Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00335 011120 8372987 na godz. na dobę w sumie
Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania - ebook/pdf
Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2766-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> pedagogika akademicka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca pt. Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania zgłębia meandry narracji współczesnych syntez historycznowychowawczych wykorzystywanych w kształceniu akademickim. Trzy główne cele podjętych badań prowadzą kolejno od charakterystyki narracji podręcznikowej w ramach historii wychowania, przez sformułowanie zarysu jej przemian, ku konfrontacji z tym, co wydarzyło się w ostatnim stuleciu w ramach teorii historiografii (zwłaszcza w kontekście tzw. ethical turn).

Wyjściowa perspektywa pracy podkreśla wagę wymiaru narracyjnego podręczników akademickich, zatem prowadzi do postrzegania tego typu tekstów nie tylko jako syntez faktów z przeszłości, lecz także dzieł cechujących się konkretnym sposobem nazywania opisywanych fenomenów wychowania, siatką pojęć, stylem argumentacji czy warstwą aksjologiczną. Dla ich ujęcia wykorzystano tutaj wizję tekstu, którą formułuje w książce pt. Granice historyczności Barbara Skarga. Koncepcja ta zakłada istnienie czterech „warstw”, w których realizuje się znaczenie treści – są to: problematyka, kategorie, reguły sensu, epistema. Każdy z analizowanych w pracy podręczników jest opisywany zgodnie z tak zarysowanym podziałem. Szerszych rozważań wymagały zwłaszcza realizowane w syntezach historycznowychowawczych reguły sensu, dla których ujęcia przyjęta została dodatkowo tropologiczna wizja historiografii autorstwa Haydena White’a.

Zbadanie charakterystyki poszczególnych podręczników pozwoliło na wyznaczenie linii rozwojowych tego typu pisarstwa naukowego biegnących od międzywojnia do czasów bardzo nieodległych  i pozwala równocześnie dostrzec, jak historycznie zmieniała się (lub nie) narracja na każdym z czterech poziomów treści i na ile jest ona zbieżna z przemianami współczesnej teorii historiografii.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książka Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej hi- storiografii wychowania jest niejako utkana na zaczerpniętym z myśli Paula Ricoeura przeświad- czeniu, iż „rozumienie historyczne […] wymaga pewnej szczególnej umiejętności, umiejętności śledzenia historii jako historii, którą się opowia- da”. Jeśli jest więc także pokłosiem rozważań nad meandrami narracji współczesnych syntez historycznowychowawczych wykorzystywanych w kształceniu akademickim, to z podkreśleniem wagi właśnie wymiaru narracyjnego podręcz- ników akademickich. Idzie tu zatem o postrze- ganie tych tekstów nie tylko jako syntez faktów z przeszłości, lecz także dzieł cechujących się konkretnym sposobem nazywania opisywanych fenomenów wychowania, siatką pojęć, stylem argumentacji czy warstwą aksjologiczną. Przeprowadzona w książce charakterystyka poszczególnych podręczników pozwoliła na wy- znaczenie linii rozwojowych pisarstwa tego typu biegnących od międzywojnia (pierwszy z analizo- wanych tekstów został wydany w 1934 roku) do czasów bardzo współczesnych. Pozwala równo- cześnie dostrzec, jak historycznie zmieniała się (lub nie) narracja na każdym z czterech rozpatry- wanych poziomów treści (problematyka, katego- rie, reguły sensu, epistema) i na ile przemiany te są zbieżne z przemianami trendów współczesnej teorii historiografii. Całość wywodu podkreśla niezbędność świadomego narracyjnie uprawiania historii wychowania jako podstawy dla humani- stycznego rozumienia samej pedagogiki. Wydaje się bowiem, że profil uprawiania pedagogiki w ogóle jest zawsze niezwykle wrażliwy na to, co mieści się w jego horyzoncie możliwych do przy- jęcia postaw wobec przeszłości. Łukasz M. Michalski Przemiany syntez niemożliwych Ł u k a s z M . M i c h a l s k i P r z e m i a n y s y n t e z n i e m o ż l i w y c h Więcej o książce Cena 22 zł (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-766-1 6 Łukasz M. Michalski jest adiunktem w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). W swoich zainteresowaniach naukowych oscyluje wokół filozoficznych i kulturowych kontekstów wychowania oraz strategii badań jakościowych, w szczególności eksploatując styk metodologii literaturoznawstwa i refleksji nad wychowaniem. Opublikował m.in. teksty poświęcone myśli pedagogów kultury oraz współczesnym odsłonom kulturowej koncepcji pedagogiki. Jest autorem artykułów będących wynikiem współpracy z interdyscyplinarną serią Medium Mundii. OKLADKA.indd Wszystkie strony 2016-10-20 23:18:03 Przemiany syntez niemożliwych W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania Przemiany-KSIEGA.indb 1 2016-10-24 23:34:51 NR 3433 Przemiany-KSIEGA.indb 2 2016-10-24 23:34:51 Łukasz M. Michalski Przemiany syntez niemożliwych W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Przemiany-KSIEGA.indb 3 2016-10-24 23:34:51 Redaktor serii: Pedagogika Ewa Wysocka Recenzent KRzysztof Jakubiak Przemiany-KSIEGA.indb 4 2016-10-24 23:34:51 Spis treści Przedmowa Rozdział 1. The truth is out there – o znaczeniu wyjścia poza konwencję badań historycznowychowawczych 1.1. Wstęp 1.2. „Ciche” przełomy metodologiczne, czyli (nie)dostępna 1.3. Synteza jako fiasko – ramy wysiłków badawczych panorama badawcza teorii historiografii Rozdział 2. Ku teorii podręcznika historii wychowania 2.1. Wstęp 2.2. Teoria podręcznika akademickiego 2.2.1. Wprowadzenie 2.2.2. Socjalizacja i wyzwalanie 2.2.3. Gramatyka wiedzy 2.2.4. Rytualne zaklęcia 2.2.5. Dekonstrukcja podręcznika 2.3. Konteksty teorii podręcznikowej syntezy historycznowychowawczej 2.3.1. Wstęp 2.3.2. Impuls filozoficzny oraz synteza niemożliwa 2.3.3. Impuls psychologiczny oraz syntezy skreślone 2.3.4. Impuls socjologiczny oraz synteza zapomniana 2.4. Przemiany teorii historiografii 2.5. Dzieje podręcznikarstwa historii wychowania 7 9 11 11 18 31 33 34 34 38 42 46 55 59 59 62 68 72 82 94 Przemiany-KSIEGA.indb 5 2016-10-24 23:34:51 ❧ 6 Rozdział 3. Implikacje warstwowej koncepcji tekstu dla narracji podręcznikowej historii wychowania 3.1. Wstęp 3.2. Warstwa pierwsza: problematyka tekstu 3.3. Warstwa druga: kategorie 3.4. Warstwa trzecia: reguły sensu 3.4.1. Tropologia 3.4.2. Kodyfikatory 3.5. Warstwa czwarta: epistema 3.5.1. A priori myślenia 3.5.2. Charakter autorytetu dziejów jako sedno myślenia 3.5.3. Pułapki i zobowiązanie afirmacji przeszłości epoki Rozdział 4. Charakterystyka narracji podręcznikowej historii wychowania 4.1. Wstęp 4.2. Problematyka tekstu 4.3. Kategorie 4.4. Reguły sensu 4.5. Epistema Rozdział 5. Historycznowychowawcze dyskursy faktyczne i możliwe 5.1. Wstęp 5.2. Przemiany podręcznikowych syntez historycznowychowaw- czych 5.2.1. Problematyka tekstu 5.2.2. Kategorie 5.2.3. Reguły sensu 5.2.4. Epistema 5.3. Humanistyczny potencjał narracji historycznowychowaw- 5.4. „Szkodliwe oczywistości” historiografii wychowania czej Zakończenie: Ponad hermeneutykę Bibliografia Indeks osobowy Summary Zusammenfassung 111 113 114 118 120 122 134 137 137 138 141 145 147 149 174 190 235 251 253 254 254 257 259 272 283 295 301 307 323 331 333 Przemiany-KSIEGA.indb 6 2016-10-24 23:34:51 spis treści Przedmowa Przedmowa jest zazwyczaj tekstem wprowadzającym, który może osadzić narrację w jakiejś wspólnocie interpretacyjnej, lub też szansą autora na skło- nienie potencjalnego odbiorcy do konkretnej strategii czy profilu lektury. Jednakże oddawana do rąk Czytelnika publikacja już u swych założeń plano- wana była jako tekst silnie metanarracyjny (wydawało się to ze wszech miar konieczne i, jak przypuszczam, niejeden metakomentarz „ratuje” sens przed- stawianych treści), stąd coś na kształt typowych dla przedmowy odautor- skich wyjaśnień wybrzmiewa niemal przez cały wywód. Dlatego fortunniej będzie rozpocząć niniejszą książkę wskazaniem impulsów, które rzeczywi- ście przed mową szczęśliwie zadziałały, czyniąc powiedzenie tu czego- kolwiek możliwym. Rzecz jasna, nie sposób oddać skali długu, bez którego zaciągnięcia najpewniej nie starczyłoby autorowi zapowiadanych rozważań myśli i ducha do ich podjęcia; nie idzie także o konwenans podziękowań. Raczej o to, by zaprosić do niniejszego, inicjującego wywód fragmentu te postaci, za którymi stoją teksty – zawsze napisane, nieraz wypowiedziane – które powzięty zamysł inspirowały. Byliby to zatem (w chronologicznej kolej- ności pierwszych „spotkań”): Robert Gollor, Krzysztof Maliszewski, Alek- sander Nawarecki, Agnieszka Stopińska-Pająk, Sławomir Sztobryn, Lech Witkowski, Monika Jaworska-Witkowska. Przemiany-KSIEGA.indb 7 2016-10-24 23:34:51 ❧ ❧ Indeks osobowy Abelard Piotr 231 Abriszewska Paulina 13 Adorno Theodor W. 12, 287, 288 Ajschtet Andrzej 125, 240, 276 Aleksander Macedoński 178 Aleksander Tadeusz 291 Ambroży Paulina 90 Ankersmit Frank 17, 91, 92, 125, 128, Bartnicka Kalina 109, 149 Barycz Henryk 104 Bateson Gregory 15, 38, 41, 60 Bauman Zygmunt 38, 40, 41, 47, 48, 60, 78, 276 Becker Ernest 74 Bell Catherine 51 Benjamin Walter 137, 141–143, 242, 143, 208, 239, 240, 276, 295, 297 245, 273, 275, 277, 279, 288 Arendt Hannah 135 Ariès Philippe 88 Arystoteles 130, 202 Attridge Derek 78 Augustyn, św. 197 Bachelard Gaston 114, 119, 120, 179, 184, 190, 191, 221, 261 Bachmann-Medick Doris 14, 129 Bachtin Michaił 242 Bacon Francis 233 Balicki Bogdan 285 Banniard Michel 222 Baran Bogdan 84 Barthes Roland 51, 58, 90, 91, 129, 235, 302 Berlin Izajasz 65, 281 Bernard z Clairvaux, św. 80 Bielska Maria 98 Bieńczyk Marek 83, 264 Bizoń Franciszek 98, 100, 268 Blaike Jan Stefan 99 Blake William 140 Bloch Marc 65, 83, 87, 88, 96, 149, 150, 272 Bobako Monika 83, 122 Boccaccio Giovanni 233 Bocheński Józef 296 Bochomulska Justyna 71 Bojarska Katarzyna 94 Borges Jorge Luis 140, 264 Borysławski Rafał 124 Przemiany-KSIEGA.indb 323 2016-10-24 23:35:25 324 Bosko Jan, św. 209 Bourdieu Pierre 13, 47, 51–53 Braudel Fernand 64, 87, 116, 117, 156, 159, 168, 179, 257, 288, 301 Bruce Steve 72 Bucholc Marta 289 Burke Kenneth 130 Burzyńska Anna 86, 122 Calvino Italo 220, 265, 267, 294, 295 Campanella Tommaso 163 Canetti Elias 37 Cassiodorus Flavius Aurelius 208 Celan Paul 78 Chmaj Ludwik 75, 76, 79, 166 Chmielewski Adam 17 Chomicz Mieczysław 112 Cichosz Mariusz 247 Collingwood Robin Georg 88 Connerton Paul 243 Cubberley Ellwood Patterson 151 Cyceron (właśc. Marcus Tullius Cycero) 197 Czarnecki Edward 237 Czerepaniak-Walczak Maria 132 Danysz Antoni 237 Darnton Robert 87, 88 Dawid Jan Władysław 176 Dehnel Piotr 112, 288 Demetrio Duccio 55, 66 Derrida Jacques 56, 78, 92, 285 Dewey John 176 Dilthey Wilhelm 84, 130, 139, 140 Dobrogoszcz Tomasz 124 Dolch Josef 99 Domańska Ewa 10, 11, 14, 16, 21, 53, 84, 88–92, 122–127, 130, 146, 208, 244, 260, 276, 295 Dostojewski Fiodor 73 Draus Jan 109, 148, 169–171, 187, 222, 244, 246, 256, 259, 266, 267, 272, 278 Droysen Gustav 86, 87 Dudzikowa Maria 38, 132, 133 Dürrenmatt Friedrich 81 Dybiec Julian 96 Dziadek Adam 265 Dziergwa Roman 83, 122 Eco Umberto 265, 277 Engels Fryderyk 208 Erazm z Rotterdamu 195 Estkowski Ewaryst 195, 197, 234 Febvre Lucien 87 Fish Stanley 86, 92, 121 Fitch Joshua 56 Fleck Ludwik 82, 112, 190, 285 Fostowicz Michał 140 Foucault Michel 44, 88, 138, 243, 275, 296 Frankiewicz Małgorzata 120 Freud Zygmunt 130 Froebel Fryderyk 196 Frycz Modrzewski Andrzej 233 Gadacz Tadeusz 50, 51, 62–64, 161, 182, 204, 278 Gadamer Hans-Georg 112 Gadowski Walenty 98 Gadzała Agnieszka 69 Gagarin Jurij 218 Galileusz 233 Geremek Bronisław 86, 87, 116, 117 Ginzburg Carlo 88, 299 Girard René 76–78 Giroux Henry Armand 283, 301, 304–306 Głowiński Michał 34, 125 Gollor Robert 7 Przemiany-KSIEGA.indb 324 2016-10-24 23:35:25 Indeks osobowy Górka Bolesław W. 100 Górnicki Łukasz 233 Grabski Feliks Andrzej 24, 83 Grinberg Daniel 65, 281 Grochowski Leonard 206 Gumbrecht Hans Urlich 92, 143, 146, 276, 284, 285 Gumilow Lew 222 Gumuła Teresa 19, 94, 162 Habermas Jürgen 137, 143, 270, 277, 285, 289, 290, 299, 304 Hartman Jan 49–51, 278 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 118, 130, 141, 142 Heidegger Martin 121 Hejnicka-Bezwińska Teresa 108, 116, 166, 214–218, 223, 243, 244, 257, 266, 269, 275, 276 Herbart Jan Fryderyk 70, 196 Herodot 88 Hessen Sergiusz 135, 175, 176, 178, 194, 238, 246, 265, 293 Hieronim, św. 197 Hitler Adolf 277 Horkheimer Max 287, 288 Hulewicz Jan 104–106 Iggers George Gerson 69, 70, 155, 202, 205, 278, 280 Ingarden Roman 39 Jachimczak Krzysztof 81 Jakobson Roman 124 Jakubiak Krzysztof 162, 163 Jałmużna Tadeusz 290 Janik Michał 99 Japola Józef 114 Jarosz Krzysztof 90 Jaruzelski Wojciech 246 325 Jaworska-Witkowska Monika 7, 32, 49, 50, 57–59, 242, 286, 301–303 Jedlicka Wanda 65, 150 Jenkins Keith 11, 12, 16 Joyce James 78 Kadłubek Zbigniew 44 Kafka Franz 78 Kalinowski Marian Leon 72 Kalwin Jan 208 Kanary Robert A. 134 Kant Immanuel 14, 142 Karbowiak Antoni 98, 237 Karol Wielki 196, 231 Karpiński Zbigniew 289 Kartezjusz 14, 233 Kasztenna Katarzyna 16, 19, 20, 65 Kaute Wojciech 65 Kepler Johannes 233 Kerschensteiner Georg 176 Klich Aleksandra 49 Kloch Zbigniew 90 Kłos Radosław 88 Kohlberg Lawrence 290, 299 Kojs Wojciech 39 Kołakowski Leszek 32, 73, 84, 85, 273, 302 Kołłątaj Hugon 237 Kołodziejczyk Dorota 124 Komeński Jan Amos 223, 233 Konopczyński Marek 247 Korczak Janusz 67, 200 Korpanty Jerzy 277 Koselleck Reinhart 118, 120 Kostkiewiczowa Teresa 34, 125 Kot Karolina 129 Kot Stanisław 71, 100–106, 114, 115, 147–154, 158, 163–169, 173–179, 182, 187, 190–200, 203, 206, 209, 210, 217, 219, 222, 223, 227, 234–236, 248, Przemiany-KSIEGA.indb 325 2016-10-24 23:35:26 Indeks osobowy 326 254–258, 260–262, 270, 273, 282, 292 Kowalewski Jacek 12, 13 Kozicki Henry 134 Koźmian Danuta 167 Krasoń Katarzyna 119 Krasuski Józef 108, 162 Kropiwnicki Maciej 93 Króliński Kazimierz 98 Kubinowski Dariusz 284 Kubis Andrzej 125, 240, 276 Kuhn Thomas 37 Kula Witold 87, 117 Kunicki Wojciech 118 Kunz Tomasz 78, 276 Kupisiewicz Czesław 38, 39, 109, 148, 149, 172–174, 188–190, 224–234, 246–249, 255, 257–259, 267–269, 272, 278, 279, 282, 283 Kurdybacha Łukasz 106, 107, 115, 116, 147, 148, 158–161, 163–165, 168, 183, 203, 204, 206, 208–210, 212, 213, 218, 227, 238, 239, 257, 259, 263, 264, 266, 272, 274, 282 Leśmian Boleslaw 66, 67 Litak Stanisław 109, 147, 148, 169–171, 186–188, 219, 221–223, 244, 258, 266, 267, 270, 277, 278 Locke John 233 Lorenz Chris 83, 122 Luhmann Niklas 52, 206, 286 Luter Marcin 196 Łotman Jurij 241 Łoziński Jerzy 65, 281 Łuczkiewcz Antoni 97 Łukasiewicz Małgorzata 12, 81, 137, 288 Łukaszewicz Józef 97, 237 Magala Sławomir 44 Majchrowicz Franciszek 97–100, 151 Majewski Stanisław 19, 94, 162 Malewski Mieczysław 41, 46, 47, 49, 52, 55, 268 Maliszewski Krzysztof 7, 12, 74, 84, 85, 88, 284 Man de Paul 56, 86 Manterys Aleksander 289 Marciniak Arkadiusz 10, 89, 123, 125, 260 Mariański J. 100 Markiewiczowa Hanna 109 Markowski Michał Paweł 55, 66, 67, 78, 86, 88–92, 121, 122, 128 Marks Karol 130, 153, 208 Maroń Piotr 285 Marrou Henri-Irénée 222 Maziarz Czesław 39 McLuhan Marshall 46 Meissner Andrzej 19, 94, 96–101, 103–105, 107, 109, 295 Melanchton Philipp 233 Miąso Józef 105, 107, 116, 148, 159–161, 203, 206, 209, 218, 223, 227, 264, 274 Michalska Iwona 290 Michalski Grzegorz 290 Michalski Krzysztof 273 Michalski Łukasz 71, 74, 88, 166, 286 Mikołajewska Barbara 77 Mills Charles Wright 80 Mirski Józef 176 Miś Andrzej 84 Montaigne Michel de 196, 233 Montessori Maria 194 Morawski Kazimierz 237 More Thomas 163, 233 Mościskier Andrzej 289 Moynihan Robert 56 Możdżeń Stefan 108, 116, 147–149, Przemiany-KSIEGA.indb 326 2016-10-24 23:35:26 Indeks osobowy 327 165–169, 184, 185, 209–215, 218, 219, 240–243, 257, 258, 265, 266, 270, 272, 274, 275, 277, 282 Mrożek Sławomir 82 Mrówczyński Tadeusz 87 Murzyn Andrzej 247 Muszyński Heliodor 246 Mydla Jacek 124 Mysłakowski Zygmunt 39, 40, 42–45, 56, 60, 176, 246, 293, 297 Nalaskowski Aleksander 77, 78, 238, 304 Napiórkowski Marcin 243 Nawarecki Aleksander 7 Nawroczyński Bogdan 35, 166, 176, 227, Peche Jan Tadeusz 99, 100 Perelman Chaïm 112, 129 Pestalozza Alberto 99 Pestalozzi Jan Henryk 195, 210 Petrarka Francesco 233 Piasek Wojciech 13 Pieter Józef 68–70 Pietraszkiewicz Ksawery 210 Pitagoras 168 Platon 78, 202 Plaut 197 Pomian Krzysztof 141 Postman Neil 245 Poznański Karol 105, 109 Przybysławski Artur 56 246, 281 Quignard Pascal 82, 94 Nęcka Edward 50, 51, 278 Niedzielski Lech 245 Niemierko Bolesław 45, 46 Nietzsche Friedrich 51, 84–86, 89, 127, 130, 198 Nora Pierre 88, 243 Novalis 43 Nowak Maciej 124 Nowak Marian 284 Nowakowska-Siuta Renata 247 Ochab Maryna 87 Ogrodzka-Mazur Ewa 54 Okoń Wincenty 32, 39–41, 55, 57 Okopień-Sławińska Aleksandra 34, 125 Olędzka-Frybesowa Aleksandra 295 Ong Walter Jackson 114, 115, 136 Paczkowska-Łagowska Elżbieta 139 Palka Stanisław 25, 26 Pantuchowicz Agnieszka 278, 280 Panufnik Maciej 84, 85 Pascal Błażej 62 Rabelais François 233 Radlińska Helena 15, 67, 98, 100, 151, 152, 179, 246 Ranke Leopold 85 Ratke Wolfgang 233 Raulet Gérard 265 Regulska Justyna 125, 240, 276 Rej Mikołaj 194 Reszke Robert 279 Ricoeur Paul 116, 117, 120, 133, 134 Ritzer Georg 74 Rojek Marcin 166 Rorty Richard 14, 40, 41, 62 Rousseau Jean-Jacques 195, 211 Rowid Henryk 176, 246 Rutkowiak Joanna 284 Rysiewicz Adam 90 Ryż Bartosz 285 Rzepecki Adam Jerzy 99 Saint-Exupéry de Antoine 318, 295 Salle de la Jan Chrzciciel 168 Przemiany-KSIEGA.indb 327 2016-10-24 23:35:26 Indeks osobowy 328 Sandler Bella 105 Schlegel Friedrich 44 Schulz Bruno 67 Scott Joan Wallach 90 Semków Jerzy 139 Seredyński Władysław 97, 98 Shakespeare William 76–78, 281 Siemieniecki Bronisław 247 Sierocka Beata 112 Skarga Barbara 22–28, 44, 81, 113–116, 118, 121–123, 129–131, 134, 136–139, 164, 177, 244, 256, 259, 283 Skrzypczak Józef 36, 41 Sloterdijk Peter 285, 288, 298, 299 Sławek Tadeusz 78, 82, 94, 288 Sławiński Janusz 34, 125 Słomczyński Maciej 77, 281 Słowacki Juliusz 62 Smelser Neil J. 62 Sokołowski Eugeniusz 100 Sośnicki Kazimierz 39, 176, 246 Spranger Eduard 176 Stendhal Marie-Henri Beyle 283 Stopińska-Pająk Agnieszka 7, 290, 291 Sturm Jan 233 Suchecki Jacek 55 Suchodolski Bogdan 71, 101, 104, 105, 154, 158, 160, 179, 246, 286, 290 Szymański Mirosław Józef 247 Śliwerski Boguław 22, 25, 50, 66, 71, 200, 201, 224–226, 246–248, 279, 282, 283, 288, 292 Świątkowski Marcin 237 Tanalska-Dulęba Anna 15 Tatarkiewicz Władysław 194, 195, 227 Tatiszczew Wasyl 219 Terlecki Ryszard 109, 148, 169–171, 187, 222, 244, 246, 256, 259, 266, 267, 272, 278 Tieck Ludwig 44 Tischner Józef 62 Tomasz z Akwinu, św. 135, 231 Topolski Jerzy 11, 16, 88, 91, 128 Trentowski Bronisław Ferdynand 96, 97, 237 Truchim Stefan 183 Turner Jonathan H. 289 Tync Stanisław 104 Ulicka Danuta 112, 253 Vico Giambattista 78, 126, 130, 198, 260 Szacki Jerzy 52, 61–64, 72–76, 79, 80 Szaniawski Ignacy 105 Szczerba Wiktor 105 Szczerbuk Emil 285 Szczurek-Boruta Alina 54 Szmatka Jacek 289 Sztobryn Sławomir 7, 18, 25–27, 71, 101, Walczyna Jadwiga 105 Wałęga Agnieszka 95, 255 Wagner R. Stephen 62 Wasilewska Anna 220, 265 Wasilewski Marcin 166 Weber Max 70 White Hayden 10, 16, 86, 88–92, 139, 166, 287, 292 Szulakiewicz Władysława 18, 19, 35, 71, 95–100, 103–105, 223, 287 Szuman Stefan 176 Szybiak Irena 109, 149 122–133, 136, 195, 198–200, 207, 215, 230, 238, 259–261, 263, 265, 268, 286, 287, 294, 304 Whitehead Alfred N. 73 Wichrowski Marek 192 Przemiany-KSIEGA.indb 328 2016-10-24 23:35:26 Indeks osobowy 329 Wilczyński Marek 10, 89, 123, 128, 260 Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) 67 Witkowski Lech 7, 14, 15, 18, 24, 25, 32, 37, 40, 49, 51, 53, 54, 57, 59, 61, 78, 135, 140–142, 152, 176, 178, 179, 232, 252, 271, 280, 281, 283, 290, 293, 294, 296, 301, 303–305 Wołkowicz Anna 137, 275 Wołoszyn Stefan 22, 104–106, 147, 148, 152–159, 161, 164, 179, 180–183, 198–203, 206, 212, 213, 217, 226, 227, 236–238, 240, 241, 254, 257, 258, 262, 263, 269, 273, 274, 307, 308 Woroniecka Grażyna 289 Wroczyński Ryszard 107, 108, 161 Wrzosek Wojciech 88, 91 Wyrobkowa-Pawłowska Wanda 178 Wysieńska Kinga 289 Wysocka Ewa 247 Zakrzewska-Manterys Ewa 289 Zapędowska Magdalena 14, 91, 239 Zarański Stanisław 98 Zbrzeźniak Urszula 117 Zieleńczyk Adam 135 Znaniecki Florian 175, 176, 246 Żakowski Jacek 32 Žižek Slavoj 17, 68, 92, 93, 302 Żeleński (Boy) Tadeusz 62, 283 Żychliński Arkadiusz 124, 136 Żyłko Bogusław 241 Przemiany-KSIEGA.indb 329 2016-10-24 23:35:26 Indeks osobowy Łukasz M. Michalski The transformations of impossible syntheses Towards the pedagogicality of the textbook historiography of upbringing Summary The work entitled The transformations of impossible syntheses. A study on the text- book historiography of upbringing investigates the intricacies of narrating contem- porary historio-educational syntheses applied in academic education. The research strategy adopted in the present work implicates the assumptions of the metahistory of upbringing as well as the hermeneutic conceptualization of a text, which allows to perform the analyses both in the diachronic and in the synchronic context. Three main objectives of the research lead from the characteristics of textbook narration within the history of upbringing, through the outline of its transformations, up to the confrontation with what happened in the last century within the theory of histo- riography (especially in the context of the so-called ethical turn). The final research objective, which boils down to demonstrating the history of the historiography of upbringing against the background of humanistic “turns” oft-manifested in the theo- ry of historiography, has also become a chance to find the areas hitherto untapped and potentially inspiring for the research conducted within the history of upbringing, but also for the consideration of the paradigmatic identity of the field itself. The opening perspective of the present study emphasizes the significance of the narrational dimension of academic textbooks, and therefore leads to looking upon such texts as not only the syntheses of facts from the past, but also as works charac- terized by a specific way of naming the educational phenomena that they describe, a network of concepts, an argumentative style or an axiological layer. For the sake of their conceptualization, the vision of text formulated in the book entitled Granice historyczności by Barbara Skarga has been adopted in the present work. This idea Przemiany-KSIEGA.indb 331 2016-10-24 23:35:26 presupposes the existence of four “layers” in which the meaning of the content is effectuated – these are as follows: subject matter, categories, sense rules, and epis- teme. Each of the textbooks analysed in the present work is described in accordance with the classification outlined in this way. A broader investigation has been required especially in the case of the sense rules effectuated in historio-educational syntheses, for whose conceptualization a tropological vision of historiography formulated by Hayden White has been additionally adopted. Investigating the characteristics of individual textbooks has allowed to outline the paths of progress for this type of academic writing, originating in the mid-war period (the first of the textbooks analysed was published in 1934) and continuing to the most recent times (the last synthesis came out in the year 2012), and at the same time it allows to see how the narration has (or has not) historically changed at each of the four levels of content, and to what extent it is compatible with the transformations of the contemporary theory of historiography. As a whole, the disquisition emphasizes the indispensability of narratively conscious dealing with the history of upbringing as a basis for humanistic accent of the pedagogy itself. Przemiany-KSIEGA.indb 332 2016-10-24 23:35:26 Łukasz M. Michalski Der Wandel von unmöglichen Synthesen Der Didaktik der pädagogischen Historiografie in den Lehrwerken entgegen Zusammenfassung Die Monografie Der Wandel von unmöglichen Synthesen. Studie über Historiografie der Pädagogik in Lehrwerken erforscht die Mäander der Narration von gegenwärtigen geschichtspädagogischen Synthesen, die im Hochschulausbildungsprozess gebraucht werden. Die von dem Verfasser angewandte Forschungsstrategie impliziert bestimmte Voraussetzungen der pädagogischen Metageschichte und hermeneutische Auffas- sung des Textes, was erlaubt, sowohl diachronische als auch synchronische Analy- sen in Gang zu bringen. Drei grundlegende Forschungsziele bezwecken den in den Lehrwerken geltenden Diskurs über pädagogische Historiografie und dessen Wan- del zu charakterisieren, und mit den Ereignissen zu konfrontieren, die im Rahmen der Theorie der Historiografie (besonders im Zusammenhang mit sog. ethical turn) stattfanden. Die letzte Forschungsaufgabe die darauf beruht, die Geschichte der päd- agogischen Historiografie im Hintergrund der in der Theorie der Historiografie sich erkennen lassenden humanistischen „Wendungen“ zu schildern, wird auch eine Gele- genheit dazu, die bisher noch nicht ausgenutzten Bereiche zu entdecken, die eine Ins- pirationsquelle für die im Rahmen der Pädagogikgeschichte geführten Forschungen und für Überlegungen zu paradigmatischer Identität der Disziplin werden könnten. In der Ausgangsbasis wird die Bedeutung des narrativen Ausmaßes der Hochschul- lehrbücher hervorgehoben, was dazu führt, dass solche Texte nicht nur als Synthesen von vergangenen Tatsachen, sondern als solche Werke betrachtet werden, die durch bestimmte Bezeichnungen für pädagogische Phänomene, Begriffsnetz, Argumenta- tionsweise oder axiologische Seite gekennzeichnet sind. Der Verfasser bedient sich dabei der von Barbara Skarga in ihrem Buch Granice historyczności (dt.: Grenzen der Przemiany-KSIEGA.indb 333 2016-10-24 23:35:26 Historizität) formulierten Vorstellung von dem Text. Diese These setzt voraus, dass es vier „Ebenen“ gibt, auf denen Sinngehalt realisiert wird: Problematik, Kategorien, Sinnregeln, Episteme. Jedes von den in vorliegender Monografie zu analysierten Lehr- büchern entspricht der genannten Einteilung. Eine tiefgründige Analyse erforderten besonders die in geschichtspädagogischen Synthesen realisierten Sinnregeln, die nach der von Hayden White vertretenen tropologischen Vorstellung von der Histo- riografie aufgefasst wurden. Die Erforschung der Eigenschaften von den einzelnen Lehrwerken ermöglichte dem Verfasser, die Entwicklungsrichtung derartiger wissenschaftlicher Texte zu bestimmen (erste Synthese erschien im Jahre 1934, letzte dagegen im Jahre 2012) und festzustellen, wie sich ihre Narration auf jeder der vier Inhaltsebenen ändert (oder nicht ändert) und inwieweit stimmt sie mit dem Wandel der gegenwärtigen Historiografie überein. Der Verfasser betont, dass es erforderlich sei, die pädagogi- sche Geschichte als eine Grundlage für humanistische Aussage der Pädagogik nar- rativ bewusst zu betreiben. Przemiany-KSIEGA.indb 334 2016-10-24 23:35:26 Redaktor Magdalena Białek Projektant okładki, układu typograficznego oraz łamanie Tomasz Gut Korekta Sabina Stencel Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-765-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-766-1 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 21,0 Ark. wyd. 20,5. Papier Ecco Book Cream 70 g, vol. 2. Cena 22 zł (+VAT). Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Przemiany-KSIEGA.indb 336 2016-10-24 23:35:26 Książka Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej hi- storiografii wychowania jest niejako utkana na zaczerpniętym z myśli Paula Ricoeura przeświad- czeniu, iż „rozumienie historyczne […] wymaga pewnej szczególnej umiejętności, umiejętności śledzenia historii jako historii, którą się opowia- da”. Jeśli jest więc także pokłosiem rozważań nad meandrami narracji współczesnych syntez historycznowychowawczych wykorzystywanych w kształceniu akademickim, to z podkreśleniem wagi właśnie wymiaru narracyjnego podręcz- ników akademickich. Idzie tu zatem o postrze- ganie tych tekstów nie tylko jako syntez faktów z przeszłości, lecz także dzieł cechujących się konkretnym sposobem nazywania opisywanych fenomenów wychowania, siatką pojęć, stylem argumentacji czy warstwą aksjologiczną. Przeprowadzona w książce charakterystyka poszczególnych podręczników pozwoliła na wy- znaczenie linii rozwojowych pisarstwa tego typu biegnących od międzywojnia (pierwszy z analizo- wanych tekstów został wydany w 1934 roku) do czasów bardzo współczesnych. Pozwala równo- cześnie dostrzec, jak historycznie zmieniała się (lub nie) narracja na każdym z czterech rozpatry- wanych poziomów treści (problematyka, katego- rie, reguły sensu, epistema) i na ile przemiany te są zbieżne z przemianami trendów współczesnej teorii historiografii. Całość wywodu podkreśla niezbędność świadomego narracyjnie uprawiania historii wychowania jako podstawy dla humani- stycznego rozumienia samej pedagogiki. Wydaje się bowiem, że profil uprawiania pedagogiki w ogóle jest zawsze niezwykle wrażliwy na to, co mieści się w jego horyzoncie możliwych do przy- jęcia postaw wobec przeszłości. Łukasz M. Michalski Przemiany syntez niemożliwych Ł u k a s z M . M i c h a l s k i P r z e m i a n y s y n t e z n i e m o ż l i w y c h Więcej o książce Cena 22 zł (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-766-1 6 Łukasz M. Michalski jest adiunktem w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania (Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego). W swoich zainteresowaniach naukowych oscyluje wokół filozoficznych i kulturowych kontekstów wychowania oraz strategii badań jakościowych, w szczególności eksploatując styk metodologii literaturoznawstwa i refleksji nad wychowaniem. Opublikował m.in. teksty poświęcone myśli pedagogów kultury oraz współczesnym odsłonom kulturowej koncepcji pedagogiki. Jest autorem artykułów będących wynikiem współpracy z interdyscyplinarną serią Medium Mundii. OKLADKA.indd Wszystkie strony 2016-10-20 23:18:03
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przemiany syntez niemożliwych. W stronę pedagogiczności podręcznikowej historiografii wychowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: