Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00346 006988 18462192 na godz. na dobę w sumie
Przetarg nieograniczony - krok po kroku   - ebook/pdf
Przetarg nieograniczony - krok po kroku - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 64
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2404-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny przewodnik dla zamawiających i wykonawców poświęcony najczęściej stosowanemu trybowi - przetargowi nieograniczonemu. Książka jest jedną z pozycji z kolekcji Biblioteczka zamowień publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

b i b l i o t e c z k a z a m ó w i e ń p u b l i c z n y c h Agata Hryc-Ląd PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura krok po kroku Agata Hryc-Ląd PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura krok po kroku Autor: Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk doradca, autor komentarzy i publikacji w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej Redaktor naczelny grupy zamówienia publiczne: Urszula Wróblewska Redaktor prowadzący: Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca: Katarzyna Czech Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk ISBN: 978-83-269-2404-0 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Dariusz Ziach Druk: Miller Publikacja chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi- cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów pro- mocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp ........................................................................................................5 Krok 1: Opis przedmiotu zamówienia ..................................................7 Równoważność przedmiotu zamówienia ...........................................10 Dialog techniczny ..............................................................................12 Krok 2: Ustalenie wartości szacunkowej zamówienia publicznego ....14 Ustalenie wartości szacunkowej dla robót budowlanych ...................15 Określenie wartości szacunkowej dla dostaw i usług .........................16 Krok 3: Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ....18 Warunki udziału w postępowaniu .......................................................19 Udostępnienie specyfikacji ................................................................23 Wyjaśnienia treści siwz ......................................................................24 Zmiana treści siwz ..............................................................................25 Krok 4: Wszczęcie postępowania .........................................................28 Termin składania ofert ........................................................................29 Wadium ...............................................................................................31 Zmiana albo wycofanie oferty ............................................................32 Oferta złożona po terminie .................................................................33 Sesja otwarcia ofert ............................................................................33 Termin związania ofertą .....................................................................34 Krok 5: Weryfikacja ofert ...................................................................36 Wykluczenie z postępowania .............................................................36 Wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów ...........................................39 Poprawianie omyłek w ofertach .........................................................42 Rażąco niska cena ...............................................................................47 Wiedza i Praktyka 3 Przetarg nieograniczony Krok 6: Wybór oferty ...........................................................................49 Aukcja elektroniczna ..........................................................................52 Zawiadomienie o wyborze wykonawcy .............................................53 Unieważnienie postępowania .............................................................56 Krok 7: Zawarcie umowy .....................................................................59 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy .................................60 Podpisanie umowy ..............................................................................61 Zaliczki ...............................................................................................62 Krok 8: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia .....................................63 Wzory dokumentów ..............................................................................64 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – gotowy do wypełnienia wzór dokumentu ........................................64 Pytania i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przykładowy dokument ...............................................66 Wadium przetargowe – wzór gwarancji ubezpieczeniowej/ /bankowej, który można zastosować w postępowaniu .......................68 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – wzór dokumentu ..............................................................................71 4 Wiedza i Praktyka Przetarg nieograniczony Wstęp Przetarg nieograniczony cieszy się dużą popularnością wśród zamawiających. Od kilku lat ponad 80 zamó- wień jest realizowanych właśnie w tym trybie. Tak duże zainteresowanie przetargiem nieograniczonym to bardzo pozytywne zjawisko. Pozwala bowiem realizować główny cel systemu zamówień publicznych, czyli otwarcie rynku na konkurencję poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do zamówień publicznych na niedyskryminacyj- nych zasadach. W przypadku przetargu nieograniczonego zasady uczci- wej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców z pewnością są zachowane najszerzej. Zamawiający mogą bowiem wykorzystać ten tryb do każdego postępowania bez względu na okoliczności. Nie różnicuje on w żaden sposób wykonawców – w odpowiedzi na ogłoszenie za- mawiającego możliwość składania ofert mają bowiem wszystkie zainteresowane podmioty. Poprawne przeprowadzenie zamówienia w danym trybie wymaga od zamawiających olbrzymiej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Nasza książka „Przetarg nieograniczony – procedura krok po kroku” jest jedną z pozycji z kolekcji „Biblioteczka zamówień publicznych”. Daje ona szcze- gółowe wskazówki, w jaki sposób prowadzić przetarg w tym trybie. Nasz ekspert, wykorzystując swe wielo- letnie doświadczenie, opisał każdy etap tego trybu wraz z przykładowymi sytuacjami. Wiedza i Praktyka 5 Przetarg nieograniczony „Przetarg nieograniczony – procedura krok po kroku” to kompendium wiedzy zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców. W książce wskazujemy również na pro- blemy, które mogą się pojawić w trakcie procedury, i pod- powiadamy, co zrobić, aby ich uniknąć. Przedstawiamy również najważniejsze wzory dokumentów przydatne w tym trybie. Polecam także pozostałe pozycje z „Biblioteczki zamówień publicznych”. Cała seria jest poświęcona procedurom udzielania zamówień. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadzący 6 Wiedza i Praktyka Przetarg nieograniczony
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przetarg nieograniczony - krok po kroku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: