Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00061 007676 13585149 na godz. na dobę w sumie
Przestrzenie starości - ebook/pdf
Przestrzenie starości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 212
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8223-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja >> socjologia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tytuł książki Przestrzenie starości nie jest przypadkowy, wynika bowiem z faktu, iż mamy do czynienia z wielością wymiarów przestrzeni życiowej ludzi starszych. Doświadczają oni przestrzeni instytucjonalnej, fizycznej, symbolicznej, społecznej, ekonomicznej, informatycznej, psychologicznej. Przestrzenie te ulegają zmianom cywilizacyjnym i jest rzeczą niezmiernie ważną, aby ludzie starsi mogli się w nich znaleźć. Podjęte w książce zagadnienia skupiają się właśnie na tych problemach.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Społeczeństwo się starzeje… Coraz częściej słyszy się i czyta o tym w środ- kach masowego przekazu, organizuje konferencje, wydaje książki. Wydawałoby się zatem, że tematyka związana ze starzeniem się i starością jest już dobrze znana, jednak wielość problemów dotyczących ludzi starszych może zachęcać do poszerzania wiedzy, a także stanowić inspirację do odkrywania nowych ob- szarów problemowych. W dużym stopniu przyczynia się do tego zmiana w po- wszechnym obrazie ludzi starszych. Jeszcze stosunkowo niedawno byli oni po- strzegani jako osoby bierne, które po przejściu na emeryturę wycofywały się z życia społecznego, koncentrowały na własnych problemach i rezygnowały z pełnionych dotychczas ról społecznych. W szerszym ujęciu traktowane były jako „obciążenie” młodego pokolenia, ponieważ generują rosnące wydatki na świadczenia z zabezpieczenia społecznego, szczególnie na wypłaty emerytur i rent. Ponadto wobec pogarszającej się kondycji zdrowotnej tej grupy ludności następuje wzrost zapotrzebowania na usługi medyczne, a także na usługi opie- kuńcze, pielęgnacyjne i socjalne. Zachodzi konieczność dostosowania i rozbu- dowy odpowiedniej infrastruktury społecznej, a to wszystko wiąże się z kolej- nymi wydatkami. Obecnie dzięki dużemu zaangażowaniu organizacji i instytucji międzyna- rodowych (ONZ, Rady Europy, Unii Europejskiej) zmienia się nastawienie do ludzi starszych. Podkreśla się ich prawa do niezależności, współuczestnictwa, opieki, samorealizacji i godności. Dostrzega się ogromny potencjał tkwiący w lu- dziach starszych, często niewykorzystany w życiu społecznym, a także coraz większą dążność do utrzymania sprawności i dalszego rozwoju. Tytuł książki Przestrzenie starości nie jest przypadkowy, wynika bowiem z faktu, iż mamy do czynienia z wielością wymiarów przestrzeni życiowej ludzi starszych. Doświadczają oni przestrzeni instytucjonalnej, fizycznej, symbolicz- nej, społecznej, ekonomicznej, informatycznej, psychologicznej. Przestrzenie te ulegają zmianom cywilizacyjnym i jest rzeczą niezmiernie ważną, aby ludzie starsi mogli się w nich znaleźć. Podjęte w książce zagadnienia skupiają się wła- śnie na tych problemach. Wstęp W kolejnych rozdziałach omówiono poszczególne zadania polityki społecz- nej, zwracając uwagę zarówno na aspekt teoretyczny, jak i aplikacyjny. Starzenie się społeczeństwa, jak i indywidualny wymiar starości w zasadniczy sposób wpływają na rodzaj i zakres podejmowanych działań w sferze polityki społecz- nej. Populacja osób starszych jest zbiorowością heterogeniczną, a różnicuje ją wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność, poziom zamożności, sytuacja rodzin- na, posiadane wykształcenie, dotychczasowe warunki życia. Działania polityki społecznej muszą zatem uwzględniać zachodzące zmiany, aby zapewnić lu- dziom starszym odpowiednią jakość życia. Nie jest to tylko problem polski. Do- świadczenia innych krajów pokazują, że istnieje wiele form działań umożliwia- jących osobom starszym dobre funkcjonowanie w przestrzeni instytucjonalnej. Niewątpliwie starzenie się społeczeństwa i wydłużenie średniego czasu trwania życia ludzkiego stanowią wyzwanie dla administracji publicznej. Władze pu- bliczne nie tylko muszą sprostać uzasadnionym oczekiwaniom starszych ludzi, ale też wykorzystać potencjał tkwiący w starszym pokoleniu. Administracja pu- bliczna stoi przed ogromnymi wyzwaniami, jakimi są zapewnienie stabilności finansowej systemu zabezpieczenia na starość oraz bezpieczeństwa zdrowotne- go, organizowanie i finansowanie świadczeń społecznych i opiekuńczych. Pro- blemem jest jednak ukierunkowanie takich działań do grup słabych ekonomicz- nie, zdrowotnie i społecznie, pozostawiając poza systemem tych ludzi starszych, którzy przy niewielkiej pomocy mogliby aktywnie uczestniczyć w życiu spo- łecznym, a jest to ogromny, niewykorzystany potencjał kapitału społecznego. Szczególna rola przypada sektorowi usług społecznych zapewniających osobom starszym realizację ich praw socjalnych. Niedorozwój tej przestrzeni instytucjo- nalnej jest bardzo dotkliwy, a skutków tego doświadczają zarówno ludzie starsi, jak i ich rodziny czy opiekunowie. Ważne są zatem rekomendacje takich kierun- ków zmian, aby polityka społeczna na rzecz tej grupy społecznej była bardziej skuteczna i efektywna. Istotnym aspektem gwarantującym ludziom starszym należyte miejsce w społeczeństwie oraz stworzenie, pomimo ubytku sił, warunków godziwego życia jest odpowiednio zaprojektowana przestrzeń fizyczna. Kreowanie dobrych warunków mieszkaniowych i przyjaznego środowiska zamieszkania ludzi star- szych ułatwia prowadzenie niezależnego życia, pozwala ludziom starszym za- chować lepsze zdrowie oraz dłużej żyć aktywnie i samodzielnie w środowisku lokalnym. Podejmowane inicjatywy koncentrują się więc na takim kształtowa- niu przestrzeni życia ludzi starszych – mieszkania, osiedla i miasta, żeby były one wolne od barier architektonicznych, urbanistycznych i społecznych. Inno- wacyjne rozwiązania wprowadzane w wielu krajach pokazują ogromne możli- wości tworzenia przyjaznej ludziom starszym przestrzeni. 8 Wstęp Przestrzeń w czasach globalizacji nabrała także innego wymiaru poprzez multimedia. Powstała „cyberprzestrzeń”, w której przekaz medialny w różno- rodnej formie stanowi jeden z podstawowych wyznaczników kultury. W kon- struowanej wirtualnej rzeczywistości ludzie starsi są jednak mało widoczni – – starość nie jest medialna. Ogólnie multimedia nie są zainteresowane treściami przeznaczonymi dla osób starszych jako grupy docelowej. Poważnym proble- mem dotykającym dużej części populacji ludzi starszych jest także kwestia do- stępu do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Brak możliwości korzystania z nich jest wynikiem wielu uwarunkowań. Ostatecznym efektem tego jest „cyberwykluczenie” ludzi starszych. Jest to zjawisko bardzo niepokoją- ce, ponieważ we współczesnym świecie technologie te mogą pomóc w rozwiązy- waniu wielu problemów ludzi starszych (m.in. wspomaganie samodzielności i niezależności, pomoc dla opiekunów), a także umożliwić ich aktywność i inte- grację ze środowiskiem. Wspomaganie osób starszych poprzez nowoczesne rozwiązania informa- cyjno-telekomunikacyjne ma także znaczenie w ograniczaniu samotności, a przede wszystkim osamotnienia. Szczególnie dotkliwie odczuwają je osoby, które do- znają różnego rodzaju przemocy psychicznej, fizycznej, ekonomicznej, czy też są zaniedbywane przez rodzinę lub swoich opiekunów. Uczucie to potęguje izolacja w przestrzeni społecznej, na co wpływa zły stan zdrowia, a czasami ich samoza- niedbanie. Dostrzegane przez lekarzy, pielęgniarki czy pracowników socjalnych przejawy braku troski o ludzi starszych sygnalizują, że nie jest to zjawisko margi- nalne, choć jego rzeczywista skala nie jest znana. Pewnym antidotum na samotność ludzi starszych może być ich większa ak- tywność w przestrzeni społecznej i politycznej. Doświadczenia wielu państw dokumentują, iż ludzie starsi odgrywają coraz większą rolę w różnych ruchach i organizacjach walczących o swoje prawa, stając się siwowłosą potęgą. Zawarte w książce opracowania dokumentują, że nie można wyizolować poszczególnych problemów, z jakimi spotykają się ludzie starsi. Niezbędne jest podejście holistyczne, bowiem los człowieka kształtuje się na przecięciu różnych wymiarów przestrzeni. Mam nadzieję, że znajdują się w niej teksty ważne, inte- resujące, a także inspirujące do dalszej refleksji nad złożonym procesem starze- nia się i starości. Maria Zrałek 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przestrzenie starości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: