Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00652 010557 16980859 na godz. na dobę w sumie
Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia - ebook/pdf
Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 91
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7587-008-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> pedagogika
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana publikacja jest dodatkową propozycją dla nauczycieli I etapu kształcenia zintegrowanego zawierającą przykładowe wytwory prac plastyczno-technicznych i techniczno-plastycznych wraz z opisami wykonania. Adresatami książki są głównie wychowawcy nauczania zintegrowanego. W książce zostały zamieszczone wybrane prace plastyczno-techniczne i techniczno-plastyczne wraz z opisami technik ich wykonywania. Odnoszą się one do do świata przyrody, do czterech pór roku i mogą być wykorzystane podczas zajęć w klasie pierwszej. Przedstawione techniki stanowią pewien wzorzec wykorzystania informacji zmysłowych uczniów nabytych podczas wycieczek, obserwacji i ćwiczeń. Na uwagę zasługuje koncepcja zastosowania „przykładowych plastycznych rozwiązań” z praktycznym nastawieniem nauczyciela na wyszukiwanie w pracy wychowanków działań twórczych i subiektywnych. Książka pozwala na osiągnięcie celów oraz zrealizowanie zadań edukacyjnych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lutego 2002 r. W podstawie programowej cele są sformułowane w sposób ogólny i odnoszą się do całego kształcenia zintegrowanego klas I–III. Przykładowe prace... uwzględniają potrzeby edukacyjne pierwszoklasistów. W proponowanej książce autorka łączy treści z różnych dziedzin edukacji: środowiska społeczno-przyrodniczego, plastyki, techniki, języka polskiego i matematyki. Za pomocą zabaw artystycznych próbuje pomóc uczniom znaleźć plastyczne odzwierciedlenie pojęć z ich naturalnego środowiska. Autorka zamieściła również przykładowe prace dzieci, które są próbą udokumentowania omawianej koncepcji. Publikacja jest początkiem cyklu poradników dla wychowawców nauczania zintegrowanego. Następne części będą się odnosiły do kolejnych klas I etapu kształcenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010 Korekta: Aleksandra Jastrzębska Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7587-008-4 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2010 G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Spis tre(cid:263)ci Słowo od autorki ......................................................................................... 7 Ogólne problemy metodyczne ..................................................................... 11 Tematyka proponowanych „plastycznych rozwiązań” .................................. 13 Jesień jest wśród nas .................................................................................. 15 Jesienne barwy liścia ............................................................................... 17 Jesienna szkolna dróżka .......................................................................... 21 Zmienna jesienna pogoda ....................................................................... 27 Smaczny owoc jesieni ............................................................................. 31 Zima jest wśród nas ................................................................................... 35 Pierwszy śnieg ........................................................................................ 37 Świerk w zimie ....................................................................................... 41 Bałwan na górce ..................................................................................... 45 Wiosna jest wśród nas ............................................................................... 49 Pierwsze wiosenne promyki słońca na wsi ............................................... 51 Nasze bociany wiosną ............................................................................. 55 Ekologiczne wiosenne drzewo ................................................................. 61 Moja roślinka wiosną .............................................................................. 67 Lato jest wśród nas .................................................................................... 71 Lato na wsi ............................................................................................. 73 Letni odpoczynek w górach .................................................................... 79 Letni odpoczynek nad jeziorem .............................................................. 83 Zakończenie ................................................................................................ 87 Spis ilustracji ............................................................................................... 91 Aneks .......................................................................................................... 95 Opis technik plastycznych ...................................................................... 97 Wzory do powielenia .............................................................................. 99 Wzory do powielenia i wycięcia ..............................................................113 G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Słowo od autorki Drodzy Nauczyciele! Publikacja pt. Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia jest dodatkową propozycją dla nauczycieli I etapu kształcenia zinte- growanego. Zamieszczone tu wybrane prace plastyczno-techniczne i techniczno- -plastyczne, wraz z opisami technik wykonywania, odnoszą się do świata przyrody, do czterech pór roku i mogą być wykorzystane podczas zajęć w klasie pierwszej. Jestem nauczycielką z zakresu nauczania zintegrowanego. Za pomocą zabaw artystycznych próbuję pomóc uczniom znaleźć plastyczne odzwierciedlenie pojęć z ich naturalnego środowiska. Przedstawione techniki i sposoby wykonywania stanowią pewien wzorzec wykorzystania informacji zmysłowych uczniów – nabytych podczas wycieczek, obserwacji i ćwiczeń – w treściach zajęć edukacyjnych. Wielokierunkowa aktyw- ność dzieci znajduje odbicie w ich pracach plastyczno-technicznych i techniczno- -plastycznych. Na uwagę zasługuje koncepcja zastosowania „przykładowych plastycznych rozwiązań” z praktycznym nastawieniem nauczyciela na wyszuki- wanie w pracy wychowanków działań twórczych i subiektywnych. Niniejsza pozycja pozwala na osiągnięcie celów oraz zrealizowanie zadań edukacyjnych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkol- nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lute- go 2002 r. W podstawie programowej cele są sformułowane w sposób ogólny i odnoszą się do całego kształcenia zintegrowanego klas I–III. Przykładowe prace... uwzględ- niają potrzeby edukacyjne pierwszoklasistów. Zgodnie z założeniami dokumentu z 2002 roku głównym celem na etapie edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwo- ju ucznia, w tym szczególnie: – rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą; – kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowi- ska lokalnego, regionu i kraju; – kształtowanie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i po- zaszkolnych. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  Wspierając rozwój osobowy dziecka i wprowadzając je w życie społeczne, nauczyciel podejmuje się realizacji następujących zadań: – uświadomienia uczniom, że wspólnoty, takie jak środowisko lokalne i oj- czyzna, są wielką wartością w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki; – uczenia właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i otaczającej przyrody; – kształtowania właściwych nawyków higienicznych. Poza celami i zadaniami istotnym zagadnieniem są treści nauczania i kierunki działań określone w podstawie programowej. W niniejszej pracy łączę treści z róż- nych dziedzin edukacji: środowiska społeczno-przyrodniczego, plastyki, techniki, języka polskiego i matematyki. Najistotniejsze treści uwzględnione w publikacji to: – obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadcze- niu dziecka i mówienie o nich; – przyroda w otoczeniu dziecka; – miejscowość (naturalne składniki krajobrazu, elementy krajobrazu); – formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy (rośliny i zwierzęta będące pod ochroną); – rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych; – działalność plastyczna uczniów z uwzględnieniem różnych materiałów, technik i form; – wykorzystanie materiałów (papier, wytwory przyrody) w działalności ma- nualnej; – organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska, racjonalne wyko- rzystanie materiału i czasu); – swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów; – pisanie wyrazów; – figury geometryczne (w tym koło, prostokąt); – stosunki przestrzenne (użycie terminu „wewnątrz”); – kalendarz (nazwy pór roku); – percepcja elementów akustycznych środowiska człowieka; – zabawy, zajęcia, przygody dzieci, wędrówki piesze. Starałam się połączyć treści społeczno-przyrodnicze z treściami zajęć edu- kacyjnych. Wyniki tej konsolidacji widać w pracach plastyczno-technicznych lub techniczno-plastycznych. Integracja, której płaszczyzną jest środowisko spo- łeczno-przyrodnicze pierwszoklasisty, w prezentowanej publikacji ma charakter treściowo-organizacyjny. Jej warunkiem jest odpowiednie zaplanowanie lekcji (w formie wycieczek, obserwacji, ćwiczeń), tak by umożliwić realizację programu innych zajęć edukacyjnych. Rozwijanie takich umiejętności, jak działanie i tworzenie, uczyniono tutaj głównym celem kształcenia z uwagi na ich fundamentalne znaczenie w procesie poznawania i obserwacji rozwoju ucznia przez nauczyciela. Aby dokonać właściwej diagnozy, należy zwrócić szczególną uwagę na kształto- G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  wanie umiejętności posługiwania się technikami w sposób twórczy i wtórny, dzięki którym uczniowie zdobywają narzędzie wszechstronnego rozwoju, odzwierciedlają coraz pełniej poznane pojęcia, zjawiska przyrodnicze w ar- tystycznych wytworach. W rzeczywistości szkolnej, oprócz własnego, twórczego realizowania haseł i zagadnień, uczeń niejednokrotnie stał przed zadaniem plastycznego przedstawie- nia brył, przedmiotów, rzeczy itp. podczas bezpośredniej obserwacji. Czasami po- mysł pracy mógł powstać drogą naśladownictwa. W przypadku odzwierciedlania zaobserwowanych zjawisk, stanów, rzeczy, pojęć – moim zdaniem – pomocna okazała się koncepcja „plastycznego rozwiązania”. Pomysł ten służy wzmocnieniu i uwydatnieniu rodzących się u dzieci nowych plastycznych skojarzeń, pojawianiu się elementów twórczych i subiektywnych podczas wykonywania pracy, a także umocnieniu artystycznego kontaktu uczniów prezentujących niski poziom umie- jętności plastycznych. „Przykładowe plastyczne rozwiązania”, realizujące wybrane treści edukacyj- ne, mogą się stać zarówno źródłem artystycznych przeżyć, plastycznych działań, jak i doskonałym sposobem utrwalenia zdobytych wiadomości. Pomimo naśla- downictwa powstaną różnorodne prace. Pojawią się wytwory, które ze względu na sposób wykonania, w mniejszym lub większym stopniu, będą przypominać omawiane „przykładowe rozwiązania”. Najczęściej będą powstawały takie wykoń- czenia, których treść będzie bardzo zbliżona do przedstawionej koncepcji. Mam świadomość, że to uczeń przez intuicyjne, własne naniesienia zmian, dodanie nowych elementów, stanie się mistrzem pracy i przyczyni się do stworzenia no- wego, ciekawego pomysłu. Każdy wytwór dorastającego „artysty” z drogocennymi naniesieniami jest godny uwagi i pochwały. W nauczaniu zintegrowanym ważne miejsce wśród sposobów realizacji ce- lów kształcenia i wychowania zajmują wycieczki, obserwacje i ćwiczenia. Treści społeczno-przyrodnicze, czyli wprowadzanie dziecka w scalony obraz świata, to podstawa zintegrowanego kształcenia umiejętności plastyczno-technicznych. Tre- ści poszczególnych edukacji są powiązane z różnymi działaniami przez twórczą i odtwórczą pracę uczniów – a zatem z wytworami uczniów – i wiążą się z opano- waniem konkretnych umiejętności. W „przykładowych plastycznych rozwiązaniach” przedstawiono kilka technik plastycznych, które mogą być wykorzystane podczas zajęć z pierwszoklasistami. Przychylne przyjęcie zaproponowanych scenariuszy zajęć przez nauczycieli z województwa wielkopolskiego, którzy mieli okazję zweryfikować moje pomysły podczas lekcji, może być gwarantem właściwego doboru metod i technik do rea- lizacji poszczególnych celów. Niniejsza publikacja jest początkiem cyklu poradników dla wychowawców nauczania zintegrowanego. Następne części będą się odnosiły do kolejnych klas I etapu kształcenia. Od decyzji wychowawcy zależy wybór odpowiednich technik i dostosowanie ich do warunków danej klasy. Niektóre z nich wymagają zastosowania wzoru do G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  powielania lub wzoru do powielania i wycięcia, bez których wykonanie byłoby bardzo utrudnione, a nawet kłopotliwe (patrz aneks). Zamieszczone przykładowe prace dzieci są próbą udokumentowania oma- wianej koncepcji, realizowanej przeze mnie w ciągu roku szkolnego w celu uatrakcyjnienia zajęć artystycznych przez wykorzystanie różnorodnych technik. Wprowadzenie tematyczne „przykładowych plastycznych rozwiązań” jest jedną z form odwołania się do doświadczeń przyrodniczych uczniów, przypomnienia teoretycznych wiadomości z praktycznym ich odzwierciedleniem. Wychowawca decyduje o zapoznaniu pierwszoklasistów z „plastycznym rozwiązaniem” (patrz pakiet). Kolejne działy („Jesień jest wśród nas”, „Zima jest wśród nas”, „Wiosna jest wśród nas”, „Lato jest wśród nas”) odnoszą się do czterech kalendarzowych pór roku i znajdują odbicie w tematach proponowanych koncepcji „plastycznych roz- wiązań”. Zapoznanie się z literaturą fachową pozwoliło mi na pełniejsze zrozumienie problematyki działania, rodzajów twórczości oraz ich roli w kształtowaniu osobo- wości człowieka. Cała publikacja ma na celu służenie dobru dzieci i nauczycieli. Niezwykle cenne dla zawartości niniejszej pracy okazały się wskazówki dorad- ców metodycznych i ukierunkowanie ze strony Dyrekcji Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Pragnę też podziękować dyrektorom i nauczycielom szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego za opinie na temat scenariuszy za- jęć, pozwoliły one bowiem w dużym stopniu zweryfikować założenia koncepcyjne Przykładowych prac... Ciepłe słowa należą się też osobom opracowującym szatę graficzną podręcz- nika i wszystkim życzliwym tej pracy. Autorka G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Ogólne problemy metodyczne Ocena wyników pracy uczniów w szkole ma swoje ustalone miejsce w proce- sie nauczania poszczególnych zajęć. W przypadku edukacji plastycznej czy tech- nicznej, biorąc pod uwagę charakter tych zajęć, chodzi głównie o wytwory prac dzieci i młodzieży. To one później podlegają szkolnej weryfikacji. Ze względu na zakres tej publikacji zajmę się głównie problematyką procesu powstawania szkolnych wytworów prac dzieci I etapu kształcenia nauczania zin- tegrowanego. Niezbędne jest zatem określenie pojęcia tworzenia, rozpatrywanego jako twórczość w odniesieniu do sztuk artystycznych. W literaturze fachowej można znaleźć wiele wyjaśnień terminu „twórczość”. Według Wiktora Lowenfelda i Lamberta Brittaina, oznacza ona giętkość myśle- nia czy płynność wyobrażeń albo zdolność do wysuwania nowych pomysłów lub umiejętność widzenia czegoś w nowych relacjach. Zwykle myśli się o twórczości – zdaniem naukowców – jako o produktywnej, konstruktywnej aktywności1. Helena Hohensee-Ciszewska posługuje się terminem „twórczość artystycz- na”, rozumiejąc go jako twórczość w ogólnym pojęciu wzbogaconą o estetyczne doznanie. Autorka ABC wiedzy o plastyce traktuje twórczość pojmowaną ogól- nie jako „czynność psychiczną uzewnętrzniającą się w działaniu, którą człowiek podejmuje, żeby poznawać, przeżywać lub przekształcać świat”2. Sprowadza ją do czynności kreacyjnych, zmierzających do przekraczania zastanego, tworzenia nowych koncepcji oraz do „nadawania określonej postaci swoim wytworom, inte- growania elementów i utrwalania wyników pracy”3. Zdaniem Wincentego Okonia, twórczość dziecka należy rozpatrywać w węż- szym znaczeniu – jako twórczość plastyczną dzieci – i w szerszym – jako wielo- stronną działalność, której owocem są nowe i oryginalne wytwory w dziedzinie poznawania, sztuki i techniki. Może być nią, zdaniem pedagoga, [...] zarówno rozwiązanie problemu naukowego, skonstruowanie oryginalnego urządzenia technicznego czy zaprojektowanie oryginalnego konkursu, jak i uło- żenie wierszyka, skomponowanie piosenki czy namalowanie obrazu. Jeśli dziecko rozwiązuje problem, którego rozwiązanie jest znane, lub gdy samodzielnie kon- struuje przedmiot przez kogoś wynaleziony, mówi się o twórczości wtórnej lub 1 W. Lowenfeld, W. Lambert Brittain, Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, tłum. K. Polakowski, PWN, Warszawa 1977, s. 29. 2 H. Hohensee-Ciszewska, ABC wiedzy o plastyce, WSiP, Warszawa 1988, s. 102. 3 Ibidem. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  subiektywnej. Oba rodzaje twórczości mają dużą wartość w kształtowaniu dzieci i młodzieży”4. Swoją koncepcję rozwijam, opierając się na szerszym znaczeniu twórczości zaproponowanym przez W. Okonia w Nowym słowniku pedagogicznym, gdzie badacz dopuszcza istnienie nie tylko twórczości oryginalnej, lecz także wtórnej. Bardzo przydatne wydaje mi się również stwierdzenie Lowenfelda i Brittaina, że „jednym z najważniejszych elementów każdego aktu twórczości artystycznej jest stopień zaangażowania dzieci w to, co robią”5. Zgadzam się z opinią autorów, że w wytworze pracy dziecka można dostrzec jego stosunek do własnych osiągnięć. Praktyka w szkole pokazała, że pierwszoklasiści działają na różnorodnym poziomie plastycznym. Przy realizowaniu koncepcji zastosowania „plastycznych rozwiązań” powstały zróżnicowane wytwory: 1. Pojawiły się prace, które technicznie i treściowo bardzo przypominały „przykładowe plastyczne rozwiązania”. Dzieci dobierały podobnie barwy mate- riałów. Rysowały postaci, drzewa, krzewy, owoce, zachowując kształty zbliżone do prezentowanych. W tym przypadku można mówić o zdecydowanej dominacji elementów twórczości wtórnej. 2. Zdarzały się także wykończenia uwzględniające treść i technikę pierwo- wzorów, ale wprowadzające zarazem niewielkie modyfikacje. Uczniowie dobierali barwy materiałów według własnego uznania; rysowali postaci, drzewa, krzewy, owoce, nadając im własne, na zasadzie przywołanych skojarzeń, kontury i kształty. Wprowadzali dodatkowe elementy. Tutaj można mówić o ujawnieniu się pier- wiastków dwóch rodzajów twórczości: wtórnej i oryginalnej. 3. Pojawiły się i takie prace, w których uczniowie wykazali się nieprzeciętną pomysłowością i dużą samodzielnością plastyczną. Pierwszoklasiści wprowadzali własne koncepcje rozwiązań, stając się twórcami oryginalnymi – mistrzami prac. Oceniając wyniki działań uczniów, trzeba pamiętać, że bardzo ważnym elementem każdego aktu twórczości jest stopień zaangażowania w to, co robią, oraz o tym, iż oba rodzaje twórczości: wtórna i subiektywna, mają dużą wartość w kształtowaniu osobowości dzieci. Jeśli chodzi o ingerencję nauczyciela w twórczość uczniów, to – według fa- chowców teoretyków – nie należy ingerować. Talent dziecka, jego wyobraźnia, wrodzone sprawności manualne powinny mieć pełną swobodę. Jak jakieś fatum ciąży na nauczycielu rozbudzony przez teoretyków niepokój, że może załamać, zniekształcić lub wypaczyć naturalny rozwój dziecka. Innego zdania są specjaliści praktycy. Pracując na co dzień z dziećmi i młodzieżą, wiedzą, jak wygląda mecha- nizm powstawania dzieł uczniowskich. Otóż, zdaniem praktyków, ingerencja jest nieunikniona. Już sama organizacja procesu twórczego (ognisko, szkoła, kółko plastyczne itp.) ją zakłada. Pozostaje tylko pytanie: jakie powinny być jej granice i jakiego ma być rodzaju6. 4 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Żak, Warszawa 1998, s. 414. 5 W. Lowenfeld, W. Lambert Brittain, Twórczość i rozwój umysłowy..., op. cit., s. 41. 6 S. Czajka, Nauczyciel a twórczość plastyczna uczniów, WSiP, Warszawa 1970, s. 16. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Tematyka proponowanych „plastycznych rozwiązań” Jesienne barwy liścia Jesienna szkolna dróżka Jesień jest wśród nas Zmienna jesienna pogoda Smaczny owoc jesieni Zima jest wśród nas Pierwszy śnieg Świerk w zimie Bałwan na górce Pierwsze wiosenne promyki słońca na wsi Wiosna jest wśród nas Nasze bociany wiosną Moja roślinka wiosną Ekologiczne wiosenne drzewo Lato jest wśród nas Lato na wsi Letni odpoczynek w górach Letni odpoczynek nad jeziorem G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Jesień jest w(cid:263)ród nas Wieje wiatr, wieje Liście opadają, ciągłe deszcze Czy to może jesień wreszcie? K. Bider, Jesień Jesień to pora roku, której pierwsze symptomy uczniowie odnajdują we wrześniu – miesiącu ją rozpoczynającym – i to w każdym roku nauki. Dzieci w młodszym wieku szkolnym przez spacery, obserwacje zjawisk, rozmowy, wier- sze i zagadki, a najczęściej na podstawie oglądanych ilustracji kształtują swój obraz jesieni. Niniejsza prezentacja przykładowych prac plastyczno-technicznych ma na celu uatrakcyjnienie i przybliżenie jesiennego świata przyrody przez znane dziecku kolory i elementy jesieni. W pracach najczęściej wykorzystywanymi materiałami były: farby, wycinanki, jesienne liście, bibuła i pisaki. Przy trudniejszych pracach dodatkową pomocą dla nauczyciela i ucznia mogą być wzory do powielania, które znajdują się w aneksie. Każdą pracę poprzedza informacja o kolejnych etapach jej powstawania. Co roku nauczyciel ma możliwość wyboru zastępczych środków, dostoso- wanych do warunków klasy, i zmiany kolorystyki. Od nauczyciela zależy decyzja wprowadzenia „przykładowych plastycznych rozwiązań”. Powodzenia! G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Jesienne barwy li(cid:263)cia Praca plastyczno-techniczna pt. „Jesienne barwy liścia” Cele ogólne: – zapoznanie z różnorodnością świata roślin; – kształtowanie umiejętności obserwacji; – rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych. Cele operacyjne – uczeń: – pamięta kształt liścia kasztanowca; – zna ,,plastyczne rozwiązanie”; – rozumie znaczenie jesiennych zmian zachodzących w przyrodzie; – wie o jesiennych barwach liścia (kolor żółty, czerwony, zielony); – rozpoznaje drzewo liściaste (kasztanowiec); – stosuje liść kasztanowca w pracy. Metody: 1. Metody oparte na posługiwaniu się słowem. Opowiadanie mające na celu zaznajomienie uczniów ze zjawiskiem je- siennych zmian zachodzących w przyrodzie oraz z techniką collage’u przy wykonywaniu liścia. 2. Metody oparte na obserwacji. Forma pokazu, której przedmiotem jest bezpośrednia obserwacja kaszta- nowca w otoczeniu szkoły. Forma pokazu, której przedmiotem jest obraz barwny w postaci „przykła- dowego plastycznego rozwiązania”. 3. Metody oparte na działalności praktycznej uczniów. Bezpośrednie poznanie zjawiska opadania liści na przykładzie drzewa kasz- tanowca. 4. Metody gier dydaktycznych. Giełda pomysłów mająca na celu pobudzenie innowacyjności w realizacji „plastycznych przykładowych koncepcji”. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  Formy: Zajęcia pozaszkolne i nauczanie zbiorowe. Materiały: Liść kasztanowca, wzór do powielania, kartka rysunkowa, farby plakatowe, klej, nożyczki, czarny pisak, podkładka (gazeta), duplikat. Techniki: Malowanie farbami tła wzoru. Collage – wykonanie kompozycji z materiału przyrodniczego (liść kaszta- nowca) na pomalowanym tle. Etapy wykonania: 1. Rozdanie powielonych wzorów. 2. Pomalowanie farbami tła. 3. Obróbka artystyczna liścia: – położenie liścia na kartce rysunkowej i obklejenie go taśmą klejącą, – wycięcie kształtu liścia, tak aby zachować „biały brzeg”. 4. Naklejenie wyciętego liścia na pomalowane tło. 5. Poprawienie czarnym pisakiem linii na wzorze w celu wzbogacenia estetyki pracy. 1 2 3 4 5 Przewidywane osiągnięcia – uczeń: – zapamięta kształt liścia kasztanowca; – ustali barwy jesiennego liścia; – pomaluje tło za pomocą kilku barw; – ustali kolejność przy wykonywaniu pracy; – nabędzie umiejętność wycinania kształtu liścia; – zastosuje nazwę drzewa (kasztanowiec) na podstawie liścia; – rozpozna rodzaj drzewa (drzewo liściaste); – ustali przyczyny jesiennych zmian w wyglądzie drzew liściastych (opadanie liści). G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Uwagi: Najlepiej, aby przyniesiony liść kasztanowca był kolorowy i miał zachowaną  naturalną świeżość (nie był suchy). Należy zwrócić uwagę na pionowy układ pracy. Warto poinformować dzieci, aby zbierały liście z ziemi, a nie zrywały z drzew. Rys. 1. Koncepcja plastycznego rozwiązania z obserwacji barw liścia kasztanowca Rys. 2. Przykład zrealizowanej pracy plastyczno- -technicznej na temat: „Jesienne barwy liścia”. Praca Natalii Bąk, uczennicy I kla- sy Szkoły Podstawowej w Helenowie Realizacja treści z podstawy programowej: – obserwowanie zjawisk przyrodniczych dostępnych doświadczeniu dziecka i mówienie o nich; – przyroda w otoczeniu dziecka; – rozumienie, akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych; – wykorzystanie materiałów (papier, wytwory przyrody) w działalności ma- nualnej; – swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  Bibliografia Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1980, s. 134–145. Niemierko B. (red.), ABC testów osiągnięć szkolnych, WSiP, Warszawa 1975, s. 76–78. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po- szczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw nr 51, Warszawa, dnia 9 maja 2002 r. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Jesienna szkolna dró(cid:275)ka Praca plastyczno-techniczna pt. „Jesienna szkolna dróżka” Cele ogólne: – zapoznanie z różnorodnością świata roślin; – kształtowanie rozumienia nazw ogólnych: drzewa, krzewy, rośliny zielone; – wpajanie zasad przepisów ruchu drogowego. Cele operacyjne – uczeń: – wie o potrzebie poszanowania przyrody; – zna „plastyczne rozwiązanie”; – umie wymienić rodzaje drzew; – pamięta nazwę drzewa iglastego; – potrafi wymienić rośliny (drzewa, krzewy, rośliny zielone) wokół drogi do szkoły; – umie zastosować kształt drzewa iglastego; – stosuje się do przepisów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 1. Metody oparte na posługiwaniu się słowem. Opowiadanie mające na celu zaznajomienie uczniów z obowiązującymi zasadami przepisów ruchu drogowego. 2. Metody oparte na obserwacji. Forma pokazu, której przedmiotem jest bezpośrednia obserwacja szaty ro- ślinnej wokół szkolnej drogi. Forma pokazu, której przedmiotem jest obraz barwny w postaci ,,przykła- dowego plastycznego rozwiązania”. 3. Metody oparte na działalności praktycznej uczniów. Połączenie zaobserwowanych treści przyrodniczych w czynnościach prak- tycznych przez zaprezentowanie w pracach kształtów drzew, krzewów i roślin. 4. Metody gier dydaktycznych. Giełda pomysłów mająca na celu wprowadzenie różnorodnych rozwiązań w pracach uczniów. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  Formy: Zajęcia pozaszkolne i nauczanie zbiorowe. Materiały: Kartka rysunkowa, zielona bibuła formatu A4, czarny pisak, klej, nożyczki, podkładka (gazeta), „przykładowe plastyczne rozwiązanie”. Techniki: Rysowanie pisakiem na zielonej bibule roślinności wokół drogi do szkoły. Etapy wykonania: Naklejenie bibuły na kartkę rysunkową. Rysowanie czarnym pisakiem szaty roślinnej wokół szkolnej drogi. 1 2 Przewidywane osiągnięcia – uczeń: – wymieni nazwy ogólne roślin: drzewa, krzewy, rośliny ozdobne; – zapamięta rodzaj drzewa (drzewo iglaste); – wymieni nazwę drzewa iglastego (świerk); – dopasuje barwę bibuły odpowiadającej kolorystycznie porze roku (jesieni) do tła; – naklei estetycznie bibułę; – zastosuje kształty zaobserwowanych roślin; – określi obowiązujące zasady bezpiecznego postępowania podczas korzysta- nia z drogi do szkoły. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Uwagi: Najlepiej przykleić bibułę na brzegach kartki rysunkowej (schemat A) i od-  ciąć wystające fragmenty bibuły, zachowując format A4 (schemat B). schemat A schemat B Rys. 3. Koncepcja plastycznego rozwiązania z obserwacji jesiennej roślinności wokół drogi podczas wycieczki Rys. 4. Przykład zrealizowanej pracy plastyczno-technicznej na temat: „Jesienna dróżka”. Praca Anny Nawrockiej, uczennicy klasy I b Szkoły Podstawowej w Kramsku G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  Rys. 5. Przykład zrealizowanej pracy plastyczno-technicznej na temat: „Jesienna dróżka”. Praca Kamila Lewandowskiego, ucznia klasy I b Szkoły Podstawowej w Kramsku Rys. 6. Przykład zrealizowanej pracy plastyczno-technicznej na temat: „Jesienna dróżka”. Praca Karo- liny Markowskiej, uczennicy I klasy Szkoły Podstawowej w Helenowie Realizacja treści z podstawy programowej: – przyroda w otoczeniu dziecka; – formy ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy (rośliny będące pod ochroną); – działalność plastyczna uczniów w różnych materiałach, technikach, formach; – organizacja pracy (planowanie, organizacja stanowiska). G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Bibliografia  Kupisiewicz C., Podstawy dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1980, s. 134–145. Niemierko B. (red.), ABC testów osiągnięć szkolnych, WSiP, Warszawa 1975, s. 76–78. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po- szczególnych typach szkół, Dziennik Ustaw nr 51, Warszawa, dnia 9 maja 2002 r. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010 Zmienna jesienna pogoda Praca plastyczno-techniczna pt. „Zmienna jesienna pogoda” Cele ogólne: – rozszerzanie wiadomości o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie; – obserwacja opadów jesienią; – nauka określania nazw barw i kształtów. Cele operacyjne – uczeń: – zna rodzaje zjawisk atmosferycznych zachodzących jesienią; – zna „plastyczne rozwiązanie”; – umie wyciągnąć wnioski z obserwacji zjawiska; – stosuje podstawowe barwy: żółtą i niebieską; – wycina paski w formie prostokątów; – określa kształty form prostych; – ustala barwy podstawowe. Metody: 1. Metody oparte na posługiwaniu się słowem. Opowiadanie mające na celu przedstawianie uczniom symboli rodzajów opadów atmosferycznych (deszczu i śniegu) oraz technik malowania farba- mi powielonego wzoru. 2. Metody oparte na obserwacji. Forma pokazu, której przedmiotem jest bezpośrednia obserwacja jesien- nych zmian zachodzących w przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem opadów deszczu i śniegu. Forma pokazu, której przedmiotem jest obraz barwny w postaci „przykła- dowego plastycznego rozwiązania”. 3. Metody oparte na działalności praktycznej uczniów. Połączenie treści z poczynionej obserwacji rodzajów opadów z czynnościa- mi plastycznymi uczniów. 4. Metody gier dydaktycznych. Giełda pomysłów mająca na celu różnorodne zilustrowanie zaobserwowa- nych rodzajów opadów. G. Billewicz, B. Zioło, Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia, Kraków 2010 ISBN: 978-83-7587-008-4, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010  Formy: Zajęcia pozaszkolne i nauczanie zbiorowe. Materiały: Wzór do powielania, farby plakatowe, niebieska wycinanka, klej, czarny pi- sak, podkładka (gazeta), „przykładowe plastyczne rozwiązanie”. Techniki: Malowanie farbami powielonego wzoru, wycinanie pasków prostokątnych z wycinanki. Etapy wykonania: 1. Rozdanie powielonych wzorów. 2. Pomalowanie farbami otrzymanego wzoru. 3. Wycinanie pasków prostokątnych z niebieskiej wycinanki i naklejenie na pracę. 4. Poprawianie czarnym pisakiem linii wzoru w celu poprawienia estetyki pracy. 1 2 3 4 Przewidywane osiągnięcia – uczeń: – wskaże rodzaje zjawisk atmosferycznych zachodzących jesienią; – wymieni zmiany zachodzące w przyrodzie; – określi barwy podstawowe: żółtą i niebieską; – dobierze odpowiednie barwy farb w pracy; – stworzy estetyczną pracę; – ustali formę pasków; – ustali czynności wykonywanej pracy. Uwagi: Najlepiej poprawić czarnym pisakiem linie wzoru dopiero po wyschnięciu pracy. Należy zwrócić uwagę na pionowy układ pracy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przykładowe prace plastyczno-techniczne dla uczniów I etapu kształcenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: