Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00286 005440 14098816 na godz. na dobę w sumie
Przewozy intermodalne - ebook/pdf
Przewozy intermodalne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 186
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3631-8609-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Głównym celem monografii jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych i wdrożonych przez polskich przedsiębiorców oraz naukowców w obszarze przewozów intermodalnych. Pierwsze rozdziały odnoszą się do ogólnych, teoretycznych zagadnień związanych z omawianą problematyką.
W następnej kolejności autorzy prezentują konkretne rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności i atrakcyjności przewozów intermodalnych.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zastosowanie modułu GPRS do transmisji danych i wynikające z tego wy- sokie opłaty roamingowe znacząco ograniczają globalne zastosowanie istnie- jących produktów. Koszt stosowania obecnych rozwiązań pozwala jedynie na ich stosowanie przez średnie i duże firmy lokalnie, wyłącznie na terenie jednego kraju. W wyniku tego przedsiębiorstwa korzystające i świadczące usługi logistyczne nie są w stanie w sposób maksymalny wykorzystać dostępnych zasobów logi- stycznych11. 5.5. Innowacyjne monitorowanie taboru kolejowego Główną wadą istniejących rozwiązań są wysokie koszty użytkowania, prak- tycznie nie pozwalające na globalne zastosowanie przy realizacji przewozów intermodalnych. Przykładowo firma Industrial Supply Service GmbH oferuje usługę pozycjo- nowania wagonu/kontenera za 108 euro miesięcznie. W ramach tej opłaty użytkownik otrzyma informację na temat lokalizacji monitorowanego środka transportu co 60 minut. Co więcej usługa działa tylko w wybranych krajach (Chiny, Rosja, Białoruś, Polska, Niemcy, Holandia). Znając ograniczenia istniejących systemów Instytut Logistyki i Magazyno- wania z Poznania wspólnie z firmą CallFreedom Sp. z o.o. z Bydgoszczy oraz Aspenta Inc. z Atlanty stworzył innowacyjne rozwiązanie umożliwiające glo- balne monitorowanie środków transportu z całkowitym pominięciem kosztów roamingu. Podstawową innowacją w opracowanym rozwiązaniu jest zastoso- wanie alternatywnego dla kanału GPRS sposobu transmisji danych z urządze- nia mobilnego na serwer. W tym celu zastosowano urządzenie składające się z trzech elementów, z czego dwa z nich są identyczne jak w istniejących syste- mach do monitorowania12 13: • moduł GPS – umożliwiający zlokalizowanie monitorowanego środka trans- portu, • moduł GSM wraz z kartą SIM operatora telefonii komórkowej – umożliwia- jący przesłanie kanałem technicznym na serwer informacji z aktualną po- zycją monitorowanego środka transportu14, 11 S. Chopra, P. Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operation, Prentice Hall, Upper Sadle River, New Jersey 2004. 12 www.t-traco.com, dostęp: 20.09.2014. 13 M. Christopher, Logistics and Supply Chain Management. Strategies for Reducing Cost and Improving Service, Financial Times Management, London 1998. 14 A. Dabas, Ch. Dabas, Implementation of Real Time Tracking using Unstructured Supplementary Servi- ce Data, World Academy of Science, „Engineering and Technology” 2009, No. 30. 106 Intermodal.indb 106 2015-05-26 12:05:04 • akumulator – odpowiedzialny za działanie urządzenia do monitorowania taboru kolejowego. Schemat działania systemu wykorzystującego kanał techniczny do trans- misji danych zawierających lokalizację środka transportu przedstawia rysunek 5.11. System nawigacji satelitarnej Monitorowany środek transportu Transmisja danych w oparciu o kanał techniczny z wykorzystaniem kart SIM firmy CallFreedom. Sieć GSM I n f o r m a c j a o ł a d u n k u System IT Monitorowany wagon - globalny zasięg za jedną płaską stawkę Lokalizator GPS Kontrola temperatury i wilgotności ładunku Rys. 5.11. Schemat działania systemu do monitorowania środków transportu opracowanego przez firmę CallFreedom oraz Instytut Logistyki i Magazynowania Źródło: opracowanie własne (www.t-traco.com). Jego podstawową zaletą jest globalny zasięg oraz brak wysokich opłat ro- amingowych, które do tej pory uniemożliwiały szerokie zastosowanie koncep- cji inteligentnego ładunku15. Głównym ograniczeniem jest wielkość przesyła- nych danych – jednorazowo maksymalnie 180 znaków. Warto także podkreślić, że kanał ten jest dostępny tylko dla operatorów telefonii komórkowej. Można porównać go do wewnętrznych SMS-ów, do których dostęp mają tylko opera- torzy telefonii komórkowej. Taką działalność prowadzi właśnie firma Call- Freedom. Opracowane przez CallFreedom oraz Instytut Logistyki i Magazynowania rozwiązanie z wykorzystaniem kanału technicznego, jak udowodniły przepro- wadzone badania, jest unikalne na skalę światową i zapewnia znacznie wydaj- 15 I. Herwono, Performance Evaluation of GSM Signaling Protocols on USSD, Communication Networks, Aachen University of Technology, Aachen 2000. 107 Intermodal.indb 107 2015-05-26 12:05:04 niejsze, tańsze i stabilniejsze działanie w porównaniu z istniejącymi obecnie na świecie systemami Track Trace. Wszystkie istniejące na rynku rozwiązania teleinformatyczne wykorzystują komunikację GPRS lub SMS w celu przesyłania danych do serwera użytkowni- ka. W przypadku GPRS opłaty za usługi przesyłu danych w roamingu są znacz- nie wyższe od krajowych. Innym, bardzo ważnym aspektem, jest zajętość zaso- bów sieciowych oraz wynikające z tego opóźnienia w transmisji danych. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez autorów na wybranych tra- sach na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej. Przykładowo na trasie o długości 162 km z Bydgoszczy do Płocka dokonano porównania dwóch urzą- dzeń. Jedno z urządzeń przesyłało dane dotyczące lokalizacji pojazdu protoko- łem GPRS (karty wybranych operatorów z Polski), natomiast drugie kanałem technicznym z wykorzystaniem kart SIM dostarczonych przez firmę CallFree- dom. Celem badania było wykrycie opóźnień w przesyłaniu danych przy wyko- rzystaniu opisywanych dwóch alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych. Do badań wykorzystano urządzenia mobilne dostarczone przez tego samego producenta (Sony Xperia S). Na trasie o długości 162 km każde z urządzeń wysłało łącznie 594 pakiety z danymi zawierającymi długość i szerokość geo- graficzną, aktualną prędkość oraz godzinę pomiaru. W przypadku urządzenia bazującego na protokole GPRS 511 pakietów z danymi było przesłanych z opóźnieniem co najmniej 1 minuty. Zatem aż 86 informacji dotarło na ser- wer z opóźnieniem. 408 pakietów, co daje 68,7 ze wszystkich przesłanych pakietów z danymi, dotarło na serwer z opóźnieniem wahającym się pomiędzy 10 a 30 minut. Natomiast w przypadku wykorzystania kanału technicznego 99,2 wszystkich pakietów z danymi (589 z 594) dotarło bez opóźnienia na serwer. Zaledwie 5 pakietów z danymi dotarło na serwer z opóźnieniem ok. 1 minuty, co było spowodowane zmianą nadajników BTS należących do różnych operatorów (urządzenia mobilne z kartami SIM firmy CallFreedom automatycznie logują się do operatora, który ma najmocniejszy sygnał GSM w danym regionie). Podsumowując, opracowane przez firmę CallFreedom przy pomocy Instytu- tu Logistyki i Magazynowania rozwiązanie zapewnia niezwykle skuteczne, globalne i tanie monitorowanie środków transportu, wykorzystywanych np. do realizacji przewozów intermodalnych. Jest to możliwe dzięki innowacyjnemu połączeniu istniejących technologii GPS i GSM. Rozwiązanie opracowane przez firmę CallFreedom oraz Instytut Logistyki i Magazynowania zostało zgłoszone w Europejskim Urzędzie Patentowym i podlega ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami (nr zgłoszenia EP13460072.5 z dnia 30.11.2013). 108 Intermodal.indb 108 2015-05-26 12:05:04
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przewozy intermodalne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: