Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00666 009725 11016961 na godz. na dobę w sumie
Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3 - ebook/pdf
Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 567
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6923-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W podręczniku ,,Publiczne prawo gospodarcze' omówiono najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych, w tym m.in. ustawy: o swobodzie działalności gospodarczej, o ochronie konkurencji i konsumentów, prawo zamówień publicznych, prawo pomocy publicznej. Opracowanie składa się z pięciu części, które dotyczą: prawa prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, prawa ochrony mechanizmów rynkowych, prawa ochrony równości konkurowania, prawa uczciwej konkurencji, realizacji planowania poprzez politykę rozwoju i zagospodarowanie przestrzenne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Jan Olszewski • Publiczne prawo gospodarcze W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 16 Studia Prawnicze A. Powałowski PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, wyd. 3 Podręczniki Prawnicze M. Zaremba, K. Skrodzki, S. Pszczółka, M.J. Skrodzka UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 2 Repetytoria C.H.Beck Z. Snażyk, A. Szafrański PUBLICZNE PRAWO GOSPODARCZE, wyd. 5 Wykłady Becka KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM, wyd. 22 Twoje Prawo PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Z WPROWADZENIEM, wyd. 20 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Publiczne prawo gospodarcze Redaktor dr hab. Jan Olszewski, prof. UR Autorzy Tomasz Miśko Łukasz Mroczyński-Szmaj dr hab. Jan Olszewski, prof. UR dr Beata Sagan dr Roman Uliasz dr Dominika Wapińska pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwerstytetu Rzeszowskiego 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2015 Autorami poszczególnych części są: Mgr Tomasz Miśko: Część I: Rozdział IV § 13, Rozdział V § 16, Rozdział VI, Rozdział VII, Część III: Rozdział III dr hab. Jan Olszewski, prof. UR: Uwagi wstępne §1, Część II, Część III: Rozdział II, Część IV, Część V: Rozdział I, Rozdział II Część I: Rozdział I, Rozdział III § 9 pkt I, Część III: Rozdział I, Część V: Rozdział III Mgr Łukasz Mroczyński-Szmaj: Część I: Rozdział II, Rozdział V § 17–17a Dr Roman Uliasz: Dr Beata Sagan: Część I: Rozdział III § 9 pkt II–V, § 10, Rozdział V § 18, Część III: Rozdział IV Część I: Rozdział IV § 11–12 i § 14–15 Dr Dominika Wapińska: Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6922-8 ISBN e-book 978-83-255-6923-5 Przedmowa Opracowanie niniejsze adresowane jest do studentów prawa, administracji, ekonomii, zarządzania, a także do osób, które pragną poznać ważniejsze instytu- cje publicznego prawa gospodarczego. Charakterystyczną cechą podręcznika jest specyficzny dobór aktów i ich prezentacja. Przede wszystkim w książce omówiono jedynie najważniejsze akty prawne mające charakter przepisów publicznych i dotyczące aspektów gospodarczych. Pomija się zaś kwestie drugorzędne. Ponadto niewiele jest tu rozważań teoretycz- nych, znacznie więcej miejsca poświęcono zagadnieniom mającym duże znaczenie praktyczne, które są przydatne zarówno w pracy przedsiębiorcy, jak i urzędnika. W pewnych miejscach specjalną uwagę poświęcono materii o skomplikowanym charakterze, mogącej powodować trudności interpretacyjne. Znaczącą zaletą podręcznika jest także i to, że tekst opracowania został pod- dany specjalnej korekcie językowej. Liczne opisy instytucji posługują się językiem zbliżonym do języka potocznego. Jeśli już użyto pojęć typowo doktrynalnych, to usytuowane są one w takim kontekście, który umożliwia ich pełne zrozumienie także przez osoby bez przygotowania prawniczego. Pomocne przy lekturze, a potem przy wdrażaniu określonych przepisów w praktyce jest opisanie czynności praw- nych etapami w sposób chronologiczny i z licznymi komentarzami. Zamieszczenie tabel ma zaś służyć ułatwieniu zapamiętania charakterystycznych elementów od- różniających poszczególne instytucje. Natomiast ukazanie podobieństw w tabelach umożliwia łatwiejszą klasyfikację i znalezienie określonych rozwiązań prawnych na drodze analogii. Podobnie dydaktyczną rolę mają pełnić umieszczone w kilku rozdziałach krótkie odesłania do klasycznego orzecznictwa z zakresu niektórych instytucji. Prezentowane orzeczenia ukazują też zmiany w podejściu judykatury do ważniejszych problemów prowadzenia działalności gospodarczej. Na bieżąco aktualizowana literatura poprzedzająca poszczególne części podręcznika ma zaś pomóc w szybkim znalezieniu materiałów umożliwiających pogłębienie zasygna- lizowanych w książce tematów. Autorzy nie umieścili w problematyce podręcznika szeregu zagadnień o cha- rakterze publicznym, np. z zakresu prawa o papierach wartościowych, prawa własności przemysłowej, a także innych, które omawia dostępna na ryn ku litera- VI tura1, itp. To zawężenie uzasadniają przede wszystkim ograniczenia objętościowe podręcznika, a także i to, że pominięte zagadnienia zwykle omawiane są w ramach wyodrębnionych zajęć fakultatywnych. Charakterystyczną cechą opracowania jest także ukierunkowanie rozważań w nim zawartych na publicznoprawne aspekty ochrony konkurencji. Wzmocnienie tego obszaru uzasadniają praktyka i wskazania prawa Unii Europejskiej, a także ostatnia (2013 r.) nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W związku z ww. ograniczeniami praca składa się z pięciu części. Rozpoczyna ją część dotycząca prawa przedsiębiorców, w której zawarto analizę zasad odno- szących się do działalności gospodarczej, a także uwagi w odniesieniu do pod- stawowych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. W dalszych trzech częściach ukazano prawo będące podstawą gwarantującą istnie- nie konkurencji na rynku. Jest to prawo ochrony mechanizmów rynkowych (w czę- ści II) następnie prawo odnoszące się do równości konkurowania (w części III). W części IV omówione zostały instrumenty prawne związane ze zwalczaniem nie- uczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych. Tutaj dodano ważniejsze problemy związane z nowymi obowiązkami jakie nałożono na przedsiębiorców w zakresie przekazywania informacji (na podstawie nowej ustawy z 25.5.2014 r. o prawach konsumentów). Pracę zamyka zaś prawo planowania, warto tu zwrócić uwagę na marginalnie dotychczas omawianą w aspekcie prawnym problematykę związaną z polityką rozwoju. Prawo regulujące tworzenie polityki rozwoju jest determinantem późniejszej pomocy z programów UE. (Prawo to, ze względu na swą dynamiczną ewolucję ukazane będzie w dużej mierze poprzez uproszczone schematy wyliczające istotne etapy proceduralne). 1 W szczególności wymienić tu należy wydane nieco wcześniej skrypty i podręczniki aka- demickie do przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze, np. J. Ablewicz, Kazusy Becka. Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010; R. Blicharz, Instytucje prawa rynku kapitałowego, Toruń 2013, J. Grabowski (red.), Publiczne prawo gospodarcze, Bydgoszcz 2008; H. Gronkie- wicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2009; M. Etel, M. Nowikowska, A. Piszcz, J. Sieńczyło-Chlabicz, W. Stachurski, A. Żukowska, Publiczne prawo gospodarcze. Ćwiczenia, Warszawa 2010; L. Kieres (red.), Środki prawne publicznego prawa gospodarczego, Wrocław 2007; C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010; tenże, Publiczne prawo gospo- darcze. Ćwiczenia, Warszawa 2008; K. Miaskowska-Daszkiewicz, R.M. Pal, Prawo publiczne gospodarcze, testy, kazusy, tablice, Warszawa 2008; B. Popowska, M. Strzelbicki (red.), Pub- liczne prawo gospodarcze. Część ogólna oraz prawo działalności gospodarczej. Kompendium, Poznań 2009; A. Powałowski, Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011; E. Przeszło, Kontrola udzielania zamówień publicznych, Poznań 2013, Z. Snażyk, A. Szafrański, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2009; K. Strzyczkowski, Prawo gospodarcze publiczne, War- szawa 2010; tenże (red.), Prawo gospodarcze publiczne. Kazusy, Warszawa 2008, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010. Przedmowa VII Mamy nadzieję, że skondensowana charakterystyka zawartych w podręczniku aktów szczególnie dla osób wchodzących w arkana wiedzy prawniczej będzie mogła służyć im pomocą, tym bardziej że obecnie niewiele jest opracowań nadążających za licznymi zmianami polskiego prawa gospodarczego. Z uwagi na fakt, iż niniejszy podręcznik jest pracą zbiorową, każdy z Autorów reprezentował indywidualne podejście do omawianej problematyki, wyrażające się w zróżnicowanym stopniu szczegółowości omawianych zagadnień czy też w nieco odmiennym sposobie prezentowania danej tematyki. Rzeszów, styczeń 2015 r. Jan Olszewski Przedmowa Spis treści Przedmowa ........................................................................................................................ V Wykaz skrótów .................................................................................................................. XXI Uwagi wstępne o przedmiocie „publiczne prawo gospodarcze” ............................... 1 § 1. Publiczne prawo gospodarcze i jego podstawowe pojęcia ............................... 1 I. Transformacja prawa gospodarczego ........................................................ 1 II. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych ......... 3 Część I. Prawo prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców .... 5 Uwagi wstępne do części I ........................................................................................ 8 Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej ...................................... 10 § 2. Uwagi ogólne ...................................................................................................... 10 § 3. Zasada wolności gospodarczej ........................................................................... 11 I. Przedmiotowe ujęcie wolności gospodarczej ........................................... 12 II. Podmiotowe ujęcie wolności gospodarczej .............................................. 13 III. Konstytucyjne ujęcie wolności gospodarczej i jej gwarancje ................. 14 IV. Gwarancje wolności gospodarczej ............................................................ 15 § 4. Zasada równości przedsiębiorców ..................................................................... 17 I. Treść zasady równości ............................................................................... 17 II. Równość w dziedzinie gospodarowania ................................................... 18 § 5. Zasada uczciwej konkurencji ............................................................................. 19 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 19 II. Uwarunkowania uczciwej konkurencji ..................................................... 20 § 6. Zasada poszanowania dobrych obyczajów ........................................................ 21 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 21 II Kontrowersje wokół pojęcia dobrych obyczajów ................................... 22 § 7. Zasada poszanowania słusznych interesów konsumentów ............................... 23 I. Pojęcie konsumenta ................................................................................... 23 II. Słuszne interesy konsumentów ................................................................. 24 Rozdział II. Działalność gospodarcza, pojęcie przedsiębiorcy .................................. 27 § 8. Pojęcia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ............................................................. 27 I. Ustalenie prawnego zakresu pojęcia działalności gospodarczej na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ..................... 27 II Pojęcie przedsiębiorcy .............................................................................. 34
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Publiczne prawo gospodarcze. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: