Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00282 006736 20985987 na godz. na dobę w sumie
Przepisy i normy elektryczne - ochrona odgromowa - ebook/pdf
Przepisy i normy elektryczne - ochrona odgromowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 98
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2848-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Książka zawiera informacje z zakresu ochrony odgromowej. Badanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej urządzeń piorunochronnych, problematyka właściwego uziemienia oraz niezbędnej dokumentacji i pomiarów to tylko niektóre z zagadnień poruszonych w książce z serii 'Przepisy i normy elektryczne - ochrona odgromowa'.
Omówione zostały również typowe rażące uchybienia, bezpieczne odstępy i środki ochrony.
Książka zawiera również informacje dotyczące ochrony przed przepięciami – zarówno wymagania, jak i wskazówki montażowe ograniczników przepięć, a w tym m.in. typowe błędy, ograniczniki przepięć – ich dobór i sposób montażu, wytrzymałość zwarciowa, przewody łączeniowe i zabezpieczenia nadprądowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEPISY I NORMY ELEKTRYCZNE OCHRONA ODGROMOWA P r z e p i s y i n o r m y e l e k t r y c z n e – O C H R O N A O D G R O M O W A IE ochrona odgromowa 144x205.indd 1 2014-01-20 13:51:17 OCHRONA ODGROMOWA UON 04.indd 1 14-02-19 11:16 Autor: Mgr inż. Krzysztof Wincencik Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Krakowskiej. Obecnie pełni funkcję dyrektora technicznego firmy DEHN Polska. Problematyką ochrony odgromowej i przepięciowej zajmuje się od początku lat 90. XX w. Rzeczo- znawca SEP w zakresie instalacji elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jarosław Wilk Wydawca Monika Kijok Redaktor naczelna Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący Opracowanie graficzne okładki Monika Gajewska Koordynator produkcji Mariusz Jezierski Korekta Zespół ISBN 978-83-269-2848-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Zakłady Graficzne „MOMAG” SA, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Farbiarska 28/32 tel. 44 739-49-79, fax 44 739-49-78 Publikacja „Ochrona odgromowa” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niej – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wy- sokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodat- kowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stano- wisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Ochrona odgromowa” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingo- wych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. UON 04.indd 2 14-02-19 11:16 Spis treści Spis treści Od redaktora ............................................................................................5 Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych – praktyczne uwagi i wskazówki .........................................................7 Wstęp ........................................................................................................7 Przepisy i normy ......................................................................................8 Właściwa interpretacja przepisów .......................................................11 Urządzenia krytyczne ..........................................................................16 Sprawdzenie dokumentacji technicznej urządzenia piorunochronnego ................................................................................22 Badanie urządzenia piorunochronnego ............................................23 Przykład ..................................................................................................28 Wzrost rezystancji uziemienia .............................................................29 Poprawa układu uziemienia .................................................................30 Warunki wykonywania pomiarów ......................................................31 Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych badań urządzenia piorunochronnego ............................................................33 Raport z kontroli ...................................................................................34 Konserwacja LPS ..................................................................................41 Protokół z pomiarów rezystancji uziomów........................................47 Metryka urządzenia piorunochronnego ............................................48 Protokół badań urządzenia piorunochronnego ................................49 Literatura ................................................................................................50 Problemy, błędy i uchybienia spotykane w instalacjach odgromowych .......................................................................................51 Wstęp ......................................................................................................51 Bezpieczne odstępy ...............................................................................51 Niezbędna ochrona ...............................................................................53 Środki ochrony ......................................................................................55 www.elektryczneinstalacje.eu UON 04.indd 3 3 14-02-19 11:16 Spis treści Rażące uchybienia .................................................................................57 Podsumowanie ......................................................................................64 Ochrona przed przepięciami – wymagania i wskazówki montażowe ograniczników przepięć Wstęp ......................................................................................................65 Sposób montażu ....................................................................................66 Dobór ograniczników przepięć ...........................................................73 Odporność na przepięcia dorywcze ....................................................75 Ograniczenie spadku napięcia na przewodach łączeniowych .........80 Błędy ........................................................................................................84 Oddziaływanie sił dynamicznych .......................................................85 Przewody łączeniowe ............................................................................87 Wytrzymałość zwarciowa .....................................................................88 Zabezpieczenie nadprądowe ................................................................90 Strefowa koncepcja ochrony ................................................................92 Wybór układu ochronnego ..................................................................93 Kontrola SPD .........................................................................................95 4 UON 04.indd 4 Wiedza i Praktyka 14-02-19 11:16 Od redaktora Od redaktora Niesprawne lub źle wykonane urządzenie piorunochronne może sta- nowić zagrożenie dla osób przebywających w otoczeniu chronionego obiektu. W polskich realiach niestety nie jest trudno znaleźć takie instalacje. Sytuacji tej sprzyja pobłażliwość urzędników oraz niepre- cyzyjne przepisy dotyczące okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń piorunochronnych. Zupełnie inaczej ta sytuacja wygląda u naszych sąsiadów. W Niemczech na przykład są krajowe dodatki normatywne szczegółowo opisujące sposób przeprowadzania pomia- rów oraz wymagania w zakresie dokumentacji pokontrolnej urzą- dzeń piorunochronnych. Szwajcarzy natomiast traktują urządzenie piorunochronne jako system bezpieczeństwa pożarowego i gotowe druki ułatwiające poprawną dokumentację z badań LPS udostępniane są na stronach internetowych lokalnych urzędów lub oddziałów straży pożarnej. W Polsce próżno szukać takiej pomocy. Tym bardziej mam przyjemność przekazać w Państwa ręce publikację przygotowaną przez specjalistę ochrony odgromowej. Został w niej dokładnie pokazany proces prawidłowego przeprowadzania okreso- wych kontroli urządzeń piorunochronnych. W publikacji znajdziemy również omówione rażące uchybienia spotykane w ochronie obiek- tów, a także materiał traktujący o ogranicznikach przepięć realizują- cych wewnętrzną ochronę odgromową. Zapraszam do lektury! Jarosław Wilk redaktor prowadzący www.elektryczneinstalacje.eu UON 04.indd 5 5 14-02-19 11:16 11 września weszła w życie nowa ustawa 11 września 2013 r. weszła w życie nowa ustawa PRAWO ENERGETYCZNE Zapoznaj się z konsekwencjami zmian – skorzystaj z przystępnego komentarza ekspertów Ernst Young, którzy we współpracy z Ofi cyną Prawa Polskiego przygotowali praktyczne wydanie nowej ustawy. ZAMÓW JUŻ DZIŚ: tel. 22 518 29 29 Książka „Prawo energetyczne 2013. Komentarz do nowelizacji” zawiera ujednoliconą ustawę Prawo energetyczne wraz z komenta- rzem opisującym najnowsze zmiany przepisów. Eksperci Ernst Young Law wyjaśniają m.in.: • kto może przyznawać i otrzymywać dodatek energetyczny, • jakie przesłanki mogą być podstawą do wstrzymania dostaw energii elektrycznej lub paliwa gazowego, jak zmieniły się zasady przyłączania mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. • UON 04.indd 6 14-02-19 11:16 Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych – praktyczne uwagi i wskazówki Obowiązkiem nałożonym na właściciela lub zarządcę budynku wy- nikającym z ustawy Prawo Budowlane, jest użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska. Niezbędne jest utrzymywanie budynku w należytym stanie technicz- nym i  estetycznym, a  także poddawanie, w  czasie jego użytkowa- nia, okresowym kontrolom. Mają one polegać na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego budynku, estetyki budynku oraz jego otoczenia. Jednym z  elementów podlegających okresowym kontrolom jest urządzenie piorunochronne. Wstęp Jeden z elementów wyposażenia budynku może służyć wyposażenia budynku jest element do ochrony przed skutkami wyładowania pio- runowego. W zależności od źródła informacji (rozporządzenie, norma) może on być nazywany: 1. Instalacja piorunochronna – zespół elementów konstrukcyjnych budynku i elementów zainstalowanych na budynku, odpowiednio połączonych, wykorzystywanych do ochrony odgromowej [1]. 2. Urządzenie piorunochronne (LPS) – kompletne urządzenie sto- sowane do redukcji szkód fizycznych przy wyładowaniach pioru- nowych w obiekt [2]. Kompletne urządzenie piorunochronne to nie tylko część zewnętrz- na (odpowiadająca definicji instalacji piorunochronnej ) składająca się ze zwodów, przewodów odprowadzających i uziomów, ale także wewnętrzne urządzenie piorunochronne. Składa się ono z pioruno- www.elektryczneinstalacje.eu UON 04.indd 7 7 14-02-19 11:16 Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych chronnych połączeń wyrównawczych i/lub elektrycznego odizolowa- nia zewnętrznego LPS. Nie ma urządzeń ani metod, które mogłyby zmodyfikować natu- ralne zjawiska pogodowe w stopniu umożliwiającym zapobiega- nie wyładowaniom piorunowym. Trafienia piorunowe w obiekty lub w pobliżu obiektów (albo w przyłączone do nich linie) są groź- ne dla ludzi, dla obiektów z ich zawartością i instalacjami oraz dla samych linii. System ochrony odgromowej nie gwarantuje absolutnej ochrony budowli, osób lub obiektów ale prawidłowo zapro jektowany, wykonany i konserwowany obniża znacznie ry- zyko wystąpienia szkód spowodowanych przez pioruny. Dlatego ważne jest, aby nasze urządzenie piorunochronne było właściwie utrzymywane i podlegało okresowej kontroli. Przepisy i normy Przeprowadzone kontrole, prace konserwacyjne i naprawcze winny być ewidencjonowane, a dokumenty z tym związane dołączone do do- kumentacji obiektu. W tym zakresie rozporządzenie [1] stanowi, że: dokumentacja użytkowania oznacza – dokumentację odbioru budyn- ku wraz z książką obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydzia- łów lokali, protokołami zdawczo-odbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni użytkowej lokali, dokumen- tacją eksploatacyjną oraz protokołami okresowych kontroli stanu tech- nicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczącymi budyn- ku, dokumentację eksploatacyjną, w tym również metrykę instalacji piorunochronnej,…. Natomiast w rozdziale 16 rozporządzenia znalazły się zapisy do- tyczące utrzymania urządzania piorunochronnego w  należytym stanie. 8 UON 04.indd 8 Wiedza i Praktyka 14-02-19 11:16 Okresowa kontrola urządzeń piorunochronnych § 56  Obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego instalacji piorunochronnej i ochrony wewnętrznej budynku obciąża właści- ciela budynku. § 57  Do obowiązków właściciela budynku w zakresie utrzymania właści- wego stanu technicznego instalacji piorunochronnej należy: 1) badanie tej instalacji w szczególności w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń od korozji oraz uziemienia, 2) zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadają- ce kwalifikacje zawodowe wymagane przy świadczeniu usług oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacją urządzeń i insta- lacji elektrycznych, 3) zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, na- praw i wymian, upoważnione organy, 4) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez 5) w razie zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników albo środo- wiska lub mienia – przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji. W zakresie kontroli okresowej prawo budowlane [3] w art. 62. 1. nakazuje, że: Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: (…) 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu bu- dowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elek- trycznej i piorunochronnej  zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; www.elektryczneinstalacje.eu UON 04.indd 9 9 14-02-19 11:16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepisy i normy elektryczne - ochrona odgromowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: