Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 009980 16888585 na godz. na dobę w sumie
Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9 - ebook/pdf
Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 898
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2928-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> karne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Tom 9. jest wynikiem współpracy najlepszych specjalistów z zakresu prawa karnego gospodarczego. Autorzy poddali wnikliwej analizie przepisy penalizujące zachowania skierowane przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu (w tym przestępstwa niegospodarności, korupcji gospodarczej, oszustwa czy prania pieniędzy), wierzycielom, przetargowi publicznemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Czytelnicy odnajdą w tym tomie nie tylko praktyczne rozwiązania zawiłych kwestii pojawiających się na tle przestępczości gospodarczej, ale również odpowiedź na pytanie, jak prowadzić działalność gospodarczą by nie narazić się na odpowiedzialność prawnokarną. Wszystkie zagadnienia zostały skonstruowane w oparciu o najnowszy stan prawny.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 9 Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Pod redakcją Roberta Zawłockiego SYSTEM PRAWA KARNEGO Przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Tom 9 SYSTEM PRAWA KARNEGO Przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Tom 9 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA KARNEGO ANDRZEJ MAREK Przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu i gospodarcze Tom 9 Redaktor Dr hab. Robert Zawłocki Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Autorzy dr Janusz Bojarski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Joanna Długosz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Ewa Guzik-Makaruk – prof. Uniwersytetu w Białymstoku; dr El(cid:298)bieta Hryniewicz – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Piotr Kardas – prof. Uniwersytetu Jagiello(cid:276)skiego; dr Marek Kulik – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Andrzej Marek – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To- runiu; dr Bogusław Michalski – Prokuratura Generalna; dr Tomasz Oczkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Justyn Piskorski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Emil Pływaczewski – Uniwersytet w Białymstoku; dr hab. Jerzy Skorupka – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; dr Wojciech Zalewski – Uniwersytet Gda(cid:276)ski; dr hab. Robert Zawłocki – prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2011 Wydano we współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Janusz Bojarski – rozdz. X § 52–53 (wspólnie z Tomaszem Oczkowskim) Joanna Długosz – rozdz. XI § 54–59 Ewa Guzik-Makaruk – rozdz. V § 22–25 (wspólnie z Emilem Pływaczewskim) El(cid:298)bieta Hryniewicz – rozdz. XIV § 73, § 75 Piotr Kardas – rozdz. IX § 45–51 Marek Kulik – rozdz. VI § 26–29, § 31–32 Andrzej Marek – rozdz. II § 7–9 (wspólnie z Tomaszem Oczkowskim) Bogusław Michalski – rozdz. IV § 17–21 Tomasz Oczkowski – rozdz. II § 7–9 (wspólnie z Andrzejem Markiem), rozdz. III § 10–16, rozdz. X § 52–53 (wspólnie z Januszem Bojarskim) Justyn Piskorski – rozdz. VI § 30 Emil Pływaczewski – rozdz. V § 22–25 (wspólnie z Ew(cid:261) Guzik-Makaruk) Jerzy Skorupka – rozdz. XIII § 68–72, rozdz. XV § 76 pkt I, II i IV, pkt V (wspólnie z Robertem Zawłockim), § 77–78 Wojciech Zalewski – rozdz. XIV § 74 Robert Zawłocki – rozdz. I § 1–6, rozdz. VII § 33–38, rozdz. VIII § 39–44, rozdz. XII § 60–67, rozdz. XV § 76 pkt III i V (wspólnie z Jerzym Skorupk(cid:261)) Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graiczne ISBN 978-83-255-1316-0 ISBN e-book 978-83-255-2928-4 Przedmowa Tom 9. Systemu Prawa Karnego, zatytułowany „Przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu i gospodarcze”, stanowi realizacj(cid:266) kolejnego etapu szczególnie doniosłego dla polskiej nauki prawa karnego projektu, który sprowadza si(cid:266) do systemowego omówienia całego rodzimego prawa karnego materialnego. Ju(cid:298) na pocz(cid:261)tku nale(cid:298)y wyja(cid:286)nić skrót my(cid:286)lowy zaprezentowany w tytule tego Tomu. Obejmuje on bowiem w rzeczywisto(cid:286)ci analiz(cid:266) przest(cid:266)pstw: przeciwko mieniu z Rozdziału XXXV KK (art. 278–295), przeciwko obrotowi gospodarczemu z Roz- działu XXXVI KK (art. 296–309) oraz przeciwko obrotowi pieni(cid:266)dzmi i papierami warto(cid:286)ciowymi z Rozdziału XXXVII KK (art. 310–316). Dotyczy zatem przest(cid:266)pstw (przepisów) z trzech ostatnich rozdziałów Cz(cid:266)(cid:286)ci szczególnej Kodeksu karnego. Oko- liczno(cid:286)ć ta jednak, rozpatrywana sama w sobie, nie stanowi wystarczaj(cid:261)cego uzasadnie- nia dla ł(cid:261)cznego omówienia wskazanych przest(cid:266)pstw. Podstaw(cid:261) takiego zabiegu było bowiem uznanie ich wspólnego charakteru, który sprowadza si(cid:266) do karalnego zamachu na ogólnie ujmowany maj(cid:261)tek. Autorzy tego Tomu zmagali si(cid:266) przede wszystkim z trudno(cid:286)ciami dwojakiego rodza- ju. Po pierwsze, z brakiem pełnego opracowania tomów obejmuj(cid:261)cych ogólne prawo karne, a w szczególno(cid:286)ci – obejmuj(cid:261)cych zasady odpowiedzialno(cid:286)ci karnej. Po drugie, Tom ten jest pierwszym tomem z zakresu cz(cid:266)(cid:286)ci szczególnej Kodeksu karnego. Został on przygotowany jako czwarty z planowanych jedenastu tomów Systemu Prawa Karne- go (dotychczas ukazały si(cid:266) tomy: 1, 2 i 6). Decyzja o tak wczesnym jego opracowaniu nie była jednak przypadkowa i wynikała z przekonania o szczególnej wadze przest(cid:266)pstw przeciwko mieniu i gospodarczych, zwłaszcza dla praktyki wymiaru sprawiedliwo(cid:286)ci oraz szczególnego znaczenia tego fragmentu prawa karnego dla naszego pa(cid:276)stwa. Zwi(cid:261)- zane to jest m.in. z faktem, i(cid:298) przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu stanowi(cid:261) ponad połow(cid:266) wszystkich popełnianych w Polsce przest(cid:266)pstw, a przest(cid:266)pstwa gospodarcze i inansowe nominalnie wyrz(cid:261)dzaj(cid:261) wi(cid:266)kszo(cid:286)ć przest(cid:266)pnych strat maj(cid:261)tkowych. Niezwykle trudno przeprowadzić rozwa(cid:298)ania systemowe w obecnych czasach, ce- chuj(cid:261)cych si(cid:266) daleko posuni(cid:266)t(cid:261) niestabilno(cid:286)ci(cid:261) nie tylko prawa karnego, lecz w ogóle całego prawa. Z jednej strony, nie sposób przeprowadzić rzeteln(cid:261) i pogł(cid:266)bion(cid:261) analiz(cid:266) systemu na tyle ogólnie i syntetycznie, aby była ona odporna na cz(cid:266)ste i istotne zmiany prawa, z drugiej za(cid:286) – zmiany te czyni(cid:261) tak(cid:261) analiz(cid:266) w cz(cid:266)(cid:286)ci nieaktualn(cid:261). Wydaje si(cid:266), i(cid:298) „złotego (cid:286)rodka” tutaj nie ma. Dlatego te(cid:298) Tom 9., zreszt(cid:261) tak, jak pozostałe tomy Systemu, b(cid:266)dzie wymagał wznowie(cid:276). Jednak okoliczno(cid:286)ć ta ma swoj(cid:261) doniosł(cid:261) warto(cid:286)ć poznawcz(cid:261), stanowi bowiem dobitny dowód niestabilno(cid:286)ci prawa. W zwi(cid:261)zku z powy(cid:298)szym wypada wskazać, i(cid:298) publikacja ta uwzgl(cid:266)dnia stan prawny aktualny na lipiec 2011 r. Celem tego opracowania jest wskazanie i omówienie wszystkich w(cid:266)złowych proble- mów zwi(cid:261)zanych ze szczególnymi podstawami odpowiedzialno(cid:286)ci karnej za kodeksowe przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu, gospodarcze i inansowe. Podstaw(cid:261) przeprowadzonej analizy jest w szczególno(cid:286)ci przepis karny okre(cid:286)laj(cid:261)cy dane przest(cid:266)pstwo. Wybór takiej V Przedmowa metody badawczej zdeterminował form(cid:266) i tre(cid:286)ć rozwa(cid:298)a(cid:276). Poszczególne przest(cid:266)pstwa zostały bowiem omówione zasadniczo według rodzajów znamion danego typu czynu zabronionego. Wskazana powy(cid:298)ej okoliczno(cid:286)ć zrodziła konieczno(cid:286)ć unikni(cid:266)cia formy i tre(cid:286)ci komentarza do danych przepisów karnych. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez systemow(cid:261) klasyikacj(cid:266) rozwa(cid:298)a(cid:276) dogmatycznych i oparcie ich na ł(cid:261)cznej podstawie: polityczno-kryminalnej, kryminologicznej, historyczno-prawnej, prawno-porównaw- czej, a przede wszystkim – systemowej, tj. odnosz(cid:261)cej normy prawa karnego do innych pozakarnych norm prawnych, w tym przede wszystkim – norm ustrojowych (Konsty- tucji RP). Niniejszy Tom z oczywistych powodów nie stanowi kontynuacji swojego odpowied- nika w poprzednim Systemie Prawa Karnego (L. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczy(cid:276)- ski (red.), System Prawa Karnego. O przest(cid:266)pstwach w szczególno(cid:286)ci. Cz(cid:266)(cid:286)ć II, t. IV, Wrocław 1989). Od tego czasu zmienił si(cid:266) system prawny, ewoluowała nauka prawa karnego, ale przede wszystkim – w obecnym Systemie Prawa Karnego przyj(cid:266)to odmien- ne zało(cid:298)enia formalne i merytoryczne. Znalazło to swój wyraz w istotnych ró(cid:298)nicach w zakresie podziału, tre(cid:286)ci i obj(cid:266)to(cid:286)ci przeprowadzonej analizy. System Prawa Karnego, w tym równie(cid:298) Tom 9., jest przede wszystkim owocem do- robku nauki prawa karnego, a przez to – jego głównymi adresatami s(cid:261) osoby, którzy t(cid:261) nauk(cid:261) zajmuj(cid:261) si(cid:266) zawodowo. Nale(cid:298)y jednak podkre(cid:286)lić, i(cid:298) jest on równie(cid:298) skierowany do praktyków, tj. osób, które zawodowo stosuj(cid:261) prawo karne. Z tego wzgl(cid:266)du unika si(cid:266) w nim nadto skomplikowanych lub wył(cid:261)cznie otwartych rozwa(cid:298)a(cid:276) teoretyczno-praw- nych, na rzecz przyst(cid:266)pnych wyja(cid:286)nie(cid:276) o warto(cid:286)ci praktycznej. Tom 9. opracowało ł(cid:261)cznie czternastu Autorów, w tym m.in. prof. Andrzej Marek, który, b(cid:266)d(cid:261)c jednocze(cid:286)nie Redaktorem Naczelnym Systemu Prawa Karnego, ponadto czynnie uczestniczył w powstaniu całego tego Tomu. Wszystkim tym osobom chciał- bym serdecznie podzi(cid:266)kować za wło(cid:298)ony trud i (cid:298)yczliw(cid:261) współprac(cid:266). Chciałbym równie(cid:298) podzi(cid:266)kować Wydawnictwu C. H. Beck za wspaniały pomysł wydania Systemu Prawa Karnego i – co najwa(cid:298)niejsze – jego w pełni profesjonaln(cid:261) realizacj(cid:266). Pozna(cid:276), lipiec 2011 r. Dr hab. Rober Zawłocki, prof. UAM VI Spis tre(cid:286)ci str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Rozdział I. Przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . 1 § 1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 § 2. Uj(cid:266)cie historyczno-prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony mienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 12 II. Przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu w Kodeksie karnym z 1932 r. . . . . . . . . 13 III. Przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu w Kodeksie karnym z 1969 r. . . . . . . . . 15 IV. Wykładnia „mienia” na gruncie poprzednich Kodeksów karnych . . . . . . § 3. Uj(cid:266)cie prawno-porównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 22 I. Republika Federalna Niemiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 II. Republika Francuska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 III. Federacja Rosyjska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Uj(cid:266)cie systemowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 § 5. Mienie jako przedmiot ochrony karnoprawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 27 I. Przesłanki kryminalizacji zamachów na mienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 II. Mienie jako rodzajowe dobro prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 III. Uboczne przedmioty ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 IV. Mienie jako indywidualne dobro prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 6. Statystyki zwi(cid:261)zane z przest(cid:266)pstwami przeciwko mieniu . . . . . . . . . . 47 Rozdział II. Kradzie(cid:298) i przywłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 § 7. Kradzie(cid:298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 61 III. Przedmiot wykonawczy kradzie(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 IV. Znaczenie warto(cid:286)ci skradzionej rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 V. Zabór jako istota czynno(cid:286)ci wykonawczej kradzie(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . 77 VI. Przywłaszczenie jako cel działania sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Bezprawne uzyskanie programu komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 VIII. Uprzywilejowany typ kradzie(cid:298)y jako tzw. wypadek mniejszej wagi . . . . 84 IX. Bezprawne zu(cid:298)ytkowanie energii oraz zabór karty do automatu bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Kradzie(cid:298) z włamaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Włamanie jako usuni(cid:266)cie przeszkody w dost(cid:266)pie do rzeczy b(cid:266)d(cid:261)cej 88 przedmiotem zaboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pomieszczenie zamkni(cid:266)te lub inne specjalne zabezpieczenie . . . . . . . . . 94 IV. Problematyka znamion strony podmiotowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 V. Wypadek mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 § 9. Przywłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 I. Przedmiot ochrony i przedmiot wykonawczy przywłaszczenia . . . . . . . 102 II. Przywłaszczenie jako czynno(cid:286)ć sprawcza i skutek . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 III. Zamiar przywłaszczenia cudzej rzeczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 84 87 87 VII Spis tre(cid:286)ci IV. Sprzeniewierzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 V. Uprzywilejowane postacie przywłaszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rozdział III. Oszustwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 § 10. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 § 11. Przedmiot ochrony oraz podmiot przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 § 12. Korzy(cid:286)ć maj(cid:261)tkowa jako cel działania sprawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 § 13. Wprowadzenie w bł(cid:261)d oraz wyzyskanie bł(cid:266)du lub niezdolno(cid:286)ci jako znamiona czynno(cid:286)ci wykonawczej oszustwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 14. Niekorzystne rozporz(cid:261)dzenie mieniem jako skutek przest(cid:266)pstwa oszustwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 § 15. Niewykonanie zobowi(cid:261)zania w terminie a przest(cid:266)pstwo oszustwa . . 143 § 16. (cid:297)(cid:261)danie korzy(cid:286)ci maj(cid:261)tkowej za zwrot rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Rozdział IV. Przest(cid:266)pstwa rozbójnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 § 17. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 I. Poj(cid:266)cie przest(cid:266)pstwa rozbójniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 II. Przest(cid:266)pstwa rozbójnicze w historii polskiego prawa karnego . . . . . . . . 153 § 18. Przedmioty ochrony przepisów i przedmioty przest(cid:266)pstw . . . . . . . . . 158 I. Mienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 II. Wolno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 III. Nietykalno(cid:286)ć cielesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 IV. Zdrowie i (cid:298)ycie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 V. Działalno(cid:286)ć gospodarcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 § 19. Strony przedmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 I. Podstawowe poj(cid:266)cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 II. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych przest(cid:266)pstw. . . . . . . . . . . 183 § 20. Strony podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 § 21. Zbieg przepisów i zbieg przest(cid:266)pstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Rozdział V. Paserstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 § 22. Paserstwo – etymologia poj(cid:266)cia i historyczna ewolucja regulacji . . . 235 I. Zagadnienia etymologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 II. Staro(cid:298)ytno(cid:286)ć i (cid:286)redniowiecze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 III. Wieki XVI–XIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 IV. Wiek XX na ziemiach polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 § 23. Paserstwo umy(cid:286)lne w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . 252 I. Przedmiot ochrony i przedmiot czynno(cid:286)ci wykonawczej . . . . . . . . . . . . 253 II. Podmiot przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 III. Strona przedmiotowa przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 IV. Strona podmiotowa przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 V. Paserstwo umy(cid:286)lne jako typ przepołowiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 VI. Typ uprzywilejowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 VII. Typy kwaliikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 VIII. Wymiar kary i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 IX. Statystyka policyjna i Ministerstwa Sprawiedliwo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . 269 § 24. Paserstwo nieumy(cid:286)lne w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . 272 I. Przedmiot ochrony i przedmiot czynno(cid:286)ci wykonawczej. . . . . . . . . . . . . 272 II. Podmiot przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 III. Strona przedmiotowa przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 IV. Strona podmiotowa przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 V. Paserstwo nieumy(cid:286)lne jako typ przepołowiony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 VI. Typ kwaliikowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 VII. Wymiar kary i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 VIII. Statystyka policyjna i Ministerstwa Sprawiedliwo(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . 278 VIII Spis tre(cid:286)ci § 25. Paserstwo programu komputerowego w Kodeksie karnym z 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 I. Przedmiot ochrony i przedmiot czynno(cid:286)ci wykonawczej . . . . . . . . . . . . 281 II. Podmiot przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 III. Strona przedmiotowa przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 IV. Strona podmiotowa przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 V. Typ uprzywilejowany paserstwa umy(cid:286)lnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 VI. Typ kwaliikowany paserstwa nieumy(cid:286)lnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 VII. Wymiar kary i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Rozdział VI. Inne przest(cid:266)pstwa przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 § 26. Przest(cid:266)pstwo piractwa komputerowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 III. Podmiot czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 VI. Typy zmodyikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 VII. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 § 27. Kradzie(cid:298) impulsów telefonicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 III. Podmiot czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 IV. Strona przedmiotowa czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 V. Strona podmiotowa czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 VI. Typy kwaliikowane (art. 294 § 1 i 2 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 VII. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314 § 28. Przest(cid:266)pstwo szanta(cid:298)u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 VI. Typ uprzywilejowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 VII. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 § 29. Oszustwo komputerowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 VI. Typ uprzywilejowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 VII. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 § 30. Przest(cid:266)pstwo uszkodzenia rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 II. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 III. Rys prawnoporównawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 IV. Ogólna charakterystyka przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 V. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 VI. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 VII. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 VIII. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 IX. Szczególne typy czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 X. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 IX Spis tre(cid:286)ci § 31. Zabór pojazdu mechanicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 III. Podmiot czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 IV. Strona przedmiotowa czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 V. Strona podmiotowa czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 VI. Typy kwaliikowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 VII. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 § 32. Kradzie(cid:298) le(cid:286)na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 III. Podmiot czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 IV. Strona przedmiotowa czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 V. Strona podmiotowa czynu zabronionego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 VI. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Rozdział VII. Przest(cid:266)pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 § 33. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 I. Ogólna charakterystyka kodeksowych przest(cid:266)pstw gospodarczych . . . . 401 II. Specyika przest(cid:266)pstw gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 III. Odpowiedzialno(cid:286)ć podmiotów zbiorowych za przest(cid:266)pstwa gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 § 34. Uwagi historyczno-prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 I. Geneza i rozwój karnoprawnej ochrony obrotu gospodarczego . . . . . . . 412 II. Przest(cid:266)pstwa gospodarcze w Kodeksie karnym z 1932 r. . . . . . . . . . . . . 416 III. Przest(cid:266)pstwa gospodarcze w Kodeksie karnym z 1969 r. . . . . . . . . . . . . 417 IV. Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z 1994 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 419 § 35. Uwagi prawno-porównawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 I. Republika Federalna Niemiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 II. Republika Francuska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 III. Federacja Rosyjska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 IV. Regulacje unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 § 36. Uwagi systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427 § 37. Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony . . . . . . . 429 I. Rodzajowy przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 II. Indywidualny przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 III. Specyika pokrzywdzenia przest(cid:266)pstwem gospodarczym . . . . . . . . . . . . 441 § 38. Statystyki zwi(cid:261)zane z przest(cid:266)pstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Rozdział VIII. Przest(cid:266)pstwo niegospodarno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 § 39. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 I. Ogólna charakterystyka przest(cid:266)pstwa niegospodarno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . 450 II. Nowe przest(cid:266)pstwo niegospodarno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 III. Rys historyczny karalnej niegospodarno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 IV. Rys prawnoporównawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 § 40. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 I. Rodzajowy przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 II. Indywidualny przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 § 41. Podmiot czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 § 42. Strona przedmiotowa czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 II. Czynno(cid:286)ci sprawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 X Spis tre(cid:286)ci III. Skutek czynno(cid:286)ci sprawczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 § 43. Strona podmiotowa czynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 I. Umy(cid:286)lna karalna niegospodarno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 II. Nieumy(cid:286)lna karalna niegospodarno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 § 44. Zagro(cid:298)enia karne i tryby (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Rozdział IX. Przest(cid:266)pstwo łapownictwa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . 487 § 45. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 § 46. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 § 47. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 § 48. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497 § 49. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 § 50. Wypadek mniejszej wagi i klauzula bezkarno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . 511 § 51. Zbiegi przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 Rozdział X. Oszustwa gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 § 52. Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówie(cid:276) publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 II. Zakres instytucji chronionych w przepisie art. 297 § 1 KK . . . . . . . . . . 524 III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 VI. Zbieg przepisów ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 VII. Regulacja zawarta w art. 297 § 2 KK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 VIII. Klauzula niekaralno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 § 53. Oszustwo ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 II. Przedmiot ochrony i podmiot przest(cid:266)pstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 IV. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 V. Oszustwo ubezpieczeniowe a oszustwo klasyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 VI. Klauzula niekaralno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Rozdział XI. Przest(cid:266)pstwa prania pieni(cid:266)dzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 § 54. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 II. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 III. Rys prawnoporównawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 IV. Deinicja prania pieni(cid:266)dzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572 V. Pranie pieni(cid:266)dzy w (cid:286)wietle danych statystycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 § 55. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 § 56. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 § 57. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 I. Podmiot przest(cid:266)pstwa z § 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 II. Podmiot przest(cid:266)pstwa z § 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 § 58. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 § 59. Sankcja karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 II. Przepadek przedmiotów i korzy(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 III. Klauzula niekaralno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Rozdział XII. Przest(cid:266)pstwa przeciwko wierzycielom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 § 60. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 § 61. Geneza i rozwój przest(cid:266)pstw przeciwko wierzycielom . . . . . . . . . . . . 618 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 XI II. Przest(cid:266)pstwa na szkod(cid:266) wierzyciela w projekcie Kodeksu karnego Spis tre(cid:286)ci z 1932 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 III. Karnoprawna ochrona wierzyciela w Polsce w latach 1932–1997 . . . . . 631 § 62. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 I. Rodzajowy przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 II. Indywidualny przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 § 63. Podmioty czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 § 64. Karalne niezaspokojenie nale(cid:298)no(cid:286)ci wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 II. Znamiona strony przedmiotowej czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . 644 III. Strona podmiotowa czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 § 65. Karalne bankructwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 II. Znamiona strony przedmiotowej czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . 662 III. Strona podmiotowa czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 § 66. Karalna korupcja na szkod(cid:266) wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 II. Znamiona strony przedmiotowej czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . 669 III. Strona podmiotowa czynów zabronionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 § 67. Sankcje karne i tryby (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 Rozdział XIII. Przest(cid:266)pstwa przeciwko przetargowi publicznemu . . . . . . . 677 § 68. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 II. Statystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 III. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 § 69. Przest(cid:266)pstwo udaremnienia lub utrudnienia przetargu publicznego . . 685 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 II. Poj(cid:266)cie „przetargu publicznego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 § 70. Przest(cid:266)pstwo dezinformacji instytucji inansowej w celu uzyskania zamówienia publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 695 II. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 III. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 § 71. Przest(cid:266)pstwo ukrywania niebezpiecze(cid:276)stwa inansowego w zwi(cid:261)zku z zamówieniem publicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 § 72. Klauzula niekaralno(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Rozdział XIV. Inne przest(cid:266)pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu . . . 703 § 73. Nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji gospodarczej . . . . . . . . . 705 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 VI. Typ kwaliikowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 VII. Typ uprzywilejowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 VIII. Zbiegi przepisów i zbiegi przest(cid:266)pstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 IX. Sankcja karna i tryby (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 § 74. Przest(cid:266)pstwo lichwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724 II. Charakterystyka ogólna przest(cid:266)pstwa lichwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 728 XII Spis tre(cid:286)ci III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 IV. Przedmiot ochrony i strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 738 VI. Sankcja karna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 § 75. Fałszerstwo w oznaczeniu produktu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 I. Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742 III. Podmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 IV. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 V. Strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 VI. Zbieg przepisów i zbieg przest(cid:266)pstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 VII. Sankcja karna i tryb (cid:286)cigania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756 Rozdział XV. Przest(cid:266)pstwa przeciwko obrotowi pieni(cid:266)dzmi i papierami warto(cid:286)ciowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 § 76. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 II. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 III. Rodzajowy przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771 IV. Poj(cid:266)cie pieni(cid:261)dza i (cid:286)rodków płatniczych. Problematyka papierów warto(cid:286)ciowych i elektronicznych instrumentów płatniczych . . . . . . . . . . 773 V. Statystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 § 77. Przest(cid:266)pstwa zwi(cid:261)zane z fałszowaniem (cid:286)rodków płatniczych . . . . . . 785 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 II. Fałszowanie polskiego albo obcego pieni(cid:261)dza, innego (cid:286)rodka płatniczego albo papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 III. Puszczanie w obieg sfałszowanego pieni(cid:261)dza, innego (cid:286)rodka płatniczego oraz papieru warto(cid:286)ciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 816 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 V. Wypadek mniejszej wagi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 VI. Karalne formy popełnienia przest(cid:266)pstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 VII. Problematyka zbiegu przepisów i zbiegu przest(cid:266)pstw . . . . . . . . . . . . . . . 830 § 78. Przest(cid:266)pstwa zwi(cid:261)zane z fałszowaniem znaków i narz(cid:266)dzi oraz z dezinformacj(cid:261) w obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi . . . . . . . . . . . . 834 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 834 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 III. Strona przedmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 IV. Podmiot i strona podmiotowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 V. Zbieg przepisów i zbieg przest(cid:266)pstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 XIII Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa ABWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpiecze(cid:276)stwa Wewn(cid:266)trznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.) AlkU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trze(cid:296)wo(cid:286)ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) BezpImprMas . . . . . . . ustawa z 20.3.2009 r. o bezpiecze(cid:276)stwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) Bro(cid:276)U . . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) EKPCz. . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno(cid:286)ci z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKZT . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poni(cid:298)aj(cid:261)cemu traktowaniu albo karaniu sporz(cid:261)dzona w Strasburgu 26.11.1987 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 46, poz. 238 ze zm.) EwidLudU . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludno(cid:286)ci i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o inansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) GryHazU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) IPNU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pami(cid:266)ci Narodowej – Komisji (cid:285)ciga- nia Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) KartaNU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKGiP . . . . . . . . . . . . . Kodeks Kar Głównych i Poprawczych z 1847 r. KKKP . . . . . . . . . . . . . Kodeks Karz(cid:261)cy Królestwa Polskiego KK z 1932 r. . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKN . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z 1871 r. KKR . . . . . . . . . . . . . . Kodeks karny rosyjski z 1903 r. KKS. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) XV Wykaz skrótów KKWP . . . . . . . . . . . . . Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23.9.1994 r. – Kodeks karny Wojska Polskiego (tekst jedn. Dz.U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107 ze zm.) Konstytucja PRL . . . . . Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPK. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPK z 1928 r. . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks post(cid:266)powania karnego (tekst jedn. Dz.U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPrDz . . . . . . . . . . . . . Konwencja o prawach dziecka przyj(cid:266)ta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks post(cid:266)powania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku(cid:276)czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze izycznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KurS(cid:261)dU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach s(cid:261)dowych (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . . Mi(cid:266)dzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) MTKRS . . . . . . . . . . . . Rzymski Statut Mi(cid:266)dzynarodowego Trybunału Karnego, sporz(cid:261)dzony w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) NielU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o post(cid:266)powaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) ObrRPU. . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowi(cid:261)zku obrony Rzeczypo- spolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 4216 ze zm.) OchrPrzU . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZwU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierz(cid:261)t (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) OdpZbiorU . . . . . . . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialno(cid:286)ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro(cid:296)b(cid:261) kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) OOGospU . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie nie- których przepisów prawa karnego (Dz.U. Nr 126, poz. 615) OrdOdzU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.10.1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. Nr 90, poz. 450 ze zm.) XVI Wykaz skrótów OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OrdRGm . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) PDPCz . . . . . . . . . . . . . Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r. PnarkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) PPK . . . . . . . . . . . . . . . Powszechne Prawo Krajowe dla Pa(cid:276)stw Pruskich (Landrecht Pruski) PprzemRodzU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) PracUrzPU . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urz(cid:266)dów pa(cid:276)stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.6.1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrRDr . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju s(cid:261)dów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PWKK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKK z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 95 ze zm.) PWKPK. . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks post(cid:266)powania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) PWKPW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks post(cid:266)powania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) PWKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Przepisy wprowadzaj(cid:261)ce Kodeks wykrocze(cid:276) (Dz.U. Nr 12, poz. 115 ze zm.) RachU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowo(cid:286)ci (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) RSMTK . . . . . . . . . . . . Rzymski Status Mi(cid:266)dzynarodowego Trybunału Karnego z 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708 ze zm.) Ryb(cid:285)ródU . . . . . . . . . . ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie (cid:286)ródl(cid:261)dowym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) RzeczPatU . . . . . . . . . . ustawa z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, poz. 509 ze zm.) SamGminU . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorz(cid:261)dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SłWoj(cid:297)ZU . . . . . . . . . . ustawa z 11.9.2003 r. o słu(cid:298)bie wojskowej (cid:298)ołnierzy zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593 ze zm.) StGB . . . . . . . . . . . . . . Strafgesetzbuch (niemiecki kodeks karny z 15.5.1871 r.) SwobDziałGospU . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej (tekst jedn. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) (cid:285)wKorU . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o (cid:286)wiadku koronnym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) UKA . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna (austriacka) o zbrodniach i przekroczeniach z 1871 r. XVII Wykaz skrótów UKS. . . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) Zasady techniki prawodawczej (Zasady) . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETPCz . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci MTK . . . . . . . . . . . . . . Mi(cid:266)dzynarodowy Trybunał Karny NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (IK) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Karnej SN (PS) . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie SN (PSIKiW) . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w poł(cid:261)czonym składzie Izby Karnej i Wojskowej SN (7) . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów SO . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma i publikatory AG . . . . . . . . . . . . . . . . Apelacja Gda(cid:276)ska Apel. Lub. . . . . . . . . . . Apelacja Lublin Apel. W-wa . . . . . . . . . Apelacja Warszawa Arch. Krym. . . . . . . . . Archiwum Kryminologii AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUNC . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. GP . . . . . . . . . . . . Biuletyn Generalnej Prokuratury BMS . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministra Sprawiedliwo(cid:286)ci BPK . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prawa Karnego BSN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego CPH . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawno-Historyczne CzPKiNP . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DPP . . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegl(cid:261)d Prawniczy Dz.ROP . . . . . . . . . . . . Dziennik Rozporz(cid:261)dze(cid:276) dla obszarów okupowanych w Polsce Dz.RGG . . . . . . . . . . . Dziennik Rozporz(cid:261)dze(cid:276) dla Generalnego Gubernatorstwa – Verord- nungsblatt für das Generalgouvernement Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy XVIII Wykaz skrótów ECR . . . . . . . . . . . . . . . European Court Reports EP . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Gł. S(cid:261)d. . . . . . . . . . . . . Głos S(cid:261)downictwa GP . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna GPr . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gda(cid:276)skie Studia Prawnicze GSiPen. . . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa i Penitencjarna GSW . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa Warszawska Iuris Effectus . . . . . . . . Iuris Effectus. Kwartalnik Krajowej Szkoły S(cid:261)downictwa i Prokuratury Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KF . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Filozoziczny KHKM . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Historii Kultury Materialnej KPCiK . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Cywilnego i Karnego KPPubl . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty S(cid:261)dowe M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski Med. . . . . . . . . . . . . . . Mediator MHI . . . . . . . . . . . . . . Miscellanea Historica-Iuridica MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NKPK . . . . . . . . . . . . . Nowa Kodyikacja Prawa Karnego NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ . . . . . . . . . . . . . . . . Oficial Journal ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego S(cid:261)du Administracyjnego i Wojewódzkich S(cid:261)dów Administracyjnych OSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Apelacyjnych OSAW . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Apelacyjnego we Wrocławiu OSG. . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN. . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecze(cid:276) S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego – Izba Karna OSNPG . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Prokuratura Generalna OSNwSK. . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego w Sprawach Karnych OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich – Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)owych (1957–1989), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (od 1990) OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze. Tom 9
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: