Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00488 007946 15951966 na godz. na dobę w sumie
Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 - ebook/pdf
Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405928 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja szczegółowo omawia wszystkie zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. oraz 1 stycznia 2016 r.Publikacja zawiera:– przejrzyste, tabelaryczne zestawienie treści przepisu przed i po nowelizacji z zaznaczeniem zmian (uwzględnione zostały wszystkie nowelizacje ustawy o rachunkowości dokonane w 2015 roku, łącznie z tzw. dużą zmianą ustawy o rachunkowości obowiązującą od 23 września 2015 r. oraz zmianami wprowadzanymi od 1 stycznia 2016 r.– wyjaśnienia i komentarze ekspertów-praktyków do każdego zmienionego przepisu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 rekomenduje miesięcznik BIULETYN głównego księgowego Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 n komentarze ekspertów n przejrzyste tabele 2 Spis treści USTAWA z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1333) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Załącznik nr 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Załącznik nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Załącznik nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Załącznik nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Załącznik nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 miesięcznik BIULETYN głównego księgowego Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Ukazuje się od 2004 r. Przewodnik przygotowały redakcje: BiUletyNU głównego księgowego MONitORA księgowego INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa www.infor.pl Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 531 48 37 www.bgk.infor.pl e-mail: bok@infor.pl, tel. 22 761 30 30, 801 626 666 Biuro Obsługi Klienta www.sklep.infor.pl Copyright by iNFOR Pl S.A. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: COlDRUK iNFOR Pl S.A. jest podatnikiem VAt, NiP 118-00-93-066 USTAWA z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1333)* * Tabela uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone: – ustawą z 28 listopada 2014 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), – ustawą z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), – ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045), – ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1166), – ustawą z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji Art. 2. [Zakres podmiotowy] Brak odpowiednika Art. 2. [Zakres podmiotowy] (…) 2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przy- chody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, sto- suje się art. 70a. Komentarz: Spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie prze- kroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro, nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mogą je jednak prowadzić dobrowolnie. Jeżeli się na to nie zdecydują, wtedy – zgodnie z art. 70a ustawy o rachunkowości – mają obowiązek złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i zło- żenia rocznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Wymienione jednostki po raz pierwszy miały obowiązek złożenia takiego oświadczenia za 2014 r. Zmiana weszła w życie 15 stycznia 2015 r. i miała zastosowanie do sprawozdań finansowych za 2014 r. Art. 2. [Zakres podmiotowy] Brak odpowiednika Art. 2. [Zakres podmiotowy] (…) 5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie. Komentarz: W ramach uproszczeń dla niektórych organizacji pozarządowych nowe przepisy dają możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotyczy to organizacji pozarządowych, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, pod warunkiem (na podstawie nowego art. 10a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), że: 1) działają w sferze następujących zadań publicznych: ■■ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; ■■ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; www.inforfk.pl Biuletyngłównegoksięgowegonr9/2015www.bgk.infor.pl 3 IFK ustawa o rachunkowości 4 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji ■■ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; ■■ działalności charytatywnej; ■■ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ■■ działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; ■■ ochrony i promocji zdrowia; ■■ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; ■■ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; ■■ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; ■■ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; ■■ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; ■■ działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; ■■ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; ■■ nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ■■ wypoczynku dzieci i młodzieży; ■■ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ■■ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ■■ ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; ■■ turystyki i krajoznawstwa; ■■ porządku i bezpieczeństwa publicznego; ■■ obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; ■■ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ■■ ratownictwa i ochrony ludności; ■■ pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; ■■ upowszechniania i ochrony praw konsumentów; ■■ działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; ■■ promocji i organizacji wolontariatu; ■■ pomocy Polonii i Polakom za granicą; ■■ działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; ■■ promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; ■■ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; ■■ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; ■■ działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o sto- sunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, które działają w zakresie wcześniej wymienionych zadań; 2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego; 4) osiągają przychody wyłącznie z: a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej, b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług, c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach; 5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprze- kraczającej 100 000 zł – jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Wprowadzony do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 10a wskazuje przy tym, że: ■■ zakresu wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność, ■■ o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w ter- minie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Zawiadomienie to dotyczy także lat następnych, przy czym jednostka musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego w spra- wach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o: ■— rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji; ■— niespełnianiu warunków pozwalających na dalsze prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewiden- cję, zostaną określone w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarzą- dzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplemen- tariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej dzia- łalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; przepis ten stosuje się odpowiednio do osób wykonujących wolne zawody. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; (…) 6) kierowniku jednostki – rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarzą- dzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej – wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej – komplementa- riuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działal- ność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym; Komentarz: Zmiana w definicji „kierownika jednostki” wynika z wprowadzenia do polskich przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 918). Prawo restrukturyzacyjne dotyczy postępowań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w przypadku: ■■ postępowania o zatwierdzenie układu; ■■ przyspieszonego postępowania układowego; ■■ postępowania układowego; ■■ postępowania sanacyjnego. www.inforfk.pl Biuletyngłównegoksięgowegonr9/2015www.bgk.infor.pl 5 IFK ustawa o rachunkowości 6 Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji W wymienionych postępowaniach wprowadza się zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który pełni rolę kierownika jednostki będącej w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zmiana wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 32) pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczegól- ności koszty i przychody związane: a) z działalnością socjalną, b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerial- nych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, (…) 32) pozostałych kosztach i przychodach operacyjnych – rozumie się przez to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczegól- ności koszty i przychody związane: a) z działalnością socjalną, b) ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerial- nych i prawnych, a także nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do inwestycji, c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zali- czonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz warto- ści niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą, d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągal- nych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie- obciążających kosztów, e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacja- mi finansowymi, c) z utrzymywaniem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zali- czonych do inwestycji, w tym także z aktualizacją wartości tych inwestycji, jak również z ich przekwalifikowaniem odpowiednio do środków trwałych oraz warto- ści niematerialnych i prawnych, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową bądź inaczej określoną wartość godziwą, d) z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągal- nych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie- obciążających kosztów, e) z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacja- mi finansowymi, f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów f) z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe, obciążających koszty finansowe, g) z odszkodowaniami i karami, h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny akty- wów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych; g) z odszkodowaniami i karami, h) z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny akty- wów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, Brak odpowiednika i) ze zdarzeniami losowymi; Komentarz: Katalog pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych został poszerzony o kategorię zysków i strat nadzwyczajnych. Poszerzenie tego katalogu jest wynikiem usunięcia zdarzeń losowych jako oddzielnych kategorii wykazywanych w sprawozdaniach finansowych większości jednostek. Zdarzenia nadzwyczajne jako oddzielna kategoria wykazywana w spra- wozdawczości dotyczy obecnie jedynie tych zdarzeń występujących w następujących jednostkach gospodarczych: ■■ banki, ■■ zakłady ubezpieczeń, ■■ zakłady reasekuracji, ■■ spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zmiana wchodzi w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 33) stratach i zyskach nadzwyczajnych – rozumie się przez to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia; Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 33) zyskach i stratach nadzwyczajnych – rozumie się przez to zyski i straty powstające w bankach, zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji oraz spółdziel- czych kasach oszczędnościowo-kredytowych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ry- zykiem jej prowadzenia; Komentarz: Zmienia się brzmienie pkt 33 w art. 3 ust. 1 definiującego „zyski i straty nadzwyczajne”, które według nowej definicji dotyczą wyłącznie banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów re- asekuracji oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z uwagi na charakter ich działalności zbliżony do banków, a także nadzór sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Natomiast pozostałe jednostki nie wyodrębniają w księgach rachunkowych i nie prezentują w rachunku zysków i strat informacji dotyczących zysków i strat nadzwyczajnych. W informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego wszystkie te jednostki będą natomiast ujawniać kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Zmiana wchodzi w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: Art. 3. [Definicje] 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: (…) 36) znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla (…) 36) znaczącym wpływie na inną jednostkę – rozumie się przez to niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty lub b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, lub d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, jej działalności, lub e) możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub admi- e) możliwość powoływania i odwoływania członków organów zarządzających, nad- nistrujących; Brak odpowiednika zorujących lub administrujących, lub f) posiadanie nie mniej niż 20 ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym tej jednostki; Komentarz: Zmiana w definicji „znaczącego wpływu” częściowo ma charakter techniczny (dostosowujący ustawę o rachunkowości do regulacji dyrektywy 2013/34/UE). Aktualna definicja została rozszerzona o dodatkowy podpunkt (lit. f), który wskazuje, że posiadanie nie mniej niż 20 głosów w organie stanowiącym jednostki jest równoznaczne z wywieraniem znaczącego wpływu. Zasady liczenia głosów na potrzeby tej definicji zostały określone oddzielnie, w dodanym do ustawy o rachunkowości art. 3 ust. 1f (patrz komentarz do tego artykułu na str. 12). Zmiana wchodzi w życie 23 września 2015 r. Przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2016 r. z możliwością zastosowania za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie ustawy. www.inforfk.pl Biuletyngłównegoksięgowegonr9/2015www.bgk.infor.pl 7 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: