Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00026 006785 19952561 na godz. na dobę w sumie
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B - ebook/pdf
Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 891
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4614-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Tom 8B stanowi drugą część opracowania poświęconego publicznemu prawu gospodarczemu.

Rozdział VI poświęcono strukturze podmiotowej państwowego sektora gospodarczego, omawiając kryteria wyodrębnienia publicznego sektora gospodarczego. W tym rozdziale scharakteryzowano jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Szczególną uwagę zwrócono na przedsiębiorstwa państwowe, ale swoje miejsce znalazły tu również inne państwowe osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą.

W Rozdziale VII poruszono problematykę komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W tej części pracy jest mowa o koncepcji tzw. powszechnej prywatyzacji. Zwrócono uwagę na komercjalizację i prywatyzację pośrednią, prywatyzację bezpośrednią oraz reprywatyzację.

Kolejny fragment książki dotyczy samorządowego sektora gospodarczego. Autorzy szczegółowo omówili zadania o charakterze użyteczności publicznej oraz działalność poza sferą użyteczności publicznej, uwzględniając formy organizacyjno-prawne ich realizacji.

Rozdział IX został poświęcony szczególnej regulacji działalności przedsiębiorstw w sektorach sieciowych. Publikacja zawiera szczegółową charakterystykę takich sektorów jak: energetyka, telekomunikacja, transport kolejowy, poczta, gospodarka wodna.

Rozdział X skupia się na formach prawnych działania administracji gospodarczej, ich specyfice, ze szczególnym uwzględnieniem prawnych form działania administracji w działalności gospodarczej regulowanej. Autorzy omawiają akty normatywne administracji gospodarczej oraz akty administracyjne. W rozdziale poruszono także zagadnienie konsensualnych form działania administracji gospodarczej. W tej części pracy jest mowa także o czynnościach materialno-technicznych w administracji gospodarczej oraz aktach wewnętrznych administracji gospodarczej.

Rozdział XI zawiera problematykę związaną z prawem konkurencji. Autorzy omawiają takie kwestie jak: porozumienia ograniczające konkurencji, nadużywanie pozycji dominującej, kontrola koncentracji przedsiębiorców. Scharakteryzowano praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji, przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Omówiono również klauzule o zakazie konkurencji zarówno normatywne, jak i umowne. W tej części pracy jest mowa o pomocy publicznej.

Ostatni rozdział dotyczy instrumentów ochrony interesu przedsiębiorcy w publicznym prawie gospodarczym. Szczegółowo została omówiona skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy. Autorzy omawiają odpowiedzialność odszkodowawczą administracji gospodarczej.

Znakomite grono Autorów – z udziałem zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki – zapewnia wysoki poziom merytoryczny publikacji. Autorzy prezentują swoje poglądy, uwzględniając liczne publikacje i orzecznictwo właściwe dla omawianego tematu.

Pozycja ta będzie przydatna w codziennej praktyce dla sędziów sądów administracyjnych, radców prawnych, aplikantów, pracowników administracji oraz pracowników biur prawnych przedsiębiorców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 8B Publiczne prawo gospodarcze Jan Grabowski, Leon Kieres, Anna Walaszek-Pyzioł Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Swora, Marek Szydło, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Publiczne prawo gospodarcze Tom 8 b SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Publiczne prawo gospodarcze Tom 8 b REDAKTORZY NACZELNI SYSTEMU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROMAN HAUSER ZYGMUNT NIEWIADOMSKI ANDRZEJ WRÓBEL Publiczne prawo gospodarcze Tom 8 b Redaktorzy Prof. dr hab. Roman Hauser Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Prof. dr hab. Andrzej Wróbel Autorzy prof. dr hab. Jan Grabowski – Uniwersytet Śląski; prof. dr hab. Leon Kieres – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – Uniwersytet Jagielloński prof. UŚ dr hab. Rafał Blicharz – Uniwersytet Śląski; dr Tomasz Długosz – Uniwersytet Jagielloński; dr Krzysztof Horubski – Uniwersytet Wrocławski; dr Michał Kania – Uniwersytet Śląski; prof. UWr dr hab. Karol Kiczka – Uniwersytet Wrocławski; dr Mirosław Pawełczyk – Uniwersytet Śląski; dr hab. Mariusz Swora – Uniwersytet Jagielloński; prof. UWr dr hab. Marek Szydło – Uniwersytet Wrocławski; prof. dr hab. Tadeusz Włudyka – Uniwersytet Jagielloński; dr Artur Żurawik – Uniwersytet Jagielloński WYDAWNICTWO C.H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2013 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: – rozdz. XI § 60 – rozdz. IX § 41 pkt VIII, X, XII, § 42, 44 – rozdz. VI § 31–33, rozdz. VII § 34–36 – rozdz. XI § 58–59, rozdz. XII § 65 – rozdz. X § 50 pkt II–III – rozdz. X § 46–49, 51–52, rozdz. XII § 62 – rozdz. VIII § 37–40, rozdz. XII § 63–64 – rozdz. XI § 53–57, 61 – rozdz. IX § 41 pkt V–VII, IX – rozdz. X § 50 pkt I Rafał Blicharz Tomasz Długosz Jan Grabowski Krzysztof Horubski Michał Kania Karol Kiczka Leon Kieres Mirosław Pawełczyk Mariusz Swora Marek Szydło Anna Walaszek-Pyzioł – rozdz. IX § 41 pkt I–IV, XI Tadeusz Włudyka Artur Żurawik – rozdz. IX § 42, 44 – rozdz. IX § 41 pkt XIII, § 43, 45 Redakcja: Aleksandra Dróżdż Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5143-8 ISBN e-book 978-83-255-5144-5 Przedmowa Oddawany do rąk Czytelników Tom 8b Systemu Prawa Administracyjnego, wspól- nego projektu Wydawnictwa C.H. Beck i Instytutu Nauk Prawnych PAN, obejmuje szczegółowe zagadnienia prawa administracyjnego gospodarczego. Pracę rozpoczynają rozważania dotyczące struktury podmiotowej państwowego sek- tora gospodarczego. Ustalenia w tym zakresie pozwalają na dokonanie analizy prze- kształceń organizacyjnych i własnościowych przedsiębiorstw publicznych w transfor- macji ustrojowej. W kolejnych fragmentach pracy omówiono samorządowy sektor go- spodarczy i szczególne regulacje działalności przedsiębiorstw w sektorach sieciowych. Tom kończą rozważania dotyczące prawnych form działania administracji gospodarczej, prawa konkurencji i instrumentów ochrony interesu przedsiębiorcy w publicznym pra- wie gospodarczym. Praca jest dziełem kilku autorów wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczną treść, prezentowane sta- nowisko prawne i formę wypowiedzi odpowiadają autorzy poszczególnych części tego dzieła. Wydanie niniejszego tomu uwzględnia stan prawny na dzień 1.8.2013 r. Warszawa, sierpień 2013 r. Redaktorzy Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy – struktura podmiotowa . . . 1 § 31. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Zakres udziału sektora państwowego w gospodarce Polski międzywojennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Dominacja roli państwa jako przedsiębiorcy w gospodarce socjalistycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 32. Przedsiębiorstwo państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ewolucja modelu prawno-organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego w PRL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres stosowania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych . . . . . . . III. Szczególne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa państwowego . . . § 33. Inne państwowe osoby prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Agencje wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Fundacje prawa publicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Instytucje gospodarki budżetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Instytuty badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne . . VIII. Państwowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe . . . . . IX. Uczelnie publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 34. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 35. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Tryb komercjalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji – cechy szczególne . . . . . . IV. Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 36. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prywatyzacja pośrednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prywatyzacja bezpośrednia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Samorządowy sektor gospodarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 37. Gospodarka komunalna – pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Gospodarka komunalna – ujęcie ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pojęcie prawne zadań o charakterze użyteczności publicznej – art. 1 ust. 2 GospKomU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 6 6 10 11 14 14 17 18 19 19 20 21 22 22 23 24 26 26 30 32 37 38 38 41 49 57 58 58 72 VII § 38. Dopuszczalny zakres działalności jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej . . . . . . . . . . . . . . . § 39. Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . I. Katalog form organizacyjno-prawnych gospodarki komunalnej . . . . . . . II. Samorządowy zakład budżetowy jako podstawowa forma gospodarki 84 97 97 komunalnej w sferze użyteczności publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 III. Spółki handlowe jako formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 IV. Pozostałe formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej . . . . . . 112 § 40. Umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej . . . . 117 Rozdział IX. Szczególna regulacja działalności przedsiębiorstw w sektorach sieciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 § 41. Energetyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 I. Przesłanki szczególnej regulacji prawnej w dziedzinie energetyki . . . . 134 II. Źródła polskiego prawa energetycznego – zakres i charakterystyka . . . 143 III. Niektóre podstawowe pojęcia normatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 IV. Cele reglamentacji a zakres swobody działalności gospodarczej w sektorach energetyki sieciowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 V. Polityka energetyczna państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 VI. Planowanie w energetyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 VII. Organy właściwe w sprawach energetyki (charakter, zadania i kompetencje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 VIII. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej w energetyce (koncesje) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 IX. Działalność przedsiębiorstw energetycznych (wybrane obowiązki) . . . . 231 X. Instrumenty wspierania energetyki „niekonwencjonalnej” . . . . . . . . . . 245 XI. Reglamentacja umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 XII. Transgraniczna wymiana paliw i energii (sieci transeuropejskie) . . . . . 314 XIII. Nowelizacja ustawy z 26.7.2013 r. – Prawo energetyczne. Zagadnienia podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 § 42. Prawo telekomunikacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 I. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 II. Przegląd obowiązującej regulacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 III. „Europejski Pakiet Telekomunikacyjny” z listopada 2009 r. i nowelizacja prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 § 43. Transport kolejowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 II. Regulacje unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 III. Regulacje krajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 IV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 § 44. Prawo pocztowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 I. Rys historyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 II. Źródła prawa pocztowego oraz charakterystyka prawa unijnego . . . . . . 377 III. Przegląd obowiązującej regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 § 45. Gospodarka wodna a ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia . . 417 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 II. Ochrona środowiska a uregulowania konstytucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . 418 III. Ochrona środowiska a prawo unijne. Zarys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 IV. Działalność gospodarcza a ochrona środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 V. Gospodarka wodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 VI. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 VIII Spis treści Rozdział X. Formy prawne działania administracji gospodarczej . . . . . . . 437 § 46. Specyfika prawnych form działania administracji gospodarczej . . . 447 I. Normy zadaniowe i normy kompetencyjne jako podstawy działania administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 II. Koncepcja ciągu działań prawnych i jej zastosowanie w administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 § 47. Akty normatywne administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 § 48. Akty administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 I. Decyzje uprawniające w publicznym prawie gospodarczym . . . . . . . . . 464 II. Decyzje nakładające obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 III. Decyzje o charakterze sankcjonującym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 IV. Inne akty administracyjne w publicznym prawie gospodarczym . . . . . . 493 § 49. Prawne formy działania administracji gospodarczej w działalności regulowanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 § 50. Konsensualne formy działania administracji gospodarczej . . . . . . . 500 I. Zastosowanie porozumień administracyjnych w administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 II. Umowa jako prawna forma działania administracji publicznej . . . . . . . . 510 III. Partnerstwo publiczno-prywatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 § 51. Czynności materialno-techniczne administracji gospodarczej . . . . . 592 § 52. Akty wewnętrzne administracji gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Rozdział XI. Prawo konkurencji w systemie publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 § 53. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 I. Miejsce prawa konkurencji w systemie publicznego prawa gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612 II. Prawo konkurencji UE a krajowy porządek prawny . . . . . . . . . . . . . . . . 618 III. Praktyki monopolistyczne – zakresy zastosowania prawa ochrony konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 § 54. Porozumienia ograniczające konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 I. Pojęcie porozumienia ograniczającego konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . 621 II. Ustalanie, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 III. Porozumienia kontyngentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625 IV. Porozumienia podziałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627 V. Porozumienia dyskryminujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 VI. Umowy wiązane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 VII. Porozumienia ograniczające dostęp do rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 VIII. Zmowy przetargowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 IX. Nieważność porozumień zakazanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 X. Wyjątki od zakazu porozumień ograniczających konkurencję . . . . . . . . 635 § 55. Nadużywanie pozycji dominującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 I. Istota nadużywania pozycji dominującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637 II. Zakaz nadużywania pozycji dominującej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 III. Narzucanie nieuczciwych warunków umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 IV. Ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645 V. Stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647 VI. Uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 IX Spis treści VII. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 VIII. Narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 IX. Podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 § 56. Kontrola koncentracji przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 I. Pojęcie i przesłanki koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 II. Formy koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 III. Połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców . . . . . . . 659 IV. Przejęcie kontroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 V. Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy . . . . 663 VI. Wymiar wspólnotowy koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 VII. Wyłączność kompetencyjna Komisji do zbadania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zasada „pojedynczej instytucji” (one-stop-shop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 VIII. Procedura notyfikacji zamiaru koncentracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 667 § 57. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . 668 I. Zagadnienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 II. Pojęcie i rodzaje praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 III. Zbiorowy interes konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675 IV. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 V. Nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . 680 VI. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 § 58. Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 I. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – zagadnienia wprowadzające . . . 682 II. Pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 III. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji – aspekty publicznoprawne . . . . . 695 § 59. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym . . . . . . . . . . . 699 § 60. Klauzule o zakazie konkurencji (normatywne i umowne) . . . . . . . . . 712 I. Informacje ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 712 II. Przedmiotowy zakres zakazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718 III. Podmiotowy zakres zakazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 IV. Temporalny zakres zakazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 V. Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . 736 § 61. Pomoc publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 I. Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 II. Źródła prawa pomocy państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 740 III. Pojęcie i istota pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 744 IV. Reglamentacja udzielania pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752 V. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej . . . . . . . . . . 764 VI. Kontrola sądowa rozstrzygnięć organów Unii Europejskiej . . . . . . . . . . 771 VII. Rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie pomocy państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 772 VIII. Obowiązek zwrotu pomocy publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 776 Rozdział XII. Instrumenty ochrony interesu przedsiębiorcy w publicznym prawie gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 § 62. Ochrona interesu przedsiębiorcy w publicznym prawie gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 X Spis treści § 63. Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 § 64. Sądowa i pozasądowa ochrona interesu przedsiębiorcy . . . . . . . . . . . 805 I. Ochrona interesu przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 II. Ochrona interesu przedsiębiorcy w ramach sądownictwa cywilnego i administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 III. Swoiste (hybrydowe) procedury odwoławcze w publicznym prawie gospodarczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 § 65. Odpowiedzialność odszkodowawcza administracji gospodarczej . . . 844 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 XI Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AMopU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje BezpŻywnU . . . . . . . . ustawa z 25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) BiegliRewU . . . . . . . . ustawa z 7.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmio- tach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzo- rze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) BiopaliwaU . . . . . . . . ustawa z 25.8.2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) CzystGmU . . . . . . . . . ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) dyrektywa 97/67/WE . . . . . . . . . . dyrektywa 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocz- towych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (Dz.Urz. UE L 1998, Nr 15, s. 14) dyrektywa 2004/17/WE . . . . . . . . dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działają- ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocz- towych (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 1) dyrektywa 2004/18/WE . . . . . . . . dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31.3.2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.Urz. UE L Nr 134, s. 114) dyrektywa 2005/29/WE . . . . . . . . dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11.5.2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przed- siębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmie- niająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) Nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.Urz. UE L Nr 149, s. 22) dyrektywa 2006/111/WE . . . . . . . dyrektywa 2006/111/WE Komisji z 16.11.2006 r. w sprawie przejrzysto- ści stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przed- siębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE L Nr 318, s. 17) dyrektywa 2006/123/WE . . . . . . . dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12.12.2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L Nr 376, s. 36) XIII dyrektywa 2008/6/WE . . . . . . . . . dyrektywa 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniająca dyrektywę 97/67/WE w odniesieniu do pełnego urzeczy- wistnienia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty (Dz.Urz. UE L Nr 52, s. 3) dyrektywa 2009/72/WE . . . . . . . . dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 55) dyrektywa 2009/73/WE . . . . . . . . dyrektywa 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchy- lająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L Nr 211, s. 94) DzAdmRzU . . . . . . . . ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 743) DzGospU . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje DziałInnowWspU . . . ustawa z 30.5.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności in- nowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz. 730 ze zm.) DziałUbezpU . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 ze zm.) EfektEnergU . . . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 ze zm.) EKPC . . . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 885) GATT 1994 . . . . . . . . oświadczenie rządowe z 28.2.2006 r. uzupełniające Oświadczenie rzą- dowe z 31.7.1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), sporządzonego w Marakeszu dnia 15.4.1994 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 278) GiełdyTowU . . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giedach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) GospKomU . . . . . . . . ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 ) GryHazU . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) IzbyGospU . . . . . . . . . ustawa z 30.5.1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje KomPrywU . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 216) KoncesjaU . . . . . . . . . ustawa z 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101 ze zm.) Konstytucja PRL . . . . ustawa z 22.7.1952 r. – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22.7.1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje Konstytucja RP . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) XIV Wykaz skrótów KontrAdmRzU . . . . . . ustawa z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, Nr 185, poz. 1092) poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPP . . . . . . . . . . . . . . Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z 7.12.2000 r. (Dz.Urz. UE C z 2010 r. Nr 83, s. 389) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 482) NPRU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) ObozZagłU . . . . . . . . . ustawa z 7.5.1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OfPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OgrDzGospU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności go- spodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OKiKU 2000 . . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PartPublPrywU . . . . . ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.) PARPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię- biorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) PNPRU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn- kowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PodAkcyzU . . . . . . . . ustawa z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) PodRolU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) XV Wykaz skrótów PomPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu po- mocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje PomSpołU . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.) PrDew . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 826) PrDzGosp . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) – obecnie nie obowiązuje PrEnerg . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) PrGeod . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 933 ze zm.) PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) PrPostSAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administra- cyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrRDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrStow . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) PrTel . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 907) PrzejStosFinU . . . . . . ustawa z 22.9.2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzy- stości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 191, poz. 1411 ze zm.) PublTransZbiorU . . . . ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) XVI Wykaz skrótów poz. 392 ze zm.) rozporządzenie Nr 659/1999 . . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z 22.3.1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.Urz. UE L Nr 83, s. 1) rozporządzenie Nr 139/2004 . . . . . . . . rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z 20.1.2004 r. w sprawie kon- troli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kon- troli łączenia przedsiębiorstw) (Dz.Urz. UE L Nr 24, s. 1) REMIT . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1227/2011 z 25.10.2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego ryn- ku energii (Dz.Urz. UE L Nr 326, s. 1) RMU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. rozporządzenie Nr 882/2004 . . . . . . . . rozporządzenie (WE) Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.4.2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz.Urz. UE L Nr 165, s. 1) rozporządzenie Nr 1998/2006 . . . . . . . rozporządzenie Komisji Nr 1998/2006 z 15.12.2006 r. w sprawie sto- sowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379, s. 5) RPrU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.) RTVU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SamGmU . . . . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) SamPowU . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 595) SamWojU . . . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 596) SamZałU . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwo- wego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SportU . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) SystCiepłR . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15.1.2007 r. w sprawie szczegó- łowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16, poz. 92) SystEIR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szcze- gółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) SystGazR . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2.7.2010 r. w sprawie szczegó- łowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. Nr 133, poz. 891 ze zm.) ŚwUsłRPU . . . . . . . . . ustawa z 4.3.2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 47, poz. 278 ze zm.) TFUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ze zm.) XVII Wykaz skrótów TrDrogU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 ze zm.) TrKolejU . . . . . . . . . . ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) TUE . . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej, tekst skonsolidowany (Dz.Urz. C z 2010 r. Nr 83, s. 13) TWE . . . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, tekst skonsolidowany (Dz.Urz. C z 2002 r. Nr 325, s. 33) WolontariatU . . . . . . . ustawa z 24.4.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonta- riacie (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) WyrWinU . . . . . . . . . . ustawa z 12.5.2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, ob- rocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. Nr 120, poz. 690 ze zm.) ZagospPrzestrzU . . . . ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) ZaopatrzWodU . . . . . . ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) ZapasyRopyU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1190) ZasPolitRozwU . . . . . ustawa z 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.) ZasWykUprSPU . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługują- cych Skarbowi Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1224) ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje ACER . . . . . . . . . . . . . Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ARR . . . . . . . . . . . . . . Agencja Rynku Rolnego ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości KIO . . . . . . . . . . . . . . Krajowa Izba Odwoławcza MTS . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NFOŚiGW . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PAN . . . . . . . . . . . . . . Polska Akademia Nauk RWPG . . . . . . . . . . . . Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej SAMop . . . . . . . . . . . . Sąd Antymonopolowy SKO . . . . . . . . . . . . . . Samorządowe Kolegium Odwoławcze SN . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SOKiK . . . . . . . . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SPI . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej XVIII Wykaz skrótów UKE . . . . . . . . . . . . . . Urząd Kontroli Energetyki UOKiK . . . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URE . . . . . . . . . . . . . . Urząd Regulacji Energetyki UTK . . . . . . . . . . . . . . Urząd Transportu Kolejowego UZP . . . . . . . . . . . . . . Urząd Zamówień Publicznych WSA . . . . . . . . . . . . . . wojewódzki sąd administracyjny 3. Publikatory i czasopisma Apel.–Lubl. . . . . . . . . Apelacja Lublin AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. SN . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy FK . . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne GSP . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KPPubl. . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy M.P. . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OMT . . . . . . . . . . . . . . Organizacja. Metody. Technika ONSA . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubez- pieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna i Pracy OSNKW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy OSP . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSS . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PIPWI . . . . . . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej PL . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8B
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: