Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00331 005974 20329444 na godz. na dobę w sumie
Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników - ebook/pdf
Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 541
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4388-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

UWAGA! Nowe rozporządzenie od marca 2013! W książce znalazła się także najnowsza zmiana – podpisane 29 stycznia 2013 r. rozporządzenie Ministra Pracy nowe rozporządzenie w sprawie podróży służbowych na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, wprowadzające od 1 marca 2013 r. m.in. wyższe stawki diet i ryczałtów w podróżach krajowych i zagranicznych a także nowe zasady rozliczania posiłków przy podróży krajowej oraz katalog niezbędnych wydatków związanych z podróżą, w odniesieniu do których pracownikowi należy się zwrot. Nowe rozporządzenie zastępuje dwa dotychczas obowiązujące (patrz pkt 8, 9 i 9a w spisie treści).

NA PORTALU: Uaktualnione kalkulatory:
Rozliczanie krajowej podróży służbowej, Rozliczanie zagranicznej podróży służbowej

 

Do 28 lutego obowiązują:

  1. Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.
  2. Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.

Wchodzi od 1 marca

9a. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczne w sprawie należności przysługujących pracownikowi  zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej  z dnia 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 167 na dzień 30 stycznia 2013)


Zaktualizowana, rozszerzona i rozbudowana o nowe treści kontynuacja dotychczas wydawanych rokrocznie zbiorów przepisów – Prawo pracy (na dany rok).

Zawartość publikacji to Kodeks pracy i 42 akty prawne określające obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników, uporządkowane w 19 rozdziałach wskazujących podstawowe obszary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych.

Najczęściej wykorzystywane akty prawne

Są to zarówno przepisy najczęściej wykorzystywane przez pracodawców (takie jak Kodeks pracy, ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych), jak i wykorzystywane sporadycznie, ale przydatne w nietypowych sytuacjach (np. ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, o praktykach absolwenckich, o powszechnym obowiązku obrony, czy rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów użytkowania do celów służbowych prywatnego samochodu).

Akty prawne rzadziej poszukiwane

Dla ułatwienia wypełniania powinności przez większych pracodawców, zatrudniających co najmniej 50 pracowników, w zbiorze zamieszczone zostały regulacje określające obowiązki względem załogi zakładu (np. ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawa o związkach zawodowych). W publikacji uwzględnione zostało ponadto często poszukiwane przez pracodawców, aczkolwiek nieobowiązujące już powszechnie, rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarządzenie w sprawie nagród jubileuszowych, oraz stosowane w sferze budżetowej rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przepisy dla samorządów

W zbiorze umieszczono ponadto przepisy określające zatrudnienie oraz warunki pracy i płacy pracowników samorządowych. Taki dobór przepisów jest efektem wieloletnich doświadczeń redakcji nabytych w kontaktach z odbiorcami literatury wspomagającej pracę działów kadr.

Stan prawny

Stan prawny wydania to luty 2013 r.

Przypisy i indeks rzeczowy

Książka zawiera szereg udogodnień, których celem jest ułatwienie Czytelnikowi korzystania ze zbioru. Przepisy wszystkich aktów prawnych opatrzone zostały specjalnymi hasłami, które pełnią funkcję wskaźnika informacyjnego ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu. W przypisach do artykułów Kodeksu pracy i innych ustaw zamieszczono notatki wskazujące, jaki akt wykonawczy wydano na ich podstawie i w którym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty zawarte w publikacji.

Narzędzia do ściągnięcia z portalu

Zawartość książki została wzbogacona o dodatkowe treści informacyjne – zestawienia przydatnych w codziennej pracy działów kadrowych narzędzi wzorów dokumentów, kalkulatorów oraz wskaźników (tematyczny podział narzędzi pokrywa się z podziałem aktów). Wszystkie wymienione w tych zestawieniach narzędzia są dostępne na portalu www.EkspertBeck.pl, do którego, w ramach zakupionej publikacji, Klienci mają bezpłatny kwartalny dostęp. Dodatkowo, po rejestracji na portalu, Czytelnicy mogą także korzystać z wersji elektronicznych wzbogaconych o orzecznictwo sądowe wszystkich zamieszczonych w książce aktów prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GRATIS dostęp do narzędzi kadrowych na portalu www.ekspertbeck.pl W serwisie znajdziesz: • najnowsze aktualności z zakresu zmian w prawie pracy • akty prawne (prawo pracy dla firm i samorządów) oraz przyporządkowane im orzecznictwo sądowe • przydatne w codziennej pracy wzory dokumentów dla działów kadrowych • praktyczne kalkulatory kadrowe • na bieżąco aktualizowane wskaźniki Na końcu książki zamieściliśmy wykaz przydatnych narzędzi do zastoso wania w prak tyce (wzory, kalkulatory, wskaźniki), do stęp nych na www.EkspertBeck.pl Maciej Nałęcz – współautor komentarza do Kodeksu pracy (Wydawnictwo C.H. Beck), autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, konsultant w kan- celarii Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o., w latach 1999-2005 prowadził wykłady z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń spo- łecznych w Wyższej Szkole Przedsiębior- czości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie oraz na UW. Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 Obowiązki pracodawcy względem pracowników To zbiór przepisów, na który składa się Kodeks pracy i 42 akty prawne (ustawy i rozporządzenia). Przepisy te zostały uporządkowane w 19 rozdziałach wskazu­ jących podstawowe obszary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych i określających obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Wśród nich m.in.: zatrudnianie i zwalnia­ nie, dokumentacja pracownicza, ustalanie wynagrodzenia, odpowiedzialność mate­ rialna pracowników, czas pracy, urlopy pracownicze, usprawiedliwianie nieobec­ ności w pracy, zaspokajanie socjalnych po­ trzeb pracowników, ochrona pracy kobiet, badania lekarskie, przedstawicielstwo pracowników, praktyki absolwenckie. Dodatkowo opracowanie zostało wzbo­ gacone o treści dla pracowników samo- rządowych. Książka zawiera szereg udogodnień, m.in.: w przypisach do ustaw zamiesz­ czono notatki wskazujące, jaki akt wyko­ nawczy wydano na ich podstawie i w któ­ rym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy, obejmujący wszystkie przepisy zawar­ te w publikacji. Warte uwagi są także NARZĘDZIA KADROWE – praktyczne ta­ bele, zestawienia i wyjaśnienia przydatne w codziennej pracy działów kadrowych. Stan prawny wydania to 17 stycznia 2013 r. Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00­203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e­mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl i P r z e p s y p r a w a p r a c y i n a r z ę d z i a k a d r o w e 2 0 1 3 Najnowsze zmiany w podróżach służbowych Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników pod redakcją Macieja Nałęcza Zatrudnianie i zwalnianie • Dokumentacja pracownicza • Ustalanie wynagrodzenia Świadczenia socjalne • Udzielanie urlopów • Pracownicy samorządowi §§ Podręczny zbiór przepisów zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-01-24 16:19 Page 2 Wejdź na stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki Wpisz kod rabatowy ze zdrapki PNK2013 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapką jest równoznaczne z zakupem książki! Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do Prawa i Narzędzi w module Kadry i płace portalu www.ekspertbeck.pl przez 3 miesiące gratis. Wydawnictwo C. H. Beck, Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.sklep.beckinfobiznes.pl Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 pod redakcją Macieja Nałęcza Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 Obowiązki pracodawcy wobec pracowników Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 1. wydanie Stan prawny: 17 stycznia 2013 r. uzupełnione (żółte strony): 30 stycznia 2013 r. Redakcja merytoryczna: Maciej Nałęcz Redakcja: Marta Graboń-Krajewska Korekta: Monika Mielczarek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Informacje wydawcy: Spisy treści poszczególnych aktów oraz ty- tuły artykułów umieszczone w nawiasach kwadratowych pocho- dzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4387-7 ISBN e-book 978-83-255-4388-4 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) . . . . . 2. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 844) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3 3. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 166, poz. 1608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 II. Dokumentacja pracownicza 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu pro- wadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika z dnia 28 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 III. Ustalanie wynagrodzenia 6. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 paździer- nika 2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagro- dzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 289) . . . . . . 171 8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysoko- ści oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi za- trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysoko- ści oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi za- V Spis treści trudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 9a. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorzą- dowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r. (brak publikatora na dzień 30 stycznia 2013 r. – UWAGA! Obowiązuje od 1 marca 2013 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188a 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych sa- mochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 271) . . . . . . . . . 189 11. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jed- nostek sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 160, poz. 1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 12. Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania okre- sów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania z dnia 23 grudnia 1989 r. (M.P. Nr 44, poz. 358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 13. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 158, poz. 1121) . . . . . . . . 199 IV. Odpowiedzialność materialna pracowników 14. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wspólnej odpowiedzialno- ści materialnej pracowników za powierzone mienie z dnia 4 paździer- nika 1974 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 15. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu z dnia 10 paź- dziernika 1975 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 V. Czas pracy 16. Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 17. Ustawa o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. Nr 4, poz. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 VI. Urlopy pracownicze 18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegóło- wych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy- VI Spis treści nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop z dnia 8 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w spra- wie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego z dnia 16 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 20. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu udzielania urlopu bez- płatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funk- cje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy z dnia 11 czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 VII. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy z dnia 15 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 281) . . . . . 263 22. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Naro- dowej w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościo- łów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy z dnia 11 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 26, poz. 235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 VIII. Staż pracy 23. Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy z dnia 20 lipca 1990 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 IX. Służba wojskowa pracownika 24. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 220) – wyciąg . . . . . . . . . 275 X. Zaspokajanie socjalnych potrzeb pracowników 25. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 26. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na za- kładowy fundusz świadczeń socjalnych z dnia 9 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 VII Spis treści XI. Podnoszenie kwalifikacji 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Poli- tyki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawo- dowych i wykształcenia ogólnego dorosłych z dnia 12 października 1993 r. (Dz.U. Nr 103, poz. 472) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 XII. Ochrona pracy kobiet 28. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciąż- liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z dnia 10 września 1996 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 545) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 XIII. Ochrona pracy pracowników młodocianych 29. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047) . . . . . . . . . . . . . . . 319 30. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypad- ków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 214, poz. 1808) . . . . . . . . . . . . . . . . 333 XIV. Badania lekarskie 31. Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 593) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 32. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przepro- wadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. Nr 69, poz. 332) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub kar- miącą dziecko piersią z dnia 3 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 42, poz. 292) . . . 363 XV. Praca z monitorem ekranowym 34. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeń- stwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe z dnia 1 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 973) . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 VIII XVI. Przedstawicielstwo pracowników Spis treści 35. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi kon- sultacji z dnia 7 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550) . . . . . . . . . . . 375 36. Ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w spra- wie powiadamiania przez pracodawcę zarządu zakładowej organizacji związkowej o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakładzie pracy oraz wskazywania przez zarząd oraz komitet założycielski zakła- dowej organizacji związkowej pracowników, których stosunek pracy pod- lega ochronie, a także dokonywania zmian w takim wskazaniu z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 1013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 38. Ustawa o społecznej inspekcji pracy z dnia 24 czerwca 1983 r. (Dz.U. Nr 35, poz. 163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 XVII. Spory zbiorowe 39. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55, poz. 236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 40. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przed ko- legiami arbitrażu społecznego z dnia 16 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 XVIII. Pracownicy samorządowi 41. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 42. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 398) . . . . . . 443 XIX. Praktyki absolwenckie 43. Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. Nr 127, poz. 1052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 NARZĘDZIA KADROWE A. Tabele i zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Wykaz narzędzi (wzory, kalkulatory, wskaźniki) dostępnych 453 na www.EkspertBeck.pl Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 507 IX Wstęp Przekazujemy do rąk Państwa zbiór przepisów – książkę Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Jest to zaktualizowana, rozszerzona i roz- budowana o nowe treści kontynuacja dotychczas wydawanych rokrocznie zbiorów przepisów – Prawo pracy (na dany rok). Zawartość publikacji obejmuje Kodeks pracy i 42 akty prawne określa- jące obowiązki pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników. Akty te uporządkowane zostały w 19 rozdziałach wskazujących podstawowe ob- szary aktywności pracodawcy w sprawach pracowniczych. Są to zarówno przepisy najczęściej wykorzystywane przez pracodawców (takie jak Kodeks pracy, ustawa o funduszu świadczeń socjalnych, czy rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych), jak i wykorzystywane spora- dycznie, ale przydatne w nietypowych sytuacjach (np. ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, o praktykach absolwenckich, o powszechnym obowiązku obrony, czy rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów użytko- wania do celów służbowych prywatnego samochodu). Dla ułatwienia wy- pełniania powinności przez większych pracodawców, zatrudniających co naj- mniej 50 pracowników, w zbiorze zamieszczone zostały regulacje określające obowiązki względem załogi zakładu (np. ustawa o informowaniu pracowni- ków i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawa o związkach zawodo- wych). W publikacji uwzględnione zostało ponadto często poszukiwane przez pracodawców, aczkolwiek nieobowiązujące już powszechnie, rozporządzenie w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarządzenie w sprawie na- gród jubileuszowych, oraz stosowane w sferze budżetowej rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W zbiorze umieszczono ponadto przepisy określające zatrudnienie oraz warunki pracy i płacy pra- cowników samorządowych. Taki dobór przepisów jest efektem wieloletnich doświadczeń redakcji nabytych w kontaktach z odbiorcami literatury wspo- magającej pracę działów kadr. Stan prawny wydania to styczeń 2013 r. W stosunku do ostatniego wydania książki Prawo pracy 2011 w nowej uwzględniono liczne zmiany przepisów, jakie miały miejsce w latach 2011 i 2012 (w tym 8 modyfikacji Kodeksu pracy), a także nowelizację KP ze stycznia 2013. W szczególności zwrócenia uwagi wymagają zmiany drobne, ale istotne w praktyce, takie jak wydłużenie terminu wykorzystywania zaległego urlopu do końca września kolejnego roku XI Wstęp (art. 168 KP, ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywa- teli i przedsiębiorców, Dz.U. Nr 232, poz. 1378), powrót do obowiązujących przed 1.1.2011 r. zasad obliczania obowiązującego pracowników wymiaru czasu pracy (art. 130, wyrok TK z 2.10.2012 r., K 27/11, Dz.U. poz. 1110), umożliwienie zbiorczego wydawania świadectw pracy dotyczących umów ter- minowych z okresu 24 miesięcy (art. 97 § 11−3, ustawa z 5.1.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Dz.U. Nr 36, poz. 181), czy zamrożenie kwoty od- pisu na fundusz socjalny w 2013 r. na poziomie roku 2011 (art. 5b, ustawa z 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, Dz.U. 2012, poz. 1456). W stosunku do wydań opracowania z lat ubiegłych, w 2013 r. treść zbioru roz- szerzona została o dwa nowe akty prawne. Chodzi tu o ustawę z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz roz- porządzenie RM z 18.3.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników sa- morządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.), które wprowadzają specyficzne zasady pracy osób zatrudnionych w jednostkach samorządowych (akt w zbio- rze nr 41 i 42). Niniejsze wydanie książki Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013 zawiera szereg udogodnień, których celem jest ułatwienie Czytelnikowi ko- rzystania ze zbioru. Przepisy wszystkich aktów prawnych opatrzone zostały specjalnymi hasłami, które pełnią funkcję wskaźnika informacyjnego ułatwia- jącego szybką orientację w treści przepisu. W przypisach do artykułów Ko- deksu pracy i innych ustaw zamieszczono notatki wskazujące, jaki akt wy- konawczy wydano na ich podstawie i w którym miejscu akt ten znajduje się w książce. Znalezienie potrzebnych informacji ułatwia natomiast autorski indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty zawarte w publikacji. Do wydania zbioru w roku 2013 dodane zostały ponadto nowe treści me- rytoryczno-informacyjne przydatne w codziennej pracy działów kadrowych, tj. zestawienia tabelaryczne obrazujące takie zagadnienia jak: rodzaje umów stosowanych w zatrudnieniu, wymiary czasu pracy w 2013 r., urlopy rodziciel- skie, odprawy, diety, ryczałty i rekompensaty oraz wiele innych) a także wykaz narzędzi (wzorów dokumentów, kalkulatorów oraz wskaźników), do któ- rych, w ramach zakupionej publikacji, mają Państwo bezpłatny, 3-miesięczny dostęp na portalu www.EkspertBeck.pl. Na drugiej stronie okładki zamie- ściliśmy instrukcję, jak się zarejestrować przy użyciu dołączonej do publikacji zdrapki z kodem rabatowym. Dodatkowo, po rejestracji na portalu, mogą Pań- stwo także korzystać z wersji elektronicznych wszystkich zamieszczonych w książce aktów prawnych, wzbogaconych o orzecznictwo sądowe. XII Wstęp Mam nadzieję, że zastosowany dobór przepisów oraz przyjęty system opraco- wania redakcyjnego publikacji pozwoli na szybkie rozwiązanie wątpliwości dotyczących zatrudniania pracowników. W imieniu redakcji Beck Info Biznes Maciej Nałęcz P.S. Stan prawny książki to 17 styczeń 2013 r. A to oznacza, że przed oddaniem jej do druku udało nam się zamieścić te nowelizacje aktów prawnych, które do tego terminu zostały opublikowane. Dodatkowo, 30 stycznia 2013 r., do książki dodaliśmy na żółtych stronach niepublikowany jeszcze akt prawny podpisany 29 stycznia przez Ministra Pracy – rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracowni- kowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, które ma obowiązywać od 1 marca 2013 r. Wszystkie kolejne zmiany w prawie pracy znajdą Państwo na portalu www.EkspertBeck.pl. Za- chęcamy do rejestracji i korzystania bezpłatnie przez 3 miesiące z udostępnionych Państwu zasobów! XIII I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94) (zm.: Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; 1999, Nr 99, poz. 1152; 2000, Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805; 2002, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679; 2003, Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081; 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407; 2005, Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398; 2006, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615; 2007, Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, Nr 225, poz. 1672; 2008, Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460, Nr 237, poz. 1654; 2009, Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1704; 2010, Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655, Nr 254, poz. 1700; 2011, Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887, Nr 232, poz. 1378; 2012, poz. 908, poz. 1110; 2013, poz. 2) Spis treści Art. Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–21 1–91 Rozdział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–183 Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183a–183e 184–185 Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy . . . . . . . . . . . . Rozdział III. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19–21 Dział drugi. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22–77 22–24 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–67 Rozdział II. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25–292 Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–31 Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem . . . . . . . . . 32–43 Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub nie- zgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem roz- wiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwią- zania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611–62 63–67 44–51 52–55 56–61 671–674 3 1 KP 68–77 68–72 73–75 76 77 771–93 771–775 78–83 84–91 Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy . . . . . . . . . . . 675–6717 Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę . . Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do 92 pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Rozdział IV. Odprawa pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . 94–1131 94–99 Rozdział I. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100–101 Rozdział II. Obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011–1014 Rozdział IIa. Zakaz konkurencji Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102–1036 Rozdział IV. Regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104–1044 Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105–107 Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników . . . . . . . . . . . . 108–1131 Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . . . . . . . . . . 114–127 Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną praco- dawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi . . . . . . 114–123 124–127 Dział szósty. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128–15112 128 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129–131 Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132–134 Rozdział III. Okresy odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135–150 Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151–1516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1517–1518 Rozdział VI. Praca w porze nocnej Rozdział VII. Praca w niedziele i święta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1519–15112 Dział siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152–175 152–173 Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174–175 Rozdział II. Urlopy bezpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem . . . . . . 176–1891 Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190–206 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190–193 Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie 194–196 197–200 zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001–2002 201–204 205 206 Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . 4 Art. 1–2 KP 1 Rozdział I. Przepisy wstępne Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207–23715 Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207–2093 210–212 Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213–214 Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 215–219 Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie 220–225 dla zdrowia lub życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226–233 Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe . . . . . . . . . . . . . . 234–2371 Rozdział VIII. Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2372–2375 Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze .2376–23710 23711 Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23711a–23713a Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębior- stwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo sa- morządowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykony- wania prac w różnych gałęziach pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23715 Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–24130 Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238–24113 Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . .24114–24121 Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24122–24130 242–280 242–243 244–261 262–280 Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Sądy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pra- 23714 cownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281–2901 Rozdział II. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284–2901 Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291–295 Dział czternastya. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2951–2952 Dział piętnasty. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296–305 Odnośnik nr 1 Preambuła (skreślony) Dział pierwszy. Przepisy ogólne Rozdział I. Przepisy wstępne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Pojęcie pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przepisy prawa pracy i narzędzia kadrowe 2013. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: