Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00279 006914 18475947 na godz. na dobę w sumie
Public relations od podstaw - książka
Public relations od podstaw - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-899-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> public relations
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Public relations jest jednym z filarów działania nowoczesnej organizacji. W połączeniu z komunikacją odgrywa coraz większą rolę we współczesnym świecie. Z racji powiązań z handlem, marketingiem, reklamą, badaniami rynku i wieloma innymi dziedzinami właściwe zaplanowanie działań public relations wymaga od osób przygotowujących takie działania przekrojowej wiedzy związanej z tymi dziedzinami. Znajomość podstaw tych branż jest niezbędna do rozpoznania i właściwej oceny problemów, które mogą pojawić się podczas tworzenia kampanii PR.

'Public relations od podstaw' to książka przeznaczona zarówno dla tych osób, które rozpoczynają pracę w roli specjalisty od działań PR, jak i dla tych, które pracują już w tej branży. Przedstawia proces projektowania i wdrażania profesjonalnej kampanii PR. Opisuje prawne i etyczne aspekty działalności public relations oraz zasady współpracy z firmami zewnętrznymi i podwykonawcami -- agencjami reklamowymi, drukarniami, fotografikami i projektantami. W książce zawarto również informacje dotyczące organizacji targów, spotkań i wystaw, kontaktów z mediami oraz sposobów oceny skuteczności kampanii.

Jeśli pracujesz lub chcesz pracować w branży PR,
ta książka stanie się Twoim podstawowym przewodnikiem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Public relations od podstaw Autor: Philip Henslowe T³umaczenie: Monika Lipiec - Szafarczyk ISBN: 83-7361-899-6 Tytu³ orygina³u: Public Relations: A Practical Guide to the Basics (Public Relations in Practice Series) Format: B5, stron: 184 Public relations jest jednym z filarów dzia³ania nowoczesnej organizacji. W po³¹czeniu z komunikacj¹ odgrywa coraz wiêksz¹ rolê we wspó³czesnym œwiecie. Z racji powi¹zañ z handlem, marketingiem, reklam¹, badaniami rynku i wieloma innymi dziedzinami w³aœciwe zaplanowanie dzia³añ public relations wymaga od osób przygotowuj¹cych takie dzia³ania przekrojowej wiedzy zwi¹zanej z tymi dziedzinami. Znajomoœæ podstaw tych bran¿ jest niezbêdna do rozpoznania i w³aœciwej oceny problemów, które mog¹ pojawiæ siê podczas tworzenia kampanii PR. „Public relations od podstaw” to ksi¹¿ka przeznaczona zarówno dla tych osób, które rozpoczynaj¹ pracê w roli specjalisty od dzia³añ PR, jak i dla tych, które pracuj¹ ju¿ w tej bran¿y. Przedstawia proces projektowania i wdra¿ania profesjonalnej kampanii PR. Opisuje prawne i etyczne aspekty dzia³alnoœci public relations oraz zasady wspó³pracy z firmami zewnêtrznymi i podwykonawcami — agencjami reklamowymi, drukarniami, fotografikami i projektantami. W ksi¹¿ce zawarto równie¿ informacje dotycz¹ce organizacji targów, spotkañ i wystaw, kontaktów z mediami oraz sposobów oceny skutecznoœci kampanii. (cid:129) Korzystanie z us³ug zewnêtrznych firm konsultingowych (cid:129) Etyka i prawo w kontekœcie dzia³añ PR (cid:129) Wspó³praca z podwykonawcami materia³ów wykorzystywanych podczas kampanii (cid:129) Organizacja targów, wystaw i imprez promocyjnych (cid:129) Sponsoring i dzia³alnoœæ edukacyjna (cid:129) Zasady redagowania pism, artyku³ów i notek prasowych (cid:129) Wspó³praca z mediami (cid:129) Ocena i analiza zakoñczonej kampanii Jeœli pracujesz lub chcesz pracowaæ w bran¿y PR, ta ksi¹¿ka stanie siê Twoim podstawowym przewodnikiem Spis treści Przedmowa Wstęp 1. Komunikowanie się i rola public relations Wstęp Komunikowanie się Komunikowanie się organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu Reklama Wizerunek Wiedza i zrozumienie Zainteresowanie Akceptacja Współczucie Zewnętrzne agencje PR Wstęp Firmy konsultingowe Dlaczego korzysta się z usług firmy konsultingowej? Rodzaje konsultingu Zalety korzystania z usług firm konsultingowych Wady korzystania z usług firm konsultingowych Łączenie rozwiązań 2. 11 13 15 15 16 18 19 20 21 22 22 22 23 25 25 25 26 27 29 29 29 6 3. P U B L I C R E L A T I O N S O D P O D S T A W Etyka i prawo Etyka Kodeks etyki Prawo Prawo autorskie 4. Praca z dostawcami Wytyczne Umowa Określanie czasu Koszty Sprawdzanie postępów 5. Praca z wydawcami Wytyczne Umowa Maszynopis autorski Promocja i dystrybucja 6. Współpraca z drukarnią Tło Wytyczne i umowa Ilustracje Specyfikacja papieru 7. Współpraca z fotografikami Wybór fotografika Banki zdjęć Kolorowe czy czarno-białe? Plener i studio zdjęciowe Stykówki, przezrocza czy zapis cyfrowy? Efekty specjalne Przeniesienie praw autorskich Laboratoria fotograficzne 8. Współpraca z projektantami Tło DTP Zlecenie Dzieło Podsumowanie 31 31 31 32 34 39 39 40 40 41 41 43 43 44 44 46 47 47 48 48 49 51 51 52 53 53 55 56 57 57 59 59 60 60 61 63 9. Tworzenie filmów wideo Wstęp Producenci Koszt Pomysł Scenariusz Filmowanie Postprodukcja 10. Wystawy i inne imprezy Wystawy i targi Kontakt z publicznością przy stoisku Przygotowanie i prowadzenie stoiska Organizowanie wystawy Podsumowanie 11. Promocje i imprezy Miejsce Program Charakterystyka i kategorie imprez 12. Wizyty Wizyty VIP-ów Wizyty władz państwowych 13. Sponsoring i działalność edukacyjna Patronat Sponsoring Dlaczego sponsorować? Rodzaje sponsoringu Totalizator sportowy Ocena 14. Pisma biznesowe Zasady ogólne Raporty i oferty Notatki służbowe Protokół Artykuły prasowe S P I S T R E Ś C I 7 65 65 65 66 66 67 67 67 69 69 70 71 76 77 79 79 80 80 87 87 88 89 89 90 91 92 95 96 97 97 98 98 98 99 8 P U B L I C R E L A T I O N S O D P O D S T A W 15. Zarządzanie kryzysowe Co to jest zarządzanie kryzysowe? Jak sobie poradzić Po wszystkim 16. Praca z mediami Wpływ Odbiorcy Telewizja Radio Telegazeta 17. Zewnętrzne wsparcie medialne Dystrybucja Media transmitowane Monitoring i ocena Obsługa redakcyjna ISDN Więcej informacji 18. Planowanie i programowanie Po co komu program? Program 19. Ocena i ewaluacja Ocena Ewaluacja Podsumowanie 20. Podsumowanie Literatura A Kodeks etyki Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, przyjęty na II Kongresie PSPR 26 czerwca 1996 roku Prawo w odniesieniu do public relations B C Przykładowa umowa z klientem D Przepisy regulujące zatrudnianie 105 105 106 108 109 109 110 110 112 112 115 115 116 116 117 117 118 119 119 120 123 123 124 127 129 131 133 135 141 149 S P I S T R E Ś C I 9 E Lista kontrolna zadań public relations na stoisku wystawowym Planowanie imprez i konferencji F G Wizyty VIP-ów H Wizyty władz państwowych I J K Przykład układu wewnętrznego dokumentu L M Planowanie na wypadek kryzysu Raporty pisemne Porządek zebrania Przykładowy plan protokołu Skorowidz 153 155 159 161 163 165 167 169 171 177 1 Komunikowanie się i rola public relations Wstęp Celem niniejszego rozdziału jest przypomnienie Czytelnikowi podsta- wowych wiadomości na temat komunikowania się i branży public rela- tions — ich wzajemnych relacji, ważności i znaczenia w codziennym życiu i pracy. Komunikowanie się i public relations są ze sobą nierozerwalnie związa- ne. Pełnią istotną rolę w różnych aspektach naszego życia. Coraz częściej kierownictwo firmy zdaje sobie sprawę z faktu, że specjalista do spraw komunikowania się jest niezbędny dla sprawnego funkcjonowania orga- nizacji. Z drugiej strony sam termin public relations jest często nieprawidłowo ro- zumiany albo nawet świadomie przekręcany, tak by nabrał pejoratywnego znaczenia. PR tłumaczy się nieraz jako propagandę, „ekonomię prawdy” lub sztukę uników. Z tego powodu poszczególni ludzie różnie postrzega- ją public relations. Zatrudnieni w tej branży często spotykają się z podejrz- liwością ze strony osób pracujących w mediach, które błędnie pojmują rolę PR. Istnieją również pomysły na wykorzystywanie public relations jako narzędzia do poprawiania nadszarpniętej reputacji lub jako meto- dy ukrywania nieuczciwości bądź niezręczności. 16 P U B L I C R E L A T I O N S O D P O D S T A W Dziedzina public relations jest bardzo złożona i — choć pojawiła się nie- dawno — już stała się wykładnią wszelkich sposobów komunikowania się organizacji. Jest potężna, wciąż się rozwija i zyskuje na znaczeniu we wszystkich częściach świata. Dotyczy wielu obszarów działania, zarówno wyspecjalizowanych, jak i bardziej ogólnych. Oferuje mnóstwo różnych możliwości, co stanowi szanse dla ludzi chcących specjalizować się w tej dziedzinie. Dla tych, którzy chcą odnosić sukcesy na tym polu, istnieje wiele form zdobywania i powiększania kwalifikacji, na przykład różne egzaminy, programy szkoleniowe i krótkie kursy public relations. Komunikowanie się W życiu codziennym Komunikowanie się, w takiej czy innej formie, odgrywa znaczącą rolę w naszym codziennym życiu. Porozumiewamy się przecież niemal cały czas, często nawet nie zdając sobie sprawy z naszych konkretnych potrzeb czy wymagań. Czyny przemawiają głośniej niż słowa. Możemy komunikować się zale- dwie za pomocą wzroku bądź też głosu, gestu czy poprzez działanie. W ten sposób można informować, edukować, rozpraszać wątpliwości, wzbudzać współczucie lub zainteresowanie albo też spowodować akceptację zaist- niałej sytuacji. Przykładowo, podczas zakupów zachowanie klienta w sto- sunku do sprzedawcy może wpłynąć na jego odpowiedź. Z kolei reakcja sprzedawcy może zadecydować o tym, czy transakcja zostanie zawarta, czy też nie. Jeśli Czytelnik kiedykolwiek zechce udzielić wywiadu, powinien pamiętać, że pierwsze wrażenie wywiera się wchodząc do studia — wyglą- dem, ubraniem, sposobem mówienia, zachowaniem i postawą. Wszystko to są różne formy komunikowania się — niektóre wymagają słów, inne nie. Trzeba również pamiętać, że porozumiewanie się jest procesem dwustron- nym. Wiadomości i informacje, które otrzymujesz, są tak samo ważne jak te, które wysyłasz. To samo dotyczy public relations. Wszystko jest powiązane z komunikowaniem się różnymi drogami: poprzez słowo mó- wione, pisane, obraz czy też jeszcze w inny sposób. K O M U N I K O W A N I E S I Ę I R O L A P U B L I C R E L A T I O N S 17 W miejscu pracy Powszechnie uważa się, że komunikowanie się za pomocą public rela- tions odgrywa niezwykle ważną rolę we wszystkich sektorach biznesu, w przemyśle, usługach, rolnictwie, instytucjach publicznych i rządowych — w tym ostatnim przypadku zarówno na krajową, jak i międzynarodo- wą skalę. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił gwałtowny wzrost zastosowań technik public relations w działalności zawodowej. W tym kontekście PR zajmuje się różnymi sposobami nawiązywania i podtrzymywania rozsąd- nego, dwustronnego komunikowania się firmy z wszystkimi, z którymi ma ona jakikolwiek kontakt. Dotyczy to między innymi udziałowców, opinii publicznej, pracowników i oczywiście środków masowego przekazu. Public relations w różnych formach może wpływać na organizacje rozma- itego rodzaju — duże i małe, prywatne lub publiczne. Nawet brytyjska rodzina królewska nie jest całkiem wolna od wpływów PR, jak to udo- wodniono podczas procesu Burrela1 i kolejnych wydarzeń, wszystkich nagłośnionych przez media. Komunikowanie się w tej czy innej formie, odbywające się wewnątrz i na zewnętrz jednostki gospodarczej, jest tym rodzajem aktywności, którego nie może uniknąć ani lekceważyć żadna firma. Takie postępowanie mia- łoby katastrofalne skutki nie tylko na krótką metę, ale mogłoby defini- tywnie zniszczyć reputację firmy w długim okresie. Rządzący na wszystkich poziomach muszą teraz działać bardziej odpo- wiedzialnie w tej sferze — nie tylko częściej i chętniej komunikować się z opinią publiczną, ale też czynić to w bardziej efektywny sposób. W każ- dym centralnym urzędzie administracji rządowej obecnie istnieją działy public relations i kontaktów z prasą, zatrudniające rzeczników prasowych 1 Paul Burrell był kamerdynerem księżnej Diany. Stanął przed sądem oskarżony o kradzież kilkuset pamiątek po zmarłej. Proces wywołał burzę, bowiem do mediów przedostało się wiele pikantnych szczegółów z życia księżnej. Najbardziej zaskakujące było jednak zakończenie sprawy - nieoczekiwana interwencja królowej Elżbiety II spowodowała, że Burrell został uniewinniony. Królowa poinformowała przez swoich współpracowników, że kamerdyner już dawno jej wyznał, że ma szereg przedmiotów należących do Diany. Ponieważ oskarżenie opierało się na założeniu, że Burrell nie powiedział o tym nikomu, sprawa stała się bezprzedmiotowa — przyp. red. 18 P U B L I C R E L A T I O N S O D P O D S T A W i doświadczonych doradców, których zadaniem jest informowanie, i do- radzanie urzędnikom państwowym, a także dostarczanie różnych istot- nych informacji. Muszą oni również dbać o zapewnienie bieżących in- formacji środkom masowego przekazu, przykładowo, na konferencjach prasowych czy też w inny sposób. Podobnie się dzieje w innych urzędach administracji publicznej, na przykład w jednostkach samorządu teryto- rialnego — działy public relations i rzecznicy prasowi są już powszech- nie spotykani. Rośnie świadomość, że wszystkie organizacje, zarówno małe, jak i duże, firmy prywatne i państwowe korporacje, muszą teraz w większym stopniu przyjmować odpowiedzialność za swoje posunięcia oraz częściej i chęt- niej niż dotychczas komunikować się z opinią publiczną. Organizacje muszą zaakceptować fakt, że środki masowego przekazu i ich odbiorcy są bardziej dociekliwi niż w przeszłości. Komunikowanie się organizacji Komunikowanie się organizacji w tej czy innej formie nie jest już luksu- sem, lecz koniecznością, ponieważ nie tylko media, ale i społeczeństwo są bardziej dociekliwe. Z tego powodu niezbędna jest otwartość i odpo- wiedzialność publiczna. Nieumiejętność otwartego komunikowania się może doprowadzić do utraty wiarygodności na rynkach światowych, czego efektem są często straty finansowe, spowodowane spadkiem zamówień. W takich przypad- kach często dochodzi do konieczności zamknięcia fabryk lub oddziałów firmy i w konsekwencji — do wzrostu bezrobocia, zarówno w zasięgu lokalnym, jak i na szerszą skalę. Czytelnik zapewne potrafiłby wymienić wiele takich przypadków. Brak otwartości, odpowiedzialności i umiejętności komunikowania się wtedy, gdy było to najbardziej potrzebne, dotknęły brytyjski rząd podczas kryzysu dotyczącego transportu w tym kraju. Skandal Enronu w Stanach Zjednoczonych i jego wpływ na brytyjskie firmy oraz instytucje, proble- my, z jakimi boryka się branża finansowa i ubezpieczeniowa — wszystko to dowodzi, jak ważne może być jasne przedstawianie swoich działań. K O M U N I K O W A N I E S I Ę I R O L A P U B L I C R E L A T I O N S 19 Społeczna odpowiedzialność biznesu Od niedawna kolejną sferą, w której kluczową rolę odgrywa komuniko- wanie się za pomocą technik public relations, jest idea społecznej odpowie- dzialności biznesu (CSR)2. Dotyczy ona wszystkich obszarów działania firmy — można powiedzieć, że odgrywa rolę jej sumienia. Społeczna odpowie- dzialność biznesu obejmuje całą politykę firmy (zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną) — jej działania i odpowiedzialność wobec akcjonariu- szy, etyczne zwyczaje, transakcje i decyzje inwestycyjne. Wraz ze wzrostem czynnika niepewności na międzynarodowej scenie biznesu, w połączeniu z sytuacją polityczną na świecie i naciskami ze- wnętrznymi, wywieranymi na organizacje, CSR w szybkim tempie staje się ważną strategią w wielu dzisiejszych przedsiębiorstwach. W działalności charytatywnej Takie same zasady komunikowania się dotyczą innych typów organiza- cji — dużych i małych, w sektorze prywatnym i państwowym, o charak- terze charytatywnym i biznesowym. Wyraźny wzrost liczby organizacji charytatywnych i ich akcji prowadzi do potrzeby większej akceptacji spo- łecznej i docenienia ich pracy zarówno w skali krajowej, jak i międzyna- rodowej. Z tego powodu znacznie wzrosła rola komunikowania się, co spowodo- wało rozkwit działalności public relations w tym sektorze. Jeśli już o tym mowa, głównym zadaniem specjalistów do spraw PR jest informowanie i edukowanie zarówno opinii publicznej, jak i mediów, zaznajamianie ich z istniejącymi jednostkami oraz wyjaśnianie zasad ich działania. Więk- szość organizacji charytatywnych i wolontariackich zatrudnia osoby zaj- mujące się PR — jeszcze kilka lat temu było to bardzo rzadkie zjawisko. 2 CSR (ang. Corporate Social Responsibility) — jest to strategia, która zakłada dobrowolne uwzględnianie przez firmę interesów społecznych w podejmowaniu decyzji i działań prowadzących do osiągania celów ekonomicznych. CSR zakłada dbałość o zasady etyczne, prawa pracowników, prawa człowieka, otoczenie społeczne i ochronę środowiska — przyp. tłum. 20 P U B L I C R E L A T I O N S O D P O D S T A W Oznaką tego, jak bardzo znaczący jest rozwój tej dziedziny w Polsce, może być powstawanie i rozwój dużej liczby agencji PR3, tworzenie interneto- wych portali PR (www.mediarun.pl, www.epr.pl, www.info-pr.pl) czy spora ilość artykułów prasowych na ten temat. W edukacji Podobnie pewna część szkół wyższych w Polsce (i nie tylko) uważa komu- nikowanie się za wystarczająco ważną sprawę, by zajęli się nią specjaliści od public relations. Część z tych placówek korzysta z usług własnych pracowników, a część z firm zewnętrznych. PR jest wykorzystywane na szeroką skalę także przez organizacje studenckie. Wiele większych uczelni, zarówno prywatnych jak i państwowych, za- trudnia osoby, które poza pełnieniem swojej normalnej funkcji, na przy- kład kwestora, odpowiadają również za kontakty z prasą, czy ogólniej rzecz ujmując — za komunikację zewnętrzną. Może to być szczególnie istotne, jeśli szkoła stara się o utrzymanie wysokich notowań. Reklama Zastosowanie reklamy jako metody komunikowania się, zwłaszcza do promowania znanych osobistości, stało się modne w pewnych kręgach społecznych i zaczęło generować spore zainteresowanie mediów. Celem jest zapewnienie obiektowi (lub obiektom) jak największej ilości miejsca w mediach z wykorzystaniem dowolnych sposobów. Zazwyczaj tego typu działania są prowadzone przez tak zwanych spin doc- tors4 i często polegają na manipulowaniu zainteresowanymi środkami masowego przekazu. 3 http://www.biznespolska.pl/firmy/search.php?search 5BbranchID 5D=AGENPR — przyp. red. 4 Spin doctoring — w dziedzinie PR pojęcie oznaczające manipulowanie faktami i propagandę, która ma na celu wywołanie określonego zjawiska czy reakcji. Narzędzia z arsenału spin doctors to m.in. podsuwanie interpretacji różnych faktów, kontrolowane przecieki, faworyzowanie niektórych dziennikarzy, wykorzystywanie „znajomości” w mediach, publiczne oskarżanie przeciwników, generowanie plotek itp. — przyp. tłum. K O M U N I K O W A N I E S I Ę I R O L A P U B L I C R E L A T I O N S 21 Trzeba tu podkreślić, iż chociaż ludzie zajmujący się reklamą często chcą być identyfikowani z branżą public relations, w dosłownym sensie do niej nie należą i nie powinno się tych dwóch dziedzin utożsamiać. Wizerunek Ważną częścią pracy specjalistów od public relations jest tworzenie wize- runku, zwanego też image. Czym jest wizerunek? Pojęcie to można zdefi- niować następująco: „wrażenie, które uzyskujemy w zależności od stanu naszej wiedzy i zrozumienia faktów (dotyczących ludzi, produktów lub sytuacji)”. Niewłaściwe lub niekompletne informacje zaowocują niewła- ściwym wizerunkiem. Na przykład ludzie często mówią o Indiach, mając na myśli cały subkontynent, łącznie z Pakistanem i Bangladeszem, które są przecież niezależnymi państwami. Różne rodzaje wizerunku Istnieje kilka różnych rodzajów wizerunku. Wszystkie te rodzaje mają znaczenie w public relations: ♦ Odbicie lustrzane — sposób, w jaki postrzegamy swój własny wygląd. Często jest to iluzja spowodowana myśleniem życzeniowym. Przykładowo, obraz, który widzisz w lustrze, może wyglądać zupełnie inaczej niż Twoje zdjęcie. ♦ Obecny wizerunek — sposób, w jaki ludzie z zewnątrz oceniają organizację lub osobę. Ten wizerunek często jest zniekształcony, zazwyczaj z powodu niezrozumienia, braku wiedzy lub wrogości. Firmowa strategia CSR może jednak pomóc w zmianie tego wizerunku na korzyść — podobnie można postąpić w przypadku ludzi. ♦ Wizerunek organizacji — to pojęcie nie wymaga definicji. Jest to element bardzo istotny dla branży PR i również stanowi część firmowej strategii CRS. Na wizerunek organizacji, czyli sposób, w jaki dana jednostka prezentuje się na zewnątrz, składa się wiele czynników, takich jak historia firmy, jej reputacja i stabilność finansowa. ♦ Wiele wizerunków — czasem w skład firmy wchodzą różne oddziały, z których każdy posiada odrębny wizerunek. Może to być mylące dla opinii publicznej, jednak można temu zapobiec, używając różnych środków do zapewnienia rozpoznawalnego wizerunku grupowego. 22 P U B L I C R E L A T I O N S O D P O D S T A W Jeśli organizacja nie korzysta z usług branży public relations do korygo- wania nieporozumień i iluzji wynikających z odmiennego postrzegania podanych odmian wizerunku, może to mieć niszczący wpływ na reputację firmy poprzez zmylenie opinii publicznej. Wiedza i zrozumienie Branża public relations odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu zgod- nych z prawdą i łatwych do zrozumienia informacji, zarówno w komuni- kowaniu się wewnątrz firmy, jak i poza nią. Wykorzystanie zdobyczy tej dziedziny wiedzy jest dobrym sposobem, aby nieznajomość organizacji, produktu lub miejsca zastąpić wiedzą i zrozumieniem. Dobrym przykładem takiego postępowania może być coraz częstsze ko- rzystanie z usług specjalistów do spraw public relations przez organiza- cje charytatywne, zarówno w celu szczegółowego informowania opinii publicznej i środków masowego przekazu, jak i dla ogólnego wyjaśniania rodzaju ich pracy i działalności. Znane są liczne przykłady bardzo sku- tecznego działania w tym zakresie. Zainteresowanie Branża public relations odgrywa również ważną rolę w wywoływaniu za- interesowania społecznego daną sytuacją czy okolicznościami, które mogą mieć olbrzymi wpływ na organizację lub daną grupę ludzi. Wykorzystanie do tego celu metod i technik public relations może przynieść bardzo po- zytywne efekty. Akceptacja Źródłem ludzkiej wrogości często jest po prostu brak zrozumienia przy- czyn danej sytuacji lub związanych z nią mechanizmów. Jeśli ułatwi się człowiekowi zrozumienie zaistniałych okoliczności, najprawdopodob- niej znacznie szybciej je zaakceptuje. Do tych celów branża PR nadaje się doskonale. W ten sposób obojętność czy nawet wrogość mogą zostać za- stąpione przez zrozumienie i akceptację. K O M U N I K O W A N I E S I Ę I R O L A P U B L I C R E L A T I O N S 23 Współczucie Rola public relations polega również na promowaniu zrozumienia i wie- dzy na temat faktów czy okoliczności w taki sposób, by wzbudzać współ- czucie. Jasno przedstawione, obiektywne informacje mogą być sposobem osiągnięcia celu. Źródłem kiepskiego wizerunku jest niewiedza, uprzedzenia, wrogość bądź obojętność. Działania z zakresu PR mogą doprowadzić do zmiany tych uczuć w zrozumienie, akceptację i zainteresowanie.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Public relations od podstaw
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: