Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00636 009120 20619313 na godz. na dobę w sumie
Przygody papierowych misiów, czyli origami płaskie z koła - ebook/pdf
Przygody papierowych misiów, czyli origami płaskie z koła - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 89
Wydawca: Wydawnictwo BIS Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7551-296-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dla dzieci i młodzieży >> dla dzieci
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Trzecia w serii ABC origami książka z modelami form płaskich z kółeczek, tym razem poświęcona misiom z ulubionych książek dla dzieci. Zapraszamy do świata naszych ukochanych misiów i ich przyjaciół. Z papierowych kółek złożymy Uszatka, Paddingtona i Kubusia Puchatka a także Kłapouchego, Tygryska i Kangurzycę. Wykonamy kompozycje przedstawiające naszych bohaterów w różnych sytuacjach, a niektóre z nich ustawimy w przestrzeni, tworząc papierowy teatrzyk.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak Fotografie: Norbert Piwowarczyk Opracowanie ilustracji: Karandasz Korekta: Alicja Chylińska Co py ri ght © Do ro ta Dziam ska 2005 Co py ri ght © Wy daw nic two BIS 2005 ISBN 978-83-7551-296-0 Wydawnictwo BIS ul. Lędzka 44a 01-446 Warszawa tel. 22 877-27-05, 22 877-40-33; fax 22 837-10-84 e-mail: bisbis@wydawnictwobis.com.pl www.wydawnictwobis.com.pl Przed mo wa Miś to jed na z na szych ulu bio nych za ba wek. Chy ba każ dy miał w dzie ciń stwie uko cha ne go mi sia, z któ rym się nie roz sta wał. Nic więc dziw ne go, że mi sie są wdzięcz ny mi bo ha te ra mi ksią żek, przed sta wień te atral nych i fil mów; są rów nież in spi ra cją dla mi ło śni ków ori ga mi. Nie mal w każ dej tech ni ce skła da nia pa pie ru po ja wia ją się mo de le mi siów, a naj prost sze z nich moż na wy ko nać, skła da jąc kół ka, i ta kie mo de le znaj dą się w na szej książ ce. Przy go dy Uszat ka, Ku bu sia Pu chat ka i mi sia Pad ding to na mo że my za mie nić w pięk ne kom po zy cje, wy ko na ne wła sno ręcz nie przy wy ko rzy sta niu tech ni ki ori ga mi pła skie z ko ła, ale nie tyl ko. Se ria „ABC ori ga mi” przy bli ży ła już Wam moż li wo ści skła da nia róż nych płasz czyzn. Kar ton, któ ry w tech ni kach pła skich sta no wi je dy nie pła skie tło, w nie któ rych kom po zy cjach po trak tu je my ja ko pro sto kąt ną płasz czy znę, z któ rej zło ży my pro sty mo del ori ga mi. Prze wod nią tech ni ką, któ ra umoż li wi Wam stwo rze nie form ulu bio nych mi siów oraz ich przy ja ciół, bę dzie oczy wi ście tech ni ka ori ga mi pła skie z ko ła. Spo tka cie się tu ze zna ny mi już z ksią żek „Ma gicz ne kó łecz ka” i „Baj ko we kó łecz ka” spo so ba mi zgi na nia kół, choć w nie któ rych pro po zy cjach mo de li za war tych w tej książ ce znaj dzie cie rów nież no we spo so by skła da nia, nie co trud niej sze. Za cznie my od naj prost szych mo de li za in spi ro wa nych przy go da mi mi sia Uszat ka, któ re go wi ze ru nek jest bar dzo pro sty do zło że nia, na stęp nie zło ży my nie co trud niej sze go mi sia – mi sia Pad ding to na, by przejść do kom po zy cji bar dziej skom pli ko wa nych, wie lo ele men to wych, któ re przed sta wia ją bo ha te rów książ ki (i fil mu) o Ku bu siu Pu chat ku. My ślę, że ma cie już spo re do świad cze nie w skła da niu mo de li z kó łek, zre zy gno wa łam więc z opi sów i szcze gó ło wych in struk cji do ty czą cych zgięć, któ re zna cie z wcze śniej szych ksią żek. W tej książ ce po ja wia się też do wol ne mo de lo wa nie płasz czy zny, z któ rym nie jed no krot nie ze tknie cie się w przy szło ści – o kształ cie pew nych ele men tów for my bę dzie cie de cy do wać sa mi, kie ru jąc się wła snym wy czu ciem. Wy ko rzy sta cie tak że umie jęt no ści na by te pod czas za ba wy z pro sto ką tem w książ ce „Ma gicz ne pro sto ką ty”, w nie któ rych mo de lach 5 ra zem za ba wa z ko lo ro wy mi ko ła mi do star czy Wam du żo ra do ści i in spi ra cji do two rze nia wła snych pro jek tów. Do ro ta Dziam ska za pro po no wa łam bo wiem in ną bu do wę tła do pre zen ta cji mo de lu z kół, dzię ki cze mu nada cie swo im kom po zy cjom prze strzen ny wy miar. Pro po zy cje skła da nia płasz czy zny tła uła twią Wam kon struk cję dy na micz nych ob raz ków, któ re moi ucznio wie okre śli li mia nem pa pie ro we go te atru. A sko ro już za cznie cie kom po no wać for my na prze strzen nym tle, mo że war to bę dzie po wró cić do form z książ ki „Baj ko we kó łecz ka” i przy go to wać ta ki pa pie ro wy te atrzyk z Har rym Pot te rem i Pip pi Lang strump? A mo że, wy ko rzy stu jąc zdo by te wcze śniej do świad cze nie, przy go tu je cie wła sne kom po zy cje ze sce na mi z ulu bio nych ksią żek lub fil mów? Umie cie prze cież już bar dzo du żo, a po my słów z pew no ścią Wam nie bra ku je! Mam na dzie ję, że i tym Ozna cze nia gra ficz ne Linia wskazuje miejsce zginania papieru. Linia oznacza, że miejsce zginania jest wklęsłe. Linia oznacza, że miejsce zginania jest wypukłe. Strzałka wskazuje kierunek zginania. Strzałka z czarnym grotem oznacza wykonywanie zgięcia po widocznej stronie płaszczyzny origami. W ten sposób oznaczamy również nasuwanie jednej płaszczyzny na drugą. Strzałka z pustym grotem oznacza wykonanie zgięcia na niewidoczną stronę płaszczyzny origami. Strzałka z pustym grotem i dwiema liniami skierowana w stronę formy oznacza włożenie zginanego fragmentu do środka formy – na przykład do powstałej kieszonki. Ta sama strzałka skierowana od środka formy na zewnątrz oznacza: w tym miejscu pociągnij, wysuń, wyciągnij na zewnątrz. Strzał ka z dwo ma gro ta mi ozna cza zgię cie i roz gię cie. Strzał ka z pę tel ką ozna cza ob rót for my, tak aby zo ba czyć nie wi docz ną stro nę płasz czy zny ori ga mi. Ten znak mówi: uformować powietrzem, wypełnić powietrzem przestrzeń kieszonki. Ten znak mówi: powiększenie formy na rysunku. W ten sposób oznaczona jest płaszczyzna, którą należy posmarować klejem. 7 MIŚ USZA TEK Miś Usza tek sto ją cy Przy go to wu je my 22 kół ka: 11 brą zo wych (2 o śred ni cy 57 mm, 3 o śred ni cy 47 mm, 6 o śred ni cy 20 mm), 8 sza rych (1 o śred ni cy 57 mm, 5 o śred ni cy 30 mm, 2 o śred ni cy 20 mm), 3 czar ne kon fet ti. • Głowa, pyszczek i prawe ucho to kółka bez zgięć. • Kołnierzyk, stopy i dłonie to kółka zgięte na pół. Bluzka Spoden ki, rę kaw ki No gi, rę ce Klap nię te ucho 8 MIŚ USZA TEK Miś Usza tek sie dzą cy Przy go to wu je my 22 kół ka: 11 brą zo wych (3 o śred ni cy 57 mm, 2 o śred ni cy 47 mm, 4 o śred ni cy 30 mm i 2 o śred ni cy 20 mm), 7 ró żo wych (1 o śred ni cy 57 mm, 4 o śred ni cy 30 mm i 2 o śred ni cy 20 mm), 1 sza re o śred ni cy 30 mm, 3 czar ne kon fet ti. • Głowę misia, nogi, spodenki, rękawy, łapki i kołnierzyk składamy jak na str. 8. • Nieco inaczej niż w poprzednim modelu misia składamy koło przeznaczone na tułów. Tułów Ręce • Ręce misia nieco się zwężają. 10 MIŚ USZA TEK Por tret mi sia po moc ni ka Przy go to wu je my 14 kó łek: 3 brą zo we (1 o śred ni cy 100 mm i 2 o śred ni cy 47 mm), 1 nie bie skie o śred ni cy 100 mm, 4 sza re (1 o śred ni cy 47 mm i 3 o śred ni cy 30 mm), 3 czar ne o śred ni cy 20 mm, 2 bia łe o śred ni cy 20 mm, 1 czer wo ne o śred ni cy 30 mm. Uszko • Pyszczek i źrenice to koła zgięte na pół. Czapka 12 Oko misia MIŚ USZA TEK Miś Usza tek pod pa ra so lem Przy go to wu je my 22 kół ka: 4 nie bie skie (2 o śred ni cy 100 mm, 2 o śred ni cy 57 mm), 7 brą zo wych (2 o śred ni cy 57 mm, 1 o śred ni cy 47 mm, 2 o śred ni cy 30 mm, 2 o śred ni cy 20 mm), 4 żół te o śred ni cy 30 mm, 1 bia łe o śred ni cy 47 mm, 6 czar nych o śred ni cy 20 mm. Płasz czyk Kołnierzyk 14 Płaszczyk z kołnierzykiem Rękaw • Parasol, rączka parasola, nogi, kalosze, dłonie to kółka zgięte na pół. Rączka parasola Uszko 16 MIŚ USZA TEK Pa ja cyk Bim bam bum Przy go to wu je my 30 kó łek: 2 ja sno zie lo ne w krop ki o śred ni cy 100 mm, 7 ciem no zie lo nych w krop ki (3 o śred ni cy 57 mm, 4 o śred ni cy 47 mm), 1 po ma rań czo we o śred ni cy 57 mm, 12 czer wo nych (6 o śred ni cy 30 mm, 4 o śred ni cy 20 mm, 2 krop ki kon fet ti), 5 zie lo nych o śred ni cy 30 mm, 3 bia łe (1 o śred ni cy 30 mm, 2 o śred ni cy 20 mm). • Głowa, nos, guziki, pompon, źrenice to kółka bez zgięć. • Włosy, elementy czapki, kołnierza, strój, ręce, nogi to kółka zgięte na pół. Ele men ty czap ki Włosy 17 Tułów Usta Oczy 18 MIŚ USZA TEK Miś Usza tek wcho dzi do la su Przy go to wu je my 29 kó łek: 4 zie lo ne (2 o śred ni cy 100 mm, 1 o śred ni cy 47 mm, 1 o śred ni cy 30 mm), 2 ja sno zie lo ne (1 o śred ni cy 57 mm, 1 o śred ni cy 30 mm), 6 żół tych (1 o śred ni cy 47 mm, 5 o śred ni cy 30 mm), 8 czar nych (2 o śred ni cy 100 mm, 2 o śred ni cy 30 mm, 4 o śred ni cy 20 mm), 3 brą zo we (1 o śred ni cy 30 mm, 2 o śred ni cy 20 mm), 3 nie bie skie (1 o śred ni cy 47 mm, 2 o śred ni cy 30 mm), 1 bia łe o śred ni cy 30 mm. • Chmu ra, tra wa, spodnie, bu ty, skrzy dła i ła py so wy to kółka zgięte na pół. • Gło wa mi sia, pra we ucho, słoń ce to kółka bez zgięć. Ko ro ny drzew 20 Pnie drzew Ku bra czek mi sia Rę kaw ki Klapnięte uszko Tu łów so wy 22
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przygody papierowych misiów, czyli origami płaskie z koła
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: