd. II, Ossolineum 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981, t. III, cz. 2, Ossolineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986 System Prawa Prywatnego, t. 7, wyd. I, Warszawa 2001; t. 7, wyd. II, Warszawa 2004; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cy- wilne, Zarys części ogólnej, Warszawa 1996, 1998, 1999, 2001 5. Inne skróty art. .......................................... cyt. ......................................... cytowana (e, y) Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw artykuł XIV Wykaz skrótów litera EPPP ...................................... Encyklopedia Podręczna Prawa Prywatnego GKA ....................................... Główna Komisja Arbitrażowa KRS ........................................ Krajowy Rejestr Sądowy lit. ........................................... m.in. ....................................... między innymi n. ............................................. następna (e, y) na podst. .............................. na podstawie Nb .......................................... numer brzegowy niepubl. ................................ niepublikowana (e, y) np. .......................................... na przykład Nr .......................................... numer orz. ......................................... orzeczenie PAG ........................................ Państwowy Arbitraż Gospodarczy por. ......................................... porównaj poz. ........................................ pozycja przyp. .................................... przypis rozdział rozdz. .................................... strona s. .............................................. Spółka Akcyjna S.A. ......................................... tom t. .............................................. tj. ............................................. to jest tekst jednolity tekst jedn. ............................ tłumaczenie tł. ............................................. tzn. ......................................... to znaczy ust. ......................................... ustawa uchw. ..................................... uchwała uw. ......................................... uwaga uzup. ..................................... uzupełniona (e, y) w zw. ..................................... wyd. ....................................... wydanie wyr. ........................................ wyrok zeszyt z. ............................................. zdanie zd. ........................................... zmiana zm. .......................................... zob. ........................................ zobacz z ograniczoną odpowiedzialnością z o.o. ...................................... z związku XV Literatura M. Allerhand, Kodeks handlowy z komentarzem, Bielsko-Biała 1994; M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz, Lwów 1935, (reprint Bielsko- Biała 1997); M. Ahlt, Prawo europejskie, Warszawa 1998; M. Asłanowicz, Z problematyki przekształcenia, łączenia oraz podziału osobo- wych spółek handlowych, PPH 2000, Nr 8; J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998; J. Bartczak, Przesłanki założenia spółki europejskiej przez przekształcenie istniejącej spółki akcyjnej, Pr. Sp. 2005, Nr 10; Ś. Baudeuin de Cortenay, Przekształcenie spółek akcyjnych na spółki z ogra- niczoną odpowiedzialnością, PPH 1925, Nr 2; R. Bem, Przekształcenia i połączenia spółek a podatki, PP 1996, Nr 10; A. Biel, Przekształcenia spółek osobowych a bankowy tytuł egzekucyjny, MoP 2002, Nr 18; M. Bielecki, Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej, MoP 2005, Nr 5; P. Bielski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową, PPH 2002, Nr 3; P. Bielski, Przeniesienie ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce oso- bowej, MoP 2005, Nr 5; G. Bieniek, Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych według ustawy z 30 sierpnia 1996 r. część I, PiZS 1997, Nr 6; T. Bieniek, P. Pinior, Klient jako przedmiot wkładu niepieniężnego, Pr. Sp. 2002, Nr 4; K. Bilewska, Monizm po polsku, Rzeczp. z 19.10.2004 r.; E. Boniuszko, Prawo handlowe dla praktyków z wzorami umów, uchwał i regulaminów, Warszawa 2002; K. Borowicz, Komentarz. Tworzenie i przekształcenie spółek osobowych na przykładzie spółki partnerskiej, Bielsko-Biała 2001; A. Borys, K. Kozioł, Możliwości i sposoby przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną – konsekwencje i dopuszczalność, MoP 2003, Nr 22; J. Budzowska, Liczyć tygodnie i kapitał, Rzeczp. 2002, Nr 54; D. Bugajna-Sporczyk, K. Kuć-Kwaśniewicz, Krajowy Rejestr Sądowy – uwagi praktyczne, MoP 2001, Nr 4; A. Chabrowska, Przekształcenia organizacyjno-prawne po stronie pracodawcy i ich wpływ na zakres obowiązywania układów zbiorowych pracy. Z Pro- blematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 1997, Nr 12; XVII Literatura S. Ciarkowski, Charakter prawny planu podziału, Pr. Sp. 2003, Nr 9; J. Ciszewski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółki handlowe, Poznań 2003; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1999; C. Creifelds, K. Weber, Rechtswörterbuch, München 2002; P. Ćwikliński, Podział spółek handlowych – cz. I, MoP 2001, Nr4; M. Danyluk, Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej, MoP 2002, Nr 2; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2001; R. Dobranowski, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną w świetle znowelizowanego KSH, MoP 2004, Nr 19; R. Dobranowski, P. Tomaszek, Przekształcenia spółek kapitałowych, Kraków 1996; B. Draniewicz, Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej – wy- brane zagadnienia praktyczne, Pr. Sp. 2005, Nr 10; M. Drozdowicz, Błąd w elektronicznych czynnościach prawnych. Wybrane za- gadnienia na tle pojęć z zakresu handlu elektronicznego, PPH 2001, Nr 9; D. Duda, Kodeks spółek handlowych – niektóre implikacje na gruncie prawa pracy, PiZS 2001, Nr 1; G. Dyczkowski, Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, PP 1995, Nr 1; T. Dziurzyński, Z. Fenichel, M. Honzatko, Kodeks handlowy z komentarzem i skorowidzem, Łódź 1995; L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2003; J. Frąckowiak, A. Kidyba, K. Kruczalak, W. Opalski, W. Popiołek, W. Pyzioł, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2001; K. Gandor, Konwersja nieważnych czynności prawnych, SC, t. IV, 1963; M. Gersdorf, Z problematyki prawnej uchwał walnych zgromadzeń spółdzielni, Pal. 1963, Nr 7–8; C. Glanz, Wady oświadczeń woli w prawie spółkowym, PPH 1992, Nr 2; Prawo bankowe. Komentarz (pod red. W. Góralczyka), Warszawa 1999; O. Górniok, Z problematyki przestępstw popełnionych w działalności spółek kapitałowych, Prok. i Pr. 2001, Nr 4; S. Gurgul, w: Prawo upadłościowe i naprawcze i inne teksty prawne wraz z wprowadzeniem Stanisława Gurgula, Warszawa 2003; K. J. Hopt, A. Baumbach, K. Duden, Handelsgesetzbuch mit GmbH Co., Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht), München 2000; K. J. Hopt, G. Hehl, Geselschaftsrecht, München 1987; U. Jackowiak, M. Piankowski, J. Stelina, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, M. Zieleniecki, Kodeks pracy z komentarzem, Gdańsk 2004; J. Jacyszyn, Połączenia się spółek z o.o., Rej. 1993, Nr 8; J. Jacyszyn, Spółka cywilna na tle przekształceń podmiotowych, Rej. 1995, Nr 1; XVIII Literatura J. Jacyszyn, K. Wręczycka, Transformacje spółek osobowych. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Porównanie spółek osobo- wych, Bielsko-Biała 2001; A. Jakubecki, A. Kidyba, J. Mojak, Zarys prawa spółek (pod red. A. Skubisza), Lublin 1994; M. Jasińska, Podział spółek kapitałowych. Art. 528–550 KSH. Komentarz, Warszawa 2003; J. Jaśkiewicz, Zagadnienia konstrukcji kapitału zakładowego w przekształcaniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. i akcyjną, Pr. Sp. 2002, Nr 10; K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Kraków 2002; L. Jaworski, Przekształcenie spółek kapitałowych, Pr. Sp. 1997, Nr 7–8; U. Jeliński, Wpływ przekształceń po stronie pracodawcy na treść stosunku pracy przejętych pracowników, Służba Pracownicza 2000, Nr 7; A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2001; A. Kidyba, Dwie drogi spółki cywilnej, MoP 2001, Nr 20; A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia, Kraków 2001; A. Kidyba, Nowelizacja płytka, ale ważna, Rzeczp. z 9.2.2004 r. A. Kidyba, Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o., w: Zarys prawa spółek (pod red. A. Skubisza), Lublin 1994; A. Kidyba, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, Warszawa 2001; A. Kidyba, Zmiany w Kodeksie spółek handlowych, cz. II – zmiany w spółce akcyjnej, przepisach transformacyjnych, prawnokarnych i przejściowych, MoP 2004, Nr 7; A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski, Prawo spółek handlowych, Kraków 2004; A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski, Prawo spółek kapitało- wych w praktyce, Gdańsk 2003; I. Kienzler, Słownik prawniczo-handlowy niemiecko-polski, Warszawa 2000; A. Klank, Odpowiedzialność w spółce partnerskiej notariuszy, Pr. Sp. 2002, Nr 7–8; M. Knaflewski, M. Rudnicki, R. Szczepaniak, Nowe prawo spółek z komenta- rzem, Poznań 2001; M. Kłoda, Wybrane zagadnienia intertemporalne Kodeksu spółek handlowych, cz. II, MoP 2001, Nr 9; I. Knurowska, Możliwości wyłączenia akcjonariusza ze spółki akcyjnej, PPH 2001, Nr 4; A. Koch, Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze, Kraków 2002; A. Kondracka, J. Bieluk, Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Pr. Sp. 2000, Nr 10; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Ustanie członkostwa w spółce z ograniczoną od- powiedzialnością, Kraków 2002; S. Kowalski, Przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o., cz. III, MoP 2003, Nr 19; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przekształcenia spółek handlowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: