Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00518 007523 12439996 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017 - ebook/pdf
Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365789150 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera wykaz zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych od 1 września 2016 r. i w 2017 r. Zostały one przedstawione w unikatowy sposób przez porównanie treści przepisu przed nowelizacją i po nowelizacji oraz komentarz eksperta do każdego zmienionego artykułu. 

W publikacji zawarte zostały zmiany dotyczące m.in.:

● wydawania świadectw pracy,

● płacy minimalnej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych,

● tworzenia regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS,

● obniżenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn,

● przedawnienia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ZUS.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PrzewodnikPo zmianach w Prawie Pracy i zus 2016/2017PrzePisy • komentarze eksPertów • Przejrzyste tabeleREKOMENDUJEstan prawny na 6 lutego 2017 r. PrzewodnikPo zmianach w Prawie Pracy i zus 2016/2017PrzePisy • komentarze eksPertów • Przejrzyste tabeleREKOMENDUJEStan prawny na 6 lutego 2017 r. Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard PieńkowskiINFOR PL S.A.ul. Okopowa 58/7201-042 Warszawawww.infor.plDyrektor Centrum Wydawniczego Marzena NikielUkazuje się od 2004 r.Przewodnik przygotowała redakcjaMONITORA prawa pracy i ubezpieczeńAdres redakcji:01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 531 48 37, www.mppiu.infor.plBiuro Opiekunów Klienta01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 e-mail: bok@infor.plwww.sklep.infor.plCopyright by INFOR PL S.A. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kseroko-pii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnia-nie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabro-nione i podlega odpowiedzialności karnej.Druk: MCPINFOR PL S.A.jest podatnikiem VAT,NIP 118-00-93-066 3PRAWO PRACY KODEKS PRACYUstawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ........................................................... 5Kodeks pracy – przepisy wykonawcze............................................................................... 11 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACYUstawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 640; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) .......................................................... 12 PROMOCJA ZATRUDNIENIAUstawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 645; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ............................................................ 16 KARTA NAUCZYCIELAUstawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) .................................................................................... 24 SŁUŻBA CYWILNAUstawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1345; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948) ......................................................... 34WYnAgROdzeniA ZFŚSUstawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 800; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).......................................................... 38 MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘUstawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1265) ......................................................... 40Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456) ..... 47 MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W 2017 R.Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 934) ........................................................................................ 48 NIEPEŁNOSPRAWNIUstawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).................................................................................... 49 USTAWA KOMINOWAUstawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2099; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)......................................................... 56 4SPIS TREŚCI WYNAGRODZENIA OSÓB KIERUJĄCYCH NIEKTÓRYMI PODMIOTAMIUstawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) ........................................................... 61UbezPieCzeniA sPOłeCzne i zdROWOtne SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHUstawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ............................................................ 64 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNEUstawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60) ........................................................... 76 WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEUstawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) ......................................................... 85 UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ROLNIKÓWUstawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 277; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 38) ............................................................ 88System ubezpieczeń społecznych – przepisy wykonawcze................................................................ 98zAsiłKi i ŚWiAdCzeniA USTAWA ZASIŁKOWAUstawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2020) .......................................................... 99 EMERYTURY I RENTY Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 38) .............................................................. 103 ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEUstawa z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 170; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 38) ............................................................ 120 ŚWIADCZENIA RODZINNEUstawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1518; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) ......................................................... 122 POMOC SPOŁECZNAUstawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2174) .......................................................... 124 5UstAWAz 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy(j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60)** Tabela uwzględnia zmiany w ustawie – Kodeks pracy wprowadzone:– ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 910),– ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138),– ustawą z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),– ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).Treść przepisu przed nowelizacjąTreść przepisu po nowelizacjiArt. 29. [Forma i treść umowy o pracę](…) § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu roz-poczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.Art. 29. [Forma i treść umowy o pracę](…) § 2. Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została za-warta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 910). W wyniku oma-wianej zmiany pracodawca musi podpisać z pracownikiem umowę o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. Jeżeli tego nie zrobi, ma obowiązek potwierdzić pracownikowi na piśmie, również przed dopuszczeniem do pracy, ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Dotychczas umowę o pracę można było podpisać w pierwszym dniu pracy, czyli nawet na koniec dnia pracy. Tak samo w przypadku braku zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej należało potwierdzić na piśmie warunki zatrudnienia naj-później pierwszego dnia pracy. Art. 772. [Regulamin wynagradzania]§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, nieobjętych zakłado-wym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy od-powiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.Art. 772. [Regulamin wynagradzania]§ 1. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, nieobjętych zakłado-wym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy od-powiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.Brak odpowiednika§ 11. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników, nieobjętych zakłado-wym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy od-powiadającym wymaganiom określonym w § 3, może ustalić warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania.Brak odpowiednika§ 12. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników, nie-objętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy odpowiadającym wymaganiom określonym w § 3, ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego ustalenie. 6KODEKS PRACYTreść przepisu przed nowelizacjąTreść przepisu po nowelizacji§ 2. W regulaminie wynagradzania, o którym mowa w § 1, pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. § 2. W regulaminie wynagradzania pracodawca może ustalić także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsię-biorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). W wyniku omawianej nowelizacji zmienił się limit stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek wprowadzania regulaminu wynagradzania. Obecnie taki regulamin muszą posiadać pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas regulamin wynagradzania musieli tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Jednak nie każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników będzie zwolniony z obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania. Jeżeli bowiem zakładowa organizacja związkowa u tych pracodawców wystąpi o ustalenie takiego regulaminu, wówczas obowiązkiem pracodawcy będzie jego utworzenie. Nie ma również przeszkód, aby pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników posiadali regulamin wynagradzania.Art. 97. [Świadectwo pracy]§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świade-ctwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Art. 97. [Świadectwo pracy]§ 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwią-zania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.§ 11. Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na pod-stawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obej-mujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okre-sie 24 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów. § 11. W przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pra-cy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego po-przedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które do-tychczas nie wydano świadectwa pracy.§ 12. Świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 11. Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę.§ 12. W przypadku, o którym mowa w § 11, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. § 13. Pracownik, o którym mowa w § 11, może w każdym czasie żądać wydania świa-dectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej umowy o pracę wy-mienionej w tym przepisie lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrud-nienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy. Pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika. § 13. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozli-czenia się pracownika z pracodawcą. (…) § 4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, w drodze rozporządzenia, szcze-gółową treść świadectwa pracy oraz sposób i tryb jego wydawania i prostowania.(…) § 4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szcze-gółową treść świadectwa pracy, sposób i tryb jego wydawania, prostowania i uzupeł-niania oraz pomocniczy wzór świadectwa pracy, biorąc pod uwagę konieczność za-pewnienia właściwej realizacji celów, jakim służą informacje zawarte w świadectwie pracy. 7Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed-siębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Zgodnie z nowymi przepisami obowiązkiem pracodawcy będzie, tak jak dotychczas, niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Jeżeli jednak pracodawca podpisze z tym samym pracownikiem kolejną umowę o pracę w ciągu 7 dni od dnia roz-wiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, wówczas będzie miał obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy tylko na jego wniosek. W przypadku gdy pracodawca nie będzie miał zamiaru zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia, będzie miał obowiązek wydania świadectwa pracy obejmującego wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia tego pracownika, za które nie wydano mu świadectwa pracy lub świadectw pracy w związku z brakiem wniosku pracownika w tej spra-wie. Przed zmianą przepisów w przypadku terminowych umów o pracę świadectwo pracy trzeba było wydać po upływie 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z tych umów, chyba że wcześniej pracownik złożył wniosek o wydanie świadectwa pracy.Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli z tym samym pracownikiem jest zawierana kolejna umowa o pracę w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, pracownik może w każdym czasie żądać wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę.Pracodawca jest zobowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.Art. 104. [Regulamin pracy]Brak odpowiednikaArt. 104. [Regulamin pracy](…) § 11. Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników wprowadza re-gulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.§ 2. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.§ 2. Pracodawca zatrudniający mniej niż 50 pracowników może wprowadzić re-gulamin pracy, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.Brak odpowiednika§ 3. Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowa-dza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przewidzianym w § 1 obowiązują postano-wienia układu zbiorowego pracy.Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsię-biorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). W wyniku omawianej nowelizacji zmienił się limit stanu zatrudnienia, od którego zależy obowiązek wprowadzania regulaminu pracy. Obecnie taki regulamin muszą posiadać pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Dotychczas regulamin pracy musieli tworzyć pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pra-cowników. Jednak nie każdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników będzie zwolniony z obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy. Jeżeli bowiem zakładowa organizacja związkowa u tych pracodawców wystąpi o ustalenie takiego regulaminu, wówczas obowiązkiem pracodawcy będzie jego utworzenie. Nie ma również przeszkód, aby pracodawcy zatrudniający mniej niż 50 pracowników posiadali regulamin pracy.Art. 1043. [Wejście w życie regulaminu](…) § 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pra-cy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Art. 1043. [Wejście w życie regulaminu](…) § 2. Pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pra-cy przed dopuszczeniem go do pracy. Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 910). Zmiana ma charakter porząd-kowy. Doprecyzowuje, że pracownika trzeba zapoznać z regulaminem pracy przed dopuszczeniem do pracy, a nie jej rozpoczęciem. Zmiana jest związana z nową regulacją, która nakazuje podpisać umowę o pracę albo potwierdzić warunki zatrudnienia na piśmie w razie zawarcia stosunku pracy w inny sposób niż w formie pisemnej przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Art. 125. [Wspólna odpowiedzialność materialna] § 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpo-wiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. Art. 125. [Wspólna odpowiedzialność materialna]§ 1. Na zasadach określonych w art. 124 pracownicy mogą przyjąć wspólną odpo-wiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkiem wyliczenia się. 8KODEKS PRACYTreść przepisu przed nowelizacjąTreść przepisu po nowelizacjiPodstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności material-nej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą.Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności mate-rialnej, zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności.Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsię-biorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Podstawą łącznego powierzenia mienia pracownikom jest tzw. umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta w formie pisemnej przez pracowników z pracodawcą. Dotychczasowa regulacja, odnosząc się do formy pisemnej, nie przewidywała skutków prawnych jej niezachowania. Zmieniony przepis jednoznacznie reguluje tę kwestię. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej zawarta przez pracowników z pracodawcą na piśmie pod rygorem nieważności. Art. 1552. [Urlop proporcjonalny po okresach nieobecności]§ 1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powraca-jącego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:(…) 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych;Art. 1552. [Urlop proporcjonalny po okresach nieobecności]§ 1. Przepis art. 1551 § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do pracownika powraca-jącego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:(…) 3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygo-towawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych; Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138). Jest związana z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Pracownicy będą mieli obniżany proporcjonalnie urlop wypoczynkowy w przypadku powrotu do pracy po okresie co najmniej 1-miesięcznej nieobecności poświęconej na służbę w tych wojskach. Art. 165. [Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu]Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn uspra-wiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:(…) 3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy, Art. 165. [Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu]Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn uspra-wiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:(…) 3) powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo sta-wienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138). Jest związana z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Pracownik powołany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej na czas do 3 miesięcy nie będzie mógł w tym czasie skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Art. 166. [Obligatoryjne udzielenie niewykorzystanego urlopu]Część urlopu niewykorzystaną z powodu:(…) 3) odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,Art. 166. [Obligatoryjne udzielenie niewykorzystanego urlopu]Część urlopu niewykorzystaną z powodu:(…) 3) odbywania ćwiczeń wojskowych lub przeszkolenia wojskowego albo pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, przez czas do 3 miesięcy, Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2138). Jest związana z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Urlop wypoczynkowy zostaje przerwany, jeżeli pracow-nik został powołany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. 9Art. 191. [Zatrudnianie młodocianych]§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:1) ukończyli co najmniej gimnazjum; Art. 191. [Zatrudnianie młodocianych]§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; (…) § 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum;2) zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego;3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum;4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum.(…) § 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej;2) zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego;3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową;4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły pod-stawowej.Komentarz: Zmiana wejdzie w życie 1 września 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Jest to zmiana porządkowa spowodowana likwidacją od 1 września 2017 r. gimnazjów i wprowadzeniem 8-letniej szkoły podstawowej. Art. 197. [Obligatoryjne dokształcanie się pracownika młodocianego](…) § 2. W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:1) do dokształcania się w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum, jeżeli szkoły ta-kiej nie ukończył;2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej lub w formach pozaszkol-nych.Art. 197. [Obligatoryjne dokształcanie się pracownika młodocianego](…) § 2. W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:1) do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły ta-kiej nie ukończył;2) do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkol-nych.Komentarz: Zmiana wejdzie w życie 1 września 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60). Jest to zmiana porządkowa spowodowana likwidacją od 1 września 2017 r. gimnazjów i wprowadzeniem 8-letniej szkoły podstawowej.Art. 2001. [Zatrudnienie młodocianego przy pracach lekkich](…) § 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.Art. 2001. [Zatrudnienie młodocianego przy pracach lekkich](…) § 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 910). Zmiana ma charak-ter porządkowy. Doprecyzowuje, że pracownika młodocianego trzeba zapoznać z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem do pracy, a nie przed jej rozpoczęciem. Zmiana jest związana z nową regulacją, która nakazuje podpisać umowę o pracę albo potwierdzić warunki zatrudnienia na piśmie w razie zawarcia stosunku pracy w inny sposób niż w formie pisemnej przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Art. 264. [Dochodzenie roszczeń przed sądem]§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę.Art. 264. [Dochodzenie roszczeń przed sądem]§ 1. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.§ 2. Żądanie przywrócenia do pracy lub odszkodowania wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. 10KODEKS PRACYTreść przepisu przed nowelizacjąTreść przepisu po nowelizacji§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.§ 3. Żądanie nawiązania umowy o pracę wnosi się do sądu pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie przyjęcia do pracy.Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed-siębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255). Od 1 stycznia 2017 r. zmienił się termin wniesienia odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od rozwiązania umowy bez wypowie-dzenia. Zgodnie z nowymi przepisami termin na odwołanie wynosi 21 dni od otrzymania wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Dotychczas odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę można było złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę. Natomiast odwołanie od rozwiązania umowy bez wypo-wiedzenia wnosiło się w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma rozwiązującego taką umowę. Art. 281. [Katalog wykroczeń]Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:(…) 2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,Art. 281. [Katalog wykroczeń]Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:(…) 2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopusz-czeniem go do pracy,Komentarz: Zmiana weszła w życie 1 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 910). Zmiana doprecy-zowuje, że wykroczeniem zagrożonym grzywną od 1000 zł do 30 000 zł jest niepotwierdzenie na piśmie umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy. 11KOdeKs PRACY – PRzePisY WYKOnAWCzewejście w życie1stycznia 2017 r.Świadectwo pracyRozporządzenie w znacznej części powiela rozwiązania zawarte w dotychczasowym rozporządzeniu dotyczącym wy-dawania świadectwa pracy. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności:■■dostosowania przepisów do nowych zasad wydawania świadectw pracy,■■uzupełnienia treści świadectwa pracy w związku ze zmianami w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, wprowa-dzonymi od 2 stycznia 2016 r.Rozporządzenie zawiera też nowy wzór świadectwa pracy.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy – Dz.U. z 2016 r. poz. 2292 12PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACYUstAWAz 13 kwietnia 2007 r.o Państwowej Inspekcji Pracy(j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 640; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1948)** Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzone:– ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1986),– ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1986),– ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2255).Treść przepisu przed nowelizacjąTreść przepisu po nowelizacjiArt. 10. [Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy] 1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:(…) Brak odpowiednikaArt. 10. [Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy] 1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:(…) 15a) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), w zakresie paliw ciekłych w ramach wykonywania kontroli, o której mowa w pkt 1;Komentarz: Zmiana obowiązuje od 2 września 2016 r. Została wprowadzona ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1165). W wyniku nowelizacji zwiększył się katalog zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Od 2 września 2016 r. w ramach wykonywania kontroli do zadań PIP należy kontrola spełnienia obowiązku:■■posiadania koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw, magazynowania lub przeładunku paliw w instalacjach magazynowania paliw cie-kłych lub instalacjach przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw, obrotu paliwami;■■wpisu do rejestru podmiotów przywożących (tj. osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które samodzielnie lub za pośrednictwem innego podmiotu dokonują przywozu paliw ciekłych);■■zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych– w zakresie, w jakim dotyczy paliw ciekłych.PIP może kontrolować spełnienie wymogu prawidłowego prowadzenia sprzedaży paliw ciekłych i świadczenia usług magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dys-trybucji paliw ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1986). Art. 10. [Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy] 1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:Brak odpowiednikaArt. 10. [Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy] 1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:(…) 15b) kontrola wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paź-dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008);Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1986). Od 1 stycznia 2017 r. do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy kontrola wypłacania wynagrodzenia 13w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Wysokość minimalnejstawki godzinowej wynosi 13 zł. Nowe przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, które obowiązują od 2017 r., mają na celu ochronę osób przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi poprzez zagwarantowanie prawem minimalnej stawki godzinowej. Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw definiuje minimalną stawkę godzinową jako minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługującą przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Obowiązuje ona w przypadku realizowania umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 2255), czyli umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Wynagrodze-nie należy tak ustalić, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż 13 zł (bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia, np. stawka godzinowa, miesięczna). Nie dotyczy to sytuacji, gdy zleceniobiorca samodzielnie decyduje o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a przysługu-jące mu wynagrodzenie jest w całości uzależnione wyłącznie od rezultatu prac.Brak odpowiednikaArt. 11b. [Polecenie w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikają-cej z wysokości minimalnej stawki godzinowej]Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do skierowa-nia wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1986). Nowy przepis rozszerza uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy o prawo do skierowania wystąpienia lub wydania polecenia w sprawie wypłacenia wynagrodzenia w wysokości określonej zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi. Art. 13. [Podmioty podlegające kontroli Państwowej Inspekcji Pracy] Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają:Brak odpowiednikaArt. 13. [Podmioty podlegające kontroli Państwowej Inspekcji Pracy] Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają:(…) 5) przedsiębiorcy albo inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ra-mach prowadzonej przez te podmioty działalności jest wykonywane zle-cenie lub są świadczone usługi przez przyjmującego zlecenie lub świad-czącego usługi – w zakresie wypłacania takim osobom wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę– zwani dalej „podmiotami kontrolowanymi”.– zwani dalej „podmiotami kontrolowanymi”.Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1986). Nowy przepis uzupełnia katalog podmiotów, które mogą być kontrolowane przez PIP, o przedsię-biorców oraz inne jednostki organizacyjne, na rzecz których w ramach prowadzonej przez nie działalności jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi. Taka zmiana jest spowodowana dodaniem PIP nowego zadania, o którym mowa w art. 10 pkt 15b ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. W wyniku tej nowelizacji PIP może przeprowadzić kontrolę wypłacania przez kontrolowany podmiot wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej na zasadach dotychczas obowiązujących przy kontroli przepisów dotyczących prawa pracy. PIP może przeprowadzić kontrolę bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy. 14Treść przepisu przed nowelizacjąTreść przepisu po nowelizacjiPAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACYArt. 14. [Podmioty współdziałające z Państwową Inspekcją Pracy przy realizacji jej zadań]1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami zawo-dowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracowni-ków, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu prze-pisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szczegól-ności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz naczelnikami urzędów skarbowych, a także z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami samorządu terytorialnego.(…) 4. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – wy-stępować do organów administracji publicznej, w tym naczelników urzędów skarbo-wych i dyrektorów izb skarbowych, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych właściwych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia porad, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 14a. Art. 14. [Podmioty współdziałające z Państwową Inspekcją Pracy przy realizacji jej zadań]1. Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji zadań współdziała ze związkami za-wodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami pracow-ników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz z organami administracji państwowej, w szcze-gólności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej, a także z Policją, Strażą Graniczną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i organami samorządu terytorialnego.(…) 4. Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo – w uzasadnionych przypadkach – wy-stępować do organów administracji publicznej, w tym naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych właściwych podmiotów z wnioskiem o udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia porad, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 14a. Komentarz: Zmiana wejdzie w życie 1 marca 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948). W art. 14 zmieniono ust. 1 i 4 w związku z wejściem w życie 1 marca 2017 r. ustawy z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947). Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich zadań współdziała z organami Krajowej Administracji Skarbowej. Jednym z takich organów są dyrektorzy izb administracji skarbowej.Art. 24. [Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy] 1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności sta-nu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4.Art. 24. [Upoważnienie do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorcy] 1. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każ-dej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, oraz kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimal-nej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.Komentarz: Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Została wprowadzona ustawą z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1986). Dotychczas inspektorzy pracy kontrolowali m.in. przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie legal-ności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności (w tym przez cudzoziemców). Po zmianie przepis upoważnia inspektorów pracy także do kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej należnej osobom przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi. Art. 33. [Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku ustaleń doko-nanych w toku kontroli] 1. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy:(…) 2) kieruje wystąpienia i wydaje polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8;Art. 33. [Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w wyniku ustaleń doko-nanych w toku kontroli] 1. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli właściwy inspektor pracy:(…) 2) kieruje wystąpienia i wydaje polecenia, o których mowa w art. 11 pkt 8 i art. 11b; Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ZUS 2016/2017
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: