Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 007835 11008661 na godz. na dobę w sumie
Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5274-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka jest pierwszą w polskim piśmiennictwie monografią poświęconą przestępstwom podobnym w polskim prawie karnym. Stanowi ona rozprawę z zakresu prawa karnego materialnego sensu stricto, w której posłużono się przede wszystkim metodą dogmatyczną, polegającą na analizie obowiązujących unormowań prawnych, relewantnych dla problematyki podobieństwa przestępstw. W prowadzonych rozważaniach zawarto także konieczne wątki politycznokryminalne, kryminologiczne i historycznoprawne.

Celem niniejszej pracy jest całościowa analiza instytucji przestępstw podobnych, zmierzająca do maksymalnego wypełnienia luki w zakresie badań nad nią w polskiej nauce prawa karnego. W ramach tej całościowej analizy zostały przedstawione liczne zagadnienia ujawniające się w obszarze podobieństwa przestępstw wraz z propozycjami ich rozstrzygnięcia. Wśród nich należy jednak wyeksponować dwa wątki problemowe, które jawią się jako szczególnie doniosłe. Pierwszy z nich dotyczy uzasadnienia, jakie towarzyszy posługiwaniu się instytucją przestępstw podobnych w prawie karnym, drugi zaś – kształtu normatywnego tej instytucji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM PAWEŁ  DANILUK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PAWEŁ DANILUK • PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy nasze publikacje z tej serii: Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Jarosław Zagrodnik MODEL INTERAKCJI POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO ORAZ POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO W PROCESIE KARNYM Krzysztof Kozłowski PRAWO ŁASKI PREZYDENTA RP. HISTORIA. REGULACJA. PRAKTYKA Maria Magdalena Lewandowicz E-HAZARD. STUDIUM Z KOMPARATYSTYKI PRAWNICZEJ Tomasz Szanciło ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZIE DROGOWYM PRZESYŁEK TOWAROWYCH www.ksiegarnia.beck.pl PRZESTĘPSTWA PODOBNE W POLSKIM PRAWIE KARNYM PAWEŁ DANILUK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Dr hab. Andrzej Sakowicz Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5273-2 ISBN e-book 978-83-255-5274-9 Wioli i Ewuni pracę tę dedykuję Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Wprowadzenie   ...........................................................................................................  Rozdział I. Geneza i ewolucja instytucji przestępstw podobnych w Polsce   .  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Ustawodawstwo państw zaborczych .........................................................  § 3.  Międzynarodowy Kongres Penitencjarny w Paryżu (1895 r.) ..............  § 4.  Prywatne projekty kodeksu karnego II Rzeczypospolitej .....................  § 5.  Kodeks karny z 1932 r. .................................................................................  § 6.  Pozakodeksowe prawo karne po II wojnie światowej ............................  § 7.  Kodeks karny z 1969 r. ................................................................................  § 8.  Propozycje zmian Kodeksu karnego z 1969 r. .........................................  § 9.  Prace nad Kodeksem karnym z 1997 r. ....................................................  Rozdział II. Uzasadnienie instytucji przestępstw podobnych  ........................  § 1.  Motywy ustawodawcze ...............................................................................  § 2.  Stanowisko doktryny ...................................................................................  § 3.  Stanowisko judykatury ................................................................................  § 4.  Ocena własna. Krytyka instytucji przestępstw podobnych ..................  Rozdział III. Ogólna charakterystyka i funkcje instytucji przestępstw podobnych   ............................................................................................................  Rozdział IV. Definicja legalna przestępstw podobnych   ...................................  § 1.  Definicja przestępstw podobnych jako definicja legalna ......................  § 2.  Moc wiążąca definicji legalnej ...................................................................  § 3.  Okoliczności uzasadniające i wymagające skonstruowania definicji  legalnej ...........................................................................................................  § 4.  Definicja legalna przestępstw podobnych – spojrzenie z perspektywy   logicznej i zasad techniki prawodawczej oraz jego implikacje ............  Rozdział V. Przestępstwa należące do tego samego rodzaju   ...........................  § 1.  Rodzaj przestępstwa i kryterium ustalania tożsamości rodzajowej  przestępstw ....................................................................................................  XI XIII 1 11 11 12 20 22 24 42 52 60 62 67 67 71 78 80 95 111 111 111 115 120 137 137 VII Spis treści § 2.  Tożsamość rodzajowa przestępstw a ich formy stadialne  i zjawiskowe  ..................................................................................................  § 3.  Dobro prawne  ..............................................................................................  I.  Pojęcie dobra prawnego ...................................................................  II.  Identyfikacja dobra prawnego ........................................................  III.  Przedmiot ochrony a przedmiot zamachu ...................................  IV.  Ogólny, rodzajowy i szczególny przedmiot ochrony          (zamachu) ...........................................................................................  V.  Główny i dodatkowy przedmiot ochrony (zamachu) .................    § 4.  Stosunek między dobrami prawnymi, w które godzą przestępstwa  a ich tożsamość rodzajowa .........................................................................  § 5.  Ustalanie tożsamości rodzajowej przestępstw ........................................  I.  Przestępstwa wypełniające znamiona tego samego przepisu ....  II.  Znaczenie systematyki części szczególnej prawa karnego .........  III.  Metoda in concreto i metoda in abstracto  ....................................  § 6.  Tożsamość rodzajowa przestępstw a główny i dodatkowy przedmiot  ochrony (zamachu) ......................................................................................  § 7.  Tożsamość rodzajowa przestępstw a zbieg przepisów ustawy .............        Rozdział VI. Przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia   ...............................................................................................................  § 1.  Uwagi wstępne ..............................................................................................  § 2.  Zastosowanie przemocy lub groźby jej użycia jako okoliczności  faktyczne towarzyszące konkretnym zdarzeniom przestępnym .........  § 3.  Przestępstwa z zastosowaniem przemocy................................................  I.  Pojęcia przemocy i przestępstw z zastosowaniem przemocy ....  II.  Zastosowanie przemocy jako działanie.........................................  III.  Zastosowanie przemocy a przemoc wobec osoby........................  IV.  Przemoc bezpośrednia i pośrednia ................................................  V.  Zastosowanie przemocy a gwałt na osobie ...................................  § 4.  Przestępstwa z zastosowaniem groźby użycia przemocy ......................                I.  Pojęcia groźby użycia przemocy i przestępstw  z zastosowaniem groźby użycia przemocy ...................................  II.  Charakterystyka groźby użycia przemocy i przestępstw  z zastosowaniem groźby użycia przemocy ...................................  § 5.  Problem instrumentalnego charakteru przemocy i groźby jej  użycia .............................................................................................................  § 6.  Formy stadialne i zjawiskowe przestępstw z zastosowaniem  przemocy lub groźby jej użycia ..................................................................  § 7.  Podobieństwo przestępstwa z zastosowaniem przemocy  i przestępstwa z zastosowaniem groźby użycia przemocy ....................  VIII 145 146 146 152 155 156 161 165 178 178 180 190 198 204 213 213 215 230 230 265 269 274 281 297 297 300 311 320 322 Spis treści § 8.  Problem kumulacji przemocy i groźby jej użycia w danym  zdarzeniu przestępnym  ..............................................................................  Rozdział VII. Przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej   ...........................................................................................................  § 1.  Cel osiągnięcia korzyści majątkowej jako okoliczność faktyczna  towarzysząca konkretnym zdarzeniom przestępnym  ..........................  § 2.  Cel popełnionych przestępstw  ..................................................................          I.  Osiągnięcie korzyści majątkowej jako cel zachowania  się sprawcy  .........................................................................................  II.  Cel – motyw – pobudka  ..................................................................  III.  Pojęcia celu i przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia  korzyści majątkowej  ........................................................................  IV.  Charakterystyka celu osiągnięcia korzyści majątkowej  i przestępstw popełnionych w tym celu  .......................................      V.  Związek między przestępstwem a wyobrażoną i pożądaną  przez sprawcę korzyścią majątkową  ..............................................  VI.  Cel osiągnięcia korzyści majątkowej a motywacja sprawcy ......  § 3.  Korzyść majątkowa  .....................................................................................  I.  Obiektywna ocena korzyści majątkowej  ......................................  II.  Pojęcie korzyści majątkowej  ...........................................................  III.  Charakterystyka korzyści majątkowej ..........................................        § 4.  Negatywna ocena celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez  ustawodawcę i jej przyczyny  ......................................................................  I.  Uwagi wprowadzające ......................................................................  II.  Relacja cel (korzyść majątkowa) – środek (przestępstwo) .........  III.  Nienależność korzyści majątkowej  ...............................................        § 5.  Przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej  dla siebie lub dla kogo innego  ...................................................................  § 6.  Formy stadialne i zjawiskowe oraz formy czynu w wypadku  przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej ...  Rozdział VIII. Strona podmiotowa przestępstw podobnych   ..........................  Zakończenie   ................................................................................................................  § 1.  Wnioski  .........................................................................................................  § 2.  Postulaty de lege ferenda  ............................................................................      I.  Eliminacja z porządku prawnego instytucji przestępstw  podobnych  .........................................................................................  II.  Modyfikacja instytucji przestępstw podobnych  („plan minimum”)  ...........................................................................  1.  Uwagi wstępne  ............................................................................  327 329 329 340 340 341 350 361 368 371 372 372 373 387 390 390 392 393 396 399 401 413 413 424 424 432 432 IX Spis treści 2.  Przestępstwa należące do tego samego rodzaju .....................  3.  Przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby  jej użycia ........................................................................................  4.  Przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowej ....................................................................................  Indeks rzeczowy  ..........................................................................................................  432 435 438 447 X Wykaz skrótów 1. Akty prawne EKPCz  .................................  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych  Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) KK z 1932 r.  ........................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r.  – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r.  ........................  ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94  ze zm.) KKS  ......................................  ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U.  z 2013 r. poz. 186) KKW  ...................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90,  poz. 557 ze zm.) Konstytucja  .........................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j.  Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KW  ......................................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r.  Nr 46, poz. 275 ze zm.) OdpKarnWłSpołU  ............  ustawa z 18.6.1959 r. o odpowiedzialności karnej za prze- stępstwa przeciw własności społecznej (Dz.U. Nr 36, poz. 228  ze zm.) ZasTPR  ...............................  Zasady techniki prawodawczej, stanowiące załącznik do roz- porządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie  „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) ZwSpirU  ..............................  ustawa z 22.4.1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu  spirytusu (Dz.U. Nr 27, poz. 169 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory AK  ........................................  Archiwum Kryminologii XI Wykaz skrótów CzPKiNP .............................  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw GSW  ....................................  Gazeta Sądowa Warszawska KZS  ......................................  Krakowskie Zeszyty Sądowe NP  ........................................  Nowe Prawo OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB  ...................................  Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSN(K)  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNKW  ..............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury  Generalnej OSNwSK  .............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich (Orzecznictwo Sądów Polskich  i Komisji Arbitrażowych) OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal.  .......................................  Palestra PiP  .......................................  Państwo i Prawo PP  .........................................  Problemy Praworządności Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo PS  .........................................  Przegląd Sądowy RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SKKiP  ..................................  Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne WPP  ....................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy Zb.Orz.  ................................  Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego ZN  ........................................  Zeszyty Naukowe 3. Inne skróty cz.  .........................................  część lit.  .........................................  litera SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy t.  ...........................................  tom t.j.  .........................................  tekst jednolity TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny wyd.  .....................................  wydanie z.  ...........................................  zeszyt XII Bibliografia Aker J., Przyczynek do pojęcia recydywy i zatarcia skazania (art. 60 KK i 90 KK), GSW  1936, Nr 29–30 1951, Nr 4 1958, z. 1 Andrejew I., Zagadnienie systematyki części szczególnej nowego kodeksu karnego, NP  Andrejew I., O niektórych nowych teoriach przedmiotu ochrony w prawie karnym, PiP  Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959 Andrejew I., Glosa do uchwały SN z 29.11.1962 r., VI KO 60/62, OSP 1963, z. 10 Andrejew I., Systematyka projektu kodeksu karnego, PiP 1968, z. 11 Andrejew I., O „podobieństwie” przestępstw ze względu na przedmiot ochrony, PiP 1971,  z. 3–4 1978 1965 1987 1987 Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa  Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1980 Andrejew I., [w:] System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. IV, cz. 1,  red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–  –Łódź 1985 Badziak J., Kryteria przedmiotowe podobieństwa przestępstw, Prok. i Pr. 2010, Nr 11 Bafia J., Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciw własności społecznej. Z proble- matyki zmian wprowadzonych przez ustawę z 18 czerwca 1959 roku, Warszawa 1960 Bafia J., [w:] J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz, Warszawa  Bafia J., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Warszawa  Bafia J., [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Warszawa  Bafia J., Polskie prawo karne, Warszawa 1989 Bafia J., Świda W., Propozycje w sprawie uregulowania odpowiedzialności karnej recy- dywistów, PiP 1969, z. 1 Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009 Banaszak B., Jabłoński M., [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji  RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998 Baran A., Glosa do uchwały SN z 18.4.1975 r., VI KZP 47/74, OSP 1976, z. 5 Batawia S., Sankcje wobec recydywistów w projekcie kodeksu karnego a problematyka  kryminologiczna recydywy, PiP 1968, z. 8–9 Bednarzak J., Przestępstwo oszustwa w polskim prawie karnym, Warszawa 1971 Bielski M., Glosa do uchwały SN z 17.12.2008 r., I KZP 27/08, PiP 2010, z. 3 XIII Bibliografia Bieńkowska E., [w:] Kodeks karny – część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa  Bigoszewski T., Przemoc jako znamię strony przedmiotowej, CzPKiNP 1997, z. 2 Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2006 Bojarski T., Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym,  Bojarski T., O systematyce części szczególnej kodeksu karnego, Przegląd Prawa Karnego  1999 Warszawa 1982 1993, Nr 8 Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2003 Bojarski T., Kilka uwag o regulacji prawnej recydywy, [w:] Nauka wobec prawdy sądowej.  Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kegla, red. R. Jaworski, M. Szostak,  Wrocław 2005 Bojarski T., Problemy regulacji prawnej powrotu do przestępstwa, [w:] Nadzwyczajny wy- miar kary, red. J. Majewski, Toruń 2009 Bojarski T., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2012 Bryk J., Istota przemocy (rozważania prawnokarne i kryminologiczne), Przegląd Policyjny  2001, Nr 3 1998 2000, Nr 9 2006 2006 1875 Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1980 Buchała K., [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. 1, Kraków  Budyn M., Motywacja zasługująca na szczególne potępienie (próba analizy), Prok. i Pr.  Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków  Budyn-Kulik M., [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa  Budyn-Kulik M., Kulik M., Glosa do uchwały SN z 21.3.2007 r., I KZP 39/06, PS 2009, Nr 5 Budziński S., Wykład porównawczy prawa karnego, Warszawa 1868 Budziński S., O powtarzaniu przestępstw wedle kodeksu karnego obowiązującego, Warszawa  Bułaciński S., Obligatoryjne odwołanie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozba- wienia wolności, NP 1972, Nr 2 Bzowski K., Powrót do przestępstwa, [w:] Encyklopedja Podręczna Prawa Karnego, t. 3,  z. XXIII, red. W. Makowski, Warszawa (bez roku wydania) Cerkaski L., Pojęcie „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym, PP 1981, Nr 1 Chybiński O., Umyślne paserstwo mienia społecznego na tle ustawy z dnia 18 czerwca  1959 r., NP 1960, Nr 4 Chybiński O., Rozbój w teorii i praktyce, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1975 Cienkowski W., Praktyczny słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa 2006 Cieślak M., O systemie części szczególnej kodeksu karnego, NP 1951, Nr 9 Cieślak M., Recydywa w obowiązującym polskim prawie karnym, SKKiP 1977, t. 6 Cieślak M., [w:] System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. IV, cz. 1, red.  I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź  1985 XIV Bibliografia Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990 Cieślak W., Niektóre zagadnienia przedmiotu karnoprawnej ochrony, PiP 1993, z. 11–12 Cieślak W., Glosa do uchwały SN z 10.12.1998 r., I KZP 22/98, PS 1999, Nr 10 Cieślak W., Wymuszenie rozbójnicze, Kraków 2000 Cofer C.N., Appley M.H., Motywacja. Teoria i badania, Warszawa 1972 Dałkowski S., Glosa do uchwały SN z 29.12.1977 r., VII KZP 45/77, OSP 1980, z. 2 Daniluk P., Kryteria określające zakres dóbr prawnych będących przedmiotem dyspozycji  w warunkach kontratypu zgody uprawnionego, PS 2007, Nr 4 Daniluk P., [w:] P. Daniluk, C. Nowak, Kazirodztwo jako problem karnoprawny (dwugłos),  AK 2007–2008, t. XXIX–XXX Daniluk P., Zarządzenie wykonania kary, [w:] Aktualne problemy konstytucyjne w świet- le wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego,  red. P. Daniluk, P. Radziewicz, Warszawa 2010 Daniluk P., Konstytucyjne prawa do sądu oraz do obrony a obligatoryjne zarządzenie wy- konania kary, Ius Novum 2011, Nr 2 Daniluk P., Ocena społecznej szkodliwości czynu, Prok. i Pr. 2011, Nr 6 Daniluk P., [w:] Kodeks karny. Komentarz on-line, red. R.A. Stefański, wyd. 4/2012 Daszkiewicz-Paluszyńska K., Groźba w polskim prawie karnym, Warszawa 1958 Daszkiewicz K., Motyw przestępstwa, Pal. 1961, Nr 9 Daszkiewicz K., Groźba w przyszłym polskim kodeksie karnym, RPEiS 1962, z. 2 Daszkiewicz K., Przestępstwa popełnione z tych samych pobudek i przestępstwa tego sa- Daszkiewicz K., Recenzja książki T. Hanauska: Przemoc jako forma działania przestępne- mego rodzaju, NP 1962, Nr 7–8 go, Kraków 1966, PiP 1967, z. 1 Daszkiewicz K., Przestępstwo z premedytacją, Warszawa 1968 Daszkiewicz K., Recydywa w projekcie kodeksu karnego z 1968 r., PiP 1968, z. 8–9 Daszkiewicz K., Glosa do uchwały SN z 30.1.1980 r., VII KZP 41/78, NP 1980, Nr 11–12 Daszkiewicz K., Przestępstwa popełniane przemocą w świetle przepisów kodeksu karnego  z 6 czerwca 1997 r., Pal. 2000, Nr 2–3 Daszkiewicz K., Glosa do postanowienia SN z 16.3.1999 r., I KZP 32/98, OSP 2000, z. 3 Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 3,  red. A. Zoll, Kraków 1999 Dębski R., Uwagi o przedmiocie ochrony prawno-karnej, ZN Uniwersytetu Łódzkiego,  Nauki Humanistyczno-Społeczne 1973, z. 95 Dubis W., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2008 Filar M., Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym, Warszawa–Poznań 1974 Filar M., Glosa do wyroku SN z 10.3.1976 r., IV KR 3/76, OSP 1978, z. 4 Filar M., Glosa do uchwały SN z 30.1.1980 r., VII KZP 41/78, WPP 1981, Nr 2 Filar M., Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym, Toruń 1985 Filar M., [w:] System prawa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. IV, cz. 2, red.  I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź  1989 Filar M., Glosa do uchwały SN z 10.12.1998 r., I KZP 22/98, PiP 1999, z. 8 Filar M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2012 XV Bibliografia Flemming M., Wojciechowska J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. I, red.  A. Wąsek, R. Zawłocki, Warszawa 2010 Frankowski S., Przestępstwa kierunkowe w teorii i praktyce, Warszawa 1970 Friebel W., Stosowanie środków karnych w walce z przestępczością powrotną, [w:] Powrót  do przestępstwa (zagadnienia prawne i kryminologiczne), red. A. Gaberle, Kraków  1979 Gałązka M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa  2012 Warszawa 2003 Gardocki L., Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990 Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 1998 Garlicki L., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. III, red. L. Garlicki,  Gierowski J.K., Diagnoza procesów motywacyjnych jako przedmiot opinii sądowo-psy- chologicznej, [w:] Problemy psychologiczno-psychiatryczne w procesie karnym, red.  J.M. Stanik, Katowice 1985 Gierowski J.K., Motywacja zabójstw, Kraków 1989 Gierowski J.K., [w:] J.K. Gierowski, T. Jaśkiewicz-Obydzińska, M. Najda, Psychologia w po- stępowaniu karnym, Warszawa 2010 Gierowski J.K., Diagnoza procesów motywacyjnych – nowe wyzwania i niewykorzystane  możliwości psychologii sądowej, [w:] Psychologia a prawo – płaszczyzny teoretyczne  i aplikacyjne (związki i różnice), red. J.M. Stanik, Katowice 2011 Giezek J., [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski,  Warszawa 2004 Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2007 Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933 Glaser S., Mogilnicki A., Kodeks karny. Komentarz, Kraków 1934 Goczałkowski S., Groźba, [w:] Encyklopedja Podręczna Prawa Karnego, t. 2, red.  W. Makowski, Warszawa (bez roku wydania) Goczałkowski S., Przemoc, [w:] Encyklopedja Podręczna Prawa Karnego, t. 3, z. XXIV, red.  Goczałkowski S., Przymus, [w:] Encyklopedja Podręczna Prawa Karnego, t. 3, z. XXIV, red.  W. Makowski, Warszawa (bez roku wydania) W. Makowski, Warszawa (bez roku wydania) Górniok O., Glosa do wyroku SN z 22.11.1975 r., IV KR 215/75, PiP 1976, z. 12 Górniok O., O pojęciu „korzyści majątkowej” w kodeksie karnym (Problemy wybrane),  PiP 1978, z. 4 Gdańsk 1999 Górniok O., [w:] O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. III,  Górniok O., Podstawy karania za korupcję, Kontrola Państwowa 2001, Nr 1 Górniok O., Filar M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2008 Górny J., Rola międzynarodowych kongresów penitencjarnych w rozwoju teorii i praktyki  wykonania kary, Warszawa 1980 Gregorowicz J., Definicje w prawie i w nauce prawa, Łódź 1962 Grzegorczyk K., Glosa do uchwały SN z 10.12.1998 r., I KZP 22/98, WPP 1999, Nr 1–2 Grzegorczyk K., Glosa do uchwały SN z 17.12.2008 r., I KZP 27/08, WPP 2009, Nr 1 XVI Bibliografia Grzeszczyk W., Pojęcie przestępstwa podobnego w kodeksie karnym, Prok. i Pr. 2001,  Grześkowiak A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa  Nr 9 2012 2012 z. 10 z. 1 2006 z. 1 z. 11 Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1986 Hałas R.G., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa  Hanausek T., Przemoc jako forma działania przestępnego, Kraków 1966 Hanausek T., O niektórych granicach pojęcia przemocy w prawie karnym, PiP 1967,  Hanausek T., Widacki J., Niektóre kryminalistyczne aspekty zwalczania recydywy,  [w:] Powrót do przestępstwa (zagadnienia prawne i kryminologiczne), red. A. Gaberle,  Kraków 1979 Hirsch H.J., W kwestii aktualnego stanu dyskusji o pojęciu dobra prawnego, RPEiS 2002,  Hirsch H.J., Czy zasada czynu jako podstawowa zasada prawa karnego jest wystarczająco  Hochberg L., [w:] J. Bafia, L. Hochberg, M. Siewierski, Ustawy karne PRL. Komentarz,  Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. II, red.  przestrzegana?, RPEiS 2006, z. 1 Warszawa 1965 P. Hofmański, Warszawa 2011 Hofmański P., Zabłocki S., Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Kraków  Hypś S., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2012 Indecki K., Liszewska A., Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, karze i środkach  penalnych, Warszawa 2002 Inny słownik języka polskiego PWN, t. I, red. M. Bańko, Warszawa 2000 Inny słownik języka polskiego PWN, t. II, red. M. Bańko, Warszawa 2000 Janiszewski B., Recydywa wielokrotna w prawie karnym. Zagadnienia nadzwyczajnego  wymiaru kary, Warszawa–Poznań 1992 Janiszewski B., Powrót do przestępstwa jako „okoliczność obciążająca”, RPEiS 1993, z. 1 Janiszewski B., Ujęcie recydywy specjalnej w przyszłym kodeksie karnym, RPEiS 1997,  Janiszewski B., Karanie recydywistów – wokół obowiązującego ujęcia i projektowanych  zmian kodeksu karnego, [w:] Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie  kodeksu karnego z 1997 roku, red. T. Bojarski, K. Nazar, A. Nowosad, M. Szwarczyk,  Lublin 2006 Jasiński J., Propozycje uregulowania odpowiedzialności osób poprzednio karanych  (Kryminologiczny punkt widzenia), PiP 1989, z. 8 Jurewicz J., Kryteria podobieństwa przestępstw w ujęciu kodeksu karnego, PiP 2008,  Kabat A., Tożsamość rodzajowa przestępstw i jej kryteria w świetle orzecznictwa Sądu  Najwyższego, Pal. 1967, Nr 12 Kabat A., Przestępstwa podobne w ujęciu kodeksu karnego, NP 1970, Nr 11 XVII Bibliografia Kabat A., Glosa do uchwały SN z 27.7.1972 r., VI KZP 57/71, NP 1973, Nr 6 Kabat A., Glosa do wyroku SN z 10.5.1974 r., I KR 63/74, NP 1975, Nr 12 Kabat A., Glosa do wyroku SN z 10.6.1975 r., I KRN 19/75, NP 1977, Nr 3 Kabat A., Powrót do przestępstwa w ujęciu kodeksu karnego – próba oceny i propozycje  Kallaus Z., Łapownictwo i płatna protekcja, PP 1990, Nr 1 Kardas P., Problem zbiegu przepisów ustawy karnej a różne postaci współdziałania,  Kardas P., Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci  Kasprzycki J., Czy rozbój to także przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu?, CzPKiNP  zmian, NP 1981, Nr 7–8 Prok. i Pr. 2005, Nr 7–8 sprawstwa?, PS 2006, Nr 5 2003, z. 2 Kaszewski C., Kryterium przedmiotowe w ujęciu „podobieństwa” przestępstw, Acta  Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji 1976, t. VIII Katner W.J., [w:] System prawa prywatnego, t. 1 (Prawo cywilne – część ogólna), red.  M. Safjan, Warszawa 2007 Kieres B., Glosa do wyroku SN z 7.2.1972 r., II KR 302/71, NP 1973, Nr 6 Kodeks karny rosyjski z dnia 22 marca 1903 roku, przełożony przez J. Krzymuskiego,  A. Małkowskiego i J. Namitkiewicza, red. W. Makowski, Warszawa 1916 Kodex karzący dla Królestwa Polskiego, Warszawa 1830 Kodex kar głównych i poprawczych, Warszawa 1847 Kokoszczyński M., [w:] Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia, red.  J. Warylewski, Warszawa 2003 Kokot R., Z problematyki motywacji w kodeksie karnym z 1997 roku, [w:] Nowa kodyfi- kacja prawa karnego, t. IV, red. L. Bogunia, Wrocław 1999 Kołakowski K., [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia – zobowiązania, t. 1,  red. G. Bieniek, Warszawa 2005 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Karny, Sekcja Prawa Karnego,  t. I, z. 2 t. I, z. 3 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Karny, Sekcja Prawa Karnego,  Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 1 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 2 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 3 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 4 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 5 Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, Sekcja Prawa Karnego, t. V, z. 7 Kosonoga J., [w:] Kodeks karny. Komentarz OnLine, red. R.A. Stefański, wyd. 3/2012 Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, Warszawa 1975 Kozłowska P., Glosa do wyroku SN z 6.10.1995 r., II KRN 114/95, Prok. i Pr. 1997, Nr 12 Kozłowska-Kalisz P., [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa,  Krajewski K., O pojęciu przemocy w kryminologii, SKKiP 1988, t. 19 Warszawa 2006 XVIII Bibliografia Krasny K., Wanyura H., Mayzner-Zawadzka E., Kołacz M., Omdlenie, Czasopismo  Stomatologiczne 2005, Nr 4 Kräupl G., Przestępczość powrotna – jej charakterystyka oraz kierunki dalszych jej badań,  [w:] Powrót do przestępstwa (zagadnienia prawne i kryminologiczne), red. A. Gaberle,  Kraków 1979 Król W., Silne wzburzenie w rozumieniu art. 148 § 4 KK, Prok. i Pr. 2009, Nr 9 Królikowski M., Żółtek S., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, t. II, red.  M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2010 Krukowski A., Glosa do wyroku SN z 22.2.1968 r., V KRN 16/68, PiP 1969, z. 4–5 Krzymuski E., Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego, Kraków  Krzymuski E., Wykład prawa karnego ze stanowiska nauki i prawa austryackiego, t. II,  Krzymuski E., Projekt kodeksu karnego polskiego. Uwagi autora. Tytuł wstępny i część  1901 Kraków 1902 ogólna, Warszawa 1918 Krzymuski E., System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów, obowiązują- cych w Polsce, I. Część ogólna, Kraków 1921 Księżak P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz on-line, red. K. Osajda, wyd. 4/2012 Kubala W., Pobudka w prawie karnym, NP 1976, Nr 1 Kubala W., Glosa do wyroku SN z 28.1.1975 r., Rw 1/75, WPP 1976, Nr 1 Kubala W., Z problematyki podmiotowego kryterium podobieństwa przestępstw, SKKiP  1976, t. 5 Kubala W., Glosa do wyroku SN z 10.3.1976 r., IV KR 3/76, Pal. 1977, Nr 2 Kubala W., Glosa do tez 7 i 8 wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej  w sprawie prawidłowego stosowania przepisów dotyczących przestępstw popełnio- nych w warunkach recydywy, które (tj. wytyczne) zostały uchwalone przez SN w dniu  22.12.1978 r., VII KZP 23/77, Pal. 1979, Nr 11–12 Kubala W., Znamiona szczególnego nastawienia psychicznego, WPP 1982, Nr 4 Kubicki L., Przestępstwo popełnione przez zaniechanie. Zagadnienia podstawowe,  Warszawa 1975 Kuć M., Problem motywu w psychologii i prawie karnym, [w:] Kara kryminalna. Analiza  psychologiczno-prawna, red. M. Kuć, I. Niewiadomska, Lublin 2004 Kulesza J., Glosa do uchwały SN z 10.12.1998 r., I KZP 22/98, Pal. 1999, Nr 5–6 Kulesza J., Przedmiot ochrony (zamachu), [w:] Leksykon prawa karnego – część ogólna.  100 podstawowych pojęć, red. P. Daniluk, Warszawa 2011 Kulik M., [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Kraków 2006 Kunicka-Michalska B., Glosa do wyroku SN z 17.5.1972 r., III KR 67/72, PiP 1973, z. 6 Kustra E., Racjonalny ustawodawca. Analiza teoretycznoprawna, Toruń 1980 Kutzmann W., [w:] Kodeks karny. Komentarz on-line, red. R.A. Stefański, wyd. 2/2012 Lachowski J., Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności, Warszawa  Langenscheidts Taschenwörterbuch der polnischen und deutschen Sprache, oprac.  S. Walewski, Berlin–Monachium–Wiedeń–Zurych–Nowy Jork 1997 2010 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestępstwa podobne w polskim prawie karnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: