Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00284 007797 13586505 na godz. na dobę w sumie
Public Relations w Internecie - książka
Public Relations w Internecie - książka
Autor: Liczba stron: 180
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-673-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> e-biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozwój internetu dokonał przełomu w komunikacji społecznej. Ci, którzy potrafią odpowiednio wykorzystać jego możliwości, szybko zyskują przewagę na tymi, którzy nie dostrzegają jego potencjału. Dzięki swojej dostępności i rozpowszechnieniu internet stał się głównym narzędziem przesyłu informacji. W świecie biznesu dobra komunikacja zawsze odgrywała ważną rolę, jednak wraz z nastaniem ery Internetu -- stała się kluczową przesłanką sukcesu.

'Public relations w internecie' to książka dla wszystkich tych, którzy zauważyli, że codzienne surfowanie po internecie stało się całkowicie naturalnym i chcą wykorzystać ten fakt do stworzenia wizerunku nowoczesnej firmy. Przedstawia na rzeczywistych przykładach zasady publikowania zarówno na stronach WWW, jak i na grupach dyskusyjnych czy w internetowych biurach prasowych informacji o firmie i jej działaniach.

Aby swobodnie poruszać się w sieci i osiągać zamierzone cele, musisz poznać jej specyfikę. Po lekturze tej książki internet nie będzie miał przed Tobą tajemnic.

Jeśli Twoja firma jest niewidoczna w internecie to jakby nie było jej wcale!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytu³: Public relations w internecie Autor: Jerzy P. Szyfter ISBN: 83-7361-673-X Liczba stron: 180 Rozwój internetu dokona³ prze³omu w komunikacji spo³ecznej. Ci, którzy potrafi¹ odpowiednio wykorzystaæ jego mo¿liwoġci, szybko zyskuj¹ przewagê na tymi, którzy nie dostrzegaj¹ jego potencja³u. Dziêki swojej dostêpnoġci i rozpowszechnieniu internet sta³ siê g³ównym narzêdziem przesy³u informacji. W ġwiecie biznesu dobra komunikacja zawsze odgrywa³a wa¿n¹ rolê, jednak wraz z nastaniem ery Internetu — sta³a siê kluczow¹ przes³ank¹ sukcesu. Ksi¹¿ka „Public relations w internecie” to ksi¹¿ka dla wszystkich tych, którzy zauwa¿yli, ¿e codzienne surfowanie po internecie sta³o siê ca³kowicie naturalnym i chc¹ wykorzystaæ ten fakt do stworzenia wizerunku nowoczesnej firmy. Przedstawia na rzeczywistych przyk³adach zasady publikowania zarówno na stronach WWW, jak i na grupach dyskusyjnych czy w internetowych biurach prasowych informacji o firmie i jej dzia³aniach. • Strategie PR w internecie • Witryny WWW i internetowe biura prasowe • Pozycjonowanie witryny w wyszukiwarkach • Monitorowanie sieci i wyszukiwanie informacji • Grupy dyskusyjne • Netykieta — internetowy savoir-vivre. Aby swobodnie poruszaæ siê w sieci i osi¹gaæ zamierzone cele, musisz poznaæ jej specyfikê. Po lekturze tej ksi¹¿ki internet nie bêdzie mia³ przed Tob¹ tajemnic. Spis treści Wprowadzenie...................................................n...................................................n.... 5 1. e-PR, czyli public relations w internecie...................................................n......... 9 e-PR zaczyna się od kliknięcia.....................n...................................................n.........................9 PR alternatywą dla reklamy? ...................................................n..............................................17 Strategie PR w internecie ...................................................n...................................................n.21 2. Witryna jako narzędzie e-PR ...................................................n........................... 29 Budowanie więzi poprzez dialog i wymianę...................................................n................... 29 Twoja witryna świadczy o tobie ...................................................n.........................................32 Jak planować i budować skuteczne strony internetowe ...................................................n.....36 Systemy redakcyjne CMS ...................................................n...................................................n46 Poznajemy naszego klienta ...................................................n................................................50 3. Internetowe biuro prasowe...................................................n............................... 55 Pressroom już nie tylko dla dziennikarzy...................................................n........................55 Dziesięć zasad tworzenia internetowego biura prasowego...............................................58 Drogo nie znaczy dobrze...................................................n...................................................n.62 4. Komunikat prasowy w czasach internetu ...................................................n..... 67 Komunikat nie odchodzi do lamusa...................................................n................................67 Jak pisać komunikat — parę wskazówek ...................................................n........................ 72 5. Gdy firma przeżywa kryzys ...................................................n.............................. 77 Czas, dostęp do informacji, wykwalifikowany personel.................................................. 77 Wielkie marki w tarapatach ...................................................n.............................................. 78 Plotka — trudne wyzwanie dla PR...................................................n................................... 84 Antystrony — to jeszcze większy kłopot...................................................n......................... 87 Jak bronić się przed kryzysem? ...................................................n......................................... 90 4 Public relations w internecie 6. Monitorowanie mediów online ...................................................n...................... 93 Uwaga, mówią o nas!...................................................n...................................................n...... ..93 Jak monitorować...................................................n...................................................n.......... .....96 7. Pozycjonowanie witryny ...................................................n................................... 99 Wyszukiwarka — okno na świat ...................................................n...................................... 99 Jak sprawić, aby nas zobaczono...................................................n....................................... 101 8. Praca z grupami dyskusyjnymi...................................................n.......................109 Grupa dyskusyjna narzędziem sieciowego PR ...................................................n..............109 Grupy — jak się tam dostać?...................................................n.............................................111 Usenet rządzi się swoimi prawami...................................................n.................................. 113 Praca z grupami dyskusyjnymi...................................................n........................................ 115 9. Internetowe narzędzia komunikacji...................................................n.............121 Instrumenty komunikacji pocztą elektroniczną ...................................................n.......... 121 E-mailing — nadzieja marketingu...................................................n..................................124 Newslettery: krótko, ciekawie i na temat...................................................n........................128 Komunikatory to nie tylko pogawędki ...................................................n..........................130 10. Internetowy savoir-vivre...................................................n...................................133 Ogólne zasady netykiety...................................................n...................................................n 133 Korespondencja osobista ...................................................n.................................................134 Publikowanie wiadomości na grupach ...................................................n.......................... 136 Kilka rad na różne okazje...................................................n.................................................139 A Literatura przedmiotu...................................................n......................................141 Literatura w języku polskim...................................................n............................................. 141 Literatura w języku angielskim...................................................n........................................143 Artykuły i opracowania ...................................................n...................................................n.145 B Załączniki...................................................n...................................................n.........147 Kodeks Dobrych Praktyk ZFPR...................................................n......................................147 Oświadczenie prasowe Polskiego Stowarzyszenia Public Relations ............................. 153 C Słownik pojęć public relations w internecie (PR, internet, marketing, reklama) ...................................................n...............157 Skorowidz...................................................n...................................................n.........175 Witryna jako narzędzie e-PR Gospodarka sieciowa bazuje na technice, ale zbudować ją można jedynie na relacjach. Zaczyna się od procesorów, a kończy na zaufaniu. K. Kelly — Nowe reguły nowej gospodarki Budowanie więzi poprzez dialog i wymianę Nieodłącznym elementem strategii internetowej firmy jest zbudowanie wi- tryny WWW (World Wide Web). Jej zadaniem jest, z jednej strony, zapewnie- nie przedsiębiorstwu przewag konkurencyjnych, z drugiej służyć jego klien- tom w możliwie najlepszy sposób. Posiadanie witryny jest nierozłącznym warunkiem zaistnienia przedsię- biorstwa w sieci. Witryna internetowa jest nie tylko ekspozyturą firmy w przestrzeni wirtualnej, ale także — a może przede wszystkim — interfejsem różnorodnych i wielo- kierunkowych kontaktów z otoczeniem i istotnym sygnałem wartości. O ile przeglądarka — Internet Explorer, czy Netscape — pełni jedynie funkcję okna pozwalającego nam zajrzeć w zasoby World Wide Web, o tyle witryna jest immanentną częścią tych zasobów. Dzięki internetowi klient może kontaktować się z naszą firmą o dowolnej porze i z dowolnego miejsca na świecie; firma natomiast ma możliwość peł- niejszego wyrażenia swej tożsamości i nieustannego propagowania marki 30 Public relations w internecie wobec audytorium globalnego. Warto podkreślić, że internet oddaje do dyspozycji firmy środki nieporównanie potężniejsze niż te, które mogą za- oferować media tradycyjne, żadne z dotychczasowych mediów nie pozwala- ło bowiem na interaktywną wymianę informacji wizualnej między dowol- nymi punktami globu przez 24 godziny na dobę. Witryna imituje relacje świata rzeczywistego. Odmiennie niż w mediach tradycyjnych, użytkownik nie jest redukowany do roli pasywnego odbiorcy komunikatu — jest natomiast uczestnikiem interaktywnej sesji, w trakcie której wymiana informacji ma charakter dwukierunkowy. Znane powiedzenie Petera Druckera, że „marketing jest myśleniem w katego- riach wymiany” doskonale oddaje istotę i główne przykazanie procesu bu- dowania obecności firmy w przestrzeni wirtualnej. Aby witryna mogła odnieść sukces, a więc aby była licznie odwiedzana i dobrze wypełniała swe statutowe cele, jej twórcy muszą z „myślenia w kategoriach wymiany” uczynić naczel- ny paradygmat działania. Właściciele witryn sami nie mogą składać wizyt internautom. Jeśli próbują to robić bez ich przyzwolenia, na przykład wysyłając do nich niezamówione wiadomości poczty elektronicznej, narażają się na niebezpieczny zarzut „spamerstwa”. W internecie prawo inicjatywy przysługuje klientowi — od- biorcy naszego przekazu. To on wybiera witrynę, którą chce odwiedzić, wpi- sując jej adres w okienku przeglądarki internetowej. Właściciel witryny ma natomiast w swoim ręku obszerny arsenał środków, aby wpłynąć na ten wy- bór. To właśnie sztuka posługiwania się tymi środkami jest przewodnim tematem niniejszej publikacji. Aby internauta wybrał właśnie adres, na którym nam zależy, musi mieć po temu odpowiednio silny powód. Oferta sieci jest przecież ogromna i niesły- chanie różnorodna. Zadaniem właściciela witryny, czy też podmiotu ją utrzymującego, jest te powody stwarzać i nieustannie monitorować ich moc przyciągającą. Bez tych „przynęt” witryna pozostałaby martwa i nikt by jej nie odwiedzał. Aby otrzymać od internetowej widowni coś w zamian — za- poznanie się z naszą ofertą, poinformowanie nas o swoich preferencjach itp. — nasze propozycje muszą być przemyślane i atrakcyjne. Muszą się też dobrze wpisywać w rozpoznane przez nas potrzeby naszych potencjalnych odbiorców (grupy docelowej). Prawidłowo skonstruowana i prowadzona witryna zapewnia użytkowniko- wi poczucie, że jest ważnym, pełnoprawnym uczestnikiem toczącego się na niej dyskursu, a jego opinie są poważnie brane pod uwagę. W przypadku Witryna jako narzędzie e-PR 31 tłumnie odwiedzanych witryn (odnotowujących nierzadko dziesiątki tysię- cy odwiedzin dziennie), przedstawiciele firmy czy osoby opiekujące się wi- tryną nie mają możliwości nawiązania osobistego kontaktu z każdym ak- tywnym użytkownikiem. Kwestia odpowiadania na przychodzącą pocztę elektroniczną czy uczestniczenia kierownictwa firmy w toczących się na fo- rum dyskusjach jest rozwiązywana różnie, w zależności od specyfiki firmy i jej priorytetów. Nie ulega jednak wątpliwości, że zadowolenie i dowartościowa- nie klienta internetowego to dla firmy istotna przewaga konkurencyjna, która nawet jeśli nie dzisiaj, to jutro ujawni swoją siłę. Tam, gdzie kontakt „jeden do jednego” z wirtualnymi klientami przekracza możliwości firmy, stosowane są rozwiązania zastępcze. Jednym z takich wy- próbowanych rozwiązań „unikowych” jest kierowanie odwiedzających na forum dyskusyjne lub czat, gdzie kontaktują się między sobą, pomagają so- bie i dzielą się opiniami. Gdy informacje, o które pytają internauci mają charakter powtarzalny, sto- suje się — z coraz większym powodzeniem — mechanizmy interaktywne, które symulują kontakt osobisty i przejmują rolę „rozmówcy”. Poprzez za- dawanie kolejnych, zawężających problem pytań (klikanie myszą pól wybo- ru) użytkownik dociera do poszukiwanej odpowiedzi — tak, jak dzieje się to w rozmowie bezpośredniej, gdy rozmówcy usiłują dotrzeć do sedna sprawy. W wersji bardziej rozwiniętej internetowy klient prowadzi dialog z odpo- wiednio oprogramowanym robotem. Jeśli za wyróżnik przyjmiemy sposób dotarcia do odbiorcy, witryna interne- towa ma charakter pasywny. Jej zadaniem jest udostępniać atrakcyjny con- tent i liczyć na to, że klienci docenią walory naszej oferty. Aby jednak mogli oni ustosunkować się do naszej propozycji, muszą witrynę odwiedzić. Jest to trudność, którą właściciele witryn usiłują rozwiązywać poprzez różne formy działań promocyjnych. Rolę aktywną odgrywają e-mail i newsletter. Niosą one przekaz bezpośrednio do skrzynek pocztowych klienta i zachęca- ją go do odwiedzenia witryny. Odpowiednia interakcja (i równowaga) mię- dzy tymi dwoma elementami jest istotą sukcesu.1 Jednak witryna też może podejmować pewne działania o charakterze ak- tywnym. Czyni to wtedy, gdy chce przytrzymać odbiorcę, który już ją od- wiedził. Stara się wtedy nawiązać kontakt z odwiedzającym, zadając mu py- tania sondażowe lub proponując wypełnienie ankiety. Na wielu witrynach n 1 The Law of Pull and Push — Web Marketing Today, Issue 55, April 1999 32 Public relations w internecie spotkamy się z prośbą o przedstawienie się (zarejestrowanie) — choćby tylko pseudonimem. Jeśli tę prośbę spełnimy, nie zdziwmy się, gdy przy następ- nych odwiedzinach witryna powita nas po imieniu. Sprawi to cookie ulo- kowane w pamięci naszego komputera przez mechanizm personalizacji. Rozmowy — w całkowicie potocznym znaczeniu tego słowa — toczą się na wchodzących w skład witryny forach dyskusyjnych i w kawiarenkach interne- towych (czatach). Są to miejsca wnoszące wielki wkład w konsolidowanie skupionej wokół witryny mikrospołeczności i tworzenie więzi lojalnościowych. Decyzja o utworzeniu w sieci własnej witryny zazwyczaj inicjuje łańcuch istot- nych przemian w firmie. Pracownicy zyskują dostęp do internetu i poczty elektronicznej, co rewolucjonizuje ich sposób porozumiewania się ze świa- tem zewnętrznym, a także ogromnie usprawnia system komunikowania się w obrębie firmy. Twoja witryna świadczy o tobie Witryna jest najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia klientom do- stępu do oferty, a także doskonale odgrywa rolę zawsze aktualnej i dostęp- nej z każdego miejsca wizytówki. Obie te role wymagają od niej, aby dobrze współbrzmiała z systemem tożsamości wizualnej swego właściciela i dobrze reprezentowała go pod względem merytorycznym. Powiedzieliśmy już, ze obecność w internecie niesie ze sobą silny przekaz piarowski. Jest on efektem nie tylko oddziaływania (i zawartości) pressroomu, ale także ogólnej użyteczności witryny, poziomu zastosowanych rozwiązań i walorów estetycznych. Odbiorcy nie wyrabiają sobie poglądu na temat firmy jedynie na podstawie treści opublikowanych na witrynie tekstów — sposób postrzegania firmy kształtowany jest przez cały zestaw bodźców wi- zualnych i dźwiękowych, odzwierciedlających poziom multimedialnej finezji twórców witryny. Trudną do przecenienia rolę odgrywa też funkcjonalność i „przyjazność” przyjętych rozwiązań. O ile z każdym rokiem coraz ryzykowniej jest twierdzić, że już sam fakt po- siadania witryny wpływa pozytywnie na wizerunek — obecnie witryny mają już w zasadzie wszystkie liczące się na rynku firmy — o tyle trudno byłoby zakwestionować pogląd, że brak witryny obniża ocenę firmy. Gorzej, brak witryny może sugerować, że firma jest skostniała, nie radzi sobie w nowych warunkach rynkowych lub nie potrafi dotrzymać kroku nowoczesności. Witryna jako narzędzie e-PR 33 Zbudowanie obecności w sieci może dodać firmie skrzydeł. Może jednak także je podciąć — jeśli sieciowy wizerunek zbudowany został nieumiejęt- nie. Płynący z internetu przekaz nie może razić koncepcyjną lub konstruk- cyjną nieporadnością, przedstawia bowiem firmę w złym świetle. Niejedna firma doświadczyła, jakie szkody potrafi wyrządzić dziennikarz rozsierdzo- ny tym, co znalazł lub, co zdarza się częściej, tym, czego nie znalazł na wi- trynie korporacyjnej. Cechy witryny internetowej Witrynę, która integruje w sobie technologie informatyczne, telekomunika- cyjne i multimedialne, można opisać jako wielopoziomowy interfejs, umoż- liwiający interaktywny przepływ informacji między utrzymującym ją pod- miotem i otoczeniem zewnętrznym. Istotnymi elementami rozbudowanej witryny są zintegrowane z nią mechanizmy wielostronnej komunikacji oraz dostępu do zasobów. Na ekranie komputera witryna postrzegana jest jako kompozycja elemen- tów tekstu, grafiki, dźwięku i animacji, powiązanych funkcjonalnie z in- strumentami nawigacji. Odznacza się jednak pakietem cech, które sprawia- ją, że zajmuje wyjątkową pozycję wśród nośników przekazu medialnego: (cid:1) (cid:1) (cid:1) jest dostępna przez całą dobę z każdego miejsca na świecie, może jednocześnie obsługiwać wielu odbiorców, jest interaktywna, daje możliwość przekazu zwrotnego, korzystanie z niej nie nastręcza trudności, pozwala na łatwe aktualizowanie treści, łączy tekst z obrazem i dźwiękiem stosownie do istoty przekazu, daje się łatwo integrować z bazami danych, posiada sieć odnośników hipertekstowych, zapewnia możliwość indywidualizacji przekazu (personalizacja), umożliwia przeprowadzanie sondaży i ankiet internetowych, umożliwia prowadzenie działalności handlowej online, daje możliwość monitorowania odwiedzin i preferencji użytkowników. (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) W porównaniu z innymi środkami komunikacji, internet zapewnia użytkow- nikom nieporównanie większy wpływ na dobór pobieranej treści. To właśnie interaktywność w procesie penetrowania zgromadzonych w sieci niezmie- rzonych zasobów informacyjnych jest głównym wyróżnikiem tego medium. 34 Public relations w internecie Zastosowany system hipertekstu zapewnił internetowi jedyne w swoim ro- dzaju możliwości. Aktywne odnośniki (linki) pozwalają swobodnie poru- szać się po drzewie wiedzy, zarówno w obrębie witryny, jak i całej sieci WWW. Odbiorcy — co nimi kieruje? Witryna, podobnie jak telewizja i inne kanały przekazu medialnego, musi przyciągać odbiorców w celu zapewnienia sobie jak największej oglądalno- ści. Musi też ich skutecznie zachęcać, aby gościli na jej stronach jak najdłu- żej, zapoznawali się z zawartym na nich przekazem i jak najczęściej powra- cali. W budowaniu wirtualnej społeczności bardzo pomocna jest szeroka, interdyscyplinarna wiedza ze szczególnym uwzględnieniem obszaru psycho- logii, socjologii i marketingu. Literatura przedmiotu wyróżnia pięć głównych powodów, dla których użytkownicy korzystają z interfejsu internetowego. Są to: możliwość eksplo- racji, zaspokojenie ciekawości, swoboda poruszania się, możliwość wcho- dzenia w interakcje z innymi użytkownikami i zachowanie prywatności (anonimowość). Osią integrującą środowisko skupione wokół naszej witryny może być po- siadanie wspólnego problemu do rozwiązania lub wspólnych zaintereso- wań. Szczególnie baczną uwagę firm przyciągają społeczności zbudowane na bazie wspólnej wiedzy lub konkretnych umiejętności i pełniące w inter- necie funkcję kreatorów opinii (tzw. communities of practice). Oceny wystawio- ne przez takie grupy eksperckie mogą istotnie wpłynąć na renomę firmy i sta- tystyki sprzedaży. Powodem, dla którego internauci skupiają się w określonych miejscach sieci WWW może też być zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa, potrzeby przy- należności lub potrzeby szacunku2. Czynnikiem jednoczącym może być wspólny styl życia (wspólne cechy kulturowe lub demograficzne), ale też przywiązanie do marki. Dobre rozpoznanie motywacji, jakimi kierują się osoby odwiedzające nasze strony w internecie, bardzo przyda się w procesie optymalizowania witryny. n 2 patrz: teoria motywacji Abrahama Maslowa — twórcy teorii hierarchicznego zaspokajania potrzeb, Fundamenty budowania wirtualnej społeczności — Grzegorz Mazurek, Modern Marketing, kwiecień 2003 Witryna jako narzędzie e-PR 35 Niezwykle ważnymi gośćmi na naszej witrynie są nasi bezpośredni klienci — tak obecni, jak i ci przyszli. W żadnym przypadku nie powinniśmy jednak tracić z oczu użytkowników internetu, którzy nie mieszczą się w tak wąsko zakreślonej grupie. W zależności od specyfiki przedsięwzięcia, na naszych stro- nach będą gościli nasi konkurenci, akcjonariusze, dostawcy, inwestorzy, dziennikarze, pośrednicy handlowi, banki udzielające nam kredytów i firmy ubezpieczeniowe. Także wywiadownie gospodarcze, nasi właśni pracownicy i rzesza bezimiennych internautów, których wyrzuciła na nasze strony wy- szukiwarka internetowa. Każda z tych grup jest niezmiernie istotna dla na- szego sukcesu i należy dołożyć wszelkich starań, aby jej nie rozczarować. Choć witryna jest integralną częścią przedsiębiorstwa, podobnie jak dział finansów lub produkcja, realizowane przez nią funkcje są o wiele bardziej różnorodne. Oto niektóre z długiej listy zadań realizowanych za pośrednic- twem witryny internetowej: (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) przekazywanie informacji, prezentowanie produktów, sprzedaż online, wzmacnianie przekazu reklamowego wysyłanego innymi kanałami medialnymi, budowanie wizerunku i wzmacnianie tożsamości, pozycjonowanie marki, prowadzenie dialogu z odwiedzającymi, budowanie lojalności i przywiązania konsumentów do brandu, wytwarzanie pożądanych skojarzeń. (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) Działający w internecie klient ma prerogatywy, o których klient tradycyjny nie mógł nawet marzyć. Na czym polega ta jego uprzywilejowana pozycja? Przede wszystkim, nie jest już skazany na sieć sklepów działających w jego sąsiedztwie ani na skąpy wybór towarów oferowanych przez lokalnego dys- trybutora. Ma do swojej dyspozycji obszerne zasoby sieci, a w nich pełną in- formację o ofertach konkurujących ze sobą producentów — cenniki, infor- macje o warunkach dostawy czy zobowiązaniach gwarancyjnych. Może wybrać towar z oferty globalnej i zamówić dostawę do domu. Zakładając, że w warunkach postępującej globalizacji rozwój internetu bę- dzie przebiegał zgodnie z prognozami analityków (a na razie nie ma powodu, by w to wątpić) — wcześniej czy później każda firm będzie musiała zmierzyć się z konkurencją globalną, co niesie ze sobą nowe zagrożenia, ale też unika- towe, nieznane dotąd szanse. 36 Public relations w internecie Już w tej chwili sieć dysponuje narzędziami pozwalającymi — po podaniu parametrów poszukiwanego produktu — odnaleźć ten, który je spełnia najle- piej, czy też wybrać najkorzystniejszą cenowo ofertę. Mało tego, można za- pytać wirtualnych sprzedawców, czy któryś z nich nie zgodziłby się sprzedać produktu za cenę, jaką my gotowi jesteśmy zaoferować. Coraz mniejsze zna- czenie ma, gdzie „fizycznie” znajduje się sprzedawca i skąd przyjedzie do nas zamówiony produkt. Na witrynach motoryzacyjnych, tzw. konfiguratory umożliwiają samodzielne skompletowanie dowolnej wersji pojazdu, przy czym program uwzględnia wszelkie zależności wiążące poszczególne elementy. Dobierając wyposażenie, można obserwować zmiany wyglądu samochodu (także w środku) oraz jego ce- ny. Dzięki takim programom wykorzystującym interaktywność internetu, można nabyć online komputer złożony z wybranych przez siebie komponentów. Aby witryna mogła wypełnić przypisane jej zadania, musi być często odwie- dzana. Jak sprawić, aby tak się stało — opowiemy za chwilę. Jak planować i budować skuteczne strony internetowe Projektując naszą witrynę, będziemy musieli pamiętać, że zarówno ona, jak i niesiony przez nią przekaz, będą nieustannie porównywane z innymi pro- pozycjami sieci. Odwiedzający będą porównywać estetykę i funkcjonalność naszej oferty nie tylko z tym, czym dysponuje nasza bezpośrednia konku- rencja, ale w odniesieniu do standardów tworzonych przez najlepszych na rynku. Ocena, jaką uzyska witryna w tym nieustającym konkursie będzie przenosiła się na postrzeganie całej firmy. Zanim przystąpimy do planowania przyszłej witryny, dobrze jest zapoznać się z internetową ofertą innych firm z naszej branży — w szczególności tych, które z nami konkurują. Takie podejście uchroni nas przed chełpie- niem się stroną w internecie, która oferuje jedynie skan zeszłorocznego folde- ru reklamowego. Komunikat, jaki niesie ze sobą witryna musi uwzględniać wiele różnorodnych potrzeb odbiorcy, przede wszystkim jego potrzebę eksploracji (swobodnego surfowania w warunkach gwarantujących zachowanie prywatności i anoni- mowości), a także potrzebę kontaktu i interakcji. Nasz przekaz powinien zaciekawiać i inspirować odbiorcę, utrwalając w nim jednocześnie przeko- nanie, że zawartość (content) i system nawigacji witryny zostały pomyślane tak, aby mu jak najlepiej służyć. Witryna jako narzędzie e-PR 37 Dobrze skonstruowany i prowadzony serwis internetowy powinien być: (cid:1) wiarygodny — wszystkie informacje znajdujące się na witrynie (w serwisie) są zawsze aktualne (podajemy datę) i oparte na rzetelnych źródłach, w miarę możliwości podajemy skąd informacja pochodzi i kto jest jej autorem; (cid:1) (cid:1) witryna udostępnia adresy e-mail osób odpowiedzialnych, najlepiej imienne, umożliwiając odbiorcom przekazu nawiązanie kontaktu zwrotnego (strony anonimowe nie budzą zaufania), elegancki — ma wyważoną, estetyczną szatę graficzną, na tyle lekką, że nie przedłuża czasu ładowania się stron serwisu; uroda witryny jest ważną przesłanką sukcesu, przyjazny — dysponuje łatwym, intuicyjnym systemem nawigacji, ma przejrzystą strukturę, dobrze dobraną czcionkę, udostępnia narzędzia ułatwiające wyszukiwanie informacji, komunikacja z użytkownikami prowadzona jest uprzejmie i sprawnie, poprawny technicznie — właściwie dobrano standard kodowania polskich znaków (ISO-8859-2), kodowanie strony jest zgodne ze specyfikacją standardu HTML W3C, kod wszystkich stron został uważnie sprawdzony i oczyszczony z błędów. (cid:1) Nie należy zapominać, że bardzo wielu polskich użytkowników internetu ko- rzysta z łączy o niskiej przepustowości, które wystawiają na próbę cierpliwość i nadwerężają kieszeń. Powolność ładowania się strony może skutecznie zniechęcić do odwiedzania naszej witryny. Sytuacji takiej unikniemy, jeśli budując witrynę, zachowamy ostrożność i nie przeciążymy jej elementami graficznymi. Stosowanie znaków graficznych (ikon) powinno być przemyśla- ne i konsekwentne. Staramy się też, aby klient dotarł do celu przy możliwie najmniejszej liczbie kliknięć. Nie nabijajmy sobie odsłon oprowadzaniem klienta po całej witrynie, ponieważ w dłuższej perspektywie korzyści z wyświe- tlania banerów nie zrównoważą szkód wynikających z frustracji użytkowników. Choć, jak wynika z badań, ogromna większość internautów używa przeglą- darki Internet Explorer, dbałość o wizerunek wymaga, aby nasz serwis był dostępny także dla osób używających Netscape’a, Mozilli czy Opery. Na dro- dze do zapoznania się z naszą internetową ofertą nie powinna również stanąć używana przez odbiorcę platforma sprzętowa czy też stosowane oprogra- mowanie. Poniżej spróbuję przedstawić najważniejsze elementy, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu witryny. 38 Public relations w internecie Cele strategiczne Określenie celów pozwala uporządkować i zhierarchizować zadania stawia- ne przed witryną. Najczęściej spotykanymi celami są: przedstawienie oferty firmy i udostępnienie informacji, obsługa klienta, umacnianie marki, re- dukcja kosztów dotarcia do odbiorcy, sprzedaż online, a także badanie ryn- ku. Celem strategicznym może być też zwiększenie szybkości przepływu in- formacji z firmy i do firmy czy uproszczenie procedur. Pomysł Dobry pomysł jest niezbędnym warunkiem odniesienia sukcesu w interne- cie — szczególnie, jeśli nie możemy oprzeć się na powszechnie znanej mar- ce. Nasza witryna musi być rozpoznawalna, oferować coś, czego inni nie mają (lub przynajmniej robić to lepiej), przyciągać uwagę dobrą szatą gra- ficzną, jednym słowem wyróżniać się w morzu innych sieciowych ofert. Witryna jest tworzona po to, by zainteresować internautów, a wśród nich potencjalnych klientów z naszej grupy docelowej. Dobry pomysł ma to umożliwić — nie powinien jednak kolidować z misją firmy, polityką bez- pieczeństwa i przyjętą wcześniej strategią działania. Adres internetowy Adres internetowy witryny powinien być tak dobrany, abyśmy mogli ją odna- leźć w sieci w sposób łatwy, a najlepiej intuicyjny. Jeśli nie odwołuje się do marki lub nazwy utrzymującej witrynę firmy, powinien być oryginalny i łatwo za- padać w pamięć. Może nawiązywać do słów kojarzonych z firmą lub misją. Wybierając domenę (czyli tę część adresu, która znajduje się bezpośrednio po literkach www), pamiętajmy, że będzie nam służyła przez wiele lat. Ewen- tualna zmiana adresu, jeśli już zajdzie w przyszłości taka konieczność, będzie to dla firmy bardzo delikatna operacja. O ile w przypadku firm działających jedynie w internecie, nazwa powinna przede wszystkim wywoływać ciąg inspirujących, pozytywnych skojarzeń, w przypadku firmy tradycyjnej (brick and mortar company) domena interneto- wa powinna raczej nawiązywać do znanej na rynku nazwy firmy, ewentualnie być jej akronimem albo czytelną transformacją. Czasem nazwę witryny tworzy się z hasła reklamowego (www.czasnaeb.com.pl). Oczywiście własną Witryna jako narzędzie e-PR 39 witrynę może mieć też każdy z produktów firmy, o ile tylko jego marka jest wystarczająco rozpoznawalna. Odstępstwa od powyższych zasad są czasem wynikiem świadomych i zaplanowanych zabiegów marketingowych. Co godne odnotowania, tak rozchwytywane na pierwszym etapie rozwoju in- ternetu domeny zawierające nazwy ogólne (w rodzaju portal.com, czy samochody.pl) nie uzyskały spodziewanej popularności i z rzadkimi wyjątkami (sex.com) nie przyniosły ich właścicielom jakichś szczególnych korzyści. „Spójrzmy prawdzie w oczy. Z faktu, że większość internetowych witryn ma ogólne opisowe nazwy wcale nie wynika, że taka jest najlepsza strategia dla cyberfir- my. Dowodzi to jedynie, że ich właściciele ulegają presji tłumu” — piszą Al Ries i Laura Ries w książce Triumf i klęska dot.comów. 11 niezmiennych praw budowania internetowej marki. Gdy już wybierzemy nazwę (domenę) dla naszej witryny, musimy sprawdzić, czy jest dostępna (wolna), a następnie ją zarejestrować. Pamiętajmy, że jeśli naszą nazwę zarejestrujemy z jednym tylko rozszerzeniem, np. „pl”, musimy liczyć się z tym, że obok naszej domeny www.xxx.pl pojawią się w sieci witry- ny o adresach www.xxx.com lub www.xxx.com.pl. Będą one czerpały korzyści z naszego sukcesu i przechwytywały tych spośród naszych klientów, którym nie udało się prawidłowo zapamiętać adresu witryny. Ostatnią czynnością, którą powinniśmy wykonać jest zarejestrowanie witryny w wyszukiwarkach i katalogach. Działania te, zwane pozycjonowaniem, powinny poprawić widoczność naszej witryny w sieci WWW. Struktura witryny Sposób zorganizowania witryny powinien być logiczny, a jej struktura dobrze obmyślana, aby w każdym miejscu, w którym się znajdziemy można było bez trudu zorientować się co do charakteru, ogólnego planu i zawartości witryny. Podział na działy musi być przejrzysty, a menu wyczerpujące. Wątki informa- cyjne powinny być budowane według zasady „od ogółu do szczegółu”, zgodnie z którą kolejne strony wewnętrzne rozwijają coraz dogłębniej penetrowany przez nas temat. Wszystkie strony wchodzące w skład witryny powinny być budowane we- dług jednolitego szablonu, robić dobre pierwsze wrażenie, posiadać łatwy, intuicyjny system nawigacji oraz klarowne powiązania ze stroną rozprowa- dzającą. Przy projektowaniu trzeba zawsze mieć na uwadze, że każda ze stron wewnętrznych może być stroną pierwszego kontaktu, bowiem osoby korzy- stające z wyszukiwarek często są od razu kierowane w głąb witryny. 40 Public relations w internecie Zawartość witryny To, co pokażemy ma jak najlepiej odpowiadać potrzebom osób, dla których witryna jest przeznaczona. Wymóg ten dotyczy nie tylko treści witryny, ale i sposobu udostępnienia. Język i terminologia muszą być dostosowane do percepcji naszego głównego odbiorcy. Ważne, aby treść była informacyjnie spójna, a więc podana według zrozumiałego klucza. Tekst powinien być napisany prosto i zrozumiale. Edytorstwo elektronicz- ne promuje komunikatywność, której najlepiej służy język oszczędny. Nie należy zapominać o zasadach edycji tekstu (szpaltowanie, akapity, czcionka) i wystrzegać się błędów stylistycznych i ortograficznych — radykalnie obni- żają one zaufanie do przekazu! Aby rozumieć użytkowników witryny, jej właściciel musi stale monitorować ich potrzeby i zachowania. Dobór i sposób wyeksponowania treści koryguje- my na podstawie obserwacji ruchu na witrynie (statystyki) i badań ankieto- wych. Witryna musi podlegać stałej procedurze aktualizacyjnej, a funkcjo- nowanie wszystkich jej mechanizmów powinno być regularnie sprawdzane. Należy unikać natłoku informacyjnego na poszczególnych stronach witry- ny, a w szczególności na stronie głównej, na której zdecydowanie powinny się znaleźć informacje aktualne, ciekawe i użyteczne. Pamiętajmy, że przekaz internetowy odbiega od linearnego przekazu tradycyjnych mediów, a jego struktura przypomina rozgałęzione drzewo. Jeśli użytkownikowi nie wystar- cza to, co zostało mu zaoferowane „na powierzchni”, zawsze ma możliwość poszukiwań na niższych poziomach, w głębiej położonych archiwach i kata- logach, ewentualnie w źródłach zewnętrznych. Ważne jest, aby znajdujące się na witrynie elementy graficzne zostały odpo- wiednio „odchudzone” i nie opóźniały swoją wagą ładowania się stron. Wi- tryna — nawet jeśli jej działanie nie budzi zarzutów — powinna być stale udoskonalana, ponieważ wszystko, co wiąże się z internetem podlega nie- ustannemu rozwojowi i bardzo łatwo można pozostać w tyle. Funkcjonalność witryny Funkcjonalność witryny uzyskujemy, tworząc przyjazny dla użytkownika system poruszania się, który pozwala zachować orientację i zawsze umożliwia powrót na stronę główną. Witryna jako narzędzie e-PR 41 We wszystkich badaniach internautów zwraca uwagę duże znaczenie, jakie przywiązują oni do przejrzystości i intuicyjności zastosowanego na witrynie systemu nawigacji. W badaniach SpectraCom z czerwca 2002 roku zarówno mężczyźni, jak i kobiety umieścili tę cechę na trzecim miejscu wśród najbar- dziej pożądanych cech witryny. Wysoce zalecane jest, aby wykorzystane na witrynie symbole graficzne uwzględniały przyzwyczajenia internautów, a krój i rozmiar czcionek ekrano- wych był dobrany pod kątem wygody użytkownika. Funkcjonalnie zaprojektowana witryna umożliwia sprawne odszukanie po- trzebnych informacji przy minimalnej liczbie kliknięć — najlepiej zmieścić się w trzech, za absolutne maksimum uznaje się pięć. Jeszcze niedawno witryny wyposażane były w plan serwisu (site map), będący graficzną ilustracją jego struktury. Obecnie, coraz bardziej zawikłana struktu- ra witryn i portali sprawia, że przewodniki takie są rzadziej budowane, nato- miast wysiłek projektantów kieruje się raczej ku temu, aby nawigacja po stro- nach serwisu była w jak największym stopniu intuicyjna i bezproblemowa. Dobrze, jeśli witryna (serwis) zawiera mechanizm przeszukiwania stron, czyli wyszukiwarkę treści. Wymóg ten jednak odnosi się tylko do witryn mocno rozbudowanych i zasobnych w informacje. Witryna powinna przestrzegać obowiązujących w internecie, specyficznych dla tego medium zasad, np. nie stosować podkreśleń, jeśli dany element nie jest odnośnikiem hipertekstowym. Nie trzeba chyba dodawać, że wszystkie znajdujące się na witrynie odnośniki powinny być sprawdzone i prawidło- wo wyświetlać strony, do których prowadzą. Użytkownicy internetu wysoko sobie cenią możliwość łatwego wydrukowa- nia znalezionych na witrynie materiałów. Warto pomyśleć o udostępnieniu tzw. wersji do druku, która zaoszczędzi im kłopotliwego przenoszenia tek- stu z witryny do edytora metodą „kopiuj — wklej”. Uznanie użytkowników zaskarbimy sobie, podając linki do innych źródeł internetowych, które poruszają tematykę zbliżoną do naszej. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie w pełni zaspokoić potrzeb informacyjnych użytkownika, służymy mu przynajmniej życzliwą rekomendacją. Takie dżentelmeńskie zachowanie nie występuje jednak zbyt często na obszarach nasilonej walki konkurencyjnej. 42 Estetyka Public relations w internecie Uroda witryny ma niezwykle istotne znaczenie. Witryna powinna być wyko- nana w spójnej stylistyce, a kolory i elementy graficzne należy dobierać ze smakiem. Użyta gama kolorów powinna nawiązywać do kolorystyki doku- mentów firmowych i stosować się do zapisów w księdze tożsamości firmy (jeśli tylko firma taką ma). Profesjonalizm rozwiązań graficznych ma istotne znaczenie dla odbioru naszej witryny i w efekcie oceny wystawionej całej firmie. Magazyn BizReport, powołując się na badania przeprowadzone przez Spec- traCom, podał w czerwcowym numerze (2002), że kobiety stawiają paletę kolorów na pierwszym miejscu wśród istotnych cech witryny. Choć męż- czyźni na kolory są nieco mniej wrażliwi, oni również chętniej zatrzymują się na stronach zaprojektowanych przez dobrego grafika. Polityka bezpieczeństwa Polityka bezpieczeństwa to zobowiązania i środki ostrożności podejmowa- ne przez podmiot utrzymujący witrynę w celu zapewnienia ochrony intere- som klienta. Polega między innymi na wyjaśnieniu, jak właściciel witryny zamierza obchodzić się z zebranymi przez siebie danymi osobowymi klien- tów. Niedawno potężny skandal wywołały doniesienia, że wielu potentatów internetowych sprzedawało kontrahentom bazy z danymi swoich klientów, naruszając złożone wcześniej deklaracje i lekceważąc podjęte zobowiązania. W przypadku prowadzenia na witrynie handlu online, polityka bezpieczeń- stwa wiąże się z jasnym określeniem warunków transakcji i praw klienta, a także zabezpieczeniem (szyfrowaniem) przesyłanych przez niego informacji finansowych, takich jak numer karty kredytowej czy hasło identyfikacyjne. W przypadku gdy witryna posługuje się „inwazyjnym” mechanizmem perso- nalizacji, np. w komputerach użytkowników umieszcza cookies, które zbie- rają informacje o ich preferencjach — wypada klientów o tym powiadomić. Odpowiednia informacja powinna znajdować się w regulaminie lub w wyod- rębnionej deklaracji na temat polityki bezpieczeństwa realizowanej przez właściciela witryny. Deklaracja powinna znajdować się na witrynie w widocz- nym miejscu. Właściciel witryny powinien dołożyć wszelkich starań, aby dystrybuowane przez niego materiały (pliki, wiadomości poczty elektronicznej) były wolne od wirusów. Rozsiewanie wirusów i robaków internetowych jest jedną z więk- szych kompromitacji, jaka może się przytrafić nowoczesnej firmie. Witryna jako narzędzie e-PR 43 Zarządzanie witryną Zarządzanie witryną internetową obejmuje cztery ważne obszary: obszar stra- tegii rynkowej, obszar zasobów (content), obszar czynnika ludzkiego i obszar infrastruktury informatycznej. Z racji swojej interdyscyplinarności i zróż- nicowanych funkcji, witryna wymaga dobrego współdziałania różnych ko- mórek przedsiębiorstwa. Zadaniem jednych będzie dostarczanie i aktuali- zowanie informacji, inne z kolei będą odbierały i realizowały składane drogą elektroniczną zamówienia, komunikowały się z klientami, przygoto- wywały kampanie promocyjne, czy też pozyskiwały zlecenia reklamowe. Prowadzenie witryny wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla niemal wszystkich struktur przedsiębiorstwa. Osoba zarządzająca witryną musi radzić sobie z bardzo zróżnicowanymi i złożonymi problemami, a także z intensywną wymianą informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Powinna być uplasowana na tyle wysoko w hierarchii firmy, aby mieć uprawnienia do podejmowania decyzji i eg- zekwowania ich realizacji. Z kolei, żeby móc należycie wywiązać się z po- wierzonych jej zadań, musi mieć wyraźnie nakreślone cele i sprecyzowany za- kres odpowiedzialności, a jej praca powinna być oceniana według klarownych kryteriów. W zależności od struktury firmy, zależności hierarchicznych i koncepcji wi- tryny, odpowiedzialność za zawartość stron internetowych może być zlokali- zowana w różnych komórkach. Jeśli witryna odgrywa w pierwszym rzędzie rolę narzędzia promocji, za zamieszczone na niej treści powinna odpowia- dać osoba zajmująca się w firmie marketingiem interaktywnym, a jeśli witryna pełni funkcję „wirtualnej wizytówki” — powinna to być osoba odpowie- dzialna za PR. Na przykład, w polskim oddziale Microsoftu strony WWW podlegają osobie zajmującej stanowisko Marketing Communication Manager. Odpowiada ona za całą komunikację zewnętrzną firmy. W przypadku, gdy witryna odgrywa istotną rolę handlową lub zaopatrze- niową, odpowiedzialność za aktualność odpowiednich jej działów powinny ponosić osoby nimi kierujące lub też — gdy ranga przedsięwzięcia interne- towego jest wysoka — jeden z wiceprezesów firmy. Dobrym, sprawdzonym rozwiązaniem jest, gdy witryna i jej content pozo- stają w gestii wydzielonej struktury, blisko współpracującej z działami marke- tingu interaktywnego, PR, reklamy i informatyki. Struktura ta, która zazwy- czaj ma również pełne uprawnienia do komunikacji z klientami, powinna być usytuowana na odpowiednio wysokim szczeblu. W przeciwnym razie, 44 Public relations w internecie współpraca z innymi komórkami firmy może napotykać trudności, na przy- kład pojawią się problemy z wyegzekwowaniem informacji i treści niezbęd- nych do utrzymania przekazu w stanie aktualności. Problem ten może wy- stąpić szczególnie ostro tam, gdzie poszczególne centra (działy) wypracowały sobie silną pozycję i rywalizują o wpływy w firmie. Zdarza się niekiedy, że ostateczny głos w sprawach witryny należy do infor- matyka. Takiej sytuacji należy jednak unikać. Rolą informatyków jest zapew- nienie witrynie warunków bezawaryjnego funkcjonowania, a także prowadze- nie prac rozwojowych i wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych. Nie jest dobrym pomysłem angażowanie ich w kwestie dotyczące planowania wi- tryny, czy też powierzanie im kwestii doboru i sposobu eksponowania udo- stępnianych przez nią treści. Czasem może pojawić się niebezpieczne zjawisko, gdy poszczególne struk- tury firmy wymuszają na osobie zarządzającej witryną realizowanie ich par- tykularnych celów — z oczywistą szkodą dla szerzej pojmowanych interesów firmy. Takie „zawłaszczenie” witryny może objawić się na przykład natłokiem banerów promujących produkty firmy lub inwazją zleconych treści rekla- mowych. W obu przypadkach, jeśli dojdzie do naruszenia pierwotnej kon- cepcji witryny, może nastąpić istotny spadek oglądalności przy trwałym uszczerbku dla jej wizerunku u odbiorców. Jeśli firma wdrożyła system zintegrowanej komunikacji marketingowej lub zintegrowanej komunikacji przedsiębiorstwa, to osoba pełniąca funkcję ko- ordynatora powinna mieć rozstrzygający głos w kwestiach dotyczących zgodności komunikacyjnej witryny ze wszystkimi pozostałymi komunikata- mi wysyłanymi przez firmę do swego otoczenia. Ma to na celu budowanie jednolitego wizerunku marki lub spójnego obrazu grupy marek. W przypadku korzystania z usług firm zewnętrznych (outsourcing), osoba za- rządzająca witryną musi pozostawać w kontakcie z agencją marketingu inte- raktywnego, agencją PR, czy też agencją reklamy sieciowej. Techniczne dylematy Pytanie, które zostawiliśmy na koniec: czy korzystać z gotowych rozwiązań, szablonów i aplikacji wspomagających obecnie projektowanie serwisów in- ternetowych, czy tworzyć i oprogramowywać witrynę od podstaw? Pamię- tajmy, że szybkość i efektywność działania może ucierpieć na zastosowaniu uniwersalnych rozwiązań, które będą musiały przecież współpracować z róż- nymi, coraz nowszymi modułami witryny. W tej sytuacji rozbudowanie serwisu Witryna jako narzędzie e-PR 45 czy dodanie nowej, nieprzewidzianej przez system funkcji wymaga często zbudowania wszystkiego jeszcze raz od początku, gdyż, jak pisze na swojej stronie działająca w internecie firma webandart.nu. „nie da się stworzyć sa- mochodu wyścigowego na płycie podłogowej od ciężarówki”. Jeśli chcemy sobie pracę ułatwić i skorzystać z twórczego dorobku między- narodowego środowiska internetowych zapaleńców (to oni w końcu stwo- rzyli Linuksa i wiele innych, niezwykle cennych systemów i narzędzi), należy zacząć od krótkiego rekonesansu po zasobach sieci. Spośród wielu rozwiązań oferujących mechanizmy do budowy i obsługi pełnych serwisów interneto- wych (portali), warto zwrócić uwagę na oparty w całości na PHP system Portix3. Program, intensywnie ostatnio rozwijany, oprócz funkcjonalnego systemu zarządzania treścią, integruje w sobie wiele użytecznych funkcji, takich jak forum z listą wiadomości i panelem dla moderatora, galeria, katalog, me- chanizm pobierania plików (download), czat (irc), FAQ, sonda, księga gości, bramka poczty elektronicznej, panel użytkownika, system publikacji najnow- szych wiadomości (newsy), system administracyjny, obsługa tzw. metatagów, przyznawanie uprawnień, mechanizm subskrypcji, no i tzw. „skórki”, pozwa- lające skorzystać z oferty gotowych propozycji oprawy graficznej serwisu. Bardzo silnym i, w odróżnieniu od poprzednika, dobrze już znanym narzę- dziem tej kategorii, zawierającym w sobie silny i rozbudowany system zarzą- dzania treścią (CMS) jest PHP-Nuke Web Portal System. Jak sprawdzić skuteczność witryny? Aby ocenić efektywność witryny, możemy posłużyć się informacjami zebra- nymi z różnych źródeł. Pierwsze informacje o popularności witryny uzyskamy, analizując ruch na witrynie. Jeśli stwierdzimy niewielką oglądalność, która na domiar złego nie wykazuje tendencji wzrostowych, musimy przemyśleć formułę naszej obecności w sieci i zastanowić się nad przyczynami niesku- teczności podejmowanych działań promocyjnych. Jest to poważny sygnał, że witryna nie spełnia należycie swojej roli. Najlepiej zacząć od poproszenia użytkowników witryny o wyrażenie swojej opinii w miniankiecie udostępnionej na głównej stronie serwisu. Takie son- dy, o ile są dobrze skonstruowane, w krótkim czasie dostarczą nam pierw- szych, ważnych wskazówek, w jakim zakresie, i w których miejscach nasza oferta rozmija się z oczekiwaniami odbiorców. Taka błyskawiczna weryfikacja n 3 patrz witryna http://portix.xt.pl/ 46 Public relations w internecie naszej oferty online (witryny, serwisu) możliwa jest dzięki bezpośredniemu, interaktywnemu kontaktowi z odbiorcą, stanowiącemu unikatową cechę medium internetowego. Ocenę, jaką wystawią nam nasi odbiorcy powinniśmy potraktować bardzo poważnie. Wyniki zebrane poprzez sondę czy miniankietę możemy rozwinąć, zlecając badania fokusowe. Powinny one być realizowane przez osoby o dużej wiedzy w dziedzinie projektów internetowych. Badania prowadzone przez osoby nieobeznane ze specyfiką sieci nie dostarczą nam żadnych istotnych informacji. Kolejne ważne wnioski można wyciągnąć z porównania naszej witryny z wi- trynami firm, których dokonania w internecie można uznać za referencyjne. Do porównania najlepiej wybrać witryny czy serwisy, które prowadzą dzia- łalność zbliżoną do naszej. Uważna analiza różnic i podobieństw powinna dostarczyć nam ważnych podpowiedzi. Ciekawym źródłem komentarzy i uwag na temat naszej witryny mogą być grupy dyskusyjne sieci Usenet. Wiele firm prowadzi stałe monitorowanie grup dyskusyjnych w celu „wyłapania” komentarzy na temat swoich produk- tów i wszystkiego, co wiąże się z firmą. Jeśli nie natkniemy się na użyteczne oceny naszej obecności w internecie, możemy zwrócić się do uczestników wybranej grupy z prośbą o wyrażenie opinii. Na koniec, pozostaje nam możliwość skorzystania z profesjonalnego audy- tu, który powinien odpowiedzieć na pytanie, czy nasz model witryny jest dobrze dobrany do strategii przedsiębiorstwa. Systemy redakcyjne CMS W ostatnich latach obserwujemy jak narzędzia służące do projektowania i za- kładania stron internetowych stają się coraz łatwiejsze w obsłudze i przyjaź- niejsze dla użytkownika. Gdy jednak zachodzi potrzeba umieszczania na witrynie znacznej liczby tekstów, które muszą zostać zredagowane, spraw- dzone i zatwierdzone do opublikowania o oznaczonej porze, zrobienie tego wszystkiego bez odwołania się do specjalnych, dedykowanych do takich prac narzędzi redakcyjnych byłoby bardzo kłopotliwe. Szczególnie, jeśli w procesie aktualizowania witryny bierze udział wiele osób z różnych dzia- łów firmy, najczęściej nieznających języka HTML. Witryna jako narzędzie e-PR 47 Aby rozwiązać ten problem, powstały przyjazne środowiska, umożliwiające łatwe i zarazem efektywne zarządzania treścią witryn korporacyjnych. Apli- kacje te nazywają się systemami redakcyjnymi. Używa się również angiel- skiej nazwy CMS — akronimu od Content Management System. Systemy CMS, które umożliwiają zarządzanie uprawnieniami do edycji oraz poprzedzającym publikację obiegiem informacji, wyposażone są w liczne, bardzo użyteczne funkcje. Sygnalizują, na przykład, kiedy i które treści należy z witryny usunąć. Umożliwiają skoordynowanie pracy różnych zespołów i płyn- ne zasilanie świeżą treścią nawet bardzo rozbudowanych i wymagających częstych aktualizacji serwisów internetowych, Systemy redakcyjne powinny być wyposażone we wszystkie narzędzia niezbęd- ne do zarządzania treścią witryny. Niekiedy działają, opierając się na szkie- lecie zbudowanym w HTML-u, który definiuje wygląd stron i własny lokal- ny serwer aplikacji. Czasem bazują na współpracy z aplikacjami Apache, PHP czy MySQL po stronie serwera WWW. Do obsługi systemów CMS, wykonywanej poprzez moduły skryptowe, najczęściej stosowane są wyspe- cjalizowane serwery stron WWW, takie jak Apache, ZServer, czy też IIS. Jeśli nasza witryna ma działać z konta udostępnionego na obcym serwerze, warto upewnić się, że możemy korzystać z software’u po jego stronie. Niektó- rzy dostawcy usług hostingowych oddają do dyspozycji klientów bogaty pa- kiet programów narzędziowych. Często spotykanym rozwiązaniem jest stosowanie dwóch serwerów: lokal- nego serwera redakcyjnego i oddzielnego serwera WWW. Zmiany wprowa- dzane na serwerze lokalnym nie są widoczne na zewnątrz. Po zakończeniu każdej aktualizacji serwer redakcyjny przesyła strony — te statyczne i te tworzone dynamicznie — na serwer WWW. Rozwiązanie to uważane jest za stosunkowo bezpieczne, gdyż serwer redakcyjny chroniony jest przez fir- mową zaporę sieciową (firewall). Użytkownicy systemów redakcyjnych mają do dyspozycji strony admini- stracyjne zbudowane na tyle intuicyjnie, aby mogły z nich korzystać osoby nieposiadające wiedzy na temat technicznych niuansów tworzenia witryn internetowych. Specjalnie przygotowane formularze służą do wprowadza- nia informacji do poszczególnych działów serwisu, a także do aktualizowa- nia i usuwania treści wprowadzonych wcześniej. W podobny sposób można zamieszczać na witrynie elementy graficzne i dźwiękowe. 48 Public relations w internecie W niektórych bardziej rozbudowanych systemach redaktor pracujący nad tekstem może korzystać z opcji podglądu, która pozwala mu sprawdzić, jak przygotowywany przez niego materiał będzie wyglądał na witrynie. Na naj- wyższej półce znajdują się systemy pracujące w trybie WYSIWYG (What-You- See-Is-What-You-Get). W takim przypadku przygotowywanie materiałów do publikacji na witrynie internetowej niewiele się różni od pracy z typowym edytorem tekstu. Wiele systemów zarządzania informacją ma wbudowany mechanizm przy- znawania uprawnień (ACL). W tych systemach użytkownik może podej- mować jedynie te działania, do których ma uprawnienia. Proces redagowania materiałów i przygotowywania ich do publikacji może być kilkuetapowy, przy czym ostateczną decyzję o udostępnieniu materiału na witrynie podej- muje osoba, której został przyznany odpowiedni poziom uprawnień. Każdy etap pracy nad tekstem znajduje odbicie w statusie dokumentu. Hierar- chiczność uprawnień i wymóg przechodzenia przez procedurę autoryzacji chroni system przed błędami popełnianymi przez osoby uczestniczące w pro- cesie redakcyjnym, a także działaniami osób niepowołanych. Dokumentom można przypisać odpowiednie atrybuty — na przykład datę i godzinę, kiedy powinny pojawić się na witrynie i czas, przez jaki powinny być eksponowane. Po jego upływie, dokument zostaje automatycznie przesunięty do internetowego archiwum. Dokumenty o różnych statusach — na przykład „w trakcie przygotowywania”, „do publikacji”, czy „archiwalny” — przecho- wywane są w bazie danych. Każdy z nich jest opatrzony odpowiednim opi- sem (słowami kluczowymi). Taki sposób uporządkowania dokumentów umożliwia ich wyszukiwanie, segregowanie, czy też zestawianie według zadanych kryteriów — np. wybranie dokumentów dotyczących konkretnego tematu. Można samemu i niedrogo Wbrew pozorom, napisanie własnego programu CMS nie powinno przera- stać możliwości nawet niewielkiego zespołu programistów (rysunek 1). Nie będzie może miał tak wielu wyrafinowanych funkcji, ale za to będzie dosto- sowany do naszych potrzeb. Będzie się do tego świetnie nadawał język skryptowy PHP, specjalnie napisany do budowania dynamicznych serwisów WWW. Został on stworzony w 1994 roku przez Rasmusa Lerdofa, a następnie rozbudowywały go rzesze programistów. W wyniku ich entuzjazmu i pracy PHP stał się jednym z najpopularniejszych interpreterów skryptów wykony- wanych po stronie serwera WWW. W obecnej wersji 5.0.x język ten dysponuje już bardzo rozbudowanymi możliwościami, takimi jak: Witryna jako narzędzie e-PR 49 Rysunek 1. Przykład systemu redakcyjnego zbudowanego na własne potrzeby przez redakcję Gazety Prawnej w Internecie (cid:1) wykonywanie funkcji systemowych (wykonywanie poleceń systemowych, tworzenie oraz modyfikacja plików i katalogów, zmiana uprawnień dostępu), obsługa formularzy, współpraca z bazami danych (MySQL, PostgreSQL, Oracle, bazy ODBC i wiele innych), dynamiczne tworzenie elementów stron WWW i obrazów, obsługa cookies (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) obsługa sesji (tworzenie i wykorzystywanie zmiennych i obiektów sesji) szyfrowanie danych Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań gotowych. Systemy zarządzania informacjami mają postać zarówno ogólnodostępnych rozwiązań typu open source, opartych na licencji GPL (General Public Licence) lub darmowego freeware, jak i konfigurowalnych pakietów komercyjnych i ofert „szytych na miarę”, stosownie do potrzeb użytkownika. 50 Public relations w internecie Wśród systemów darmowych i ogólnodostępnych na uwagę zasługuje kilka udanych i godnych polecenia systemów zbudowanych przez grupy entuzja- stów. Są stosunkowo łatwe we wdrażaniu i nie wymagają zaawansowanych umiejętności programistycznych. Przydatna może jednak okazać się elemen- tarna wiedza na temat HTML-a, PHP/ASP i mechanizmów bazodanowych. Do najpopularniejszych programów tego typu zaliczają się PHP-Nuke, PostNuke, Zope, Midgard, UltraApps Portal czy eZ Publish. O stopniu roz- budowania tych systemów może świadczyć fakt, że oprócz mechanizmu re- dakcyjnego oferują one zaawansowane moduły zarządzania kontami, budo- wania ankiet, obsługi banerów, wyszukiwarkę, obsługę poczty, a także forum, kalendarz, a nawet sklep (w przypadku Zope’a). PHP-Nuke Web Portal Sys- tem 6.54 to oparty na licencji GPL nie tylko system zarządzania treścią na witrynie WWW, ale także kompletny portal ze statystykami, możliwością tworzenia działów, rejestracją użytkowników i grafiką. W Polsce systemy zarządzania treścią serwisów informacyjnych oferują, między innymi, firmy Super Media Interactive5 i Internet Technology System6. W ofercie firmy Super Media znajdują się trzy rodzaje systemów klasy Con- tent Management przeznaczone dla różnej wielkości firm, w tym platforma WebToDate — system publikacji online w wersjach dla systemów Windows oraz Linux. W ofercie IT-System znajduje się system redakcyjny, a także mo- duł CMSEdit — zbudowany w technologii DHTML komponent edycyjny przeznaczony do zarządzania treścią na stronie WWW w trybie WYSIWYG. Zastępuje on pola edycyjne TEXTAREA w istniejących systemach CMS. Poznajemy naszego klienta Badania polskiej widowni internetowej, niezwykle potrzebne wszystkim, którzy do niej kierują swój przekaz, można podzielić na: zorientowane na witrynę i serwer (site-centric), np. gemiusTraffic, zorientowane na użytkowni- ka (user-centric), np. badanie trackingowe NetTrack firmy SMG/KRC, czy też InterBus firmy TNS OBOP oraz badania gemiusAudience (dawniej: Praw- dziwy Profil), prowadzone przez firmę Gemius w porozumieniu z główny- mi sieciami reklamowymi — Ad.net, ARBOmedia i IDMnet. n 4 do pobrania w wielu miejscach sieci WWW; między innymi na witrynie www.webinside.pl/ 5 opis oferty: www.supermedia.pl/i.php?i=systemy_cms 6 opis oferty: www.it-system.pl Witryna jako narzędzie e-PR 51 Badanie gemiusAudience jest skierowane przede wszystkim do witryn inter- netowych zrzeszonych w sieciach reklamowych. Objęte są nim te witryny, które są związane z sieciami reklamowymi umowami o sprzedaży powierzch- ni reklamowej. Wyniki badania są dystrybuowane do agencji reklamowych i domów mediowych. Od połowy kwietnia 2004 r. badanie gemiusAudience zostało poszerzone i obecnie jest to pomiar, który oprócz prezentowania oglądalności wszyst- kich zrzeszonych witryn internetowych, pokazuje charakterystykę profili społeczno-demograficznych użytkowników oraz umożliwia prowadzenie analiz kampanii reklamowych. To unikatowe narzędzie badawcze, obejmują- ce zarówno badania user-centric, jak i site-centric. Stawia sobie, między innymi, następujące cele: (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) określenie wielkości widowni witryn internetowych, określenie intensywności korzystania z witryn internetowych, określenie profilu społeczno-demograficznego użytkowników witryn internetowych, uzyskanie ciągłego pomiaru widowni witryn internetowych i możliwość śledzenia zmian widowni oraz zmian struktury demograficznej w czasie, określenie wzorów korzystania z witryn internetowych, określenie współkorzystania z witryn internetowych oraz innych wskaźników pomocnych przy planowaniu kampanii reklamowych w internecie, możliwość określenia liczby kontaktów z reklamą dla użytkowników danej grupy celowej. (cid:1) (cid:1) (cid:1) W dalszej części zajmiemy się tymi sposobami pozyskiwania informacji o klien- cie, które leżą w gestii osoby zarządzającej witryną. Interaktywne mechanizmy internetu umożliwiają nam — jak nigdy do tej pory — dogłębne poznanie i zrozumienie naszych klientów. Informacja zwrotna zebrana od osób odwiedzających witrynę pozwoli lepiej dostoso- wać jej treść (content), sposób zorganizowania oraz system nawigacji do po- trzeb odbiorcy i tym samym zwiększyć oglądalność. Cenne dla nas informacje o kliencie można zdobywać różnymi sposobami. Oto kilka najczęściej stosowanych: (cid:1) umieszczenie w widocznym miejscu e-mailowych adresów osób odpowiedzialnych za witrynę i zachęcanie do nadsyłania uwag, 52 Public relations w internecie (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) udostępnienie na witrynie specjalnych formularzy kontaktowych — tak pomyślanych, aby do maksimum uprościć proces przekazywania opinii, sondy i ankiety, konkursy (z nagrodami), mechanizmy rejestracji i logowania, wymiana „wartość za wartość”; za wypełnienie ankiety klient otrzymuje subskrypcję newslettera, ciekawe opracowanie, konto poczty elektronicznej lub drobny prezent, zaoferowan
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Public Relations w Internecie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: