Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00707 010505 10724763 na godz. na dobę w sumie
Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych - ebook/pdf
Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3872-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografia została oparta na uzupełnionej i zaktualizowanej rozprawie doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego. Stanowi ona próbę systematycznego i kompleksowego ujęcia złożonej problematyki odpowiedzialności karnej za czyny oparte na zagrożeniu chronionych dóbr, dokonaną przy wykorzystaniu efektywnego wglądu w literaturę oraz orzecznictwo polskie i niemieckie. W ośmiu rozdziałach pracy poruszono takie problemy, jak: znaczenie zagrożenia dóbr prawnych jako podstawy odpowiedzialności karnej, zasadność kryminalizacji zachowań związanych z zagrożeniem dóbr prawnych, zgodność takich regulacji z Konstytucją, wykładnia i stosowanie prawa w zakresie przestępstw zagrożenia dóbr prawnych. Dzięki temu praca może stanowić interesującą lekturę nie tylko dla teoretyków prawa karnego, ale także dla osób zajmujących się przedstawioną problematyką w ramach praktyki zawodowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH ELŻBIETA  HRYNIEWICZ Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ELŻBIETA HRYNIEWICZ • PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: Piotr Stępniak ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE. DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Bronisław Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Katarzyna Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA www.sklep.beck.pl PRZESTĘPSTWA ABSTRAKCYJNEGO I KONKRETNEGO ZAGROŻENIA DÓBR PRAWNYCH ELŻBIETA HRYNIEWICZ WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3871-2 ISBN e-book 978-83-255-3872-9 Moim Rodzicom Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Literatura .................................................................................................................. . XV Wstęp ........................................................................................................................... .XXVII Rozdział I. Kształtowanie się idei przestępstw zagrożenia ........ . 1 §.1..Wprowadzenie......................................................................................... . 1 1 §.2..Rys.historyczny........................................................................................ . 5 §.3..Podział.przestępstw.zagrożenia.w.doktrynie.niemieckiej..... . 5 . I... Wprowadzenie.............................................................................. . .II... Podział.przestępstw.zagrożenia............................................. . 6 7 .III... Przestępstwa.abstrakcyjnego.zagrożenia........................... . 1...Przesłanki.wprowadzenia.przestępstw.. abstrakcyjnego.zagrożenia.do.porządku.prawnego.... . 2...Ocena.prawdopodobieństwa.naruszenia.dobra.. prawnego................................................................................... . A..Pozytywna.weryfikacja.abstrakcyjnego.zagrożenia.. B..Ujęcie.niemieckiego.Federalnego.Sądu.. Najwyższego.(Bundesgerichtshof )............................. . C..Propozycja.rozwiązania.według.niemieckiego. ustawodawcy....................................................................... . 3...Problematyka.dobra.prawnego.przy.przestępstwach. abstrakcyjnego.zagrożenia.................................................. . A..Zarys.problematyki.......................................................... . B..Koncepcja.przeciwdowodu.braku.zagrożenia....... . C..Naruszenie.obiektywnych.zasad.bezpieczeństwa... .IV... Przestępstwa.„zdatności”.do.realnego.zagrożenia.lub. naruszenia.chronionych.dóbr.w.ujęciu.niemieckim. (Eignungsdelikte)........................................................................ . . V... Wyjątkowy.charakter.kryminalizacji.abstrakcyjnego. zagrożenia....................................................................................... . .VI... Przestępstwa.konkretnego.(realnego).zagrożenia.......... . 1..Zagrożenie.a.naruszenie.dobra.prawnego.................... . 2..Abstrakcyjne.a.konkretne.zagrożenie.dobra.. prawnego................................................................................... . .VII...Przestępstwa.zagrożenia.innego.typu................................. . 1..Wprowadzenie.do.problematyki....................................... . 7 8 8 10 11 12 12 15 17 19 21 22 22 24 25 25 VIIVII Spis treści 2..Przestępstwa.konkretnie.niebezpiecznego.. zachowania.(konkret gefährliches Verhalten)............ . 26 3..Przestępstwa.sprowadzenia.konkretnie.. niebezpiecznego.stanu.(konkret gefährlicher Zustand).................................................................................... . 4..Przestępstwa.narażenia.na.niebezpieczeństwo. konkretnego.rodzaju.(konkrete Gefährlichkeitsdelikte)......................................................... . §.4...Przestępstwa.zagrożenia.(narażenia.na.niebezpieczeństwo). .w.ujęciu.polskiej.doktryny................................................................ . . I... Formy.zagrożenia.a.konstrukcja.czynu.zabronionego.. . .II... Koncepcja.przestępstw.konkretnego.i.abstrakcyjnego. zagrożenia....................................................................................... . .III... Inne.propozycje.podziału.przestępstw.zagrożenia....... . 1..Przestępstwa.indywidualnego.i.powszechnego. zagrożenia.................................................................................. . 2..Przestępstwa.zagrożenia.życia.i.zdrowia.oraz.. pozostałych.dóbr.prawnych............................................... . 3..Przestępstwa.„zdatności”.do.wywołania.zagrożenia.. w.ujęciu.polskim..................................................................... . .IV... Uzasadnienia.karalności.zagrożenia.dóbr.prawnych.... . . V... Przestępstwa.zagrożenia.w.kontekście.naruszenia.. reguł.ostrożności......................................................................... . §.5...Zakres.problematyki.objętej.badaniem.w.ramach.niniejszej.. pracy........................................................................................................... . Rozdział II. Podstawowe pojęcia związane z problematyką przestępstw zagrożenia ......................................................................... . §.1..Wprowadzenie......................................................................................... . §.2...Pojęcie.„niebezpieczeństwa”.w.polskim.prawie.karnym....... . . I... Pojęcie.„niebezpieczeństwa”.w.języku.powszechnym.. i.w.prawie.karnym....................................................................... . 28 30 33 34 35 38 38 44 44 45 54 57 59 59 60 60 .II... Społeczne.niebezpieczeństwo.a.społeczna.. szkodliwość.................................................................................... . 63 .III... „Niebezpieczeństwo”.jako.ustawowe.znamię.czynu. zabronionego.i.jako.okoliczność.wyłączająca.. przestępstwo................................................................................. . §.3..Cechy.niebezpieczeństwa................................................................... . . I... Możliwość.a.konieczność.naruszenia.chronionego.. dobra................................................................................................. . .II... Atypowość.sytuacji..................................................................... . .III... Bezpośredniość.niebezpieczeństwa.................................... . 66 68 68 70 73 VIII Spis treści .IV... Konkretność.i.abstrakcyjność.niebezpieczeństwa.. w.ujęciu.leksykalnym................................................................. . 79 §.4...„Niebezpieczeństwo”.i.„narażenie.na.niebezpieczeństwo”. a.pojęcia.zbliżone.................................................................................. . . I... Zagrożenie...................................................................................... . .II... Ryzyko.............................................................................................. . §.5..Rekonstrukcja.zagrożenia.................................................................... . . I... Zagrożenie.a.naruszenie.reguł.ostrożności....................... . .II... Perspektywa.dla.oceny.zaistnienia.zagrożenia................ . §.6...Podsumowanie....................................................................................... . 85 85 88 91 91 92 96 Rozdział III. Przestępstwa zagrożenia w świetle funkcji prawa karnego ............................................................................................. . 99 §.1...Wprowadzenie........................................................................................ . 99 §.2...Funkcja.ochronna.a.przestępstwa.zagrożenia............................ . 100 . I... Wprowadzenie.............................................................................. . 100 .II... Realizacja.funkcji.ochronnej.przy.przestępstwach. zagrożenia....................................................................................... . 103 1..Funkcja.ochronna.na.etapie.kryminalizacji.. zagrożenia.dóbr.społecznych............................................. . 103 2..Funkcja.ochronna.na.etapie.wykładni.i.stosowania.. prawa........................................................................................... . 105 §.3..Funkcja.regulacyjna.a.przestępstwa.zagrożenia......................... . 106 . I... Wprowadzenie.............................................................................. . 106 .II... Realizacja.funkcji.regulacyjnej.przy.przestępstwach. zagrożenia....................................................................................... . 109 §.4...Relacja.między.ochronną.i.regulacyjną.funkcją.prawa.. karnego...................................................................................................... . 112 §.5...Funkcja.sprawiedliwościowa.a.przestępstwa.zagrożenia...... . 113 §.6...Funkcja.kompensacyjna.a.przestępstwa.zagrożenia................ . 114 §.7... Funkcja.gwarancyjna.a.przestępstwa.zagrożenia..................... . 116 §.8...Podsumowanie....................................................................................... . 118 Rozdział IV. Kryminalizacja a konkretne i abstrakcyjne zagrożenie....................................................................................................... . 121 §.1...Wprowadzenie........................................................................................ . 121 §.2...Czyny.zagrażające.społecznym.dobrom.a.przesłanki.ich. kryminalizacji......................................................................................... . 122 §.3...Zasady.kryminalizacji.a.zagrożenie.dóbr.społecznych........... . 124 . I... Zasada.kryminalizacji.zachowań.szczególnie.. społecznie.niebezpiecznych................................................... . 124 .II... Zasada.subsydiarności............................................................... . 129 IX Spis treści .III... Zasada.in dubio pro libertate................................................. . 130 §.4...Konstytucyjna.zasada.proporcjonalności.a.przestępstwa. zagrożenia................................................................................................. . 132 . I... Źródło.zasady.proporcjonalności.w.polskim.prawie...... . 132 .II... Przestępstwa.zagrożenia.w.kontekście.zasady. proporcjonalności....................................................................... . 133 1...Etapy.badania.zgodności.regulacji.prawnej.z.zasadą. proporcjonalności.................................................................. . 133 2...Zasada.przydatności.a.przestępstwa.zagrożenia........ . 134 3...Zasada.konieczności.a.przestępstwa.zagrożenia........ . 136 4...Zasada.proporcjonalności.w.znaczeniu.ścisłym. a.przestępstwa.zagrożenia.................................................. . 139 §.5...Kryminalizacja.uproszczona.a.przestępstwa.zagrożenia....... . 141 §.6...Klauzule.niepodlegania.karze.a.brak.zagrożenia.. chronionego.dobra................................................................................ . 144 §.7..Pozostałe.problemy.związane.z.kryminalizacją.......................... . 146 . I... Klarowność.regulacji.prawnej............................................... . 146 .II... Przekształcanie.regulacji.wykroczeniowych.w.karne....... . 147 §.8..Podsumowanie......................................................................................... . 150 Rozdział V. Ustawowa treść i konstrukcja czynów zabronionych a zagrożenie chronionych dóbr........................ . 153 §.1..Wprowadzenie......................................................................................... . 153 §.2..Konstrukcja.typu.czynu.zabronionego.a.zagrożenie.. chronionego.dobra................................................................................ . 155 . I... Czyn.formalny.konkretnego.zagrożenia............................. . 158 .II... Czyn.formalny.abstrakcyjnego.zagrożenia........................ . 164 .III... Czyn.materialny.konkretnego.zagrożenia......................... . 166 .IV... Czyn.materialny.abstrakcyjnego.zagrożenia..................... . 167 §.3..Formy.stadialne.a.czyny.abstrakcyjnego.i.konkretnego.. zagrożenia................................................................................................. . 171 . I... Usiłowanie.a.zagrożenie.dobra.prawnego......................... . 171 1..Zagrożenie.jako.cecha.usiłowania.................................... . 171 2..Usiłowanie.udolne.przestępstw.zagrożenia................. . 173 3..Usiłowanie.nieudolne.przestępstw.zagrożenia.......... . 177 4..Odstąpienie.od.usiłowania.................................................. . 181 .II... Przygotowanie.a.zagrożenie.dobra.prawnego................. . 185 1..Zagrożenie.jako.cecha.przygotowania............................ . 186 2..Przygotowanie.przestępstw.abstrakcyjnego.. i.konkretnego.zagrożenia.................................................... . 188 3..Odstąpienie.od.przygotowania......................................... . 193 X Spis treści §.4..Postacie.zjawiskowe.a.czyny.abstrakcyjnego.i.konkretnego. zagrożenia................................................................................................. . 194 . I... Niesprawcze.postacie.współdziałania.a.czyny.. zagrożenia.chronionych.dóbr................................................. . 194 .II... Sprawcze.postacie.współdziałania.a.czyny.zagrożenia. chronionych.dóbr........................................................................ . 197 §.5..Jedność.i.wielość.czynów.a.zagrożenie.chronionych.dóbr.... . 199 . I... Zbieg.przestępstw....................................................................... . 199 1..Czyny.współukarane............................................................. . 200 2..Przestępstwa.wieloczynowe,.przestępstwa.złożone.. i.przestępstwa.trwałe............................................................ . 203 .II... Czyn.ciągły..................................................................................... . 206 .III... Zbieg.przepisów........................................................................... . 207 1..Zasada.specjalności................................................................ . 209 2..Zasada.subsydiarności........................................................... . 210 A..Subsydiarność.ustawowa............................................... . 210 B..Subsydiarność.milcząca.................................................. . 212 3..Zasada.konsumpcji................................................................. . 216 §.6..Podsumowanie......................................................................................... . 220 Rozdział VI. Wykładnia i stosowanie prawa przy czynach zagrożenia ...................................................................................................... . 225 §.1..Wprowadzenie......................................................................................... . 225 §.2..Wykładnia.znamion.czynu.zagrożenia.chronionych.dóbr...... . 226 . I... Cel.i.przedmiot.wykładni......................................................... . 226 .II... Dyrektywy.wykładni................................................................. . 231 .III... Kompleksowość.wykładni.przy.odtwarzaniu.treści.. normy.prawnej............................................................................. . 233 1..Wykładnia.językowa.i.systemowa.a.czyny.. zagrożenia.................................................................................. . 233 2..Wykładnia.funkcjonalna.a.czyny.zagrożenia............... . 238 3..Wpływ.wykładni.funkcjonalnej.na.treść.czynu. zabronionego............................................................................ . 243 4..Zasadność.tworzenia.dodatkowych.podziałów. przestępstw.zagrożenia........................................................ . 249 §.3..Stosowanie.prawa.przy.przestępstwach.zagrożenia................. . 251 . I... Zrozumiałość.normy.prawnej................................................. . 251 .II... Weryfikacja.zagrożenia.przedmiotu.ochrony.................. . 253 .III... Rodzaj.zagrożenia.chronionego.dobra.a.stosowanie.. regulacji.prawnej......................................................................... . 255 .IV... Związek.przyczynowy.i.normatywne.przypisanie.. skutku.a.zagrożenie.przedmiotu.ochrony......................... . 258 XI Spis treści 1..Związek.przyczynowy.i.normatywne.przypisanie.. skutku.w.ramach.strony.przedmiotowej....................... . 258 2..Związek.przyczynowy.i.normatywne.przypisanie. zagrożenia.a.przedmiot.ochrony...................................... . 265 . V... Przewidywalność.zagrożenia................................................. . 269 §.4..Podsumowanie......................................................................................... . 276 Rozdział VII. Sprowadzenie zagrożenia a cechy przestępne czynu zabronionego ................................................................................. . 279 §.1...Wprowadzenie........................................................................................ . 279 §.2...Sprowadzenie.zagrożenia.jako.podstawa.. odpowiedzialności.karnej.................................................................. . 280 §.3...Okoliczności.wyłączające.przestępność.czynu.zagrożenia... . 283 . I... Prawne.konsekwencje.zgody.na.sprowadzenie.. zagrożenia.przedmiotu.ochrony............................................ . 283 .II... Inne.okoliczności.wyłączające.przestępność.. sprowadzenia.zagrożenia.chronionego.dobra................. . 286 1..Okoliczności.wyłączające.bezprawność........................ . 286 2..Okoliczności.wyłączające.karygodność......................... . 290 3..Okoliczności.wyłączające.winę......................................... . 292 §.4..Podsumowanie......................................................................................... . 298 Rozdział VIII. Środki reakcji prawnokarnej a przestępstwa zagrożenia ...................................................................................................... . 299 §.1..Wprowadzenie......................................................................................... . 299 §.2..Dyrektywy.wymiaru.kary................................................................... . 300 §.3..Środki.karne.i.zabezpieczające.......................................................... . 306 §.4..Wyłączenie.karalności.zachowania.sprawcy................................ . 312 §.5..Rezygnacja.z.egzekwowania.wymierzonej.sprawcy.kary....... . 316 §.6..Podsumowanie......................................................................................... . 318 Wnioski końcowe ................................................................................................. . 319 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 325 XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC............................................. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) KK............................................. ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.karny.(Dz.U..Nr.88,. poz..553.ze.zm.) KKS........................................... ustawa.z.10.9.1999.r..–.Kodeks.karny.skarbowy. (t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.111,.poz..765.ze.zm.) Konstytucja.RP..................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.) KPK.......................................... ustawa.z.6.6.1997.r..–.Kodeks.postępowania.kar­ nego.(Dz.U..Nr.89,.poz..555.ze.zm.) KSH........................................... ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlowych. (Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) KW............................................ ustawa.z.20.5.1971.r..–.Kodeks.wykroczeń.(t.j.. Dz.U..z.2010.r..Nr.46,.poz..275.ze.zm.) PrBud....................................... ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U.. StGB.......................................... 2. Organy orzekające z.2010.r..Nr.243,.poz..1623.ze.zm.) Strafgesetzbuch,. niemiecka. ustawa. federalna. z.23.1.1974.r.–.Kodeks.karny BVerfG..................................... Bundesverfassungsgericht. –. Związkowy. Sąd. Konstytucyjny.. BGH.......................................... Bundesgerichtshof – Związkowy.Sąd.Najwyższy TK............................................. Trybunał.Konstytucyjny SA.............................................. SN.............................................. Sąd.Apelacyjny. Sąd.Najwyższy 3. Czasopisma i publikatory BVerfGE................................... Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts.–. orzeczenia.Związkowego.Sądu.Konstytucyjnego CzPKiNP................................. Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych GA............................................. Goltdammers Archiv für Strafrecht. JA............................................... Juristische Ausbildung. XIIIXIII Wykaz skrótów MoP.......................................... Monitor.Prawniczy NJW.......................................... Neue Juristische Wochenschrift. NP.............................................. Nowe.Prawo NStZ.......................................... Neue Zeitschrift für Strafrecht. OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich PS............................................... Przegląd.Sądowy PiP............................................. Państwo.i.Prawo PPK........................................... Przegląd.Prawa.Karnego Prok..i.Pr................................. Prokuratura.i.Prawo RPEiS........................................ Ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny ZStW......................................... Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissen­ schaft. 4. Inne AT.............................................. Allgemeiner Teil.–.część.ogólna.(niemieckiego. Kodeksu.karnego) BT.............................................. Besondere Teil.–.część.szczególna.(niemieckiego. Kodeksu.Karnego) BGHSt...................................... Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Straf­ sachen cyt............................................. cytowany dot............................................. dotyczy. m.in........................................... między.innymi Nr.............................................. numer strona s.................................................. t.................................................. tom XIV Literatura Andrejew I.,.Nowy.kodeks.karny..Z.rozważań.nad.projektem,.Warszawa.1963 Andrejew I.,.O.pojęciu.winy.w.polskim.prawie.karnym,.PiP.1982,.z..7 Andrejew I.,.Polskie.prawo.karne.w.zarysie..Typizacja.i.kwalifikacja.prze­ stępstw,.Warszawa.1978 Andrejew I.,.Ustawowe.znamiona.czynu,.Warszawa.1959 Andrejew I.,.Ustawowe.znamiona.przestępstwa.Warszawa.1983 Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński.J. (red.),.System.prawa.karnego,.t..IV,. cz..1,.Wrocław.1985 Andrejew I., Świda W., Wolter W.,.Kodeks.karny.z.komentarzem,.Warszawa. 1977 Ashworth A.,.Kryteria.ustalania.proporcjonalności.wyroku,.Ius.et.Lex.2006,. Nr.1 Ashworth A.,.Principles.of.criminal.law,.Oxford.2003 Bafia J.,.Polskie.prawo.karne,.Warszawa.1989 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa. 1971 Bielski M.,.Naruszenie.reguł.ostrożności.czy.nadmierna.ryzykowność.za­ chowania.jako.właściwe.kryterium.prawnokarnego.przypisania.skutku,. Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych.2004,.Nr.1 Bielski M.,.Prawnokarne.przypisanie.skutku.w.postaci.narażenia.na.niebez­ pieczeństwo,.Przegląd.Sądowy.2005,.Nr.4 Bieńkowska E., Kunicka­Michalska B., Rejman G., Wojciechowska J.,.Kodeks. karny,.część.ogólna..Komentarz,.Warszawa.1999 Bloy R.,.Unrechtsgehalt.und.Strafbarkeit.des.grob.unverständigen.Versuchs,. Zeitschrift.für.die.gesamte.Strafrechtswissenschaft.2001,.Nr.113,.z..1 Bojarski M.,.Dozwolone.ryzyko.gospodarcze.w.polskim.prawie.karnym,. Wrocław.1987 Bojarski M., Giezek J., Sienkiewicz Z.,.prawo.karne.materialne..Część.ogólna. i.szczególna,.Warszawa.2004 Buchała K.,..Glosa.do.wyroku.Sądu.Apelacyjnego.w.Katowicach.z.5.czerwca. 1997.r..(II.AKa.50/97),..Orzecznictwo.Sądów.Polskich.1998,.Nr.11 Buchała K.,.Prawo.karne.materialne,.Warszawa.1989 Buchała K.,.Przestępstwa.przeciwko.bezpieczeństwu.w.komunikacji.drogo­ wej,.Warszawa.1973 Buchała K.,.Przestępstwa.w.komunikacji.drogowej,.Warszawa.1961 Buchała K.,.Wina.przy.przestępstwach.sprowadzenia.powszechnego.niebez­ pieczeństwa,.Warszawa.1960 XVXV Literatura Buchała K.,.Zachowanie.w.warunkach.umiarkowanego.ryzyka,.Studia.Praw­ nicze.1986,.Nr.1–2 Buchała K., Zoll A.,.Kodeks.karny,.część.ogólna..Komentarz,.t..I,.Kraków.1998 Cieślak M.,.Indywidualne.zagrożenie.życia.(na.marginesie.art..153.projektu. Kodeksu.karnego.Polski.Ludowej),.NP.1952,.Nr.4 Cieślak M.,.Pojęcie.niebezpieczeństwa.w.prawie.karnym,.Zeszyty.Naukowe. Uniwersytetu.Jagiellońskiego.1955,.Nr.1 Cieślak M., Waszczyński J.,.Przegląd.orzecznictwa.Sądu.Najwyższego.z.zakre­ su.prawa.karnego.materialnego.za.rok.1975,.Pal..1977,.Nr.7 Crowther.J. (red.),.Oxford.Advanced.Lerner’s.Dictionary,.Oxford.1995 Cyprian T.,.Niezawinione.sprowadzenie.stanu.powszechnego.niebezpieczeń­ stwa,.RPEiS.1969,.Nr.1 Czura­Kalinowska D., Zawłocki R.,.Odpowiedzialność.karna.za.działanie.na. szkodę.spółki,.Warszawa.2006 Dąbrowska­Kardas M.,.O.dwóch.znaczeniach.pojęcia.społecznego.niebezpie­ czeństwa.czynu,.Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych.1997,.Nr.1 Dębski R.,.Karalność.usiłowania.nieudolnego,.RPEiS.1999,.Nr.2 Dębski R.,.Kilka.uwag.o.podstawach.regulacji.usiłowania.w.obowiązującym. kodeksie.karnym,.[w:]..L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda.(red.),.W.krę­ gu.teorii.i.praktyki.prawa.karnego..Księga.poświęcona.pamięci.Profesora. Andrzeja Wąska,.Lublin.2005 Dębski R.,.Pozaustawowe.znamiona.przestępstwa,.Łódź.1995. Dębski R.,.Uwagi.o.przyczynach.niedostatecznego.wykorzystania.przepisów. karnych.o.ochronie.środowiska,.PiP.1986,.z..8 Dine J., Gobert J.,.Cases.and.Materials.on.Criminal.Law,.Oxford.2003 Duff R. A.,.Karanie.obywateli,.Ius.et.lex.2006,.Nr.1 Duży J.,.Przedmiot.ochrony.przestępstw.działania.na.szkodę.spółek.handlo­ wych,.Przegląd.Sądowy.2001,.Nr.11–12. Feinberg J.,.Funkcja.ekspresyjna.kary.kryminalnej,.przedruk.w.Ius.et.lex.2006,. Nr.1 Gardocki L.,.Subsydiarność.prawa.karnego.oraz.in.dubio.pro.libertata.–.jako. zasady.kryminalizacji,.PiP.1989,.z..12 Gardocki L.,.Typizacja.uproszczona,.Studia.Iuridica.1982,.Nr.X Gardocki L.,.Typowe.zakłócenia.funkcji.zasady.nullum.crimen.sine.lege,.Studia. Iurudica.1982,.Nr.X Gardocki L.,.Zagadnienia.teorii.kryminalizacji,.Warszawa.1990 Giezek J.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,.t..I,.Wrocław.2000 Giezek J., Kłączyńska N., Łabuda G.,.Kodeks.karny..Część.ogólna..Komentarz,. Warszawa.2007 Giezek J.,.Naruszenie.reguł.ostrożności.jako.przesłanka.urzeczywistnienia.zna­ mion.przestępstwa.nieumyślnego,.PiP.1992,.z..1 Giezek J.,.Okoliczności.wpływające.na.sędziowski.wymiar.kary,.Wrocław. 1989 Giezek J.,.Przyczynowość.hipotetyczna.a.prawno.karne.przypisanie.skutku,. Przegląd.Prawa.Karnego.1992,.Nr.7 XVI Literatura Giezek J.,.Przyczynowość.oraz.przypisanie.skutku.w.prawie.karnym,.Wrocław. 1994 Giezek J.,.„Zezwolenie”.na.naruszenie.dobra.prawnego.–.negatywne.znamię. typu.czy.okoliczność.kontratypowa,.[w:].Ł. Pohl.(red.),.Aktualne.problemy. prawa.karnego..Księga.Pamiątkowa.z.okazji.Jubileuszu.70..urodzin.Profesora. Andrzeja.J..Szwarca,.Poznań.2009 Giezek J.,.Znaczenie.testu.warunku.sine.qua.non.przy.wyjaśnianiu.przyczyno­ wości..W.odpowiedzi.Jubilatowi,.[w:].J. Giezek.(red.),.Przestępstwo.–.kara. –.polityka.kryminalna..Problemy.tworzenia.i.funkcjonowania.prawa..Księga. jubileuszowa.z.okazji.70..rocznicy.urodzin.Profesora.Tomasza.Kaczmarka,. Kraków.2006 Giezek J., Kardas P.,.Działanie.na.szkodę.spółki.a.przestępstwo.nadużycia. zaufania.–.zagadnienie.zbiegu.przepisów.oraz.wielości.ocen,.Pal..2002,. Nr.11–12. Giezek J., Kardas P.,.Przepisy.karne.Kodeksu.spółek.handlowych,.Kraków. 2003 Giezek J., Kardas P.,.Sporne.problemy.przestępstwa.działania.na.szkodę.spółki. na.tle.aktualnych.wymagań.teorii.i.praktyki,.Pal..2002,.Nr.9–10 Giezek J., Wnuk D.,.Odpowiedzialność.cywilna.i.karna.w.spółkach.prawa.han­ dlowego,.Warszawa.1994 Gizbert­Studnicki T.,.Konflikt.dóbr.i.kolizja.norm,.RPEiS.1989,.Nr.3 Gostyński Z.,.Obowiązek.naprawienia.szkody.w.prawie.karnym,.Warszawa. 1999 Góralski P.,.Związek.przyczynowy.w.prawie.karnym.na.tle.orzecznictwa.są­ dowego,.Prok..i.Pr..2009,.Nr.6 Górniok.O. (red.),.Prawo.karne.gospodarcze,.Warszawa.2003 Górniok O.,.Znaczenie.subsydiarności.prawa.karnego.w.jego.interpretacji,. PiP.2007,.z..5 Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A.,..Kodeks.karny..Komentarz,.t..I,.Gdańsk.2005 Górniok O., Hoc S., Kalitowski M., Przyjemski S.M., Sienkiewicz Z., Szumski J., Tyszkiewicz L., Wąsek A.,.Kodeks.karny..Komentarz,.t..II,.Gdańsk.2005 Górski A., Sakowicz A.,.Bariery.prawne.integracji.europejskiej.w.sprawach. karnych,.Warszawa.2005 Grajewski J.,.Kodeks.postępowania.karnego..Komentarz,.t..I,.Kraków.2006 Gropp W.,.Strafrecht..Allgemeiner.Teil,.Berlin–Heidelberg.2005 Hanausek T.,.Uwagi.o.naturze.niebezpieczeństwa.jako.zjawiska.obiektyw­ nego.i.dynamicznego,.[w:].M. Cieślak.(red.),.Zagadnienia.prawa.karnego. i.teorii.prawa..Księga.pamiątkowa.ku.czci.Profesora.Władysława.Woltera,. Warszawa.1959 Hefendehl R.,.Europäisches.Strafrecht:.bis.wohin.und.nicht.weiter?,.[w:]. B. Schünemann.(red.),.Ein.Gesamtkonzept.für.die.europäische.Straf­ rechtspflege,.Berlin.2006 Hirsch H. J.,.Konkrete.und.abstrakte.„Gefährdungsdelikte”,.[w:].G. Kohlmann. (Hrsg.),.Schriften.aus.3.Jahrzehnten,.Berlin.1999,.s..624.(pierwotnie.artykuł. XVII Literatura umieszony,.[w:].A. Zoll (red.),.Problemy.odpowiedzialności.karnej..Księga. pamiątkowa.ku.czci.prof..K..Buchały,.Kraków.1994) Hirsch H. J.,.Prawo.karne.i.proces.karny.wobec.nowych.form.i.technik.prze­ stępczości,.[w:].H. J. Hirsch, P. Hofmański, E. Pływaczewski, C. Roxin. (red.),.Prawo.karne.i.proces.karny.wobec.nowych.form.i.technik.przestęp­ czości..Materiały.polsko­niemieckiego.kolokwium.prawa.karnego,.Biały­ stok–Rajgród.12.17.9.1995,.Białystok.1997 Hirsch H. J.,.Problematyka.regulacji.nieudolnego.usiłowania.w.polskim.i.nie­ mieckim.kodeksie.karnym,.[w:].J. Giezek.(red.),.Przestępstwo.–.kara.–.po­ lityka.kryminalna..Problemy.tworzenia.i.funkcjonowania.prawa..Księga. jubileuszowa.z.okazji.70..rocznicy.urodzin.Profesora.Tomasza.Kaczmarka,. Kraków.2006 Hirsch H. J.,.Probleme.europäischer.Strafrechtsharmonisierung.[maszynopis. –.z.którego.skorzystano.za.zgodą.Autora]. Hirsch H. J.,.Stanowisko.pokrzywdzonego.w.systemie.prawa.karnego.ze.szcze­ gólnym.uwzględnieniem.naprawienia.szkody,.Przegląd.Prawa.Karnego. 1990,.Nr.4 Hirsch H. J.,.Systematik.und.Grenzen.der.Gefahrdelikte.[maszynopis.–.z.któ­ rego.skorzystano.za.zgodą.Autora] Hirsch H. J.,.Untauglicher.Versuch.und.Strafrecht,.[w:].B. Schünemann.(red.),. Festschrift.für.Claus.Roxin.zum.70..Geburtstag.am.15.Mai.2001,.Berlin. 2001 Hirsch H. J.,.W.kwestii.aktualnego.stanu.dyskusji.o.pojęciu.dobra.prawnego,. RPEiS.2002,.Nr.1 Hirsch H. J.,.Zum.Unrecht.des.fahrlässigen.Delikts,.[w:].D. Dölling.(red.),.Jus. humanum..Grundlagen.des.Rechts.und.Strafrecht..Festschrift.für.Ernst­ Joachim.Lampe.zum.70..Geburtstag,.Berlin.2003 Hirsch H. J.,.Zur.Behandlung.des.ungefährlichen.„Versuchs“.de.lege.lata.und. de.lege.ferenda,.[w:].O. Triffterer.(red.),.Gedächtnisschrift.für.Theo.Vogler,. Heidelberg.2004 Von Hirsch A.,.Uzasadnienie.istnienia.i.wymiaru.kary.we.współczesnym.retry­ butywizmie,.Ius.et.lex.2006,.Nr.1 Hoyer A.,.Die.Verletzung.des.höchstpersönlichen.Lebensbereichs.bei.§.201a. StGB,.Zeitschrift.für.Internationale.Strafrechtsdogmatik.2006,.Nr.1 Hörnle T.,.Zasada.proporcjonalności.w.niemieckiej.teorii.kary,.Ius.et.lex.2006,. Nr.1 Hryniewicz E.,.Pomiędzy.gwarancją.a.represją,.[w:].E. Cała­Wacinkiewicz,. D. Wacinkiewicz.(red.),.Prawne.aspekty.wolności..Zbiór.studiów,.Szczecin. 2008. Hryniewicz E., Reszka M.,.Odszkodowanie.i.zadośćuczynienie.w.świetle.art..46. Kodeksu.karnego.–.uwagi.krytyczne.i.propozycje.zmian,.MoP.2007,.Nr.6 Hryniewicz E., Zawłocki R.,.Nieumyślność.bankructwa.jako.podstawa.odpo­ wiedzialności.karnej,.MoP.2006,.Nr.6 Jakobs G.,.Strafrecht..Allgemeiner.Teil..Die.Grundlagen.und.die.Zurechnungs­ lehre,.Berlin.1993 XVIII Literatura Janiszewski B.,.Dolegliwość.jako.element.współczesnej.kary.kryminalnej,.[w:]. J. Giezek.(red.),.Przestępstwo.–.kara.–.polityka.kryminalna..Problemy.two­ rzenia.i.funkcjonowania.prawa..Księga.jubileuszowa.z.okazji.70..rocznicy. urodzin.Profesora.Tomasza.Kaczmarka,.Kraków.2006 Janiszewski B.,.Kompensacja.szkód.jako.zadanie.prawa.karnego,.[w:].Z. Ofiarski. (red.),.Księga.jubileuszowa.z.okazji.15­lecia.Wydziału.Prawa.i.Administracji. Uniwersytetu.Szczecińskiego,.Szczecin.2004 Janiszewski B.,.Naprawienie.szkody.a.cele.wymiaru.kary,.Czasopismo.Prawa. Karnego.i.Nauk.Penalnych.2002,.Nr.2 Janiszewski B.,.Ogólne.zasady.sądowego.wymiary.kary.w.nowym.kodeksie. karnym,.Czasopismo.Prawa.Karnego.i.Nauk.Penalnych.1999,.Nr.2 Janiszewski B.,.„Sprawiedliwość”.kary..Rozważania.w.świetle.prawnych. podstaw.jej.wymiaru,.[w:].A. J. Szwarc.(red.),.Rozważania.o.prawie.kar­ nym..Księga.pamiątkowa.z.okazji.siedemdziesięciolecia.urodzin.Profesora. Aleksandra.Ratajczaka,.Poznań.1999 Jędrzejewski Z.,.Bezprawność.jako.element.przestępności.czynu,.Warszawa. 2009 Jędrzejewski Z.,. Granice. karalności. usiłowania. nieudolnego,. Wojskowy. Przegląd.Prawniczy.2007,.Nr.2 Kaczmarek T.,.Materialna.istota.przestępstwa.i.jego.ustawowe.znamiona,. Wrocław.1968 Kaczmarek T.,.O.pojęciu.społecznego.niebezpieczeństwa.czynu.(1966),.[w:]. Rozważania.o.przestępstwie.i.karze..Wybór.prac.z.okresu.40­lecia.nauko­ wej.twórczości,.Warszawa.2006 Kaczmarek T.,.Społeczne.niebezpieczeństwo.czynu.i.jego.bezprawność.jako. dwie.cechy.przestępstwa,.Wrocław.1966 Kaczmarek T.,.Z.problematyki.przekroczenia.władzy.w.teorii.i.praktyce,.NP. 1960,.Nr.1 Kaiser K.,.Opinia.społeczna.o.prawie.karnym,.sprawcy.przestępstwa.i.ofie­ rze,.PiP.1989,.z..12 Kardas P.,.Działanie.na.szkodę.spółki.–.konkretne.czy.abstrakcyjne.narażenie. na.niebezpieczeństwo,.PiP.2006,.z..6 Kardas P.,.[w:].A. Zoll.(red.),.Kodeks.karny,.część.ogólna..Komentarz,.t..I,. Kraków.2004 Kardas P.,.Okoliczności.wyłączające.przestępność.lub.karalność.zachowania. a.konstrukcja.czynu.ciągłego,.Prok..i.Pr..2008,.Nr.1... Kardas P.,.Przypisanie.skutku.przy.przestępnym.współdziałaniu,.Kwartalnik. Prawa.Publicznego.2004,.Nr.4 Klinowski M.,.Ustawa.o.przeciwdziałaniu.narkomanii.a.konstytucyjna.zasada. proporcjonalności,.Prok..i.Pr..2009,.Nr.2 Kordela M.,.Zasady.prawa.jako.normatywna.postać.wartości,.RPEiS.2006,. Nr.1. Kostarczyk­Gryszka J.,.Kumulatywny.zbieg.przepisów.ustawy.określających. przestępstwo.umyślne.oraz.przestępstwo.nieumyślne,.PiP.1974,.z..4 XIX Literatura Królikowski M.,.Sprawiedliwość.karania.w.społeczeństwach.liberalnych..Za­ sada.proporcjonalności,.Warszawa.2005 Królikowski M.,.[w:].M. Królikowski, R. Zawłocki.(red.),.Kodeks.karny..Ko­ mentarz,.t..I,.Warszawa.2011 Krukowski A.,.Odstąpienie.od.przygotowania.w.kodeksie.karnym,.Pal..1972,. Nr.3 Krüger M.,.Die.Entmaterialisierungstendenz.beim.Rechtsgutsbegriff,.Berlin. 2000 Księżak P.,.Zbieg.przepisów.–.glosa.do.uchwały.Sądu.Najwyższego.z.dnia. 16.12.1993.r..(II.KRN.289/93),.MoP.1999,.Nr.7 Kunze E.,.Przygotowanie.przestępstwa.w.ujęciu.polskiego.prawa.karnego,. Poznań.1991 Lachowski J.,.Stan.wyższej.konieczności.w.polskim.prawie.karnym,.Warszawa. 2005 J. Lachowski,.[w:].M. Królikowski, R. Zawłocki.(red.),.Kodeks.karny..Komentarz,. t..I,.Warszawa.2011 Lachowski J., Marek A.,.Niektóre.problemy.wynikające.z.„jednoczynowości”. przestępstwa.ciągłego,.Prok..i.Pr..2004,.Nr.11–12 Lappi­Seppälä T.,.Zasada.proporcjonalności.w.systemie.karnym.Finlandii,.Ius. et.lex.2006,.Nr.1 Lernell L.,.Wykład.prawa.karnego..Część.ogólna,.t..I,.Warszawa.1969 Leszczyński J.,.O.charakterze.dyrektyw.wykładni.prawa,.PiP.2007,.z..3 Leszczyński J.,.Wykładnia.operatywna.(podstawowe.właściwości),.PiP.2009,. z..6 Liszewska A.,.Problem.zbiegu.stadialnych.postaci.sprawczego.współdziałania. z.dokonaniem.podżegania.i.pomocnictwa,.[w:].J. Majewski.(red.),.Formy. stadialne.i.postacie.zjawiskowe.popełnienia.przestępstwa,.Toruń.2007 Łabuda G.,.Przyczynek.do.koncepcji.niebezpieczeństwa.w.prawie.karnym,. RPEiS.2004,.Nr.2 Majewski J.,.O.(braku).karalności.usiłowań.„nieralnych”,.„absolutnie.nieudol­ nych”.i.im.podobnych,.[w:].Ł. Pohl.(red.),.Aktualne.problemy.prawa.karne­ go..Księga.pamiątkowa.z.okazji.Jubileuszu.70..urodzin.Profesora.Andrzeja. J..Szwarca,.Poznań.2009 Majewski J.,.O.różnicy.i.granicy.między.usiłowaniem.udolnym.a.usiłowa­ niem.nieudolnym,.[w:].J. Majewski.(red.),.Formy.stadialne.i.postacie.zja­ wiskowe.popełnienia.przestępstwa..Materiały.III.Bielańskiego.Kolokwium. Karnistycznego,.Toruń.2007 Majewski J.,.Prawnokarne.przypisywanie.skutku.przy.zaniechaniu..Zagadnienia. węzłowe,.Kraków.1997 Majewski.J., Kardas P.,.O.dwóch.znaczeniach.winy.w.prawie.karnym,.PiP. 1993,.z..10 Makarewicz J.,.Kodeks.karny.z.komentarzem,.Lwów.1938 Makarewicz J.,.Prawo.karne.ogólne,.Kraków.1914 Marek A.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2007 Marek A.,.Prawo.karne,.Warszawa.2003 XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestępstwa abstrakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr prawnych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: