Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00629 008531 11012257 na godz. na dobę w sumie
Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego - ebook/pdf
Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 790
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7969-750-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obszerny tom poświęcony problemom, wyzwaniom, perspektywom i zagrożeniom polskiego i europejskiego prawa pracy. W tekstach znanych polskich i zagranicznych autorów Czytelnik znajdzie inspirujące przemyślenia dotyczące: wpływu rewolucji technicznej, technologicznej i informacyjnej, globalizacji, przemian gospodarczych, rozwoju regulacji korporacyjnych na prawo pracy i stosunki pracy; znaczenia i kierunków rozwoju międzynarodowego i europejskiego prawa pracy; tendencji do objęcia ochroną charakterystyczną dla prawa pracy wykonawców pracy niebędących pracownikami; jednolitej umowy o pracę, flexicurity i innych nowych koncepcji; problemów prawnych, jakie rodzi zatrudnianie pracowników mówiących różnymi językami, a także obaw związanych z przyszłą rolą prawa pracy i przekonania, że jego podstawą pozostaną ochrona pracowników i rokowania zbiorowe.

Prezentowana książka powstała dla uczczenia pięćdziesiątej rocznicy podjęcia pracy naukowej przez prof. zw. dr. hab. Michała Seweryńskiego, doktora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin III w Lyonie, wybitnego uczonego, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń prawników, senatora RP, Honorowego Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, który pełnił liczne ważne funkcje publiczne, w tym ministra Rządu RP, rektora Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz przewodniczącego Krajowej Rady Katolików Świeckich i członka Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY Liber Amicorum W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY PRZYSZŁOŚĆ PRAWA PRACY Liber Amicorum Liber Amicorum W pięćdziesięciolecie pracy naukowej W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego Profesora Michała Seweryńskiego pod redakcją Zbigniewa Hajna i Dagmary Skupień pod redakcją Zbigniewa Hajna i Dagmary Skupień Zbigniew Hajn, Dagmara Skupień – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Góral, Maria Królikowska-Olczak, Mirosław Włodarczyk Teresa Wyka, Anna Wyrozumska RECENZENT Monika Tomaszewska KOREKTORZY TEKSTÓW OBCOJĘZYCZNYCH Zbigniew Hajn, France Rosiński, Justyna Seweryńska Dagmara Skupień, Anna Sorówka-Łach REDAKTOR WYDAWNICTWA UŁ Bogusław Pielat SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Stämpfli Polska Sp. z o.o. © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.06944.15.0.K Ark. wyd. 47; ark. druk. 49,25 ISBN 978-83-7969-749-6 e-ISBN 978-83-7969-750-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 W monografii teksty zamieścili:  1. Takashi ARAKI  2. Philippe AUVERGNON  3. Krzysztof W. BARAN  4. Miroslav BĚLINA  5. Roger BLANPAIN  6. Jo CARBY-HALL  7. Giuseppe CASALE  8. Bogusław CUDOWSKI  9. Riccardo DEL PUNTA 10. Tomasz DURAJ 11. Matthew W. FINKIN 12. Ludwik FLOREK 13. Małgorzata GERSDORF 14. Monika GŁADOCH 15. Grzegorz GOŹDZIEWICZ 16. Zbigniew GÓRAL 17. József HAJDÚ 18. Zbigniew HAJN 19. Zdzisław KUBOT 20. Tadeusz KUCZYŃSKI 21. Małgorzata KURZYNOGA 22. Jean-Pierre LABORDE 23. Daniel E. LACH 24. Kwang-Taek LEE 25. Teresa LISZCZ 26. Cristina MANGARELLI 27. Leszek MITRUS 28. Vasil MRACHKOV 29. Anna MUSIAŁA 30. Wojciech MUSZALSKI 31. Radosław PACUD 32. Łukasz PISARCZYK 33. Marek PLISZKIEWICZ 34. Krzysztof RĄCZKA 35. Walerian SANETRA 36. Jean-Michel SERVAIS 37. Michał SKĄPSKI 38. Dagmara SKUPIEŃ 39. Arkadiusz SOBCZYK 40. Jakub STELINA 41. Helena SZEWCZYK 42. Herbert SZURGACZ 43. Krzysztof ŚLEBZAK 44. Andrzej M. ŚWIĄTKOWSKI 45. Gertruda UŚCIŃSKA 46. Manfred WEISS 47. Mirosław WŁODARCZYK 48. Jan WOJTYŁA 49. Jerzy WRATNY 50. Teresa WYKA 5 Spis treści O Jubilacie Zbigniew Hajn, Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją  Professor Michał Seweryński. Fifty Years of Work with Passion  Le Professeur Michał Seweryński. Cinquante années de travail passionné  Grzegorz Goździewicz, Profesor Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Kodyfika- cyjnej Prawa Pracy w latach 2003–2006  Wykaz publikacji Jubilata  Część pierwsza: Przyszłość prawa pracy – problemy i wyzwania Walerian Sanetra, Przyszłość prawa pracy z perspektywy istniejących dla niego zagrożeń Jean-Michel Servais, Civil Rights and the Future of Labour Law  Cristina Mangarelli, Development and Future Prospects of Labour Law  Miroslav Bělina, Does Labour Law Have a Future?  Riccardo Del Punta, Labour Law on the Edge: Neoliberal Decline or Regeneration?  Jerzy Wratny, Kodeksy dobrych praktyk jako wyraz społecznej odpowiedzialności korporacji  Philippe Auvergnon, L’entreprise confrontée à la pluralité des expressions religieuses  Część druga: Przyszłość europejskiego prawa pracy Manfred Weiss, The Future of European Labour Law  Giuseppe Casale, The European Debate on the Single Employment Contract  Leszek Mitrus, Jednolita umowa o pracę na czas nieokreślony?  Roger Blanpain, Freedom of Services in the EU and the Use of Languages  Dagmara Skupień, Przyszłość aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących uczestnic- twa pracowników w zarządzaniu  Gertruda Uścińska, Prawne aspekty dotyczące swobody przemieszczania się pracowników w Unii Europejskiej  Część trzecia: Przyszłość polskiego prawa pracy Ludwik Florek, Podstawowe problemy przyszłego prawa pracy  Teresa Liszcz, Niech prawo pracy pozostanie prawem pracy  7 21 29 37 45 53 69 81 99 111 121 139 153 165 175 209 223 235 253 265 277 8 Małgorzata Gersdorf, Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy Andrzej Marian Świątkowski, Ponownie o przyszłości prawa pracy  Arkadiusz Sobczyk, Ustawowe i nieustawowe prawo pracy  Zbigniew Góral, O zakresie podmiotowym prawa pracy w Polsce – wybrane uwagi na tle planów rekodyfikacyjnych  Jakub Stelina, Monocentryczne versus policentryczne prawo pracy  Łukasz Pisarczyk, Prawo pracy wobec rozwoju zatrudnienia cywilnoprawnego  Jan Wojtyła, Dylematy wynagrodzenia za pracę w polskich realiach gospodarki rynkowej  Bogusław Cudowski, Problemy kwalifikacji prawnej umowy o dzieło  Anna Musiała, Kilka uwag w sprawie kontraktualizacji obowiązku świadczenia pracy (za- trudnienie niepracownicze)  Tomasz Duraj, Przyszłość pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej sto- sunku pracy  Michał Skąpski, Problem przenikania cech stosunku pracy do umów franchisingowych  Zdzisław Kubot, Kierownictwo zlecającego w zakresie zatrudnienia cywilnoprawnego oraz samozatrudnienia  Teresa Wyka, Koncepcja dobra wspólnego według Jana Pawła II – implikacje dla zbiorowego prawa pracy  Marek Pliszkiewicz, Warunki trójstronnego dialogu społecznego  Mirosław Włodarczyk, Udział partnerów społecznych w tworzeniu ustawowego prawa pracy  Krzysztof Rączka, Negocjowanie układów zbiorowych pracy  Monika Gładoch, Rozwiązywanie układów zbiorowych pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda  Krzysztof Wojciech Baran, Z problematyki „innych” porozumień zbiorowych  Helena Szewczyk, Partycypacja pracownicza przyszłością zbiorowego prawa pracy  Małgorzata Kurzynoga, Zapewnienie usług minimalnych w czasie strajku – uwagi de lege ferenda  Tadeusz Kuczyński, Zdolność sądowa jednostek służb zmilitaryzowanych w sprawach sto- sunków służbowych zakwalifikowanych jako sprawy cywilne w ujęciu procesowym  Część czwarta: Przyszłość prawa pracy z perspektywy innych państw Matthew W. Finkin, America’s Disappearing Labor Law  Jean-Pierre Laborde, Les perspectives du droit du travail français ou comment les discerner Jo Carby-Hall, The Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectiveness  Vassil Mrachkov, Tripartite Cooperation in Labour Relations in Bulgaria  Takashi Araki, Working Hour Regulation and its Reform in Japan  József Hajdú, Atypical Employment Relationships in the New Hungarian Labour Code  Kwang-Taek Lee, A Comparative Study on the Age Discrimination in Retirement in Poland and South Korea – in Special Consideration of the Linkage between Retirement Age and Pension Eligibility  291 297 307 317 335 351 367 381 393 405 419 433 443 461 481 493 509 519 527 539 557 571 585 601 645 655 675 689 Spis treści Część piąta: Przyszłość polskiego prawa socjalnego Herbert Szurgacz, Ewolucja urządzeń zabezpieczenia socjalnego w Polsce oraz ich prawne kwalifikacje (szkic rozwoju)  Radosław Pacud, Ubezpieczenie społeczne oparte na pracy?  Wojciech Muszalski, Kierunki zmian w systemach emerytalnych w początku XXI wieku  Krzysztof Ślebzak, Kilka uwag na temat interpretacji przepisów dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz stosowania wyroków TSUE w zakresie dele- gowania pracowników  Daniel Eryk Lach, Władza publiczna a system opieki zdrowotnej  707 729 747 759 775 9 Spis treści Table of Contents About Professor Michał Seweryński Zbigniew Hajn, Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją  Professor Michał Seweryński. Fifty Years of Work with Passion  Le Professeur Michał Seweryński. Cinquante années de travail passionné  Grzegorz Goździewicz, Professor Michał Seweryński: The Chair of the Labour Law Codifi- cation Commission (2003–2006)  List of publications of Professor Michał Seweryński  Part One: The Future of Labour Law – Problems and Challenges Walerian Sanetra, The Future of Labour Law in View of Existing Threats to its Development Jean-Michel Servais, Civil Rights and the Future of Labour Law  Cristina Mangarelli, Development and Future Prospects of Labour Law  Miroslav Bělina, Does Labour Law Have a Future?  Riccardo Del Punta, Labour Law on the Edge: Neoliberal Decline or Regeneration?  Jerzy Wratny, Codes of Good Practices as the Expression of Social Responsibility of Corpora- tions  Philippe Auvergnon, Enterprise Confronted with Pluralism of Religious Expressions  Part Two: The Future of European Labour Law Manfred Weiss, The Future of European Labour Law  Giuseppe Casale, The European Debate on the Single Employment Contract  Leszek Mitrus, The Single Open – Ended Employment Contract?  Roger Blanpain, Freedom of Services in the EU and the Use of Languages  Dagmara Skupień, The Future of the EU Legal Acts on Employees’ Involvement in the Ma- nagement  Gertruda Uścińska, Legal Aspects of the Freedom of Movement of Workers in the European Union  Part Three: The Future of the Polish Labour Law Ludwik Florek, Key Issues for the Future of Labour Law  11 21 29 37 45 53 69 81 99 111 121 139 153 165 175 209 223 235 253 265 Teresa Liszcz, Let Labour Law Remain Labour Law  Małgorzata Gersdorf, From Proletariat to Precarious Employment – Labour Law Develop- ment Directions  Andrzej Marian Świątkowski, Once Again about the Future of Labour Law  Arkadiusz Sobczyk, Statutory and Non-statutory Labour Law  Zbigniew Góral, On the Personal Scope of Employment Law in Poland – Selected Com- ments on the Recodification Plans  Jakub Stelina, Monocentric versus Polycentric Labour Law  Łukasz Pisarczyk, Labour Law and the Development of Civil Law Employment  Jan Wojtyła, Dillemmas over Remuneration for Work in the Polish Realities of the Market Economy  Bogusław Cudowski, Problems of the Legal Qualification of the Specific Task Contract  Anna Musiała, Remarks on the Contractualisation of the Duty to Perform the Work (Non -employee Work)  Tomasz Duraj, The Future of the Employee’s Subordination as Structural Feature of the Em- ployment Relationship  Michał Skąpski, The Issue of Penetration of Employment Relation Features into Franchising Contracts  Zdzisław Kubot, The Management of the Commissioning Party in the Spheres of Civil Law Based Employment and Self-employment  12 Teresa Wyka, The Concept of the Common Good According to John Paul II – the Implica- tions for Collective Labour Law  Marek Pliszkiewicz, Conditions for the Tripartite Social Dialogue  Mirosław Włodarczyk, Participation of Social Partners in the Process of Establishment of Labour Law Legislation  Krzysztof Rączka, Negotiations concerning Collective Labour Agreements  Monika Gładoch, Termination of Collective Labour Agreements – Remarks de lege lata and de lege ferenda  Krzysztof Wojciech Baran, On the Issue of “Other” Collective Agreements  Helena Szewczyk, Employee Participation as the Future of Collective Labour Law  Małgorzata Kurzynoga, Minimum Operational Services during a Strike – de lege ferenda Proposals  Tadeusz Kuczyński, The Capacity of Militarized Services Units to be a Party in Civil Cases, Classified as such under the Civil Procedure Code, Connected with the Service Relation- ships of their Officers  Part Four: The Future of Labour Law from the Perspective of Foreign Countries Matthew W. Finkin, America’s Disappearing Labor Law  Jean-Pierre Laborde, Perspectives of the French Labour Law or How to Discern Them  Jo Carby-Hall, The Social Dialogue in the United Kingdom and its Effectiveness  Vassil Mrachkov, Tripartite Cooperation in Labour Relations in Bulgaria  Takashi Araki, Working Hour Regulation and its Reform in Japan  277 291 297 307 317 335 351 367 381 393 405 419 433 443 461 481 493 509 519 527 539 557 571 585 601 645 655 Table of Contents József Hajdú, Atypical Employment Relationships in the New Hungarian Labour Code  Kwang-Taek Lee, A Comparative Study on the Age Discrimination in Retirement in Poland and South Korea – in Special Consideration of the Linkage Between Retirement Age and Pension Eligibility  675 689 Part Five: The Future of Polish Social Law Herbert Szurgacz, The Evolution of Social Security Services in Poland and their Legal Qu- alifications (an Outline of Development)  Radosław Pacud, Social Insurance Based on Work?  Wojciech Muszalski, The Directions of Changes in Pension Systems in the 21th Century  Krzysztof Ślebzak, Selected Issues related to Interpretation of Provisions Concerning the Social Security Systems’ Coordination and on the Application of the CJEU Judg- ments on Posting of Workers  Daniel Eryk Lach, Public Authorities versus Public Health Care System  707 729 747 759 775 13 Table of Contents Table des matières Sur le Professeur Michał Seweryński Zbigniew Hajn, Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją  Professor Michał Seweryński. Fifty Years of Work with Passion  Le Professeur Michał Seweryński. Cinquante années de travail passionné  Grzegorz Goździewicz, Le Professeur Michał Seweryński en tant que Président de la Com- mission de Codification du Droit du Travail dans les années 2003–2006  Liste des publications du Professeur Michał Seweryński  Première Partie : L’avenir du droit du travail – les problèmes et les défis Walerian Sanetra, L’avenir du droit du travail – de point de vue des menaces  Jean-Michel Servais, Les droits civils et l’avenir du droit du travail  Cristina Mangarelli, Le développement et l’avenir du droit du travail  Miroslav Bělina, Est-ce que le droit du travail a un avenir ?  Riccardo Del Punta, Le droit du travail sur les bords : déclin neolibéral ou régéneration ?  Jerzy Wratny, Les codes de bonnes pratiques comme l’expression de la responsabilité sociale des corporations  Philippe Auvergnon, L’entreprise confrontée à la pluralité des expressions religieuses  Deuxième Partie : L’avenir du droit européen du travail Manfred Weiss, L’avenir du droit européen du travail  Giuseppe Casale, Le débat européen sur le contrat de travail unique  Leszek Mitrus, Un contrat de travail unique à durée indéterminée ?  Roger Blanpain, La libre circulation des services dans l’UE et l’usage des langues  Dagmara Skupień, L’avenir de la législation de l’Union européenne sur l’implication des travailleurs à la gérance  Gertruda Uścińska, Les aspects juridiques de la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne  Troisième Partie : L’avenir du droit polonais du travail Ludwik Florek, Les problèmes fondamentaux du droit du travail futur  15 21 29 37 45 53 69 81 99 111 121 139 153 165 175 209 223 235 253 265 16 Teresa Liszcz, Que le droit du travail reste le droit du travail  Małgorzata Gersdorf, De prolétaires aux précaires : sur les directions du développement du droit du travail  Andrzej Marian Świątkowski, De nouveau sur le futur du droit du travail  Arkadiusz Sobczyk, Le droit du travail legiféré et non-légiféré  Zbigniew Góral, Sur le champs personnel du droit du travail en Pologne – quelques re- marques a la lumière des propositions de recodification  Jakub Stelina, Le droit du travail monocentrique contre polycentrique  Łukasz Pisarczyk, Le droit du travail confronté au développement de l’embauche sur la base de contrats de droit civil  Jan Wojtyła, Dilemmes de la rémunération du travail dans les réalités polonaises de l’écono- mie de marché  Bogusław Cudowski, Les problèmes de la qualification juridique du contrat de l’entreprise Anna Musiała, Quelques rémarques sur la contractualisation de l’obligation de travailler (le travail non-salarié)  Tomasz Duraj, L’avenir de la subordination de l’employé en tant que la caractéristique struc- turelle de la relation de travail  Michał Skąpski, Le problème de diffusion des caractéristiques de la relation de travail aux accords de franchise  Zdzisław Kubot, Le pouvoir de gestion du mandant dans les relations de travail fondé sur le droit civil et dans le travail indépendant  Teresa Wyka, Le concept du bien commun, selon Jean-Paul II – implications pour le droit collectif du travail  Marek Pliszkiewicz, Les conditions du dialogue social tripartite  Mirosław Włodarczyk, La participation des partenaires sociaux dans la création d’un droit du travail législatif  Krzysztof Rączka, La négotiation des conventions collectives du travail  Monika Gładoch, La résolution des conventions collectives du travail – rémarques de lege lata et de lege ferenda  Krzysztof Wojciech Baran, Sur la question des « autres » accords collectifs  Helena Szewczyk, La participation des travailleurs en tant que l’avenir de droit collectif du travail  Małgorzata Kurzynoga, La garantie des services de minimum pendant une grève – re- marques de lege ferenda  Tadeusz Kuczyński, La capacité judiciaire des unités des services militaires classés comme des affaires civiles en termes de processus  Quatrième Partie : L’avenir du droit du travail de la perspective des pays étrangers Matthew W. Finkin, Le droit du travail de l’Amérique au stade de disparition  Jean-Pierre Laborde, Les perspectives du droit du travail français ou comment les discerner Jo Carby-Hall, Le dialogue social dans le Royaume-Uni et son efficacité  Vassil Mrachkov, La coopération tripartite dans les relations de travail en Bulgarie  277 291 297 307 317 335 351 367 381 393 405 419 433 443 461 481 493 509 519 527 539 557 571 585 601 645 Table des matières Takashi Araki, La régulation des horaires de travail et sa réforme au Japon  József Hajdú, Relations de travail atypiques dans le nouveau Code du travail hongrois  Kwang-Taek Lee, Une étude comparative sur la discrimination fondée sur l’âge concernant la retraite en Pologne et en Corée du Sud – en tenant compte du lien entre l’âge de la re- traite et l’admissibilité à la retraite  Cinquième Partie : L’avenir du droit social polonais Herbert Szurgacz, L’évolution des instruments de la sécurité sociale en Pologne et leurs qualifications juridiques (résumé de développement)  Radosław Pacud, L’assurance sociale fondée sur le travail ?  Wojciech Muszalski, Les directions de changements dans les systèmes de retraite au début du XXIe siècle  Krzysztof Ślebzak, Quelques notes sur l’interprétation des dispositions sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et sur l’application des décisions de la CJCE concernant le détachement de travailleurs  Daniel Eryk Lach, Le pouvoir public et le système des soins médicaux  655 675 689 707 729 747 759 775 17 Table des matières   OJubilacie ZbigniewHajn* Profesor Michał Seweryński Pięćdziesiąt lat pracy z pasją P ięćdziesiąt lat pracy można przeżyć nieciekawie i niewidocznie. Pro- fesor Seweryński przeżył je z pasją, wolą działania i zmieniania rzeczy na lepsze, zajmując od początku widoczne, a z czasem bardzo widoczne miejsce w dziedzinach, którymi się zajmował. Nieraz powtarzał, że lepsze jest wrogiem dobrego. I tej dewizy trzyma się do dziś. * 21 Początkiem jego drogi naukowej były studia doktoranckie w Uniwer- sytecie Łódzkim, rozpoczęte w 1965 r. pod kierunkiem profesora Wacława Szuberta, po krótkim epizodzie pracy w prokuraturze. Już w czasie stu- diów prof. Szubert zafascynował go swoimi wykładami z prawa pracy i polityki społecznej. Wybitne cechy umysłu i charakteru Wacława Szuber- ta sprawiły, że stał się on dla Profesora nie tylko mistrzem naukowym, lecz także przewodnikiem w kluczowych momentach życia. Pracę dok- torską w dziedzinie prawa pracy obronił Michał Seweryński w roku 1969. Habilitował się w roku 1977, również w tej dziedzinie. Tytuł profesora uzyskał w roku 1987. Od pierwszego dnia pracy naukowej Profesor Seweryński jest zwią- zany z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery naukowej oraz pełnił coraz wyższe funkcje akademickie: prodziekana Wy- działu Prawa i Administracji (1981–1984), dziekana tego Wydziału (1984– 1987), a następnie prorektora (1987–1990) i dwukrotnie rektora (1990– 1996). Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Seweryński utworzył w 1993 r. Zakład Zbiorowego Prawa Pracy, podejmując z zespołem współpracowników badania i dydaktykę w tej * Dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy, sędzia Sądu Najwyższego. 22 kształtującej się wówczas na nowo dziedzinie prawa pracy. Następnie, w 1994 r., dostrzegając, w perspektywie akcesji Polski do Wspólnoty Euro- pejskiej, konieczność kształcenia kadr i prowadzenia badań prawa ówcze- snej Wspólnoty Europejskiej, zorganizował Katedrę Prawa Europejskie- go, jako Chaire Jean Monet. W jej skład weszły trzy zakłady: Europejskiego Prawa Gospodarczego, Europejskiego Prawa Socjalnego i Zbiorowych Stosunków Pracy oraz Europejskiego Prawa Instytucjonalnego. Taka struktura Katedry stworzyła rozległy horyzont badawczy, a comiesięczne seminaria naukowe, prowadzone z żelazną regularnością przez Profesora, dawały licznym ich uczestnikom – pracownikom i doktorantom – szero- kie możliwości poznawania i dyskutowania zagadnień różnych dziedzin prawa europejskiego1. Katedra stała się w następnych latach prężnym ośrodkiem naukowo-dydaktycznym w tej dziedzinie prawa, kształcącym kadry naukowe, organizującym konferencje i wydającym czasopismo na- ukowe „Studia Prawno-Europejskie”, którego Profesor Seweryński był re- daktorem naczelnym. Pod jego kierunkiem i opieką naukową pięciu pra- cowników uzyskało stopień doktora. Trzy z tych osób uzyskały stopień doktora habilitowanego i stanowiska profesorów, jedna tytuł profesora. W tym okresie dwoje pracowników Katedry objęło stanowiska sędziów (w Sądzie do Spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej i w Sądzie Naj- wyższym RP), jeden został członkiem Rady Legislacyjnej, dwie osoby peł- niły funkcje rządowe (w Ministerstwie Pracy i w Ministerstwie Spraw Za- granicznych). W 2008 r., w związku z rozwojem kadrowym i naukowym, Katedra Prawa Europejskiego podzieliła się na dwie jednostki, a Profe- sor Seweryński kierował do czasu przejścia na emeryturę Katedrą Euro- pejskiego Prawa Gospodarczego i Zbiorowego Prawa Pracy. Przez cały czas pracy w Uniwersytecie Łódzkim, łącznie z latami, w których pełnił funkcję ministra w Rządzie RP, prowadził zajęcia dydaktyczne. Obecnie kontynuuje pracę naukowo-dydaktyczną w Uniwersytecie Łódzkim jako profesor zwyczajny w samodzielnym Zakładzie Europejskiego i Zbioro- wego Prawa Pracy. Wielokrotnie wykonywał też obowiązki recenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. W latach 1996–2005 Michał Seweryński był także profesorem w Sa- lezjańskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Zarządzania, współpracującej z Uniwersytetem Łódzkim. W latach 1997–2013 był również dyrektorem Centrum Społecznego Dialogu Pracy w Akademii Ekonomicznej w Ka- towicach – jednostce naukowej i dydaktycznej zajmującej się badaniem i wspieraniem społecznego dialogu pracy. 1 O tym okresie pracy Profesora zob. też: M. Królikowska-Olczak, Profesor Michał Se- weryński – twórca Katedry Prawa Europejskiego w Uniwersytecie Łódzkim, [w:] Profesor Michał Seweryński, [w:] Sylwetki Łódzkich Uczonych, red. Z. Hajn, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2009, s. 19. Zbigniew Hajn Profesor Seweryński aktywnie uczestniczy w pracy polskich towa- rzystw naukowych: Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1984 r.), Komitetu Nauk Prawnych PAN (członek w latach 2002–2005) i Polskie- go Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, w którym działa od 1980 r. i któremu od 1999 do 2008 przewodniczył. Od lat Profesor prowadzi ożywioną działalność naukowo-dydaktycz- ną poza granicami Polski, w czym pomaga mu biegła znajomość języków francuskiego, angielskiego i rosyjskiego oraz operacyjna znajomość kil- ku innych. Kontakty z nauką zagraniczną rozpoczął Michał Seweryński już w latach 1971–1972, uczestnicząc w letnich kursach porównawczego prawa pracy w Ecole Internationale de Droit du Travail et de la Sécurité Sociale w Trieście. Wprawdzie wykłady i egzaminy odbywały się tam po francusku, ale duże wrażenie zrobiły na nim wówczas włoski język i same Włochy, z którymi od tej pory nie traci kontaktu. W roku 1977 odbył sześciomiesięczny staż na Uniwersytecie Paris I – Sorbonne. Ten staż był dla niego okazją do rozwinięcia zainteresowań naukowych oraz do na- wiązania cennych kontaktów z francuskim środowiskiem naukowym. Później pracował w kilku innych uniwersytetach francuskich. Obecnie jego pozycji naukowej za granicą dowodzi to, że wielokrotnie był refe- rentem generalnym na europejskich i światowych kongresach prawa pra- cy i zabezpieczenia społecznego oraz prawa porównawczego. Prowadził także pracę dydaktyczną jako visiting professor na uniwersytetach w Pary- żu, Bordeaux, Nantes, Saint-Etienne, Quebec, Barcelonie, Genewie i Tokio oraz jako stały wykładowca Międzynarodowego Seminarium Prawa Pra- cy i Zabezpieczenia Społecznego w Szegedzie, a następnie w Bordeaux. Działa w zagranicznych towarzystwach naukowych: Société de Législa- tion Comparée, z siedzibą w Paryżu (od roku 1979), Rossijskaja Asocja- cja Trudovogo Prava, z siedzibą w Moskwie (od roku 1993), Academia Europaea z siedzibą w Londynie (od roku 1995), Academie International de Droit Comparé, z siedzibą w Paryżu (od roku 2000), Association Henri Capitant, z siedzibą w Paryżu (od roku 2004 przewodniczący Sekcji Pol- skiej tego Stowarzyszenia), Société Historique et Littéraire Polonaise w Pa- ryżu (od 2008 roku, współprzewodniczący Rady Naukowej razem z panią Hélène Carrère d’Encausse – Secrétaire perpétuelle de l’Académie França- ise), International Society for Labour and Social Security Law, z siedzibą w Genewie (od roku 1980). Tej ostatniej organizacji, będącej najważniej- szym międzynarodowym stowarzyszeniem prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, Profesor Seweryński był w latach 2000–2003 wiceprezyden- tem, a w latach 2009–2012 prezydentem2. 2 Zob. też: L. Florek, Dorobek zagraniczny i międzynarodowy prof. zw. dr. hab. Michała Seweryńskiego, [w:] Profesor Michał Seweryński, [w:] Sylwetki Łódzkich Uczonych…, s. 13–14. 23 Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją 24 * Najważniejsze miejsce w pracy Profesora Michała Seweryńskiego zajmowała i zajmuje twórczość naukowa w zakresie prawa pracy. Jego dorobek piśmienniczy obejmuje ponad 170 pozycji. Sześćdziesiąt z nich to publikacje w językach obcych (angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim i hiszpańskim). Publikacje te spaja klamra jasno wyrażanego szacunku dla człowieka i jego pracy oraz sprzeciwu wobec dominacji celów politycznych i ekonomicznych realizowanej kosztem ludzi pracy. Niezależnie od walorów moralnych i naukowych, prace Profesora cechuje bardzo jasna i logiczna konstrukcja, klarowny wywód oraz dbałość o po- prawność języka. Jego szczególna wrażliwość na tym punkcie jest znana w środowisku naukowym i wśród studentów. Twórczość Michała Seweryńskiego jest bogata i różnorodna, dotyczy wielu obszarów prawa pracy. Niektóre wątki badawcze zajmują jednak szczególne miejsce w jego dorobku. Wiele publikacji poświęcił jednej z podstawowych instytucji indywidualnego prawa pracy – wynagrodze- niu za pracę. Jego monografia tej instytucji (Wynagrodzenie za pracę, PWN, Warszawa 1981), do dzisiaj zachowała teoretyczną aktualność i jest nadal czołową pozycją z tego zakresu. Szczególną uwagę Profesora Seweryń- skiego przyciągnęło też międzynarodowe prawo pracy. Do tego obszaru należy wydana w 1983 r. książka Konwencje MOP ratyfikowane przez Polskę, z obszernym wstępem wyjaśniającym mechanizmy działania MOP oraz charakter i oddziaływanie konwencji tej organizacji na prawo krajowe, a także ukazującym niezbędne w tym okresie wzorce demokratycznego prawa pracy. Dopełnieniem tego dzieła było wydane w 1988 r. (wspólnie z Ludwikiem Florkiem) Międzynarodowe prawo pracy, pozostające do dziś jedynym podręcznikiem tej dziedziny prawa pracy w Polsce. Z wyczu- ciem tego co ważne, Profesor zajmuje się od lat osiemdziesiątych ubiegłe- go stulecia problematyką udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy i przedsiębiorstwem (będącą obecnie wiodącą częścią zbiorowego prawa pracy Unii Europejskiej), poświęcając tej kwestii liczne publikacje, formułując pojęcia tego działu zbiorowego prawa pracy, biorąc udział w międzynarodowej debacie na ten temat, propagując w Polsce osiągnię- cia zagraniczne i przedstawiając polskie koncepcje za granicą. O jego po- zycji w tym zakresie świadczy dzieło Handbook on Employee Involvement in Europe wydane przez niego w 2005 r. we współredakcji z profesorem Manfredem Weissem. Dużo uwagi Profesor poświęcił także zagadnie- niom dialogu społecznego, statusu związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz problematyce układów zbiorowych pracy i innych po- rozumień zbiorowych, jako podstawowych instrumentów tego dialogu. Z publikacji z tego zakresu zwraca uwagę książka Collective Agreements Zbigniew Hajn and Individual Contracts of Employment (2003), obejmująca krajowe opraco- wania tego tematu z wielu państw i wnikliwą, komparatystyczną syntezę jego pióra. Był on także generalnym sprawozdawcą na XVII Kongresie Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w temacie „Repre- sentation of Employees in Collective Bargaining within the Firm” (publika- cja w 2007 r.). Kilka (pięć) publikacji Profesor poświęcił też zagadnieniom rozwiązywania sporów zbiorowych pracy. W jego dorobku znajduje się także klarowna synteza systemu zbiorowego prawa pracy w Polsce, za- warta w monografii Collective Labour Law in Poland (1999). Profesor zajmował się także licznymi, niewymienionymi wyżej zagad- nieniami prawa pracy, w tym, by wspomnieć kwestie, którym poświęcił co najmniej kilka publikacji: przeciwdziałaniem bezrobociu, pracą dzieci i młodocianych, organizacją pracy, podstawowymi prawami socjalnymi, relacją prawa pracy do polityki i gospodarki, elastycznością zatrudnienia i kontraktualizacją stosunków pracy. Szczególną sferą zainteresowań Profesora, zajmującą wyjątkowe miej- sce w jego naukowych dążeniach od lat osiemdziesiątych, była proble- matyka reformy, a w późniejszych pracach nowej kodyfikacji indywidual- nego i zbiorowego prawa pracy. Kwestii tej poświęcił dziesięć publikacji, nie licząc prac dotyczących propozycji zmian prawa w sprawach szcze- gółowych. Dążenie do reformy prawa realizował też pełniąc w ciągu wie- lu lat funkcję członka Rady Legislacyjnej oraz uczestnicząc w komisjach reformy prawa pracy. Ostatniej z nich – Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy – przewodniczył od 2003 r., doprowadzając do zakończenia jej prac i przedstawienia rządowi w 2006 r. projektów dwóch kodeksów, reformu- jących indywidualne i zbiorowe prawo pracy3. Nie sposób w krótkim szkicu przedstawić całego dorobku Profesora Seweryńskiego. Konieczne jest jednak wskazanie jeszcze na serię jego pu- blikacji, prezentującą za granicą przemiany polskiego prawa pracy i do- robek współczesnej polskiej doktryny tego prawa, w tym książki: Polish Labour Law and Collective Labour Relations in the Period of Transformation (1995) i Polish Labour Law from Communism to Democracy (1999). Zwłaszcza ostatnia z nich ukazuje kształtowanie się polskiego prawa pracy od Dru- giej Wojny Światowej, jego podstawowe instytucje i perspektywy rozwoju na tle najważniejszych wydarzeń tego okresu. Wspomnieć też należy o se- rii publikacji, głównie w języku angielskim i francuskim, prezentujących w Zachodniej Europie problemy prawa pracy i stosunków pracy w Europie Centralnej i Wschodniej w przejściowym okresie od transformacji ustrojo- wej do przystąpienia do Unii Europejskiej. Towarzyszyły im jednocześnie publikacje ukazujące prawo państw zachodnioeuropejskich w Polsce. 3 Szerzej na ten temat: G. Goździewicz, Profesor Michał Seweryński Przewodniczący Ko- misji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy w latach 2003–2006, tekst zamieszczony w niniejszej książce. 25 Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją * Osobnego omówienia wymaga twórczość Michała Seweryńskiego w sferach wykraczających poza prawo pracy, lecz związanych z jego spo- łecznym i zawodowym zaangażowaniem oraz przekonaniami. Pierwszą są problemy edukacji i szkolnictwa wyższego. Przemyślenia i propozycje z tej dziedziny zawierają w szczególności teksty Profesora dotyczące: sys- temu płac w nauce (1981), kryteriów akademickości uczelni (1994), etycz- nych problemów procesu edukacyjnego (2004), polskiej polityki nauko- wej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej (2006) i strategicznych celów szkolnictwa wyższego (2011). Z kolei z przywiązaniem Profesora do wartości chrześcijańskich łączą się jego wypowiedzi jasno określające znaczenie, jakie im przypisuje, w tym zwłaszcza publikacje dotyczące toż- samości chrześcijańskiej we współczesnej Europie (2008) i godności pracy człowieka w świetle nauki społecznej Kościoła (2011). * 26 Pracy naukowej Profesora towarzyszyła od dawna wysoka aktywność na polu kierowania nauką. Był jednym z inicjatorów powołania Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jako platformy dialogu i przedstawi- cielstwa w sprawach nauki i szkolnictwa wyższego. Wybranie go do pełnienia funkcji przewodniczącego Konferencji, którą sprawował w latach 1990–1996, potwierdziło jego wybitną pozycję naukową i autorytet, którym się cieszy. Pełniąc tę funkcję Michał Seweryński bronił pozycji i roli uniwersytetów. Przemawiając 4 stycznia 1996 r. na audiencji udzielonej rektorom polskim przez Ojca Świętego Jana Pawła II wskazał na niebezpieczeństwo traktowania uniwersytetów instrumentalnie, jako swoistych przedsiębiorstw dostarczają- cych fachowców i wprzęganych w osiąganie celów politycznych i gospodar- czych przez ośrodki władzy. Jako drogę właściwą dla uczelni, zapobiegającą tej groźbie, traktował wierność odwiecznej misji uniwersytetu i sensowi jego istnienia, tj. poszukiwaniu prawdy i krzewieniu jej wśród ludzi. W roku 2005 prof. Michał Seweryński został powołany w skład Rządu RP, w którym pozostał do 2007 r., pełniąc kolejno funkcje ministra eduka- cji oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego4. Na tych par excellence po- litycznych stanowiskach kierował swe działania głównie na dostosowanie systemu badań naukowych i szkolnictwa wyższego w Polsce do wyma- gań wynikających z potrzeb rozwojowych polskiej gospodarki i kultury. 4 Więcej o tym okresie działalności prof. Seweryńskiego zob. J. Wojtyła, Słowo o Pro- fesorze Michale Seweryńskim, [w:] Profesor Michał Seweryński, [w:] Sylwetki Łódzkich Uczo- nych…, s. 22. Zbigniew Hajn * Obrazu różnorodnej aktywności Profesora Seweryńskiego dopełnia jego działalność społeczna. W szczególności przez wiele lat (1996–2006) był członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich, do której powołał go papież Jan Paweł II, a w latach 1997–2005 przewodniczył Krajowej Radzie Katoli- ków Świeckich, będącej organem konsultacyjnym Konferencji Episkopatu Polski. W okresie od 1999 do 2005 r. pełnił funkcję Konsula Honorowe- go Francji w Łodzi. Od roku 2011 Profesor jest senatorem RP, prowadząc aktywną działalność na stanowisku przewodniczącego Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. * Za swą działalność Profesor otrzymał Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (Francja), Les Palmes Académiques (Francja), papieski Krzyż Pro Ecclesia et Pontifice, Odznakę Honorową Miasta Łodzi oraz tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jean Moulin (Lyon III) w Lyonie. 27 * Oparcie w pracy i życiu daje Profesorowi szczęśliwa rodzina – żona Bożenna Maria, syn Piotr, córka Justyna i wnukowie: Filip, Mateusz i Bar- tłomiej. Rodzina utrzymuje serdeczne i bliskie kontakty, wspierając się w ambitnych zamierzeniach i trudnych chwilach. Profesor żyje nie tylko pracą. Znane jest jego zamiłowanie do muzyki i śpiewu, oddziedziczone, jak twierdzi, po rodzicach, a także do sportu, który uprawia rekreacyjnie do dziś. W sferze między pracą a odpoczynkiem mieści się namiętność Profesora do czytania, tłumacząca jego powszechnie znaną erudycję, oraz do podróży, przez którą wystukując numer jego komórki rozmówca musi wkalkulować możliwość poniesienia dodatkowych opłat połączeń z wie- loma odległymi miejscami. Profesor Michał Seweryński. Pięćdziesiąt lat pracy z pasją
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: