Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 006326 13601704 na godz. na dobę w sumie
Przetestuj ją sam! Steve Krug o funkcjonalności stron internetowych - książka
Przetestuj ją sam! Steve Krug o funkcjonalności stron internetowych - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2693-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> web design
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Testuj i usuwaj problemy

Niezawodne wskazówki, JAK:

Testy funkcjonalności to - jak powszechnie wiadomo - niezawodny sposób na udoskonalenie Twoich produktów. Niestety, zwykle koszty takiej operacji zniechęcają do ich prowadzenia. STOP! Nie tym razem! W tym właśnie momencie do akcji wkracza Steve Krug z kontynuacją swojego bestsellera 'Nie każ mi myśleć'. Tym razem zdradzi Ci triki bardziej przystępnego podejścia do testowania funkcjonalności. Może ich użyć praktycznie każdy twórca witryny, aplikacji czy innego produktu. Nie musisz być ekspertem, żeby zrobić to dobrze. To prostsze, niż myślisz, praktycznie nie grożą Ci błędy i będziesz w stanie zacząć ....od teraz!

Po pierwsze dowiesz się, jak ograniczyć proces testowania i udoskonalania aplikacji do elementów kluczowych. Po drugie zapoznasz się z realistycznym podejściem, umożliwiającym przeprowadzanie wczesnego i częstego testowania oraz wykrywania braków w funkcjonalności. Po trzecie nauczysz się skutecznie usuwać problemy. Po czwarte szanujemy Twój czas, dlatego pokażemy Ci, jak wszystko to zrobić szybko, prosto i możliwie bezboleśnie.

Książce towarzyszy witryna www.rocketsurgerymadeeasy.com z plikami do ściągnięcia (na przykład wideo demonstrujące test) oraz wszystkimi skryptami i formularzami, które pojawiają się w tekście. Pliki są dostępne dla każdego, kto ma ochotę samodzielnie wykonać testy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przetestuj j¹ sam! Steve Krug o funkcjonalnoœci stron internetowych Autor: Steve Krug T³umaczenie: Pawe³ Koronkiewicz ISBN: 978-83-246-2693-9 Tytu³ orygina³u: Rocket Surgery Made Easy: The Do-It- Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems Format: B5, stron: 160 Niezawodne wskazówki, JAK: Testuj i usuwaj problemy (cid:129) testowaæ DOWOLNE projekty – od „szkiców na serwetce” po gotowe witryny i aplikacje (cid:129) wyszukiwaæ NAJWA¯NIEJSZE problemy (nigdy nie znajdziesz czasu na usuniêcie wszystkich) (cid:129) USUWAÆ te problemy, trzymaj¹c siê zasady „Jak najmniej pracy™” Testy funkcjonalnoœci to – jak powszechnie wiadomo – niezawodny sposób na udoskonalenie Twoich produktów. Niestety, zwykle koszty takiej operacji zniechêcaj¹ do ich prowadzenia. STOP! Nie tym razem! W tym w³aœnie momencie do akcji wkracza Steve Krug z kontynuacj¹ swojego bestsellera Nie ka¿ mi myœleæ . Tym razem zdradzi Ci triki bardziej przystêpnego podejœcia do testowania funkcjonalnoœci. Mo¿e ich u¿yæ praktycznie ka¿dy twórca witryny, aplikacji czy innego produktu. Nie musisz byæ ekspertem, ¿eby zrobiæ to dobrze. To prostsze, ni¿ myœlisz, praktycznie nie gro¿¹ Ci b³êdy i bêdziesz w stanie zacz¹æ… od teraz! Po pierwsze dowiesz siê, jak ograniczyæ proces testowania i udoskonalania aplikacji do elementów kluczowych. Po drugie zapoznasz siê z realistycznym podejœciem, umo¿liwiaj¹cym przeprowadzanie wczesnego i czêstego testowania oraz wykrywania braków w funkcjonalnoœci. Po trzecie nauczysz siê skutecznie usuwaæ problemy. Po czwarte szanujemy Twój czas, dlatego poka¿emy Ci, jak wszystko to zrobiæ szybko, prosto i mo¿liwie bezboleœnie. (cid:129) Niedoceniona sztuka samodzielnego testowania funkcjonalnoœci (cid:129) Testowanie starej witryny, innych witryn, makiet, projektów stron, prototypów i dalsze badania (cid:129) Poszukiwanie i wybór odpowiednich uczestników testów oraz przydzielanie im zadañ (cid:129) Zasady stosowania najmniej pracoch³onnych i najskuteczniejszych metod (cid:129) Najwa¿niejsze problemy, na które mo¿esz natrafiæ, i sposoby ich usuwania (cid:129) Testowanie zdalne: szybkie, tanie, choæ czasem poza kontrol¹ (cid:129) Przyk³adowy program testu i formularz zgody na nagrywanie (cid:129) Lista lektur dla wszystkich zainteresowanych pog³êbianiem wiedzy Ksi¹¿ce towarzyszy witryna www.rocketsurgerymadeeasy.com z plikami do œci¹gniêcia (na przyk³ad wideo demonstruj¹ce test) oraz wszystkimi skryptami i formularzami, które pojawiaj¹ siê w tekœcie. Pliki s¹ dostêpne dla ka¿dego, kto ma ochotê samodzielnie wykonaæ testy. Spis trełci SĪOWO WSTĂPNE Nazwij mnie niewiernym Jak powstaIJa ta ksiöũka, kilka ostrzeũeĴ, okreʼnlenie zakresu tematyki WYSZUKIWANIE PROBLEMÓW Z FUNKCJONALNOŁCIî ROZDZIAĪ 1 ROZDZIAĪ 2 ROZDZIAĪ 3 ROZDZIAĪ 4 ROZDZIAĪ 5 ROZDZIAĪ 6 ROZDZIAĪ 7 ROZDZIAĪ 8 ROZDZIAĪ 9 6 16 24 26 34 Nie widzisz tu nigdzie sīoni, prawda? Czym jest samodzielne testowanie funkcjonalnoʼnci, dlaczego zawsze dziaIJa i dlaczego tak rzadko siĊ je przeprowadza Przetnă teraz mojï uroczï asystentkă tï oto piīï Jak wyglöda samodzielny test funkcjonalnoʼnci Jedno przedpoīudnie w miesiïcu. To wszystko Plan, który dasz radĊ zrealizowaø Co testowañ i kiedy? Dlaczego najtrudniej jest wystarczajöco wczeʼnnie zaczöø Ocena uczestników jest waŢniejsza niŢ ich poczïtkowy wybór 42 Kogo zapraszaø do testów i jak go znaleŧø ZnajdŠ im jakieł zajăcie Wybieranie zadaĴ dla uczestników i pisanie scenariuszy Nudne listy kontrolne I dlaczego powinieneʼn ich uũywaø, nawet jeũeli, podobnie jak ja, nie przepadasz za listami kontrolnymi Czytanie w myłlach dla kaŢdego Prowadzenie testu Niech to bădzie widowiskowe Jak przyciögnöø i przygotowaø obserwatorów [ 4 ] 54 60 66 92 WYSZUKIWANIE PROBLEMÓW Z FUNKCJONALNOŁCIî ROZDZIAĪ 10 ROZDZIAĪ 11 ROZDZIAĪ 12 ROZDZIAĪ 13 Spotkanie podsumowujïce Porównywanie notatek i wybieranie problemów do usuniĊcia Jak najmniej pracy™ Dlaczego metody najmniej pracochIJonne sö czĊsto najlepsze Gīówni podejrzani Kilka problemów, na które moũesz natrafiø, i sposoby ich usuwania By rzeczy zmierzaīy ku lepszemu Sztuka pracy z ludŧmi BADANIE FUNKCJONALNOŁCI DLA ZAAWANSOWANYCH ROZDZIAĪ 14 ROZDZIAĪ 15 ROZDZIAĪ 16 Teleportacja dla kaŢdego Testowanie zdalne: szybkie, tanie, choø czasem poza kontrolö Tylko dla zainteresowanych Lista lektur Szczăłliwej drogi Lista maksym i kilka sIJów zachĊty Przykīadowy program testu i formularz zgody na nagrywanie Podziăkowania Skorowidz 104 112 120 128 134 140 144 146 154 157 [ 5 ] ROZDZIAĪ 2 RozdziaĪ 3. ROZDZIAĪ3 Jedno przedpoĪudnie w Jedno przedpoīudnie miesiîcu. To wszystko w miesiïcu. To wszystko Plan, który dasz radĂ zrealizowað PLAN, KTÓRY DASZ RADĂ ZREALIZOWAð [ 26 ] Jedna puszka tygodniowo, nic wiĊcej! — BARDZO TRAFIONY SLOGAN REKLAMOWY BLUE DIAMOND GROWERS COOPERATIVE, OKOĶO 1990 ROKU J ak wspomniaķem w rozdziale 1., nie brakuje dobrych powodów, aby pominûý testy funkcjonalnoŎci. Jednak gķównû przyczynû, dla której sû one ignorowane, jest to, Ůe zazwyczaj myŎli siď o nich jak o wielkim przedsiďwziďciu, na miarď co najmniej próby generalnej w teatrze. Prowadzûc warsztaty, wypracowaķem pewien schemat, plan dziaķania, na którego realizacjď moŮe pozwoliý sobie kaŮdy, czy to w wielkim przedsiďbiorstwie, czy w jednoosobowej firmie. UmoŮliwi on testowanie dowolnego projektu nawet wiele razy przed jego ukoĹczeniem. Plan jest wykonalny i prowadzi do celu. Pozwala on wykryý tyle problemów, ile faktycznie jesteŎmy w stanie naprawiý. Sprzyja teŮ koncentracji na tych najistotniejszych. Lubiď podsumowywaý ten „wielki plan” nastďpujûco: Jedno przedpoīudnie w miesiïcu. To wszystko. Plan sprowadza siď zasadniczo do jednej rundy testów miesiďcznie, z trzema uŮytkownikami. W wyznaczonym dniu wykonujemy trzy testy rano i omawiamy je w czasie lunchu. W efekcie koniec lunchu to koniec pracy z badaniem funkcjonalnoŎci na najbliŮszy miesiûc. JednoczeŎnie dysponujesz informacjami o tym, co powinno zostaý naprawione przed kolejnym takim dniem1. 1 JeŎli projekt jest realizowany na zasadach Agile Development, nie panikuj. Patrz strona 30. [ 27 ] ROZDZIAĪ 3 Kluczowe sû dwa sķowa: Rano. Ograniczenie testów do poķowy dnia — skûd wynika ograniczenie do trzech uŮytkowników — upraszcza rekrutacjď uczestników i umoŮliwia przyjŎcie tym, którzy chcû lub powinni obejrzeý przebieg badania. Miesiûc. „Co miesiûc” okazuje siď doŎý dobrym wyborem czďstoŎci testowania. Na wiďcej i tak zazwyczaj nie moŮna sobie pozwoliý, a uzyskujemy wystarczajûco duŮo informacji o problemach, aby mieý co robiý do nastďpnego razu. JeŮeli ogķosisz, Ůe w trzeci czwartek kaŮdego miesiûca bďdziesz zapraszaķ osoby z zewnûtrz, to wytworzysz pewnû atmosferď oczekiwania, która sprawi, Ůe pojawiû siď osoby zainteresowane obejrzeniem przebiegu testów, a programiŎci dostarczû coŎ gotowego do poddania weryfikacji. Wprowadzenie takiej rutyny i staķego dnia uwalnia od kwestii podejmowania decyzji o tym, kiedy testowaý. Po prostu testujesz to, co jest w danym dniu gotowe. Pozostawienie kwestii terminu otwartej, podlegajûcej decyzji, którû dopiero trzeba podjûý, moŮe mieý tylko jeden skutek — zmniejszenie czďstoŎci testów. Samodzielny test a Wielkie Testowanie Zasada „jedno przedpoķudnie w miesiûcu” to nie tylko kwestia harmonogramu. Takie okreŎlenie podejŎcia do zagadnienia przypominaý ma takŮe o zachowaniu prostoty — prostoty, która pozwala wykonywaý badanie naprawdď czďsto i regularnie. Samodzielne testowanie nie daje wszystkich korzyŎci, jakie moŮna by uzyskaý w wyniku Wielkiego Testu FunkcjonalnoŎci, ale pozwala uzyskaý potrzebne wyniki za przystďpnû cenď. Oto przeglûd róŮnic (wszystkie elementy „od – do” zostanû omówione szerzej w dalszych rozdziaķach): CZAS TRWANIA RUNDY TESTÓW WIELKIE TESTOWANIE FUNKCJONALNOŁCI 1 – 2 dni testów, tydzieĹ na przygotowanie spotkania podsumowujûcego, a potem pewien proces wyboru elementów do naprawy. SAMODZIELNY TEST Jedno przedpoķudnie w miesiûcu obejmuje testowanie, omówienie wyników i podjďcie decyzji o elementach do naprawy. Wczesnym popoķudniem masz testowanie funkcjonalnoŎci na miesiûc z gķowy. [ 28 ] JEDNO PRZEDPOĪUDNIE W MIESIîCU. TO WSZYSTKO KIEDY TESTOWANIE JEST PRZEPROWADZANE? LICZBA RUND TESTÓW LICZBA UCZESTNIKÓW W KAšDEJ RUNDZIE KTO JEST UCZESTNIKIEM? MIEJSCE TESTÓW KTO OBSERWUJE? RAPORTY KTO IDENTYFIKUJE PROBLEMY? GĪÓWNY CEL ZAPIS WIDEO TWARZY UCZESTNIKA W TRAKCIE TESTÓW KOSZT SAMODZIELNY TEST Regularnie, w trakcie pracy nad witrynû. Po jednej na kaŮdy miesiûc pracy. Trzy. Swobodnie wybrane osoby. RegularnoŎý testowania jest waŮniejsza niŮ dobór „prawdziwych” uŮytkowników. W miejscu pracy, z obserwatorami w dowolnym pokoju konferencyjnym korzystajûcymi z oprogramowania do udostďpniania zawartoŎci ekranu. Póķ dnia w miejscu pracy oznacza, Ůe wiďcej osób moŮe zobaczyý testowanie „na Ůywo”. Jedno-, dwustronicowy e-mail podsumowuje decyzje podjďte w trakcie spotkania. Caķy zespóķ programistów i projektantów oraz wszelkie inne zainteresowane osoby porównujû notatki i tego samego dnia w porze lunchu decydujû o tym, co zmieniý. Krótka lista najistotniejszych problemów i postanowienie usuniďcia ich przed kolejnû rundû testów. Nie. Obserwacja czynnoŎci uczestnika na ekranie i sķuchanie, co mówi, jest wszystkim, czego potrzebujemy. Kilkaset dolarów na rundď. WIELKIE TESTOWANIE FUNKCJONALNOŁCI Gdy witryna jest prawie skoĹczona. Zazwyczaj jedna lub dwie w caķym projekcie, zaleŮnie od dostďpnego czasu i budŮetu. 5 – 8, czasem 10, Ůeby przekonaý sceptycznego menedŮera. Precyzyjnie dobrane osoby reprezentujûce grupď docelowû. Poza miejscem pracy, w wynajďtym studiu z pokojem obserwacyjnym i lustrem weneckim. 2 – 3 dni poza miejscem pracy oznaczajû, Ůe niewiele osób uzyskuje informacje „z pierwszej rďki”. Pewna osoba musi mieý co najmniej tydzieĹ na przygotowanie podsumowania. Osoba prowadzûca testy zazwyczaj analizuje wyniki i zaleca zmiany. Lista obejmujûca wiele (czasem setki) problemów podzielonych na kategorie i uporzûdkowanych wedķug waŮnoŎci. Tak. Obserwatorzy muszû widzieý reakcje uczestnika na róŮne elementy (zwķaszcza momenty zniechďcenia). Od 5 000 do 15 000 dolarów za rundď przy wynajmowaniu specjalisty z zewnûtrz. [ 29 ] ROZDZIAĪ 3 FAQ Czy naprawdă moŢna to zrobiñ w jedno przedpoīudnie w miesiïcu? Nie caķkiem. Nie wszystko. W póķ dnia moŮna zrobiý testy i spotkanie. Dla wiďkszoŎci czķonków zespoķu na tym siď koĹczy. Jednak jako osoba prowadzûca przed kaŮdû rundû testów musisz siď przygotowaý: wybraý, co ma byý testowane, okreŎliý zadania, napisaý scenariusze, wybraý uczestników i zadbaý o to, aby wszystkie osoby, których obecnoŎý jest poŮûdana, byķy faktycznie obecne. Gdy bďdziesz to robiķ po raz pierwszy, przygotowania zajmû Ci dwa albo trzy peķne dni. Jednak w kolejnych rundach powinieneŎ zmieŎciý siď w dwóch dniach, a nawet w jednym. Czy mogă to robiñ czăłciej niŢ raz w miesiïcu? Zdecydowanie tak. Jedno przedpoķudnie w miesiûcu to minimum. Cokolwiek projektujesz, skorzysta na kaŮdej iloŎci testów, jakû jesteŎ w stanie przeprowadziý. WaŮnû rzeczû jest to, aby nie testowaý rzadziej niŮ raz w miesiûcu. Gdy tylko zaprzestaniesz testów w trzeci czwartek kaŮdego miesiûca, powrócisz do problemu podjďcia decyzji o tym, kiedy wykonaý testowanie funkcjonalnoŎci, a to oznacza, Ůe drastycznie spadnie prawdopodobieĹstwo tego, Ůe zostanie ono faktycznie przeprowadzone. Stosujemy Agile Development. Jedno przedpoīudnie w miesiïcu? Ha! A, tak. Agile2. Przy krótkich cyklach, z jakimi mamy do czynienia w Ŏrodowisku Agile, czekanie przez miesiûc brzmi jak czekanie na zupeķnie inny produkt. MoŮe w tym przypadku maksyma powinna raczej brzmieý: „Jedno przedpoķudnie co sprint, nic wiďcej”. MoŮna powiedzieý, Ůe samodzielne testowanie funkcjonalnoŎci doskonale wpasowuje siď w metodologiď Agile, opartû na szybkim wytwarzaniu dziaķajûcych czďŎci produktu i przedstawianiu ich uŮytkownikom. Jedynym problemem jest to, Ůe w wielu przypadkach ci „uŮytkownicy” to w rzeczywistoŎci czķonkowie zespoķu, a nie osoby z zewnûtrz (to jeszcze skorygujesz). 2 Dla uproszczenia uŮywam terminów „Agile” i „Agile Development”, ale warto podkreŎliý, Ůe mam przy tym na myŎli dowolne z wielu popularnych metodologii wytwarzania oprogramowania, które charakteryzujû siď czďstymi, krótkimi cyklami produkcyjnymi oraz tym, Ůe iteracyjnoŎý i adaptacyjnoŎý ma wyŮszy priorytet niŮ dķugofalowe planowanie. [ 30 ] JEDNO PRZEDPOĪUDNIE W MIESIîCU. TO WSZYSTKO PoniewaŮ bďdziesz testowaķ czďŎciej niŮ raz w miesiûcu, moŮesz proces skróciý jeszcze bardziej (na przykķad wybierajûc dwóch uczestników zamiast trzech), a czďŎý rund wykonywaý zdalnie (patrz rozdziaķ 14.), co pozwoli zaoszczďdziý wiele czasu. Jednak poza tym sam proces nie ulega znaczûcym zmianom. Najwiďkszym wyzwaniem w trakcie testowania funkcjonalnoŎci w Ŏrodowisku Agile jest chyba to, Ůe zmusza ono do wyprzedzania szybko poruszajûcych siď programistów, którzy nie majû czasu na przygotowywanie prototypów (wszystko, co piszû, jest z zaķoŮenia dziaķajûcym kodem). Oznacza to najprawdopodobniej, Ůe bďdziesz poŎwiďcaķ czďŎý swojego czasu na tworzenie prototypów tego, co bďdzie realizowane dopiero w nastďpnym sprincie. W efekcie w kaŮdej rundzie bďdziesz testowaķ to, co powstaķo w poprzednim sprincie, i stworzony na papierze prototyp tego, co powstanie w nastďpnym. Czy to musi byñ przedpoīudnie? Nie ma Ůadnej szczególnej magii w tym, Ůe wybraķem przedpoķudnie, a nie popoķudnie. Niektórzy uczestnicy mogû nie mieý czasu na udziaķ w testach w godzinach pracy, wiďc mogû one odbywaý siď o 6, 7 czy 8 wieczorem (frekwencjď obserwatorów moŮna podwyŮszyý wtedy ofertû gastronomicznû). Spotkanie podsumowujûce moŮna odķoŮyý wtedy na porď Ŏniadania lub lunchu nastďpnego dnia. WaŮnû rzeczû jest to, aby staraý siď wykonaý wszystkie testy w ciûgu kilku godzin. Pozwala to zgromadziý najwiďkszû liczbď obserwatorów. Spotkanie podsumowujûce teŮ nie powinno byý odkķadane, bo istotne jest to, aby dysponowaý w trakcie jego trwania jak najwiďkszû liczbû ŎwieŮo zapamiďtanych szczegóķów. Co odpowiedzieñ na stwierdzenie: „Ale jełli testujesz tylko po trzy osoby, to badanie nie ma wartołci statystycznej. Niczego w ten sposób nie dowiedziesz”? Odpowiedz tak: „Masz caķkowitû racjď. Testowanie z tak maķû liczbû uczestników nie ma wartoŎci statystycznej. Próbki sû tak maķe, Ůe nie warto nawet próbowaý podsumowaĹ. Jednak celem takiego badania nie jest dowiedzenie czegokolwiek. Celem jest zidentyfikowanie najpowaŮniejszych problemów i ulepszenie produktu przez ich usuniďcie. To siď po prostu sprawdza, bo wiďkszoŎý problemów jest tak oczywista, Ůe nie ma potrzeby przeprowadzania Ůadnego dowodu”. Postaraj siď powiedzieý to z duŮû dozû przekonania i przyjaznym uŎmiechem na twarzy. [ 31 ] ROZDZIAĪ 3 Ile to bădzie kosztowañ? Oto przeciďtny budŮet na rok samodzielnych testów funkcjonalnoŎci (nie uwzglďdnia Twojego czasu): Mikrofon GķoŎniki Rejestrowanie zawartoŎci ekranu Udostďpnianie zawartoŎci ekranu Lunch/poczďstunek dla obserwatorów „Zachďty” dla uczestników Koszt jednostkowy 25 zķ 35 zķ Camtasia: 1063 zķ GoToMeeting: 150 zķ/miesiûc 100 zķ/miesiûc 50 – 100 zķ/osobď x 36 uczestników SUMA (w przybliŮeniu) Koszt roczny 25 zķ 35 zķ 1063 zķ 1800 zķ 1200 zķ 1800 – 3600 zķ 5923 – 7723 zķ A oto wersja „bez wodotrysków”, przydatna w sytuacjach, gdy nie ma Ůadnego budŮetu: Mikrofon GķoŎniki Rejestrowanie zawartoŎci ekranu Udostďpnianie zawartoŎci ekranu Lunch/poczďstunek dla obserwatorów „Zachďty” dla uczestników Koszt jednostkowy 25 zķ 35 zķ CamStudio (Open Source) NetMeeting (bezpķatny) 100 zķ/miesiûc Kubki, koszulki lub bony podarunkowe po 25 zķ x 36 uczestników SUMA (w przybliŮeniu) Koszt roczny 25 zķ 35 zķ 0 zķ 0 zķ 1200 zķ 0 – 900 zķ 1260 – 2160 zķ [ 32 ]
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przetestuj ją sam! Steve Krug o funkcjonalności stron internetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: