Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00511 010142 17906884 na godz. na dobę w sumie
Przestępstwa drogowe. Komentarz - ebook/pdf
Przestępstwa drogowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 274
Wydawca: Amber Język publikacji: polski
ISBN: 83-7483-146-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dorosłych, erotyka >> erotyka
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Prezentowany Komentarz zawiera omówienie przepisów rozdziału XXI 'Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji' oraz art. 355 Kodeksu karnego.
W opracowaniu przedstawiono analizę najistotniejszych z punktu widzenia kształtowania właściwej praktyki rozstrzygnięć wypracowanych a knawie zdarzeń drogowych, będących następstwem naruszenia określonych norm bezpieczeństwa ruchu drogowego. Autor wskazuje, na wybranych przykładach, rodzaje popełnianych przez organy ochrony prawnej błędów i sposoby ich unikania.
Ponadto książka zawiera bogate orzecznictwo oraz wzory procesowe najczęściej stosowane w sprawach o wypadki drogowe stanowiące przestępstwa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Przestêpstwa drogowe Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Wprowadzenie prof. A. Marka KODEKS KARNY, wyd. 13 Teksty Ustaw Becka Wprowadzenie prof. J. Grajewskiego KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO I INNE TEKSTY PRAWNE, wyd. 11 Teksty Ustaw Becka W. Kotowski ZASADY BEZPIECZEÑSTWA W RUCHU DROGOWYM Krótkie Komentarze Becka W. Kotowski WYKROCZENIA DROGOWE Krótkie Komentarze Becka M. Czernicka KODEKS KARNY, wyd. 2 KodeksSystem M. Czernicka, I. Tuleya KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO KodeksSystem K. T. Boratyñska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa¿ny KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ Komentarze Becka Pod red. A. W¹ska KODEKS KARNY. KOMENTARZ, t. I, wyd. 3; t. II, wyd. 2 Du¿e Komentarze Becka P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, t. I–III, wyd. 2 Du¿e Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Przestêpstwa drogowe Komentarz Wojciech Kotowski Przestêpstwa drogowe Stan prawny: kwiecieñ 2006 r. Redakcja: Magdalena Blachowicz © Wydawnictwo C. H. Beck 2006 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01–518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Krzysztof Biesaga Druk i oprawa: WDG Drukarnia w Gdyni Sp. z o.o. ISBN 83-7483-146-4 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV A. Teksty ustaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) (wyci¹g). . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) (wyci¹g) . . . . . . . . B. Komentarz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Przestêpstwa przeciwko bezpieczeñstwu w komu- nikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173. Katastrofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174. Niebezpieczeñstwo katastrofy . . . . . . . . . . . . . . . Art. 175. Przygotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 176. Czynny ¿al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 177. Wypadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 178. Surowsza odpowiedzialnoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 178a. NietrzeŸwoœæ kierowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 179. Odpowiedzialnoœæ dyspozytora . . . . . . . . . . . . . . Art. 180. NietrzeŸwoœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Przestêpstwa przeciwko zasadom obchodzenia siê z uzbrojeniem i uzbrojonym sprzêtem wojskowym . . . . . . . . Art. 355. Wypadek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Model postêpowania w sprawach o przestêpstwa drogowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. S³owo wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Czynnoœci na miejscu zdarzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rola bieg³ego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Weryfikacja dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Studium przypadków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Czy dosz³o do ra¿¹cego naruszenia prawa? . . . . . . . . . 1 3 7 25 27 27 34 37 39 40 70 76 80 83 85 85 89 89 90 92 95 96 97 97 V Spis treœci II. Czy sprawc¹ jest kierowca? . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Czy policjant jest winien? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Czy to nieszczêœliwy zbieg okolicznoœci? . . . . . . . . . V. Czy nadmierna prêdkoœæ by³a przyczyn¹ wypadku? . . VI. Przypadek czy celowe dzia³anie?. . . . . . . . . . . . . . . VII. Czy pokrzywdzony jest sprawc¹? . . . . . . . . . . . . . . VIII. Czy umorzenie nie by³o pochopne? . . . . . . . . . . . . . IX. Czy szwankowa³ wzrok? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. Czy oskar¿enie by³o s³uszne? . . . . . . . . . . . . . . . . . XI. Czy kieruj¹ca jest sprawc¹? . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Kazusy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Analiza wypadków z udzia³em nietrzeŸwego uczestnika ruchu drogowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kazus 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Czy stan nietrzeŸwoœci mo¿e automatycznie prze- s¹dzaæ o winie? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 1. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. II. Bieg³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Swobodna ocena dowodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Obiektywne przypisanie skutku . . . . . . . . . . . . . . . . V. Nale¿yta ostro¿noœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Szczególna ostro¿noœæ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Ograniczone zaufanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Prêdkoœæ bezpieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. Zagadnienia szczegó³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Art. 173 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Art. 174 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Art. 175 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Art. 177 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Art. 178 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 117 121 124 128 131 133 135 137 139 144 149 151 152 154 155 157 158 160 161 166 171 173 173 197 198 198 198 199 200 201 203 203 208 212 213 227 Spis treœci VI. Art. 178a KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Art. 179 KK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Art. 180 KK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX. Art. 355 KK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Wzory procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protokó³ oglêdzin miejsca wypadku drogowego . . . . . . . I. II. Protokó³ oglêdzin pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Protokó³ oglêdzin pojazdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Szkic ogólnoorientacyjny miejsca wypadku drogowego . . V. Protokó³ przes³uchania œwiadka . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Oœwiadczenie sprawcy wypadku . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Policyjna notatka s³u¿bowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII. Postanowienie o powo³aniu bieg³ego . . . . . . . . . . . . . . IX. Protokó³ badania œliny/krwi/moczu. . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 231 233 233 235 237 240 244 248 249 252 254 258 260 263 VII Przedmowa Przedmowa Przedmiotem niniejszych rozwa¿añ s¹ wy³¹cznie te zdarzenia w ruchu Przedmowa l¹dowym, które nosz¹ cechy zdarzenia drogowego. Przez zasady bezpie- czeñstwa w ruchu drogowym nale¿y rozumieæ, w szczególnoœci regu³y za- warte w przepisach okreœlaj¹cych porz¹dek poruszania siê na szlakach ko- munikacyjnych i zachowanie siê w typowych dla ruchu sytuacjach – zgodnie z dyrektywami zawartymi w ustawie z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) lub wyra¿one przez przyjête oznakowanie, oœwietlenie i sygnalizacjê – zgodnie z treœci¹ rozporz¹dzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31.7.2002 r. w sprawie znaków i syg- na³ów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) i rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z 3.7.2003 r. w sprawie szczegó³owych warunków technicz- nych dla znaków i sygna³ów drogowych oraz urz¹dzeñ bezpieczeñstwa ru- chu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181), regu³y, które nie zosta³y skodyfikowane w sposób szcze- gó³owy, a wynikaj¹ z wymienionych przepisów oraz istoty bezpieczeñstwa w ruchu, i musz¹ znaleŸæ zastosowanie wszêdzie tam, gdzie nie ma sprecy- zowanego przepisu (zob. uchw. SN z 28.2.1975 r., V KZP 2/74, OSNKW 1975, Nr 3–4, poz. 33). Przestêpstwem drogowym jest naruszenie, cho- cia¿by nieumyœlnie, zasad bezpieczeñstwa w ruchu l¹dowym, je¿eli skut- kiem tego naruszenia jest: 1) sprowadzenie katastrofy w ruchu l¹dowym (art. 173 KK), 2) sprowadzenie bezpoœredniego niebezpieczeñstwa takiej katastrofy (art. 174 KK), œmieræ, uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia in- nej osoby na czas powy¿ej 7 dni (art. 177, 355 § 1 i 2 KK) lub znaczna szkoda w mieniu nienale¿¹cym do sprawcy (art. 355 § 1 KK). Przestêp- stwem godz¹cym w bezpieczeñstwo ruchu l¹dowego jest ponadto i nieza- le¿nie od wymienionego skutku: 1) dopuszczenie, wbrew szczególnym obowi¹zkom, do ruchu pojazdu mechanicznego, którego stan techniczny bezpoœrednio zagra¿a bezpieczeñstwu w ruchu drogowym lub do prowa- dzenia pojazdu mechanicznego przez osobê bêd¹c¹ w stanie nietrzeŸwoœci lub niemaj¹c¹ wymaganych uprawnieñ (art. 179 KK), 2) pe³nienie w stanie nietrzeŸwoœci lub pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego czynnoœci zwi¹za- nych bezpoœrednio z zapewnieniem bezpieczeñstwa ruchu pojazdów me- chanicznych (art. 180 KK). Warto przypomnieæ, ¿e – w myœl wskazanej uchwa³y – pojazdem mechanicznym uczestnicz¹cym w ruchu l¹dowym jest w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego ka¿dy pojazd drogowy czy szynowy napêdzany umieszczonym w nim silnikiem, jak równie¿ maszyna samobie¿na i motorower. Podmiotem przestêpstwa drogowego mo¿e byæ IX Przedmowa ka¿dy uczestnik ruchu, a tak¿e inna osoba zobowi¹zana do zapewnienia bezpieczeñstwa ruchu pojazdów, do troszczenia siê o konserwacjê i napra- wê szlaków komunikacyjnych oraz o ich w³aœciwe oznakowanie i odpo- wiedni¹ sygnalizacjê. I wreszcie podmiotem takiego przestêpstwa mo¿e byæ równie¿ ka¿dy sprawca zamachu na bezpieczeñstwo ruchu. Przestêpstwa drogowe zagro¿one s¹ kar¹: pozbawienia wolnoœci (art. 173, 174, 175, 177, 178, 178a, 179, 180 i 355 KK), aresztu wojskowe- go (art. 355 § 1 KK), ograniczenia wolnoœci (art. 178a i 179 KK), grzywny (art. 178a i 179 KK) oraz œrodkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów (art. 173, 174, 177, 178a i 355 KK). Przy przestêpstwach drogo- wych kara pozbawienia wolnoœci nie jest mniejsza ni¿ miesi¹c i nie wiêk- sza ni¿ 12 lat (w razie koniecznoœci zaostrzenia karalnoœci na podstawie art. 178 KK – 15 lat), ograniczenia wolnoœci (art. 34 KK) rozci¹ga siê w granicach od miesi¹ca do 12 miesiêcy (wymierza siê j¹ w miesi¹cach), a kara grzywny wymierzana jest w stawkach dziennych od 10 do 360 (art. 33 KK). Stawka dzienna nie mo¿e byæ ni¿sza od 10 z³ oraz wy¿sza od 2000 z³. Wartoœæ kwotowa grzywny mieœci siê zatem w granicach od 100 z³ do 720 000 z³. Szczególnego rodzaju œrodkiem karnym jest zakaz prowadzenia pojazdów orzekany w trybie zwyk³ym (art. 42 § 1 i 2 KK) na czas od 1 roku do 10 lat (art. 43 § 1 KK) i nadzwyczajnym na zawsze (art. 42 § 3 i 4 KK), przy czym orzekanie nastêpuje fakultatywnie (art. 42 § 1 i 3 KK) albo obligatoryjnie (art. 42 § 2 i 4 KK). Na uwagê zas³uguje sankcja za niepos³uszeñstwo wobec prawomocnej decyzji s¹du. Chodzi o to, ¿e je¿eli osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia po- jazdów, zostanie zatrzymana przez organ kontroli ruchu podczas kierowa- nia pojazdem, mo¿e byæ pozbawiona wolnoœci od miesi¹ca do 3 lat (art. 244 KK). Opracowanie zawiera analizê najistotniejszych z punktu widzenia kszta³towania w³aœciwej praktyki rozstrzygniêæ wypracowanych na kan- wie zdarzeñ drogowych (katastrofa, wypadek), bêd¹cych nastêpstwem na- ruszenia okreœlonych norm bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Ksi¹¿ka niew¹tpliwie ujawnia rodzaje pope³nianych b³êdów, których nale¿y siê wystrzegaæ, zak³adaj¹c, ¿e ka¿demu przypadkowi przyœwieca d¹¿enie do sprawiedliwego rozstrzygniêcia, ale nie tylko. Wskazuje równie¿ sposób unikniêcia b³êdów, który z natury rzeczy jest stosunkowo prosty. Zgodnie bowiem z supozycj¹ wymaga jedynie wiedzy, rzetelnoœci i bezstronnoœci we wszystkich fazach postêpowania, a wiêc pocz¹wszy od w³aœciwego za- bezpieczenia œladów na miejscu zdarzenia, poprzez zebranie materia³u do- wodowego umo¿liwiaj¹cego rekonstrukcjê przebiegu tego zdarzenia, w³aœciw¹ jego ocenê, a skoñczywszy na sprawiedliwym wyroku. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e sprawiedliwe rozstrzygniêcie to uznanie przez organ orze- kaj¹cy winy sprawcy jedynie w przypadku niebudz¹cym najmniejszej X Przedmowa w¹tpliwoœci oraz wymierzenie kary w warunkach uwzglêdniaj¹cych wszystkie okolicznoœci, a wiêc zarówno obci¹¿aj¹ce, jak i ³agodz¹ce. Celem publikacji jest próba uœwiadomienia, ¿e w rêkach policjanta, pro- kuratora i sêdziego le¿y los cz³owieka, który niekiedy zostaje niefortunnie uwik³any w tok postêpowania, a zatem organy te nie mog¹ siê myliæ. W wypadku jednak pope³nienia b³êdu organy ochrony prawnej musz¹ do³o¿yæ najwy¿szej starannoœci w skutecznym jego usuniêciu, nie zaœ brn¹æ w uchybieniach. Ten drugi wariant jest z oczywistych wzglêdów nie do przyjêcia, zw³aszcza wówczas, kiedy uczestnik postêpowania konse- kwentnie d¹¿y do ujawnienia prawdy. W takiej sytuacji nie mamy do czy- nienia z przypadkow¹ pomy³k¹ wynikaj¹c¹ z niedostrze¿enia b³êdu, a wiêc usprawiedliwion¹, lecz œwiadomym dzia³aniem lub brakiem kompetencji. Poddane analizie sprawy s¹ tego dowodem. Warszawa, kwiecieñ 2006 r. Wojciech Kotowski XI Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów BDR . . . . . . . . . . . . Bezpieczeñstwo Ruchu Drogowego CzPKiNP. . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. Jur. . . . . . . . . . . . . . KK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KKW . . . . . . . . . . . . KPK. . . . . . . . . . . . . KW . . . . . . . . . . . . . Jurysta ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karne- go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S¹dowe MoP. . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy OSNDP . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Departament Prokuratury OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Izba Karna i Wojskowa OSNPG . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratura Ge- neralna OSNPK . . . . . . . . . . Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego Prokuratura Kra- jowa OSP, OSPiKA . . . . . Orzecznictwo S¹dów Polskich (w latach 1957–1989; Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra- ¿owych) Problemy Alkoholizmu Palestra Paragraf na Drodze Pañstwo i Prawo postanowienie pozycja Problemy Praworz¹dnoœci Prokuratura i Prawo ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) Przegl¹d S¹dowy PA . . . . . . . . . . . . . . Pal. . . . . . . . . . . . . . PD . . . . . . . . . . . . . . PiP . . . . . . . . . . . . . . post. . . . . . . . . . . . . poz. . . . . . . . . . . . . . PP . . . . . . . . . . . . . . Prok. i Pr. . . . . . . . . PrRDrog . . . . . . . . . PS . . . . . . . . . . . . . . Rzeczp. . . . . . . . . . . Rzeczpospolita XIII Wykaz skrótów Studia Prawnicze tekst jednolity uchwa³a SP . . . . . . . . . . . . . . tekst jedn. . . . . . . . . uchw. . . . . . . . . . . . WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegl¹d Prawniczy wyr. ZnSygDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok rozporz¹dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnêtrznych i Administracji z 31.7.2002 r. w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393) XIV Wykaz literatury Bas J., Miko³ajczyk C., Olex T., Szyca M., Elementy odblaskowe w aspek- Wykaz literatury Wykaz literatury cie widocznoœci pieszych w warunkach nocnych, [w:] VI Konferencja „Problemy wypadków drogowych”. Zbiór referatów, Zakopane 22–24.10.1998 r. Boñczak S., Glosa do uchwa³y SN z dnia 18 listopada 1998 r., I KZP 16/98, PS 1999, Nr 5. Bucha³a K., Przypisanie skutku stanowi¹cego znamiê nieumyœlnego prze- stêpstwa w polskim prawie karnym, [w:] Teoretyczne problemy odpo- wiedzialnoœci karnej w polskim oraz niemieckim prawie karnym, Wroc³aw 1990. Bucha³a K., Niektóre problemy kryminalizacji stanu nietrzeŸwoœci w zwi¹zku z ruchem drogowym, [w:] Alkohol. Zagadnienia toksykolo- giczne i prawne, Kraków 1993. Bucha³a K., Problemy kryminalizacji ucieczki uczestnika karalnego zda- rzenia w ruchu drogowym, Prok. i Pr. 1995, Nr 2. Bucha³a K., Problemy odpowiedzialnoœci karnej za przestêpstwa drogowe, [w:] Problematyka prawna i techniczna wypadków drogowych, Kra- ków 1995. Bucha³a K., Zbiegniêcie z miejsca wypadku drogowego, PS 1996, Nr 1. Bucha³a K., Przestêpstwa i wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu w ko- munikacji drogowej. Komentarz, Bydgoszcz 1997. Bucha³a K., Niektóre problemy wyk³adni znamion przestêpstw przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 1998, Nr 11–12. Bucha³a K., Przestêpstwo dopuszczenia do ruchu pojazdu zagra¿aj¹cego bezpieczeñstwu lub kierowcy nietrzeŸwego albo znajduj¹cego siê pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, CzPKiNP 1998, Nr 1–2. Bucha³a K., Glosa do wyroku SN z 27 maja 1997 r., V KKN 268/96, OSP 1998, Nr 3. Bucha³a K., Zbiegniêcie kieruj¹cego pojazdem z miejsca zdarzenia, [w:] Rozwa¿ania o prawie karnym. Ksiêga pami¹tkowa z okazji siedem- dziesiêciolecia urodzin Profesora A. Ratajczaka, red. A. J. Szwarc, Po- znañ 1999. Bugajny W., Projekt nowego kodeksu karnego powinien wymuszaæ trzeŸ- woœæ kierowców, PA 1997, Nr 11–12. Burdzy P., Analiza widocznoœci rowerzysty z pozycji kierowcy ci¹gnika siod³owego, PD 2005, Nr 5. XV Wykaz literatury Caliñska H., Guba³a W., Ocena stanu nietrzeŸwoœci w razie konsumpcji al- koholu po wypadku, PS 1993, Nr 11–12. D¹browska-Kardas M., Kardas P., Kryminalizacja ucieczki sprawcy wy- padku drogowego z miejsca zdarzenia w œwietle nowelizacji kodeksu karnego z 12 lipca 1995 r., cz. I, Pal. 1996, Nr 3–4; cz. II, Pal. 1996, Nr 5–6. D¹browska-Kardas M., Kardas P., Odpowiedzialnoœæ za spowodowanie wypadku komunikacyjnego w œwietle regulacji nowego kodeksu kar- nego z 1997 r., cz. I, Pal. 1999, Nr 1–2; cz. II, Pal. 1999, Nr 3–4. Dobrzyñski A., Ludwicki K., Zjawisko ucieczek z miejsca wypadku drogo- wego, PP 1990, Nr 6. Duœ A., Z problematyki kwalifikacji prawnej czynu, WPP 2000, Nr 2. Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalistyki, Warszawa 1990. Gardocki L., Najnowsze zmiany w Kodeksie karnym, MoP 1995, Nr 12. Gensikowski P., Marek A., Konstrukcja czynów wspó³ukaranych i jej im- plikacje praktyczne, Prok. i Pr. 2004, Nr 10. Giezek J., Glosa do wyroku SN z dnia 8 marca 2000 r., III KKN 231/98, PiP 2001, Nr 6. G³azek A., Zmiany kryteriów i zasad opiniowania w sprawach alkoholo- wych, Prok. i Pr. 1995, Nr 2. Godyñ R., Wnikliwoœæ kluczem do trafnej decyzji, PD 2001, Nr 5. Gronowska B., Zasada ne bis in idem w procesie karnym, Prok. i Pr. 1999, Nr 11–12. Grzeszczyk W., Najni¿sze miesiêczne wynagrodzenie w rozumieniu art. 115 § 5–8 kodeksu karnego i art. 53 § 4 kodeksu karnego skarbowe- go, Prok. i Pr. 2004, Nr 4. Guba³a W., Caliñska H., Rachunek retrospektywny a rzeczywistoœæ, Pal. 1991, Nr 5–7. Guba³a W., £abêdŸ J., Hebenstreit J., Caliñska H., Stryszak E., Polski apa- rat Alkometr P 20 – badania prototypu, Archiwum Medycyny S¹dowej i Kryminologii 1992, t. XLII. Guba³a W., Wiarygodnoœæ analizy powietrza wydychanego na zawartoœæ alkoholu, Prok. i Pr. 1995, Nr 1. Herzog A., Problemy z pokrzywdzonym, PD 2001, Nr 6. Herzog A., Niektóre problemy kwalifikacji prawnej przestêpstw przeciw- ko bezpieczeñstwu w komunikacji, Prok. i Pr. 2002, Nr 2. Herzog A., Lekki wypadek komunikacyjny. Teoria i praktyka, PD 2002, Nr 3. Huminiak T., Praktyczne problemy weryfikacji zarzutu kierowania pojaz- dem pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, PD 2004, Nr 8. XVI Wykaz literatury Huminiak T., Pojêcia „œrodek dzia³aj¹cy podobnie do alkoholu” i „œrodek odurzaj¹cy”. Kolejne uwagi, PD 2005, Nr 5. Iwaniec J. M., Glosa do uchwa³y SN z dnia 16 marca 1999 r., I KZP 4/99, WPP 2002, Nr 2. Iwaniec J. M., Szybciej, ale czy lepiej?, Rzeczp. 2003, Nr 11. Jasiñski A., Problem powypadkowego zabezpieczenia pojazdu, na niety- powym przyk³adzie, PD 2001, Nr 4. Jasiñski A., Kotowski W., Kodeks drogowy. Komentarz do wybranych za- gadnieñ, Warszawa 1997. Jasiñski A., Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym w praktyce, Warszawa 1999. Jasiñski A., Kotowski W., Wasiak M., Kodeks drogowy ’98. Komentarz, Warszawa 1998. Jasiñski A., Kotowski W., Wasiak M., Kodeks drogowy. Komentarz, War- szawa 1999. Ka³a M., Œrodki dzia³aj¹ce podobnie do alkoholu w organizmie kierowcy, PD 2004, Nr 11. Korni³owicz M., Glosa do uchwa³y SN z dnia 18 listopada 1998 r., I KZP 16/98, PiP 1999, Nr 6. Kocel-Krekora Z., Kary i œrodki karne w kodeksie wykroczeñ po noweliza- cji, Prok. i Pr. 1999, Nr 2. Klimacki W., Obszar skrzy¿owania, PD 2004, Nr 12. Kotowska B., Bezpieczna droga do szko³y, PD 1999, Nr 10. Kotowski W., W³¹czanie siê do ruchu, PD 1999, Nr 4. Kotowski W., Cofaj¹c potr¹ci³ piesz¹, PD 1999, Nr 5. Kotowski W., O podniesienie poziomu postêpowañ, PD 1999, Nr 7. Kotowski W., Czy stan nietrzeŸwoœci mo¿e automatycznie przes¹dzaæ o winie?, PD 2000, Nr 3. Kotowski W., Instytucja swobodnej oceny dowodów – na pewnym przyk³adzie, PD 2000, Nr 10. Kotowski W., Przestêpstwa i wykroczenia drogowe. Analiza zdarzeñ, War- szawa 2001. Kotowski W., Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, Warszawa 2002. Kotowski W., VIII Konferencja „Problemy rekonstrukcji wypadków dro- gowych” (Kraków, 18–19 paŸdziernika 2002 r.), Prok. i Pr. 2002, Nr 12. Kotowski W., Czy mo¿na zagroziæ bezpieczeñstwu p³otu? O w³aœciw¹ kwa- lifikacjê prawn¹ czynu, PD 2002, Nr 11. Kotowski W., Ustawa prawo o ruchu drogowym. Komentarz praktyczny, wyd. 2, Warszawa 2004. XVII Wykaz literatury Kotowski W., Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2005. Kotowski W., Samochód jako przedmiot niebezpieczny w rozumieniu art. 280 § 2 KK, PD 2005, Nr 3. Kotowski W., Prawo dostêpu do dowodów, PD 2005, Nr 3. Krajewski K., Pojêcie œrodka odurzaj¹cego na gruncie kodeksu karnego, PiP 2003, Nr 11. Krawczyk T., Niektóre konsekwencje teoretyczno-prawne art. 178 kodeksu karnego, Prok. i Pr. 2001, Nr 11. Kawczyñski A., Glosa do wyroku SN z dnia 27 maja 1997 r., V KKN 268/96, Prok. i Pr. 1998, Nr 5. Kulesza J., Glosa do postanowienia SN z dnia 20 stycznia 1999 r., I KZP 23/98, PS 2000, Nr 5. Kulesza J., Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 8 paŸdziernika 1998 r., II AKa 133/98, Prok. i Pr. 2000, Nr 9. Kulik M., Dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego z 1997 r., Prok. i Pr. 2002, Nr 12. Laskowska K., Wp³yw narkotyków na bezpieczeñstwo w ruchu drogo- wym, Jur. 2000, Nr 1. Lewandowski W., Prawne i lekarskie problemy oddalenia siê sprawcy wy- padku drogowego z miejsca zdarzenia, [w:] Wypadkowoœæ drogowa. Alkoholizm oraz inne przyczyny biologiczne (5–6 maja 1977), Kato- wice–Chorzów. Materia³y naukowe, Katowice 1977. £abêdŸ J., Nowoczesna aparatura do analizy powietrza wydychanego na podstawie badañ prowadzonych w Instytucie Ekspertyz S¹dowych, Prok. i Pr. 1995, Nr 4. £ukaszewicz M., Ostapa A., Obowi¹zek naprawienia szkody – wybrane za- gadnienia, Prok. i Pr. 2001, Nr 9. Marek A., Odpowiedzialnoœæ karna za spowodowanie „lekkich” uszko- dzeñ cia³a przez sprawcê wypadku w komunikacji, Prok. i Pr. 1999, Nr 3. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005. Marcinkowski W., Koncepcja odpowiedzialnoœci zredukowanej w œwietle art. 177 § 3 k.k., Prok. i Pr. 1999, Nr 6. Marcinkowski W., Glosa do uchwa³y SN z dnia 18 listopada 1998 r., I KZP 16/98, PS 2000, Nr 5. Marcinkowski W., Zakresy ustawowych znamion niektórych przestêpstw i wykroczeñ komunikacyjnych, WPP 2002, Nr 1. Marcinkowski W., Materialnoprawna i procesowa problematyka idealnego zbiegu przestêpstwa z wykroczeniem, WPP 2003, Nr 3. XVIII Wykaz literatury Marcinkowski W., Zbieg przestêpstw i wykroczeñ drogowych, WPP 2004, Nr 1. Markiewicz J., Uwagi bieg³ego toksykologa w sprawie ustalania stanu nie- trzeŸwoœci, [w:] Alkohol. Zagadnienia toksykologiczne i prawne. Ma- teria³y z konferencji. Krajowa Konferencja Alkohologów, Kraków 15–16 grudnia 1992 r. Krajowa Konferencja „Ocena stanu trzeŸwo- œci”, Warszawa 30 marca 1993 r., Kraków 1993. Markiewicz J., Guba³a W., Kilka uwag w sprawie analizy stê¿enia alkoholu w powietrzu wydychanym w zwi¹zku z glos¹ dr. W. Grzeszczyka, PP 1990, Nr 4–5. Michalska-Warias A., Glosa do postanowienia SN z dnia 28 marca 2002 r., I KZP 4/02, Prok. i Pr. 2003, Nr 4. M¹dro R., Teresiñski G., Obra¿enia cia³a u pieszych ofiar wypadków dro- gowych, Prok. i Pr. 1996, Nr 1. Miczek Z., Odpowiedzialnoœæ nieletnich za przestêpstwa i wykroczenia drogowe, PD 2001, Nr 11. Mik B., Glosa do uchwa³y SN z dnia 15 wrzeœnia 1999 r., I KZP 26/99, WPP 2000, Nr 2. Niedziela J., Statyczne i dynamiczne badania widocznoœci pieszego w œwiat³ach mijania pojazdu, [w:] VI Konferencja „Problemy wypad- ków drogowych”. Zbiór referatów, Zakopane 22–24.10.1998 r. Paprzycki L. K., Manewry obronne w ekstremalnych warunkach drogo- wych, PD 1999, Nr 2–3. Paprzycki L. K., Za co i kiedy odpowiada sprawca, Rzeczp. 1999, Nr 3. Paprzycki L. K., Niebezpieczny wiadukt, PD 1999, Nr 4 Paprzycki L. K., Przegl¹d orzecznictwa S¹du Najwy¿szego w sprawach o wypadki drogowe – rok 1998, PD 1999, Nr 9. Paprzycki L. K., Dziecko – szczególny uczestnik ruchu drogowego, PD 2000, Nr 5. Paprzycki L. K., Nocna przeszkoda na drodze, PD 2000, Nr 6. Paprzycki L. K., Pieszy – na drodze i w jej pobli¿u, PD 2000, Nr 7. Paprzycki L. K., Rolkarz na przejœciu dla pieszych, PD 2000, Nr 11. Paprzycki L. K., Opinia bieg³ego prawie doskona³a i prawie niepotrzebna, PD 2001, Nr 5. Paprzycki L. K., Najwy¿sza starannoœæ i wyobraŸnia konieczna w ka¿dej sprawie, PD 2001, Nr 6. Paprzycki L. K., Wyprzedzanie w rejonie skrzy¿owania, PD 2001, Nr 7. Paprzycki L. K., Zmiana pasa ruchu przyczyn¹ kolizji, PD 2001, Nr 9. Paprzycki L. K., Rowerzystki, PD 2001, Nr 11. Paprzycki L. K., Prawid³owe u¿ywanie œwiate³ drogowych a zasada ogra- niczonego zaufania, PD 2001, Nr 12. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestępstwa drogowe. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: