Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01278 013331 20608958 na godz. na dobę w sumie
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 189
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5186-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W komentarzu uwzględniono najważniejsze nowelizacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Autorzy zaproponowali rozwiązania problemów pojawiających się zarówno podczas wykonywania krajowego programu budowy dróg, jak i zmiany układu drogowego w związku z realizacją inwestycji niedrogowej. Książka zawiera analizę relacji specustawy drogowej do ustawy o drogach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. W opracowaniu przedstawiono przepisy specustawy drogowej z uwzględnieniem szerokiej perspektywy reglamentacji procesu budowlanego.

Komentarz wnikliwie omawia takie zagadnienia jak:

Opracowanie zawiera wyciąg z najważniejszych aktów prawnych, do których odsyła specustawa drogowa.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli i pracowników organów administracji publicznej (przede wszystkim zarządców dróg), właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, inwestorów, projektantów, geodetów i prawników.

Autorzy są adwokatami i doktorami nauk prawnych specjalizującymi się w obsłudze prawnej najważniejszych projektów inwestycyjno-budowlanych w Polsce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

w serii ukazały się: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz Ludmiła Lipiec-warzecha Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Komentarz redakcja naukowa agnieszka Bielska-Brodziak Ustawa o muzeach. Komentarz Patrycja antoniak Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz wojciech radecki Ustawa o pracownikach urzędów państwowych. Komentarz wojciech Drobny, Marcin Mazuryk, Piotr zuzankiewicz Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz andrzej Burzak, Małgorzata Okoń, Piotr Pałka PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG PUBLICZNYCH komentarz Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka Filip M. Elżanowski, Krzysztof A. Wąsowski warszawa 2012 Stan prawny na 31 lipca 2012 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Małgorzata Jarecka Opracowanie redakcyjne Karina Parśniak Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Autorstwo poszczególnych części komentarza: Patrycja Antoniak: rozdział 1 Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka: art. 11a, 11b, 11d, 11e, 11f, 11h Maksymilian Cherka: rozdział 4 Filip M. Elżanowski: rozdział 3 Krzysztof A. Wąsowski: art. 11c, 11g, 11i, 11j oraz rozdział 6 © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-3926-1 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot regulacji] Rozdział 2 Lokalizacja dróg Art. 2–11. (uchylone). Rozdział 2a Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Art. 11a. [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej] Art. 11b. [Opinie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego] 37 42 Art. 11c. [Odesłanie – kodeks postępowania administracyjnego] 44 Art. 11d. [Treść wniosku; skutki wszczęcia postępowania] 60 Art. 11e. [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków] 62 Art. 11f. [Treść rozstrzygnięcia; doręczenia] 66 Art. 11g. [Odwołanie] 70 Art. 11h. [Termin na wydanie decyzji] Art. 11i. [Odesłanie – ustawa – Prawo budowlane] 72 Art. 11j. [Odesłanie – ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych] 73 Spis treści 9 13 15 15 26 26 27 27 5 Spis treści Rozdział 3 Nabywanie nieruchomości pod drogi [Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi] [Nabywanie nieruchomości przez zarządcę drogi] [Termin wydania nieruchomości; postępowanie egzekucyjne] [Rygor natychmiastowej wykonalności] [Odszkodowanie] Art. 12. Art. 13. Art. 14–15. (uchylone). Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 18a. (uchylony). Art. 19. [Wpływ decyzji o wydaniu zezwolenia na stosunki zobowiązaniowe] [Ustanowienie trwałego zarządu] Art. 20. Art. 20a. [Zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji] Art. 20b. [Wycinka drzew i krzewów] Art. 21. [Wyłączenia – ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawa o ochronie przyrody] [Koszty i zwolnienia od podatku] [Odesłanie – ustawa o gospodarce nieruchomościami] Art. 22. Art. 23. 75 75 82 84 84 86 91 98 98 101 104 106 107 109 112 114 114 Rozdział 4 Realizacja inwestycji drogowej Art. 24–30. (uchylone). Art. 31. [Trwałość decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej] [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie drogi] 114 Art. 32. 120 Art. 32a. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego] 132 Art. 33. 136 (uchylony). Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących Art. 34. Art. 35. Art. 36. [Zmiana – ustawa o drogach publicznych] [Zmiana – ustawa o lasach] [Zmiana – ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa] 137 137 137 138 6 Spis treści Art. 37. Art. 38. Art. 39. Art. 40. [Zmiana – ustawa o autostradach płatnych] [Zmiana – ustawa o gospodarce nieruchomościami] [Zmiana – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych] [Zmiana – ustawa – Prawo ochrony środowiska] Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe Art. 41. Art. 42. Art. 43. Art. 44. Art. 45. [Przepis przejściowy – sprawy zakończone decyzją lub udzieleniem wskazań] [Przepis przejściowy – sprawy niezakończone decyzją ostateczną] [Przepis przejściowy – kwestia utraty mocy] [Wyłączenie – ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym] [Wejście w życie i utrata mocy] Załączniki nr 1–2 (uchylone) Wyciąg z innych aktów prawnych Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Bibliografia Indeks rzeczowy Noty biograficzne 138 138 139 139 140 140 142 144 144 145 147 149 151 158 170 177 181 185 7 Wykaz skrótów WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. Konstytucja RP k.p.a. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad- ministracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) nowela specustawy – ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych drogowej z 2008 r. zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 154, poz. 958) nowela specustawy – ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczegól- drogowej z 2012 r. nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. poz. 549) p.o.ś. p.p.s.a. pr. bud. r.p.ś. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) – ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 9 Wykaz skrótów r.w.t.d. specustawa drogowa u.a.p. u.d.p. u.d.s.s. u.g.n. u.g.r.l. u.k.w.h. u.o.p. u.o.z. u.p.e.a. u.r.o.d. u.s.p. u.u.i.ś. 10 – rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, ja- kim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pub- licznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) – ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach spe- cjalnego przeznaczenia (Dz. U. Nr 23, poz. 136 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa- mi (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leś- nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzeku- cyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) – ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działko- wych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.) – ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor- macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro- dowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wykaz skrótów Organy orzekające i instytucje GDDKiA NSA SN TK WSA – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – Naczelny Sąd Administracyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny Czasopisma, publikatory i inne CBOSA Dz. U. Dz. Urz. UE FK LEX ONSA WSA OSNC OSNP OTK OTK-A OTK-B PiP PPP Sam. Teryt. ZNSA – Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – Dziennik Ustaw – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – Finanse Komunalne – System Informacji Prawnej LEX – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje- wódzkich Sądów Administracyjnych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy i Ubezpieczeń – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Społecznych Seria A Seria B – Państwo i Prawo – Przegląd Prawa Publicznego – Samorząd Terytorialny – Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 11 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194; zm.: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227; z 2009 r. Nr 72, poz. 620; z 2012 r. poz. 472, poz. 549) Przedmiot regulacji Art. 1 Rozdział 1 PRZEPISY OGÓLNE Art. 1. [Przedmiot regulacji] 1. Ustawa określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w za- kresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326), zwanych da- lej „drogami”, a także organy właściwe w tych sprawach. 2. W odniesieniu do dróg innych niż zarządzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad uprawnienia, obowiązki i za- dania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wynikające z niniejszej ustawy wykonuje właściwy zarządca drogi. 3. Uprawnienia, obowiązki i zadania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto- strad stosuje się odpowiednio do drogowej spółki specjalnego przezna- czenia, z tym że spółce tej przysługuje prawo nieodpłatnego użytkowania w stosunku do nieruchomości nabytych w trybie ustawy lub przejętych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przy- gotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) ma charakter tzw. spec- ustawy, tj. – zgodnie z definicją słownikową – „specjalnej ustawy uchwa- Patrycja Antoniak 15 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne lonej w celu rozwiązania doraźnego problemu, zagadnienia”1, a zatem z założenia o ograniczonym czasie działania (w obowiązującym stanie prawnym: do dnia 31 grudnia 2020 r. – zob. art. 45 ust. 2 specustawy drogowej). Celem specustawy drogowej jest, w świetle uzasadnienia jej projektu2, „zdecydowane uproszczenie przygotowania i realizacji inwestycji w za- kresie dróg krajowych3. Jest to warunek konieczny do wyraźnego przy- spieszenia procesu budowy tych dróg, a zwłaszcza autostrad, dróg szyb- kiego ruchu oraz obwodnic miast aż do 2010 r.4 Przyspieszenie rozwoju sieci dróg krajowych jest warunkiem nadrobienia zaległości w tym za- kresie występujących między Polską a większością krajów europejskich oraz podstawą długotrwałego rozwoju ekonomicznego i cywilizacyjnego kraju. Szybki wzrost inwestycji drogowych jest też szansą na przełamanie obecnej stagnacji gospodarczej i zmniejszenia skali bezrobocia”. Ratio le- gis komentowanej ustawy sprowadza się zatem do przyspieszenia procesu rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce5. Jako taka stanowi ona ele- ment szerszego systemu regulacji specjalnych mających wspomóc szybki rozwój infrastruktury na potrzeby transportu, w którego skład wchodzą również przepisy rozdziału 2b „Szczególne zasady i warunki przygoto- wania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym” ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in- westycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 z późn. zm.), z zastrzeżeniem, że obowiązywanie tych ostatnich nie jest ograniczone terminem. 1 Nowe słownictwo polskie: materiały z prasy z lat 1985–1992, cz. 2, P–Ż, red. T. Smółkowa, Kra- ków 1999, s. 181. 2 Druk sejmowy nr 858 z dnia 30 sierpnia 2002 r., IV kadencja Sejmu. 3 Zgodnie z art. 1 ust. 1 specustawy drogowej w jej pierwotnym brzmieniu. Zob. wyjaśnienia zawarte w dalszej części komentarza do niniejszego artykułu. 4 W założeniu jej twórców specustawa drogowa miała obowiązywać do końca 2006 r. i służyć realizacji Strategii Gospodarczej Rządu SLD-UP-PSL „Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca” (do- kument dostępny pod adresem internetowym http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP/files.nsf /0/463CD79DED9C7717C1256F4F00450861/$file/strategia.pdf). 5 Zob. wyrok NSA z dnia 12 stycznia 2011 r., II OSK 2348/10, LEX nr 953047 czy wyrok WSA w Gliwicach z dnia 5 lipca 2010 r., II SA/Gl 134/10, LEX nr 664553. 16 Patrycja Antoniak Przedmiot regulacji Art. 1 Powołane powyżej ustawy nie są przy tym jedynymi ustawami spe- cjalnymi w obowiązującym porządku prawnym. Oprócz nich występują jeszcze: 1) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 z późn. zm.); 2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie termi- nalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.); 3) ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci tele- komunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675); 4) ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowa- nia i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963); 5) ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwe- stycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towa- rzyszących (Dz. U. Nr 135, poz. 789). W tym kontekście zasadnie można postawić pytanie o ryzyko zwią- zane z dalszym rozwojem polskiego systemu ustaw specjalnych. Zgodzić się bowiem należy z poglądem, że „Znaczący wzrost liczby specjalnych (nierzadko epizodycznych lub pozbawionych przymiotu abstrakcyjno- ści) ustaw uchwalanych w celu rozwiązania określonych problemów spo- łeczno-gospodarczych rodzi obawę przekształcenia wyjątku w zasadę i zniekształcenia przyjętego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Ko- deks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) modelu relacji proceduralnych w sferze prawa administracyjnego”6. Tego rodzaju ogólne rozważania wykraczają jed- nak poza ramy niniejszego komentarza. 2. Przepis art. 1 ust. 1 specustawy drogowej precyzuje jej zakres przedmiotowy, wskazując, że określa ona zasady i warunki przygoto- wania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 6 M. Kamiński, Postępowania administracyjne szczególne (odrębne) w sprawach z zakresu przygo- towania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych (w:) Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego: publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżyk -Dobosz, Warszawa 2012, s. 280. Patrycja Antoniak 17 Art. 1 Rozdział 1. Przepisy ogólne z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), a także organy właściwe w tych sprawach. Pierwotnie specustawa drogowa nie znajdowała zastosowania do wszystkich dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, obejmowała swoją regulacją jedynie drogi krajowe oraz drogi w miastach na prawach powiatu, finansowane z budżetów tych miast. Zmieniło się to dopiero wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji in- westycji w zakresie dróg krajowych7 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1601 z późn. zm.). 3. Przywołany powyżej przepis art. 1 ust. 1 specustawy drogowej w swoim obowiązującym brzmieniu odnosi się wprost do definicji legal- nej drogi publicznej zawartej w ustawie o drogach publicznych. Zgodnie z art. 1 u.d.p. drogą publiczną jest droga zaliczana na pod- stawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzy- stać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Przepis art. 2 ust. 1 u.d.p. precyzuje z kolei, że drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi powiatowe; 4) drogi gminne. Dodatkowo ze względów funkcjonalno-technicznych drogi publicz- ne dzielą się na klasy określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków tech- nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), a mianowicie: 1) autostrady („A”); 2) drogi ekspresowe („S”); 3) drogi główne ruchu przyspieszonego („GP”); 4) drogi główne („G”); 5) drogi zbiorcze („Z”); 7 Pierwotny tytuł specustawy drogowej. 18 Patrycja Antoniak Przedmiot regulacji Art. 1 6) drogi lokalne („L”); 7) drogi dojazdowe („D”) – zob. § 4 ust. 1 r.w.t.d. w zw. z art. 2 ust. 3 u.d.p. Od dróg publicznych należy odróżnić drogi wewnętrzne, tj. dro- gi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczo- ne do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg (art. 8 u.d.p.), gdzie przez pas drogowy rozumie się wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty bu- dowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabez- pieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzeba- mi zarządzania drogą (art. 4 pkt 1 u.d.p.). Jak wskazał SN w wyroku z dnia 30 maja 2003 r., III CKN 1165/00, LEX nr 109442, „Decydujące o tym, czy dana droga jest wewnętrzną, czy publiczną – jest jej zaliczenie do jednej z kategorii dróg publicznych. Istota zaliczenia sprowadza się do tego, iż według art. 1 ustawy o drogach publicznych – z drogi takiej może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wy- jątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych”. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne należą do zbiorczej kategorii dróg, tj. budowli, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządze- niami oraz instalacjami stanowiącymi całości techniczno-użytkowe prze- znaczone do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowane w pasach dro- gowych (art. 4 pkt 2 u.d.p.). Zakwalifikowanie drogi jako budowli odsyła przy tym wprost do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), gdzie budowla definio- wana jest jako każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiek- tem małej architektury8, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiaduk- ty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia rekla- mowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotech- niczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdat- 8 W świetle art. 3 pkt 1 pr. bud. obiektem budowlanym jest: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacja- mi i urządzeniami; c) obiekt małej architektury. Patrycja Antoniak 19
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: