Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00201 007594 18451997 na godz. na dobę w sumie
Przyjazne witryny WWW. Jak uczynić lepszymi komunikaty o błędach, Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny - książka
Przyjazne witryny WWW. Jak uczynić lepszymi komunikaty o błędach, Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny - książka
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-934-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się, jak projektować witryny WWW,
których goście będą czuć się jak w domu

Każdy z nas z pewnością odwiedził kiedyś witrynę, w której nawigacja była koszmarem, znalezienie potrzebnej informacji graniczyło z cudem, a wypełnienie formularza przypominało wypełnianie papierów w urzędach. Nieśmiertelny 'Błąd 404' nabiera już znaczenia symbolicznego, jak paragraf 22. Co więc zrobić, aby nie powielić tych błędów podczas projektowania własnej witryny? Odpowiedź wydaje się prosta -- unikać tego, co irytuje nas na innych stronach. Jednak zaprojektowanie witryny WWW, która będzie przyjazna dla użytkownika, okazuje się zdecydowanie trudniejsze.

Jeśli stoisz przed takim wyzwaniem, sięgnij po książkę 'Przyjazne witryny WWW. Jak uczynić lepszymi komunikaty o błędach. Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny'. Znajdziesz w niej informacje, dzięki którym tworzona przez Ciebie witryna WWW będzie czytelna i łatwa w nawigacji. Czytając tę książkę, nauczysz się tworzyć łatwo zrozumiałe dla każdego komunikaty o błędach, funkcjonalne i odpowiednio działające mechanizmy wyszukiwawcze, a dla osób, które mimo to zabłądzą na Twojej witrynie -- przejrzyste instrukcje.

Jeśli zależy Ci na satysfakcji i wygodzie klientów odwiedzających Twoją witrynę, ta książka jest Twoją lekturą obowiązkową.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Przyjazne witryny WWW. Jak uczyniæ lepszymi komunikaty o b³êdach, Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryn Autorzy: 37signals, Matthew Linderman, Jason Fried T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Renata Wójcicka ISBN: 83-7361-934-8 Tytu³ orygina³u: Defensive Design for the Web:How to improve error messages, help, forms, and other crisis points Format: B5, stron: 256 Dowiedz siê, jak projektowaæ witryny WWW, których goœcie bêd¹ czuæ siê jak w domu (cid:129) Odpowiednio zaprojektuj formularze i elementy nawigacyjne (cid:129) Uproœæ do maksimum proces wyszukiwania informacji na stronie (cid:129) Zredaguj czytelne komunikaty i instrukcje Ka¿dy z nas z pewnoœci¹ odwiedzi³ kiedyœ witrynê, w której nawigacja by³a koszmarem, znalezienie potrzebnej informacji graniczy³o z cudem, a wype³nienie formularza przypomina³o wype³nianie papierów w urzêdach. Nieœmiertelny „B³¹d 404” nabiera ju¿ znaczenia symbolicznego, jak paragraf 22. Co wiêc zrobiæ, aby nie powieliæ tych b³êdów podczas projektowania w³asnej witryny? OdpowiedŸ wydaje siê prosta — unikaæ tego, co irytuje nas na innych stronach. Jednak zaprojektowanie witryny WWW, która bêdzie przyjazna dla u¿ytkownika, okazuje siê zdecydowanie trudniejsze. Jeœli stoisz przed takim wyzwaniem, siêgnij po ksi¹¿kê „Przyjazne witryny WWW. Jak uczyniæ lepszymi komunikaty o b³êdach. Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny”. Znajdziesz w niej informacje, dziêki którym tworzona przez Ciebie witryna WWW bêdzie czytelna i ³atwa w nawigacji. Czytaj¹c tê ksi¹¿kê, nauczysz siê tworzyæ ³atwo zrozumia³e dla ka¿dego komunikaty o b³êdach, funkcjonalne i odpowiednio dzia³aj¹ce mechanizmy wyszukiwawcze, a dla osób, które mimo to zab³¹dz¹ na Twojej witrynie — przejrzyste instrukcje. (cid:129) Zasady projektowania defensywnego (cid:129) Tworzenie czytelnych komunikatów o b³êdach (cid:129) Pisanie zrozumia³ych instrukcji (cid:129) Projektowanie odpowiednio dzia³aj¹cych formularzy (cid:129) Upraszczanie dzia³ania mechanizmów nawigacyjnych (cid:129) Mechanizmy wyszukiwawcze Jeœli zale¿y Ci na satysfakcji i wygodzie klientów odwiedzaj¹cych Twoj¹ witrynê, ta ksi¹¿ka jest Twoj¹ lektur¹ obowi¹zkow¹. !spis.doc 3 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ PIERWSZY NA CZYM POLEGA PROJEKTOWANIE UBEZPIECZONE czyli jak popełniać błędy z głową ................................................... 16 Wprowadzenie ...................................................................................................... 17 Nikt nie jest doskonały .......................................................................................... 19 Znaczenie terminu „projektowanie defensywne” („projektowanie ubezpieczone”) ..... 19 Punkty krytyczne i sytuacje kryzysowe ................................................................. 19 Jak może nam pomóc projektowanie ubezpieczone? ............................................ 22 Przykłady dobrych projektów ............................................................................... 23 Czego można dowiedzieć się z tej książki? ........................................................... 25 Czego nie można się dowiedzieć z tej książki? ..................................................... 26 Dla kogo przeznaczona jest ta książka? ................................................................ 26 W jaki sposób korzystać z naszej książki? ............................................................ 26 Kilka słów wstępu odnośnie konstrukcji zaleceń .................................................. 27 Warto być elastycznym ......................................................................................... 28 Staraj się dotrzeć do ludzi, nie do użytkowników ................................................. 28 Pora przejść do rzeczy ........................................................................................... 29 ROZDZIAŁ DRUGI OPISYWANIE PROBLEMU czyli jak wyświetlać oczywiste komunikaty o błędach i alerty ................. 30 Wprowadzenie ...................................................................................................... 31 Zalecenie 1.: Twórz komunikaty o błędach łatwe do zauważenia już na pierwszy rzut oka ..................................................................................... 32 QwestDex: Gdzie jest ten komunikat o błędzie? .............................................. 33 Hilton: Przecież podałem moją nazwę użytkownika! ....................................... 33 MotherNature: Nie tego szukałem! .................................................................. 34 KB Toys: Wyraźny i przejrzysty komunikat o błędzie ..................................... 35 Excite: Błąd: „Spróbuj jeszcze raz” ................................................................. 35 4 !spis.doc Zalecenie 2.: Wykorzystuj kolory, ikony i odpowiedni tekst, by przejrzyście opisać problem .......................................................................... 36 Topica: Tak nie należy robić! ........................................................................... 37 Sony: Komunikat w złym miejscu ................................................................... 37 Expedia: Tak to należy robić ............................................................................ 38 Google: Komunikat, którego nie sposób przeoczyć ......................................... 39 Banana Republic: Problem opisany w sposób jasny i przejrzysty .................... 39 Zalecenie 3.: Zawsze sygnalizuj błędy w taki sam sposób ................................ 40 E*Trade: Brak konsekwencji w sposobie powiadamiania o błędach ............... 41 Priceline: Komunikat tym samym stylem i w tym samym miejscu .................. 42 Zalecenie 4.: Wyeliminuj konieczność ciągłego przenoszenia się tam i z powrotem ...................................................... 43 eBay: Sam sobie rozwiąż ten problem ............................................................. 44 Shutterfly: Nie musimy się nigdzie cofać ......................................................... 45 United Airlines: Które lotnisko w Chicago? .................................................... 45 Studium porównawcze: Ticketmaster kontra Victoria’s Secret ............................. 47 Podsumowanie rozdziału ....................................................................................... 48 ROZDZIAŁ TRZECI ROLA JĘZYKA czyli jak pisać przejrzyste instrukcje .............................................. 50 Wprowadzenie ...................................................................................................... 51 Zalecenie 5.: Staraj się nie używać języka, który mógłby być niezrozumiały dla Twoich klientów ..................................... 53 ESPN i USPS: Co to właściwie jest? ............................................................... 54 Network Solutions: Co to jest TLD? ................................................................ 55 Switchboard: Wewnętrzne terminy firmy powinny takimi pozostać ................ 56 Typebox: Co to jest „buybox”? ........................................................................ 57 Uniwersytet Chicagowski: Dziwaczne internetowe akronimy — objaśnione .. 57 Zalecenie 6.: Dbaj, by tekst był krótki i zrozumiały ......................................... 58 Aer Lingus i Fortune: Czyżby w internecie żyło echo? .................................... 59 Motley Fool: Prosty komunikat ........................................................................ 60 c2it: Co z tym przekazem? ............................................................................... 61 Studium porównawcze: Qwest kontra AT T ....................................................... 63 UPS: Prawidłowy czy nieprawidłowy numer? ................................................. 64 FedEx: Im prościej, tym lepiej ......................................................................... 64 Zalecenie 7.: Pamiętaj o uprzejmości ................................................................ 65 4 Defensive Design for the Web !spis.doc 5 Best Deal Magazines: Ostrzegaliśmy Cię! ....................................................... 66 Hallmark: Informacja w przepraszającym tonie ............................................... 67 Land’s End: Będziemy wdzięczni za każdą uwagę .......................................... 68 Podsumowanie rozdziału ....................................................................................... 69 ROZDZIAŁ CZWARTY NIEZATAPIALNE FORMULARZE czyli jak projektować je tak, aby były jak najłatwiejsze do wypełniania .... 70 Wprowadzenie ...................................................................................................... 71 Zalecenie 8.: Odróżniaj pola opcjonalne od obowiązkowych .......................... 72 Victoria’s Secret: Wymagane czy nie? ............................................................. 73 Washington Post: Pola wymagane oznaczone znakiem * ................................ 74 Zalecenie 9.: Pozwalaj na wpisywanie informacji we wszystkich używanych formatach ................................................................ 75 Nordstrom: Żadnych myślników ani spacji! ..................................................... 76 KB Toys: Każdy wariant jest dopuszczalny ..................................................... 76 AOL: Witryna sama formatuje dane ................................................................ 76 Zagat Survey: Znają mój numer ....................................................................... 77 Zalecenie 10.: Podawaj przykłady wypełnienia, zaznacz opcje wybierane z list i przykłady formatowania, aby ułatwić wypełnianie formularza... ........ 78 E*Trade: A jaka forma wpisania daty jest właściwa? ...................................... 79 United Airlines: Rozwijana lista miesięcy ....................................................... 80 DeepDiscountCD: Jak zwiększyć szanse sukcesu? .......................................... 80 Expedia i E*Trade: MM/DD/YYYY i XXX-XX-XXXX ................................ 81 Yahoo! i Citysearch: Podawanie przykładowych odpowiedzi ......................... 81 Dell: W osobnych polach ................................................................................. 81 Zalecenie 11.: Wyraźnie podawaj ograniczenia liczby znaków, maksymalnej liczby pozycji itp. ......................................................................... 82 Yahoo!: Czyli ile właściwie można? ................................................................ 83 CDNow: Jaka jest maksymalna długość adresu? ............................................. 84 Google: Maksimum 25 znaków ........................................................................ 85 Studium porównawcze: Paypal kontra SprintPCS ................................................. 87 Zalecenie 12.: Nie pokazuj opcji, których klient nie może wybrać .................. 88 Google: Przecież oferta nie obejmuje roku 2003 .............................................. 89 Ticketmaster: Dlaczego z góry nie informują, że bilety zostały wyprzedane? ..... 89 Peapod: Pokazują tylko możliwe czasy dostawy .............................................. 90 EasyJet: Łatwe wybieranie opcji ...................................................................... 90 Defensive Design for the Web 5 6 !spis.doc Zalecenie 13.: Sprawdzaj wprowadzone dane (tak szybko, jak to tylko możliwe) ...................................................................... 91 AOL: Nowy Jork na Alasce? ............................................................................ 92 UPS: Sprawdzają, czy kod pocztowy pasuje do miasta .................................... 92 Motley Fool: Wprowadź właściwy numer ....................................................... 93 NBA: Nieprawidłowy adres e-mail .................................................................. 93 ATI: Sprawdzanie kompatybilności ................................................................. 94 Zalecenie 14.: Zrezygnuj z przycisku Reset i wyłączaj przycisk Submit zaraz po jego kliknięciu ........................................ 95 Bank One: Tylko przycisk Reset! ..................................................................... 96 FedEx: Te przyciski wprost proszą się o problemy .......................................... 97 Uniwersytet stanu Washington: Czy na pewno chcesz wyczyścić formularz? .... 98 E*Trade: Pamiętaj, kliknij tylko raz! ............................................................... 99 Applied Biosystems: Wyłączanie wciśniętych przycisków .............................. 99 Zalecenie 15.: Na wszelki wypadek zachowuj już wpisane informacje ......... 100 Discover: Teraz albo nigdy ............................................................................ 101 Bank One: Zachowywanie informacji na później ........................................... 101 Netflix: Chcesz dokończyć? Nie ma sprawy! ................................................. 102 Podsumowanie rozdziału ..................................................................................... 103 ROZDZIAŁ PIĄTY ZAGINIONE W AKCJI czyli jak radzić sobie z zagubionymi stronami, obrazami i dodatkami ......104 Wprowadzenie .................................................................................................... 105 Zalecenie 16.: Wyświetlaj strony z komunikatem błędu: „Nie udało się odnaleźć strony” ........................................................................ 106 Home Depot: Nie ma strony i co z tego? ........................................................ 107 Apple: Wzorcowy komunikat błędu 404 ........................................................ 108 Hewlett Packard: Wyjaśniamy, dlaczego nie można odnaleźć strony ............ 109 Studium porównawcze: Moviefone kontra IBM ................................................. 111 The New York Times: Z powrotem do lektury .............................................. 112 Zalecenie 17.: Kieruj odwiedzających do właściwej strony, jeśli popełnią tylko drobny błąd w adresie ...................................................... 113 Apple: Różnica między dużymi a małymi literami ........................................ 114 Excite: O jeden znak za dużo ......................................................................... 115 Amazon: O jedno „w” za mało ....................................................................... 115 Google: Ooo tak! ............................................................................................ 116 6 Defensive Design for the Web !spis.doc 7 Yahoo!: Chyba chodziło Ci o „photos”? ........................................................ 116 Zalecenie 18.: Używaj atrybutów ALT obrazów ............................................ 117 J. Crew: Żadnej alternatywy dla obrazków .................................................... 118 Red Envelope: Znikające elementy nawigacyjne ........................................... 118 Apple: Tekst zastępujący obrazki ................................................................... 119 Zalecenie 19.: Oferuj alternatywne strony lub informacje aktualizacyjne dla starych przeglądarek .................................................................................. 120 Warren Center: Najlepsze są rozwiązania najprostsze ................................... 121 Versace: Możesz wybrać własny sposób oglądania ....................................... 121 Connected Earth: Dodatki jasno opisane ........................................................ 122 Sumomusic: Pomoc do Flasha ....................................................................... 122 Yellow Pencil: Będziesz mógł oglądać, ale radzilibyśmy unowocześnić oprogramowanie ........................................ 123 Podsumowanie rozdziału ..................................................................................... 124 ROZDZIAŁ SZÓSTY PODAJEMY POMOCNĄ DŁOŃ czyli jak przygotowywać naprawdę użyteczne materiały pomocy ............126 Wprowadzenie .................................................................................................... 127 Zalecenie 20.: Odpowiadaj na pytania na tej samej stronie, na której się pojawią ......................................................................................... 128 Wedding Channel: Tajemnicza usługa Sanity Savers .................................... 129 Land’s End: Pomoc od razu na miejscu ......................................................... 129 Yahoo!: Pomoc kontekstowa .......................................................................... 130 Amazon: Informacje na temat dostawy .......................................................... 131 Zalecenie 21.: Oferuj sekcję „Pomoc” i wyraźne łącza do niej ...................... 132 PC Mall: Pomoc doskonale ukryta ................................................................. 133 eBay: Minimalistyczne materiały pomocy ..................................................... 134 Yahoo! Chat: Pomoc, która naprawdę pomaga .............................................. 134 Orbitz: 4 sposoby na uzyskanie pomocy ........................................................ 135 Amazon: A może potrzebna Ci dodatkowa pomoc? ...................................... 136 Zalecenie 22.: Naucz klientów samodzielnego rozwiązywania problemów .....137 Blogger: Dlaczego nie można poszukać pomocy u innych bloggerów? ......... 138 eBay i Adobe: Organizacja samopomocy ....................................................... 139 Zalecenie 23.: Przygotuj awaryjny plan pomocy ............................................ 140 eBay: Klient ma wysyłać pytania zwykłą pocztą? .......................................... 141 Land’s End: Pomoc w formie najwygodniejszej dla klienta ........................... 142 Defensive Design for the Web 7 8 !spis.doc 1-800-Flowers i Gap: Liczne opcje pomocy .................................................. 143 Zalecenie 24.: Odpowiadaj na e-maile szybko i rzeczowo .............................. 144 Gap: Krótka i miła odpowiedź ....................................................................... 145 Dell: Obsługa klienta, mówić Tarzan ............................................................. 146 Land’s End: Przejrzyście wyłożone zasady zwrotu towarów ......................... 148 Zalecenie 25.: Ułatwiaj logowanie się, oferując wskazówki lub pomoc poprzez e-mail .............................................. 149 Lego: Mam się zalogować ponownie? ........................................................... 150 Pottery Barn: Zbawcza pomoc, jeśli zapomnimy hasła .................................. 150 Yahoo!: Proszę o podpowiedź ........................................................................ 151 Apple: Trzy nieudane próby i wysyłamy Ci e-mail ........................................ 151 Podsumowanie rozdziału ..................................................................................... 152 ROZDZIAŁ SIÓDMY OCZYSZCZANIE DROGI czyli jak eliminować przeszkody na drodze do zakupu (niepotrzebne reklamy, skomplikowaną rejestrację, zbędne elementy nawigacyjne itp.) .................154 Wprowadzenie .................................................................................................... 155 Zalecenie 26.: Nie wyłączaj przycisku Wstecz przeglądarki .......................... 156 Ticketmaster: Skorzystanie z przycisku Wstecz nie jest nieprawidłowym żądaniem! ............................................................................157 eBay: Strzeż się (o)błędu wprowadzania danych ........................................... 157 Expedia: Wstecz — nie ma sprawy ................................................................ 158 Zalecenie 27.: Niech witryna będzie szybka, nie śliczna ................................. 159 Star Wars: Gwiezdne Wojny, Epizod Ups! .................................................... 160 EXPN: Zbyt techniczny komunikat ................................................................ 161 Thrifty: Przejdźmy od razu do rzeczy ............................................................ 161 Comedy Central: Powiedzmy to prosto .......................................................... 161 Zalecenie 28.: Nie zmuszaj odwiedzających do rejestrowania się ................. 162 Apple: Nie zmuszajcie mnie do rejestrowania się, gdy szukam pomocy ....... 163 Sun: Od razu przechodzimy do rzeczy ........................................................... 164 Zalecenie 29.: Nie zasłaniaj zawartości reklamami ........................................ 165 About: Irytująca sowa .................................................................................... 166 Yahoo!: Szukanie guza ................................................................................... 167 About: Błąd naszej atutowej oferty ................................................................ 168 News: Komunikat o błędzie bez bannerów .................................................... 169 8 Defensive Design for the Web !spis.doc 9 Zalecenie 30.: Wyeliminuj z wieloetapowych procedur niepotrzebne elementy nawigacyjne ................................................................ 170 Pottery Barn: Niepotrzebne rozpraszanie klienta podczas płacenia ............... 171 eBay: Utrzymywanie klienta na właściwej ścieżce ........................................ 172 Podsumowanie rozdziału ..................................................................................... 173 ROZDZIAŁ ÓSMY WYSZUKAJ I PORATUJ czyli dostarczanie właściwych wyników za pomocą inteligentnej wyszukiwarki ............................................174 Wprowadzenie .................................................................................................... 175 Zalecenie 31.: Przedstaw jasne wytłumaczenie, jeśli nie odnaleziono szukanej frazy lub też zostały zaprezentowane niedokładne dopasowania ...... 176 Pepsi: Zero wyników wyszukiwania to żaden wynik ..................................... 177 Target: Mop odtwarzający pliki MP3? ........................................................... 178 Spun: Podana fraza nie została odnaleziona ................................................... 179 Crate Barrel: Obiecane wytłumaczenie ...................................................... 179 Studium porównawcze: Marshall Field’s kontra Sears ....................................... 181 Zalecenie 32.: Przewiduj częste pomyłki oraz zaproponuj zbliżone wyniki .... 182 IRS: W2 albo W-2? ........................................................................................ 183 Google: Błędne przeliterowanie to żaden problem ......................................... 183 Studium porównawcze: Market Watch kontra Yahoo! Finance .......................... 185 AMAZON: Wszystko jasne ........................................................................... 186 Google: Używanie dzienników wyszukiwania ............................................... 187 Studium porównawcze: Bluelight kontra Wal-Mart ............................................ 189 Zalecenie 33.: Zbyt dużo wyników wyszukiwania? Zaoferuj usługi, które pozwolą odwiedzającemu zawęzić obszar szukania oraz przefiltrować wyniki.................................................................................. 190 Best Buy: Chciałem tylko odtwarzacz DVD! ................................................. 191 L.L. Bean: Daj mi buty z cholewami! ............................................................ 192 Amazon: Który Cash? .................................................................................... 193 Sears: Opcje sortowania ................................................................................. 194 Citysearch: Postaw na swoim ......................................................................... 194 Yahoo!: Przefiltruj wyniki .............................................................................. 195 HotJobs: Sprecyzuj kryteria ............................................................................ 196 eBay: Sprecyzuj zapytanie ............................................................................. 196 Qwest: Zaproponuj zbliżone dokumenty ........................................................ 197 CDNow: Jeśli się to podoba ........................................................................... 197 Defensive Design for the Web 9 10 !spis.doc Studium porównawcze: Foot Locker kontra Finish Line .................................... 199 Amazon: Niech klient zadecyduje .................................................................. 200 Zalecenie 34.: Brak rezultatów? Pozwól odwiedzającym w prosty sposób poszerzać kryteria wyszukiwania ........................................ 201 Marriott: Brak szybkich ustaleń ..................................................................... 202 eBay: Spróbuj alternatywnych wyszukiwań ................................................... 202 Yahoo!: Potrzebujesz więcej wyników? ......................................................... 203 News: Poszerz swoje wyszukiwanie .............................................................. 203 Zalecenie 35.: Przedstaw porady, jak ulepszyć wyniki wyszukiwania .......... 204 Reebok: Żadnych wskazówek ........................................................................ 205 Amazon: Przykłady wyszukiwań ................................................................... 205 AllRecipes: Dla polepszenia wyników ........................................................... 206 Zalecenie 36.: Nie polegaj na zaawansowanych funkcjach wyszukiwań ...... 207 Musician’s Friend: Zbyt skomplikowane ....................................................... 208 Palm: Przeciążone menu rozwijane ................................................................ 208 Chicago Tribune: Najpierw proste, później złożone ....................................... 209 Podsumowanie rozdziału ..................................................................................... 210 ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY GDY TOWAR JEST NIEDOSTĘPNY LUB NIE MA GO NA SKŁADZIE czyli jak sprawić, by takie sytuacje nie okazywały się dla klienta ślepą uliczką ..212 Wprowadzenie ................................................................................................ 213 Zalecenie 37.: Informuj z wyprzedzeniem, że towar jest niedostępny .......... 214 Baby Ultimate: Nie bawcie się z klientem w taki sposób ............................... 215 Amazon i Tower Records: Jasna informacja, co jest na składzie ................... 216 Land’s End: Alert magazynowy ..................................................................... 217 Zalecenie 38.: Jeśli produkt będzie dostępny w późniejszym terminie, poinformuj, kiedy, dostarcz szczegółowych informacji na jego temat i przyjmuj zamówienia z wyprzedzeniem ........................................................ 218 Bookpool: Kiedy otrzymam tę książkę? ......................................................... 219 CDNow: Podają przewidywany czas pojawienia się albumu ......................... 219 Studium porównawcze: Barnes Noble kontra Amazon ................................... 221 Zalecenie 39.: Oferuj możliwość informowania e-mailem o pojawieniu się towaru .................................................................................... 222 UPS: Czy nie moglibyście jednak mnie powiadomić? ................................... 223 Kill Rock Stars: Powiadomcie mnie, kiedy towar znów będzie w sprzedaży .... 224 Mother Nature: „Będziemy sprawdzać ten produkt…” .................................. 225 10 Defensive Design for the Web !spis.doc 11 Zalecenie 40.: Informuj o podobnych produktach, które są na składzie ...... 226 Terrific Toy: Czy naprawdę nic nie ma? ........................................................ 227 Gap i L.L. Bean: …ale może spodoba Ci się to ............................................. 228 Hotmail: A może któryś z tych adresów? ....................................................... 229 Studium porównawcze: Domain Bank kontra Register.com ............................... 231 Podsumowanie rozdziału ..................................................................................... 232 ROZDZIAŁ DZIESIĄTY TEST PROJEKTOWANIA UBEZPIECZONEGO Sprawdź, czy Twoja witryna stosuje się do tych zaleceń ......................234 Do kogo skierowany jest ten test? ....................................................................... 235 Czym ten test różni się od innych testów sprawdzających efektywność witryn WWW? ..................................................... 236 Zasady punktacji ................................................................................................. 236 Test projektowania ubezpieczonego .................................................................... 236 Obliczanie wyników ............................................................................................ 241 Co oznaczają te wyniki? ...................................................................................... 241 NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTOWANIE UBEZPIECZONE jako długofalowa strategia ..........................................................242 Analizuj prośby o pomoc wysyłane przez klientów ............................................ 244 Proś o uwagi i komentarze .................................................................................. 244 Analizuj dzienniki serwera .................................................................................. 248 Nie bój się sięgać po pomoc z zewnątrz .............................................................. 249 Wyznacz osobę odpowiedzialną .......................................................................... 249 Zbuduj bazę projektowania ubezpieczonego ....................................................... 250 Przygotuj się na niepowodzenia .......................................................................... 250 Poprawki najlepiej wprowadzać krok po kroku .................................................. 250 SKOROWIDZ ...........................................................................252 Defensive Design for the Web 11 104 r05-04.doc Rozdział piąty ZAGINIONE W AKCJI czyli jak radzić sobie z zagubionymi stronami, obrazami i dodatkami Zalecenia prezentowane w tym rozdziale Wyświetlaj strony z komunikatem błędu: „Nie udało się odnaleźć strony” Kieruj odwiedzających do właściwej strony, jeśli popełnią tylko drobny błąd w jej adresie Używaj atrybutów ALT obrazów Oferuj alternatywne strony lub informacje aktualizacyjne dla starych przeglądarek 104 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 105 WPROWADZENIE Czy zdarza się Twojej witrynie zagubić jakieś elementy? Nie ma znaczenia, jak bardzo byśmy się nie starali, by przeglądanie naszej witryny było dla odwiedzających jak najprzyjemniejszym przeżyciem, nadal może się zdarzyć, że natkną się na rafę zagubionych elementów. Nawet najlepiej przygotowana strona okazuje się bezużyteczna, jeśli klient popełni błąd podczas wpisywania jej adresu URL i nigdy do niej nie dotrze. Wyszukane graficznie elementy nawigacyjne nie zdadzą się na nic, jeśli przeglądarka klienta nie będzie chciała ich załadować. Najnowsze dodatki (pluginy) mogą okazać się pułapkami gorszymi od czarnej dziury, jeśli uniemożliwiać będą ludziom wejście na Twoją stronę. Dlatego też dobra witryna powinna reagować na te problemy w sposób bardziej odpowiedzialny niż tylko wyświetlając przepraszający komunikat w stylu: „To nie nasza wina”. Warto wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować poratować klienta, jeśli popełni błąd w adresie URL strony, korzysta ze starej przeglądarki albo serwer nie chce mu wyświetlić jakiegoś elementu witryny, oraz we wszelkiego rodzaju podobnych sytuacjach, gdy mamy do czynienia z elementami „zaginionymi w akcji”, które pozostawiają zdezorientowanego i zagubionego internautę bez szans na dotarcie do skarbów skrywanych przez naszą witrynę. Tutaj pokażemy, jak mu pomóc. Wprowadzenie 105 106 r05-04.doc ZALECENIE 16. Wyświetlaj strony z komunikatem błędu: „Nie udało się odnaleźć strony” Czy to za sprawą nieaktualnego łącza, czy literówki, czy wreszcie próby odwołania się do zastrzeżonego katalogu lub problemów z serwerem internautom często zdarza się żądać adresu URL strony, która nie jest dostępna. Dlatego należy przygotować własny ekran z komunikatem „Nie można odnaleźć strony”, który wyjaśni odwiedzającemu sytuację i pomoże mu dotrzeć do informacji, których szuka. Zdecydowanie zbyt wielu autorów witryn WWW nie podejmuje żadnych wysiłków, by zmienić domyślny komunikat o błędzie „404” („page not found” — nie można odnaleźć strony) zwracany przez ich serwery WWW. Standardowe ekrany wyświetlane w tym momencie przez skrypty serwerów dezorientują internautów i tak naprawdę nie są dla nich żadną pomocą w sytuacji, gdy naprawdę pomocy tej potrzebują. Nie dziwi więc, że wielu ludzi po prostu opuszcza witryny, gdy trafią na takie ekrany komunikatów. 106 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 107 Home Depot NIE MA STRONY I CO Z TEGO? www.homedepot.com Podczas odwiedzania witryny firmy Home Depot wpisałem nieprawidłowy adres URL strony i wyświetlił mi się taki właśnie ekran. Od ra-zu pojawiło się pytanie, co to jest „żądany obiekt” („requested object”)? Dlaczego nie ma żadnego łącza, które mógłbym kliknąć, by przenieść się na inną stronę? Zupełnie niewychodzący odwiedzającemu naprzeciw domyślny komunikat o błędzie „404”, taki jak ten tutaj, nie jest żadną pomocą. Tego rodzaju amatorskie podejście do problemu błędu „nie można odnaleźć strony” nie przystoi takiemu wielkiemu sklepowi, jak Home Depot. Zamiast poprzestać na informacji, że nie udało się znaleźć strony, dobra witryna powinna również tłumaczyć, dlaczego nie można jej zlokalizować; powinna też dostarczać wskazówek, w jaki sposób odwiedzający może dotrzeć do poszukiwanego ekranu. Nasza witryna powinna wyciągać do ludzi pomocną dłoń, a nie dodatkowo kopać ich, kiedy są zagubieni. Oto kilka rzeczy, które warto umieścić na dobrej stronie komunikatu o błędzie 404: 1. Nazwę i logo naszej firmy. 2. Wyjaśnienie, dlaczego strona nie została wyświetlona. 3. Listę typowych błędów, które mogą być przyczyną problemu. 4. Łącze pozwalające wrócić do strony głównej oraz ewentualnie innych stron, które mogą być odpowiednie w danej sytuacji. 5. Okienko wyszukiwarki ułatwiające klientom odnalezienie właściwych informacji. 6. Łącze e-mail, które pozwoli klientowi poinformować nas o błędach, zagubionych stronach itp. Wyświetlaj strony z komunikatem błędu: „Nie udało się odnaleźć strony” 107 108 r05-04.doc Apple WZORCOWY KOMUNIKAT BŁĘDU 404 www.apple.com Komunikat „Page Not Found” witryny Apple zawiera wszystkie elementy, które powinna posiadać dobra strona komunikatu o błędzie 404. Między innymi: 1. Nazwę i logo firmy. 2. Wyjaśnienie, dlaczego nie udało się znaleźć strony. 3. Listę niektórych możliwych przyczyn takiego błędu. 4. Standardowy pasek nawigacyjny i łącza do najczęściej odwiedzanych stron tej witryny. 5. Wyszukiwarkę witryny (jak również łącza do mapy witryny i pomocy przeszukiwania). 6. Łącze „Contact Us”, umożliwiające skontaktowanie się z autorami witryny. 108 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 109 Hewlett Packard WYJAŚNIAMY, DLACZEGO NIE MOŻNA ODNALEŹĆ STRONY www.hp.com Jak widać, zespół tworzący witrynę Hewlett Packard wykonał kawał dobrej roboty, wyjaśniając, dlaczego nie można znaleźć żądanej strony. Ponadto warto zwrócić uwagę na uprzejmy, przepraszający styl wypowiedzi. Od razu wiadomo, że zespół HP docenia wagę uprzejmości w sytuacjach kryzysowych takich jak ta (zobacz również zalecenie 7. w rozdziale 3.). Informacja techniczna Odnajdywanie zerwanych łączy Aby znaleźć stronę, która odsyła ludzi odwiedzających naszą witrynę do nieistniejących adresów, należy zajrzeć do dzienników naszego serwera WWW. Jeśli zerwane łącze (ang. broken link) odnosi się do strony znajdującej się w naszej witrynie, należy po prostu je poprawić. Jeśli jednak prowadzi ono do strony znajdującej się w zewnętrznej witrynie, by rozwiązać problem, konieczne będzie skontaktowanie się z właścicielem tej witryny. Bowiem chociaż odwiedzający czasem informują nas o zerwanych łączach, robią to jednak zbyt rzadko, by można było w tym zakresie polegać tylko na informacjach uzyskanych od nich1. 1 Istnieją też specjalne programy, wykrywające zerwane łącza w witrynie, które można ściągnąć z internetu oraz usługi online testujące spójność łączy — przyp. tłum. Wyświetlaj strony z komunikatem błędu: „Nie udało się odnaleźć strony” 109 110 r05-04.doc STUDIUM PORÓWNAWCZE Reakcja na nieprawidłowo wpisany adres URL Wpisałem w oknie przeglądarki adres URL strony, która już nie istnieje. Moviefone www.moviefone.com Witryna Moviefone wyświetla w odpowiedzi standardowy ekran „Not found” (nie znaleziono). Krótki komunikat informujący, że poszukiwanej strony nie udało się odnaleźć na tym serwerze („The requested URL was not found on this server”) w żaden sposób mi nie pomaga. A gdzie nazwa i logo firmy? Gdzie łącza do innych stron witryny? Okienko wyszukiwarki? Informacje pozwalające skontaktować się z zespołem witryny? Jednym słowem, strona ta pozostawia mnie zdezorientowanego i zdanego wyłącznie na siebie. Studium porównawcze: Reakcja na nieprawidłowo wpisany adres URL 110 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 111 Moviefone kontra IBM IBM www.ibm.com Witryna firmy IBM prezentuje przepraszający komunikat i wskazuje dwa sposoby odszukania strony, której potrzebuję. Widać tu również numer telefonu do zespołu witryny oraz łącze pozwalające poinformować ich o błędzie. Dzięki temu, że komunikat zawiera również menu nawigacyjne witryny oraz kilka sposobów pomocy zagubionemu klientowi, może on bardzo szybko dotrzeć do miejsca, którego szuka. Informacje kontaktowe są ponadto bardzo ważnym sygnałem, że firma IBM koncentruje się na potrzebach klienta i dba o to, aby korzystanie z jej witryny było jak najbardziej bezbolesne. Studium porównawcze: Reakcja na nieprawidłowo wpisany adres URL 111 112 r05-04.doc The New York Times Z POWROTEM DO LEKTURY www.nytimes.com Widoczny tu ekran „Page Not Found” witryny dziennika „The New York Times” zawiera wszystkie informacje niezbędne czytelnikowi w sytuacji, gdy nie może znaleźć podanej strony. Wyjaśnia możliwe przyczyny pojawienia się tego błędu i oferuje kilka sposobów rozwiązania problemu. Jak widać, zawiera również łącza nawigacyjne, okienko wyszukiwarki i łącze umożliwiające poinformowanie zespołu witryny o brakującej stronie („report the missing page”). Oczywiście, stronę byłoby łatwiej czytać, gdyby redaktorzy witryny skrócili tekst i opatrzyli nagłówkami akapity teraz sformatowane jako lista. 112 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 113 ZALECENIE 17. Kieruj odwiedzających do właściwej strony, jeśli popełnią tylko drobny błąd w adresie Ludzie nie zawsze wpisują prawidłowo adresy URL w okienku przeglądarki. Czasami nie wiedzą, jak dokładnie brzmi nazwa domeny witryny, której szukają. Innym razem popełniają drobne błędy podczas wpisywania adresu URL. Takie drobne błędy oznaczają jednak, że wielu potencjalnych odwiedzających i klientów nie trafia na nasze strony. Jeśli jakiś błąd we wpisywaniu adresu URL pojawia się szczególnie często, warto wyjść internautom naprzeciw i przekierowywać ich w takiej sytuacji do właściwej strony. W jaki sposób sprawić, by ci rozmijający się z naszą stroną tylko o włos internauci trafiali do celu? Trzeba po prostu przewidywać typowe błędy w adresach, literówki, błędy wynikające z niewłaściwego rozmiaru znaków czy zastosowania niewłaściwych skrótów oraz inne pomyłki, które mogą pojawić się podczas wpisywania nazwy domeny. Następnie należy przekierowywać ludzi pod właściwy adres. Kieruj odwiedzających do właściwej strony, jeśli popełnią tylko drobny błąd w adresie 113 114 r05-04.doc Apple RÓŻNICA MIĘDZY DUŻYMI A MAŁYMI LITERAMI www.apple.com Wpisałem w oknie swojej przeglądarki adres www.apple.com/iTunes i zamiast informacji na temat aplikacji do odtwarzania plików muzycznych MP3 otrzymałem komunikat informujący mnie, że nie można znaleźć strony. O co chodzi? Mimo, iż aplikacja naprawdę nazywa się „iTunes”, witryna Apple akceptuje tylko adres www.apple.com/itunes (w całości pisany małymi literami). To bardzo niefortunny zbieg okoliczności dla Apple, że nazwa produktu sugeruje konieczność stosowania różnych wielkości liter. Klienci są przez to karani za stosowanie się do konwencji wykorzystanej w nazwie programu! Firma Apple powinna w kodzie serwera obsługującego witrynę WWW wprowadzić poprawki uwzględniające możliwość wpisania adresu zawierającego duże litery, szczególnie w przypadku takich sztandarowych produktów, jak iTunes czy iPod. Dobra witryna firmy powinna raczej zrezygnować z wymogu ścisłego przestrzegania rozmiarów liter w adresach stron WWW lub być w tym względzie tak elastyczna, jak to tylko możliwe. Wyobraź sobie… Czemu unikanie tego rodzaju sytuacji jest tak ważne? Wyobraź sobie, że wybrałeś się do francuskiej restauracji, ale wyrzucono Cię z niej, bo źle wymówiłeś nazwę potrawy. 114 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 115 Excite O JEDEN ZNAK ZA DUŻO www.excite.com W pośpiechu wpisałem błędny adres URL witryny Excite: wwww.excite.com (o jedno „w” za dużo). Zazwyczaj witryny zabezpieczają się przed takimi klasycznymi błędami, ale, niestety, Excite nie. W efekcie otrzymałem standardowy komunikat „Server Not Found” (nie znaleziono serwera). Amazon O JEDNO „W” ZA MAŁO www.amazon.com Zespół księgarni Amazon wie doskonale, że klientom czasem zdarza się pominąć lub dodać jedno „w” w adresie strony. Jak widać, wpisałem na początku adresu URL tylko dwie litery „w”, a mimo to trafiłem bezbłędnie do strony głównej księgarni Amazon. Wyobraź sobie… Czemu poprawianie błędnych adresów jest tak ważne? Wyobraź sobie, że wysłałaś list do przyjaciółki, ale zapomniałaś podać jej kod pocztowy. Mimo to poczta poprawnie rozpoznała adres i dostarczyła list do adresata. Informacja techniczna Wykorzystanie znaku globalnego w miejsce poddomeny Warto skonfigurować nasz serwer WWW, by akceptował znaki globalne w miejscu nazwy poddomeny (*). Dzięki temu każde błędne żądanie o postaci ∗.naszadomena.com będzie kierować odwiedzających do naszej strony głównej. Odwiedzający trafią więc do strony głównej, nawet jeśli w adresie wpiszą jedną lub cztery litery „w”, po drodze wcisną jakiś inny klawisz lub popełnią błąd w nazwie poddomeny. Kieruj odwiedzających do właściwej strony, jeśli popełnią tylko drobny błąd w adresie 115 116 r05-04.doc Google OOO TAK! www.google.com Oto kolejny przykład pomocnego zgadywania adresów URL w witrynie Google. Nazwa zawierająca dwie litery „o”, jest ważnym elementem tożsamości firmy, niemniej osobom, które stykają się z nią po raz pierwszy, może sprawiać pewne problemy. Właśnie dlatego Google dba, by jej klienci trafili na właściwą stronę, nawet jeśli wpiszą w adresie zbyt wiele liter „o”. Można wpisać w polu przeglądarki adres www.gooogle.com, a i tak trafimy na stronę główną wyszukiwarki Google. Podobnie postępują również inne witryny o nazwach skłaniających do popełniania literówek. Przykładowo, do strony głównej witryny Victoria’s Secret trafimy również, jeśli wpiszemy w polu adresu www.victoriasecret.com, czyli opuścimy jedno „s”. Podobnie witryna gazety „Chicago Sun-Times” pojawi się zarówno, gdy wpiszemy adres www.suntimes.com, jak i www.sun-times.com. Witryna SF.citysearch.com przekierowuje internautów pod adres bayarea.citysearch.com. Warto zastanowić się, czy i w przypadku naszej witryny nie pojawiają się warianty adresu URL, po których warto by było przekierowywać internautów. Yahoo! CHYBA CHODZIŁO CI O „PHOTOS”? photos.yahoo.com Chciałem obejrzeć kolekcję zdjęć, które opublikowałem w specjalnej sekcji katalogu Yahoo!. Moja zawodna pamięć podpowiedziała mi jednak, że adres tej usługi Yahoo! to photo.yahoo.com — i to też wpisałem w oknie adresu mojej przeglądarki. Mimo iż popełniłem błąd (usługa tak naprawdę znajduje się pod adresem photos.yahoo.com — z literą „s” na końcu), Yahoo poinformowało mnie, jaki jest prawidłowy adres, i zaoferowało łącze do właściwej strony. Zaletą tej techniki jest pokazanie odwiedzającemu, na czym polega błąd, aby nie popełniał go już więcej w przyszłości. 116 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 117 ZALECENIE 18. Używaj atrybutów ALT obrazów Atrybuty ALT znacznika IMG pozwalają zdefiniować alternatywny tekst opisujący obrazki na stronach i ich funkcje. Jeśli z niego nie skorzystamy, użytkownicy będą musieli czekać, aż obrazek w pełni się załaduje, żeby uzyskać potrzebne im informacje lub ustalić, dokąd zaprowadzi ich graficzny element nawigacyjny. Kogo konkretnie obchodzi opis definiowany w atrybucie ALT? • Odwiedzających, którzy korzystają z wolnego połączenia z internetem. Czy osoba korzystająca z modemu 56K naprawdę musi czekać, aż załadują się wszystkie Twoje obrazki? • Internautów, którzy wyłączyli obsługę obrazków w przeglądarce. Czy mimo to nadal będą w stanie nawigować po naszej witrynie? • Osoby niewidome. Czy bez obrazków woja witryna nie stanie się bezużyteczna? • Wyszukiwarki internetowe. Większość wyszukiwarek nie potrafi odczytywać i indeksować tekstu ukrytego w obrazkach. Wszystkie te grupy docenią alternatywny tekst opisujący obrazki pojawiające się na ekranie, umieszczony w atrybucie ALT. Ponadto umiejętne korzystanie z atrybutu ALT pozytywnie wpłynie również na pozycję Twojej strony w większości wyszukiwarek internetowych. Informacja techniczna Atrybuty ALT Atrybuty ALT zawierają tekst wyświetlany, zanim obrazek się załaduje (lub też zamiast niego, jeśli w wyszukiwarce zostanie wyłączona obsługa elementów graficznych lub z jakiegoś innego powodu nie będzie ona mogła ich załadować). Komentarze takie bardzo łatwo dodać do kodu strony. Oto przykład znacznika IMG z alternatywnym komentarzem: IMG WIDTH=170 HEIGHT=125 BORDER=0 ALT= To jest tekst, który pojawi się w miejscu (cid:170)obrazka. SRC= obrazek.gif Używaj atrybutów ALT obrazów 117 118 r05-04.doc J. Crew ŻADNEJ ALTERNATYWY DLA OBRAZKÓW www.jcrew.com Kapiąca wprost od obiektów graficznych strona główna witryny J. Crew nie najlepiej prezentuje się przy wyłączonej obsłudze elementów graficznych. Po ich wyłączeniu zarówno elementy nawigacyjne, jak i obrazy znajdujące się na stronie okazują się zupełnie bezużyteczne. Witryna oferuje alternatywny tekst tylko dla opcji „register” (zarejestruj) i „log in” (zaloguj się). Dlaczego jednak inne obrazki nie korzystają zupełnie z atrybutów ALT? Red Envelope ZNIKAJĄCE ELEMENTY NAWIGACYJNE www.redenvelope.com Podobny problem pojawia się w witrynie Red Envelope. W tym przypadku część obrazków umieszczonych na stronie wyświetla się, podczas gdy inne — nie. Gdyby witryna wykorzystała atrybuty ALT do opisania obrazków nawigacyjnych, wiedziałbym, gdzie przeniosę się po ich kliknięciu. Niestety, w tym przypadku mogę tylko zgadywać, co za sekcje witryny następują po sekcjach „Occasion” (okazja) i „Recipient” (obdarowany). 118 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 119 Apple TEKST ZASTĘPUJĄCY OBRAZKI www.apple.com Witryna Apple przezornie wykorzystuje atrybuty ALT znaczników IMG , by dostarczyć alternatywnych opisów na pełnej elementów graficznych stronie głównej. Dzięki temu awaria serwera nie wpływa na możliwości klienta w zakresie poruszania się po stronie. Nawet jeśli obrazki będą się bardzo wolno ładować, będę mógł bez problemów przejść do odpowiedniego obszaru witryny. Wyobraź sobie… Czemu alternatywne opisy obrazków są tak istotne? Wyobraź sobie, że chcesz obejrzeć w telewizji wywiad ze znaną osobą, niestety, przestała działać fonia. Jeśli możesz włączyć w tym momencie w swoim odbiorniku wersję z napisami, będziesz mógł obejrzeć wywiad mimo to. Używaj atrybutów ALT obrazów 119 120 r05-04.doc ZALECENIE 19. Oferuj alternatywne strony lub informacje aktualizacyjne dla starych przeglądarek Nie wszyscy z naszych klientów będą korzystać z najnowszych przeglądarek lub dodatków (pluginów) wzbogacających ich funkcje. Zamiast odtrącać tych spośród odwiedzających, którzy nie mają szczęścia korzystać z najnowszej wersji oprogramowania, znacznie lepiej przygotować alternatywną wersję stron naszej witryny, przeznaczoną specjalnie dla nich. Jeśli jednak z jakichś przyczyn dostarczenie takiej specjalnej, uproszczonej wersji nie jest możliwe, należy pamiętać, by wyjaśnić odwiedzającym, na czym polega problem techniczny, i dostarczyć łącza do adresów, spod których można ściągnąć niezbędne unowocześnienia lub oprogramowanie. Warto również zadać sobie pytanie, czy najnowsze technologie internetowe naprawdę są niezbędne w naszej witrynie. Zmuszanie odwiedzających do specjalnego unowocześniania przeglądarki tylko po to, aby mogli obejrzeć naszą witrynę, nie jest najlepszą strategią, więc nie należy tego robić, jeśli nie mamy po temu naprawdę przekonujących powodów. 120 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 121 Warren Center NAJLEPSZE SĄ ROZWIĄZANIA NAJPROSTSZE www.warrencenter.com Nasza wirtualna podróż po witrynie Warren Conference Center wymaga zainstalowania specjalnego pluginu firmy iPix. Ponieważ nie miałem odpowiedniego dodatku, zamiast podróży po wirtualnej jadalni mogłem podziwiać tylko nieaktywne łącze. Co więcej, witryna nie zawierała również łącza informującego, skąd można ściągnąć ten dodatek. Co prawda, łącze do witryny firmy iPix można znaleźć na stronie indeksu ich wirtualnej podróży, ale czy nie powinno pojawić się również tutaj? Ponadto, co za problem, zaproponować użytkownikom, którzy nie mają zainstalowanego dodatku, łącza do statycznych obrazów jadalni, które przecież muszą znajdować się gdzieś w witrynie? Versace MOŻESZ WYBRAĆ WŁASNY SPOSÓB OGLĄDANIA www.versace.com Witryna Versace oferuje odwiedzającym, którzy nie są w stanie oglądać wersji przygotowanej we Flashu, wersję witryny nie wymagającej obsługi Flasha. Tam, gdzie to tylko możliwe, należy przygotowywać alternatywną, uproszczoną wersję zawartości, którą będą mogli oglądać nawet internauci niekorzystający z najnowszego oprogramowania. Jedna uwaga: witryna powinna zawierać łącze do strony, z której można ściągnąć i zainstalować wspomniany dodatek Flasha. Oferuj alternatywne strony lub informacje aktualizacyjne dla starych przeglądarek 121 122 r05-04.doc Connected Earth DODATKI JASNO OPISANE Sumomusic POMOC DO FLASHA www.connectedearth.com Najlepiej oczywiście, jeśli witryna nie zamyka się przed odwiedzającymi, którzy nie mają dostępu do najnowszych technologii. Co jednak zrobić, jeśli nasza witryna naprawdę ich potrzebuje? Witryna Connected Earth pokazuje, jak w przejrzysty sposób wyjaśnić odwiedzającym zaistniałą sytuację. Witryna informuje internautów, jakich dodatków im brakuje, jaki wpływ brak każdego z nich będzie miał na możliwości przeglądania i wreszcie, skąd można ściągnąć potrzebne narzędzia. www.sumomusic.com Witryna Sumomusic prezentuje zwięzły i przejrzysty komunikat skierowany do użytkowników, którzy nie mają dodatku Flasha niezbędnego, by oglądać jej zawartość. Idealnym rozwiązaniem byłoby oczywiście, gdyby zespół witryny oferował również strony niewymagające obsługi Flasha, upewniając się w ten sposób, że witryna będzie dostępna dla wszystkich odwiedzających. 122 Rozdział 5.: Zaginione w akcji r05-04.doc 123 Yellow Pencil BĘDZIESZ MÓGŁ OGLĄDAĆ, ALE RADZILIBYŚMY UNOWOCZEŚNIĆ OPROGRAMOWANIE www.yellowpencil.com Witryna Yellow Pencil wyświetla przedstawiony tu komunikat użytkownikom, którzy nie są w stanie oglądać prawidłowo zawartości opartej na kaskadowych arkuszach stylów (CSS). Jak łatwo zauważyć, zawartość witryny jest nadal dostępna, po prostu nie będzie prawidłowo formatowana. Komunikaty informujące o potrzebie zainstalowania nowszego oprogramowania są zawsze wyrazem uprzejmości względem ludzi korzystających ze starszych wersji przeglądarek. Jeśli odwiedzający nie są w stanie oglądać naszej witryny, dlatego że korzystają w swoim systemie z przestarzałego oprogramowania, zawsze warto ich o tym poinformować i pokazać łącze do strony, z której mogą ściągnąć odpowiednie dodatki lub nowsze wersje programu. Oferuj alternatywne strony lub informacje aktualizacyjne dla starych przeglądarek 123 124 r05-04.doc PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU Należy pamiętać, by przygotować własny ekran komunikatu „Nie można odnaleźć strony”, który będzie pomagać odwiedzającym dostać się do strony WWW, której szukają, i wyjaśniać, co się stało. Warto też postarać się pójść na rękę internautom, którym przypadkowo zdarzy się popełnić łatwe do przewidzenia błędy w nazwie domeny — literówki, błędy ortograficzne, zastosowanie dużych liter w miejsce małych i vice versa lub użycie niewłaściwych skrótów. Warto też korzystać z atrybutów ALT obrazków, by z ich pomocą dostarczać odwiedzającym tekstowych informacji na temat elementów graficznych w naszej witrynie i ich funkcji. Zawsze też należy przygotowywać alternatywną, uproszczoną wersję zawartości witryny, aby nie zamykać drzwi przed klientami, którzy nie korzystają z najnowszych technologii. Jeśli to konieczne, trzeba też postarać się wyjaśnić internautom ograniczenia używanych przez nich technologii i zaoferować im łącza do oprogramowania, które pomoże im rozwiązać problem. 124 Rozdział 5.: Zaginione w akcji
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przyjazne witryny WWW. Jak uczynić lepszymi komunikaty o błędach, Pomoc, formularze i inne kluczowe punkty witryny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: