Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00597 010769 20676573 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik Gdańsk, Sopot, Gdynia - ebook/pdf
Przewodnik Gdańsk, Sopot, Gdynia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-404-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> podróże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

 

Ilustrowany przewodnik po Trójmieście, w którym znajdziesz najważniejsze informacje na temat historii i miejsc zaliczanych do największych atrakcji turystycznych danego miasta. Plany centrum Gdańska, Gdyni i Sopotu i bogaty materiał zdjęciowy są dodatkowymi atutami tego przewodnika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TRÓJMIASTO to aglomera- cja położona na północy Polski nad Zatoką Gdańską w województwie pomorskim. Od 28 marca 2007 roku Trójmiasto przestało być wyłącz- nie pojęciem potocznym, a stało się obszarem udokumentowanym za sprawą Karty Trójmiasta mówiącej o konieczności wzajemnej współ- pracy miast Gdyni, Gdańska i So- potu w ramach rozwoju aglomeracji trójmiejskiej. Miasta te stanowią je- den z ważniejszych ośrodków prze- mysłowych, naukowych i kultural- nych w kraju. Gdynia – Port Gdańsk – Długie Pobrzeże z Żurawiem GDAŃSK – ok. 456 tys. mieszkańców, pow. 265,5 km2 SOPOT – ok. 38 tys. mieszkańców, pow. 17,31 km2 GDYNIA – ok. 250 tys. mieszkańców, pow. 135,14 km2 GDYNIA SOPOT GDAŃSK Sopot – Molo 1 Gdańsk otrzymał pra- wa miejskie w 1236 r. z rąk księcia pomor- skiego Świętopełka II. Gdańsk uznawany jest za symboliczne miej- sce wybuchu II wojny światowej oraz począt- ku upadku komunizmu w Europie Środkowej. Fontanna Neptuna Widok na Długie Pobrzeże Brama Stoczni Gdańskiej GDAŃSK Miasto portowe w Polsce nad Mo- rzem Bałtyckim (położone u uj- ścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską), stolica województwa po- morskiego oraz archidiecezji gdań- skiej. Pierwsza wzmianka o Gdań- sku pochodzi z 997 r. i tę datę często p r z y j m u j e się umownie jako początek dziejów mia- sta. Ślady ist- nienia osad- nictwa na tym terenie sięgają młodszej epo- ki kamiennej (2500-1700 r. p.n.e), a znale- ziska archeo- logiczne za- ś w i a d c z a j ą o i s t n i e n i u kultury łużyckiej, kultury lud- ności prasłowiańskiej i okresu rzymskiego. Tu brał swój początek „bursztynowy szlak”. 2 ZABYTKI GDAŃSKA Wieża Więzienna i KatoW- nia (ul. Targ Węglowy 26) to uni- katowy w skali światowej zespół prostokątnego barbakanu w postaci dwóch gotyckich budowli obron- nych połączonych murem. Są one przedbramiem ul. Długiej, również dawnym wjazdem do miasta. W la- tach 1604-1858 znajdowało się tutaj jedno z najcięższych więzień euro- królewskiej złotej korony. Ogromna, masywna Wieża Więzienna nakryta jest hełmem zrekonstruowanym wg dawnego projektu Antoniego van Obbergena, który pod koniec XVI w. przebudował Katownię. Wieża Wię- zienna i Katownia gromadzą obiekty związane z dziejami siedziby Od- działu Muzeum Historycznego, jej wielorakimi funkcjami, jak również obiekty z dziedziny historii gdańskie- go prawa i administracji. Obecnie to także siedziba Muzeum Bursztynu. Wieża Więzienna i Katownia pejskich. Kroniki nie odnotowują żadnego przypadku ucieczki z tego miejsca. Katownia, dawniej siedziba kata, wygląda jak renesansowy pa- łacyk z bogato zdobionym dachem i wieżyczką. Nad wejściem do bu- dynku znajduje się interesujący stary herb Gdańska z czasów krzyżackich, przedstawiający dwa krzyże, bez złota Brama (ul. Długa) to re- prezentacyjny obiekt wzniesiony w latach 1612-1614. Dwupozio- mowa fasada bramy, zaopatrzona w trzy przejścia oraz cztery ogrom- ne okna, zyskała wspaniałą oprawę gzymsowo-kolumnową oraz boga- ty wystrój plastyczny. Bardzo cie- 3 kawym elementem jest wieńcząca bramę kamienna balustrada. Uwa- gę przyciągają rzeźby dłuta artysty gdańskiego Piotra Ringeringa. Od zewnętrznej strony zobaczyć mo- żemy figury wyobrażające najcen- niejsze dla miasta wartości: „Pokój”, „Wolność”, „Bogactwo”, „Sławę”. Od strony ulicy Długiej widnieją natomiast postacie symbolizujące „Roztropność”, „Sprawiedliwość” i „Zgodę”. Złota Brama pochodzi z najświetniejszego okresu w dzie- jach sztuki gdańskiej. Jest doskona- łym dowodem otwartości miasta na zagraniczne kanony budownictwa. Przy jej projektowaniu wykorzysta- no włoskie i niderlandzkie wzory. W okresie 1803-1872 Złota Brama służyła siedzibą Szkole Sztuk Pięk- nych. Zabytek uległ poważnym uszkodzeniom podczas ostatniej wojny. Odbudowany został w latach pięćdziesiątych i wraz z przyległym Dworem św. Jerzego przekazano go na potrzeby Stowarzyszenia Archi- tektów Polskich. Złota Brama 4 Złota Brama od ulicy Długiej WielKa zBrojoWnia (ul. Targ Węglowy 6) Wielka Zbrojownia, zwana również arsenałem, to jeden z najokazalszych świeckich budynków renesansowej zabudowy Gdańska. Decyzję o bu- dowie Wielkiej Zbrojowni gdań- scy mieszczanie podjęli pod koniec XVI wieku, w obliczu rosnącego za- grożenia ze strony Szwecji. Wznie- siony w latach 1602-1605 obiekt jest dziełem jednego z najwybitniejszych gdańskich architektów epoki, Anto- niego van Obbergena. Zbrojownię zbudowano z drobnej, czerwonej, holenderskiej cegły zdobionej deko- racjami z piaskowca oraz bogatymi złoceniami. Okazała konstrukcja sprawia wrażenie, jakby budynek składał się z czterech, pozornie od- dzielnych kamieniczek. Od strony ul. Piwnej fasadę budynku zdobią: dwa wielkie rustykowane portale zwieńczone kartuszami z herbami Gdańska podtrzymywanymi przez lwy; posąg Minerwy umieszczony we wnęce usytuowanej na wysoko- ści górnej kondygnacji; kamienne maski; ornamenty okucio- we; postacie gdańskich wo- jowników (trzech pikinie- rów, halabardzisty i wach- mistrza); szczyty z wąsa- tymi sfinksami i wybucha- jącymi granatami. Po obu stronach fasady wznoszą się dwie ośmioboczne, wyso- kie wieżyczki, zwieńczone hełmami z blachy, miesz- czące ślimakowate schody. Fasada od strony Targu Węglowego ma nieco skromniejsze portale i szczyty. Umieszczono na nich postacie dwóch muszkieterów, chorążego, konstabla i kapitana. Fi- gura z leżącą u jej stóp ściętą głową przedstawia Kozaka, który ściął na rynku lwowskim głowę swego do- wódcy, Jana Podkowy, samozwań- czego hospodara mołdawskiego, nieuznanego przez króla Stefana Batorego. Wielka Zbrojownia Budynek został spalony podczas działań wojennych w 1945 roku. Od- budowano go w latach 1947-1965. W latach 2000-2005 odnowiono obie fasady, przywracając efektowne złocenia od strony ul. Piwnej. Parter budynku o powierzchni 2 tys. m2 ze sklepieniem na 15 granitowych słu- pach przeznaczony jest pod pasaż handlowy, a na wyższych kondy- gnacjach mieści się Akademia Sztuk Pięknych. Wielka Zbrojownia od strony ul. Piwnej 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik Gdańsk, Sopot, Gdynia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: