Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00334 020276 17743854 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r - ebook/pdf
Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374404891 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji od 1 lipca 2015 r., wyjaśnienia i komentarze ekspertów do każdego zmienionego przepisu, omówienie zmian w rozporządzeniach wykonawczych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

rekomenduje BIULETYN VAT Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 605) DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi (art. 17, 18c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe (art. 89a, 89b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku (art. 99, 101a, 102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach (art. 105a, 105b, 105c, 105d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 5 5 7 DZIAŁ XI. Dokumentacja (art. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Załącznik nr 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Załącznik nr 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 VAT – przepisy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 USTAWA z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 605)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o VAT wprowadzone od 1 lipca 2015 r. ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień pub- licznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 605). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 17. [Podatnik VAT] 1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: (…) 7) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprze- daż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2; Brak odpowiednika Brak odpowiednika Brak odpowiednika Brak odpowiednika Brak odpowiednika Art. 17. [Podatnik VAT] 1. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: (…) 7) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: a) dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprze- daż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, b) nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122; (...) 1c. W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy przepis ust. 1 pkt 7 stosuje się, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekra- cza kwotę 20 000 zł. 1d. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się trans- akcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towa- rów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur do- kumentujących poszczególne dostawy. 1e. Za jednolitą gospodarczo transakcję, o której mowa w ust. 1c, uznaje się rów- nież transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, o której mowa w ust. 1d, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizo- wana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towa- rami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy. 1f. W przypadku wymienionym w ust. 1 pkt 7 obniżenie wartości dostaw dokonywa- nych w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, o której mowa w ust. 1c, w szczegól- ności przez udzielenie po ich dokonaniu nabywcy opustu lub obniżki ceny, nie wpływa na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia kwoty podatku z tytułu dostawy towarów dokonywanej w ramach tej transakcji. 1g. W przypadku gdy po otrzymaniu całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 11 do ustawy, następuje zmiana określenia podatnika dla tej dostawy, korekty rozliczenia zapłaty w związku z tą zmia- ną dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dokonano dostawy tych towarów. IFK www.infor.fk.pl Biuletyn VAT nr 6/2015 www.bv.infor.pl 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: