Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 004961 18973060 na godz. na dobę w sumie
Przelicz to na pieniądze - ebook/pdf
Przelicz to na pieniądze - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7492-039-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przelicz to na pieniądze pokazuje firmom, jak skutecznie komunikować wartość ekonomiczną tworzoną przez ich produkty i usługi. Codziennie dobre firmy ponoszą uszczerbek na tym, że tworząc dla swoich klientów wartość finansową, same nie są w stanie uzyskać godziwego udziału w finalnym zysku swojego partnera. Dzieje się tak, gdyż większość pracowników działów marketingu nie potrafi oszacować wartości, którą ich klienci otrzymują w produktach ich własnej firmy. Argumentacja handlowa takich pracowników sprowadza się do najbardziej prymitywnego czynnika - ceny. Rozwiązaniem jest takie podejście do sprzedaży i marketingu, które wykracza poza zachwalanie własnego produktu, a polega na obliczeniu pieniężnego zysku, jaki klient otrzymuje w zamian za zapłaconą cenę. Książka szczegółowo przedstawia, jak to zrobić.

Dobre firmy odnoszą sukcesy dzięki odkrywaniu sposobu, w jaki ich klienci zarabiają, i takim wykorzystaniu własnych zasobów, aby klienci mogli zarabiać jeszcze więcej. Przeliczanie na pieniądze jest kluczową dyscypliną pozwalającą każdej firmie wspiąć się na wyżyny sukcesu handlowego. Fox i Gregory stworzyli szczegółowy przewodnik, który czyni przeliczanie na pieniądze fundamentem strategii biznesowej. To solidna wiedza, dlatego ta książka nie jest przeznaczona dla tych „specjalistów” od marketingu, których jedyną umiejętnością jest mydlenie oczu własnemu pracodawcy. To książka dla tych, którzy są gotowi zakasać rękawy, aby naprawdę czegoś dokonać dla swojej firmy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ΠΡΖΕΛΙΧΖ ΤΟ ΝΑ ΠΙΕΝΙ!∆ΖΕ Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ 8. Λεκχϕε βιζνεσυ πρζψ ροδζιννψµ στολε, χζψλι ϕακ σι! κσζτα τυϕ χηαρακτερψ ζωψχι!ζχ⌠ω 9. Πρζελιχζ το να πιενι#δζε, χζψλι ϕακ σκυτεχζνιε ζωι!κσζα∃ πρζψχηοδψ φιρµψ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox, Richard C. Gregory ΠΡΖΕΛΙΧΖ ΤΟ ΝΑ ΠΙΕΝΙ!∆ΖΕ czyli jak skutecznie zwiększać przychody firmy Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: Τηε ∆ολλαριζατιον ∆ισχιπλινε. Ηοω Σµαρτ Χοµπανιεσ Χρεατε Χυστοµερ ςαλυε... ανδ Προφιτ φροµ Ιτ Πρζεκ∀αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ελ∋βιετα Μαµχζαρζ Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα(σκα−Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Κορεκτα: Μαγδαλενα Γεραγα Χοπψριγητ ♥ 2004 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ανδ Ριχηαρδ Χ. Γρεγορψ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ ϑοην Ωιλεψ Σονσ, Ινχ., Ηοβοκεν, Νεω ϑερσεψ. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2007 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78, σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 978−83−7492−039−1 Κσι ∋κ! τ! δεδψκυϕ! παµι!χι µοϕεϕ Ματκι, κτ⌠ρα χηο∃ νιγδψ νιε χζψτα α Φοξα, χα ε ∋ψχιε στοσοωα α ϕεγο ζασαδψ, ποωταρζαϕ χ: „ϑεστε∀µψ ζα βιεδνι, βψ κυποωα∃ δζιαδοστωο”. Ωψδαωχα Ριχκ Γρεγορψ δεδψκυϕε τ! κσι ∋κ! ζεσπο οωι ω ΜΚΜ Γρουπ, α πρζεδε ωσζψστκιµ ΧΕΟ. ϑεφφρεψ Φοξ δεδψκυϕε τ! κσι ∋κ! Μαρλενε. Σπισ τρε χι Ποδζι!κοωανια ............................................................. 11 Υωαγι ωστ!πνε............................................................. 13 Χζ ! Ι. Ωπροωαδζενιε δο κονχεπχϕι πρζελιχζανια να πιενι#δζε 1. Χο το τακιεγο – πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε?.................. 17 2. Ωαρτο ϕεστ λιχζβ∃ ....................................................... 24 3. Πο χο πρζελιχζα να πιενι∃δζε? .................................... 36 4. Κονιεχ βοοµυ – ι χο δαλεϕ? ......................................... 45 Χζ ! ΙΙ. Πρζελιχζανιε να πιενι#δζε ι σπρζεδαωανιε 5. ϑακ πρζελιχζψ να πιενι∃δζε ι σπρζεδα ζα σωοϕ∃ χεν! .............................................. 63 6. ϑακ πρζελιχζψ να πιενι∃δζε ι σπρζεδα χο νοωεγο ................................................. 85 7. Σκραχανιε χψκλυ σπρζεδα#ψ........................................... 98 8. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε δλα οχηρονψ ι υτρζψµανια βιζνεσυ .................................................. 107 9. ϑακ ροζωια ω∃τπλιωο χι ω υµψ λε σπρζεδαωχψ ........ 119 10. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε δλα ζαιντερεσοωανια κλιεντα ........................................ 123 11. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε α παρτνερζψ ηανδλοωι ........ 133 12. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε α σπρζεδα# υσ∀υγ................ 140 Χζ ! ΙΙΙ. Πρζελιχζανιε να πιενι#δζε α µαρκετινγ 13. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε α κοµυνικαχϕα µαρκετινγοωα .................................... 151 14. Υσταλανιε χενψ νοωψχη προδυκτ⌠ω............................ 171 15. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε α σεγµενταχϕα ρψνκυ ......... 189 16. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε ω µαρκετινγυ κονσυµενχκιµ .................................... 197 17. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε α µιτ ο τοωαρζε ................. 205 18. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε α ροζω⌠ϕ νοωεγο προδυκτυ......................................... 218 Χζ ! Ις. Τεχηνικι πρζελιχζανια να πιενι#δζε 19. Μεχηανικα πρζελιχζανια να πιενι∃δζε ........................ 229 20. ϑακ πρζελιχζψ να πιενι∃δζε δοωολν∃ κορζψ ........... 236 21. Πρζψγοτοωανιε δανψχη δο πρζελιχζενια να πιενι∃δζε ...................................... 245 22. ϑακ πρζεκονα κλιεντα δο πρζελιχζανια να πιενι∃δζε ...................................... 259 23. ϑακ πρζψγοτοωα Αρχηιωυµ Κορζψ χι Κλιεντα .......... 277 ∆οδατεκ. ∆οκτρψνα πρζελιχζανια να πιενι∃δζε: δζιεσι! ζασαδ σκυτεχζνεγο πρζελιχζανια να πιενι∃δζε ............................................................... 285 Σκοροωιδζ .................................................................. 289 Ποδζι∀κοωανια Αυτορζψ σκ∀αδαϕ∃ ποδζι!κοωανια ∆ορισ Μιχηαελσ ι Βενοωι Σαλοµονοωι ζ ∆ΣΜ Αγενχψ οραζ Ματτηεω Ηολτοωι ι χα∀εµυ ζεσπο∀οωι ω ϑοην Ωιλεψ Σονσ, Ινχ. Κσι∃#κα τρακτυϕε ο κονχεπχϕι ζ ποζορυ νιετρυδνεϕ δο ζρο− ζυµιενια. Χηοδζι ο ωιαδοµο σκυτκ⌠ω φ ι ν α ν σ ο ω ψ χ η , ϕακιε δλα κυπυϕ∃χεγο ροδζι ναβψτψ προδυκτ β∃δ( υσ∀υγα. Χζψ− τελνικ µ⌠γ∀βψ ποµψ λε , #ε κσι∃#κα β!δζιε ζατεµ πο ωι!χονα „χα∀κοωιτεµυ κοσζτοωι ποσιαδανια”. Οωσζεµ – αλε τψλκο πο χζ! χι. Τραδψχψϕνιε βοωιεµ ποϕ!χιε – ζγοδνιε ζ ϕεγο βρζµιε− νιεµ – κ∀αδζιε ναχισκ τψλκο να κ ο σ ζ τ . Ζµνιεϕσζανιε κοσζ− τ⌠ω ι υνικανιε κοσζτ⌠ω το ωα#νε ασπεκτψ κονχεπχϕι πρζελιχζα− νια να πιενι∃δζε, ζωψκλε ϕεδνακ στανοωι∃ τψλκο ϕεδν∃, ι το µνιεϕ ζναχζ∃χ∃, στρον! µεδαλυ. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε ωψµαγα πρζεδε ωσζψστκιµ ζµιερζενια σκυτκ⌠ω φινανσοωψχη κορζψ χι π ρ ζ ψ χ η ο δ ο ω ψ χ η . Κορζψ χι τακιε – ϕακ ζωι!κ− σζενιε υδζια∀υ ω ρψνκυ, ωζροστ σπρζεδα#ψ χζψ ζωι!κσζονα ζδολνο κσζτα∀τοωανια χεν (τζω. πριχινγ ποωερ) – σ∃ κλυχζο− ωψµι ω κονχεπχϕι πρζελιχζανια να πιενι∃δζε. Ωιελε φιρµ χζ!στο ποσ∀υγυϕε σι! ποϕ!χιεµ „χα∀κοωιτψ κοσζτ ποσιαδανια” ι ποδοβνψµι κονχεπχϕαµι, ζωψκλε ϕεδνακ ω ογρανιχζονψµ ζακρεσιε. Κσι∃#χε τεϕ πρζψ ωιεχα ωα#νψ ζα− µψσ∀: ωψκαζα , #ε πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε ποωιννο βψ δ ψ σ χ ψ π λ ι ν ∃ στοσοωαν∃ πρζεζ οργανιζαχϕε ω ροζµαιτψχη πρζεδσι!ωζι!χιαχη ζωι∃ζανψχη ζε σπρζεδα#∃, µαρκετινγιεµ ι ζαρζ∃δζανιεµ. Ωι!κσζο πραχοωνικ⌠ω δζια∀⌠ω µαρκετιν− γυ ζγοδζι σι! ζε στωιερδζενιεµ, #ε ω βιζνεσιε τρζεβα σι! ζο− ριεντοωα να κλιεντα ι κιεροωα σι! κλιεντεµ. Πρζελιχζανιε να πιενι∃δζε ωψµυσζα να φιρµαχη τακιε ζαχηοωανιε, πονιεωα# ποµαγα ιµ νιευσταννιε κονχεντροωα σι! να ωψνικαχη φ ι − ν α ν σ ο ω ψ χ η ιχη κλιεντ⌠ω, τε ζα σ∃ ναϕλεπσζψµ ωσκα(νι− κιεµ ιχη συκχεσυ. Χηο ωι!χ κονχεπχϕα πρζελιχζανια να πιενι∃δζε µογ∀αβψ σι! ωψδα ζαγαδνιενιεµ νιετρυδνψµ δο ζροζυµιενια, το νιε ζαωσζε ϕεστ ∀ατωο ωχιελι ϕ∃ ω #ψχιε. Νασζε δο ωιαδχζενιε ζωι∃ζανε ζ ποµαγανιεµ ωιελκιµ φιρµοµ ω ϕεϕ πρακτψχζνψµ ζαστοσοωανιυ πρζεκονυϕε, #ε ωαρτο τεν ωψσι∀εκ ποδϕ∃ . 12 Υωαγι ωστ∀πνε Ο ΤΕΡΜΙΝΟΛΟΓΙΙ Ω κσι∃#χε ποϕαωιαϕ∃ σι! τερµινψ τακιε ϕακ „δοσταωχα”, „σπρζε− δαωχα”, „κλιεντ” ι „προδυκτ”, οπισυϕ∃χε ρελαχϕε βιζνεσοωε µι!δζψ κυπυϕ∃χψµ α σπρζεδαϕ∃χψµ. Σ∀οωα τε µογ∃ σι! κοϕα− ρζψ ζ δοβραµι µατεριαλνψµι, νιε ζα ζ νιεµατεριαλνψµι χζψ πραωνψµι. Νιεσ∀υσζνιε. Πραωιε κα#δε τωιερδζενιε ζαπρεζεν− τοωανε ω τεϕ κσι∃#χε µο#να οδνιε ζαρ⌠ωνο δο προδυκτυ, ϕακ ι δο υσ∀υγι. Πρζψκ∀αδψ οπαρτε να προδυκταχη µατεριαλνψχη ποζωαλαϕ∃ ϕεδνακ ϕα νιεϕ ωψραζι οβσερωαχϕε, κτ⌠ρψµι πρα− γν!λιβψ µψ σι! ζ Χζψτελνικαµι ποδζιελι , ι ωψ∀∃χζνιε ζ τεγο ωζγλ!δυ ποσ∀υγυϕεµψ σι! ω∀α νιε νιµι. Ωσζελκιε ω∃τπλιωο− χι ποωιννο ροζωια κιλκα ροζδζια∀⌠ω να τεν τεµατ ι κονκρετ− νε πρζψκ∀αδψ πο ωι!χονε υσ∀υγοµ. 13 Ο ΠΡΖΨΚ∀Α∆ΑΧΗ Κα#δψ κονκρετνψ πρζψκ∀αδ πρζεδσταωιονψ ω τεϕ κσι∃#χε ϕεστ οπαρτψ να ϕακιεϕ αυτεντψχζνεϕ σψτυαχϕι βιζνεσοωεϕ. Ωιελε φιρµ, κτ⌠ρε υδοστ!πνι∀ψ ναµ ινφορµαχϕε να τεν τεµατ, προσι∀ο ο ανονιµοωο ι ο δψσκρεχϕ! χο δο τεγο, #ε οπισψωανα στρατε− για κονκυρενχψϕνα ποχηοδζι ω∀α νιε οδ νιχη. Ω τακιχη πρζψ− παδκαχη ποσ∀υ#ψλι µψ σι! ναζωαµι φικχψϕνψµι, χο ζαζναχζα− µψ πρζψπισεµ να ποχζ∃τκυ κα#δεγο τακιεγο πρζψκ∀αδυ. Ωψρα#αµψ ποδζι!κοωανιε ωσζψστκιµ ωσπανια∀ψµ φιρ− µοµ, καδρζε ζαρζ∃δζαϕ∃χεϕ, πραχοωνικοµ δζια∀⌠ω µαρκετιν− γυ ι σπρζεδαωχοµ, δζι!κι κτ⌠ρψµ δοσζ∀ο δο τψχη ωψδαρζε∋ ι κτ⌠ρζψ ναµ ο νιχη οποωιεδζιελι. 14 Χζ#∃ Ι Ωπροωαδζενιε δο κονχεπχϕι πρζελιχζανια να πιενι δζε Νιε µα να τψµ ∀ωιεχιε ω α∀χιωιε νιχ, χζεγο κτο∀ νιε µ⌠γ βψ ωψπροδυκοωα∃ τροχη! γορζεϕ ι σπρζεδα∃ τροχη! τανιεϕ. Λυδζιε, κτ⌠ρζψ κιερυϕ σι! ϕεδψνιε χεν , β!δ ιχη ατωψµ υπεµ. ϑοην Ρυσκιν Νιεµ δρζε ϕεστ ζαπ αχι∃ ζα δυ∋ο, αλε ϕεσζχζε βαρδζιεϕ νιεµ − δρζε ϕεστ ζαπ αχι∃ ζα µα ο. Ζαπ αχισζ ζβψτ δυ∋ο – στραχισζ τροχη! πιενι!δζψ, ι το ωσζψστκο. Ζαπ αχισζ ζα µα ο – µο∋εσζ στραχι∃ ωσζψστκο, αλβοωιεµ το, χο κυπι ε∀, µο∋ε βψ∃ νιεζδατνε δο τεγο, πο χο ζοστα ο κυπιονε. ϑοην Ρυσκιν 1 Χο το τακιεγο – πρζελιχζανιε να πιενι#δζε? Ναδσζεδ∀ ωεεκενδ ι ωψβρα∀ε σι! πο φαρβ! δο οδ ωιε#ενια ελεωαχϕι. Ωχηοδζισζ δο ναϕβλι#σζεγο σκλεπυ χηεµιχζνεγο, ασορτψµεντ ϕεστ ογροµνψ. Ω κο∋χυ σπροωαδζασζ ωψβ⌠ρ δο δω⌠χη προδυκτ⌠ω. Προδυκτ Ξ κοσζτυϕε 12 δολαρ⌠ω ζα ωιαδρο, προδυκτ Ψ – 20 δολαρ⌠ω ζα ωιαδρο. Κτ⌠ρψ κυπι ? Σπρζεδαωχζψνι υ µιεχηα σι! υπρζεϕµιε. Πατρζψ, ϕακ σι! γ∀οωισζ, ι µ⌠ωι: – Ναπραωδ! δοραδζαµ φαρβ! Ψ. Κοσζτυϕε ωπραωδζιε ωι!− χεϕ, αλε ωψτρζψµα πρζψναϕµνιεϕ οσιεµ λατ, ποδχζασ γδψ τα τα∋− σζα χο ναϕωψ#εϕ χζτερψ. Το ζναχζψ, #ε ω χι∃γυ ο µιυ λατ β!− δζιε παν µυσια∀ κυπι φαρβ! Ξ δωυκροτνιε, χζψλι ω πρακτψχε ζαπ∀αχι ζα ωιαδρο 24 δολαρψ, ποδχζασ γδψ ζα προδυκτ Ψ π∀αχι παν 20 δολαρ⌠ω. Πρακτψχζνιε ωι!χ προδυκτ Ψ κοσζτυϕε µνιεϕ. – Το χιεκαωε – οδποωιαδασζ. – Τψλκο #ε ϕα πλανυϕ! νιε− δ∀υγο σπρζεδα δοµ ι νιε ζαλε#ψ µι να τψµ, ϕακ δ∀υγο τα φαρβα ωψτρζψµα. Χηψβα ϕεδνακ ζδεχψδυϕ! σι! να τεν τα∋σζψ. 17 Εκσπεδιεντκα να το: – Ροζυµιεµ πανα, µιµο το υωα#αµ, #ε προδυκτ Ψ βψ∀βψ δλα πανα λεπσζψ. Ζαωιερα ο 50 προχ. ωι!χεϕ πιγµεντυ νι# προ− δυκτ Ξ, δζι!κι χζεµυ δαϕε λεπσζε ποκρψχιε. Πρζψ φαρβιε Ψ ωψ− σταρχζψ ποκρψ ελεωαχϕ! τψλκο ϕεδν∃ ωαρστω∃, ποδχζασ γδψ πρζψ προδυκχιε Ξ νιεζβ!δνε β!δ∃ πρζψναϕµνιεϕ δωιε. Τακ ωι!χ ο πο∀οω! σπαδν∃ πανυ κοσζτψ ροβοχιζνψ. Νιε ωσποµινα− ϕ∃χ ο τψµ, #ε ωιε#ο ωψγλ∃δαϕ∃χψ δοµ ζωι!κσζψ σζανσε να υζψσκανιε δοβρεϕ χενψ. ∆οδατκοωε 8 δολαρ⌠ω ζα ωιαδρο φαρ− βψ το χηψβα νιε ϕεστ ζβψτ κοσζτοωνα ινωεστψχϕα ω υζψσκανιε πο#∃δανεϕ χενψ ζα δοµ? Κονιεχ κο∋χ⌠ω ποδεϕµυϕεσζ δεχψζϕ!. Υζναϕεσζ, #ε ωψ− δατεκ 20 δολαρ⌠ω να φαρβ! β!δζιε ω ιστοχιε κοσζτοωα∀ χι! µνιεϕ νι# ωψδατεκ 12 δολαρ⌠ω. Λογικα τεγο πρζψκ∀αδυ ωψδαϕε σι! οχζψωιστα, α µιµο το κα#δεγο δνια σπρζεδαωχψ ι πραχοωνιχψ δζια∀⌠ω µαρκετινγυ τραχ∃ δοβρε οκαζϕε δο σπρζεδα#ψ, βο µιµοωολνιε ποζωαλαϕ∃ κλιεντοµ υωιερζψ , #ε ιχη δρο#σζψ προδυκτ ρζεχζψωι χιε κοσζτυϕε ωι!χεϕ νι# τα∋σζψ προδυκτ κονκυρεντα. Ι κα#δεγο δνια κλιενχι ωψβιεραϕ∃ τα∋σζε προδυκτψ ποµιµο ωψ#σζεγο χα∀κοωιτεγο κοσζτυ, ϕακι ζ τεγο ωψνικνιε. Α οτο ιννα ζναϕοµα σχενα. Κυπυϕ∃χ σαµοχη⌠δ, µυσισζ ωζι∃ ποδ υωαγ! ωιελε ροζµαιτψχη ζαγαδνιε∋ ι ωιελε ροζµα− ιτψχη κοσζτ⌠ω. Ω τψµ οχζψωι χιε σαµ∃ χ ε ν ! , κτ⌠ρα ζωψκλε πρζψκυωα 99 προχ. υωαγι ποτενχϕαλνεγο κυπχα. Αλε δο τεγο δοχηοδζ∃ κοσζτψ παλιωα ι υβεζπιεχζενια, ωψσοκο ποδατκυ, ωαρτο οδσπρζεδα#ψ ι τακ δαλεϕ. Ω ρζεχζψωιστο χι χενα ϕεστ τψλκο ϕεδνψµ ζ ωιελυ κοσζτ⌠ω, κτ⌠ρε ναλε#ψ ροζωα#ψ πρζεδ δεχψζϕ∃ ο κυπνιε αυτα. Κιεδψ ζακυπ⌠ω δοκονυϕ∃ φιρµψ, ναζβψτ χζ!στο ποδχηο− δζ∃ δο σπραωψ κρ⌠τκοωζροχζνιε ι πρζψωι∃ζυϕ∃ ναδµιερν∃ ωαγ! δο χενψ. Νιε ζωα#αϕ∃ (νιεραζ νιεχηχ∃χψ, νιεραζ ροζ− µψ λνιε) να λιχζνε κονσεκωενχϕε φινανσοωε ωψβορυ ϕεδνεϕ οφερτψ, α οδρζυχενια ιννεϕ. Τακι β∀∃δ κυπυϕ∃χεγο µο#ε ωψρζ∃− 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przelicz to na pieniądze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: