Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00466 007611 11988795 na godz. na dobę w sumie
Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym - ebook/pdf
Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 282
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3164-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> kultura, sztuka, media >> teatr
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Książka Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym prezentuje różnorodne sposoby funkcjonowania muzyki w polskim teatrze dramatycznym ostatniego dwudziestopięciolecia. Odnosząc się do twórczości wybranych reżyserów i współpracujących z nimi kompozytorów autorka podejmuje szereg zagadnień teoretycznych, ściśle wiążących się z obecnością muzyki w przedstawieniu teatralnym: począwszy od kwestii związanych z percepcją muzyki scenicznej, przez klasyfikację zjawisk akustycznych w teatrze oraz wpływ nowych mediów na sposób kształtowania dźwięku, aż po różnorodne ujęcia znaczenia muzycznego.

Ogniwem spajającym poszczególne fragmenty monografii jest kategoria przestrzeni muzycznej, którą w najbardziej ogólnym i metaforycznym sensie rozumieć należy tu jako pewien specyficzny sposób funkcjonowania dźwiękowości w przedstawieniu teatralnym. Analizując inscenizacje takich twórców, jak Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa, Andrzej Dziuk, Krzysztof Warlikowski czy Jan Klata, autorka stara się nie tylko zwrócić uwagę na szczególną istotność warstwy muzycznej spektaklu teatralnego, ale przede wszystkim wskazać możliwe metody i narzędzia służące jej badaniu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Poruszany przez autorkę zakres problematyki stopniowo na- biera coraz większego znaczenia w obszarze sztuki scenicznej, gdzie współczesne formy teatru czerpią coraz silniej z doświadczeń sztuk performatywnych, prowadząc do zwiększenia roli, jaką peł- nią w konstrukcji spektaklu jego niewerbalne warstwy – w tym także omawiana tu szeroko fonosfera. Oryginalność publikacji polega na tym, iż mimo stosowania wy- branych pojęć i narzędzi z zakresu teorii muzyki, autorka analizuje i opisuje widowisko teatralne z teatrologicznej perspektywy ba- dawczej – rozważając sposoby zastosowania muzyki w konstrukcji widowiska teatralnego oraz miejsce i funkcję fonosfery w kreowa- niu świata przedstawionego w obrębie przestrzeni performatyw- nej. Wydaje się, że poruszane tu zagadnienia długo czekały na tak ciekawe opracowanie. dr hab. Barbara Dutkiewicz (fragment recenzji wydawniczej) M a g d a l e n a F i g z a ł P R Z E S T R Z E N Magdalena Figzał PRZESTRZENIE MUZYCZNE W POLSKIM TEATRZE WSPÓŁCZESNYM I E M U Z Y C Z N E W P O L S K I M T E A T R Z E W S P Ó Ł C Z E S N Y M PRZESTRZENIE MUZYCZNE W POLSKIM TEATRZE WSPÓŁCZESNYM (cid:80)(cid:114)(cid:97)(cid:99)(cid:101)(cid:32) (cid:110)(cid:97)(cid:117)(cid:107)(cid:111)(cid:119)(cid:101)(cid:32) (cid:85)(cid:110)(cid:105)(cid:119)(cid:101)(cid:114)(cid:115)(cid:121)(cid:116)(cid:101)(cid:116)(cid:117)(cid:32) (cid:346)(cid:108)(cid:261)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:101)(cid:103)(cid:111)(cid:32) (cid:119)(cid:32) (cid:75)(cid:97)(cid:116)(cid:111)(cid:119)(cid:105)(cid:99)(cid:97)(cid:99)(cid:104) (cid:78)(cid:114)(cid:32) 3632 (cid:32) Magdalena Figzał PRZESTRZENIE MUZYCZNE W POLSKIM TEATRZE WSPÓŁCZESNYM Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2017 Redaktor serii: Studia o Kulturze Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Recenzent: Barbara Dutkiewicz Spis treści Wstęp 7 ROZDZIAŁ I Muzyka i teatr – rys historyczny Od syntezy do hierarchii Narodziny tragedii z ducha muzyki, czyli teoretyczne próby powrotu do antycznej jedności sztuk Wagner i Gesamtkunstwerk Muzyka sceniczna w okresie reformy teatru Percepcja muzyki w przedstawieniu teatralnym ROZDZIAŁ II Przestrzenie dźwiękowe Muzyka, hałas i cisza O dźwiękowości w teatrze i modelach jej percepcji Muzyczne znaczenia O „języku muzycznym” i jego negacji Muzyka w systemach znaków teatralnych 25 32 39 43 55 60 63 70 72 80 ROZDZIAŁ III Muzyka i świat przedstawiony Teatralna fonosfera w dobie nowych mediów Muzyka a fikcja teatralna „Zburzyć logikę muzyczną”: kompozycje Stanisława Radwana w inscenizacjach Jerzego Jarockiego i Jerzego Grzegorzewskiego Muzyczne pejzaże przedstawień Krystiana Lupy Kabaretowy żywioł muzyczny w spektaklach Andrzeja Dziuka i Teatru Witkacego w Zakopanem To ostatnia niedziela – songi w przedstawieniach Krzysztofa Warlikowskiego Covery, mash-upy, remiksy: „umuzycznienie” w spektaklach Jana Klaty ROZDZIAŁ IV Performatywny wymiar muzyki scenicznej Od rozumienia do emergencji znaczenia Rytm a materialna obecność ciała Dźwiękowa przestrzeń performatywna Muzyka – ciało – proksemika Zakończenie Bibliografia Spis ilustracji Indeks osób Summary Résumé Zusammenfassung 87 96 109 138 155 170 187 205 212 228 239 251 257 266 269 276 278 280 Wstęp Kiedy muzyka osiąga najszlachetniejszą moc, staje się kształtem w przestrzeni. Friedrich Schiller, Listy o estetycznym wychowaniu człowieka W swym przełomowym szkicu na temat sztuki teatru Adolphe Appia przytacza powyższe słowa Friedricha Schillera, określając je mianem proroczych. Czyni je też punktem wyjścia dla swoich rozważań, które rozpoczyna od gruntownej analizy i określenia funkcji poszczegól- nych elementów widowiska teatralnego, a kończy sformułowaniem porządkującej je koncepcji „dzieła sztuki żywej”1. W opozycji do Wagnerowskiej syntezy sztuk, która niewątpliwie stanowiła ważny punkt odniesienia dla Appii, ale też i dla innych reformatorów teatru na przełomie XIX i XX wieku, „dzieło sztuki żywej” opierać się miało na ściśle określonej hierarchii tworzyw scenicznych. W hierarchii tej decydująca rola przypadła muzyce – jako sztuce zdolnej jednoczyć się zarówno z czasem, jak i z przestrzenią. Pomijając w tym miejscu 1 Zob. A. Appia: Dzieło sztuki żywej. Przeł. L. Kossobudzki. W: idem: Dzieło sztuki żywej i inne prace. Wybór i oprac. J. Hera. Warszawa 1974. 7 Wstęp szeroki zakres funkcji przypisywanych przez Appię muzyce, które zostaną szczegółowo nakreślone w pierwszym rozdziale książki, war- to zwrócić uwagę na przywołaną sentencję Schillera, której szwaj- carski scenograf przypisywał tak doniosłe znaczenie. Sformułowanie, w którym muzyka jawi się jako „kształt w prze- strzeni”, budzić może pewne wątpliwości, chociażby ze względu na jej wybitnie czasowy, niematerialny i ulotny charakter. A jednak w teoretycznych i filozoficznych rozważaniach na temat muzyki kate- goria przestrzeni pojawia się bardzo często i ma dość długą tradycję. Jak zauważał niemiecki muzykolog Carl Dahlhaus, zdarzenia roz- wijające się w czasie mogą utrwalić się jako kształty (Gestalen), zaś „fenomen ruchu wiąże się ściśle z fenomenem przestrzeni”2. Choć zagadnienie przestrzenności muzycznej pod względem teoretycznym rozwinięte zostanie dopiero w XX wieku, to jednak fundamenty takiego myślenia o muzyce dostrzec można już dużo wcześniej, zarówno w twórczości kompozytorskiej, jak i w rozprawach oraz szkicach o charakterze filozoficznym. Kategoria „przestrzeni muzycznej”, którą według współczesnych muzykologów rozpatrywać można co najmniej w kilku wariantach ontologicznych, okazuje się szczególnie przydatna, kiedy muzykę oraz jej funkcję chcemy rozważać w kontekście widowiska dramatyczne- go. Najbardziej oczywistym uzasadnieniem tego podejścia wydaje się specyficzna sytuacja percepcyjna, w jakiej znajduje się odbiorca muzyki scenicznej. Przestrzeń, w której odbiera on dźwięki, nie jest bowiem przestrzenią semantycznie neutralną, jak w przypadku od- bioru koncertowego wykonania muzyki autonomicznej. Przestrzeń teatralna, nawet wówczas, gdy pozbawiona jest scenografii, staje się miejscem przebiegu zdarzeń pozamuzycznych, które widz per- cypuje równolegle z otaczającą go sferą dźwięków. Niejako automa- tycznie łączy on zatem wszelkie zjawiska muzyczne z pozostałymi 2 Zob. C. Dahlhaus: Estetyka muzyki. Przeł. Z. Skowron. Warszawa 2007. 8 Wstęp komponentami sceny: dekoracją, światłem, rekwizytami czy wresz- cie ciałem aktora, jego słowami, działaniami i ruchem. Odbiór muzyki w teatrze jest więc zawsze determinowany prze- strzenią sceny – również wtedy, gdy intencją reżysera nie jest ścisłe zespolenie tych dwóch elementów. W teatrze postdramatycznym, gdzie poszczególne tworzywa sceniczne dążą do swoistej autono- mii, rozdźwięk między muzyką, słowem i wizualnymi elementami przedstawienia jest często efektem zaplanowanej strategii. Pisze o niej Hans-Thies Lehmann, zwracając uwagę na charakterystyczną dla nowego paradygmatu teatralnego niehierarchiczność i symulta- niczność systemów znakowych: Podczas gdy w teatrze dramatycznym z dużej ilości wysyłanych w danym momencie przedstawienia sygnałów za każdym razem zostają wydobyte i ustawione w centrum jedynie niektóre, to pa- rataktyczne wartościowanie i uporządkowanie znaków prowadzi u widza do doświadczenia symultaniczności, która zazwyczaj – i co należy dodać: często całkowicie zamierzenie – nadmiernie obciąża proces percepcji3. Skutkiem owej symultaniczności jest swoiste usamodzielnienie się poszczególnych tworzyw scenicznych, których syntetyczne ujęcie wydaje się zadaniem trudnym do wykonania w bezpośrednim akcie odbioru. Percepcja widza staje się więc fragmentaryczna i wybiór- cza – nie postrzega on już przedstawienia jako organicznej całości, lecz raczej jako konfigurację pojedynczych podstruktur: werbalnych, wizualnych i akustycznych. Lehmann zwraca uwagę na emancypa- cję wizualnych i dźwiękowych warstw przedstawienia, którym teatr postdramatyczny przywraca utraconą w logocentrycznej hierarchii pozycję. Zniesienie prymatu języka i słowa skutkuje więc według 3 H. -T. Lehmann: Teatr postdramatyczny. Przeł. D. Sajewska i M. Sugiera. Kraków 2009, s. 135. 9 Wstęp niemieckiego teoretyka rozwinięciem się dramaturgii wizualnej oraz swoistej „sceny audytywnej”4, złożonej z dźwięków, muzyki i wszelkiego rodzaju efektów akustycznych. Wprowadzając kategorię sceny audytywnej, Lehmann powołuje się na wykład Helene Varo- poulou, która podczas swego wystąpienia we Frankfurcie w 1998 roku zwróciła uwagę na charakterystyczną dla współczesnego teatru tendencję do „umuzyczniania środków teatralnych”5. Ta strategia, właściwa dziś nie tylko reżyserom obszaru niemieckojęzycznego, doczekała się już kilku istotnych opracowań teoretycznych – od- najdujemy je między innymi w pracach Davida Roesnera6, podej- mujących zagadnienie szeroko rozumianej muzyczności w teatrze, czy w tekstach Catherine Bouko, która zaproponowała rozwinięcie wprowadzonego przez Lehmanna pojęcia „semiotyki audytywnej”7. W analizach tych z jednej strony akcentuje się swoistą odrębność teatralnej przestrzeni dźwiękowej, szukającej właściwych sobie ka- tegorii i języka opisu, z drugiej zaś strony podkreśla się jej specy- ficzne położenie – w odróżnieniu od muzyki autonomicznej odbiór muzyki teatralnej determinowany będzie zawsze przestrzenią sceny i jej komponentami. Nawet w przypadku wspomnianej autonomi- zacji warstwy muzycznej spektaklu, umożliwiającej swoiste „odkle- jenie się” muzyki od świata przedstawionego, widz wciąż percypuje dźwięki w kontekście konkretnej rzeczywistości scenicznej. Jego 4 Ibidem, s. 135. 5 H. Varopoulou: Musikalisierung der Theaterzeichen [wykład z okazji 1. Międzyna- rodowej Akademii Letniej (1. Internationale Sommerakademie), Frankfurt am Main, sierpień 1998] [maszynopis]. Cyt. za: H. -T. Lehmann: Teatr postdramatyczny…, s. 141. 6 Zob. D. Roesner: Theater als Musik. Verfahren der Musikalisierung in chorischen Inszenierungen bei Christoph Marthaler, Einar Schleef und Robert Wilson. Tübingen 2003 oraz Idem: Musicality in Theatre. Music as Model, Method and Metaphor in Theatre-Making. Farnham 2014. 7 Zob. C. Bouko: The Musicality of Postdramatic Theater: Hans-Thies Lehmann’s Theory of Independent Auditory Semiotics. „Gramma: Journal of Theory and Criticism” 2009, No. 17. 10 Wstęp uwaga może skupić się na samej materialności owej przestrzeni, niemniej jednak nadal stanowić będzie ona ramy, czy też swego rodzaju horyzont „semantyczny”, dla zachodzącego tu procesu per- cepcji zjawisk akustycznych. W rozważaniach dotyczących muzyki w teatrze dramatycznym nie można pominąć jej związków z prezentowaną fikcją teatralną – w większości przypadków warstwa muzyczna przedstawienia wciąż służy bowiem kreacji scenicznego świata. Aby uniknąć nieporo- zumień, celowo nie posługuję się sformułowaniem „fikcja drama- tyczna” odsyłającym do świata przedstawionego w dramacie. Ma to związek z dominującym obecnie paradygmatem teatru postdrama- tycznego i rozluźnieniem się relacji między sceną a tekstem. Odkąd ta pierwsza przestała stanowić odbicie dramatu i przedstawionych w nim konfliktów, trudno przyjmować fikcję dramatyczną za punkt odniesienia dla analizy relacji między poszczególnymi elementami przedstawienia – choć oczywiście wciąż będzie to możliwe w przy- padku inscenizacji opartych na mimetycznym stosunku do literac- kiego pierwowzoru. Relacja między muzyką a teatralną fikcją (ro- zumianą jako reżyserska interpretacja świata) jest więc tą, która w próbach opisu akustycznej warstwy przedstawienia wysuwa się zwykle na pierwszy plan. Patrice Pavis wyróżnia w tym kontekście pięć głównych funkcji muzyki scenicznej: ilustracyjną, scalającą, kontrapunktową, sygnalizacyjną (tzw. muzyczne leitmotivy) oraz filmograficzną8. Zakres ten nie wyczerpuje oczywiście wszystkich jej możliwości – we współczesnym teatrze muzyka coraz częściej bowiem staje się równouprawnionym składnikiem inscenizacji, aktywnie uczestniczącym nie tylko w procesie konstruowania zna- czeń, ale też w rytmicznej organizacji poszczególnych elementów spektaklu. 8 P. Pavis: Słownik terminów teatralnych. Przeł. S. Świontek. Wrocław 2002, s. 315. 11 Wstęp W analizie stosunków między akustyczną i fabularną warstwą przedstawienia kategoria przestrzeni muzycznej wydaje się szcze- gólnie pomocna – zarówno w sytuacjach, w których muzyka stanowi jedynie subtelne tło dookreślające miejsce akcji, jak i w scenach, w których decyduje ona o właściwym jego rozpoznaniu. Bez względu na to, w jakim stopniu i zakresie muzyka oddziałuje na pozostałe elementy scenicznego świata, należy pamiętać, że „teatr nigdy nie jest wyłącznie przestrzenią, w której się patrzy (theatronem), jest również przestrzenią, w której się słucha (auditorium)”9. To oczy- wiste w pewnym sensie stwierdzenie, zaczerpnięte z Estetyki perfor- matywności Eriki Fischer-Lichte, skłania jednak do sformułowania dwóch ważnych pytań, które stały się punktem wyjścia dla rozważań przedstawionych w kolejnych rozdziałach niniejszej książki, a zatem: czego się słucha oraz jak się słucha w teatrze? Pytanie pierwsze odsyła do rozległego obszaru dźwięków poja- wiających się w przedstawieniu teatralnym – zarówno do muzyki komponowanej, jak i tej zapożyczonej, stanowiącej rodzaj muzycz- nego cytatu. W obręb tego pola wchodzą również wszelkiego rodzaju efekty akustyczne, a także niezaplanowane i przypadkowe formy te- atralnej dźwiękowości – te wyłaniające się wskutek cielesnej współ- obecności aktorów i widzów. Niejednorodny status poszczególnych warstw dźwiękowych przedstawienia oraz ich odmienne funkcje w scenicznym świecie pociągają za sobą różne modele percepcji akustycznej. Odpowiedź na pytanie drugie będzie zatem musiała uwzględnić zarówno ro- dzaj dźwięków, jak i sposób ich oddziaływania na przestrzeń sceny oraz na widza. Ukazane zostaną dwa główne modele percepcji zja- wisk muzycznych w teatrze: pierwszy związany jest z odczytywaniem ich w kontekście rzeczywistości przedstawionej, drugi opiera się na 9 E. Fischer-Lichte: Estetyka performatywności. Przeł. M. Borowski i M. Sugiera. Kraków 2008, s. 195. 12 Wstęp postrzeganiu ich jako fenomenalnych wrażeń akustycznych. W obu przypadkach proces konstruowania znaczeń będzie przebiegać od- miennie. Pierwszy sposób polega na semiotycznym zestawianiu określonych zjawisk akustycznych z fragmentami zaprojektowanej przez reżysera fikcji teatralnej – możliwy jest on wówczas, gdy do- minującym porządkiem scenicznym jest „porządek reprezentacji” (elementy przedstawienia odsyłają do świata zewnętrznego wobec nich). Drugi sposób neguje arbitralność oraz intencjonalność tego rodzaju przyporządkowań i zwraca się raczej ku wolnym, nieinten- cjonalnym asocjacjom stanowiącym wynik zmysłowego i bezpośred- niego postrzegania zjawisk akustyczno-wizualnych, bez nadawania im ścisłych znaczeń powiązanych z fikcyjnym światem sceny. Wa- runkuje go dominacja „porządku obecności” (tworzywa sceniczne nie odsyłają już do zewnętrznej rzeczywistości, lecz do samej swej materialności). Oba sposoby konstruowania muzycznych znaczeń oraz związane z nimi sposoby funkcjonowania warstwy akustycznej przedstawienia wymagać będą odrębnych narzędzi opisu i metod analizy. W sytu- acjach, w których działanie muzyki jest bezsprzecznie powiązane z fabułą spektaklu, z pewnością pomocna będzie perspektywa semio- tyczna i hermeneutyczna. W tych przypadkach, w których związki te nie są wyraźne, same zaś dźwięki przyczyniają się do uwydatnienia materialności sceny, bardziej odpowiednia okaże się estetyka per- formatywności – nie wykluczając semantyczności przedstawienia, pozwala ona opisać także ten rodzaj znaczeń muzycznych, które wymykają się semiotycznym ramom. Z performatywnością muzyki teatralnej, objawiającą się zawsze w szczególnej interakcji dźwięków z ciałem aktora, jego ruchem w przestrzeni sceny oraz w bezpo- średnim kontakcie z widzem, wiąże się kolejny rodzaj akustycznej przestrzenności – przestrzenność atmosferyczna, zmienna i ulotna, kształtowana przez rytm oraz poszczególne wrażenia dźwiękowe, a także ich koincydencje z pozostałymi elementami przedstawienia. 13 Wstęp Ta performatywna przestrzeń muzyczna, stanowiąca wynik zmy- słowego współoddziaływania dźwiękowości i cielesności, znacznie poszerza granice geometrycznej przestrzeni sceny, którą w pewnym sensie anektuje i przetwarza. *** Zasygnalizowaną wcześniej użyteczność kategorii przestrzeni mu- zycznej do badań nad muzyką w teatrze uzupełnić powinno dookre- ślenie jej możliwych znaczeń – tym bardziej, że w proponowanym przeze mnie ujęciu muzyczna przestrzeń rozumiana będzie bardzo szeroko. W swych podstawowych wariantach odnosi się ona do: we- wnętrznej struktury utworu muzycznego (zorganizowanych w czasie systemów dźwiękowych), realnej przestrzeni miejsca teatralnego (tego, w którym zachodzi percepcja muzyki), fikcyjnej przestrzeni przedstawienia (współkreowanej przez muzykę) i dźwiękowej prze- strzeni performatywnej (konstytuującej się dzięki przepływowi wrażeń akustyczno-wizualnych między sceną a widownią). Wreszcie w kontekście tytułu książki kategoria przestrzeni muzycznej odsyłać będzie do strategii inscenizacyjnych wybranych twórców polskiego teatru dramatycznego, w ramach których zaobserwować można róż- norodne sposoby zastosowania i działania muzyki. Podobnego uściślenia wymaga samo pojęcie muzyki scenicznej, które – jak wiadomo – może się odnosić zarówno do form teatru dramatycznego, jak i wybranych gatunków widowisk muzycznych (opera, operetka, musical, wodewil). Wskazanie obszaru badań będzie mieć zatem szczególnie istotne znaczenie. W teatrze dra- matycznym muzyka funkcjonować może jako mniej lub bardziej wyeksponowany element inscenizacji, jednakże zwykle nie odgrywa ona dominującej roli przez cały czas trwania przedstawienia, jak ma to miejsce w przypadku rozmaitych form teatru muzycznego. Należy zatem podkreślić fakt, że niniejsza monografia rolę muzyki 14 Wstęp rozpatruje tylko i wyłącznie w odniesieniu do teatru dramatycznego, w którym sytuuje się ona wciąż w sferze zagadnień marginalizowa- nych – szczególnie na gruncie polskich badań teatrologicznych. O ile analizy muzykologiczne dostarczają wyczerpujących opisów war- stwy muzycznej w widowiskach takich jak opera czy operetka, o tyle o funkcji muzyki w teatrze dramatycznym wspomina się zwykle w ramach inscenizacyjnych kontekstów towarzyszących analizom innych elementów przedstawienia. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zarówno brak odpo- wiednich narzędzi badawczych służących tego rodzaju opisom, jak i dominujące wśród wielu teoretyków sztuki widowiskowej prze- świadczenie, iż rola muzyki w teatrze dramatycznym ogranicza się jedynie do dźwiękowej ilustracji. W efekcie spośród różnorodnych tworzyw scenicznych muzyka pozostaje wciąż tym, które na gruncie polskiej teatrologii nie doczekało się jeszcze syntetyzującego omó- wienia. Niniejsza publikacja stanowi więc próbę częściowego cho- ciażby wypełnienia owej luki – wskazania najważniejszych obszarów funkcjonowania muzyki we współczesnym teatrze dramatycznym, a także możliwych metod ich opisu. Potrzeba wypracowania odpowiednich narzędzi badawczych do analizy teatralnej fonosfery sprawia, że przedstawiane tutaj rozważa- nia w dużej mierze będą miały charakter teoretyczny. Najważniejsze problemy dotyczące statusu muzyki w teatrze dramatycznym, spo- sobów jej funkcjonowania oraz korelacji, w jakie wchodzi z innymi elementami przedstawienia, będą jednak rozpatrywane w kontek- ście inscenizacji wybranych polskich reżyserów teatralnych ostat- niego dwudziestopięciolecia – począwszy od przedstawień Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Krystiana Lupy i Andrzeja Dziuka z wczesnych lat dziewięćdziesiątych, przez późniejsze realiza- cje tych twórców, po spektakle Krzysztofa Warlikowskiego oraz Jana Klaty. Dobór nazwisk nie jest przypadkowy. Po pierwsze wymie- nieni reżyserzy w dużym stopniu eksponują rolę muzyki, czyniąc ją 15 Wstęp nieodzownym i szczególnie istotnym elementem swych inscenizacji. Po drugie warstwa akustyczna ich przedstawień niemal zawsze po- wstaje jako efekt współpracy z wybranym kompozytorem: Jerzego Jarockiego i Jerzego Grzegorzewskiego ze Stanisławem Radwanem, Krystiana Lupy z Jackiem Ostaszewskim, Andrzeja Dziuka z Jerzym Chruścińskim, Krzysztofa Warlikowskiego z Pawłem Mykietynem. Wyjątek stanowi jedynie twórczość Jana Klaty, który muzykę do swych spektakli dobiera najczęściej samodzielnie, zestawiając ze sobą szereg zapożyczonych utworów, dla których wspólnym mia- nownikiem staje się ich semantyczne (muzyczne, tekstowe lub spo- łeczno-historyczne) powiązanie z rzeczywistością przedstawioną. W owym zestawieniu z pewnością mogło się pojawić wiele innych tandemów reżysersko-kompozytorskich, a także wielu tych twór- ców teatru, którzy – nie podejmując stałej współpracy z kompozy- torem – traktują muzykę jako ważny element przedstawienia i nie ograniczają jej funkcji jedynie do budowania nastroju, ilustrowania czy też sygnalizowania treści pozamuzycznych. Niejako z koniecz- ności głębszej analizie poddana została twórczość przede wszystkim tych reżyserów, których inscenizacje stanowią najbardziej wyrazi- ste egzemplifikacje poruszonych w książce problemów badawczych dotyczących funkcjonowania teatralnej audiosfery. Poza wskazaną wyżej, reprezentatywną dla omawianych zagadnień grupą twórców teatralnych przywołane zostały także nazwiska innych reżyserów – Anna Augustynowicz, Piotr Cieplak, Maja Kleczewska, Monika Pęci- kiewicz czy Krzysztof Garbaczewski. I choć ich przedstawienia nie stanowią przedmiotu bardziej szczegółowej analizy, to jednak we fragmentach pewnych rozdziałów zasygnalizowano powiązania sto- sowanych przez nich strategii inscenizacyjnych z omawianym spo- sobem funkcjonowania muzyki scenicznej. 16 Wstęp *** Zasadniczym celem monografii Przestrzenie muzyczne w pol- skim teatrze współczesnym jest ukazanie różnorodnych sposobów kształtowania warstwy muzycznej w inscenizacjach współczesnych polskich reżyserów, a przy tym zwrócenie uwagi na szereg proble- mów natury teoretycznej, z jakimi wiąże się obecność muzyki w wy- branych fragmentach przedstawienia – począwszy od zagadnienia percepcji muzyki scenicznej, przez klasyfikację zjawisk akustycz- nych w teatrze oraz wpływ nowych mediów na sposób kształ- towania dźwięku, aż po różnorodne ujęcia znaczenia muzycznego. Ogniwem spajającym przedstawione tutaj zagadnienia jest kate- goria przestrzeni muzycznej, którą w najbardziej ogólnym i meta- forycznym rozumieniu postrzegać należy jako specyficzny sposób funkcjonowania dźwiękowości w przedstawieniu teatralnym. Choć analiza problemów badawczych podejmowanych w kolejnych roz- działach bardzo często odnosić się będzie do pojęć i teorii z zakresu muzykologii, to jednak tekst ten traktować należy jako rozprawę stricte teatrologiczną – zagadnienie muzyczności jest tu bowiem omawiane w kontekście struktury przedstawienia teatralnego i cha- rakterystycznych dla niego modeli percepcji. Kompozycja książki pomyślana została jako prezentacja najistot- niejszych zagadnień problemowych dotyczących szeroko rozumia- nej „muzyczności” w teatrze dramatycznym. Mimo że poszczególne rozdziały koncentrują się wokół odrębnych kwestii teoretycznych, to jednak są one ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupeł- niają. Główną oś konstrukcji wywodu stanowi zasygnalizowane na początku niniejszego wstępu przejście od znakowego statusu muzyki do jej wymiaru performatywnego, ale w istocie obie propozycje me- todologiczne, czyli semiotyka oraz estetyka performatywności, będą się tutaj nieustannie przenikały. W rozdziale pierwszym Muzyka i teatr – rys historyczny relacja między muzyką a przedstawieniem ukazana została na tle historii 17 Wstęp teatru oraz poszczególnych etapów jego rozwoju. Celem tego histo- rycznego szkicu jest zwrócenie uwagi na te okresy w dziejach rozwoju sztuki widowiskowej, w których w szczególny sposób doceniano zna- czenie muzyki, starając się przywrócić jej status konstytutywnego elementu przedstawienia teatralnego. Decydującą rolę w owych pró- bach odegra wiek XIX. W rozważaniach filozofów i twórców doby romantyzmu – Friedricha Schillera czy Friedricha Schlegla – po raz pierwszy pojawią się postulaty przywrócenia sztuce widowiskowej jej pierwotnego i fundamentalnego elementu muzycznego, jakim był chór. W antycznej muzyce i poetyckich pieśniach chóru źródło odnowy nowożytnego teatru widział również Friedrich Nietzsche, który poświęcił temu zagadnieniu swą wczesną rozprawę Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm (1872). W wypowiedziach XIX- -wiecznych estetyków powracać będzie także formuła sztuki synte- tycznej, w której istotną rolę odegrać ma muzyka. Jej najpełniejszą realizacją będą dramaty muzyczne Wagnera, które staną się inspi- racją dla reformatorów teatru przełomu XIX i XX wieku: Adolpha Appii, Edwarda Gordona Craiga, Paula Claudela, Williama Butlera Yeatsa. Ich najważniejsze szkice oraz zawarte w nich propozycje zre- formowania inscenizacji przywołane w pierwszym rozdziale pracy sta- nowią istotny punkt odniesienia dla dalszych rozważań na temat roli muzyki w kontekście zjawisk współczesnego teatru dramatycznego. Rozdział drugi Percepcja muzyki w przedstawieniu teatralnym podzielony został na dwie części. Punktem wyjścia dla pierwszej z nich jest kategoria przestrzeni muzycznej oraz możliwe sposoby posługiwania się nią w analizie muzyki teatralnej. Kategoria ta wiąże się ściśle z pojęciem fonosfery rozumianej jako ogół dźwięków percy- powanych przez widza w trakcie przedstawienia. Omówione zostały tu również możliwe klasyfikacje tych dźwięków – od podziałów pro- ponowanych przez semiotyków, wyraźnie oddzielających muzykę od szeroko pojętych efektów akustycznych, po propozycje wyrosłe na gruncie muzyki awangardowej XX wieku, w których granica między 18 Wstęp dźwiękiem „muzycznym” a „niemuzycznym” (szum, hałas) ulega zatarciu. We fragmencie tym uwypuklony został również związek między rodzajami teatralnych dźwięków oraz sposobem ich wy- twarzania a możliwymi modelami ich percepcji. Część druga tego rozdziału koncentruje się na zagadnieniu znaczenia muzycznego – najpierw w kontekście propozycji semiotyków muzyki, opowia- dających się za symboliczną i wielowarstwową strukturą utworu muzycznego, następnie zaś w odniesieniu do teorii negujących tezę o „językowym” charakterze muzyki (Susanne K. Langer oraz Tibora Kneifa), a kończy na estetyce performatywności Eriki Fischer-Lichte i zaproponowanej przez nią koncepcji emergencji znaczenia. Rozdział trzeci Muzyka i świat przedstawiony, najbardziej ob- szerny, poświęcony jest złożonej relacji między wykreowaną na scenie fikcją a muzyczną warstwą przedstawienia. Dwa pierwsze podrozdziały stanowią próbę teoretycznych uściśleń i uporządkowań będących punktem wyjścia do dalszych analiz, opierających się na konkretnym materiale inscenizacyjnym. Podjęto w nich kluczowe kwestie decydujące o sposobie rozpoznania relacji między muzyką a rzeczywistością przedstawioną. Pierwszą z nich jest status muzyki scenicznej w dobie nowych mediów oraz wpływ medialnego zapo- średniczenia na sposób jej postrzegania – przekładający się rów- nież na jej stosunek do świata przedstawionego. Drugą – równie istotną – jest problem relacji między muzyką a fabułą przedstawie- nia, rozpatrywany w kontekście paradygmatu teatru postdrama- tycznego. Trzecią stanowi zagadnienie scenicznego kształtu utworu muzycznego, z uwzględnieniem zarówno typu/gatunku kompozycji muzycznej decydującego o jej charakterze, jak i aspektu sceniczno- -wykonawczego (zestaw towarzyszących jej środków oraz sposób emisji utworu). To właśnie owa sceniczna realizacja wykorzysta- nych w przedstawieniu kompozycji w dużej mierze decydować będzie o odrębności poszczególnych „przestrzeni muzycznych” polskiego teatru dramatycznego. Zostały one szczegółowo nakreślone w kilku 19 Wstęp kolejnych podrozdziałach analizujących warstwy akustyczne przed- stawień wybranych twórców: kompozycje Stanisława Radwana w in- scenizacjach Jerzego Jarockiego i Jerzego Grzegorzewskiego, pejzaże muzyczne Jacka Ostaszewskiego w adaptacjach teatralnych Kry- stiana Lupy, kabaretowy żywioł muzyczny w spektaklach Andrzeja Dziuka, utwory wokalne w przedstawieniach Krzysztofa Warlikow- skiego i wreszcie cytaty muzyczne decydujące o specyficznym typie „umuzycznienia” spektaklu w twórczości scenicznej Jana Klaty. Czwarty, ostatni rozdział książki, zatytułowany Performatywny wymiar muzyki scenicznej, poświęcony został tym przejawom dźwię- kowości w teatrze, które wymykają się tradycyjnym, semiotycznym ramom – po pierwsze ze względu na sposób wytwarzania dźwięków (w dużej mierze niepodlegający nadrzędnej kontroli fabularnej), po drugie ze względu na specyfikę ich oddziaływania na inne elementy przedstawienia (wyznaczanie ich proporcji oraz kształtów za pomocą rytmu). Z jednej strony wyeksponowana zostanie tu zdolność muzyki do manifestowania materialności sceny oraz fenomenalnego statusu poszczególnych tworzyw scenicznych, z drugiej zaś jej zdolności kre- acyjne, objawiające się w konstytuowaniu oraz modelowaniu dźwię- kowej przestrzenności przedstawienia, która – w przeciwieństwie do zastanej, geometrycznej przestrzeni sceny – jawi się jako przestrzeń atmosferyczna, zmienna i ulotna, a przede wszystkim zależna od te- atralnego „tu i teraz”. Ów performatywny wymiar muzyki scenicznej najsilniej bodaj objawiać się będzie w tych fragmentach przedsta- wienia, w których zmysłowe i bezpośrednie postrzeganie zjawisk akustyczno-wizualnych przysłania zdecydowanie bardziej arbitralne znaczenia samego tekstu. Jako egzemplifikacja tego rodzaju działa- nia muzyki posłużą więc sceny, w których na plan pierwszy wysuwa się rytm przedstawienia decydujący o specyficznej korelacji dźwię- ków, ciała aktora oraz jego ruchu. Charakterystyczny dla estetyki performatywności sposób konstru- owania znaczeń, polegający na ich emergencji, można potraktować 20 Wstęp jako metaforę dla obranej w tej monografii metody prowadzenia analitycznego dyskursu. Choć w prezentowanych rozważaniach per- formatywny wymiar muzyki scenicznej swój pełny kształt osiąga do- piero w ostatniej części książki, w której opisany jest on jako wynik specyficznej korelacji dźwiękowości, cielesności i przestrzenności przedstawienia, to jednak owa performatywność daje się uchwy- cić już we fragmentach wcześniejszych rozdziałów – zarówno tych traktujących o roli muzyki w kontekście historyczno-estetycznego rozwoju form teatralnych i muzycznych (działalność reformatorów teatru; muzyka awangardowa XX wieku), jak również w części roz- działu trzeciego poświęconej wybranym przestrzeniom muzycznym w polskim teatrze dramatycznym. Można powiedzieć zatem, że per- formatywność muzyki wyłania się również tam, gdzie jej ukazanie nie jest nadrzędnym celem. *** Autorka pragnie wyrazić serdeczne podziękowania osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki – profesor Ewie Wąchockiej za życzliwą pomoc i opiekę naukową oraz recenzentom: profesor Barbarze Dutkiewicz oraz profesorowi Krzysztofowi Kłosińskiemu za wnikliwą lekturę i cenne uwagi. Osobne podziękowania autorka składa fotografom: Wojciechowi Plewińskiemu, Stefanowi Około- wiczowi i Markowi Gardulskiemu za zgodę na wykorzystanie zdjęć ich autorstwa w niniejszej publikacji. Książka nie powstałaby, gdyby nie życzliwość i pomoc pracowni- ków następujących instytucji: Nowy Teatr w Warszawie, TR War- szawa, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Kra- kowie, Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem. Magdalena Figzał Musical Spaces in Contemporary Polish Theatre Summary The main aim of the book Musical Spaces in Contemporary Polish Theatre is to present the various functions of music in Polish dra- matic theatre and also to demonstrate the ways in which contem- porary Polish theatre directors ‘shape’ the sound layer in their performances. Concurrently, the author discusses two method- ologies which can be used to analyse and describe theatre music. These two complementary methodologies are the semiotics and the performative aesthetics. The monograph explores the numerous relationships between music and other elements of the mise-en-scene, including sceno- graphy, actor’s body (acting and movement) and stage lighting. However, the main focus is the relation between music and theat- rical fiction. The particular chapters are connected to each other by the ‘musical space’ category which should be defined as a specific way of shaping the sound landscape in a performance. The subject of the publication involves a variety of theoretical issues such as perception of music in dramatic theatre, classification of the theatre sounds, types of musical meanings, and also the in- fluence of technology on the sound production. All these questions 276 Summary are considered with regard to particular Polish performances which have been produced in the last 25 years – especially the works of Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa, Andrzej Dziuk, Krzysztof Warlikowski and Jan Klata. Magdalena Figzał Espaces musicaux dans le théâtre polonais contemporain Résumé L’objectif principal de la monographie Espaces musicaux dans le théâtre polonais contemporain est de présenter différentes fonc- tions de la musique dans le théâtre polonais contemporain et de décrire les façons dont les metteurs en scène « forment », en colla- boration avec des compositeurs, le côté musical de leurs spectacles. Le besoin d’élaborer des outils de recherche qui soient convenables à la description et à l’analyse de la sphère sonore fait que la présente publication acquiert – dans une large mesure – un caractère théo- rique dont l’un des points les plus essentiels est d’indiquer la sémio- tique et l’esthétique de la performativité comme deux méthodologies complémentaires permettant d’analyser la musique scénique. L’auteure de la monographie examine de nombreuses corréla- tions entre la musique et d’autres éléments de la mise en scène, tels que l’espace, le corps de l’acteur (son action et son mouvement) ainsi que l’éclairage de la scène. Cependant, le chapitre consacré aux relations complexes entre la musique et la fiction théâtrale consti- tue la partie la plus significative de ces réflexions. Ce qui unit les chapitres particuliers du livre, c’est la catégorie de l’espace musical 278 Résumé qu’il faut comprendre – au sens le plus général et métaphorique – comme une manière bien spécifique dont la musique fonctionne dans le spectacle. Dans sa monographie, l’auteure aborde nombre de problèmes théoriques strictement liés à la présence de la musique dans un spectacle théâtrale: dès les questions concernant la perception de la musique scénique, en passant par la classification des phénomènes acoustiques dans le théâtre et l’influence des nouvelles technolo- gies sur la production du son, jusqu’à différentes réalisations de la signification musicale. Toutes ces questions sont considérées dans le contexte de la mise en scène des spectacles théâtraux polonais produits dans les derniers vingt-cinq ans, en particulier ceux de Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa, Andrzej Dziuk, Krzysztof Warlikowski et Jan Klata. Magdalena Figzał Die Musikräume im polnischen Gegenwartstheater Zusammenfassung Die Monografie Die Musikräume im polnischen Gegenwartstheater schildert die Funktion der Musik im polnischen Gegenwartstheater in Bezug auf das Werk von ausgewählten Regisseuren und den mit ihnen mitwirkenden Komponisten. Da geeignete Forschungs- werkzeuge zur Darstellung und Analyse der Theaterphonosphäre noch entwickelt werden müssen, hat vorliegende Publikation not- wendigerweise weithin einen theoretischen Charakter, und sie be- zweckt, auf Semiotik und Ästhetik der Performativität als zwei sich ergänzenden Methodologien hinzuweisen, die eine Erforschung der Bühnenmusik möglich machen. Die Verfasserin untersucht die Bühnenmusik in Bezug auf das dramatische Theater und hebt dabei weitreichende Wechsel- beziehungen zwischen der Musikebene und anderen Komponenten der Theateraufführung: Raum, Körper des Schauspielers (dessen Aktivität und Bewegung) und Bühnenbeleuchtung hervor. Den wichtigsten Teil der Erwägungen stellt das, den vielschichtigen Re- lationen zwischen der Musik und der Theaterfiktion gewidmete Kapitel dar. Die einzelnen Teile des Buches sind miteinander ver- bunden durch eine – „Musikraum“ genannte Kategorie, welche 280 Zusammenfassung im allgemeinsten und metaphorischen Sinne als eine gewisse Art und Weise der Wirkung von der Musik in einer Theatervorführung zu verstehen sei. Die Verfasserin befasst sich in ihrer Monografie mit zahlreichen theoretischen Fragen, die mit dem Vorhandensein der Musik in der Vorstellung eng verbunden sind: von der Perzeption der Büh- nenmusik, über die Klassifizierung von akustischen Phänomenen im Theater und den Einfluss von neuen Medien auf die Art und Weise der Tonbildung, bis zu verschiedenen Auffassungen der Musikbedeutung. Die obengenannten Probleme werden im Zusam- menhang mit den von ausgewählten polnischen Regisseuren der letzten fünfundzwanzig Jahre – Jerzy Jarocki, Jerzy Grzegorzewski, Krystian Lupa, Andrzej Dziuk, Krzysztof Warlikowski und Jan Klata realisierten Inszenierungen untersucht. Redakcja: Dominika Kielan Projekt okładki: Mariusz Bieniek Redakcja techniczna: Dominika Kielan Korekta: Magdalena Bieniek Łamanie: Mariusz Bieniek Copyright © 2017 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-226-3163-8 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3164-5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 17,75 + 3 wkl. Ark. wyd. 14,0. Papier offset, kl. III, 90 g Cena 20 zł (+VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Poruszany przez autorkę zakres problematyki stopniowo na- biera coraz większego znaczenia w obszarze sztuki scenicznej, gdzie współczesne formy teatru czerpią coraz silniej z doświadczeń sztuk performatywnych, prowadząc do zwiększenia roli, jaką peł- nią w konstrukcji spektaklu jego niewerbalne warstwy – w tym także omawiana tu szeroko fonosfera. Oryginalność publikacji polega na tym, iż mimo stosowania wy- branych pojęć i narzędzi z zakresu teorii muzyki, autorka analizuje i opisuje widowisko teatralne z teatrologicznej perspektywy ba- dawczej – rozważając sposoby zastosowania muzyki w konstrukcji widowiska teatralnego oraz miejsce i funkcję fonosfery w kreowa- niu świata przedstawionego w obrębie przestrzeni performatyw- nej. Wydaje się, że poruszane tu zagadnienia długo czekały na tak ciekawe opracowanie. dr hab. Barbara Dutkiewicz (fragment recenzji wydawniczej) M a g d a l e n a F i g z a ł P R Z E S T R Z E N Magdalena Figzał PRZESTRZENIE MUZYCZNE W POLSKIM TEATRZE WSPÓŁCZESNYM I E M U Z Y C Z N E W P O L S K I M T E A T R Z E W S P Ó Ł C Z E S N Y M
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestrzenie muzyczne w polskim teatrze współczesnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: