Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00124 008081 20982585 na godz. na dobę w sumie
Psychologia szefa 2. Coaching narzędziowy - ebook/pdf
Psychologia szefa 2. Coaching narzędziowy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0893-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Coaching narzędziowy. Jak skutecznie doprowadzić do zmiany?

Wielu szefom coaching wciąż kojarzy się z wiedzą tajemną dla wybranych lub czymś trudnym i skomplikowanym. Wielu podwładnych, którzy podlegają coachingowi, traktuje go jako kolejne narzędzie oceny i presji na wyniki.

Autorzy książki rozprawiają się z tymi mitami i stereotypami. Pokazują, że metoda coachingu narzędziowego jest prostą i naturalną procedurą rozwoju nowych umiejętności, której można używać w każdej relacji — zawodowej i osobistej. Stoją za tym głęboka wiara i przeświadczenie, że tylko trening nowego zachowania i użycie nowego narzędzia mogą doprowadzić do prawdziwej zmiany. Coaching narzędziowy daje możliwość wyboru i pomaga uwolnić się od neurotycznych przymusów. Pozwala wypracować nowy sposób działania, a nie ogranicza się do dobrych rad i refleksji. Tej metody można używać w sposób naturalny w roli szefa, rodzica, nauczyciela czy przyjaciela.

Ta książka jest drugą częścią cyklu 'Psychologia szefa'. Pierwsza część 'Szef to zawód' jest obecna na rynku od dziesięciu lat i sprzedała się w nakładzie ponad 40 000 egzemplarzy. Wojciech Haman i Jerzy Gut w obu książkach konsekwentnie proponują konkretne narzędzia, które zapewniają skuteczne działanie, i pokazują, jak można pomagać innym bez mądrzenia się i oceniania.

Przeczytaj koniecznie, jeśli:
Jerzy Gut. Urodzony w 1955 r. Do 1990 zajmował się praktyczną psychologią, prowadząc treningi psychologiczne, psychoterapię i szkolenia oraz przygotowania do prywatyzacji. Od 1991 r. jest współwłaścicielem Grupy Szkoleniowej Kontrakt/OSH, trenerem biznesu i coachem. Wspiera realne negocjacje i rozwiązywanie konfliktów w wielu firmach. Prowadzi szkolenia i coaching indywidualny dla wyższej kadry kierowniczej. Jest współautorem trzech innych książek: Coaching narzędziowy.

Wojciech Haman. Urodzony w 1954 r. Absolwent Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w OTiRO, PTP oraz Laboratorium Psychoedukacji, prowadząc treningi psychologiczne i psychoterapię. Od 1991 r. jest współwłaścicielem Grupy Szkoleniowej Kontrakt/OSH i trenerem biznesu. Specjalizuje się w szkoleniach wyższej kadry kierowniczej z zakresu umiejętności szefowskich i rozwiązywania realnych konfliktów. Prowadzi indywidualny coaching szefowski i wdrożenia mechanizmu coachingu w firmach. Wykształcił kilkudziesięciu trenerów. Jest współautorem trzech innych książek: Coaching narzędziowy.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Wydawnictwo HELION nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Natomiast autorzy wraz z Wydawnictwem KONTRAKT/OSH biorą pełną odpowiedzialność za przedstawione w książce propozycje standardów oraz algorytmy działania, które pomagają szefowi osiągać zamierzone cele i chronić ważne dla niego wartości. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Korekta językowa: Jarosław Kacorzyk Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Wydawnictwo Grupa Szkoleniowa Kontrakt/OSH ul. Niedźwiedzia 12B, 02-737 Warszawa tel. 22 853-74-51, 608-208-106 e-mail: katarzyna.chojnacka@kontraktosh.pl (zamówienia indywidualne i firmowe) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?psy2co Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-0206-8 Copyright © Wojciech Haman, Jerzy Gut 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:218)p O potrzebie coachingu ........................................... 7 Dlaczego chcemy pokaza(cid:202), (cid:285)e prowadzenie coachingu mo(cid:285)e by(cid:202) proste i (cid:239)atwe? .................................................. 9 Dla kogo napisali(cid:258)my t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? .................................. 13 Czym jest praktyczny coaching narz(cid:218)dziowy? ............. 15 Rozdzia(cid:239) 1. Filozofia i mechanizmy coachingu narz(cid:218)dziowego ....................................................... 17 Jak radzi(cid:202) sobie z nerwic(cid:200), stosuj(cid:200)c coaching narz(cid:218)dziowy? ................................... 19 Czym jest nerwica, której wszyscy podlegamy? ........... 25 Coaching jako forma pomocy. Jak pomaga(cid:202) naturalnie i po ludzku? ........................... 33 Coaching wdra(cid:285)any z inicjatywy szefa, czyli pa(cid:241)skie oko konia tuczy ........................................ 39 Czym jest standard handlowy lub szefowski? Kiedy warto da(cid:202) podw(cid:239)adnym „kamizelk(cid:218) ratunkow(cid:200)”? .................................................................... 43 Coaching narz(cid:218)dziowy — mity i szanse ....................... 47 Dylematy szefa w roli coacha ......................................... 51 Rozdzia(cid:239) 2. Procedura coachingu narz(cid:218)dziowego ................. 55 Etapy coachingu narz(cid:218)dziowego. Orientacyjna mapa dzia(cid:239)ania, aby by(cid:239)o (cid:239)atwiej ............ 57 Krok pierwszy Przekazanie zespo(cid:239)owi decyzji o wdro(cid:285)eniu coachingu .... 59 Kup książkęPoleć książkę SPIS TRE(cid:165)CI Krok drugi Umowa z podw(cid:239)adnym. Rola coacha i ustalenie celów ........................................ 63 Krok trzeci Obserwacja pracy podw(cid:239)adnego .................................... 69 Krok czwarty Informacje zwrotne o atutach i rezerwach .................... 75 Krok pi(cid:200)ty Wybór obszaru do rozwoju i pomys(cid:239)y nowych zachowa(cid:241) ........................................ 93 Krok szósty Trening nowych tekstów i zachowa(cid:241). Pracujesz na sukces swojego podopiecznego ............ 113 Krok siódmy........................................................................ Zako(cid:241)czenie coachingu — czyli wa(cid:285)ne pytania i umowa .................................. 119 Podsumowanie Wszyscy jeste(cid:258)my coachami ........................................ 121 Rozdzia(cid:239) 3. Kilka zapisów sesji coachingowych ................. 125 Sesja 1 Coaching rodzicielski ................................................... 127 Sesja 2 Kole(cid:285)e(cid:241)ski coaching zawodowy dotycz(cid:200)cy wspó(cid:239)pracy wewn(cid:200)trz firmy ....................... 135 Sesja 3 Coaching handlowy w relacji szef (cid:16) podw(cid:239)adny ........ 145 Sesja 4 Coaching szefowski. Jak dogl(cid:200)da(cid:202) i doskonali(cid:202) standardy pracy podleg(cid:239)ej kadry kierowniczej w relacji z podw(cid:239)adnymi? ............................................ 155 Zako(cid:241)czenie ........................................................ 163 6 Kup książkęPoleć książkę JAK RADZI(cid:109) SOBIE Z NERWIC(cid:107), STOSUJ(cid:107)C COACHING NARZ(cid:125)DZIOWY? JAK RADZI(cid:109) SOBIE Z NERWIC(cid:107), STOSUJ(cid:107)C COACHING NARZ(cid:125)DZIOWY? JAK RADZI(cid:109) SOBIE Z NERWIC(cid:107)? Uwa(cid:285)amy, (cid:285)e nerwica to stan, w którym kto(cid:258) u(cid:285)ywa jakiego(cid:258) zachowania w sposób przymusowy, mimo (cid:285)e widzi, i(cid:285) ten spo- sób jest nieskuteczny i dodatkowo nara(cid:285)a go na niepo(cid:285)(cid:200)dane koszty. Poka(cid:285)emy to na przyk(cid:239)adzie naszego pracownika, który nie potrafi(cid:239) odnie(cid:258)(cid:202) si(cid:218) do oporu klienta inaczej ni(cid:285) walk(cid:200) na argumenty i przekonywaniem do swoich racji. Mo(cid:285)na powie- dzie(cid:202), (cid:285)e w relacji z oceniaj(cid:200)cym i deprecjonuj(cid:200)cym go klientem mia(cid:239) nerwic(cid:218), bo reagowa(cid:239) uporczywie tylko w jeden sposób. W sprawie takiej w(cid:239)a(cid:258)nie nerwicy poprosi(cid:239) o pomoc i coaching Mariusz, podw(cid:239)adny jednego z autorów tej ksi(cid:200)(cid:285)ki: — Wojtku, mam k(cid:239)opot z wa(cid:285)nym klientem. Bardzo si(cid:218) oba- wiam jego krytycznych uwag, bo mnie to wkurza, irytuje i wy- prowadza z równowagi. Nie daj(cid:218) rady przekona(cid:202) go do swoich racji i rozmowa kuleje. Zaraz opowiem ci co(cid:258) wi(cid:218)cej o kliencie i ca(cid:239)ej sytuacji... 19 Kup książkęPoleć książkę FILOZOFIA I MECHANIZMY COACHINGU NARZ(cid:125)DZIOWEGO Jak to najcz(cid:218)(cid:258)ciej bywa, pracownik próbowa(cid:239) wyczerpuj(cid:200)co opi- sywa(cid:202) ró(cid:285)ne trudne zachowania klienta. Przedstawia(cid:239) równie(cid:285) wa(cid:285)ny kontekst sytuacji, ale prawie nic nie mówi(cid:239) o swoich poczy- naniach. A ja nie chcia(cid:239)em by(cid:202) zdany tylko na jego subiektywne i si(cid:239)(cid:200) rzeczy „tendencyjne” relacje. Musia(cid:239)em zobaczy(cid:202) mojego pracownika w dzia(cid:239)aniu. Zgodnie z jedn(cid:200) z podstawowych zasad coachingu narz(cid:218)dziowego — chcia(cid:239)em by(cid:202) (cid:258)wiadkiem do(cid:258)wiad- czenia. Poszli(cid:258)my na wspóln(cid:200) wizyt(cid:218) do klienta — prezesa du(cid:285)ej i wa(cid:285)- nej firmy. „Nerwicowe” zachowanie Mariusza mog(cid:239)em szybko dostrzec w jego reakcjach na typowe protekcjonalne obiekcje „wa(cid:285)nego” klienta: — Prosz(cid:218) pana, na tym szkoleniu maj(cid:200) by(cid:202) starzy, do(cid:258)wiad- czeni mened(cid:285)erowie, a pan jest przecie(cid:285) jeszcze bardzo m(cid:239)odym cz(cid:239)owiekiem. Czego pan takie stare wygi mo(cid:285)e nauczy(cid:202)? Mariusz szybko zdenerwowa(cid:239) si(cid:218) i pospiesznie zacz(cid:200)(cid:239) klien- towi t(cid:239)umaczy(cid:202): — Panie prezesie, prowadz(cid:218) takie szkolenia od siedmiu lat. By(cid:239)em tak(cid:285)e wcze(cid:258)niej szefem zespo(cid:239)u, mam du(cid:285)e do(cid:258)wiadczenie i odpowiednie certyfikaty. Uko(cid:241)czy(cid:239)em w(cid:239)a(cid:258)nie studia MBA i specjalizuj(cid:218) si(cid:218) w pracy z mened(cid:285)erami... Tyrada szkoleniowca nie zrobi(cid:239)a na prezesie wi(cid:218)kszego wra- (cid:285)enia, a wiele sygna(cid:239)ów (podniós(cid:239) g(cid:239)os, stuka(cid:239) d(cid:239)ugopisem) wska- zywa(cid:239)o na to, (cid:285)e nawet si(cid:218) zirytowa(cid:239): — Prosz(cid:218) pana, to naprawd(cid:218) s(cid:200) bardzo do(cid:258)wiadczeni i wyma- gaj(cid:200)cy ludzie. Oni potrzebuj(cid:200) spotkania z kim(cid:258), kto by(cid:239)by dla nich autorytetem. Jak pan sobie to wyobra(cid:285)a, skoro ma pan pewnie trzydziestk(cid:218), a wygl(cid:200)da jeszcze m(cid:239)odziej? 20 Kup książkęPoleć książkę JAK RADZI(cid:109) SOBIE Z NERWIC(cid:107)? Mariusz, niestety, zamiast wycofa(cid:202) si(cid:218) i spróbowa(cid:202) innego sposobu ni(cid:285) argumentowanie, wszed(cid:239) w swoj(cid:200) „nerwic(cid:218)” i prze- konywa(cid:239) dalej: — Panie prezesie, znam bardzo dobrze pana bran(cid:285)(cid:218), szkoli(cid:239)em wiele firm i zapewniam pana, (cid:285)e wiek nigdy nie by(cid:239) dla nikogo przeszkod(cid:200). Wiele osób znacznie starszych ode mnie uzna(cid:239)o mnie za eksperta, z którego zdaniem warto si(cid:218) liczy(cid:202). Mog(cid:218) panu da(cid:202) szereg rekomendacji od moich klientów... Rozmowa ta trwa(cid:239)a d(cid:239)u(cid:285)ej i oczywi(cid:258)cie (cid:285)aden z argumentów Mariusza nie przekona(cid:239) prezesa do zmiany zdania. Ja, b(cid:218)d(cid:200)c tam w roli coacha, nie ingerowa(cid:239)em w rozmow(cid:218) — moja praca zacz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) dopiero po wyj(cid:258)ciu od klienta. Przekaza(cid:239)em podopiecznemu kilka informacji na temat zaobserwowanych z boku konsekwencji jego poczyna(cid:241). Jednak najwa(cid:285)niejszym etapem coachingowych dzia(cid:239)a(cid:241) by(cid:239)o wspólne poszukiwanie sposobów — innych ni(cid:285) przekonywanie argumentami — dzi(cid:218)ki którym mo(cid:285)na by(cid:239)oby poprawi(cid:202) relacj(cid:218) z tym klientem i zwi(cid:218)kszy(cid:202) szans(cid:218) na podj(cid:218)cie z nim wspó(cid:239)pracy. „Kombinowali(cid:258)my” razem z Mariuszem i stwo- rzyli(cid:258)my nast(cid:218)puj(cid:200)c(cid:200) list(cid:218) alternatywnych zachowa(cid:241) i tekstów: S(cid:239)ysz(cid:218), (cid:285)e ma pan obiekcje co do mojego wieku. Czego si(cid:218) pan najbardziej obawia? (Zrozumienie zastrze(cid:285)e(cid:241) klienta) Czy jest co(cid:258), co mog(cid:239)oby da(cid:202) panu gwarancj(cid:218), (cid:285)e jestem wystarczaj(cid:200)co do(cid:258)wiadczon(cid:200) osob(cid:200) do prowadzenia tych szkole(cid:241)? (Sprawdzenie, co mog(cid:239)oby zmniejszy(cid:202) obawy klienta) Panie prezesie, nie jest mi (cid:239)atwo z pana opini(cid:200). Czuj(cid:218) si(cid:218) zdepry- mowany, a chcia(cid:239)bym jak najlepiej przedstawi(cid:202) swoj(cid:200) ofert(cid:218). Czy mimo tych zastrze(cid:285)e(cid:241) dopuszcza pan mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wspó(cid:239)pracy ze mn(cid:200)? (Nazwanie swoich uczu(cid:202) i potrzeb, danie mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wyboru) 21 Kup książkęPoleć książkę FILOZOFIA I MECHANIZMY COACHINGU NARZ(cid:125)DZIOWEGO Wydaje mi si(cid:218), (cid:285)e pan te(cid:285) jest m(cid:239)ody jak na stanowisko prezesa. (Zachowanie konfrontacyjno-paradoksalne) Panie prezesie, Jezus mia(cid:239) raptem 33 lata, kiedy zako(cid:241)czy(cid:239) swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202), a przecie(cid:285) dla tylu osób by(cid:239) i jest do dzi(cid:258) autorytetem! (Ryzykowne, „kolorowe” pokazanie innej perspektywy) Panie prezesie, sprawa mojego wieku i m(cid:239)odego wygl(cid:200)du cz(cid:218)sto pojawia si(cid:218) w rozmowach z klientami. Mam z tym k(cid:239)opot. Ja my(cid:258)l(cid:218) o sobie jako o do(cid:258)wiadczonym szkoleniowcu. Prosz(cid:218) mi poradzi(cid:202), co mam zrobi(cid:202), (cid:285)eby wiek w mniejszym stopniu przeszkadza(cid:239) mi w zdobywaniu kontraktów i budowaniu potrzebnego autorytetu. (Nazwanie problemu, pro(cid:258)ba o pomoc) Mariusz po chwili zastanowienia uzna(cid:239), (cid:285)e w czasie nast(cid:218)pnej rozmowy tego typu, zamiast przekonywa(cid:202) klienta, u(cid:285)yje drugiego z listy powy(cid:285)szych pomys(cid:239)ów. Zmodyfikowa(cid:239) go do nast(cid:218)puj(cid:200)cej postaci: Rzeczywi(cid:258)cie, panie prezesie, jestem do(cid:258)(cid:202) m(cid:239)odym cz(cid:239)owiekiem. Czy jest jednak co(cid:258), co mog(cid:239)oby pana upewni(cid:202), (cid:285)e mam wystarczaj(cid:200)ce do(cid:258)wiadczenie, aby zdoby(cid:202) autorytet podczas szkolenia dla „sta- rych wyg”? Kilka razy prze(cid:202)wiczy(cid:239) ze mn(cid:200) swój wybrany tekst, (cid:285)eby mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e nie b(cid:218)dzie ba(cid:239) si(cid:218) go u(cid:285)y(cid:202) w kolejnej rozmowie z wa(cid:285)- nym, oceniaj(cid:200)cym klientem. I to by(cid:239) koniec mojej pracy jako coacha. K(cid:239)opot naszych podw(cid:239)adnych czy podopiecznych najcz(cid:218)(cid:258)ciej polega na tym, (cid:285)e w trudnych emocjonalnie sytuacjach nie dostrze- gaj(cid:200) innych mo(cid:285)liwych zachowa(cid:241), a tym bardziej nie potrafi(cid:200) ich zastosowa(cid:202). 22 Kup książkęPoleć książkę JAK RADZI(cid:109) SOBIE Z NERWIC(cid:107)? Mo(cid:285)na powiedzie(cid:202), (cid:285)e trzymaj(cid:200) si(cid:218) kurczowo swojej nerwicy lub, jeszcze bardziej dosadnie, (cid:285)e to ona trzyma ich w swoich sid(cid:239)ach. Przypomnij sobie, ile razy Ty sam czu(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) tak, jakby(cid:258) wali(cid:239) g(cid:239)ow(cid:200) w mur — próbowa(cid:239)e(cid:258) kogo(cid:258) do czego(cid:258) przekona(cid:202), b(cid:218)d(cid:200)c pewnym swoich racji, a opór partnera nie mala(cid:239). Efekt Twoich dzia(cid:239)a(cid:241) by(cid:239) (cid:285)aden. Czu(cid:239)e(cid:258) bezsilno(cid:258)(cid:202) i bezradno(cid:258)(cid:202), ale mimo to nie by(cid:239)e(cid:258) w stanie zmieni(cid:202) swojego zachowania i spró- bowa(cid:202) innego, nowego sposobu radzenia sobie z oporem. Trwa(cid:239)e(cid:258) w swojej nerwicy. Coach (podczas obserwacji do(cid:258)wiadczenia z udzia(cid:239)em swojego podopiecznego), jako osoba mniej zaanga(cid:285)owana w dan(cid:200) sytuacj(cid:218), mo(cid:285)e j(cid:200) ogl(cid:200)da(cid:202) ch(cid:239)odnym okiem. Dzi(cid:218)ki temu ma szans(cid:218) dostrzec najgro(cid:283)niejsze pu(cid:239)apki, ryzykowne posuni(cid:218)cia oraz niewykorzy- stane mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Coach przekazuje podopiecznemu informacje o swoich spostrze(cid:285)eniach i razem z nim tworzy pul(cid:218) pomys(cid:239)ów bardziej skutecznych, nowych zachowa(cid:241). Coach pomaga mu je przetrenowa(cid:202) i zastosowa(cid:202) w praktyce, co faktycznie poszerza arsena(cid:239) nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci osoby zmagaj(cid:200)cej si(cid:218) ze swoj(cid:200) nerwic(cid:200). B(cid:218)dziemy to powtarza(cid:202) w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce bez ko(cid:241)ca, niezale(cid:285)nie od wszystkich opisywanych w niej technik i procedur: coaching sprowadza si(cid:218) do wypracowania nowych wypowiedzi i zachowa(cid:241) w trudnych sytuacjach oraz jest przygotowaniem podopiecznego do ich zastosowania. Coaching dostarcza „narz(cid:218)dzi”. Wszelkie techniczne aspekty prowadzenia sesji coachingowej maj(cid:200) s(cid:239)u(cid:285)y(cid:202) temu celowi. I niczemu wi(cid:218)cej. Je(cid:285)eli umiesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) ten cel w inny ni(cid:285) proponowany przez nas w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce sposób, to jest OK. 23 Kup książkęPoleć książkę FILOZOFIA I MECHANIZMY COACHINGU NARZ(cid:125)DZIOWEGO 24 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Psychologia szefa 2. Coaching narzędziowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: