Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00526 008436 10739926 na godz. na dobę w sumie
Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK - ebook/pdf
Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 261
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5687-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia zawiera rozważania na temat przestępstwa niegospodarności z art. 296 KK. Po uchyleniu przepisu art. 585 KSH (przestępstwo działania na szkodę spółki) przepisy art. 296 KK stały się jedynym karnoprawnym instrumentem ochrony podmiotów gospodarczych przed nadużyciami ze strony menedżerów. Jednocześnie w ostatnich kilku latach ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie istotnych zmian w treści znamion art. 296 KK. Książka jest analizą nowego kształtu i zakresu kryminalizacji zachowania sprowadzającego się do niegospodarnego zarządzania cudzym majątkiem.

Niniejsza pozycja będzie przydatna w pracy prokuratorów, sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami nadużyć ze strony osób zarządzających cudzymi sprawami majątkowymi. Niewątpliwie publikacja ta skierowana jest także do wyższego i średniego personelu zarządzającego cudzymi sprawami majątkowymi oraz podmiotów gospodarczych oddających w zarząd swój majątek osobom trzecim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK IWONA  SEPIOŁO Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE IWONA SEPIOŁO • PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Polecamy nasze publikacje: Krystian Markiewicz ZASADY ORZEKANIA W POSTĘPOWANIU NIEPROCESOWYM Maciej Siwicki CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Jacek Bąk (red.), Aleksandra Stepanów EUROPEJSKIE PRAWO FINANSOWE Przemysław Feliga STANOWISKO PRAWNE SYNDYKA W PROCESIE DOTYCZĄCYM MASY UPADŁOŚCI Paweł Daniel WSTRZYMANIE WYKONANIA AKTU LUB CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM Piotr Horosz WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONE PRAWAMI ZASTAWNICZYMI W UPADŁOŚCI Justyna Kurek OCHRONA PRZED NIEZAMÓWIONĄ KORESPONDENCJĄ W KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ www.ksiegarnia.beck.pl PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK IWONA SEPIOŁO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Publikacja dofinansowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5686-0 ISBN e-book 978-83-255-5687-7 Spis treści Przedmowa   .................................................................................................................  Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Wykaz literatury   ........................................................................................................  Wykaz orzecznictwa  .................................................................................................  Rozdział I. Zagadnienia wstępne   ...........................................................................  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Rys historyczny  ............................................................................................  I.  Kryminalizacja nadużycia zaufania przed 1932 r.  ......................  II.  Kodeks karny z 1932 r. .....................................................................  III.  Kodeks karny z 1969 r.  ....................................................................  I.  Ustawa o ochronie obrotu gospodarczego z 1994 r.  ...................  § 3.  Regulacje kodeksowe państw obcych  ......................................................  I.  Rosyjski Kodeks karny  ....................................................................  II.  Francuski Kodeks karny  .................................................................  III.  Niemiecki Kodeks karny  .................................................................                § 4.  Problematyka karnoprawnej ochrony obrotu gospodarczego  przepisami art. 296 KK  ..............................................................................  Rozdział II. Przedmiot ochrony przepisów art. 296 KK   ..................................  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Rodzajowy przedmiot ochrony w postaci podstaw prawidłowego  obrotu gospodarczego  ................................................................................  § 3.  Indywidualny przedmiot ochrony w postaci interesów majątkowych  przedsiębiorcy  ..............................................................................................  Rozdział III. Podmioty czynów zabronionych z art. 296 KK   .........................  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Znamię „zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością  gospodarczą”  ................................................................................................  § 3.  Obowiązki i uprawnienia w zakresie zajmowania się sprawami  podmiotu gospodarczego  ..........................................................................  § 4.  Ustawa, umowa i decyzja właściwego organu jako źródła  zobowiązania menedżera do zajmowania się sprawami podmiotu  gospodarczego  .............................................................................................  IX XIII XIX XL 1 1 1 1 2 5 9 14 14 18 20 23 31 31 34 54 61 61 61 68 74  Spis treści § 5.  Pełnomocnictwo jako źródło zobowiązania menedżera do  zajmowania się sprawami majątkowymi podmiotu gospodarczego  a odpowiedzialność na podstawie art. 296 KK  ......................................  § 6.  Źródła uprawnień i obowiązków o charakterze formalnym  i faktycznym  .................................................................................................  § 7.  Nieformalne kryteria prawidłowego gospodarowania ..........................  § 8.  Podmioty działające na podstawie ustawy, umowy i decyzji  właściwego organu  ......................................................................................  § 9.  Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca  osobowości prawnej  ....................................................................................  Rozdział IV. Strony przedmiotowe czynów zabronionych z art. 296 KK   ....  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Czynność sprawcza polegająca na niedopełnieniu obowiązków  lub nadużyciu uprawnień ...........................................................................  § 3.  Przedmiot czynności sprawczej  ................................................................  § 4.  Szkoda majątkowa jako skutek czynności sprawczej  ............................  I.  Charakter i pojęcie szkody  .............................................................  II.  Rozmiar szkody  ................................................................................  III.  Przyczynowość i przypisanie szkody  ............................................        § 5.  Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia  znacznej szkody jako skutek czynności sprawczej z art. 296 § 1a KK ..  Rozdział V. Strony podmiotowe czynów zabronionych z art. 296 KK   ..........  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Umyślność  ....................................................................................................  § 3.  Nieumyślność  ..............................................................................................  Rozdział VI. Formy stadialne i zjawiskowe związane z art. 296 KK   .............  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Formy stadialne  ...........................................................................................  I.  Przygotowanie  ..................................................................................  II.  Usiłowanie  .........................................................................................  § 3.  Formy zjawiskowe  .......................................................................................  I.  Menedżer jako sprawca kierowniczy i polecający  ......................  II.  Współsprawstwo  ..............................................................................  III.  Menedżer jako pomocnik  ...............................................................  I.  Menedżer jako podżegacz  ...............................................................  Rozdział VII. Zbiegi przepisów art. 296 KK z innymi przepisami prawa   ...  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Zbieg art. 296 KK z art. 23 ust. 1 ZNKU  .................................................              I 79 82 90 96 100 105 105 105 119 120 120 128 132 137 143 143 143 147 153 153 154 154 154 155 155 158 162 163 165 165 165 Spis treści § 3.  Zbieg art. 296 KK z art. 296a KK  ..............................................................  § 4.  Zbieg art. 296 KK z art. 300 i 301 KK  ......................................................  § 5.  Zbieg art. 296 KK z art. 303 § 2 KK ..........................................................  § 6.  Zbieg art. 296 KK z art. 270 KK  ................................................................  § 7.  Zbieg art. 296 KK z art. 231 KK  ................................................................  § 8.  Zbieg art. 296 KK z art. 278 i 284 KK  ......................................................  Rozdział VIII. Cechy przestępne czynów zabronionych z art. 296 KK   ........  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Bezprawność w przestępstwie niegospodarności  ..................................  I.  Wprowadzenie  ..................................................................................  II.  Stan wyższej konieczności  ..............................................................  III.  Zgoda pokrzywdzonego  ..................................................................  I.  Dopuszczalne ryzyko  ......................................................................  .  Działanie w ramach uprawnień i obowiązków  ...........................  § 3.  Społeczna szkodliwość czynu  ...................................................................  § 4.  Zawinienie sprawcy  ....................................................................................  I.  Wprowadzenie  ..................................................................................  II.  Stan wyższej konieczności ...............................................................  III.  Błąd co do znamion ustawowych. Błąd co do kontratypu  i ekskulpacji. Nieświadomość bezprawności ...............................  Rozdział IX. Reakcja karnoprawna   ......................................................................  § 1.  Wstęp  .............................................................................................................  § 2.  Sankcje karne z art. 296 KK  ......................................................................  I.  Sankcja karna z art. 296 § 1 KK  .....................................................  II.  Sankcja karna z art. 296 § 1a KK  ...................................................  III.  Sankcja karna z art. 296 § 2 KK  .....................................................  I.  Sankcja karna z art. 296 § 3 KK  .....................................................  .  Sankcja karna z art. 296 § 4 KK  .....................................................  § 3.  Środki karne za przestępstwo z art. 296 KK  ...........................................  § 4.  Czynny żal z art. 296 § 5 i art. 307 KK  ....................................................  § 5.  Tryb ścigania przestępstwa z art. 296 KK  ...............................................  § 6.  Odpowiedzialność karna z art. 296 KK a sprawy wszczęte na  podstawie art. 585 KSH  ..............................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  § 1.  Wnioski  .........................................................................................................  § 2.  Postulaty de lege ferenda  ............................................................................  Indeks rzeczowy   ........................................................................................................                            166 167 167 167 168 168 169 169 169 169 170 175 176 181 181 182 182 183 184 187 187 187 187 188 188 188 188 190 192 193 197 199 199 204 209 II Przedmowa Po uchyleniu ustawą z 9.6.2011 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych in- nych ustaw1 przepisu art. 585 KSH (przestępstwo działania na szkodę spółki), przepisy  art. 296 KK stały się jedynym karnoprawnym instrumentem ochrony interesów podmio- tów gospodarczych przed nieuczciwymi i szkodliwymi praktykami menedżerów. Wraz  z uchyleniem art. 585 KSH ustawodawca zdecydował się na przeprowadzenie istotnych  zmian w treści art. 296 KK, które w szczególności sprowadzają się do rozszerzenia zakresu  kryminalizacji tych ostatnich przepisów o zachowania niegospodarne, które nie skutkują  wyrządzeniem szkody, lecz jedynie doprowadzają do niebezpieczeństwa jej wyrządzenia.  W związku z powyższym, w ostatnim czasie odpowiedzialność karnoprawna za niegospo- darne zarządzanie cudzym mieniem zyskała nowy kształt i zakres, który wymaga nowej  teoretyczno-prawnej analizy.  Za potrzebą takiego opracowania przemawia również fakt, iż przepisy art. 296 KK od- noszą się do najbardziej typowej i zarazem karygodnej postaci naruszenia reguł obowiązu- jących w obrocie gospodarczym, o czym świadczy fakt, że przestępstwo niegospodarności  umieszczone zostało na czele rozdziału XXXI Kodeksu karnego określającego przestęp- stwa gospodarcze. Artykuł 296 KK jest jednym z najważniejszych, a zarazem najczęściej  wykorzystywanym w praktyce stosowania prawa przepisem chroniącym obrót gospodar- czy. Problematyka art. 296 KK jest więc głównym zagadnieniem związanym z kwestią kry- minalizacji obrotu gospodarczego i wymaga odpowiedzi na pytania charakterystyczne dla  wszystkich przestępstw gospodarczych. Z drugiej strony wszystkie problemy dotyczące  ochrony obrotu gospodarczego stają się aktualne na gruncie art. 296 KK. Okoliczności te  powinny wskazywać, że interpretacja znamion przestępstwa niegospodarności ma dla dok- tryny i judykatury olbrzymie znaczenie. Tymczasem przepisy art. 296 KK nie doczekały się  jeszcze kompleksowego opracowania2, choć ich konstrukcja i treść wywołuje nadal wiele  istotnych zastrzeżeń. Jednocześnie pozycja tego przestępstwa w systematyce przestępstw  przeciwko obrotowi gospodarczemu nie znajduje odzwierciedlenia w orzecznictwie sądów,  które porusza ten temat częściowo3.  1 Dz.U. Nr 133, poz. 767. 2 W 2010 r. ukazała się pierwsza na rynku wydawniczym pozycja monograficzna autorstwa  A. Zientary, Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 kodeksu karnego, Warszawa 2010. Opraco- wanie to co prawda zajmuje się tym przestępstwem wielopłaszczyznowo, ale – jak się wydaje – bardzo  pobieżnie. Na przykład omówienie kwestii zasadniczej, tj. istoty znamion „nadużycia uprawnień lub  niedopełnienia obowiązku”, obejmuje zaledwie dwie strony. Ponadto w monografii tej autorka kwestię  polityki kryminalnej i kryminologii omawia w kontekście wszystkich przestępstw gospodarczych, a nie  tylko art. 296 KK. W konsekwencji nie udziela ona odpowiedzi na najważniejsze pytania związane  z tym przestępstwem. 3 Trzeba zwrócić uwagę także na niewielką liczbę wszczętych postępowań przygotowawczych na  podstawie tych przepisów. Zob. statystyki na stronie www.policja.pl. IX W tym stanie rzeczy istnieje konieczność udzielenia odpowiedzi na następujące za- Przedmowa sadnicze pytania: 1.  Czy treść i konstrukcja art. 296 KK jest prawidłowa?  2.  Czy dopuszczalna wykładnia art. 296 KK pozwala na jego racjonalne stosowanie? 3.  Czy te przepisy karne są potrzebne i właściwe dla ochrony obrotu gospodarczego? 4.  Czy art. 296 KK powinien być zmieniony, ewentualnie wykreślony? Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania oparto na analizie dogmatyczno-praw- nej. Jednak monografia nie ogranicza się jedynie do naświetlenia dotychczas wyrażonych  w doktrynie poglądów i stanowisk. Zawiera również kilka rozwiązań autorskich, odnoszą- cych się zarówno do wykładni regulacji aktualnie obowiązujących, jak też formułuje pro- pozycje zmian w treści przepisów, wówczas gdy zdaniem autorki ingerencja ustawodawcy  wydaje się być pożądana. W pracy rozważania oparto na wszystkich regułach wykładni, ze  szczególnym uwzględnieniem wykładni funkcjonalnej, jako najbardziej pomocnej.  Dla wyjaśnienia powyższej problematyki analizę przeprowadzono za pomocą okreś- lonej struktury. W pierwszej kolejności odwołuje się ona do tradycyjnego rozbioru typu  czynu zabronionego na jego znamiona, tj. przedmiot ochrony, podmiot, strona przedmio- towa, strona podmiotowa. Następnie omówiono cechy przestępne czynu zabronionego, tj.  bezprawność, społeczną szkodliwość czynu oraz zawinienie sprawcy. Przedmiotem roz- ważań jest także kwestia zbiegu przepisów art. 296 KK z innymi przepisami prawa oraz  problematyka kar i środków karnych. Z uwagi na fakt, że przepisy art. 296 KK nawiązują do licznych rozwiązań przyjętych  w nieobowiązujących już ustawach karnych, rozważania dotyczące konstrukcji art. 296 KK  muszą być poprzedzone omówieniem poprzednio obowiązujących regulacji. W analizie tej  zwrócono również uwagę na rozwiązania przyjęte w ustawach karnych wybranych państw  europejskich.  Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów, których istotę można sprowadzić do  następujących zagadnień. W pierwszym rozdziale przedstawiono art. 296 KK w ujęciu historyczno-prawnym  i prawnoporównawczym. Szczególnie ważne jest zapoznanie się z modelem tego prze- pisu przyjętym w kodeksach europejskich. Sięgnięcie to tych źródeł może bowiem oka- zać się pomocne w rozstrzygnięciu wątpliwości pojawiających się na gruncie wykładni  omawianego przestępstwa, a w ostateczności pozwoli na sformułowanie wniosków de lege ferenda. W tym celu autorka sięga do rozwiązań ustawy karnej rosyjskiej, niemieckiej  i francuskiej, jako najbardziej zbliżonych do ustawodawstwa polskiego. W rozdziale tym  przedmiotem rozważań staje się także problematyka zasadności tego rodzaju kryminali- zacji. W szczególności należy zbadać, jakie wymogi i kryteria powinna spełniać tego ro- dzaju legislacja, aby nie zakłócała fundamentalnej dla gospodarki rynkowej zasady wol- ności gospodarczej. Rozdział drugi dotyczy przedmiotu ochrony czynów zabronionych z art. 296 KK,  w szczególności kwestii, czy przepisy te chronią tylko interesy związane z obrotem go- spodarczym, czy wszelkie interesy majątkowe, a więc zarówno te związane z prowadzoną  działalnością gospodarczą, jak i wszelkie inne transakcje dotyczące majątku mocodawcy.  W art. 296 KK posłużono się bowiem pojęciem „zajmowania się sprawami majątkowymi  lub działalnością gospodarczą”. Z jednej strony fakt umieszczenia tych przepisów w roz- X Przedmowa dziale zawierającym przestępstwa gospodarcze, sugeruje ograniczenie zastosowania art. 296  KK jedynie do ochrony interesów majątkowych przedsiębiorców, z drugiej strony jednak  użycie w tym zwrocie spójnika „lub” może wskazywać na szerszy zakres ochrony, nieogra- niczony do ochrony przedsiębiorców.  W rozdziale trzecim poruszono problematykę podmiotów czynów zabronionych  z art. 296 KK. W szczególności przedmiotem dogłębnej analizy stają się rozważania doty- czące istoty „zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą” pod- miotu gospodarczego, a ponadto treść i doniosłość źródeł uprawnień i obowiązków okre- ślających rolę pełnioną przez podmiot art. 296 KK. W tym miejscu należało także przyjrzeć  się temu, z jakimi podmiotami działającymi na podstawie ustawy, umowy lub decyzji wła- ściwego organu możemy mieć do czynienia na gruncie omawianego przestępstwa.  Wydaje się, że podstawowym problemem wykładni art. 296 KK jest odpowiednia in- terpretacja znamion określających przedmiotowy zakres kryminalizacji (strony przedmio- towej). Zagadnienie to zostało więc omówione w kolejnym rozdziale monografii. Przepisy  art. 296 KK zawierają opatrzony sankcją zakaz wyrządzenia szkody majątkowej oraz choć- by sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia takiej szkody (art. 296  § 1a KK) w wyniku zachowania polegającego na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu  obowiązków. Rozważenia wymaga tutaj kwestia istoty zachowania karalnego, sprowadza- jącego się do „nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków”, a ponadto proble- matyka szkody (lub sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wyrządzenia),  będącej skutkiem czynności sprawczej. W tej części pracy znajdą się rozważania dotyczące  przedmiotu czynności sprawczych, a więc czy sprawy majątkowe podmiotu gospodarczego  muszą odnosić się jedynie do czynności gospodarczych sensu stricto, czy ich przedmiotem  jest majątek pokrzywdzonego oraz co będzie przedmiotem takich zachowań – składniki  majątku czy dokumenty, informacja itp.  Przedmiotem piątego rozdziału jest odtworzenie treści znamion strony podmiotowej.  Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że art. 296 § 4 KK zawiera typ nieumyślny, co jest rozwią- zaniem dyskusyjnym. Typ nieumyślny prowadzi bowiem do rozszerzenia pola krymina- lizacji na zachowania będące przejawem niekompetencji lub podjęcia decyzji zbyt ryzy- kownych, którym nie towarzyszy zamiar wyrządzenia szkody majątkowej (lub chociażby  zamiar sprawdzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wystąpienia). Ustalić więc na- leży, czy nieumyślna realizacja znamion przedmiotowych w tym przypadku jest rozwią- zaniem słusznym, czy wymaga może ingerencji ustawodawcy. Rozdział szósty poświęcono formom zjawiskowym i stadialnym związanym z art. 296  KK. W rozdziale tym przedmiotem rozważań powinno być w szczególności zagadnienie  problematyki usiłowania. Na gruncie art. 296 KK usiłowanie będzie przybierać postać bez- pośredniego zmierzania do wyrządzenia szkody majątkowej lub bezpośredniego zmierza- nia do sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa jej wyrządzenia, przez nadużycie  uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Pojawia się zatem pytanie, czy także zmierza- nie do wyrządzenia szkody o wartości niższej niż znaczna pozwala na karanie za usiłowa- nie popełnienia tego przestępstwa. Należy mieć również na uwadze, że decydowanie może  przybierać formę współdecydowania. Ważną kwestią będzie więc wskazanie osób odpo- wiedzialnych za podjęcie bezprawnej decyzji gospodarczej, z czym wiąże się konieczność  ustalania formy prawnokarnej, jaką każda z osób współdecydujących wypełniła swoim  zachowaniem, z uwzględnieniem w szczególności współsprawstwa.  XI Przedmowa W rozdziale siódmym przedmiotem analizy jest tematyka zbiegu przepisów art. 296  KK z innymi przepisami prawa. Należy zauważyć, że znamiona omawianych przepisów  sprowadzają się do wyrządzenia szkody (sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa  wyrządzenia szkody) przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Ustawa  nie precyzuje jednak, w jaki sposób znamiona te mogą zostać wypełnione. Nie można więc  wykluczyć sytuacji, w której sposób, w jaki nadużyto uprawnień lub nie dopełniono obo- wiązków, będzie stanowić inne przestępstwo.  W kolejnym rozdziale umieszczono cechy przestępne czynów zabronionych z art. 296  KK. Do przypisania odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 296 KK, oprócz wy- pełnienia przez sprawcę wymienionych wcześniej znamion przedmiotowo-podmiotowych,  konieczne jest także, aby czyn był bezprawny, społecznie szkodliwy w stopniu większym  niż znikomy oraz zawiniony. W tej części pracy przedmiotem analizy powinno być więc  określenie, czy w przypadku art. 296 KK znajdą zastosowanie okoliczności wyłączające bez- prawność i winę. Kwestia ta będzie miała duże znaczenie w kontekście oceny zasadności  kryminalizacji tego rodzaju nieprawidłowości w gospodarowaniu. W praktyce stosunkowo  często dochodzi do sytuacji, gdy decyzje gospodarcze podejmowane są na granicy zacho- wań bezprawnych i dozwolonych. Przyjęcie więc, że na gruncie art. 296 KK okoliczności te  nie miałyby zastosowania, wpłynęłoby na znaczne rozszerzenie odpowiedzialności karnej  osób zarządzających cudzym majątkiem.  W ostatnim rozdziale omówiono problematykę kar, środków karnych, czynnego żalu  oraz trybu ścigania. Zasadność zwalczania przejawów przestępczości gospodarczej zależy  bowiem w dużej mierze od siły oddziaływania orzekanych kar i środków karnych na jej  sprawców. Ważne jest także, by nie zniechęciły one menedżerów do podejmowania ryzy- kownych, ale gospodarczo uzasadnionych decyzji. Nie można także bagatelizować wpły- wu przyjętego trybu ścigania na interes samego pokrzywdzonego tym przestępstwem.  Menedżer, dokonując zamachu na interes majątkowy uczestnika obrotu gospodarczego,  tak naprawdę atakuje ogół praw i interesów, które ten ostatni na zasadzie wolności gospo- darczej określa i kształtuje. W związku z powyższym przedmiotem oceny powinny być  więc instytucje czynnego żalu i trybu ścigania.  Powyższe rozważania kończą wnioski i postulaty de lege ferenda. Mojemu Promotorowi, Panu prof. dr. hab. Robertowi Zawłockiemu, pragnę ser- decznie podziękować za wszechstronną pomoc w przygotowaniu rozprawy. Bez inspi- racji, cennych wskazówek i życzliwości Pana Profesora powstanie niniejszej pracy nie byłoby możliwe. Iwona Sepioło XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) KH  .......................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 27.6.1934 r.  – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK  ........................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553  ze zm.) KK franc.  .............................  Kodeks karny francuski (Code pénal) KK ros.  ................................  Kodeks karny rosyjski z 13.6.1996 r. (Уголовный кодекс Русской Федерации) KK z 1932 r.  ........................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r.  – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK z 1969 r.  ........................  ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94  ze zm.) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPA  .....................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj- nego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPK  .....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.  Nr 89, poz. 555 ze zm.) KRO  .....................................  ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst  jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) KSH  .....................................  ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) OchrObrGU  .......................  ustawa z 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego  i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz.U. Nr 126,  poz. 615) PrUpNapr  ...........................  ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze  (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) StGB  ....................................  Kodeks karny niemiecki z 13.11.1998 r. (Strafgesetzbuch)  (Federalny Dziennik Ustaw I, s. 945, s. 3322) KomPrywU  ........................  ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst  jedn. Dz.U. z 2013 poz. 216) XIII Wykaz skrótów SwobGospU  ........................  ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej  (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) PrBank .............................  ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U.  z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) ZNKU  .................................  ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory Apel. W-wa  .........................  Apelacja Warszawa AUL  .....................................  Acta Universitatis Lodziensis Biul. Bank.  ..........................  Biuletyn Bankowy Biul. PK  ...............................  Biuletyn Prawa Karnego Biul. SN  ...............................  Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP .............................  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw GP  ........................................  Gazeta Prawna GSiP  .....................................  Gazeta Sądowa i Penitencjarna GS  ........................................  Gazeta Sądowa IIC  ........................................  International Review of Intellectual Property and Competition  Law Jur.  ........................................  Jurysta Kontr. Państw.  ....................  Kontrola Państwowa KPP  ......................................  Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP  ......................................  Krakowskie Studia Prawnicze KZS  ......................................  Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP  .....................................  Monitor Prawniczy MPH  ....................................  Monitor Prawa Handlowego NJW  .....................................  Neue Juristische Wochenschrift NP  ........................................  Nowe Prawo OSA  .....................................  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAK  ..................................  Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSN  .....................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC  ..................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP  ................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy OSNIK .................................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNKW  ..............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNPG  ...............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prokuratura Generalna OSNwSK  .............................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP  ......................................  Orzecznictwo Sądów Polskich XI Wykaz skrótów OSPiKA  ...............................  Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK  .....................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A  ................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Seria A Pal.  .......................................  Palestra PiP ........................................  Państwo i Prawo PiŻ  .......................................  Prawo i Życie PB .........................................  Prawo Bankowe PL  .........................................  Przegląd Legislacyjny PPH  .....................................  Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp.  ...................................  Prawo Spółek Probl. Praw.  ........................  Problemy Praworządności Prok. i Pr.  ............................  Prokuratura i Prawo Prz. Pol.  ...............................  Przegląd Policyjny PS  .........................................  Przegląd Sądowy PPK  ......................................  Przegląd Prawa Karnego  PUG  .....................................  Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej.  .......................................  Rejent RPiE  .....................................  Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS  ...................................  Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp.  ................................  Rzeczpospolita SC  .........................................  Studia Cywilistyczne SI  ..........................................  Studia Iuridica WPP  ....................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy ZN ASW  .............................  Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych  ZN WSP  ..............................  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZO  ........................................  Zbiór Orzecznictwa 3. Organy orzekające BGH .....................................  niemiecki Związkowy Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) SA  ........................................  Sąd Apelacyjny SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty art.  ........................................  artykuł  b.  ..........................................  były cyt.  .......................................  cytowany (-a, -e)  ds.  .........................................  do spraw X Wykaz skrótów franc. ....................................  francuski itd.  ........................................  i tak dalej itp.  ........................................  i temu podobne m.in.  ....................................  między innymi n.  ..........................................  następny (-a, -e)  Nb  ........................................  numer brzegowy niem. ....................................  niemiecki niepubl.  ...............................  niepublikowany  nin.  .......................................  niniejszy  np.  ........................................  na przykład  Nr  .........................................  numer  orz.  .......................................  orzeczenie  pkt  ........................................  punkt  podkr.  ..................................  podkreślenie por.  .......................................  porównaj  post.  .....................................  postanowienie  poz.  ......................................  pozycja  pt.  .........................................  pod tytułem przyp.  ...................................  przypis r.  ...........................................  rok   red.  .......................................  redakcja  Rn. ........................................  Randnummer (numer brzegowy) ros.  .......................................  rosyjski s.  ...........................................  strona (-y)  S.A.  ......................................  spółka akcyjna  sp. z o.o.  ...............................  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  uchw.  ...................................  uchwała  ust.  .......................................  ustęp  w.  ..........................................  wiek w zw.  ....................................  w związku wyr.  ......................................  wyrok  t.  ...........................................  tom  tekst jedn.  ............................  tekst jednolity  tj.  ..........................................  to jest tzn.  .......................................  to znaczy tzw.  .......................................  tak zwany (-a, -e) z.  ...........................................  zeszyt  zd.  ........................................  zdanie  XI Wykaz skrótów ze zm.  ..................................  ze zmianami  zob.  ......................................  zobacz  §  ...........................................  paragraf  XII Wykaz literatury1 Adamski A., Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, Toruń  Adamski T., Kontrakt menedżerski, Pr. Sp. 1998, Nr 12 Allerhand M., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 2, Bielsko-Biała 1991 Allmendinger J., Corell C., Kohlmann D., Müller T., Mundt L., Komentarz do § 266,  http:/www.strafrecht-online.org Andrejew I., Kwalifikacja prawna czynu przestępnego, Warszawa 1987 Andrejew I., O niektórych nowych teoriach przedmiotu ochrony w prawie karnym, PiP  2003 1978 1958, Nr 1 Andrejew I., Podstawowe pojęcia nauki o przestępstwie, Warszawa 1988 Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1973 Andrejew I., Rozpoznanie znamion przestępstwa, Warszawa 1968 Andrejew I., Sporne kwestie w kodeksie karnym, PiP 1970, Nr 7 Andrejew I., Unormowanie błędu we współczesnym prawie karnym, PiP 1979, Nr 5 Andrejew I., Ustawowe znamiona przestępstwa, Warszawa 1959 Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa  Andrejew I., Kubicki L., Waszczyński J. (red.), System prawa karnego. O przestępstwach  w szczególności, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989 Andrejew I., Świda W., Wolter W., Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973 Bachrach A., Przestępstwo niegospodarności. Wykładnia art. 217 k.k. i wytyczne Sądu  Najwyższego, PiP 1977, Nr 2 Bachrach A., Przestępczość gospodarcza. Pojęcie i próba systematyki, PiP 1967, Nr 6 Bafia J., Problemy kryminologii. Dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa 1978 Bafia J., Przestępstwa gospodarcze. Komentarz, Warszawa 1960 Bafia J., Przestępstwa gospodarcze w projekcie kodeksu karnego, NP 1968, Nr 5 Bafia J., Przestępstwa gospodarcze w k.k. z 1969 r., Warszawa 1970 Bafia J., Hochberg L., Przestępstwa gospodarcze. Komentarz, Warszawa 1960 Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1977 Baka W., Węzłowe kwestie racjonalności w kierowaniu gospodarką narodową, [w:] B. Kamiń- ski, A. Łukaszewicz (red.), Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa  1980 Barcik A., Etyka w zarządzaniu biznesem, Bielsko-Biała 1999 1 Wykaz ten zawiera nie tylko pozycje powoływane w pracy, ale również te, z których przy pisaniu  rozprawy korzystałam i bez których jej powstanie nie byłoby możliwe.  XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestępstwo niegospodarności z art. 296 KK
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: