Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00423 011978 20225086 na godz. na dobę w sumie
Psychologia Zmiany - najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem - ebook/pdf
Psychologia Zmiany - najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3351-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Czy wiesz, kim jest people helper? To ktoś, kto pomaga innym zmieniać ich myślenie. Czasem jest to wykształcony psycholog, certyfikowany terapeuta, trener umiejętności miękkich, medytujący buddysta, filozof zajmujący się mentoringiem, ksiądz zbliżający do Boga, motywujący swój zespół menedżer, wychowujący dziecko rodzic lub aktor sięgający do narzędzi psychodramy — zawodów zajmujących się psychologią zmiany jest wiele. Ale dla odbiorcy mniejsze znaczenie ma to, jak się nazywasz, bo liczy się dla niego rozwiązany problem i uzyskanie pomocy w osiąganiu celów. Najlepsi w tej dziedzinie mają zawsze arsenał skutecznych narzędzi pochodzących z różnych dyscyplin. Przegrywają za to ci, którzy ograniczają się do niewielu metod albo mają przestarzałe narzędzia — ten, co ma młotek, wszędzie widzi gwoździe. Wygrywają ci, którzy czerpią z wielu szkół pracy z umysłem człowieka.

W książce tej znajdziesz najskuteczniejsze techniki pracy z innymi. Psychologia zmiany stanowi kompilację najważniejszych narzędzi wykorzystywanych w coachingu, terapii, mentoringu i consultingu. Opanowanie wiedzy i umiejętności z jej zakresu pozwala pomagać sobie i innym ludziom diagnozować ich problemy, rozwiązywać je, wykorzeniać negatywne zachowania, motywować, podnosić potencjał służący realizacji zamierzeń, zmieniać przekonania. Jeśli chcesz się tego nauczyć, ta książka jest dla Ciebie.
Mateusz Grzesiak, psycholog interdyscyplinarny i międzynarodowy trener, który od kilkunastu lat profesjonalnie zajmuje się pracą z ludzkim umysłem, będzie Twoim przewodnikiem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Lepionka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shannon Stent/iStock. Fotografie na str. 13, 282, 286, 296: Wojciech Rosegnal. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/comeco Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1363-7 Copyright © Helion 2017 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci WST(cid:125)P PSYCHOLOGIA ZMIANY Interdyscyplinarno(cid:258)(cid:202) (cid:189)ród(cid:239)a wiedzy Formy pracy Konteksty pracy ZA(cid:146)O(cid:191)ENIA Zasady dzia(cid:239)ania systemów (cid:165)wiadome do(cid:258)wiadczanie Tworzenie modeli STRUKTURA ZMIANY Diagnoza Struktura problemu Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) wspólna Edukacja NARZ(cid:125)DZIA Diagnoza Zmiana Implementacja Gotowe rozwi(cid:200)zania 9 15 18 28 44 48 53 55 64 72 77 79 85 108 114 117 119 138 198 211 Poleć książkęKup książkę 8 SPIS TRE(cid:165)CI ZAWÓD PEOPLE HELPERA Sytuacja rynkowa Modele biznesowe Logistyka Umowa Superwizja EPILOG 263 266 268 270 271 276 281 Poleć książkęKup książkę 18 PSYCHOLOGIA ZMIANY INTERDYSCYPLINARNO(cid:165)(cid:109) W dziedzinie szeroko pojmowanych nauk zajmuj(cid:200)cych si(cid:218) cz(cid:239)owiekiem obserwujemy dwie tendencje. Z jednej strony mamy multiplikacj(cid:218) dziedzin — na pocz(cid:200)tku, w antyku, cz(cid:239)owiekiem, kondycj(cid:200) jego umys(cid:239)u, cia(cid:239)a i duszy, relacjami z innymi lud(cid:283)mi, procesami historycznymi etc. zajmowa(cid:239)a si(cid:218) przede wszystkim filozofia. Jako metanauka, matka wszystkich innych dziedzin wiedzy, stoj(cid:200)c w opozycji do mitu (wiara), filozofia (racjonalne rozumowanie) stara(cid:239)a si(cid:218) zrozumie(cid:202) ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) mechanizmów rz(cid:200)dz(cid:200)cych (cid:258)wiatem w ogóle i cz(cid:239)owiekiem w tym (cid:258)wiecie w szczególe. Pó(cid:283)niej nast(cid:200)pi(cid:239)o rozbicie wiedzy na poszczególne dziedziny — filo- zofii pozostawiono zadanie poszukiwania niereligijnych wyja(cid:258)nie(cid:241) zjawisk wymykaj(cid:200)cych si(cid:218) nauce, religia mia(cid:239)a zadba(cid:202) o aspekt duchowy, królow(cid:200) poznania uczyniono za(cid:258) nauk(cid:218), coraz bardziej dziel(cid:200)c j(cid:200) i kawa(cid:239)kuj(cid:200)c na (cid:258)cis(cid:239)e spe- cjalizacje. I tak na przyk(cid:239)ad badaniami funkcjonalnymi nad ludzkim mózgiem zajmuj(cid:200) si(cid:218) dzi(cid:258) m.in. psychologia po- znawcza, neurologia, neurobiologia, lingwistyka, biofizyka, logika i… filozofia umys(cid:239)u. Specjalizacja nauki sama w sobie jest konieczna. Wszak ilo(cid:258)(cid:202) wiedzy, nasza znajomo(cid:258)(cid:202) (cid:258)wiata, mo(cid:285)liwo(cid:258)ci jego bada- nia stale rosn(cid:200). Niestety, specjalizacji towarzyszy te(cid:285) inne zjawisko: zamykanie si(cid:218) specjalistów na wiedz(cid:218) b(cid:218)d(cid:200)c(cid:200) domen(cid:200) pokrewnych specjalizacji. Niech przyk(cid:239)adem b(cid:218)dzie tu medycyna, gdzie kardiolog mo(cid:285)e pozosta(cid:202) (cid:258)lepy i g(cid:239)uchy na niepokoj(cid:200)ce sygna(cid:239)y wysy(cid:239)ane przez brak motywacji pa- cjenta, a endokrynolog nie dostrzega z kolei objawów wska- zuj(cid:200)cych na psychiczne pod(cid:239)o(cid:285)e fizjologicznej dysfunkcji Poleć książkęKup książkę Psychologia zmiany 19 uk(cid:239)adu hormonalnego… Ka(cid:285)dy „leczy” pacjenta jedynie w zakresie swojej specjalizacji i nie jest w stanie spojrze(cid:202) na niego jako ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202), a w efekcie proces leczenia jest kosz- towny, d(cid:239)ugotrwa(cid:239)y i po prostu nieskuteczny. Co lekarzowi po tym, (cid:285)e postawi dobre diagnozy, jak pacjent mu nie zaufa i nie we(cid:283)mie lekarstw? Podobny mechanizm dzia(cid:239)a tak(cid:285)e w moim (cid:258)rodowisku zawodowym. Psychologia behawioralna, humanistyczna, analityczna, coaching — ka(cid:285)da z tych specjalno(cid:258)ci „patrzy” na cz(cid:239)owieka z innej strony, wypracowa(cid:239)a inne mechanizmy poznawcze, a co za tym idzie, stosuje odmienne praktyki. People helper b(cid:218)d(cid:200)cy coachem dopatrzy si(cid:218) u klienta innych punktów zapalnych ni(cid:285) freudysta i zaproponuje ca(cid:239)kowicie odmienne metody pracy z nimi. Je(cid:258)li te metody oka(cid:285)(cid:200) si(cid:218) niewystarczaj(cid:200)ce, to i cz(cid:239)owiek poszukuj(cid:200)cy pomocy, i ten, który b(cid:218)dzie chcia(cid:239) mu tej pomocy udzieli(cid:202), ponios(cid:200) kl(cid:218)sk(cid:218). Dlaczego? Poniewa(cid:285) coaching, cho(cid:202) oferuje ile(cid:258) sku- tecznych narz(cid:218)dzi pozwalaj(cid:200)cych na pomaganie ludziom, nie pozwala na dawanie rad i sugestii, bo jest ograniczony okre(cid:258)lonymi regu(cid:239)ami. Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e mo(cid:285)esz powie- dzie(cid:202) klientowi, co ma zrobi(cid:202), bo dla Ciebie to (cid:239)atwe, albo mo(cid:285)esz zdiagnozowa(cid:202) go szybciej, ni(cid:285) on sam móg(cid:239)by to zrobi(cid:202), i nie robisz tego, bo „nie wolno”. To niepraktyczne i nieetyczne, poniewa(cid:285) cz(cid:239)owiek staje si(cid:218) narz(cid:218)dziem s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)- cym do realizacji postanowie(cid:241) dziedziny, a powinien by(cid:202) celem samym w sobie. Coach, nawet je(cid:258)li dobrze opanowa(cid:239) swój wycinek nauki o cz(cid:239)owieku i do perfekcji doprowadzi(cid:239) odpowiednie w jego zakresie metody pomagania, mo(cid:285)e po- zosta(cid:202) nie(cid:258)wiadomy aspektów, którymi zajmuj(cid:200) si(cid:218) inne Poleć książkęKup książkę 20 PSYCHOLOGIA ZMIANY specjalizacje psychologiczne, psychospo(cid:239)eczne, religioznaw- stwo etc. W tej sytuacji (cid:239)atwo mog(cid:200) umkn(cid:200)(cid:202) mu problemy spoza jego „dzia(cid:239)ki”. I nie o sam coaching tu chodzi, bo przyk(cid:239)ady mo(cid:285)na by czerpa(cid:202) z dowolnej innej dziedziny zwi(cid:200)zanej z prac(cid:200) z cz(cid:239)owiekiem — ka(cid:285)da szko(cid:239)a ma ograni- czenia, wynikaj(cid:200)ce z tego, (cid:285)e bardziej dba o w(cid:239)asne zasady ni(cid:285) o kreatywn(cid:200) inteligencj(cid:218), poniewa(cid:285) to dopiero ta pomaga ludziom. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie w ostatnich latach mo(cid:285)na zaobser- wowa(cid:202) pierwsze jaskó(cid:239)ki zmian. Coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej mówi si(cid:218) i pisze o konieczno(cid:258)ci powrotu do postrzegania cz(cid:239)owieka jako ca(cid:239)o(cid:258)ci. Powoli uczymy si(cid:218) na nowo traktowa(cid:202) cia(cid:239)o i ducha jako mechanizmy (cid:258)ci(cid:258)le powi(cid:200)zane ze sob(cid:200), ale i ze (cid:258)rodowiskiem (cid:285)ycia (du(cid:285)e zas(cid:239)ugi ma tu filozofia Wschodu). Przyczyn chorób b(cid:218)d(cid:200)cych zmorami naszych czasów — takich jak choroby serca, nowotwory — czy depresji upa- trujemy na przyk(cid:239)ad nie tylko w zawodno(cid:258)ci naszych organi- zmów, lecz tak(cid:285)e w gwa(cid:239)townych zmianach, które zachodz(cid:200) w otoczeniu (systemie). Wszystko jest ze sob(cid:200) po(cid:239)(cid:200)czone. Wówczas na pytanie: „Jakim nurtem pracujesz?”, je(cid:258)li w ogóle si(cid:218) ono pojawi, b(cid:218)dzie mo(cid:285)na odpowiedzie(cid:202): „Wszystkimi” i nie wzbudzi to zdziwienia. Najwy(cid:285)szy czas, by tak(cid:285)e ró(cid:285)norodne psychologie i nauki pokrewne si(cid:218) do siebie zbli(cid:285)y(cid:239)y i zacz(cid:218)(cid:239)y przenika(cid:202), po to by praktycy — coachowie, psychologowie, mentorzy, terapeuci, konsultanci, stratedzy — mogli skuteczniej pomaga(cid:202) swoim klientom i pacjentom, dostrzegaj(cid:200)c ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) problemu, a nie tylko jego wycinek, i w zale(cid:285)no(cid:258)ci od diagnozy stosuj(cid:200)c metodyk(cid:218) tej dziedziny, która pomo(cid:285)e najlepiej temu kon- kretnemu cz(cid:239)owiekowi. Poleć książkęKup książkę Psychologia zmiany 21 By dobrze zobrazowa(cid:202) to, co mam na my(cid:258)li, pos(cid:239)u(cid:285)(cid:218) si(cid:218) przyk(cid:239)adem z dziedziny sportu, poniewa(cid:285) to w(cid:239)a(cid:258)nie obser- wacja regu(cid:239) dotycz(cid:200)cych sportu doprowadzi(cid:239)a mnie do stworzenia obszaru psychologii zmiany. Od lat interesuj(cid:218) si(cid:218) trenowaniem sztuk walki i jestem wielkim pasjonatem bra- zylijskiego jiu-jitsu. Jako wojownik mo(cid:285)na si(cid:218) doskonali(cid:202) w bardzo wielu ró(cid:285)nych dyscyplinach — od boksu do zapa- sów czy karate. Ale najlepszymi, najskuteczniejszymi zawodnikami s(cid:200) ci, którzy potrafi(cid:200) sprawnie (cid:239)(cid:200)czy(cid:202) techniki charakterystyczne dla rozmaitych sztuk walki i korzysta(cid:202) z nich w zale(cid:285)no(cid:258)ci od potrzeb. Je(cid:258)li do umiej(cid:218)tno(cid:258)ci bok- sera dodamy techniki jiu-jitsu, to stanie si(cid:218) on o wiele lep- szym bokserem. Nie dotyczy to tylko walki na ringu, podob- nie jest w ka(cid:285)dej innej dziedzinie sportu, na przyk(cid:239)ad w ta(cid:241)cu — je(cid:285)eli tancerz nowoczesny dobrze pozna kroki tanga, b(cid:218)dzie ta(cid:241)czy(cid:239) o wiele ciekawiej i b(cid:218)dzie mia(cid:239) lepszy styl na parkiecie. Ten koncept (cid:239)(cid:200)czenia ze sob(cid:200) wiedzy, umiej(cid:218)tno(cid:258)ci i praktycznych technik pochodz(cid:200)cych z ró(cid:285)nych dziedzin staram si(cid:218) praktykowa(cid:202) w swoim (cid:285)yciu. Opanowawszy jedn(cid:200) dyscyplin(cid:218), si(cid:218)gam po inn(cid:200), nieznan(cid:200) i staram si(cid:218) odkry(cid:202) drzemi(cid:200)ce w niej mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Zawsze dochodz(cid:218) do mo- mentu, w którym okazuje si(cid:218), (cid:285)e dwie z pozoru ró(cid:285)ne dziedziny wiedzy (cid:258)ci(cid:258)le si(cid:218) ze sob(cid:200) (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) i uzupe(cid:239)niaj(cid:200). Przyjmuj(cid:218) zasad(cid:218), (cid:285)e (cid:285)adna nie jest lepsza. W moim rozu- mieniu pozostaj(cid:200) równorz(cid:218)dne, co pozwala mi, jako cz(cid:239)o- wiekowi, ale tak(cid:285)e people helperowi, unikn(cid:200)(cid:202) pu(cid:239)apki fana- tyzmu — ka(cid:285)dy zagubiony ekspert w dowolnej uprawianej przez siebie dyscyplinie b(cid:218)dzie si(cid:218) stara(cid:239) przekonywa(cid:202) oto- czenie, (cid:285)e to jego dyscyplina jest najlepsza. Ja nie wybieram Poleć książkęKup książkę 22 PSYCHOLOGIA ZMIANY tej drogi, poniewa(cid:285) wiem, (cid:285)e prawdziw(cid:200) i skuteczn(cid:200) (cid:285)yciow(cid:200) m(cid:200)dro(cid:258)(cid:202) osi(cid:200)ga si(cid:218) jedynie dzi(cid:218)ki czerpaniu z wielu ró(cid:285)nych dziedzin jednocze(cid:258)nie. Pomy(cid:258)l tylko — trzy najwi(cid:218)ksze reli- gie monoteistyczne mówi(cid:200) o Bogu, opowiadaj(cid:200) podobne historie, kieruj(cid:200) si(cid:218) zasadami w niektórych przypadkach ca(cid:239)kowicie si(cid:218) zaz(cid:218)biaj(cid:200)cymi, ale mimo to ich wyznawcy mog(cid:200) ze sob(cid:200) walczy(cid:202) i zabija(cid:202), by dowie(cid:258)(cid:202), (cid:285)e ich Bóg jest lepszy. To przykre i smutne, ale faktem jest, (cid:285)e ten, kto ma w r(cid:218)ku tylko m(cid:239)otek, wsz(cid:218)dzie widzi gwo(cid:283)dzie. Dlatego wol(cid:218) mie(cid:202) ca(cid:239)y arsena(cid:239) narz(cid:218)dzi, bo zwi(cid:218)ksza to mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) naprawienia wszystkiego. Tak samo jak zawodnik trenuj(cid:200)cy sztuki walki, ka(cid:285)dy z nas chce w (cid:285)yciu wygrywa(cid:202), czyli osi(cid:200)ga(cid:202) zamierzone cele. Ja tak(cid:285)e. I dlatego tak samo jak wojownik, który zna tajniki karate, judo, taekwondo i brazylijskiego jiu-jitsu, people helper powinien dobiera(cid:202) narz(cid:218)dzia do okoliczno(cid:258)ci. By to zrobi(cid:202), musi te okoliczno(cid:258)ci zna(cid:202) i wiedzie(cid:202), które rozwi(cid:200)- zanie sprawdzi si(cid:218) w danej sytuacji. Zg(cid:239)(cid:218)biaj(cid:200)c kolejne zagadnienia, stajemy si(cid:218) lepsz(cid:200), skuteczniejsz(cid:200) wersj(cid:200) siebie, ni(cid:285) gdyby(cid:258)my ograniczyli si(cid:218) jedynie do wybranej pocz(cid:200)tkowo, w(cid:200)skiej specjalizacji. Stajemy si(cid:218) tak(cid:200) wersj(cid:200) siebie, która ma o wiele wi(cid:218)ksze szanse na wygran(cid:200). Zarów- no w walce o siebie, czyli o w(cid:239)asne szcz(cid:218)(cid:258)liwe i spe(cid:239)nione istnienie, jak i w dzia(cid:239)aniach jako people helper. Jak to funkcjonuje w praktyce? By to pokaza(cid:202), przedsta- wi(cid:218) przyk(cid:239)ad z mojej praktyki zawodowej. Kiedy prowadz(cid:218) szkolenie dla naukowców i t(cid:239)umacz(cid:218) jego uczestnikom modele psychologiczne, staj(cid:218) si(cid:218) bardziej intelektualny — przekazuj(cid:200)c tward(cid:200) wiedz(cid:218), pos(cid:239)uguj(cid:218) si(cid:218) odpowiednim, na- ukowym j(cid:218)zykiem, nieco suchym, konkretnym, pozbawionym Poleć książkęKup książkę Psychologia zmiany 23 ozdobników oraz aspektu emocjonalnego. Dlaczego? Ponie- wa(cid:285) ten sposób przekazu jest bli(cid:285)szy moim s(cid:239)uchaczom i tym samym daje im poczucie bezpiecze(cid:241)stwa. Trzeba jednak by(cid:202) czujnym, bo w pewnym momencie nast(cid:218)puje przeci(cid:200)- (cid:285)enie i pojawia si(cid:218) nuda. S(cid:239)uchaj(cid:200)cy zaczynaj(cid:200) si(cid:218) wier- ci(cid:202) na krzes(cid:239)ach, rozgl(cid:200)da(cid:202) si(cid:218) po sali, ogarnia ich znu(cid:285)enie. Tak dzia(cid:239)a zbyt du(cid:285)a ilo(cid:258)(cid:202) informacji naraz. Wówczas prze- (cid:239)(cid:200)czam sposób mówienia na „emocjonalny”. Opowiadam dowcip albo barwn(cid:200) anegdot(cid:218). Zadaj(cid:218) pytania. To w(cid:239)a(cid:258)nie jest ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202) w dzia(cid:239)aniu! W trakcie wyk(cid:239)adu prze(cid:239)(cid:200)- czam si(cid:218) mi(cid:218)dzy rol(cid:200) powa(cid:285)nego naukowca a rol(cid:200) chary- zmatycznego mówcy, poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki temu osi(cid:200)gam mak- symaln(cid:200) skuteczno(cid:258)(cid:202) przekazu. To mieszanie ról i metod dzia(cid:239)ania tak samo dobrze jak podczas wyk(cid:239)adu sprawdza si(cid:218) w innych obszarach mojej aktywno(cid:258)ci zawodowej (w (cid:285)yciu prywatnym oczywi(cid:258)cie tak(cid:285)e). Dzia(cid:239)a to nie tylko w moim przypadku — ka(cid:285)dy people helper b(cid:218)dzie w stanie znacznie poprawi(cid:202) efekty swojej pracy, je(cid:258)li zamiast skupia(cid:202) si(cid:218) na jednej dziedzinie i w niej zamyka(cid:202), nauczy si(cid:218) czerpa(cid:202) z ró(cid:285)nych dyscyplin, technik czy narz(cid:218)dzi. Pozwoli mu to si(cid:218)gn(cid:200)(cid:202) zawodowych szczytów jako coachowi, trenerowi, konsultantowi lub men- torowi. Coach, trener, mentor, psychoterapeuta — nazwa zawodu, jaki si(cid:218) uprawia, stanie si(cid:218) rzecz jasna de facto nieistotna, poniewa(cid:285) b(cid:218)d(cid:200)c people helperem, korzysta si(cid:218) z wiedzy, któr(cid:200) pos(cid:239)uguj(cid:200) si(cid:218) specjali(cid:258)ci w ka(cid:285)dej z tych dziedzin. Warto to robi(cid:202) dla swoich pacjentów czy klientów, warto tak(cid:285)e dla siebie samego. Poleć książkęKup książkę 24 PSYCHOLOGIA ZMIANY Ja ju(cid:285) na wczesnym etapie swojej kariery people helpera, ucz(cid:200)c si(cid:218) wielu rzeczy, odkry(cid:239)em, (cid:285)e ka(cid:285)da dyscyplina dostarcza jedynie cz(cid:200)stki niezb(cid:218)dnej wiedzy na temat cz(cid:239)owieka. Badaj(cid:200)c kolejne i kolejne obszary nauk spo(cid:239)ecz- nych, przekona(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e (cid:285)adna z nich, przy ca(cid:239)ej swojej m(cid:200)dro(cid:258)ci, nie jest kompletna. Ma luki, które uzupe(cid:239)ni(cid:202) mo(cid:285)na jedynie wiedz(cid:200) z innej dziedziny. Jednak ta nast(cid:218)p- na, wydawa(cid:239)oby si(cid:218), rozja(cid:258)niaj(cid:200)ca wszelk(cid:200) ciemno(cid:258)(cid:202) specja- lizacja w miar(cid:218) poznawania ujawnia przed studiuj(cid:200)cym kolejne luki… i tak bez ko(cid:241)ca. Czy to (cid:283)le dla ucz(cid:200)cego si(cid:218)? Absolutnie nie, poniewa(cid:285) si(cid:218)gaj(cid:200)c po nast(cid:218)pne dyscypliny, poszerzamy mo(cid:285)liwo(cid:258)ci w(cid:239)asnego umys(cid:239)u. Studiuj(cid:200)c na przyk(cid:239)ad psychoanaliz(cid:218), potem psychologi(cid:218) behawioraln(cid:200), NLP, szamanizm etc., w pewnym momencie dochodzimy do granicy, za któr(cid:200) nast(cid:218)puje niepohamowany rozwój intelektualny. Uwolnienie inteligencji potencjalnej pozwala nie tylko godzi(cid:202) rozbie(cid:285)no(cid:258)ci, na przyk(cid:239)ad pomi(cid:218)dzy warsz- tatem psychoterapeuty a warsztatem coacha (maj(cid:200)c dost(cid:218)p do obu tych dziedzin, mo(cid:285)na na bie(cid:285)(cid:200)co korzysta(cid:202) ze wszystkiego, co oferuj(cid:200)), ale tak(cid:285)e budowa(cid:202) ca(cid:239)kiem now(cid:200) jako(cid:258)(cid:202). Dodaj(cid:200)c do siebie kolejne dyscypliny, people helper jest w stanie tworzy(cid:202) po(cid:239)(cid:200)czenia mi(cid:218)dzy dziedzinami wiedzy i twórczo je przekszta(cid:239)ca(cid:202). Patrz(cid:200)c na spraw(cid:218) z ca(cid:239)- kowicie praktycznego punktu widzenia, mo(cid:285)na zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e ka(cid:285)de takie po(cid:239)(cid:200)czenie ma potencja(cid:239) budowania nowego rynku. Pos(cid:239)u(cid:285)my si(cid:218) analogi(cid:200) kulinarn(cid:200): je(cid:258)li istnieje kuchnia meksyka(cid:241)ska, której charakterystyczn(cid:200) cech(cid:200) jest stosowanie wielu ostrych przypraw, i kuchnia „amery- ka(cid:241)skich steków”, dlaczego by ich nie po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202)? Co stoi na Poleć książkęKup książkę Psychologia zmiany 25 przeszkodzie, aby stworzy(cid:202) nowy rynek dla restauracji, barów, producentów (cid:285)ywno(cid:258)ci? Nic, dlatego taki rynek powsta(cid:239) — nazywa si(cid:218) Tex-Mex. Ten przyk(cid:239)ad pokazuje, (cid:285)e istnieje niesko(cid:241)czenie wiele mo(cid:285)liwo(cid:258)ci tworzenia nowych rynków, a jedyne ograniczenia wynikaj(cid:200) z ludzkiej wiedzy i wyobra(cid:283)ni. W moim przekonaniu przysz(cid:239)o(cid:258)ci(cid:200) people helperów jest w(cid:239)a(cid:258)nie erudycja opieraj(cid:200)ca si(cid:218) na po(cid:239)(cid:200)czeniu wielu dziedzin ze sob(cid:200). Niezwykle wszechstronny people helper czerpie z technik coachingowych, psychoterapii, psychologii i mnóstwa innych, kreuj(cid:200)c na tej podstawie now(cid:200) jako(cid:258)(cid:202). Jednak pod(cid:200)(cid:285)anie t(cid:200) drog(cid:200) nie jest dla ka(cid:285)dego! Wymaga zarówno ambicji, jak i pokory. Ambicji, poniewa(cid:285) bycie people helperem oznacza gotowo(cid:258)(cid:202) do ci(cid:200)g(cid:239)ego rozwijania si(cid:218), wype(cid:239)niania luk we w(cid:239)asnej wiedzy i m(cid:200)dro(cid:258)ci. Pokora jest potrzebna z kolei do tego, by umie(cid:202) przyzna(cid:202) si(cid:218) do swo- jej niewiedzy. Do tego, by uzna(cid:202) czyj(cid:200)(cid:258) wy(cid:285)szo(cid:258)(cid:202) w danej dziedzinie i by si(cid:218) od niego tej dziedziny nauczy(cid:202). Tylko wówczas b(cid:218)dzie mo(cid:285)na nieustannie podnosi(cid:202) jako(cid:258)(cid:202) swoich dzia(cid:239)a(cid:241) i stawa(cid:202) si(cid:218) prawdziwie wszechstronnym people helperem. Zreszt(cid:200) na koniec dnia to przecie(cid:285) rynek wybie- ra — ci, którzy maj(cid:200) wiedz(cid:218) i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, zarabiaj(cid:200) pie- ni(cid:200)dze i s(cid:200) znani. To bardzo prosta weryfikacja. Kiedy sta- jesz si(cid:218) w tym dobry? Gdy nieustannie konfrontujesz si(cid:218) z problemami i z w(cid:239)asnymi trudnymi emocjami. Bierzesz to, co si(cid:218) w Twoim (cid:285)yciu dzieje, budujesz z tego modele, uczysz innych. Stajesz si(cid:218) silniejszy, bardziej odporny, bardziej oswojony, nawet z najtrudniejszymi emocjami. Wtedy zy- skujesz zdolno(cid:258)(cid:202) pomagania ludziom. People helper, który Poleć książkęKup książkę 26 PSYCHOLOGIA ZMIANY (cid:285)yje w ten sposób, jest jak stare wino: im wi(cid:218)cej czasu mija, tym lepszej jest jako(cid:258)ci. Musisz jedynie po(cid:239)yka(cid:202) do(cid:258)wiad- czenia i nie pozwoli(cid:202), by którekolwiek z nich sta(cid:239)o si(cid:218) silniejsze od Ciebie. Musisz zdawa(cid:202) sobie spraw(cid:218) z tego, (cid:285)e uprawianie zawodu coacha jest wa(cid:285)niejsze od Ciebie same- go. To zawód, który nas tworzy, to dzi(cid:218)ki niemu stajemy si(cid:218) lepszymi lud(cid:283)mi. Psychologia Interdyscyplinarna Szczegó(cid:239)owy opis schematu psychologii interdyscyplinarnej znajdziesz na stronie: www.mateuszgrzesiak.com/pi Poleć książkęKup książkę Psychologia zmiany 27 Manifestacj(cid:200) tego holistycznego podej(cid:258)cia i owocem mojej wieloletniej pracy jest psychologia interdyscyplinarna, przed- stawiona na grafice. To nauka, która (cid:239)(cid:200)czy narz(cid:218)dzia psy- chologiczne z ró(cid:285)nych dziedzin w celu stworzenia praktycz- nych modeli zmiany i aplikuje je w o(cid:258)miu obszarach biznesu i (cid:285)ycia osobistego: sprzeda(cid:285)y i marketingu, samorealizacji i relacji, kultury i warto(cid:258)ci, przywództwa i zarz(cid:200)dzania. Ka(cid:285)dy z tych obszarów jest podzielony na modu(cid:239)y, czyli okre(cid:258)lone tematy. Modu(cid:239)y s(cid:200) systematycznie rozbudowywane na pod- stawie nowych odkry(cid:202), a tak(cid:285)e rezultatów bada(cid:241) prowadzo- nych w ramach mojego instytutu szkoleniowo-badawczego. S(cid:200) one operacjonalizowane technikami, czyli sposobami realizacji okre(cid:258)lonego tematu, które ewoluuj(cid:200) podobnie jak modu(cid:239)y. Techniki s(cid:200) najmniejsz(cid:200) i niepodzieln(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) Ko(cid:239)a Psychologii Interdyscyplinarnej, a ka(cid:285)da z nich jest gotowym do u(cid:285)ycia i powtarzalnym narz(cid:218)dziem komunikacyjnym. Psychologia interdyscyplinarna to klasyfikacja umiej(cid:218)tno(cid:258)ci mi(cid:218)kkich. Tak jak fizyka czy chemia wchodz(cid:200) w (cid:258)wiat nauk (cid:258)cis(cid:239)ych, tak marketing czy sprzeda(cid:285) — w (cid:258)wiat kompetencji mi(cid:218)kkich. Teraz ludzie wiedz(cid:200), czego si(cid:218) uczy(cid:202), i mog(cid:200) rozwija(cid:202) si(cid:218) z pomoc(cid:200) takich osób jak ja lub samodzielnie. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologia Zmiany - najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: