Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00485 009590 11021164 na godz. na dobę w sumie
Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska - ebook/pdf
Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 356
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4413-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zagadnienie, „Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska”, mieści się w zakresie tematycznym: wzajemny stosunek prawa międzynarodowego i prawa wewnętrznego, oraz celuje w sens i istotę dziedziny jaką jest prawo międzynarodowe publiczne.

W monografii poddano wszechstronnej charakterystyce zasadę prymatu prawa międzynarodowego i zanalizowano jej związki z zasadą pacta sunt servanda a także jej relacje z koncepcją suwerenności państwa. Pokazano metody, którymi zapewnia się skuteczność prawa międzynarodowego w sferze wewnętrznej poszczególnych państw, wskazując walory i mankamenty tych metod oraz związane z nimi problemy teoretyczne i praktyczne. Przeanalizowano aktualne polskie rozwiązania konstytucyjne odnoszące się do stosowania prawa międzynarodowego w polskim porządku prawnym, wyprowadzając z nich wnioski o przydatności praktycznej i naukowej. Zaprezentowano proces nauczania prawa międzynarodowego publicznego w Polsce, szczególnie skupiając uwagę na kształceniu w ramach systemu aplikacji, co jest zagadnieniem, z perspektywy prawa międzynarodowego publicznego, poruszanym rzadko. Badano także czy mechanizmy i zasady właściwe dla prawa europejskiego mogłyby one stanowić inspirację dla wypracowania podobnych rozwiązań na gruncie prawa międzynarodowego. Sformułowano postulaty de lege ferenda.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRZESTRZEŃ OPERACYJNA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO PERSPEKTYWA POLSKA BRYGIDA  KUŹNIAK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BRYGIDA KUŹNIAK • PRZESTRZEŃ OPERACYJNA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO. PERSPEKTYWA POLSKA Polecamy nasze publikacje z tej serii: Piotr Stępniak ŚRODKI PENALNE WE FRANCJI I POLSCE. DOKTRYNA, LEGISLACJA, PRAKTYKA Leszek Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE Bronisław Bartusiak KARA ŚMIERCI W ŚWIETLE SPORU O RACJONALIZACJĘ KARY Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Katarzyna Witkowska-Rozpara PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU A POLITYKA KARNA Marcin Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA www.ksiegarnia.beck.pl PRZESTRZEŃ OPERACYJNA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO PERSPEKTYWA POLSKA BRYGIDA KUŹNIAK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Wydawca: Anna Kamińska Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4412-6 ISBN e-book 978-83-255-4413-3 Spis treści Wykaz literatury ................................................................................................. IX Wykaz skrótów .................................................................................................... XXIII Wstęp ......................................................................................................................... XXII Rozdział I. Prawo międzynarodowe publiczne – istota oraz relacja z prawem krajowym ................................................................. § 1. Różne koncepcje podstaw prawa międzynarodowego publicznego ............................................................................................. § 2. Monizm, dualizm ................................................................................... § 3. Prymat prawa międzynarodowego publicznego ....................... § 4. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział II. Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego .. § 1. Wprowadzenie ........................................................................................ § 2. Multicentryczność ................................................................................. § 3. Problemy związane z implementacją prawa międzynarodowego .............................................................................. § 4. Metody implementacji prawa międzynarodowego .................. I. Recepcja ......................................................................................... II. Metody pozarecepcyjne ........................................................... III. Uwagi terminologiczne ............................................................ I. Metody recepcyjne a pozarecepcyjne ................................. . Metody monistyczne i dualistyczne ..................................... § 5. Podsumowanie ....................................................................................... Rozdział III. Pozostałe cechy swoiste prawa międzynarodo- wego publicznego ....................................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................ § 2. Sądownictwo międzynarodowe ...................................................... § 3. Katalog źródeł prawa międzynarodowego publicznego ........ I. Zwyczaj międzynarodowy ...................................................... II. Procedura zawarcia traktatu .................................................. 1. Negocjacje ............................................................................... 1 1 7 13 85 89 89 90 94 113 114 119 121 123 125 131 137 137 138 151 160 168 172  Spis treści 2. Ustalenie autentyczności tekstu ...................................... 3. Podpisanie ............................................................................... 4. Ratyfikacja bądź zatwierdzenie ....................................... III. Ogólne zasady prawa ................................................................. I. Uchwały organizacji międzynarodowych ......................... . Inne ewentualne źródła ........................................................... I. Kwestia hierarchii źródeł prawa ........................................... 173 174 175 176 177 179 180 § 4. Katalog podmiotów prawa międzynarodowego publicznego ............................................................................................. 182 § 5. Specyfika normy międzynarodowoprawnej i jej otoczenia prawnego .................................................................................................. 188 Rozdział IV. Prawo międzynarodowe publiczne w polskim porządku prawnym w świetle polskich aktów prawnych oraz literatury przedmiotu ................................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................ § 2. Postanowienia konstytucyjne – analiza krytyczna ................... I. Zwyczaj międzynarodowy ...................................................... II. Umowa międzynarodowa ........................................................ III. Uchwały organizacji międzynarodowych ......................... I. Wykaz problemów pozostawionych do rozstrzygnięcia na gruncie praktyki ................................................................... § 3. Podręczniki do prawa międzynarodowego publicznego – przegląd i charakterystyka ............................................................. I. Wnioski ........................................................................................... Rozdział V. Nauczanie prawa międzynarodowego publicznego w Polsce – przegląd i charakterystyka ........................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................ § 2. Nauczanie prawa międzynarodowego publicznego 193 193 194 194 198 206 207 208 217 219 219 w polskich szkołach wyższych ......................................................... 222 § 3. Nauczanie prawa międzynarodowego publicznego w systemie kształcenia przyszłych sędziów i innych prawników praktyków ........................................................................ I. Aplikacja ogólna oraz sędziowska i prokuratorska ........ II. Aplikacja adwokacka ................................................................. III. Aplikacja radcowska .................................................................. I. Aplikacja notarialna ................................................................... . Aplikacja legislacyjna ................................................................ I. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna ................................. 233 234 241 244 248 250 252 I Spis treści II. Pozostałe aplikacje ..................................................................... § 4. Wnioski ...................................................................................................... Rozdział VI. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie – wybrane aspekty ......................................................... § 1. Wprowadzenie ........................................................................................ § 2. Prawo europejskie jako samodzielna dyscyplina prawna ..... § 3. Zasady stosowania prawa Wspólnot i UE na płaszczyźnie krajowej ..................................................................................................... I. Zasada pierwszeństwa prawa UE ......................................... 1. Zasada pierwszeństwa a Trybunały Konstytucyjne .. II. Zasada skutku bezpośredniego ............................................. III. Zasada skutku pośredniego .................................................... I. Zasada odpowiedzialności państw za naruszenie prawa unijnego ............................................................................ § 4. Wnioski ....................................................................................................... Rozdział VII. Prymat prawa międzynarodowego – postulaty de lege ferenda .............................................................................................. Uwagi końcowe ................................................................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................ 254 255 259 259 260 269 270 276 289 296 298 302 313 317 319 II Wykaz literatury R. Alexy, Rechtreglen und Rechtprinzipien, „Archiv für Recht und Sozial- philosophie”, Beiheft 1985/25 R. Alexy, Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985 R. Alexy, Zum Begriff des Rechtsprinzips, „Rechtstheorie”, Beiheft 1979/1 L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2011 L. Antonowicz, Pojęcie i klasyfikacja sukcesji państw w prawie międzynaro- dowym, PSM 1981, Nr 2–3 L. Antonowicz, Pojęcie i klasyfikacja sukcesji państw w prawie międzynaro- dowym, [w:] Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pa- miątkowa prof. Renaty Sonnenfeld-Tomporek, (red.) J. Menkes, Warszawa 2006 L. Antonowicz, Zasada identyczności i ciągłości państw w prawie międzyna- rodowym, SM 1969, Nr 2 D. Anzilotti, Il dirittointernazionaleneigiudiziinterni, Bologna 1905 A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, Cambridge 2000 C. Banisiński, Pozycja prawa międzynarodowego w krajowym porządku praw- nym (w świetle Konstytucji z 1997 r.), Przegląd Prawa Europejskiego 1997, Nr 2 R. Bank, Der Fall Pinochet: Aufbruch zu neuen Ufern bei der ervolgung von Menschenrechtsverletzungen, ZaöR 1999, vol. 59, Nr 3 J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Warszawa 2008 J. Barcz, Przewodnik po Traktacie konstytucyjnym wraz z tekstem Traktatu, Warszawa 2005 J. Barcz, System prawny RFN wobec norm prawa międzynarodowego. Doktryna i praktyka konstytucyjna, Warszawa 1986 J. Barcz, Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Warszawa 2010 K. Becher, Przekształcenie normy prawa międzynarodowego w prawo we- wnętrzne, Problemy praworządności 1986, Nr 11 D. Benthlehem, International Law, European Community Law, National Law: Three Systems in Search of a Framework, [w:] International Law Aspects of the European Union, (red.) M. Koskenniemi, The Hague – Boston–London 1998 C. Berezowski, Prawo międzynarodowe publiczne, cz. I, Warszawa 1966 J. Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2007 IXIX Wykaz literatury A.Bianchi, Immunity versus Human Rights: The Pinochet Case, EJIL 1999, vol. 10 S. Biernat, Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, (red.) J. Barcz, Warszawa 2002 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005 J. Bodin Andegaweńczyk, Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, przekł. zbiorowy, wstęp Z. Izdebski, Warszawa 1958 P. Bogdanowicz, Klauzula rozłączności w relacjach między prawem międzyna- rodowym publicznym a prawem wspólnotowym, PiP 2007, z. 2 P. Bogdanowicz, M. Wiącek, Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowe- go a kompetencje Trybunału Konstytucyjnego (uwagi na tle postanowie- nia WSA w Poznaniu z 30.5.2008 r., I SA/Po 1756/07), Zeszyty naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009, Nr 3 I. Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford 2008 Th. Buergenthal, S.D. Murphy, Public International Law in a Nutshell, West Group. A Thompson Company 2006 R. Bujalski, P. Błędzki, Traktat z Lizbony. Ujednolicone teksty Aktów Podsta- wowych Unii Europejskiej, Warszawa 2008 C. Bynkershoek, De dominiomaris (1702)/C. Bynkershoek, De dominioma- ris, Oxford 1933 C. Bynkershoek, Quaestionum Iuris publici libri duo (1737)/C. Bynkershoek, Quaestionum Iuris publici libri duo, Oxford 1930 Kommentar zu EU-ertrag und EG-ertrag, (red.) Ch. Calliess, M. Ruffert, Darmstadt 2002 E. Cała-Wacinkiewicz, Charakter prawny Unii Europejskiej w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2007 E. Cała-Wacinkiewicz, Podstawy systemu prawa międzynarodowego. Pytania. Testy. Tablice, Warszawa 2007 A. Całus, Hierarchia w prawie Unii Europejskiej, [w:] Współczesne wyzwa- nia europejskiej przestrzeni prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin prof. Eugeniusza Piontka, (red.) A. Łazowski, R. Ostrihansky, Kraków 2005 A. Cassese, International Law, Oxford 2005 W. Czapliński, Multiplikacja sądów międzynarodowych – szansa czy zagro- żenie dla jedności prawa międzynarodowego, [w:] Rozwój prawa między- narodowego – jedność czy fragmentacja?, (red.) J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2007 W. Czapliński, R. Ostrihansky, P. Saganek, A. Wyrozumska, Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo, Warszawa 2001 W. Czapliński, Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w projekcie Konstytucji RP. Uwagi na tle artykułu Anny Wyrozumskiej, PiP 1997, z. 2 W. Czapliński, Prawo UE a prawo międzynarodowe – uwagi na tle wyroku ETS z 3.9.2008 r., w połączonych sprawach C-402/05 Y.A. Kadi v. Radzie UE i C-415/05 P. Yusuf i Al. Bakaraat v. Radzie EU, Europejski Przegląd Sądowy 2010, Nr 4 X Wykaz literatury W. Czapliński, Sukcesja państwa w sprawach innych niż traktaty, SM 1983, Nr 4 W. Czapliński, Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na prawo polskie, [w:] Tworzenie prawa w Polsce – ocena i proponowane kierunki zmian. Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, (oprac.) S. Wronkowska, Przegląd Legislacyjny2006, Nr 1 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Sędzia krajowy wobec prawa międzynarodo- wego, Warszawa 2001 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004 W. Czapliński, Z praktyki stosowania prawa międzynarodowego w polskim systemie prawnym, PiP 1998, z. 2 M. Czepelak, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego między- narodowego, Warszawa 2008 E. Cziomer, L. Zybilkiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodo- wych, Warszawa–Kraków 2000 G. Dahm, (J. Delbrück, R. Wolfrum – wydanie nowe uzupełnione i zmienione), ölkerrecht. Band I/1. Die Grundlagen. Die ölkerrechtssubjekte, Berlin– New York 1989 P. Daillier, A. Pellet, Droit International Public, Paris 2002 P. Daranowski, Norma samowykonalna w krajowym porządku prawnym, PSM 1987, Nr 2 M.A. Dauses, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo niemieckie w świetle nie- mieckiego porządku konstytucyjnego, PPE 1998, Nr 1(4) R. David, G.Grasmann, Einfürung in die grossen Rechtsysteme der Gegenwart, Munchen 1988 K. Doehring, ölkerrecht, Heidelberg 1999 W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Lex Omega A. Dudzic, A. Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011 R. Dworkin, A Matter of Principle, Oksford 1986 R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Londyn 1978 L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958 L. Ehrlich, Prawo narodów, Kraków 1947 Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS). Krótki przewod- nik, opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu, sfinansowany w ramach funduszy Programu SOCRATES-Erasmus, Warszawa 2006 P. Filipek, B. Kuźniak, Prawo międzynarodowe publiczne. Testy. Kazusy. Tablice. Słownik, Warszawa 2010 H. de Fiumel, J. Makarczyk, Problem obowiązywania norm prawnomiędzy- narodowych w krajowym porządku prawnym. Referat przedstawiony na ogólnopolskiej konferencji nt. „Przemiany we współczesnym prawie mię- dzynarodowym”, Jabłonna 31.5–2.6.1985 r. M. Frankowska, Artykuły Komisji Prawa Międzynarodowego dotyczące odpo- wiedzialności państw – nowa forma kodyfikacji prawa międzynarodowe- XI Wykaz literatury go?, [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, (red.) J. Menkes, Warszawa 2007 M. Frankowska, Prawo traktatów, Warszawa 2007 J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego. Zarys wy- kładu, Toruń 1996 J. Galster, Stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego w świetle ustawy zasadniczej RFN, PiP 1991, z. 9 J. Galster, Ustawa zasadnicza RFN wobec umów międzynarodowych, PiP 1993, z. 3 J. Gilas, Prawo międzynarodowe, Toruń 1999 P. Gilowski, Podstawy prawne Unii Europejskiej oraz Zasady stosowania prawa Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, (red.) A. Kuś, Lublin 2010 W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2011. M. Górka, Relacje między prawem wspólnotowym a prawem krajowym państw członkowskich, [w:] Konstytucja. Trybunał konstytucyjny. Zbiór studiów, (red.) C. Banasiński, J. Oniszczuk, Warszawa 1998 G. Grabowska, Obowiązywanie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji RP. Studium porównawcze, Prawo Administracja Kościół 2000, Nr 4 G. Grabowska, Podmiotowość Unii Europejskiej w świetle prawa międzyna- rodowego, [w:] Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, (red.) J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2003 D.W. Greig, International Law, London 1976 H. Grotius, De iure belliacpacislibritres (1625)/H. Grocjusz, O prawie wojny i pokoju (tłum. R. Bierzanek), Warszawa 1957 H. Grotius, Mare liberum (1609)/H. Grocjusz, Wolność mórz (tłum. R. Bierzanek), Warszawa 1955 P. Guggenheim, Lehrbuch des ölkerrechts, Bazylea 1948 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, London 2010 G.W.F. Hegel, Zasady filozofii prawa (tłum. A. Landman), Warszawa 1969 M. Herdegen, ölkerrecht, München 2002 K. Ipsen, ölkerrecht, München 1999 H. Isak, Pozycja i skuteczność prawa międzynarodowego w odniesieniu do krajowego systemu prawnego (modele monistyczne i dualistyczne) cz. I, [w:] Wzajemne relacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz pra- wa krajowego. Hierarchia norm oraz stosowanie prawa przez sądy, (red.) A. Jeneralczyk-Sobierajska, Łódź 1998 Y. Iwasawa, The Relationship Between International Law and National Law: Japanese Experiences, British Year Book of International Law 1993 T. Jaroszyński, Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce, Warszawa 2011 J. Jaskiernia, Suwerenność narodu a koncepcja „państwa postsuwerennego”, PiP 2006, z. 10 XII Wykaz literatury P.J.G. Kapteyn, P. VerLoren van Themaat, Introductiontothe Law of the European Communities, London 1998 K. Karski, Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa między- narodowego (rec. J. Sandorski), RPEiS 2010, Nr 3 S. Kaźmierczyk, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa wewnętrznego Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Acta Universitatis ratislaviensis 1968, Nr 91 H. Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des ölkerrechts, Tübingen 1920 H. Kelsen, Les rapports du systčme entre le droit interne et le droit internatio- nal public, RdC 1926/I, t. 14 H. Kelsen, Théorie du droit international public, RdC 1953/III, t. 84 M.M. Kenig-Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2008 K. Kijowski, Prawo międzynarodowe, prawo wspólnotowe, prawo krajowe – wzajemny stosunek oddziaływania. Sądowa i pozasądowa kontrola pra- wa wspólnotowego, Prokurator. Kwartalnik Stowarzyszenia Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej 2006, Nr 3 Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego, (oprac.) K. Kocot, K. Wolfke, Wrocław–Warszawa 1978, [w:] A. Przyborowska-Klimczak, Prawo międzynarodowe publiczne wybór dokumentów, Lublin 2008 J. Kolasa, Ku koncepcji międzynarodowego prawa uchwalanego, Acta Univer- sitatis Wratislaviensis Nr 643, Prawo CXI, 1984 J. Kolasa, Unia Europejska na tle rozwoju prawa i społeczności międzynaro- dowej, [w:] Prawo międzynarodowe publiczne a prawo europejskie, (red.) J. Kolasa, A. Kozłowski, Wrocław 2003 T.T. Koncewicz, Adwokat przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jak mówić, aby być zrozumiałym i pożytecznym?, Palestra 2009, Nr 1/2 T.T. Koncewicz, Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości: nietypowa międzyna- rodowa, czy szczególna wspólnotowa?, Palestra 2006, Nr 9 /1 T.T. Koncewicz, „Sędziowski aktywizm”, czyli wspólnotowe czynienie spra- wiedliwości, Palestra 2007, Nr 1/2 Konferencja naukowa dotycząca „Przemian we współczesnym prawie międzyna- rodowym” zorganizowana przez Instytut Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – 30.5–2.6.1985 r. Konstytucja Królestwa Danii, (red.) M. Grzybowski, Warszawa 2002 Konstytucja Królestwa Holandii, (red.) A. Głowacki, Warszawa 2003 Konstytucja Królestwa Szwecji, (red.) K. Dembiński, M. Grzybowski, Warszawa 2000 Konstytucja Niemiec, (red.) S. Bożyk, Warszawa 1993 Konstytucja Republiki Finlandii, (red.) J. Osiński, Warszawa 2003 Konstytucja Republiki Włoskiej, (red.) Z. Witkowski, Warszawa 2004 D. Kornobis-Romanowska, Sąd krajowy w prawie wspólnotowym, Kraków 2007 M. Kowalski, Efektywność czy omnipotencja – uwagi dotyczące interpreto- wania i stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na przykła- XIII Wykaz literatury dzie art. 8, [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, (red.) J. Menkes, Warszawa 2007 J. Kranz, Suwerenność w dobie przemian, [w:] Suwerenność i ponadnarodo- wość a integracja europejska, (red.) J. Kranz, Warszawa 2006 E. Krzysztofiak, System ochrony prawnej w Unii Europejskiej, [w:] Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, (red.) A. Kuś, Lublin 2010 A. Kustra, Kolizje norm konstytucyjnych i wspólnotowych w ujęciu teoretycz- noprawnym, Europejski Przegląd Sądowy 2007, Nr 5 A. Kustra, Wokół problemu multicentryczności systemu prawa, PiP 2006, z. 6 A. Kustra, Wykładnia prawa wspólnotowego a interpretacja międzynarodowe- go prawa traktatowego, Jurysta 2008, Nr 4 B. Kuźniak, A. Capik, Traktat Amsterdamski. Komentarz. Tom I, Warszawa 2000 B. Kuźniak, Kazus z zakresu prawa międzynarodowego publicznego – po- nowne przyjęcie członka pierwotnego w poczet członków ONZ, EP 1994, Nr 4 B. Kuźniak, M. Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008 B. Kuźniak, Nauczanie o stosowaniu prawa międzynarodowego publicznego w polskim systemie prawnym – aspekty praktyczne, [w:] Nauka prawa mię- dzynarodowego u progu XXI wieku, (red.) E. Dynia, Rzeszów 2003 B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2012 B. Kuźniak, Powojenne Niemcy a ciągłość i identyczność państwa, PiP 1996, z. 11 B. Kuźniak, Rada Europy i Europejska Konwencja Praw Człowieka wobec Karty Praw Podstawowych, [w:] Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności eu- ropejskiej, (red.) I. Głuszyńska, K. Lankosz, Bielsko-Biała 2008 B. Kuźniak, M. Żywioł, K. Lankosz, Stanisław Edward Nahlik (1911–1991). Profile presentation – written on November 5, 2007 (Professor Nahlik’s de- ath an niversary), Miscellanea Iuris Gentium 2007–2008, No. X–XI R. Kwiecień, Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym pań- stwa polskiego, Warszawa 2000 R. Kwiecień, Monizm i dualizm a miejsce prawa międzynarodowego w pol- skim porządku prawnym pod rządami Konstytucji z 1997 r., [w:] Prawo mię- dzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, (red.) J. Menkes, Warszawa 2007 R. Kwiecień, Prawo międzynarodowe a porządek prawny państwa (zagadnie- nia teoretyczne), Studia prawnicze 1997, Nr 3–4 R. Kwiecień, Suwerenność państwa. Rekonstrukcja i znaczenie idei w prawie międzynarodowym, Kraków 2004 R. Kwiecień, Teoria i filozofia prawa międzynarodowego, Warszawa 2011 R. Kwiecień, Transformacja umów międzynarodowych jako forma stanowienia prawa w państwie (z uwzględnieniem praktyki polskiej), PiP 1997, z. 4 M. Lachs, Rzecz o nauce prawa międzynarodowego, Wrocław–Warszawa– –Kraków–Gdańsk–Łódź 1986 XI Wykaz literatury W. Lang, Wokół multicentryczności systemu prawa. Polemika, PiP 2005, z. 7 W. Lang, J.Wróblewski, S. Zawadzki,Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986 K. Lankosz, Dualizm i monizm we współczesnej praktyce międzynarodowej, [w:] Rozwój prawa międzynarodowego – jedność czy fragmentacja?, (red.) J. Kolasa, Wrocław 2007 P. Lardy, La force obligatoire du droit international au droit interne, Paris 1966 Leksykon prawa międzynarodowego publicznego, (red.) D. Pyć, A. Przyborowska- -Klimczak, Warszawa 2012 C.-O. Lenz, Pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, bezpośrednie i pośrednie skutki stosowania prawa wspólnotowego oraz jego stosunek do krajowego prawa konstytucyjnego, [w:] Wzajemne re- lacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz prawa krajowego. Hierarchia norm oraz stosowanie prawa przez sądy, (red.) A. Jeneralczyk- -Sobierajska, Łódź 1998 E. Lis, Atrybucja odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państwa za akty sprzeczne z prawem międzynarodowym, [w:] Prawo międzynarodo- we i wspólnotowe wobec wyzwań współczesnego świata, (red.) E. Dynia, Rzeszów 2009 B. Liżewski, Prawo międzynarodowe w polskiej praktyce sądowej, Lublin 2005. R.R. Ludwikowski, Supreme Law or Basic Law? The Declineof the Concept of Constitutional Supremacy, Cardozo Journal of International and Comparative Law 2001, vol. 9/253 A. Łazowski, A. Zawidzka-Łojek, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2011 L. Łukaszuk, Współczesne prawo międzynarodowe i jego relacja z prawem krajowym (wybrane zagadnienia), [w:] Prawo międzynarodowe – problemy i wyzwania. Księga pamiątkowa prof. Renaty Sonnenfeld-Tomporek, (red.) J. Menkes, Warszawa 2006. N. MacCormick, Beyond the Sovereign State, Modern Law Review 1993/56 N. MacCormick, Liberalism, Nationalism and Postsovereign State, [w:] Constutionalism in Transformation: European and Theoretical Percpective, (red.) R. Bellamy, D. Castiglione, Blackwell 1996 N. MacCormick, Questioning Sovereignty: Law, State, and Practical Reason, Oxford 1999 N. MacCormick, The Maastricht-Urteil: Sovereignty Now, European Law Journal 1995/3 A. Makarewicz, Rządy prawa w stosunkach międzynarodowych, [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, (red.) J. Menkes, Warszawa 2007 J. Makowski, O zawieraniu umów międzynarodowych, Warszawa 1937 J. Makowski, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948 Mała encyklopedia prawa, (red.) Z. Rybicki, Warszawa 1980 Manual on International Courts and Tribunals, (red.) Ph. Sands, R. Mackenzie, Y. Shany, London 1999 X Wykaz literatury M. Marcoff, Les reglesd’application indirecte en droit international, RGDIP 1976, Nr 2 K. Marek, Identity and Continuity of States in Public International Law, Geneve 1968 M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa międzynarodowego w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2003 M. Masternak-Kubiak, Zwyczaj i prawo zwyczajowe, [w:] Prawo międzynaro- dowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, (red.) M. Kruk, Warszawa 1997 A. Marszałek, Wprowadzenie do teorii suwerenności i integracji europejskiej: przewodnik dla studentów i wykładowców, Łódź 2001 G.F. Martens, Precis du droit des gens moderne de l‘Europe, Paris 1858 (wy- danie poprawione) W. Matuszewski – Uniwersytet Jagielloński, P. Filipek, B. Kuźniak – Uniwersytet Jagielloński, K. Karski – Uniwersytet Warszawski, A. Jasińska, I. Skomerska- -Muchowska – Uniwersytet Łódzki, J. Połatyńska – Uniwersytet Łódzki, B. Wierzbicki, M. Perkowski, M. Zdanowicz – Uniwersytet w Białymsto- ku, W. Konaszczuk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, M. Banach, R. Śliwa – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Rozwój nauki i dydaktyki prawa międzynarodowego w poszczególnych ośrodkach nauko- wych w Polsce, [w:] Z kart historii polskiej nauki prawa międzynarodowe- go, (red.) A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2002 J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjo- nalne, Warszawa 2006 A.Cz. Mełeń, Le droit desgens et le systčme du droitpolonais, Fribourg 1945 A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych, Warszawa–Poznań 1972 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000 C. Mik, Metodologia interpretacji traktatów z dziedziny ochrony praw czło- wieka, TRPCiP 1992 C. Mik, W. Czapliński, Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2005 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2008 J.J. Moser, Grundsätze des jetzt üblichen europäischen ölkerrechts in Friedenszeiten, Hanau 1750 S.E. Nahlik, Kodeks prawa traktatów, Warszawa 1976 S.E. Nahlik, Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe. Zeszyt I, Kraków 1981 S.E. Nahlik, Umowy międzynarodowe Polski Ludowej. Materiały sesji naukowej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Warszawa 15–16.10.1964 r. S.E. Nahlik, Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, Warszawa 1967 Z. Nęcki, L. Górniak, J. Rosiński, Negocjacje w Unii Europejskiej, Kraków 2001 M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, Krótki komentarz do Europejskiej konwencji Praw Człowieka, Kraków 2006 XI Wykaz literatury D.P. O’Connell, International Law vol. I, London 1970 J. Oniszczuk, Umowy międzynarodowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj- nego, PiP 1995, Nr 7 T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2006 E. Osmańczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1986 P. Papaligouras, Théories de la sociétéinternational, Zurich 1941 K.J. Partsch, International Law and Municipal Law, [w:] Encyclopedia of Public International Law, vol. II, (red.) R. Bernhardt, North-Holland 1995 M. Perkowski, Kształtowanie się podmiotowości prawa międzynarodowego, [w:] Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa prof. Renaty Szafarz, (red.) J. Menkes, Warszawa 2007 J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004 E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 2000 S. Piotrowski, Konkordat zawarty ze Stolicą Apostolską w 1925 roku przestał obowiązywać jako wewnętrzna ustawa krajowa, PiP 1947, z. 12 N. Półtorak, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa w prawie Wspólnot Europejskich, Kraków 2002 Prawo europejskie. Zarys wykładu, (red.) R. Skubisz, E. Skrzydło-Tefelska, A. Wróbel, Lublin 2003 Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, (red.) B. Wierzbicki, Białystok 2008 Prawo międzynarodowe publiczne, (red.) B. Wierzbicki, Białystok 1997 Prawo międzynarodowe publiczne, wybór dokumentów, (oprac.) A. Przybo- rowska-Klimczak, Lublin 2008 Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór orzecznictwa, (red.) P. Daranowski, J. Połatyńska, Warszawa 2011 A. Preisner, Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów polskich, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, (red.) M. Kruk, Warszawa 1997 A. Przyborowska-Klimczak, Polskie podręczniki prawa międzynarodowego wydane w XX wieku, [w:] Z kart historii polskiej nauki prawa międzynaro- dowego, (red.) A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2002 A. Przyborowska-Klimczak, W. Staszewski, Prawo dyplomatyczne i konsular- ne. Wybór dokumentów, Lublin 2003 S. Pufendorf, De iurenaturae et gentiumlibriocto (1672)/S. Pufendorf, De iu- renaturae et gentiumlibriocto, Oxford 1934 S. Pufendorf, Elementoru miuris prudentia euniversalis libri duo (1660)/ /S. Pufendorf, Elementorumiuris prudentia euniversalis libri duo, Oxford 1931 K. Reid, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, London 2001 Relacje między prawem konstytucyjnym a prawem unijnym w orzecznictwie sądów konstytucyjnych państw Unii Europejskiej, (red.) K. Zaradkiewicz, Warszawa 2011 XII Wykaz literatury J. Ruszkowski, E. Górnicz, M. Żurek, Leksykon integracji europejskiej, Warszawa 2004 R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 2001 S. Sawicki, Prawo konsularne. Studium prawnomiędzynarodowe, Warszawa 2003 G. Scelle, Précis de droit des gens, Paris 1932 T. Scheisfurth, ölkerrecht, Tübingen 2006 I. Seidl-Hohenveldern, T. Stein, ölkerrecht, Köln–Berlin–Bonn–München 2000 N.M. Shaw, International Law, Cambridge 1997/N.M. Shaw (wstęp S. Sawicki, tłum.: J.J. Gojło, A. Kułach, A. Misztal, P. Nowak), Prawo międzynarodowe, Warszawa 2006 T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:] Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Liz- bony, (red.) A. Kuś, Lublin 2010 B. Simma, Universality of International Law from the Perspective of a Practi- tioner, EJIL 2009, vol. 20 K. Skotnicki, Konstytucja Republiki Słowacji, Warszawa 2003 K. Skubiszewski, Prawo międzynarodowe w porządku prawnym państwa, [w:] Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle doświad- czeń państw socjalistycznych, (red.) A. Wasilkowski, Wrocław–Warszawa– –Kraków–Gdańsk 1980 K. Skubiszewski, Stosowanie i przestrzeganie prawa międzynarodowego w państwie, PiP 1984, z. 9 K. Skubiszewski, Wzajemny stosunek i związki pomiędzy prawem międzyna- rodowym i prawem krajowym, RPEiS 1986, Nr 1 M. Sorenson, Principes de droit international, RdC 1960/III, t. 101 J. Sozański, Prawo traktatów, zarys współczesny, Warszawa–Poznań 2008 J. Sozański, Status prawmy konferencji międzyrządowych na tle pozostałych podmiotów międzynarodowych. Pytania badawcze i wprowadzenie do problemu, Ius Novum 2010, Nr 3 J. Sozański, Znaczenie istotniejszych atrybutów podmiotowych dla ustalenia podmiotowości międzynarodowoprawnej, Rocznik Nauk Prawnych KUL 2008, Nr 1 O. Spiermann, The Other Side of the Story: An Unpopular Essay on the Making of the European Community Legal Order, EJIL 1999, vol. 10 T. Srogosz, Państwo w prawie międzynarodowym – konieczność modyfikacji pojęcia, Przegląd Prawa Publicznego 2008, Nr 9 J.G. Starke, Introductionto International Law, London 1977 J. Staszków, Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, z aneksem i przypisami, Kraków 2003 J. Staszków, Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Kraków 1998 J. Staszków, Ratyfikacja umów międzynarodowych, Państwo i Społeczeństwo, Kraków 2002, Nr 2 XIII Wykaz literatury J. Stelmach, R. Sarkowicz, Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1999 W. Stępniak, Sukcesja państw dotycząca archiwaliów, Warszawa–Łódź 1989 Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym po- rządku prawnym Francji i Polski. Kolokwium polsko-francuskie, (sprawo- zdanie) E. Morawska, Warszawa 21–22.10.2005 r., Kwartalnik prawa pub- licznego 2006, Nr 1 Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, (red.) A. Wróbel, Kraków 2005 R. Streinz, Europarecht, Heidelberg 2012 Studia z teorii prawa, (red.) S. Ehrlich, Warszawa 1965 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1993 M. Sykulska, Prawo międzynarodowe publiczne, Sopot 1997 R. Szafarz, Międzynarodowy porządek prawny i jego odbicie w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrz- nym porządku prawnym, (red.) M. Kruk, Warszawa 1997 R. Szafarz, Skuteczność norm prawa międzynarodowego w prawie wewnętrz- nym w świetle nowej Konstytucji, PiP 1998, z. 1 R. Szafarz, Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów we współczesnym prawie międzynarodowym, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1982 Traktat o Unii Europejskiej. Komentarz, (red.) K. Lankosz, Warszawa 2003 H. Triepel, ölkerrecht und Landesrecht, Lepizig 1899 P. Tuleja, [w:] Prawo konstytucyjne RP, (red.) P. Sarnecki, Warszawa 2008 J. Tyranowski, Sukcesja państw a traktaty w sprawie granic, Poznań 1979 J. Tyranowski, Sukcesja rządów a identyczność państw (Zagadnienia teore- tyczne), PiP 1980, z. 4 J. Tyranowski, Suwerenna równość, samostanowienie i interwencja w prawie międzynarodowym, [w:] Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynaro- dowe. Zbiór studiów z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin prof. Janusza Gilasa, (red.) C. Mik, Toruń 1997 Ustawa zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec. Wydanie tekstowe w wersji niemieckiej i polskiej, (red.) L. Janicki, Poznań 1989 E. de Vattel, Prawo narodów, czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów (tłum. i wstęp B. Winiarski), t. I, Warszawa 1958 Ch. Vedder, Pozycja i skuteczność prawa międzynarodowego w odniesieniu do krajowego systemu prawnego (modele monistyczne i dualistyczne) cz. II, [w:] Wzajemne relacje prawa międzynarodowego, wspólnotowego oraz pra- wa krajowego. Hierarchia norm oraz stosowanie prawa przez sądy, (red.) A. Jeneralczyk-Sobierajska, Łódź 1998 Ch. Vedder, Prawo wspólnotowe a prawnomiędzynarodowe zobowiązania państw członkowskich (art. 234 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską), [w:] Wzajemne relacje prawa międzynarodowego, wspólno- towego oraz prawa krajowego. Hierarchia norm oraz stosowanie prawa przez sądy, (red.) A. Jeneralczyk-Sobierajska, Łódź 1998 Ch. Vedder, Wprowadzenie: nadrzędność prawa międzynarodowego i jego bez- pośrednie stosowanie, [w:] Wzajemne relacje prawa międzynarodowego, XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego publicznego. Perspektywa polska
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: